Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 21-09-2015

Mandag den 21-09-2015 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jesper Hagen Behrensdorff Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, idet pkt. 43 ændres til et beslutningspunkt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen
Lone Birgit Halskov Møller
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Jørgen Emil Simonsen (V), at Flemming Valdemar Trojel (V) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 21. september 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).




Åbne

44. Behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019
00.30Ø00 - 2015/26064

Sagsfremstilling
Indledning
Erhvervs- og Turismeudvalget behandler sagen for at få orientering om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Økonomiudvalget har den 10. september foretaget 1. behandling af budget 2016 med overslagsår og sender det til behandling i fagudvalgene.

Budgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Derudover er der indarbejdet budget til de "iboende udfordringer", der har været i budgettet på børne- og social- og sundhedsområdet samt alle de fagudvalg der er berørt af flygtningeområdet, se bilag 1. Formålet med administrationens budgetoplæg er at fremlægge et retvisende og solidt budgetgrundlag.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.



Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set et merforbrug i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget være et underskud på det skattefinansierede område på ca. 20 mio. kr., men på grund af nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat et kassetræk på ca. 26 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

De årlige budgetter går fra et underskud i 2016 på 70 mio. kr. til et overskud i 2019 på 44 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. For det første er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte. Der er således budgetteret med udgifter i 2016 på 30 mio. kr. og indtægter herfra i 2019 på ligeledes 30 mio. kr. For det andet er der i budgetoplægget indlagt store besparelser, der først implementeres fra 2017, således der er tid til at arbejde med større tiltag på tværs af områder. Besparelserne er stigende over budgetperioden.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, dels på grund af kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de foreslåede besparelser slår igennem. Det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Budgetoplægget uddybes i bilag 1 "Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019" og i bilag 2 "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Budget på Erhvervs- og Turismeudvalget
Som der fremgår af bilag 2 er der ingen ændringer til budget 2016-2019 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område, hvilket betyder at der ikke lægges op til at der afsættes puljemidler til erhvervs- og turismeudvikling (driftsrammen er pt. uændret).

Den videre proces i budgetarbejdet i 2015
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2016-2019 er der planlagt følgende politiske forløb:

1. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
8. oktober 2. behandling i Byrådet

Budget 2016-2019 har været i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 11. september-22. september. Høringssvarene samles og behandles direkte i Økonomiudvalget.


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) kapitel 5.

Økonomi


Bilag
Bilag 1: ØU 10.09.2015: Kopi: Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019 - august 2015. Dok.nr. 2015/26064 004

Bilag 2: ØU 10.09.2015: Kopi: Budget 2016-2019 - taloversigter. Dok.nr. 2015/26064 003

De to dokumenter herover er udleverede ifm. budgetseminaret, og de bedes medbragt til mødet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget
1. at tage orienteringen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 til efterretning (som beskrevet i bilag 1 og 2)


Beslutning

  1. Taget til efterretning

    Udvalget forudsætter, at der i det endelige budget er midler til rådighed til at fortsættelse de initiativer der er igangsat og igangsætte nye relevante tiltag for at fremme Kommunens erhvervsudviklingprojekter.


Brian Lyck Jørgensen, Lone Birgit Halsskov Møller og Anders Gerner Frost fraværende







Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
08:35 AM