Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 26-05-2015

Tirsdag den 26-05-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
25 Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer -indhold i prioriteringskatalog til høring
26 Regional vækst og udviklingsstrategi
27 Tids- og handleplan for Turismestrategi
28 Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter om tilskud til etablering af Iværksætter-inkubator
29 Væksthus Hovedstaden 2015
30 Iværksætterhus - ny aftale for 2016-2018. Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Knud Antonsen

Meddelelser:
Brian Lyck Jørgensen bemærkede, at det var svært at se information på infotavler i Helsinge, når 'frøen' hopper op.
Åbne

25. Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer -indhold i prioriteringskatalog til høring
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er, at udvalget skal beslutte indholdet i det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august, hvor det skal indgå i budgetforhandlingerne.

Tidligere proces
Som følge af ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner er opstået ubalance i det vedtagne budgetoverslag for 2016-2019. Derfor er det blevet nødvendigt at arbejde med at finde et prioriteringsrum.

På martsmødet blev fagudvalgene dels forelagt et målpunkt for udvalgets prioriteringer, og dels blev fremlagt en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver. Med afsæt i kan-skal kataloget angav udvalget temaer for de videre drøftelser og prioriteringsarbejde.

På aprilmødet, blev udvalgene præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes områder. Udvalgene besluttede hvilke forslag der skulle arbejdes videre med frem til udvalgsmøderne i maj/juni - hvor de beslutter det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Den videre proces
På baggrund af vedlagte prioriteringskatalog skal udvalget beslutte hvilke forslag der skal indgå i det prioriteringskatalog der sendes i høring.

Efter Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af prioriteringskataloget sendes det i høring hos de relevante høringsparter. Alle høringsparter får direkte besked og er de eneste der kan komme med høringssvar. Høringsprocessen løber frem til 2. juli 2015.

Det skal understreges, at det endelige niveau for prioriteringsrammen først besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015. Niveauet for prioritering i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.

Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene.

For Erhvervs- og Turismeudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:
Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov

Økonomi


Bilag
Bilag 1 ETU 23-03-15: Kan-skal katalog - Budget 2016-2019, dok.nr. 2015/04934 010

Bilag 2 ETU 26-05-15: Udkast til prioriteringskatalog - Budget 2016-2019, dok.nr. 2015/04934 029

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at beslutte hvilke af de i prioriteringskataloget beskrevne forslag, som skal sendes i høringBeslutning
1. Det blev foreslået at sende følgende forslag i høring:
"9. Udisponerede midler på Drift ETU", kr. 158.000 og
"1. VisitNordsjælland - Udviklingsmidler", kr. 160.000
Forslaget vedr. 2016 samt overslagsårene
V, O, G og S (7) stemte for
C (1) stemte imod
Forslaget tiltrådt

C er generelt imod besparelser på området

Knud Antonsen fraværende
26. Regional vækst og udviklingsstrategi
01.01P00 - 2014/49014

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget, Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget med henblik på at give inputs til Økonomiudvalget og Byrådet til indhold i høringssvar til Region Hovedstadens forslag til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi: Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Udvalgenes inputs vil blive samlet til et konkret forslag til høringssvar inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Strategiforslaget er i offentlig fremlæggelse frem til den 19. juni 2015. Da Byrådet først kan behandle sagen den 22. juni, vil Økonomiudvalgets anbefaling til høringssvar blive direkte fremsent til Regionen, så høringsfristen kan nås. Eventuelle ændringer fra Byrådets behandling den 22. juni, vil blive eftersent til regionen umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen.

Baggrund
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave for regionerne. Hovedformålet er, at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner, og ReVUS erstatter den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele, med en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de kommende år.

Kommunen er ikke forpligtet til at efterleve strategien, men strategien vil danne grundlag for samarbejde med regionen og Vækstfondens prioriteringer, ligesom Vækstforum skal bidrage til de vækstrettede elementer der medtages i strategien. Det vil derfor være naturligt, at byrådets kommende udviklingsstrategi spiller positivt sammen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Strategiforslaget
Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet, og fokuserer på de styrkepositioner, der allerede er i regionen.

Visionen tænkes realiseret gennem fokuserede investeringer indenfor to rammevilkår (Effektiv og bæredygtig mobilitet, og Kompetent arbejdskraft og internationalisering) og fire strategiske væksttemaer (Sund vækst, Grøn vækst, Kreativ vækst og Smart vækst). Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema er beskrevet regionale udfordringer, målsætninger og investeringer. Målsætninger og investeringer, som tilsammen skal bidrage til at realisere visionen for hovedstadsregionen og for Greater CoPENHAGEN-strategien.

Styrker fra Gribskov Kommunes perspektiv
Administrationen ser en lang række styrker i strategiforslaget ud fra et Gribskov-perspektiv. Eksempelvis fremgår det af de to rammevilkår:

 • Effektiv og bæredygtig mobilitet: at det skal være let og effektivt at komme rundt i regionen for personer, varer og tjenesteydelser. Derfor er bl.a. forbedringer af den kollektive transport, bedre og nye veje som kan være afgørende for vækst og jobskabelse i regionen (s. 16). Dette ligger i tråd med byrådets ønske om motorvej og S-tog til Helsinge og det nordsjællandske samarbejde om generelt at styrke infrastrukturen i området.
 • Kompetent arbejdskraft og internationalisering: at det er afgørende med en god uddannelsesdækning i hele regionen for at sikre kompetent arbejdskraft og give alle unge og voksne adgang til et relevant og attraktivt uddannelsestilbud og mulighed for at tilegne sig kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger (s. 20). Dette stemmer overens med byrådets ønske om at hæve uddannelsesniveauet og tiltrække flere uddannelsesmuligheder i eller tættere på kommunen.


Også i forhold til temaerne ser administrationen en række styrker med Gribskov-brillerne på. Eksempelvis:

 • Sund vækst: Her lægger regionen op til nye offentlige-private samarbejder på sundhedsområdet (s. 24) - et område, hvor kommunen i forvejen har en lang og stærk tradition. Administrationen vurderer, at der potentielt ligger store muligheder for at styrke samarbejder yderligere ift. bedre og mere effektive behandlinger, teknologier og ydelser, med de rette kommunale og regionale investeringer. Eksempelvis ift. at forbedre sundhedsløsninger til mennesker, der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data, Bidrage til nye forsknings- og testfaciliteter, som også kan tiltrække virksomheder og højtuddannet arbejdskraft, og arbejde for at styrke SMV'ers adgang til finansiering og risikovillig kapital.
 • Grøn vækst: Blandt de foreslåede investeringer lægges op til at sikre at regionen er klimaberedt ved at belyse de økonomiske potentialer ved en bedre regional kyst- og stormflodssikring (s. 31). Et initiativ som administrationen vurderer ligger fint i tråd med byrådets igangværende Kystprogram og tværkommunale samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner.
 • Kreativ vækst: Regionens fokus på styrkelse af de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv og adgang til finansiering og risikovillig kapital (s. 32 og 34), vurderer administrationen rummer store potentialer i at understøtte en stor del af kommunens erhvervsliv og derigennem tiltrække flere borgere, virksomheder og turister.
 • Smart vækst: Administrationen vurderer, at regionens satsning på styrket bredbånds- og mobildækning og smarte digitale læsninger, er i tråd med byrådets ønsker for kommunens udvikling.


Samlet set vurderer administrationen, at strategiforslaget i højere grad end tidligere regionale udviklingsstrategier søger at favne de styrker og muligheder, som Gribskov og flere andre kommuner længere væk fra Storkøbenhavn har til at bidrage til den regionale vækst og udvikling.

Svagheder
Administrationen ser imidlertid også svagheder i strategiforslaget set fra en Gribskov vinkel:

Den erhvervsstruktur der er i Gribskov og mange andre kommuner i udkanten af regionen betyder, at langt hovedparten af de eksisterende virksomheder i kommunen i dag kan have svært ved umiddelbart at koble sig til fokusområderne som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi, samt smarte og kreative løsninger. Det er dels en udfordring som byrådet kan støtte op om i forbindelse med den kommende erhvervsstrategi. Men det er også en udfordring, som administrationen anbefaler byrådet at henlede regionens opmærksomhed på, således at regionen også allokerer investeringer til kompetenceudvikling af erhvervslivet bredt set i den ønskede retning, som direkte producent eller som andet/tredje led.

Under Investeringer i Effektiv og bæredygtig mobilitet (s. 18), kan byrådet med fordel gøre opmærksom på at det fra en Gribskov-vinkel vil være ønskeligt, at det specifikt nævnes at motorvej- og S-tog forlænges til Helsinge.

Generelt ser administrationen det som en udfordring, at strategiforslaget ikke klart giver udtryk for, at udgangspunktet for vækst- og udviklingsmulighederne i regionen kan være forskellige, og dermed at de enkelte kommuners forudsætninger og roller til at bidrage til den ønskede samlede vækst- og udvikling i regionen og Greater CoPENHAGEN kan differentiere. Ligeledes savnes fokus på yderområdernes særlige forhold, samt på hvordan yderområderne integreres bedre i regionen.

Desuden kan det være interessant at høre regionens bud på, hvordan det fremtidige samarbejde og de mange tværkommunale projekter skal koordineres.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 5, § 10, stk 1

Økonomi


Bilag
Bilag ETU 26-05-15 Forslag til Regional Udviklingsstrategi. Dok. nr. 2014/49014 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at,

 1. afgive input om den Regionale Udviklingsstrategi til Økonomiudvalg og Byrådet.Beslutning

 1. Udvalget anbefaler, at der afgives høringssvar i tråd med sagsfremstillingen.


Knud Antonsen fraværende
27. Tids- og handleplan for Turismestrategi
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at beslutte tids- og handleplan for udarbejdelse af Turismestrategi for Gribskov Kommune.

Baggrund
Turisme spiller en væsentlig rolle i forhold til en nordsjællandsk vækstdagsorden. Med en vækst på 6 % i 2013 er Nordsjællands turismevækst landets største. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 1,8 %.

Turisme og turisterhvervet har også stor betydning for lokaløkonomien i Gribskov Kommune. Tal fra Visit Denmark viser at det samlede turismeforbrug i Gribskov Kommune i 2013 var på ca. 1.4 milliarder kroner og særligt centrerer omkring kystbyerne Gilleleje og Tisvildeleje.

Potentialerne for at skabe kvalitativ vækst i forhold til turisme og turisterhvervet er store og administrationen anbefaler at der i Turisme-strategien arbejdes med flere af følgende parametre:

Mulige udviklings- og forretningsområder

 • Event-turisme: Events er en af destinationens stærkeste tiltrækningskræfter. Erfaringer og analyser viser at veltilrettelagte og interessante events har afgørende indvirkning på overnatninger, restauranter, detailhandel m.v.
 • Erhvervs-turisme: Mange virksomheder har et oplagt potentiale i forbindelse med erhvervsturisme og mål for faglige studieture og erfaringsudveksling.
 • Prioriterede samarbejder "Lead partner": Samarbejde med Visit Nordsjælland på prioriterede indsatser. En "Lead partner" kunne være Esrum Kloster og Møllegård
 • Landbo-turisme og lokale fødevarer: Turister efterspørger lokale fødevarer og der er et potenitale i at få styrket bl.a. Bed & Breakfast, gårdbutikker m.v.
 • Kyst- og naturturisme: Kyst- og naturturisme bidrager med ca. halvdelen af turismeomsætningen i Nordsjælland. Nationalparken ville kunne være med til at styrke dette.
 • Kultur-turisme: Kultur-turisme er generelt i vækst bl.a. fordi kulturoplevelser er med til at øge den oplevede værdi af turisternes ophold.
 • Møde-turisme: Visit Nordsjælland arbejder målrettet med at tiltrække møder, konferencer og selskaber til aktører i de fem kommuner.
 • Sommerhusejere/fritidsborgere: Afdække viden og potentialer om sommerhusejernes/fritidsborgernes turismemæssige betydning


Forslag til hovedprincipper for arbejdet og proces
Administrationen anbefaler umiddelbart fire hovedprincipper for arbejdet:

Arbejdet med turisme-strategien skal:

 • ses i sammenhæng med Gribskov Kommunes budgetaftale 2015-2018 med fokus på kvalitativ vækst som omdrejningspunkt for udviklingen af kommunen.
 • afdække og synliggøre Gribskov Kommunes særlige turisme-profil og styrkepositioner
 • komplementere Visit Nordsjællands strategi 2015-2018 "Sammen kan vi mere"
 • udarbejdes i samarbejde med relevante eksterne og interne aktører bl.a. med en workshop i november.


Turismestrategien anbefales udarbejdet som en side med et strategikort, hvor vision og konkrete prioriteringer og indsatser fremgår. Og et tilhørende dokument med baggrund og redegørelse for de turistpolitiske overvejelser.

Forslag til tids- og handleplan

maj fastlæggelse af tids- og handleplan for arbejdet
maj-november bearbejdning af eksisterende analyser og udarbejdelse af forslag til strategikort med vision, indsatser og prioriteringer
november status på strategi-formulering forelægges politisk
november workshop med relevante aktører
december-januar bearbejdning af inputs og endelig formulering af strategi
februar-marts offentlig høring Turismestrategi
april endelig vedtagelse af Turismestrategi
Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Udgifter til Turisme-workshop: rammer, forplejning og indhold - 50.000 kr.

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 26.05.2015 er der forbrugt/disponeret 143.500 kr af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.888.500 kr. for 2015.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende tids- og handleplan for udarbejdelsen af Turismestrategi for Gribskov Kommune
 2. at godkende at turismestrategien udarbejdes som et strategikort med tilhørende baggrunds- og redegørelsesformulering for de turistpolitiske overvejelser.
 3. at bevillige 50.000 kr til afholdelse af Turismeworkshop. Beløbet finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.Beslutning
1.-3. Tiltrådt

Knud Antonsen fraværende
28. Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter om tilskud til etablering af Iværksætter-inkubator
24.10G00 - 2015/16923

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at tage stilling til ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter A/S om økonomisk støtte til oprettelse af en Iværksætter-inkubator i Gribskov Kommune.

Baggrund
Gribskov Erhvervscenter A/S (GE) har indsendt en ansøgning om støtte på 205.000 kr. (ekskl. moms) til oprettelse af en Inkubator i Gribskov Kommune, beliggende i Helsinge ud af samlede omkostning til etablering etc på 410.000 kr. Det resterende beløb på 205.000 kr. (ekskl. moms) ansøges hos LAG-Nordsjælland. Uden tilskud til dækning af foranstående, vil projektet ikke blive gennemført.

Tilbuddet til iværksættere og mindre virksomheder består i at få adgang til kontorfaciliteter uden bindingsperiode med indbyrdes netværk og sparring samt en række ekspertise og tilbud, ved at blive en del af dette inkubatormiljø (for uddybning af disse tilbud se det vedhæftede bilag).

Begrundelsen for ansøgningen er i følge GE, at

"Inkubator for Iværksættere er stedet, hvor kombinationen af fysisk kontorfællesskab og løbende rådgivning både fra Gribskov Erhvervscenter A/S, vore partnere for vækst (Iværksætterhus, Væksthus Hovedstadsregionen, Eksportrådet m.v.) samt private konsulenter vil blive en del af et attraktivt tilbud for iværksættere og mindre virksomheder i Gribskov. Endvidere vil det gøre det enklere og mere attraktivt for nye iværksættere at flytte til og etablere sig i Gribskov"

.
Endvidere fremhæver GE i ansøgningen, at

"Netop synergien ved en sådan inkubator med både attraktive lokaler, beliggenhed og rådgivning vil give Gribskov, subsidiært Gribskov Erhvervscenter A/S, en bedre mulighed for proaktivt at tilbyde udefrakommende iværksættere at flytte til kommunen. Indledningsvis som ’lejere’, senere hen måske med bosættelse og ansættelse af ansatte til følge som en afledt effekt, uden dette nødvendigvis skal forfølges som en aktiv del af rekrutteringsprocessen.

En inkubator vil både medvirke aktivt til at sikre vækst og arbejdspladser for iværksættere/mikrovirksomheder og samtidig fastholde driftige borgere i kommunen".


Placering, indretning og priser
GE har pt. mulighed for at overtage 1. sal på Frederiksborgvej 14 i Helsinge, hvor Erhvervscenteret i forvejen har til huse i stueetagen. Lejemålet vil blive udlejet til anden side, såfremt aftale ikke indgås. Der er tale om et areal på 200 m2, hvor der skønnes at være plads til ca. 15 personer, fordelt på 12-13 i fælleskontorer og 2-3 i egne kontorer (1-2 særskilte), samt mødelokale(r).
Ud over udgifter til husleje påregner GE investeringer til inventar, IT-udstyr etc og det tilstræbes og prioriteres, at der handles lokalt.

Pris for at leje sig ind i inkubatoren som tager udgangspunkt i billigste ende af markedspriserne.

 • En ’flyverplads’ (2-3 gange per uge), til en pris fx 1.200 kr./mdr. (= pris i tilsvarende miljø/Vækstfabrik)
 • Et fast skrivebord i kontormiljø 1.800-2.000 kr./mdr. (tilsvarende lignende steder mellem 1.800-2.500 kr/md.)
 • Eget kontor til 2-3 personer 4.000-4.500 kr./mdr.


GE gør opmærksom på, at der i dag ikke findes lignende tilbud/facilitet i Gribskov fra hverken privat eller offentligt hold. I hvert fald ikke erhvervscenteret bekendt.
Nærmeste kontorhotel eller inkubator ligger i Hillerød (C4).

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at etableringen af en iværksætter-inkubator i Gribskov vil kunne have en positiv effekt ift kommunens iværksættere og støtte godt op omkring udvalgets satsning på iværksætterprogram og tager tråden op fra en af anbefalingerne fra Vækstudvalgets Tænketank Vækst:Gribskov, samt udvalgets tidligere forsøg på at opstarte et erhvervshotel.

Administrationen vurderer desuden, at inkubatoren - som det også nævnes i ansøgningen - vil kunne skabe en positiv synergi-effekt mellem de tiltag som Iværksætterhuset og Væksthuset tilbyder, sammen med GEs nuværende og kommende tilbud. Dette omfatter bla. udvalgets initiativ om etablering af iværksætternetværk, mentorordning til iværksættere og velkomstpakke til nye virksomheder, der alle er opgaver, som udspringer af udvalgets iværksætterprogram og er lagt over til udførsel i erhvervscentret.

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget imødekommer ansøgningen. Dog med den tilføjelse, at Tænketanken Vækst:Gribskovs anbefaling om incubator så vidt muligt indarbejdes Erhvervscentrets koncept.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr 1715 af 16/12/2010, kap 6 § 12 stk 2 og § 13 stk 4

Økonomi
Det samlede budget er på 410.000 kr. (ekskl. moms) i opstartsfasen, hvoraf Erhvervs- og Turismeudvalget LAG-Nordsjælland hver ansøges om 205.000 kr. (ekskl moms). Uden tilskud til dækning af foranstående, vil projektet ikke blive gennemført.

Det bemærkes, at LAG-midlerne først ventes endelig bevilliget 4 mdr. efter ansøgningsfristen den 15. maj. Næste ansøgningsfrist er 15. august, hvorefter der ligeledes ventes at gå 4 mdr. inden et evt. tilsagn. Modtagere af midler kan gå i gang inden endelig bevilling af LAG-midler. Efter bevilling, kan man få godkendt de udgifter, der afholdes til de budgetterede poster, men gives afslag, så står modtagere selv med omkostningen.

Der laves en selskabsmæssig opdeling, så inkubatoren fremadrettet forventes ledet overordnet af Gribskov Erhvervscenter A/S, men er adskilt i separat økonomisk enhed.

Inkubatoren vil blive evalueret ved udgangen af det første år med henblik på, at den kan løbe rundt økonomisk fra år 2 med en samlet driftsomkostning på ca. 250.000 kr ( inkl. husleje, forbrugsomkostninger på ca. 200.000 kr. samt 50.000 kr. til administration) og en lejeindtægt ved 75 % belægning på 262.000 kr. (11,5 pladser besat i gennemsnit af 1900 kr. x 12 mdr.)

Budget - ekskl. husleje på 152.000 kr. (ekskl. forbrug)

Skriveborde/stole, mødebord/ reoler, skabe, lamper - 12.000 kr. pr. plads/15 pladser
140.000 * / **
AV-udstyr, Apple-TV, printere/skannere (til fællesbrug / herunder mødelokaler)
25.000
Køleskab, mikroovn, køkkenudstyr diverse
10.000
Markedsføring (3-5 annoncer)
20.000
Istandsættelse og indretning / opdeling, skillevægge mv
30.000
Vægudsmykning, planter, skilte dekoration diverse
10.000
Andele af lejeudgifter/forbrug til drift før opnået belægning på 75 % fra år 2
100.000
Konsulenter/tidsforbrug til markedsføring, indgå aftaler etc med Iværksættere / lejere, praktisk omkring etablering, indkøb mv.
50.000
Juridisk / økonomisk rådgivning
25.000
Samlet søges
410.000

* For poster fra samme leverandør større end 50.000 kr. vil der blive indhentet 2 tilbud

** Niveauet pr. plads er lagt ud fra sammenlignelige steder.

-

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 26.05.2015 er der forbrugt/disponeret 143.500 kr af den samlede pulje på 2.032.000 kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 1.888.500 kr. for 2015.

Bilag
Bilag ETU 26-05-15: Ansøgning fra Gribskov Erhvervscenter. Dok nr 2015/16923 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. at tiltræde ansøgningen fra Gribskov Erhvervscenter A/S under forudsætning af, a) at Erhvervscentret rejser det resterene beløb på 205.000 kr fra kilde og b) at Tænketanken Vækst:Gribskovs anbefaling om incubator så vidt muligt indarbejdes Erhvervscentrets koncept. Beløbet på 205.000 kr ekskl. moms finansieres af ETU pulje til Erhvervsudvikling i 2015.Beslutning

 1. Tiltrådt


Knud Antonsen fraværende
29. Væksthus Hovedstaden 2015
24.10G00 - 2015/11858

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget at tage Væksthusets årsrapport for Gribskov Kommune 2014 til efterretning, samt godkende allonge til samarbejdsaftalen for 2015 mellem Væksthushovedstadsregionen og Gribskov Kommune.

Indledning
Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune i 2011 med det formål, at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Gribskov Kommune i form af vejledning, problemafklaring og målrettet vækst.

Væksthusets rolle i den en-strengede erhvervsservice er, at levere den specialiserede erhvervsservice i Region Hovedstaden. Dette samarbejde har pågået siden 2011, hvor kommunerne overtog finansieringen (via bloktiskud/DUT-midler) af Væksthus Hovedstadsregionen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ligeledes har Væksthuset fra starten af 2013 forestået den lokale erhvervsservice via Iværksætterhuset i samarbejde med de ni involverede kommuner.

Samarbejdsaftale 2015 mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstaden
Samarbejdsaftalen tager sit udgangspunkt i den aftale, der blev indgået i 2011 mellem de to parter på baggrund af de overordnede aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Erhvervsstyrelsen. Hvert år er aftalens justeret i form af en allonge, som danner grundlaget for det fremadrettede samarbejde. Der arbejdes i øjeblikket på en ny 3-årig aftale mellem KL og Erhvervsstyrelsen og, som bliver præsenteret i løbet af efteråret.

Med allongen for 2015 lægges der særligt op til, at Væksthuset i endnu højere grad bliver den enhed, som en af de centrale og samlende aktører i det til tider uoverskuelige erhvervsfremmesystem. Ligeledes er der fokus på, at Væksthuset i stadig større grad udvikler kontakten med de lokale erhvervsfremmeaktører. For Gribskovs vedkommende, Gribskov Erhvervscenter og administrationen

Årsrapport for Gribskov
Som det fremgår af rapportens del omkring Gribskov (bilag 2) har Væksthuset generelt opnået de opstillede måltal. Dette gælder ligeledes for Væksthuset overordnede måltal. Der er gennemført 12 individuelle vækstforløb for virksomheder i Gribskov, hvilket er 4 mere end 2013. Ud over dette de individuelle vejledninger angiver Væksthuset, at der har været i kontakt med mere end 100 Gribskov virksomheder i forbindelse med events og projektforløb.

Gribskov Erhvervscenter supplerer Væksthuset
Gribskov Erhvervscenter har desuden som en af sine hovedopgaver at supplere den en-strengede erhvervsservice) med lokale aktiviteter, f.eks. mentornetværk, netværksmøder, informationsmøder, virksomhedssparring og guide virksomheder til rette myndighed. Mere specifikt skal direktøren sikre at centret afvikler virksomhedsbesøg (større virksomheder såvel som mindre) hos lokale eksisterende virksomheder, resulterende i 75% stigning af antal virksomheder i Væksthusvækstforløb ift. 2014.

I starten af mødet deltager Gribskov Erhvervscenters erhvervsdirektør, Mette Ehlers Mikkelsen, med henblik på, at orientere om, hvordan Erhvervscenteret i 2015 vil arbejde med at få en bedre udnyttelse af Væksthusets virksomhedstilbud.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
650.000 kr. pr. år. Beløbet finansieres af bloktilskuddet.

Bilag
Bilag 1: Forslag til allonge til samarbejdsaftale mellem Gribskov kommune og Væksthus Hovedstadsregionen. Dok. nr. 2015/11858 003

Bilag 2: Væksthusets årlige rapport for Gribskov Kommune. Dok. nr. 2015/11858 004

Bilag 3: Samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen. Dok. nr. 2015/11858 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at tage Væksthusets årsrapport for Gribskov Kommune 2014 til efterretning
 2. at godkende forslag til allonge til samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Væksthus HovedstadsregionenBeslutning
1.-2. anbefalingen tiltrådt

Knud Antonsen fraværende
30. Iværksætterhus - ny aftale for 2016-2018. Fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning
24.00G00 - 2014/38933

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget, at der udarbejdes en ny aftale for en 3-årig periode, integrere Hovedstadens Iværksætterprogram som en del af den eksisterende budget ramme, fastholde tilskuddet på 6 kr. pr. borger (fremskrives med KLs fremskrivningsprocent) samt give Iværksætterhusets styregruppe mandat til at udarbejde aftale.

Baggrund
9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015. Der skal nu genforhandles en ny fælles aftale for Iværksætterhuset, gældende fra 1. januar 2016.

De 9 kommuner som er med i aftalen om Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Styregruppen for Iværksætterhuset - som består af én repræsentant fra hver kommune - har udtrykt stor tilfredshed med Iværksætterhusets indsats og anbefaler på den baggrund, at få mandat til at udarbejde en ny aftale for Iværksætterhuset, som forelægges til politisk behandling i august 2015. Fra Gribskov Kommune deltager erhvervsdirektør for Gribskov Erhvervscenter, Mette Ehlers Mikkelsen.

Baggrund og resultater
Iværksætterhuset udfører lokal iværksættervejledning for at fremme iværksætteri og vækst i mindre og mellemstore virksomheder. Indsatsen er omfattet af erhvervsfremmeloven, som giver kommunerne mulighed for at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter.

Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Iværksætterhuset har opnået gode resultater.

 • I 2014 har 402 modtaget 1:1 vejledning med ét eller flere møder med en tilfredshedsgrad på 95 %. 84 % er blevet henvist til én eller flere rådgivere. 23 er efter 6-9 måneder i vækstforløb i Væksthuset.
 • Der er i 2014 afholdt i alt 17 startupmøder med 306 deltager, 16 startupcafeer med deltagelse af lokale, private rådgivere samt 4 startupkurser med 41 deltagere – med en tilfredsgrad på mellem 88-92 %
 • Iværksætterhuset har fået skabt et kvalitetssikret koncept, med én indgang for de 9 kommuners iværksættere. Det har ført til, at yderligere 13 kommuner i Region Hovedstaden i 2015 har indgået kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om Iværksætterhus.


Tal for Gribskov
Der har været 40 virksomheder i Gribskov, som har modtaget 1:1 vejledning med en konsulent fra Iværksætterhuset, 13 har deltaget på Startup-cafe, 8 på Startup-kursus og 28 på Startup-møder.

Det er styregruppens vurdering, at resultaterne fra 2014 og de tidligere år viser, at der er skabt den synergi kommunerne ønskede, ved at 9 kommuner går sammen om at etablere Iværksætterhuset og arbejde sammen om at fremme iværksætteri.

Dette samarbejde har givet kommunernes iværksættere og vækstiværksættere samt nystartede virksomheder mulighed for, gratis at kunne få den rette vejledning og information om relevante erhvervsfremmetilbud.
Se bilag 1 for succeskriterier og resultater for iværksætterhuset i 2014.

Forslag til samarbejdsaftale med Iværksætterhuset 2016-2018
Styregruppen for Iværksætterhuset anbefaler på denne baggrund følgende:

 1. at de nuværende 9 kommuner og evt. flere kommuner frem mod ultimo juni 2015 udarbejder en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til den 31. december 2018. Den tre-årige periode matcher projektperioden for Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), og giver således Væksthuset mulighed for at lave en langsigtet planlægning, som kan maksimere synergierne og optimere tilbuddene til iværksætterne. Erhvervs- og Turismeudvalget har tidligere (12.01.14 pkt 100) taget stillingen til deltagelse i HIP.
 2. at der justeres i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.
 3. at tilskuddet til Iværksættersætterhuset ikke ændres, men fortsat er 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2013.
 4. at styregruppen for Iværksættehuset får mandat til at udarbejde en ny aftale som forelægges til politisk behandling i august 2015


Gribskov Erhvervscenter supplerer Iværksætterhuset
Gribskov Erhvervscenter har desuden som en af sine hovedopgaver at supplere den en-strengede erhvervsservice med lokale aktiviteter, f.eks. mentornetværk, netværksmøder, informationsmøder, virksomhedssparring og guide virksomheder til rette myndighed. Mere specifikt skal direktøren sikre at centret afvikler møder med potentielle iværksættere, resulterende i 65% stigning af antal virksomheder i Iværksætterhus-forløb ift. 2014.

I starten af mødet deltager Gribskov Erhvervscenters erhvervsdirektør, Mette Ehlers Mikkelsen, med henblik på, at orientere om, hvordan Erhvervscenteret i 2015 vil arbejde med at få en bedre udnyttelse af Iværksætterhusets virksomhedstilbud.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12, stk 1 og stk 2

Økonomi
Gribskovs årlige bidrag til Iværksætterhuset er 254.000 kr. Beløbet finansieres af ETUs driftsramme til erhvervsrelationer.

Bilag
Bilag 1: Årsrapport Iværksætterhuset 2014 . Dok. nr. 2014/38933 015

Bilag 2: Kontrakt Iværksætterhuset 2013 - 2014. Dok. nr. 2014/38933 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, på baggrund af styregruppens anbefaling, til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at de nuværende 9 kommuner og evt. flere kommuner frem mod ultimo juni 2015 udarbejder en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til den 31. december 2018. Den tre-årige periode matcher projektperioden for Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP), og giver således Væksthuset mulighed for at lave en langsigtet planlægning, som kan maksimere synergierne og optimere tilbuddene til iværksætterne.
 2. at der justeres i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.
 3. at tilskuddet til Iværksættersætterhuset ikke ændres, men fortsat er 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2013. Beløbet finansieres af ETUs driftsramme til erhvervsrelationer.
 4. at styregruppen for Iværksættehuset får mandat til at udarbejde en ny aftale som forelægges til politisk behandling i august 2015.Beslutning
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Knud Antonsen fraværende


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM