Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 23-03-2015

Mandag den 23-03-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Årsregnskab 2014 - Erhverv- og Turistudvalget
15 Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer
16 Erhvervsstrategi 2015 - status
17 Gribskov Erhvervsråd: Resultataftale 2015 med tilhørende budget
18 Yderområder på forkant: anvisning af medfinansiering
19 Ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegaard om støtte til afholdelse af Sommer
ballet i Esrum

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Brian Lyck Jørgensen
Anders Gerner Frost
Jannich Petersen


Meddelelser:
Energivejlederuddannelse lokalt i Gribskov i marts er aflyst
Som led i udvalgets indsats i styrkelse af bygge- og anlægsbranchen, var der planlagt afholdet en 3-dages
energivejlederuddannelse til afholdelse i Gilleleje den 24.-26. marts. Teknologisk Institut, Dansk Byggeri og Tekniq
står bag uddannelsen, og afvikles af Teknologisk Institut. Grundet for få tilmeldinger, er kurset aflyst.
Status på etablering af Gribskov Erhvervshotel/Vækstfabrik
Prisen for istandsættelse af de dele af tidligere Jobcenter i Gilleleje, som kan huse Erhvervshotellet er afdækket. I denne er der mulighed for gradueringer ift. en skalering af erhvervshotellet. Der er lavet aftale med Iværksætterhuset omkring assistance til markedsføring. Der arbejdes på, at finde flere mulige brugere af det tidligere Jobcenter (f.eks Museum Nordsjælland) og derigennem opstille en økonomisk fordelingsnøgle. Ligeledes arbejdes der på at afdække potentielle iværksættere, og markedsføringen til disse.
Status Transition World Center
Gruppen bag TWC har indsendt to hensigtserklæringer fra Ervin Laszlo om, at placerer sit center for avancerede studier samt den skandinaviske afdeling af "Club of Budapest". Den 16. marts 2015 blev der afholdt et arrangement for lokale interessenter i Nordic Park med deltagelse af 60-70 pers. Der arbejdes i øjeblikket på, at få udbetalt de første rater af den 500.000 kr. som Gribskov Kommune har bevilliget til forprojektet. Næste store milepæl er den store præsentation af TWC den 16-17 maj på Marienlyst / Kronborg, som afrunder forprojektet.
Åbne

14. Årsregnskab 2014 - Erhverv- og Turistudvalget
00.32Ø00 - 2015/00253

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2014 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

I 2014 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de politiske, økonomiske og faglige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2014 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2015.
I 2015 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af 4 budgetopfølgninger i løbet af året.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2015.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, der besluttes i ØU og BY.


Regnskab for Erhvervs- og Turismeudvalget

Regnskab 2014 viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 34,9 pct. i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes et mindreforbrug på aktiviteter under Gribskov Erhvervsråd med 0,3 mio. kr. og Puljer med 1,8 mio. kr.
Heraf søges der overført 1,3 mio. kr. til aktiviteter, som alle er disponeret i 2014 men først forventes realiseret i 2015.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 4,0 mio. kr. I forhold til vurderingen af forventet forbrug ved BO4 14 på 3,9 mio. kr. giver det en afvigelse på 0,1 mio. kr., der fortrinsvis skyldes et større forbrug på puljer end forventet.

Det overordnede regnskabsresultat for Erhvervs- og Turismeudvalget kan ses af følgende illustration.
Nedenstående oversigt af regnskabsresultat er på ramme niveau.Af ovenstående tabel ses et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på Erhverv og turisme i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes fortrinsvis følgende områder:

Gribskov Erhvervsråd
I 2014 har der været et mindreforbrug under Gribskov Erhvervsråd med 0,3 mio. kr. på markedsføring og forskønnelse af erhvervsområder.

Puljer ETU
På puljer ETU har der været et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. bevilget til en række aktiviteter, som først forventes realiseret i 2015, hvorfor beløbet søges overført til 2015. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

 • Etablering af Iværksætterkapital
 • Iværksætterprogram
 • Erhvervsstrategi
 • Projekt "Nordsjællands Maritime Klynge"
 • Rest etablering af Gribskov Erhvervscenter
 • Tilskud til etablering af Vækstfabrik
 • Kompetenceudvikling af håndværkere
 • Ridestier

Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. på puljer er ikke disponeret i 2014 og bliver tilført kassebeholdningen.Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Erhvervs- og Turismeudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek.nr. 15 af 20.01.2015 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4

Økonomi


Bilag
ETU d. 23.03.15: Bilag 1 Årsberetning - Mål og evaluering 2014 for Erhvervs- og Turismeudvalget, (2015/00253 001)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for Erhvervs- og Turismeudvalget
 2. at godkende følgende overførsler til 2015:
 3. Formål
  Beløb
  i 1.000 kr.
  Pulje ETU - Etablering af Iværksætterkapital
  50
  Pulje ETU - Iværksætterprogram
  250
  Pulje ETU - Erhvervsstrategi
  270
  Pulje ETU - Projekt Nordsjællands Maritime Klynge
  200
  Pulje ETU - Rest etablering af Gribskov Erhvervscenter
  53
  Pulje ETU - Tilskud til etablering af Vækstfabrik
  300
  Pulje ETU - Kompetenceudvikling af håndværkere
  171
  Pulje ETU - Ridestier
  10
  I alt
  1.304
Beslutning
1. Anbefalingen tiltrådt
2. Anbefalingen tiltrådt, idet midler vedr. "Tilskud til etablering af vækstfabrik" og "Kompetenceudvikling af håndværkere" ikke overføres til, men tilbageføres til kassen.

Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner frost fraværende.

15. Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt fremlægges en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver, og med dette udgangspunkt skal udvalget angive temaer for det videre prioriteringsarbejde for budget 2016-2019.

Der er grundet ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner behov for prioriteringer i budget 2016-2019. I denne sag påbegyndes prioriteringsarbejdet for Erhvervs- og Turismeudvalget.

I budget 2016-2019 ligger der en række forudsætninger, der endnu ikke er udmøntet eller ikke fuldt ud indarbejdet som fx demografiregulering på ældreområdet. Derudover er budgetgrundlaget udfordret af konkrete eller forventede ændringer i det aftalegrundlag, der er indarbejdet. Konkret drejer det sig om følgende forhold:

 • Resterende udmøntning af Produktiv Velfærd (budget 2014-2017)
 • Afledte effekter af IT- investeringer (budget 2015-2018)
 • Demografiregulering på ældreområdet fra 2017 og frem
 • En tilbageførsel til et normalt niveau af den kommende økonomiaftale vedr. det ekstraordinære finansieringstilskud og den samlede ramme for anlæg
 • Konsekvens af en ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet og ændret udligning.
 • Bevilling af kørsel til blinde og svagtseende


Denne samlede prioriteringsramme adresseres som Produktiv Velfærd og prioriteringer.

Se evt. det vedlagte notat "Beskrivelse af forventede prioriteringer og fordeling" for en grundigere gennemgang af de enkelte forhold.

Udgangspunktet for at arbejde med prioriteringsrammen er, at fagudvalgene har realiseret implementeringen af budget 2015-2018, hvor bl.a. aktivitetsstigningen på medfinansieringen på sygehusområdet og den socialfaglige indsats har udfordret budgetgrundlaget. Derudover er der ikke lagt yderligere forventninger ind til flygtningeområdet end de 2,1 mio. kr., der er budgetlagt i 2015 og frem.

Der findes i budgetgrundlaget ikke nogen form for "robusthedspuljer" til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Proces i udvalgene frem mod vedtagelse af budget 2016-2019
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august. Til martsmødet fremlægges en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver, og med dette udgangspunkt skal udvalget angive temaer for det videre prioriteringsarbejde.

Til det efterfølgende møde i april, vil udvalgene blive præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes område, og udvalgene begynder på den baggrund deres arbejde med et prioriteringskatalog.

Sideløbende vil administrationen arbejde videre med forskellige administrative tiltag ind i Produktiv Velfærd, der kan medføre en reduktion af den samlede prioriteringsramme, hvor et gennemgående tema i arbejdet vil være arbejdsgange og tværorganisatoriske samarbejder foruden skærpet stillingskontrol.

Det endelige niveau for prioriteringsrammen besluttes først i forbindelse med budgetvedtagelsen. Niveauet i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.

Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet nedenstående model til fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene. Modellen har den samme fordelingsnøgle som udmøntningen af rammebesparelsen i forbindelse med budget 2015-2018. Dog vil Børneudvalget i 2019 have en ligelig fordeling ift. deres budget af stigningen fra 2018 til 2019. Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har fået en mindre andel, end den ligelige fordeling, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer samt en række bindinger på budgettet i form af lovgivning og indgåede kontrakter.
For Erhverv- og Turismeudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:
Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov

Økonomi


Bilag
ØU 02.03.2015: Beskrivelse af forventede prioriteringer og fordeling på fagudvalg , dok.nr. 2015/04934 015
ETU 23.03.15: Kan-skal katalog - Budget 2016-2019, dok.nr. 2015/04934 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. med udgangspunkt i kan-skal kataloget beslutter hvilke temaer, der skal arbejdes videre med ift. det videre prioriteringsarbejdeBeslutning
1. Ikke tiltrådt
Udvalget arbejder ikke med forslag, da reduktionerne er ude af proportioner med udvalgets budget.

Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost fraværende.16. Erhvervsstrategi 2015 - status
24.00P00 - 2015/01786

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at få status på projektet.

Baggrund
Arbejdet med ny erhvervsstrategi tager afsæt i Planstrategi 2012 og udvalgets temadrøftelser i marts, hvor udvalget udpegede udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi, som et særligt fokusområde for byrådsperioden. På udvalgets møde den 18.09.2014, igangsatte udvalget udarbejdelsen af ny erhvervsstrategi. Den 21.10.2014, godkendte udvalget hovedprincipper og en overordnet procesplan. På samme møde bevilligede udvalget midler til projektet, og udvalgte ekstern rådgiver (IRIS Group) til analysefasen.

Siden 2012, har Planstrategi 2012 fungeret som det formelle, nedskrevne overordnede strategiske ophæng for kommunens erhvervsindsatser. Ambitionen med den nye erhvervsstrategi er, at Byrådet mere målrettet skal kunne løfte det videre strategiske arbejde i at styrke kommunens erhvervsudvikling og markedsføring, så Gribskov fortsat er attraktive som bokommune for eksisterende og kommende virksomheder og borgere. Arbejdet vil således både kunne spille godt sammen med udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2015, ETUs arbejde med ny turismestrategi og med Vækstudvalgets arbejde om at formulere og styrke den lokale vækstdagsorden.

Overordnet tidsplan

Hvornår Hvad
oktober: fastlæggelse af nærmere proces og økonomi for arbejdet.
oktober-maj: analysefase inkl. afholdelse af erhvervskonference/seminar i maj, hvor analyseresultaterne præsenteres og drøftes sammen med elementer til det første strategiudkast.
maj-august: strategiformuleringsfasen således at strategiforslag kan forelægges til politisk godkendelse i august/september


Den overordnede tidsplan er justeret lidt ift tidligere fremlagt, hvor analysefasen er forlænget fra marts til maj. Til gengæld er formuleringsfasen afkortet, således at den samlede proces er blevet afkortet med en måned. Årsagen til dette er, at det tidligere har været planlagt, at strategiudkastet sendes ud i en offentlighedsfase parallelt med Udviklingsstrategi 2015. Men da tidsplanen for Udviklingsstrategien er blevet forskudt lidt, anbefaler administrationen i stedet at der lægges vægt på tidlig inddragelse i erhvervsstrategiarbejdet, således at offentlighedsfasen kan springes over og processen afkortes.

Status
Det grundlæggende analysearbejde for strategien er godt i gang, herunder gennemførsel af en række interviews med lokale nøgleaktører. Og en række hovedelementer til strategien begynder at tegne sig. Samtidig afventes hvilke eventuelle inputs der kommer fra Vækstudvalgets Tænketank senere på måneden, som med fordel kan indarbejdes i strategien.

De grundlæggende analyseresultater planlægges og foreløbige strategielementer at blive præsenteret og drøftet i en lukket kreds af politikere og udvalgte erhvervsfolk den 23. marts, kulminerende med et større åbent erhvervsseminar i maj som arrangeres i samarbejde med Gribskov Erhvervscenter.

På udvalgets møde vil administrationen forelægge forslag til hvordan programmet på erhvervsseminaret i maj kan forløbe.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
ETU har i 2014 bevilliget 380.000 kr uden moms til erhvervsstrategiarbejdet, finansieret inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at afgive eventuelle inputs til det planlagte forløb.Beslutning
Tiltrådt.

Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost fraværende.

17. Gribskov Erhvervsråd: Resultataftale 2015 med tilhørende budget
24.10A00 - 2015/04963

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på godkendelse af forslag til resultataftale med tilhørende budget for Gribskov Erhvervsråd for 2015 og anvisning af finansiering.

Rådet startede op i januar 2013 og har til hovedformål, at kunne danne ramme omkring dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for, at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2015. Af budgettet fremgår et større økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2015.

Forslag til resultataftale med tilhørende budget for 2015 er godkendt af Gribskov Erhvervsråd på rådets møde d. 05.03.2015.

Resultataftale
Resultataftale 2015 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Planstrategi 2012.

Med udgangspunkt i disse hovedformål har Gribskov Erhvervsråd udpeget 1 indsatsområde med konkrete resultatmål som danner rammerne for rådets arbejde i 2014.

 1. Kommunikation og Markedsføring - finpudse og igangsætte markedsføringskampagne for 2014-2015 ("Tæt på alt - også hinanden") (fortsat fra 2014)


Herudover deltager Gribskov Erhvervsråd i strategiudvikling på erhvervs- og turismeområderne på baggrund af initiativ for de relevante politiske udvalg, og understøtter implementering af disse.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender "Forslag til Resultataftale 2015 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd".

Tilhørende budget
Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2015.
Af budgettet fremgår et økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget på i alt 663.000 kr. til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2015.

Til orientering besluttede udvalget 12.05.2014, at tilkendegive hensigt om at disponere et årligt beløb på 330.000 kr. til 'Kulturnætter, juleby og julebelysning' på ETUs driftsramme for 2015-2018. Dette for at skabe vished for foreningerne angående tilskud til 'Kulturnætter, juleby og julebelysning'.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet til Markedsføring på 300.000 kr vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 0 kr af den samlede pulje på 2 mio. kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 2.000.000 kr. for 2015.

Beløbet på samlet 363.000 kr til møder ol. samt kulturnætter og julebelysning vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Drift.

Bilag
Bilag 1 ETU 23-03-2015 Forslag til Resultataftale 2015 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd (2015/04963 001)
Bilag 2 ETU 23-03-2015 Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2015 (2015/04963 002)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende Forslag til Resultataftale 2015 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd.
 2. at godkende Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2015. 363.000 kr af beløbet finansieres af ETUs Driftsramme, mens 300.000 kr til initiativ 1 finansieres af ETUs Pulje til Erhvervsudvikling for 2015.Beslutning
1 - 2 Tiltrådt

Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost fraværende.
18. Yderområder på forkant: anvisning af medfinansiering
01.00G00 - 2014/47795

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har ansøgt og fået tilsagn om bevilling af et beløb på 500.000 kr i forbindelse med kampagnen Yderområder på forkant. Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget, samt Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at bevillige et samlet beløb på 250.000 kr til kommunens egenfinansieringsandel.

Yderområder på forkant
Yderområder på forkant er en kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer – til gavn for hele landet. Et partnerskab bestående af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, KL og Realdania står bag Yderområder på forkant.

Med kampagnen er i denne omgang inviteret 18 kommuner til at udvikle strategiplaner, som styrker kommunernes planlægning og prioritering frem mod 2030 med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og potentialer.

Kampagnen støtter hver strategiplan med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning - dog maksimalt 50 procent af projektets samlede sum. Derudover bliver et fælles netværksforløb med mulighed for at dele viden, metoder og tilgange etableret.

Det ansøgte projekt
Et strategisk fokus på at binde landområdet, landsbyer og lokalsamfund samt kysten bedre sammen i en samlet strategiplan, kan være det element, der gør, at Gribskov Kommune styrker sin position som yderområde på forkant.

2030-strategiplanen skal være med til at give inspiration til ny praksis og planlægning for anvendelsen af kysten og det tilhørende bagland i Gribskov Kommune, så vi mere strategisk kan udvikle kystområdet og binde det godt sammen med baglandet, herunder også kobling til Esrum Sø, Arresø og de store skovområder og evt. kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det skal ske ved, at vi mere fokuseret adresserer de konkrete udfordringer i kommunen og styrker de stedbundne potentialer.


2030-strategiplanen skal bidrage til at kulturarv, natur og landskab forbindes med det daglige liv i kystbyerne, mindre lokalsamfund, sommerhusområder, landområdet og kysten i respekt for de stedbundne potentialer og adressere de lokale udfordringer. Kysten og baglandet skal kobles bedre, så der bliver skabt en stærkere sammenhængskraft og funktionssynergier som kan være dynamo i den fremtidige udvikling.

Projektet foreslås gennemført i 2015-2016 i tæt samspil med relevante eksterne nøgleaktører. Dels i forbindelse med analyserne, dels i udarbejde af strategiplanforslaget, og i forbindelse med udvikling og afprøvning i praksis.

Strategiplanen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de temaer der udvælges som fokus i Udviklingsstrategi 2015 (planstrategi) i løbet af 2. kvartal 2015 og i tæt samspil med øvrige delstrategier, der samtidig er under udarbejdelse, særligt nye erhvervsstrategier, ny turismestrategi og ny bosætningsstrategi, samt ny strategisk plan for udvikling af kystbyen Gilleleje (der alle ventes vedtaget inden udgangen af 2015), samt med Vækstudvalgets arbejde om at formulere og styrke den lokale vækstdagsorden.

Hermed vil 2030-strategiplanen komme til at spille en central rolle ift. at understøtte implementering af de øvrige strategier f.eks. ved at fungere som inspirerende bindeled mellem strategierne og den kommende kommuneplanrevision, og til afprøvning af ideer i praksis, og dermed bidrage til at adressere de udfordringer der er i kommunen.

Budgetoverslag
I ansøgningen er anslået følgende budget:

Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor et samlet budget på 1 mio. kr, fordelt på:
kr. 500.000 til ekstern rådgivning til analyser (inkl. udgifter til datakøb), facilitering af samspil med eksterne og idéudvikling i praksis, samt oplæg til strategiplanforslag
kr. 250.000 til arbejdstid fra kommunens medarbejdere
kr. 150.000 til materialer, kommunikation, workshops ol.
kr. 100.000 til udvikling og afvikling af implementerings ideer i praksis (pilotprojekter)

Kampagnen har bevilliget et beløb på kr. 500.000 til ekstern rådgivning. Kommunens egenfinansiering af projektet er de resterende kr. 500.000, hvoraf halvdelen er til arbejdstid fra kommunens medarbejdere.

Administrationen anbefaler, at de resterende kr. 250.000 finansieres af hhv.

 • Økonomiudvalget via Kystprogrammet (kr. 150.000), da projektet i høj grad vil bidrage til at styrke programmet; og
 • Erhvervs- og Turismeudvalget (kr. 100.000), fordi projektet vil styrke erhvervsfremme i kommunen gennem pilotprojekterne.Lovgrundlag
Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, Lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16/12/2010


Økonomi
Samlet anmodes om bevilling af et beløb på kr. 250.000.

Beløbet til pilotprojekter på i alt kr. 100.000 vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 23.03.2015 er der forbrugt/disponeret 0 kr af den samlede pulje på kr. 2 mio. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på kr. 2.000.000 for 2015.

Restbeløbet på kr 150.000 vil kunne finansieres indenfor ØUs ramme til anlægsprojekt Fælles Kystprogram. Inden start på Økonomiudvalgets møde den 07.04.2015 er der forbrugt/disponeret kr. 1 mio. af den samlede pulje på kr. 2 mio. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på kr. 1 mio. for 2015.

Bilag
Bilag ETU 230315: Kommunens projektansøgning af 15.01.2015 (2014/47795 012)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage sagen til orientering.


Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
2. at kr 150.000 af de kr 250.000 til egenfinansiering af projektet, finansieres af ØUs ramme til anlægsprojekt Fælles Kystprogram, under forudsætning af at ETU er positive overfor at finansiere det resterende beløb på kr 100.000 (indstillingspunkt nr. 3).

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:
3. at kr 100.000 af de kr 250.000 til egenfinansiering, finansieres af ETUs Pulje til Erhvervsudvikling for 2015. Beløbet øremærkes til projektets pilotprojekter og bevilliges under forudsætning af at Byrådet tiltræder indstillingspunkt nr. 2.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 16-03-2015:

 1. Tiltrådt
 2. Anbefaling tiltrådt
 3. Anbefaling tiltrådt


Fraværende: Nick MadsenBeslutning
3. C (1) Stemte imod
V (3), A (1) og G (1) Stemte for.
Indstillingen tiltrådt.
C begærede sagen i Byrådet.

Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost fraværende.

19. Ansøgning fra Esrum Kloster & Møllegaard om støtte til afholdelse af Sommerballet i Esrum
20.00G00 - 2015/07264

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på beslutning om økonomisk tilskud til Esrum Kloster til afholdelse af Sommerballet i Esrum.

Baggrund
I 2011, 2012 og 2014 har Det Kongelige Teater afholdt operakoncert på Esrum Kloster støttet af Gribskov Kommune og Nykredit. Esrum Kloster & Møllegaard stod for planlægning i samarbejde med Det Kongelige Teater såvel som for praktisk afvikling.

De 3 koncerter, som var gratis for publikum, havde i gennemsnit ca. 4000 tilskuere.

Det Kongelige Teater har nu henvendt sig til Esrum Kloster & Møllegard med tilbud om at lægge Sommerballet i Esrum torsdag den 18. juni 2015 kl. 19.00.

Sommerballet er en balletturné, som Det Kongelige Teater afholder forskellige steder i landet. I 2014 afholdtes Sommerballet 8 steder i Danmark og havde tilsammen ca. 26.000 tilskuere.

Det Kongelige Teaters koncept for arrangementet er:

 • Et gratis tilbud til alle, der har lyst til at se cremen af 13-15 dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et potpourri af de største publikumsfavoritter fra repertoiret.
 • Et tilbud, som foregår i det fri, og gæsterne kommer i god tid med picnickurv og tæpper under armen.
 • Det Kongelige Teaters kommunikationsafdeling udarbejder en presseplan for de lokale arrangører.
 • Det Kongelige Teater er ansvarlig for scene, lyd og lys.
 • Den lokale arrangør er ansvarlig for ansøgning om diverse tilladelser i relation til arrangementet og at opstille toiletvogne, affaldsspande og varetage oprydningen.
 • Den lokale arrangør stiller med personale til anvisning i forhold til parkeringsarealer og gangarealer.


Ansøgning
Esrum Kloster vil gerne stå for den praktiske afvikling af arrangementet og stille personale til rådighed for det praktiske arbejde i den forbindelse.

Udgifter til arrangementet udgør 86.500 kr. jvf. vedlagt budget.
Erhvervs- og Turismeudvalget ansøges om 43.250 kr. hvilket således svarer til 50 % af udgiften til arrangementet.

Der ansøges om et tilsvarende beløb i Kultur- og Idrætsudvalget. Esrum Kloster anfører, at kun ved opnåelse af støtte fra begge udvalg kan arrangementet gennemføres.Administrationens vurdering og anbefaling
Det er Administrationens vurdering, at afholdelse af Sommerballet i Esrum vil være attraktivt for Gribskov Kommune og styrke kommunens kulturprofil. Det vurderes, at arrangementet falder fint i tråd med kommunens kulturstrategiske mål om "at udvikle en stærk kulturel profil for kommunen, der kobler kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter, netværk og partnerskaber. Et udbud af brede og folkelige, underholdende kulturtilbud, og smalle, mere finkulturelle tilbud".
Det vurderes, at arrangementet vil tiltrække et stort antal borgere og besøgende.

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, §13, LBK nr. 1715 af 16/12/2010
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, kapitel 6 om tilskudspolitik, besluttet af Byrådet 19.08.2009

Økonomi
Udgifter til arrangementet udgør 86.500 kr. jvf. vedlagt budget.
Erhvervs- og Turismeudvalget ansøges om 43.250 kr. hvilket således svarer til 50 % af udgiften til arrangementet.

Det ansøgte beløb vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015. Inden start på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 23.03.2015 er der forbrugt/disponeret 0 kr af den samlede pulje på 2 mio. kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 2.000.000 kr. for 2015.

Der ansøges om et tilsvarende beløb i Kultur- og Idrætsudvalget. Esrum Kloster anfører, at kun ved opnåelse af støtte fra begge udvalg kan arrangementet gennemføres.

Bilag
Bilag ETU 23-03-15 Ansøgning Sommerballet i Esrum Dokummentnr. 2015/07264 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at godkende et tilskud på 43.500 kr. til afholdelse af Sommerballet i Esrum via Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme.Beslutning
1. C (1) Stemte imod
V (3), A (1) og G (1) Stemte for.
Indstillingen tiltrådt.
C begærede sagen i Byrådet.

Jannich Petersen, Brian Lyck Jørgensen og Anders Gerner Frost fraværende.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:20 PM