Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 05-10-2015

Mandag den 05-10-2015 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
45 Væksttiltag - Oprydning og forbedringer på strandene
46 Kystprogrammet - zonering af kysten
47 Forbedret skiltning på rute nr 47 Nordkystruten
48 UNESCO Verdensarv Parforcejagt - forslag til samarbejdsaftale samt
finansiering af site-manager
49 Styrk butikslivet i bymidten - en del af Handel Lokalt
50 Styrkelse af lokale virksomheders kompetence til at byde på større opgaver
(offentlige så vel som private)
51 Erhvervsstrategi 2016-2020
52 Nordsjællands Maritime Klynge


Efterretningssager
53 Fuld digital dækning
54 Gratis wi-fi til internationale turister i byrummet
55 Årsplanlægning politiske udvalg

Medlemmer:

Michael Bruun Flemming Valdemar Trojel
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jesper Hagen Behrensdorff Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Thomas Elletoft

Meddelelser:
Mellemfinansiering til LAG/FLAG
Gribskov Kommune har modtaget en anmodning om mellemfinansiering fra LAG/FLAG af projekter med hjemsted i Gribskov Kommune. Anmodningen bunder i en reel likviditetsklemme, da tilskud fra ministeriet først udbetales når alle projektets udgifter er afholdt. Mellemfinansieringen ydes i forhold til den statslige medfinansiering på indtil 50% i form af puljemidler fra landdistrikts- og fiskeriprogrammerne. Gribskov Kommune forventes at skulle agere kassekredit for godkendte projekter inden for en ramme på 2,0 - 3,6 mio. kr. i 2016 og en ramme på 1,0 - 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017 - 2020. Det forventes at behovet vil ligge i den lave ende af de angivne rammer. Et projekt kan i forløbet opleve vanskeligheder og en risiko for kommunale tab ift. eventuel mellemfinansiering er reel, men ikke stor. Anmodningen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til beslutning 02.11.2015.
Brian Lyck Jørgensen orienterede om, at der er uddelt midler til LAG for denne periode.
Der er ikke prioriteret midler til FLAG.

Åbne

45. Væksttiltag - Oprydning og forbedringer på strandene
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Teknisk Udvalg. Erhvervs- og Turismeudvalget skal ligeledes beslutte hvilke af de 6 tiltag (1-6) der evt. vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015 (pkt 2 under indstilling).

Sagens baggrund
Michael Bruun, Anders Gerner Frost og Nick Madsen har været på rundtur på strandende i kommunen med lederen af Nordkystens livredningstjeneste. På turen blev emner som zonering, markedsføring, forbedrede adgangsforhold og mangel på sand drøftet. Der blev givet input til tiltag, der med fordel kan løftes og videreudvikles i 2015/forår 2016.

Sagen er et led i Byrådets arbejde for at skabe mere attraktive strande til gavn for borgere og turister og turisterhverv.

Teknisk Udvalg har ansvaret for drift og vedligehold af strandområderne, mens Erhvervs- og Turismeudvalget har fokus på at strandene er en vigtig turistattraktion. Planlægning af områderne sker i regi af Plan- og Miljøudvalget.

En del tiltag kan umiddelbart sættes i gang, mens andre bør afstemmes med politisk vedtagne serviceniveauer og programmer. Det gælder eksempelvis Kystprogrammet vedtaget af Økonomiudvalget d. 25.08.2014, hvor arbejdet med visioner for og zonering af strande blev forankret i Plan- og Miljøudvalget. Også prioritering af adgange vedtaget af Teknisk Udvalg 02.10.2013 er vigtige i denne sammenhæng. Desuden bør tiltag koordineres med VisitNordsjællands arbejde.

En sag omkring arbejdet med zonering planlægges forelagt Plan- og Miljøudvalget 05.10.2015.

Samarbejde om kysten
Kysten i Gribskov Kommune er ca 30 km. lang. Størstedelen af kysten/stranden er privatejet. Staten ejer de største strande i kommune: Stængehus til Tisvildeleje og Dronningmølle Strand. Strandbandbakkerne i Gilleleje ejes af Standbakkeselskabet, som også ejer store arealer på Gilleleje Veststrand. De kommunalt ejede arealer udgør primært mindre strande
(se bilag 1). Gæster og turister tænker sjældent på ejendomsforhold, når de er på stranden, og det kan derfor være oplagt at kommunen indgår i et samarbejde med staten og Strandbakkeselskabet om udviklingstiltag, der kan styrke den samlede oplevelse. Et opmærksomhedspunkt i den forbindelse bør være, at en række private grundejere ikke ønsker øget færdsel, selv om offentligheden er sikret adgang til stranden via Naturbeskyttelsesloven. Det er derfor vigtigt at planlægge og koordinere indsatsen.

Forslag til tiltag
I det følgende er listet en række forslag til tiltag. Nogle kan iværksættes umiddelbart, mens andre kræver koordinering med andre igangværende initiativer, eller andre lodsejere. Nogle tiltag kræver myndighedsgodkendelser (også uden for det kommunale felt) og stillingtagen til efterfølgende driftbudgetter.

"Straks-tiltag"
Strandene i kommunen fremstår mange steder nedslidte og misvedligeholdte. Forklaringer herpå er bl.a. klimaforandringer, som sætter kysten og stranden under pres, men også rester fra gamle kystsikringsanlæg præger billedet. Flere steder er der gamle skilte og nedslidte bænke. På den korte bane er der derfor behov for oprydning og opgradering af det eksisterende inventar.

Tiltag 1: Oprydning. Fjerne gamle, uaktuelle skilte m.v.
Flere steder på/ved strandene står der gamle skilte eller stængerne fra tidligere skilte tilbage. Desuden er der rester fra flagstænger/betonklodser, og rester fra gamle bænke m.v.
Det vil højne kvaliteten og oplevelsen af strandområderne, hvis der iværksættes en gennemgribende oprydning/sanering.
Indsatsen kan umiddelbart iværksættes på det kommunale strandgrunde, med mulighed for at fortsætte indsatsen på arealer ejet af staten og Strandbakkeselskabet, efter aftale.

Anslået udgift: ca. kr. 25.000. Uvirksomme kystsikringsanlæg er ikke medregnet.

Tiltag 2: Nyt inventar
En udskiftning af gammelt inventar på de kommunale strande bør iværksættes. Borde og bænke skal være i pæn og brugbar stand, og de skal stå de rigtige steder. Det vil være et kvalitetsløft, hvis strandinventaret bliver ens og i en nutidigt design. Desuden vil det være hensigtsmæssigt, at der ved anskaffelse af nyt inventar lægges vægt på inventar, der er designet med lav vedligeholdelse.
Produktionsskolen kan eventuelt indtænkes i arbejdet med produktion af inventar.

Desuden kan der tænkes i at inddrage borgerne i en proces med at udpege "De 10 bedste steder at nyde solnedgangen". Samarbejdet kan foregå med eksempelvis pressen, Naturstyrelsen og Strandbakkeselskabet. Ideen er, at borgerne inviteres til en fotokonkurrence, om at komme med bud på de 10 bedste steder at nyde en solnedgang i Gribskov Kommune. Efterfølgende kan der sættes bænke/borde op (forudsætter myndighedsgodkendelser).

Anslået udgift: ca. kr: 200.000

Tiltag 3: Fjernelse af uvirksomme kystsikringsanlæg
Mange steder er kyst og strand præget af uvirksomme kystsikringsanlæg. De skæmmer det samlede indtryk, og udgør også visse steder en fare for badegæster.
Kystdirektoratet har tidligere haft en pulje, som grundejere kunne søge til oprydning/fjernelse af anlæg. Så vidt vides blev der ikke fjernet anlæg i Gribskov Kommune via puljen.
Der er fortsat et behov for oprydning, og et tiltag kan være, at kommunen påtager sig opgaven med at rydde op.

Anslået udgift: ca. kr. 100.000

Tiltag 4: Forbedring af handicapramper
Handicaprampen på stranden i Dronningmølle blev udskiftet i 2015. Men der mangler de sidste meter mod vejen for at give fuld tilgængelighed.

Anslået udgift: ca kr. 15.000

"Straks-tiltag" i samarbejde med Strandbakkeselskabet
Tiltag 5: Nye badebroer i Gilleleje
Badebroer er et gode, som efterspørges af rigtig mange strandgæster. En del er i dag private, men kommunen betaler for badebroerne på Strandbjerggård strand, Smidstrup Strand, Østmolen i Gilleleje og Nakkehoved Fyr.

Strandbakkeselskabet har badebroer ved Gilleleje Veststrand og Strandbakkerne i Gilleleje. De 2 broer vurderes at være i dårlig stand, og et kvalitetsløft kunne være at opsætte nye badebroer, som har samme design, som de broer kommunen betaler for langs kysten.

Der bør indledes dialog med Strandbakkeselskabet om muligheden for støtte til indkøb af nye broer og dialog om udgiftsfordeling til efterfølgende drift.

Anslået udgift: Indkøb af nye badebroer i samarbejde med Strandbakkeselskabet ca. kr. 130.000 per. stk.

Tiltag der skal koordineres med andre udvalg/interessenter
Tiltag 6: Forbedring af adgangsveje
Teknisk Udvalg vedtog d. 02.10.2013 prioritering af drift og vedligehold af offentlige adgange til kysten. Teknisk Udvalg råder desuden over en pulje, hvor private kan søge om støtte til rep. af private trapper og adgange med offentlig adgang. Særligt de sidste års storme har ændret på adgangsforhold langs kysten. Trapper er skyllet væk og adgang over eksisterende kystsikring er besværliggjort.

Det ser ud til, at der kan være et behov for, at det eksisterende serviceniveau revurderes, og at der afsættes en pulje til forbedringer af adgange. Arbejdet forankres i Teknisk Udvalg, med input fra Strand- og kystsikringsgruppen under Grundejerkontaktudvalget.

Anslået udgift: ca. kr. 200.000

Vurdering
En stor del af strandende i kommunen er ejet af Naturstyrelsen eller Bakkeselskabet i Gilleleje. Kommunen har en god og konstruktiv dialog og samarbejde med disse aktører, både løbende omkring praktiske forhold samt mere langsigtet i regi af kystprogrammet.

Tiltag, der sættes i gang nu, må ikke være i modstrid med det arbejde som er i gang i Kystprogrammet, andre vedtagne politikker og/eller serviceniveauer eller Visit Nordsjælland, men bør alene være tiltag, som kan forbedre konkrete forhold og giver et løft her og nu.

Administrationen anbefaler derfor, at de konkrete tiltag prioriteres med opstart og finansiering i 2015/forår 2016.

Lovgrundlag
Størstedelen af kyst og strand er omfattet af §15 (strandbeskyttelseslinjen) i Naturbeskyttelsesloven (LBK nr 951 af 03/07/2013).

Det fremgår af §15, at "Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel"

Det er Naturstyrelsen, der er myndighed. Strandbeskyttelseslinjen administreres restriktivt, men det er muligt at opnå dispensation til mindre projekter/tiltag, der tjener offentlighedens adgang/interesse.

Økonomi

Tiltag nr. Anslået pris Administrativ tid Myndigheds-
behandling
Samarbejde
1. Oprydning 25.000 kr Tilbud fra entreprenør

Tilsyn/kontrol
Kræver ikke tilladelser Evt. med Naturstyrelsen Nordsjælland og Strandbakke-
selskabet
2. Nyt inventar 200.000 kr Afklaring produktionsskole.

Evt. indhentning af tilbud.

Planlægning og gennemførelse af borgerinddragelse

Dialog med presse og lodsejere.

Ansøgning til Naturstyrelsen
Kræver tilladelse jf. Naturbeskyt-
telsesloven
Evt. med Naturstyrelsen Nordsjælland og Strandbakke-
selskabet.
Pressen.
Borgere
3. Fjernelse af uvirksomme kystsikringsanlæg 100.000 Dialog med kystlag og grundejere.

Tilbud fra entreprenør.

Tilsyn/kontrol.
Kræver ikke tilladelser Samarbejde med lodsejere og kystlag
4. Forbedring af handicapramper 15.000 Tilbud fra entreprenør.

Tilsyn/kontrol.

Ansøgning til Naturstyrelsen
Kræver tilladelse jf. Naturbeskyt-
telsesloven
Samarbejde fra Naturstyrelsen Nordsjælland (tilsagn fra ejer).
5. Nye badebroer i Gilleleje 260.000 Dialog med Strandbakke-
selskabet om drift.

Tilbud fra entreprenør.
Kræver ikke tilladelser Samarbejde med Strandbakke-
selskabet
6. Forbedring af adgangsveje 200.000 Evaluering af serviceniveau.

Analyse af nye/ændrede behov.

Udarbejde nyt forslag.
Kræver muligvis tilladelse fra Naturbeskyt-
telsesloven
Strand- og kystsikringsgruppen


Der er ikke regnet på vedligeholdelse eller drift, ligesom der ikke er anvist, hvor evt. driftudgifter skal afholdes fra.

En del af de foreslåede tiltag vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 05.10.2015 er der forbrugt/disponeret 770.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.262.000 kr. for 2015.


Høring
Der er ikke planlagt høring, men det vil være relevant at tage dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland og Strandbakkeselskabet, ligesom der kan være behov for dialog med private grundejere langs kysten.

Bilag
Bilag VSU 24.09.15 - Kort over ejendomsforhold langs kysten Dok. nr: 2014/00870 018


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Teknisk Udvalg:

 1. At beslutte en prioritering af de 6 konkrete forslag tiltag med opstart og finansiering i 2015/forår 2016.


Nedenstående indstilling tilføjet før sagen behandles af Erhvervs- og Turismeudvalget:

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:
2. at beslutte hvilke af de 6 tiltag (1-6) der evt. vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 24-09-2015:

 1. Vækst- og Skoleudvalget anbefaler at prioritere de 6 forslag


Morten Ulrik Jørgensen fraværendeBeslutning

 1. Udvalget anbefaler:
  - at der rettes henvendelse til Kystsikringslag mhp. at fjerne uvirksomme anlæg
  - at afdække om nyttejobbere har mulighed for at varetage oprydningsopgaver mv., og om produktionsskolen kan medvirke
  - at tema 4 prioriteret
 2. Udvalget kan finansiere tema 4 og tema 1 såfremt det ikke kan varetages af nyttejobbere


Thomas Elletoft fraværende
46. Kystprogrammet - zonering af kysten
01.00G00 - 2015/03182

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget, Teknisk Udvalg samt Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at afgive bemærkninger til den videre behandling i Plan- og Miljøudvalget. Sagen omhandler stillingtagen til et igangværende arbejde med zonering af kysten.

Økonomiudvalget har igangsat arbejdet den 25.08.2014 som en del af kystprogrammet. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med igangsættelsen, at Plan- og Miljøudvalget er arbejdsudvalg for udarbejdelsen af en zonering af kysten. Flere andre udvalgs ressortområder berøres dog af en eventuel zonering og sagen forelægges derfor disse udvalg til orientering og som mulighed for at afgive bemærkninger til det videre arbejde.

Erhvervs- og Turismeudvalget bedes afgive eventuelle bemærkninger til det videre arbejde ud fra et fokus på turismeerhverv og anden erhvervsudvikling.
Teknisk Udvalg bedes afgive eventuelle bemærkninger til det videre arbejde ud fra et fokus på kystsikring og drift af strandene.
Vækst- og Skoleudvalget bedes afgive eventuelle bemærkninger til det videre arbejde ud fra et fokus på kysten som vækstmotor.

Baggrund
Kysten i Gribskov Kommune rummer store værdier både naturmæssigt, men også økonomisk og erhvervsmæssigt i relation til eksempelvis bosætning, friluftsliv og turisme. På den baggrund har indsatser omkring kysten potentiale til at skabe vækst og udvikling i Gribskov Kommune.

Kystprogrammet er iværksat for at sikre koordinering mellem flere konkrete tiltag, herunder zonering af kysten, og derved styrke udviklingen af kysten i Gribskov Kommune. Programmet har strategisk ophæng i Kommuneplan 2013: "Det er Byrådets ønske, at der i den kommende planperiode igangsættes en helhedsplanlægning for den kystnære zone, der sikrer strandene og de tilstødende kulturlandskaber. Formålet med helhedsplanlægningen er blandt andet at belyse de forskellige strande og kysters potentiale og rekreative værdi, men også at pege på, hvilke områder der er sårbare for udvikling. Helhedsplanlægningen skal være med til at give nye retningslinier for anvendelsen af kysten i Gribskov Kommune".

Formål med zonering
Zonering af kysten har til formål at øge kystens attraktion ved:

 • at skabe rammerne for at fremtidige investeringer i service og faciliteter kan prioriteres på rette sted i forhold til den ønskede anvendelse og udvikling af kysten,
 • at brugernes oplevelse af kysten forbedres ved at minimere konflikter og fremme synergier mellem forskellige brugere,
 • at anvendelse og udvikling af kysten sker under hensyn til både beskyttelse og benyttelse.


Foreløbigt arbejde med zonering
Administrationen har arbejdet med et foreløbigt udkast til en zonering af kysten. Det tager udgangspunkt i de helt kystnære arealer; strandene og grønne områder i umiddelbar tilknytning til strandene.

Der foreslås foreløbigt en opdeling i følgende fire kategorier/profiler:

 • bystrand - Strand med stort opland og stor kapacitet. Mulighed for mange og skiftende aktiviteter, gode faciliteter, oplevelse af tæthed og trængsel er en kvalitet.
 • naturstrand - Strand med stort opland og stor kapacitet. Oplevelsen af god plads, ro, natur og lejlighedsvis mange mennesker.
 • lokal strand - Strand med fokus på lokalt forankrede aktiviteter. Oplevelse af lokal sammenhæng, enkle faciliteter og et begrænset aktivitetsniveau.
 • hemmelig strand - Oplevelse af det lille sted med få mennesker og ingen særlige faciliteter.

Det er kun kommunale og statsligt ejede arealer samt arealer ejet af Strandbakkeselskabet der indgår i det foreløbige arbejde. Administrationen vurderer, at kommunens væsentligste strande hermed er omfattet. Arealerne - med bud på kategori - fremgår af kortbilag 1.

Det er tanken, at denne form for kategorisering kan bidrage til at styre anvendelsen og udviklingen af kyst og strand ved at stille forskellige faciliteter til rådighed for brugerne og ved en åben praksis for tilladelser - eller med modsat fortegn; altså ikke at stille faciliteter til rådighed og en restriktiv praksis for tilladelser, for der igennem at arbejde for, at områder kommer til at ligge mere stille hen.

Administrationen vurderer, at kategoriseringen kan bidrage positivt til kystens udvikling med en mere klar profil/kategori for de enkelte strande, særligt i forhold til beskyttelse/benyttelse.
Administrationen vurderer samtidig, at der bør arbejdes videre med det foreløbige udkast, særligt med fokus på at indarbejde synergier og/eller konflikter mellem forskellige brugere.

Mulighed for bredt samarbejde
Administrationen har samarbejdet med Naturstyrelsen Nordsjælland og VisitNordsjælland om det foreløbige arbejde og har været i administrativ dialog med Halsnæs og Helsingør Kommune.

Alle nævnte parter har udtrykt interesse for at arbejde med zonering samt som udgangspunkt ønske om at nå frem til en fælles metode. Administrationen vurderer, at der er flere fordele ved at en zonering af kysten tænkes fælles for hele Nordkysten, herunder:

 • det vil være det mest enkle for brugerne af kysten. De skelner ikke mellem om de er på en strand i Halsnæs eller Gribskov - eller om stranden er kommunalt eller statsligt ejet.
 • det vil give en mere effektiv administration, når kommuner og stat administrerer efter fælles grundlag.


Administrationen har også dialog med Visit Nordsjælland om zonering af kysten eventuelt kan indgå i VisitNordsjællands projekt "Kyst, by og natur - Turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland". Der er tale om et samarbejdsprojekt, hvor kommunerne kan vælge at indgå i projektet med medarbejderressourcer. Projektet har fået 3 mio kr. fra Vækstforum Hovedstaden. En eventuel partnerskabsaftale for projektet behandles af Erhvervs- og Turismeudvalget på et senere møde.


Inddragelse af interessenter
Administrationen har skitseret to scenarier der kan danne udgangspunkt for et videre arbejde med inddragelse;

 • Inddragelse via bestående råd og fora
  Der tages udgangspunkt i tidlig inddragelse af nøgleinteressenter som Friluftsrådet, Dansk Naturfredningsforening, erhvervsforeninger og lignende. Inddragelsen kan ske via bestående fora som Gribskov Erhvervsråd, Det Grønne Dialogforum og Dialogforum for lokalsamfund.
 • Bred inddragelse
  Mange af dem der bruger de kystnære arealer er ”almindelige” borgere eller uorganiserede friluftsbrugere. Der findes også et hav af små foreninger, der er aktive brugere. Denne gruppe nås ikke gennem de bestående råd og fora. Som alternativ foreslås derfor en bredere inddragelse, der kan ske ved afholdelse af idéværksteder, workshops eller lignende. Der gøres opmærksom på at denne type inddragelse ofte er mere tidskrævende.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en zonering af kysten i et fortsat samarbejde med Naturstyrelsen, VisitNordsjælland og de ovenfor nævnte kommuner samt eventuelt Fredensborg Kommune med det formål at nå til en fælles metode. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i den foreløbige kategorisering, men at der arbejdes videre med et øget fokus på brugerne.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en bred inddragelse af interessenter for, udover nøgleinteressenterne, også at nå ud til de ”almindelige” borgere eller uorganiserede friluftsbrugere der også er aktive brugere af kysten.

Administrationen anbefaler, at arbejdet med zonering også kommer til at omhandle udarbejdelsen af et handlingskatalog med forslag til forbedringer og udvikling af kysten i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 951 af 03/07/2013 om Lov om naturbeskyttelse
Kommuneplan 2013-25 Gribskov Kommune

Økonomi


Høring
Se sagsfremstilling

Bilag
Bilag ETU 05.10.2015 Kort over ejendomsforhold langs kysten Dok nr 2015/03182 008


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, Teknisk Udvalg og Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Plan- og Miljøudvalget

 1. at der arbejdes videre med en zonering af kysten, herunder
  1. at zoneringen udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen, VisitNordsjælland og de nævnte kommuner med det formål at nå til en fælles metode,
  2. at der arbejdes for at zoneringen tager udgangspunkt i de 4 beskrevne kategorier, dog med indarbejdelse af et øget fokus på brugerne,
  3. at der som en del af zoneringsarbejdet udarbejdes et handlingskatalog,
 2. at der arbejdes videre med en plan for bred inddragelse,
  eller
 3. at der inddrages via bestående råd og fora.Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Udvalget anbefaler, at relevante parter inddrages
 3. Udgår


Thomas Elletoft fraværende
47. Forbedret skiltning på rute nr 47 Nordkystruten
05.01G00 - 2015/29120

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Teknisk Udvalg om forbedret skiltning af den del af cykelrute 47 Nordkystruten, der ligger i Gribskov Kommune. Erhvervs- og Turismeudvalget skal ligeledes beslutte om udvalget evt. vil tilbyde Teknisk Udvalg at medfinansiere projektet inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015.

Baggrund
Nordkystruten er en regional cykel- og vandrerute, der strækker sig gennem 3 kommuner fra Hundested til Helsingør. Ruten har stor betydning for både turister og lokale - som rekreativ oplevelsesvej til vores kystområder om som lokal færdselsåre.
I løbet af sommeren er der kommet mange henvendelser fra borgere og via VisitNordsjælland om behovet for bedre skiltning.

Kommunalt samarbejde
Siden 2013 har vi samarbejdet med Halsnæs og Helsingør om at forbedre standarden på ruten. Der har været fokus på:

 • fysiske forbedringer af utrygge eller snørklede strækninger
 • ensartet og tydelig skiltning
 • fælles formidling i form at et nyt kort

Kommunerne har i fællesskab haft en konsulent til at arbejde med kortlægning af behovet for fysiske forbedringer og skiltning samt til at skrive ansøgninger til Region Hovedstaden og Trafikstyrelsens cykelpulje. Dette arbejde har for Gribskov Kommunes vedkommende resulteret i:

 • Støtte til udarbejdelse af et nyt kort på både dansk og engelsk
 • Udarbejdelse af en udførlig skilteplan, der viser hvilke skilte, der skal sættes op hvor.
 • 50% medfinansiering af 600 m ny sti gennem det flotte fredede område ved Nakkehoved Fyr og Fabers Grav.


Helsingør har allerede for 4 år siden sat nye skilte op. I Halsnæs arbejder de lige som hos os på at finde midler til at opgradere skiltningen, så den bliver ensartet fra ende til anden.


Behovet for ny skiltning
Sommerens mange henvendelser omhandler hovedsagelig strækningerne i Halsnæs og Gribskov. De kommer fra både danske og udenlandske besøgende, og beskriver, at cyklende ikke har kunnet finde vej fordi skiltene har været væk, eller er utydelige pga blegning. Det vurderes at op til 20% af skiltene trænger til udskiftning.

En Nordmand skriver til os: "Vi har syklet mange steder i Norden, men har aldri opplevd så dårlig merking. Jeg håper med dette at neste gang vi sykler på Skjæland er dette langt bedre"

VisitNordsjælland beskriver ruten som central for tiltrækning at cykelturister og særligt i forhold til deres salg af pakkerejser for cyklende fra bl.a. England kysten sælger som Den Danske Riviera.

Relation til andre områder
Gode cykelforhold tiltrækker ikke kun turister og får dem til at komme igen. Det er virker også attraktivt for tilflyttere og gavner lokales tilgængelighed til natur og rekreative oplevelser. Cykling fremmer sundheden og er godt for miljøet.

Administrationen anbefaler
Administrationen anbefaler at skiltningen forbedres langs ruten.


Lovgrundlag


Økonomi
Der er indhentet tilbud fra vores private entreprenør som leverer vores øvrige skilteudstyr.
Prisen for fornyelse af skiltene langs Nordkystruten beløber sig til 225.000 kr.

Projektet vil kunne medfinansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 05.10.2015 er der forbrugt/disponeret 770.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.262.000 kr. for 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Teknisk Udvalg:

 1. at igangsætte en forbedring af skiltningen på rute 47 Nordkystruten.

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:
2. at beslutte om en del af projektet evt. vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015, under forudsætning af at Teknisk Udvalg finansierer restbeløbet.


Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Udvalget financierer 50% af udgiften.


Thomas Elletoft fraværende
48. UNESCO Verdensarv Parforcejagt - forslag til samarbejdsaftale samt finansiering af site-manager
20.00G00 - 2015/28690

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at godkende samarbejdsaftale vedrørende UNESCO Verdensarv samt godkende finansiering af Gribskov Kommunes andel af en site-manager.

Baggrund
Den 4. juli 2015 blev en serie bestående af Jægersborg Dyrehave/Hegn, Store Dyrehave og Gribskov samt nogle vejstykker i Hillerød og Fredensborg kommuner optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Skovene er omgivet af en bufferzone af varierende bredde, indenfor hvilke de omkringliggende kommuner har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.

På et møde på Erimitageslottet i efteråret 2009 besluttede borgmestrene fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hillerød og Fredensborg kommuner at bakke op omkring indstillingen til UNESCO, mens Allerød Kommune først blev involveret i 2013 og Gribskov Kommune i 2014 på initiativ af UNESCOs ekspertpanel.

Formål
Formålet med at søge skovene optaget på listen var at beskytte det enestående system af jagtveje fra 1600-tallets slutning, men naturligvis også at skabe større opmærksomhed omkring den enestående kulturarv, som de udgør og dermed generere et større turistbesøg i Nordsjælland.

UNESCO kræver, at der er et formaliseret samarbejde mellem alle involverede interessenter, herunder også kommunerne. Ansvaret for at dette samarbejde fungerer, beror på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der har fået til opgave at fungere som det juridiske ophæng herfor. Der følger ingen bevilling med opgaven.

Site-manager
En del af kravet om formaliseret samarbejde er, at der skal ansættes en site-manager. En site-manager skal koordinere samarbejdet herunder f.eks. fælles fundraising, markedsføring, afrapportering til UNESCO om bevaringstilstanden, fælles initiativer på skoleområdet mv. Der er vedlagt en beskrivelse af site-managerens opgaver i bilag 2.

Der er udarbejdet en aftale, som formaliserer samarbejdet i de kommende 3 år (2016 - 2018). Denne aftale er vedlagt som bilag 1.

Økonomi og finansiering
En site-manager koster årligt 640.000 kr. Styregruppen for projektet har besluttet følgende fordeling:

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 65.000 kr.
Naturstyrelsen Hovedstaden 65.000 kr.
Naturstyrelsen Nordsjælland 65.000 kr.
Styrelsen for slotte og kulturejendomme 65.000 kr.
Allerød Kommune 50.000 kr.
Fredensborg Kommune 50.000 kr.
Gentofte Kommune 50.000 kr.
Gribskov Kommune 50.000 kr.
Hillerød Kommune 65.000 kr.
Lyngby-Tårbæk Kommune 65.000 kr.
Rudersdal Kommune 50.000 kr.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Gribskov Kommunes andel af finansiering af en site-manager er 50.000 kr. årligt i perioden 2016 - 2018.
Beløbet vil kunne finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets driftsramme.

Bilag
Bilag 1 ETU 05.10.2015 - Udkast til samarbejdsaftale Dok. nr: 2015/28690 003

Bilag 2 ETU 05.10.2015 - Site-managers ansvarsområde Dok. nr: 2015/28690 004


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at samarbejdsaftalen for 2016 - 2018 underskrives.
 2. at samarbejdsaftalen evalueres i 2018 forud for indgåelse af ny aftale.
 3. at Gribskov Kommunes andel af udgiften til site-manager (50.000 kr. årligt i perioden 2016 - 2018) finansieres via Erhvervs- og Turismeudvalgets driftsramme.Beslutning
1.-3. For Michael Bruun, Jannich Petersen, Flemming Valdemar Trojel, S, O, C og G (7)
Imod Knud Antonsen (1)
Tiltrådt

Thomas Elletoft fraværende
49. Styrk butikslivet i bymidten - en del af Handel Lokalt
24.10G00 - 2014/15522

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget forelægges sagen med henblik på, at anbefale Erhvervs- og Turismeudvalget, at dels tiltræde deltagelse i projekt "Styrk butikslivet i bymidten", dels anvise finansiering til deltagelse i forbindelse med Vækstudvalgets "handel lokalt"- tiltag og opfølgningen på anbefalingerne fra Tænketank Vækst:Gribskov.

Efter Vækst- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 24.09.2015, har de to udvalgsformænd drøftet sagen og anbefaler at de to udvalg finansierer projektet sammen med hver 100.000 kr, og at det samlede projektbudget på 250.000 kr dermed reduceres med 50.000 kr til projektledelse.

Baggrund:
Generelt tegner der sig et billede af et lokalt handelsliv, der arbejder under et stadigt stigende pres fra f.eks. internethandel og nye satsninger i nabokommunerne samtidigt med, at de oplever et forfald i bykernerne ift rengøring og vedligehold.

For at kunne bryde denne udvikling og styre den i en mere positiv retning, er det nødvendigt, at alle - de erhvervsdrivende, erhvervsforeningerne, Gribskov Erhvervscenter, det lokale foreningsliv samt politikere og administration - arbejder på, at skabe de bedst mulige rammer for at øge handel lokalt. Der skal skabes - eller genskabes - en loyalitet mellem lokalsamfundene, kunderne og de handlende.

På denne baggrund godkendte Vækstudvalget (nu afløst af Vækst- og Skoleudvalget) den 11. august 2015 en dagsorden for et møde med den lokale detailhandel, hvor der skulle arbejdes med 4 forskellige temaer:

1: De fysiske rammer i handelsbyerne
2: Markedsføring samt udvikling af oplevelser som en del af handels-oplevelsen
3: Åbningstider og udbud
4: Funding

Efter godkendelsen er administrationen blevet kontaktet af rådgivningskoncernen COWI, som tilbyder (se bilag 1, "Styrk butikslivet i bymidten") et udviklingsforløb for handelslivet i bymidter. Der har efterfølgende været en dialog mellem administrationen og COWI ang. muligheden for, at få skræddersyet et forløb specielt for Gribskov Kommune således, at handelslivet i samtlige af kommunens "bymidter" kan deltage i projektet.

Som det fremgår af oplægget fra COWI vil der blive arbejdet med udvikling af bymidter og detailhandel særligt med fokus på; udviklingstendenser, den velplanlagte bymidte, aktiv udvikling af butiksudbuddet samt et tema med organisering, samarbejde og den enkelte butiks udvikling. Dette arbejde lægger op til udarbejdelse af en handleplan for de enkelte bymidter samt afholdelse af workshops i de deltagende byer.
COWI lægger op til, at udbyttet ved at deltage i projektet vil være adgang til den nyeste viden om tendenser i bymidternes detailhandel og derigennem findes redskaberne til at styrke butikslivet i bymidterne. Gennem den fælles udarbejdede handlingsplan skabes der fælles ejerskab på tværs af kommune og handelsliv, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Projektets gennemførsel
Projektet tænkes gennemført i to faser.

Fase 1:
Et skræddersyet projekt, udviklet og gennemført af COWI - i samarbejde med administrationen og Gribskov Erhvervscenter A/S med opstart i foråret 2016. Primært vil det være COWI eksperter som står for den faglige tilrettelæggelse af undervisningen og netværksmøderne samt står for sparringen undervejs i hele forløbet. I forløbet indgår ligeledes eksterne oplægsholdere såsom ejendomsmæglere, developere, butikskæder etc.
Antallet af temaer der skal arbejdes med og antallet af møder / workshops er alle til forhandling når der er tale om et skræddersyet forløb.

Fase 2:
Som opfølgning på konceptet fra COWI arbejder Gribskov Erhvervscenter A/S videre - som projektledere - på, at forankre og udvikle de tiltag, som handleplanerne for de enkelte bymidter kommer til at pege på. Ligeledes vil der være fokus på ledelsessparring til butiksejere / butiksledere. I forbindelse med denne fase af projektet foreslår Gribskov Erhvervscenter A/S / Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen, at der afsætte 50.000 kr. til en pulje, hvorfra det kan finansieres konkrete investeringer / tiltag

Det er administrationens vurdering, at deltagelse i dette projekt i høj grad vil kunne tilføre et vidensgrundlag og handlingsmuligheder som ikke er til stede på nuværende tidspunkt.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi

 • COWI: 90.000 kr. (eksklusiv moms) til et skræddersyet lokalt forløb
 • Gribskov Erhvervscenter A/S: projektledelse og opfølgende arbejde 100.000 kr,
 • "Pulje" til konkrete investeringer i forbindelse med projektet 50.000 kr.
 • Formidling og annoncering 10.000 kr


I alt: 250.000 kr.

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 05.10.2015 er der forbrugt/disponeret 770.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.262.000 kr. for 2015.


Bilag
Bilag 1: Styrk butikslivet i bymidten. Dok nr. 2014/15522 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tiltræde deltagelse i projekt "Styrk butikslivet i bymidten"
 2. at anvise finansiering på 250.000 kr. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.


Nedenstående indstilling tilføjet før sagen behandles af Erhvervs- og Turismeudvalget. Indstillingen erstatter indstilling 2 ovenfor:

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:
3. at anvise medfinansiering på 100.000 kr. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
4. at anbefale Vækstudvalget at anvise medfinansiering på 100.000 kr. Beløbet finansieres af Vækst- og Skoleudvalgets midler.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 24-09-2015:
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Beslutning

 1. Administrationen undersøger effekten af forløbet i andre byer. Såfremt effekten er positiv forelægges sagen på ny. Såfremt sagen forelægges igen, lægges op til en væsentligt overdragelse til Erhvervscenteret
 2. Udgår
 3. Genoptages ved evt. fornyet behandling af sagen
 4. Genoptages ved evt. fornyet behandling af sagen


Thomas Elletoft fraværende
50. Styrkelse af lokale virksomheders kompetence til at byde på større opgaver (offentlige så vel som private)
24.10A00 - 2014/42687

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på igangsættelse af initiativ, til styrkelse af de lokale virksomheders kompetencer til at byde på større opgaver.

Baggrund
Sagen har tidligere været behandlet på Erhvervs- og Turismeudvalget den 01.12.2014, hvor udvalget besluttede at udsætte punktet til efter vedtagelsen af Udbuds- og Indkøbsstrategien.

Initiativet er et led i et af udvalgets seks fokustemaer om at gøre Bygge- og Anlægsbranchen mere robust, men skal også ses mere bredt da det i princippet omfatter alle virksomhedstyper. Initiativer indgår desuden i det foreløbige udkast til ny erhvervstrategi (se separat punkt på dagsordenen).

I den løbende dialog med forskellige brancher og virksomheder de senest år - og særligt i forbindelse med kommunale udbud, er det blevet mere og mere tydeligt, at de lokale virksomheders evner til at byde på større opgaver (offentlige såvel som private) med fordel kan styrkes. Det er ligeledes en problemstilling der fremgår af diverse erhvervsklimaundersøgelser, eksempelvis fra Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes et beløb på 30.000 kr. af ETUs Erhvervsudviklingspulje til kompetenceudvikling af lokale virksomheder, så de bliver bedre i stand til at byde på større opgaver (offentlige såvel som private).

Opgaven foreslås udført Gribskov Erhvervscenter A/S.

De konkrete initiativer foreslås i første omgang (1. halvår 2015) at omfatte:

 1. Opbygge informations'pakke' med relevant information fra forskellige aktører, der bl.a. kan ligge på Gribskov Erhvervscenter A/S' hjemmeside.
 2. Afvikling af 1 informationsmøde om regler og muligheder.
 3. Afdække muligheder for hvilke opgaver Erhvervscentret fremover evt. kan udføre for at understøtte at lokale virksomheder bliver bedre til at byde på større opgaver.

  Lovgrundlag


Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet på 30.000 kr kan finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015.

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETU's pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 05.10.2015 er der forbrugt/disponeret 770.000 kr. af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.262.000 kr. for 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende initiativet.
 2. at bevillige 30.000 kr til indsatsen. Beløbet finansieres af ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015.Beslutning

 1. Tiltrådt, idet mødet arrangeres i samarbejde med relevante erhvervsorganisationer (Dansk Byggeri m.fl.)
 2. Tiltrådt


Thomas Elletoft fraværende
51. Erhvervsstrategi 2016-2020
24.00P00 - 2015/01786

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende forslag til Erhvervsstrategi 2016-2020 til offentlig fremlæggelse, samt godkende rammeprogram for borgermøde i offentlighedsfasen.

Baggrund
Siden 2012, har Planstrategi 2012 fungeret som det formelle, nedskrevne, overordnede strategiske ophæng for kommunens erhvervsindsatser.
Ambitionen med den nye erhvervsstrategi er, at Byrådet mere målrettet skal kunne løfte det videre strategiske arbejde i at styrke kommunens erhvervsudvikling og markedsføring, så erhvervslivet bedre bidrager til vækst i kommunen, og så Gribskov fortsat er attraktiv som bokommune for eksisterende og kommende virksomheder og borgere.
Erhvervs- og Turismeudvalget står for udarbejdelse af strategien i tæt samspil med Arbejdsmarkedsudvalget og Vækst- og Skoleudvalget.

Arbejdet skal således kunne spille godt sammen med udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2016, ny beskæftigelsesstrategi (Arbejdsmarkedsudvalget), med ny turismestrategi (Erhvervs- og Turismeudvalget), med den lokale vækstdagsorden og ny bosætningsstrategi (begge Vækst- og Skoleudvalget), Udbuds- og indkøbsstrategi samt andre politikker og delstrategier, som understøtter Udviklingsstrategi 2016.
Strategien vil sætte rammen for kommunens fremtidige erhvervsstrategiske indsatser med tilhørende finansiering.

Som grundlag for erhvervsstrategien er der gennemført en række analyser og afholdt dialogmøder med relevante interessenter og lokale politikere. Målet er at skabe et solidt vidensgrundlag om Gribskov Kommunes erhvervsmæssige styrker og udfordringer og sikre opbakning til en bredt forankret strategi for vækst og erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.
Arbejdet er udført i samarbejde mellem Gribskov Kommune og konsulentvirksomheden IRIS Group.

Byrådet har afholdt temamøde den 31. august omkring Erhvervsstrategien og ligeledes har Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Vækst- og Skoleudvalget haft et foreløbigt udkast til behandling i september med henblik på, at prioritere de foreslåede indsatsrområder. På baggrund af tilbagemeldingerne er der nu udarbejdet et udkast til Erhvervsstrategi som nu skal i offentlig fremlæggelse (se bilag 1).

Forventet tidsplan frem mod vedtagelse

Dato
uge 44-47 Offentligfremlæggelse af strategiforslag, inkl afholdelse af borgermøde
januar/ februar Politisk behandling af indkomne ændringsforslag, med henblik på endelig vedtagelse (Erhvervs- og Turismeudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet)
Offentliggørelse af Erhvervsstrategi 2016-2020


Ændringsforslag i offentlighedsfasen skal afgives skriftligt. For at give mulighed for, at alle kan høre om og drøfte strategiens indhold inden der indsendes evt. ændringsforslag, planlægges der afholdt et borgermøde.

Rammeprogram til åbent borgermøde

 • Velkomst og let traktement
 • Oplæg om udkast til ny erhvervsstrategi v/ formand for Erhvervs- og Turismeudvalget Michael Bruun
 • Cafedrøftelser med de 5 centrale indsatsområder / initiativer under disse. 3 x 30 min (dvs at man max kan deltage i 3 af de 5 emner)
 • Opsamling og tak for i aften v/ formand for Erhvervs- og Turismeudvalget Michael BruunLovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
ETU har i 2014 bevilliget 380.000 kr uden moms til erhvervsstrategiarbejdet, finansieret inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Bilag
Bilag 1: Forslag til Erhvervsstrategi 2016-2020. Dok. nr. 2015/01786 021


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende forslag til Erhvervsstrategi 2016-2020 til offentlig fremlæggelse
 2. godkende rammeprogram for borgermødet.Beslutning
1.-2. Anbefalingen tiltrådt

Thomas Elletoft fraværende
52. Nordsjællands Maritime Klynge
24.10A00 - 2014/32967

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik på at træffe beslutning om at godkende Gribskov Kommunes deltagelse i projekt "Nordsjællands Maritime Klynges" 2. fase.

Baggrund
Erhvervs- og Turismeudvalget tiltrådte den 01. december 2014, at Gribskov Kommune skulle deltage i projekt "Nordsjællands Maritime Klynge's" 1. fase. Projektet var bygget op omkring en udviklingsfase/forprojekt og en decideret projektperiode. Baggrunden for ansøgningen var en længere proces, hvor administrationen var i dialog med repræsentanter fra havnene i Hundested, Gilleleje og Helsingør, administrativt personale fra Halsnæs og Helsingør samt Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC).

Det overordnede formål med projektet skulle være at, "...understøtte de maritime små og mellemstore virksomheders specifikke behov indenfor eksempelvis forretningsudvikling. Disse specifikke behov vil klarlægges i dialog med virksomhederne i opstartsperioden, forud for selve projektperioden. Erfaringsmæssigt vil de indsatsområder som klyngen vil tilbyde være aktiviteter som fælles markedsføring af virksomhederne, viden og forretningsudviklingsnetværk indenfor temaer, konferencer og seminarer, samt forretningsudvikling og innovationsprojekter".

I projektets fase 1 var den primære målsætning, at udvikle et forslag til en klynge i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, således at aktiviteterne vil tage udgangspunkt i virksomhedernes specifikke behov. Samtidig skal der i denne periode arbejdes på, at etablere en mere permanent form for finansiering af klyngen konkret at udvikle klyngen.

Status
Projektets udviklingsfase har nu resulteret i, at der er skrevet og indsendt en ansøgning til Vækstforum Hovedstaden om medfinansiering til en 2-årig projektperiode. Vækstforum stiller som krav, at projektets partnere underskriver en partnerskabserklæring før behandling af ansøgningen. Det vil sige, at projektet ikke er garanteret støtte på nuværende tidspunkt.
I tilfælde af, at projektet får bevilliget støtte bliver det Gribskov Erhvervscenter A/S ved direktør Mette Ehlers Mikkelsen som bliver projektejer (leadpartner).

Baggrunden for ansøgningen er, afholdelsen af en lang række virksomhedsbesøg og informationsmøder med aktører der kunne have en interesse i, at deltage i den maritime klynge. Disse har været afholdt af Mette Ehlers Mikkelsen og klyngens projektleder Steen Sabinski og på nuværende tidspunkt har 21 Gribskov virksomheder meldt sig som deltagere.

Af projektansøgningen fremgår det, at projektets formål er, at skabe en fælles platform for vækst og udvikling, gennem en styrkelse af de mange maritime virksomheder i Nordsjælland.
Det skal ske ved, at "Nordsjællands Maritime Klynge skal skabe alliancer på tværs af virksomheder, men også på tværs af kommuner, havne, myndigheder og vidensinstitutioner, og derigennem identificere fælles løsninger på fælles mål for udvikling af erhvervet på havnene og flere lære- og arbejdspladser. Det skal igen være attraktivt at drive maritim virksomhed i Nordsjælland. I øjeblikket har klyngen 79 virksomheder og organisationer der har afgivet eller er undervejs med en støtteerklæring til udviklingen af klyngen. Gennem en række aktiviteter, vil vi med klyngen forsøge at professionalisere, styrk og udvikle de maritime virksomheder."

Aktiviteterne vil primært ligge inden for fire fokusområder:

 • Kommunikation, information og markedsføring af klyngen
 • Kreativ vækst i maritim- og krydstogtsturisme
 • Grøn vækst i maritim service- og produktion
 • Ny innovation og arbejdspladser inden for fiskeri og aquakultur


For en uddybning af den samlede ansøgning - se bilag 1.

Ansøgningens budget lyder samlet på 4.250.000 kr. for de 2 år projektet foreløbigt løber, hvoraf egenfinansieringen fra de 4 parter i projektet er på 850.000 kr. Egenfinasieringen sker i form af medarbejdertimer. Gribskovs andel af denne finansiering er samlet på 306.250 kr. for 2016 og 2017. For dette beløb modtager Gribskov et tilskud på 1.225.000 kr. fra Vækstforum.
Gribskov Erhvervscenter A/S har tegnet sig for det samlede beløb på 306.250 som er Gribskovs part af egenfinansieringen.

Administrationen vil fortsat følge arbejdet i projektet samt deltage i projektets styregruppe.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6, § 13

Økonomi
Projektdeltagelsen medfører ingen udgifter for Gribskov Kommune ud over få administrative timer til at følge projektet.

Bilag
Bilag 1: ETU 051015_Ansøgning til Vækstforum Hovedstaden_Nordsjællands Maritime Klynge. Dok. nr. 2014/32967 106


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende Gribskov Kommunes deltagelse i projekt "Nordsjællands Maritime Klynges" 2. fase.

Beslutning

 1. Tiltrådt


Thomas Elletoft fraværende

Efterretningssager

53. Fuld digital dækning
01.02P00 - 2015/28659

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte et arbejde, om at afdække mulighederne for at skabe fuld digital dækning for mobiltelefoni og bredbånd i kommunen, og sende sagen videre til orientering til Erhvervs- og Turismeudvalget.

Afdækningen er et led i Byrådets arbejde for at skabe en endnu mere attraktiv kommune for borgere, virksomheder og turister.

Baggrund
Teleselskaberne har pligt til at dække op til 98% af Danmarks befolkning. Gribskov Kommunes opgave er sammen med Staten at hjælpe med til at sikre denne dækning. Eksempelvis er det kommunen der skal give byggetilladelse til opførsel af ny mobilmast eller gravetilladelse til at lægge fiber til hurtige bredbåndsforbindelser og kommunen kan udleje arealer til opsætning af mobilmaster.

I Gribskov Kommune er der flere 'hvide pletter' med dårlig dækning, fx omkring Tisvildeleje til stor gene for borgere, turister og virksomheder i området.

Dækningsgraden er vigtig i flere sammenhænge:

 • de fleste borgere, turister og virksomheder vil gerne kunne anvende mobiltelefoner i hele kommunen og muligheden for mobiltelefoni og dataopkobling er for mange helt afgørende for at fastholde borgere, virksomheder og turister og for at tiltrække nye.
 • en stor del af kommunikation for borgere, turister og virksomheder er digital og platformene forudsætter i stigende grad netadgang. Eksempelvis til betalinger, bookning af overnatning og oplevelser, køb af varer, undervisning mv.
 • udviklingen indenfor beredskab og sundhedsområdet sker hastigt i retning af digitale løsninger (fx telemedicin og navigation)
 • kommunikation med det offentlige sker i stigende grad digitalt.


Forslag til den videre proces:

 • kortlægge hvilke områder der er dårligt dækket og hvilke planer teleselskaberne har for bedre dækning i kommunen,
 • afdække barrierer for at teleselskaberne sikrer en bedre dækning,
 • afdække kommunens roller og muligheder i at fremme en bedre dækning
 • afdække alternative muligheder for investering i mobilmaster og bredbånd
 • afdække hvilke kommunalt ejede arealer indenfor de dårligt dækkede områder, der evt. er egnede til opstilling af master
 • resultater af afdækningen forelægges udvalget til nærmere stillingtagen til, hvad udvalget vil anbefale Erhvervs- og Turismeudvalget at beslutte omkring det videre arbejde.Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., LBK nr 681 af 23/06/2004
Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, LBK nr. 128 af 07/02/2014
Lov om Planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at:

 1. godkende forslag til procesplan for det videre arbejde.


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretning

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 24-09-2015:

 1. Tiltrådt

Beslutning

 1. Taget til efterretning


Thomas Elletoft fraværende
54. Gratis wi-fi til internationale turister i byrummet
24.05G00 - 2015/27143

Sagsfremstilling
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at træffe en beslutning om at igangsætte et arbejde med at afdække mulighederne for at etablere gratis wi-fi til internationale turister i byrummet, og sende sagen videre til orientering til Erhvervs- og Turismeudvalget.


Baggrund
1. juli 2015 trådte en ny §60 i Teleloven i kraft, som et led i "aftale om vækstplan for dansk turisme", hvilket betyder, at kommuner nu har mulighed for at stille gratis wifi til rådighed for "internationale turister i byrummet".
Der er dog en del begrænsninger i lovforslaget. Der må kun være tale om punktvis adgang til den gratis wifi (det vil sige hotspots og ikke en generel dækning i et geografisk område som et sammenhængende net), og adgangen blev begrænset til en time pr. døgn pr apparat (smartphone, tablet, pc etc).

I ministeriets høringsnotat lægges der vægt på, at internationale turister ofte har adgang til wifi flere steder, f.eks. på hoteller, cafeer m.v., og at den nye bestemmelse kun skal ses som et supplement til turisternes øvrige muligheder for at få adgang til bredbånd.

Loven gælder alene for områder, der er relevante for internationale turister. Det præciseres ikke i loven, hvornår et område kan karakteriseres som et internationalt "turistområde". I et høringsnotat fra Erhvervs- og Vækstministeriet bemærkes det, at det i praksis ikke vil være muligt at skelne mellem internationale turister og danske borgere. Det er op til den enkelte kommune selv at vurdere og målrette tilbuddet til de steder, der er mest relevante for international turisme.

Derudover er det stadig uklart, hvornår et hotspot bliver så stort, at der er tale om et sammenhængende net, der vil falde uden for § 60 b’s anvendelsesområde. Dette giver hverken lovgivningen eller høringsnotatet svar på.

Indkøb af ydelsen og muligheden for reklamefinansiering
Det fremgår af § 60 b, stk. 2, at kommunen skal købe wifi-adgangen af en privat udbyder.

Det er jf. "Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom
og løsøre til brug for reklamering for andre" ikke mulighed for, at lade ydelsen være reklamefinansieret, da det i bemærkningerne til § 1 fremgår, at elektroniske medier ikke er omfattet af muligheden for at anvende kommunale ejendom til reklamering.

Der er allerede flere kommuner som har igangsat arbejdet med at levere denne ydelse eller afdække mulighederne, heriblandt Brønderslev, Frederiksberg, Herning og Esbjerg.

Den videre proces
Administrationen foreslår følgende proces fremadrettet

 • Kontakt til potentielle udbrydere
 • Afdækning af potentielle opstillings-steder for hot-spots i samarbejde med udvalgt(e) udbyder(e)
 • Afdække de økonomiske omkostninger ved at tilbyde gratis wifi
 • resultater af afdækningen forelægges udvalget til nærmere stillingtagen til hvad udvalget vil anbefale Erhvervs- og Turismeudvalget at beslutte omkring det videre arbejde.Lovgrundlag
Teleloven, nr 1427 af 21/12/2005 med seneste ændring L 2015 741 § 1 stk 1 nr. 4, stk 60B.

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, LOV nr 490 af 07/06/2006.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at:

 1. godkende forslag til procesplan for det videre arbejde.

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 24-09-2015:

 1. Tiltrådt

Beslutning

 1. Taget til efterretning


Thomas Elletoft fraværende
55. Årsplanlægning politiske udvalg
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget får plan for de politiske møder i 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 17. september 2015.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Planen følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer
 • Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor er planen udarbejdet for perioden januar - juni 2016.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Bilag
Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dok. nr: 2014/32692 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning


Thomas Elletoft fraværende


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
10:10 AM