Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 13-04-2015

Mandag den 13-04-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 2. Budgetopfølgning 2015 - Erhvervs- og Turismeudvalget
21 Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer
22 Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer - udvælgelse af
temaer til prioriteringskatalog
23 Gribskov kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi
24 Turisme-strategi

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 24 tages af, dagsorden herefter godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
- Jannich Petersen foreslog, at han fremadrettet orienterede om tiltag/status om EU-kontrol og at Anders Gerner Frost orienterede om Gribskov Erhvervscenter
- Brian Lyck Jørgensen orienterede om status for Fishing Zeeland.

Åbne

20. 2. Budgetopfølgning 2015 - Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2014/48980

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2015.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:
Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i BO1, på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.

Udvalgene har haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder i november og frem, hvor de besluttede konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017. Derudover har udvalgene frem til denne budgetopfølgning arbejdet videre med at tilpasse udgifterne til udvalgets budget ift. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

Udvalgene, der ikke hidtil er kommet helt i mål, skal således i denne budgetopfølgning medtage deres valgte budgettilpasninger til sikring af overholdelse af budget 2015-2018.


Korrektion for ændrede pl-skøn

KL har netop udmeldt reviderede skøn for den kommunale pris- og lønudvikling fra 2014->2015, hvor de væsentligt reducerer deres tidligere skøn.

I forhold til budgetforudsætningerne, reduceres lønskønnet med 0,62%-point og prisskønnet med 0,84%-point.

Den lavere pris- og lønudvikling giver kommunerne en mindreudgift på 1,5 mia. kr., den mindreudgift vil blive fratrukket kommunernes serviceramme i 2015, og kommunerne vil sandsynligvis derudover få trukket et tilsvarende beløb ved midtvejsreguleringen senere i år.

En tilpasning af Gribskovs budgetter til de nye pl-skøn giver nedenstående ændringer:Det skal understreges, at der ikke er tale om besparelser men udelukkende om en tilpasning af budgettet til et lavere omkostningsniveau.

Der er i budgetreduktionerne taget højde for, at kommunens omkostninger ikke vil reduceres på de områder, hvor udgifterne er låst af kontrakter.


Erhverv- og Turismeudvalget

1. Samlet konklusion:
På Erhvervs- og turismeudvalgets område er forventningen til regnskab 2015 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til 11,7 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, hvor vurderingen er, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.
Det skyldes fortrinsvis forventet mindreforbrug på pulje til erhvervsudvikling.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Erhvervs- og turismeudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætning og opmærksomhedspunkt:

 • Det er en forudsætning, at der på den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. bliver udmøntet og anvendt 1,0 mio. kr. i året.


2. Budgetopfølgningens grundlag:
I det følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for udgiftsområderne på Erhvervs- og Turismeudvalget.

2.1 Erhverv og Turisme
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Erhverv og Turisme:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede forbrug ved 2. budgetopfølgning at være 1,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I forhold til 1. budgetopfølgning er der en afvigelse på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes overførsler af restbudget fra 2014 vedrørende aktiviteter, der alle er disponeret i 2014 men først forventes realiseret i 2015 på 0,8 mio. kr. samt forventet mindreforbrug på pulje til erhvervsudvikling på 1,0 mio. kr.
Opfølgning på elementer fra budgetaftalen 2014-2017
I budgetaftalen for 2014-2017 blev der afsat en pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. i 2015. I forbindelse med regnskab 2014 er der overført restbudget 0,8 mio. kr. til finansiering af aktiviteter, som alle er disponeret i 2014 men først forventes realiseret i 2015.
I 2015 forventes de overførte midler fra 2014 anvendt. Derudover forventes der udmøntet og anvendt 1,0 mio. kr. af puljen for 2015. For nærmere beskrivelse henvises til bilag 1.3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Omplaceringer mellem udvalg

Revideret skøn på pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015
En tilpasning af Gribskovs budgetter til det nye pl-skøn betyder for Erhvervs- og turismeudvalget en budgetregulering på -66.000 kr. i 2015, som søges overført til midtvejsreguleringer på Indtægter under Økonomiudvalget

Samling af budget til annoncering
Der er udarbejdet en mere enkelt model til afregning af annonceudgifter til Ugeposten, hvor budgettet til annoncering samles under Økonomiudvalget og administreres i Center for Strategi og Ledelse. Der foreslås derfor overført 11.000 kr. årligt fra 2015, som er Erhvervs- og Turismeudvalget andel af annonceringen til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag
ETU 14.04.15: Bilag 1 Opfølgning på budgetaftalens elementer, (2014/48980 011)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. godkender budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.
 2. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Erhverv og turisme
  -77.000
 3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Erhverv og turisme
  -11.000
  -11.000
  -11.000
  -11.000Beslutning
1 Tiltrådt
2-3 Anbefalingen tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende21. Budget 2016-2019, Produktiv Velfærd og prioriteringer
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede d. 23.03.2015 at sende sagen til Økonomiudvalget med henblik på en revurdering af rammeudmeldingen.

Økonomiudvalget har på sit møde d. 07.04.2015 besluttet at fastholde rammeudmeldingen for Erhvervs- og Turismeudvalget og sende opgaven med prioriteringsarbejdet inden for denne tilbage til udvalget.


Sagsfremstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalgets møde d. 23.03.2015:
I dette dagsordenspunkt fremlægges en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver, og med dette udgangspunkt skal udvalget angive temaer for det videre prioriteringsarbejde for budget 2016-2019.

Der er grundet ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner behov for prioriteringer i budget 2016-2019. I denne sag påbegyndes prioriteringsarbejdet for Erhvervs- og Turismeudvalget.

I budget 2016-2019 ligger der en række forudsætninger, der endnu ikke er udmøntet eller ikke fuldt ud indarbejdet som fx demografiregulering på ældreområdet. Derudover er budgetgrundlaget udfordret af konkrete eller forventede ændringer i det aftalegrundlag, der er indarbejdet. Konkret drejer det sig om følgende forhold:

 • Resterende udmøntning af Produktiv Velfærd (budget 2014-2017)
 • Afledte effekter af IT- investeringer (budget 2015-2018)
 • Demografiregulering på ældreområdet fra 2017 og frem
 • En tilbageførsel til et normalt niveau af den kommende økonomiaftale vedr. det ekstraordinære finansieringstilskud og den samlede ramme for anlæg
 • Konsekvens af en ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet og ændret udligning.
 • Bevilling af kørsel til blinde og svagtseende


Denne samlede prioriteringsramme adresseres som Produktiv Velfærd og prioriteringer.

Se evt. det vedlagte notat "Beskrivelse af forventede prioriteringer og fordeling" for en grundigere gennemgang af de enkelte forhold.

Udgangspunktet for at arbejde med prioriteringsrammen er, at fagudvalgene har realiseret implementeringen af budget 2015-2018, hvor bl.a. aktivitetsstigningen på medfinansieringen på sygehusområdet og den socialfaglige indsats har udfordret budgetgrundlaget. Derudover er der ikke lagt yderligere forventninger ind til flygtningeområdet end de 2,1 mio. kr., der er budgetlagt i 2015 og frem.

Der findes i budgetgrundlaget ikke nogen form for "robusthedspuljer" til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Proces i udvalgene frem mod vedtagelse af budget 2016-2019
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august. Til martsmødet fremlægges en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver, og med dette udgangspunkt skal udvalget angive temaer for det videre prioriteringsarbejde.

Til det efterfølgende møde i april, vil udvalgene blive præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes område, og udvalgene begynder på den baggrund deres arbejde med et prioriteringskatalog.

Sideløbende vil administrationen arbejde videre med forskellige administrative tiltag ind i Produktiv Velfærd, der kan medføre en reduktion af den samlede prioriteringsramme, hvor et gennemgående tema i arbejdet vil være arbejdsgange og tværorganisatoriske samarbejder foruden skærpet stillingskontrol.

Det endelige niveau for prioriteringsrammen besluttes først i forbindelse med budgetvedtagelsen. Niveauet i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.

Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet nedenstående model til fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene. Modellen har den samme fordelingsnøgle som udmøntningen af rammebesparelsen i forbindelse med budget 2015-2018. Dog vil Børneudvalget i 2019 have en ligelig fordeling ift. deres budget af stigningen fra 2018 til 2019. Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har fået en mindre andel, end den ligelige fordeling, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer samt en række bindinger på budgettet i form af lovgivning og indgåede kontrakter.
For Erhverv- og Turismeudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:
Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov


Økonomi
-

Bilag
ØU 02.03.2015: Beskrivelse af forventede prioriteringer og fordeling på fagudvalg , (2015/04934 015)ETU 23.03.15: Kan-skal katalog - Budget 2016-2019, (2015/04934 010)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. med udgangspunkt i kan-skal kataloget beslutter hvilke temaer, der skal arbejdes videre med ift. det videre prioriteringsarbejdeUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 23-03-2015:
1. Ikke tiltrådt
Udvalget arbejder ikke med forslag, da reduktionerne er ude af proportioner med udvalgets budget.
Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost fraværende.

Økonomiudvalgets beslutning den 07-04-2015:
Tiltrådt administrationens indstilling om at fastholde rammeudmeldingen for Erhvervs- og Turismeudvalget og sende opgaven med prioriteringsarbejdet inden for denne tilbage til udvalget.
Susan Kjeldgaard og Bo Jul Nielsen fraværende

Beslutning
1 C (1) stemte imod
V (4), G (2), O (1) og A (1) stemte for, og peger på, at der arbejdes med temaerne: Turismerelaationer/VisitNordsjælland kontingent, øvrige erhvervsrealationer/Iværksættere og Drift ETU.

22. Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer - udvælgelse af temaer til prioriteringskatalog
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges fagudvalgene med henblik på at finde et prioriteringsrum, der skal indgå i det videre arbejde med budget 2016-2019. Årsagen til at det er nødvendigt, er at der pga. ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner er opstået ubalance i det vedtagne budgetoverslag for 2016-2019.
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august, hvor det skal indgå i budgetforhandlingerne. På dette møde udvælges de temaer, som administrationen skal udarbejde analyser til. Disse analyser indgår i det prioriteringskatalog, som udvalget forelægges på majmødet med henblik på beslutning om at sende i høring.

Proces
På martsmødet blev fagudvalgene dels forelagt et målpunkt for udvalgets prioriteringer, og dels blev fremlagt en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver. Med afsæt i kan-skal kataloget angav udvalget temaer for de videre drøftelser og prioriteringsarbejde.

Erhvervs- og Turismeudvalget udvalgte ikke temaer på mødet d. 23.03.2015. Økonomiudvalget besluttede d. 07.04.2015 at fastholde rammeudmeldingen for Erhvervs- og Turismeudvalget og sende opgaven med prioriteringsarbejdet inden for denne tilbage til udvalget. Dette bliver behandlet i et andet dagsordenspunkt på dette møde.

Ud fra denne beslutning skal udvalget beslutte hvilke forslag der arbejdes videre med frem til udvalgsmødet i maj - hvor de besluttet det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Administrationen vil i perioden april-maj udarbejde de analyser, der skal indgå i prioriteringskataloget, der skal behandles og sendes i høring i forlængelse af maj/juni møderne. Det betyder, at bestilling af analyser skal ske på april mødet.

Det skal understreges, at det endelige niveau for prioriteringsrammen først besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015. Niveauet for prioritering i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.


Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene.

For Erhvervs- og Turismeudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:
Udvalgets opgave på dette møde
Erhvervs- og Turismeudvalget skal på dette møde udvælge de temaer administrationen skal analysere på frem til majmødet, hvor prioriteringskataloget fremlægges og efterfølgende besluttes og sendes i høring.

Ligeledes skal udvalget drøfte og beslutte hvorvidt der er behov for yderligere ift. proces vedr. involvering og orientering af borgere og andre interessenter end den planlagte høring i forlængelse af udvalgsmøderne i juni, samt om der er behov for ekstraordinære udvalgsmøder ift. budgetprocessen.


Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov

Økonomi
-


Bilag
ETU 23.03.15: Kan-skal katalog - Budget 2016-2019, (2015/04934 010)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. beslutter med udgangspunkt i mødets drøftelser hvilke forslag, der skal arbejdes videre med frem til majmødet, hvor prioriteringskataloget sendes i høring,
 2. beslutter om og hvilken proces der er behov for udover den planlagte høring i juni og de planlagte fagudvalgsmøderBeslutning
1 C (1) stemte imod
V (4), G (2), O (1) og A (1) stemte for, pg peger på, at der arbejdes videre med temaerne: Turismerelationer/VisitNordsjælland kontingent, øvrige erhvervsrelationer/Iværksætterhuset og Drift ETU.

2 C (1) stemte imod
V (4), G (2), O (1) og A (1) stemte for, idet der gennemføres planlagt høring.23. Gribskov kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi
88.00Ø00 - 2015/04442

Sagsfremstilling

Sagen forelægges på ny for Vækstudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, efter Byrådet i sit møde den 09.03.2015 har sendt sagen tilbage til fornyet behandling, med henblik på godkendelse af Indkøbs- og udbudsstrategien for Gribskov Kommune.

Administrationen har revideret strategien i forhold til de bemærkninger, der blev fremsat i Byrådets møde. Ændringerne er markeret med gult i det vedlagte bilag.

Sagsfremstilling til Vækstudvalget 17.02., Arbejdsmarkedsudvalget 18.02., Erhvervs- og Turismeudvalget 23.02., Økonomiudvalget 02.03. og 09.03. samt Byrådet 09.03.15:
Gribskov Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi (bilag 1) erstatter den nuværende strategi og politik. Det var tidligere lovpligtigt at udarbejde udbudspolitik og udbudsstrategi.
Det er det ikke længere, men administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der er en politisk vedtaget strategi, som udstikker rammerne for arbejdet med udbud og indkøb. Hensigten med Gribskov Kommunes nye strategi er at give borgere og leverandører et overblik over kommunens holdninger på området.

Udover strategien udarbejdes der vejledninger til administrationen om den praktiske og administrative proces for gennemførelse af udbud.

Der er offentliggjort udkast til en kommende dansk udbudslov, som ikke er besluttet i folketinget endnu, men som p.t forventes vedtaget inden sommerferien. Det kan betyde en ændring af afsnittet om love og regler for gennemførelse af udbud (afsnit C, underafsnit 'Regler', side 7), og det anbefales at administrationen kan tilpasse afsnittet når lovgivningen er vedtaget.

I forhold til den tidligere politik og strategi er der ændringer af beskrivelsesmæssig karakter, og der lægges ikke op til en radikal ændring af kommunens praksis. Nedenfor kommenteres de væsentligste ændringer:

Nyt i oplægget til strategi:

 • Interne principper - Gribskov Kommunes interne principper for indkøb under 500.000 kr. er blevet fornyet. Hvor der tidligere var regler for, at der skulle indhentes flere tilbud ved indkøb over 25.000 kr., lægges der i strategien vægt på godt købmandsskab, og i de administrative retningslinjer at det dokumenteres om man har indhentet tilbud eller der er en god grund til ikke at gøre det, fx i de tilfælde hvor der kun er én leverandør til ydelsen.
 • Fagentrepriser/delaftaler - opdeling af opgaver i fagentrepriser/delaftaler, som gør at også mindre virksomheder har mulighed for at byde på opgaverne, hvor det er relevant.
 • Den politiske behandling af udbud - Der har hidtil været forskellig praksis for hvornår og hvilket indhold der forelægges til politisk beslutning.
  Udbud forelægges politisk når:
  • Udbud af kommunens egne driftsopgaver, der ikke før har været udbudt, eller er hjemtaget og udbydes på ny
  • Udbud af store bygge- og anlægsopgaver
  • Udbud af opgaver, der har et særligt politisk fokus
  • Udbud, der indebærer væsentlige ændringer i service eller kvalitetsniveau og/eller i budgettet.

Politisk besluttes evalueringskriterierne (pris/kvalitet/service mv.) og om der skal bruges sociale klausuler og/eller arbejdsklausuler mv.

Efterfølgende orienteres der politisk om valg af leverandør.
Udbud af:

  • simple varekøb og tjenesteydelser
  • mindre bygge- og anlægsopgaver
  • genudbud uden væsentlige ændringer i service- og/eller kvalitet

behandles ikke politisk.

Som en del af et godt samarbejde med kommunens leverandører, etableres et samarbejde med Gribskov Erhvervscenter, og 1 gang årligt afholdes møde med nuværende og evt. kommende leverandører, hvor der er dialog og bl.a orienteres om kommende udbud.


Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om amordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
 • Bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energifyrsyning, transport samt posttjenester med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Bekendtgørelse nr. 1410 af 07. december 2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (tilbudsloven).

Ny udbudslov:

 • Erhvervs- og vækstministeriets forslag til udbudslov, offentliggjort 05. december 2014.


Nyt udbudsdirektiv:

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF


Nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv:

 • Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.


Økonomi
-
Høring

Med baggrund i tidligere kritik i landsundersøgelser af Gribskov Kommunes praksis i forbindelse med udbud har vi valgt at sende indkøbs- og udbudsstrategien til udtalelse i LO Hovedstaden, Dansk Industri og Dansk Bryggeri (bilag 2-4). Strategien har ligeledes været drøftet i HU.

Alle har udtrykt anerkendelse af, at de har haft lejlighed til at kommentere udkastet inden den endelige politiske behandling. Ud over de kommentarer, som allerede er omfattet af strategien fremhæves følgende
LO Hovedstaden (LO):

 • Fair trade og CSR - LO bemærker, at der i strategien ikke nævnes fair trade produkter og vurdering af virksomhedernes CSR.
  Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler, at fair trade produkter ved varekøb ikke generelt tages med i alle udbud, men at det overvejes ved hvert udbud, hvor det kan være relevant. For så vidt angår CSR, så adresseres det i strategien under afsnittet 'Etisk Ansvar', hvor Gribskov Kommune stiller krav om at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder en række grundlæggende ILO-konventioner om bl.a. tvangsarbejde, sikkert arbejdsmiljø mv.
 • Arbejdsklausul ILO konvention nr. 94 - LO bemærker at det kan tydeliggøres hvordan og på hvad vi anvender arbejdsklausuler.

  Administrationens kommentar: I strategien står der, at der vil blive taget stilling i arbejdet med de enkelte kontrakter og medtaget hvor det giver mening. Dette vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen, som LO også foreslår.


Dansk Industri (DI):

 • ILO konvention nr. 94 - DI bemærker at kommunens brug af ILO konvention nr 94 er i konflikt med udstationeringsdirektivet.

  Administrationens kommentar: Beskæftigelsesministeriet har i et cirkulere anbefalet kommunerne alligevel at anvende ILO nr 94. Dette er i dag en udbredt praksis i kommunerne landet over, hvorfor administrationen anbefaler at vi fortsat anvender ILO nr 94 eller tilsvarende formulering, i de udbud og kontrakter, hvor det er relevant.


Dansk Byggeri (DB):

 • Mål for konkurrenceudsættelse - DB anbefaler at der indskrives et mål for Kommunens konkurrenceudsættelse.

  Administrationens kommentar: Administrationen mener ikke det bør indgå i strategien. Gribskov Kommune har landets højeste konkurrenceudsættelsesprocent, så derfor er det ikke relevant at fastsætte et mål for denne. GK konkurrenceudsætter opgaver, hvor der kan være gevinster at hente i form af kvalitetsforbedringer, bedre priser og mangfoldighed i kommunens tilbud til borgerne mv., ikke for at nå en bestemt konkurrenceudsættelsesprocent. - jf. indledning i strategien.
 • Garantistillelse - DB forslår at der i strategien indskrives politik for krav om arbejdsgaranti ved kommunale bygge- og anlægsarbejder med en entreprisesum over 1 mio. kr.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler ikke at medtage dette i strategien. Som udgangspunkt stilles der altid krav om garantistillelse, hvor vi lægger os op ad Klima- Energi- og Bygningsministeriets cirkulærebeskrivelse om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse. Konkret overvejes det fra opgave til opgave, hvordan garantistillelsen udformes i den enkelt kontrakt. Brug af garantistillelse vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen.
 • Kontrolbud - I strategien er det beskrevet, at der altid laves et kontrolbud, når en opgave udbydes første gang. DB skriver, at det ikke er hensigtsmæssigt i alle tilfælde, men kun efter nøje overvejelse og konkret vurdering.

  Administrationens kommentar: Formålet med beskrivelsen i strategien er, at der altid udarbejdes kontrolbud, når en driftsopgave, der udføres i kommunalt regi, udbydes til privat leverandør. Der foretages en beregning af hvad det koster at udføre opgaven i kommunalt regi, så der er et udgangspunkt for at vurdere de indkomne tilbud.
 • Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler - DB anfører, at de gerne vil i dialog med kommunen om brug af klausuler og har en holdning til at klausulerne i sig selv ikke skaber flere lærepladser, praktikpladser mm.

  Administrationens kommentar: I strategien anføres det netop, at det skal overvejes hvornår det er hensigtsmæssigt at indarbejde krav om disse klausuler. Administrationen foreslår ligeledes at vi tager et møde med DB om disse forhold.
 • Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar - DB anfører at de er klar over at mange kommuner arbejder med disse, men har en række bemærkninger om at DB ikke mener det skal indgå i kontrakterne.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler at vi fastholder formuleringerne i strategien om anvendelse hvor det er hensigtsmæssigt.

HU
HU har fået en orientering om den nye udbuds- og indkøbsstrategi og har udtalt:
HU udtrykker tilfredshed med at det sikres, at der er opmærksomhed om sociale- og arbejdsklausuler og at der er fokus på at spørge de berørte medarbejdergrupper. Betydningen af begge understreges, og at der er enighed om at inddrage medarbejderne, hvor det er relevant.

Medarbejdersiden spørger til hvorfor høringen sker i LO, når der er et MED system.

Administrationens kommentar: I arbejdet med strategien har administrationen talt med andre kommuner, som har haft god gavn af tilbagemelding fra LO, og har derfor besluttet at høre LO.

Bilag

Bilag 1 ØU 02-03-15 Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi Dok.nr. 2015/04442 017
Bilag 2 ØU 02-03-15 Høringssvar fra LO Hovedstaden Dok.nr. 2015/04442 018
Bilag 3 ØU 02-03-15 Høringssvar fra Dansk Industri Dok.nr. 2015/04442 019
Bilag 4 ØU 02-03-15 Høringssvar fra Dansk Byggeri Dok.nr. 2015/04442 020

Nyt bilag efter Byrådets behandling den 09-03-2015
Bilag 5 ETU 13-04-15 Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi - revideret version Dok.nr. 2015/04442 023 (ændringer markeret med gult)


Administrationens indstilling


Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende Indkøbs- og udbudsstrategien for Gribskov Kommune.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Vækstudvalgets beslutning 17-02-2015:
1. Tiltrådt

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning 18-02-2015:
1. Tiltrådt, idet det anbefales, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, Fairtrade og økologi.

Fraværende: Knud Antonsen

Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 23-02-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt.

A (1) anbefaler, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, fairtrade og økologi.
G (2) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets beslutning den 02-03-2015:
Udskydes til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 9. marts.

Fraværende Nick Madsen.

Økonomiudvalgets beslutning den 09-03-2015
Ændringsforslag fra Borgmesteren:
Punktet tiltrædes idet det anbefales, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, Fairtrade og økologi, samt mindre erhvervsdrivenes struktur.
For stemmer: V (4), C (1)
Undlader at stemme: G (1), A (2)
Fraværende Jonna Præst.

Byrådets beslutning den 09-03-2015
Sagen sendes tilbage til fornyet behandling.
Beslutning
1 O (1) undlod at stemme.
A (1), G (2) og C (1) stemte for med tilføjelsen af at udvalget ønsker en politisk drøftelse af retningslinjer og orientering når ny udbudslov vedtages.
V (4) stemte imod.
Sagen videresendes til økonomiudvalget uden anbefaling.

24. Turisme-strategi
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at beslutte tids- og handleplan for udarbejdelse af Turismestrategi for Gribskov Kommune.

Baggrund
Turisme spiller en væsentlig rolle i forhold til en nordsjællandsk vækstdagsorden. Med en vækst på 6 % i 2013 er Nordsjællands turismevækst landets største. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 1,8 %.

Turisme og turisterhvervet har også stor betydning for lokaløkonomien i Gribskov Kommune. Tal fra Visit Denmark viser at det samlede turismeforbrug i Gribskov Kommune i 2013 var på ca. 1.4 milliarder kroner og særligt centrerer omkring kystbyerne Gilleleje og Tisvildeleje.

Potentialerne for at skabe kvalitativ vækst i forhold til turisme og turisterhvervet er store og administrationen anbefaler at der i Turisme-strategien arbejdes med flere af følgende parametre:

Forretningsområder

 • Event-turisme: Events er en af destinationens stærkeste tiltrækningskræfter. Erfaringer og analyser viser at veltilrettelagte og interessante events har afgørende indvirkning på overnatninger, restauranter, detailhandel m.v.
 • Krydstogt-turisme: Nordsjællands kyst- og havneprodukt kombineret med kulturelle oplevelser vil kunne tiltrække mange krydstogtskibe. Hundested og Helsingør havne forventer at kunne modtage krydstogt-turister i 2016
 • Erhvervs-turisme: Mange virksomheder har et oplagt potentiale i forbindelse med erhvervsturisme og mål for faglige studieture og erfaringsudveksling.


Udviklingsområder

 • Prioriterede samarbejder "Lead partner": Samarbejde med Visit Nordsjælland på prioriterede indsatser. En "Lead partner" kunne være Esrum Kloster og Møllegård
 • Kyst- og naturturisme: Kyst- og naturturisme bidrager med ca. halvdelen af turismeomsætningen i Nordsjælland. Nationalparken ville kunne være med til at styrke dette.
 • Kultur-turisme: Kultur-turisme er generelt i vækst bl.a. fordi kulturoplevelser er med til at øge den oplevede værdi af turisternes ophold.
 • Møde-turisme: Visit Nordsjælland arbejder målrettet med at tiltrække møder, konferencer og selskaber til aktører i de fem kommuner.
 • Sommerhusejere/fritidsborgere: Afdække viden og potentialer om sommerhusejernes/fritidsborgernes turismemæssige betydning


Forslag til hovedprincipper for arbejdet og proces
Administrationen anbefaler umiddelbart fire hovedprincipper for arbejdet:

Arbejdet med turisme-strategien skal:

 • ses i sammenhæng med Gribskov Kommunes budgetaftale 2015-2018 med fokus på kvalitativ vækst som omdrejningspunkt for udviklingen af kommunen.
 • afdække og synliggøre Gribskov Kommunes særlige turisme-profil og styrkepositioner
 • komplementere Visit Nordsjællands strategi 2015-2018 "Sammen kan vi mere"
 • udarbejdes i samarbejde med relevante eksterne og interne aktører bl.a. med en workshop i september


Turisme-strategien anbefales udarbejdet som en side med et strategi-kort hvor vision og konkrete prioriteringer og indsatser fremgår. Og et tilhørende dokument med baggrund og redegørelse for de turistpolitiske overvejelser.
Forslag til tids- og handleplan

april fastlæggelse af tids- og handleplan for arbejdet
april-oktober bearbejdning af eksisterende analyser og udarbejdelse af forslag til strategikort med vision, indsatser og prioriteringer
oktober status på strategi-formulering forelægges politisk
november workshop med relevante aktører
december-januar bearbejdning af inputs og endelig formulering af strategi
februar endelig vedtagelse af Turisme-strategi
Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Udgifter til Turisme-workshop og eventuel supplerende analyse-arbejde fastlægges senere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende tids- og handleplan for udarbejdelsen af Turismestrategi for Gribskov Kommune
 2. at godkende at turisme-strategien udarbejdes som et strategikort med tilhørende baggrunds- og redegørelsesformulering for de turistpolitiske overvejelser.Beslutning
Punktet er taget af dagsorden


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
03:30 PM