Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 23-02-2015

Mandag den 23-02-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 1. Budgetopfølgning 2015, Erhvervs- og Turismeudvalget
9 Gribskov Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi
10 TV2 på tour 2015.
11 Ansøgning om støtte til flagstænger i Helsinge by
12 Iværksætteprogram: godkendelse af handlingsplan fra Gribskov Erhvervscenter


Efterretningssager
13 Opstart af Gribskov Erhvervscenter

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Anders Gerner Frost erklærede sig inhabil i punkt 11.
Dagsordnen godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Møde om ny erhvervsstrategi
Som led i arbejdet med ny erhvervsstrategi, har Erhvervs- og Turismeudvalget besluttet at afholde et lukket møde til præsentation og drøftelse af de foreløbige analyseresultater med udvalgte lokale erhvervsaktører. Mødet afholdes den 23. marts - dvs. umiddelbart i forlængelse af udvalgets ordinære møde samme dag.
Energivejlederuddannelse afholdes 24.-26. marts
Som led i udvalgets indsats i styrkelse af bygge- og anlægsbranchen, afholdes en 3-dages energivejlederuddannelse i Gilleleje den 24.-26. marts. Teknologisk Institut, Dansk Byggeri og Tekniq står bag uddannelsen, og afvikles af Teknologisk Institut.


Åbne

8. 1. Budgetopfølgning 2015, Erhvervs- og Turismeudvalget
00.30Ø00 - 2014/48191

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november


Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Sideløbende med budgetopfølgningen arbejdes med dagsordenen "Implementering af budget 2015-2018", hvor udvalgenes budgetmæssige udfordringer opgøres, og der arbejdes med modgående foranstaltninger ift. til at nå målet om budgetoverholdelse.

Udvalgene har haft implementeringssagen på deres møder i november, hvor de har besluttet konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017. Derudover skal udvalgene frem til BO2 2015 arbejde videre med at tilpasse udgifterne til udvalgets budget ift. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

Denne budgetopfølgning vil derfor ikke adressere de forhold, som er medtaget i implementeringssagen.

På fagudvalgenes novembermøder præsenteredes nedenstående fordeling af rammebesparelsen vedtaget i budget 2015-2018. Fordelingen er nu eksekveret og fremgår af det korrigerede budget.

Erhvervs- og Turismeudvalget

1. Samlet konklusion:
På Erhvervs- og Turismeudvalgets område forventes budgettet for 2015 overholdt.
Der er på nuværende tidspunkt ingen ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget eller udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


For konkret viden om økonomi i denne sag jf. sagsfremstilling og bilag


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. godkender budgetopfølgning for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.


  Beslutning

1. Tiltrådt.

9. Gribskov Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi
88.00Ø00 - 2015/04442

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for fagudvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Den nye indkøbs- og udbudsstrategi (bilag 1) erstatter den nuværende strategi og politik. Det var tidligere lovpligtigt, at udarbejde udbudspolitik og udbudsstrategi - det er det ikke længere, men administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der er en politisk vedtaget strategi, som udstikker rammerne for arbejdet med udbud og indkøb. Hensigten med den nye strategi er at give borgere og leverandører et overblik over kommunens holdninger på området.

Udover strategien udarbejdes der vejledninger til administrationen om den praktiske og administrative proces for gennemførelse af udbud.

Der er offentliggjort udkast til en kommende dansk udbudslov, som ikke er besluttet i folketinget endnu, men som p.t forventes vedtaget inden sommerferien. Det kan betyde en ændring af afsnittet om love og regler for gennemførelse af udbud (afsnit C, underafsnit 'Regler', side 7), og det anbefales at administrationen kan tilpasse afsnittet når lovgivningen er vedtaget.

I forhold til den tidligere politik og strategi er der ændringer af beskrivelsesmæssig karakter, og der lægges ikke op til en radikal ændring af kommunens praksis.
Nedenfor kommenteres de væsentligste ændringer:

Nyt i oplægget til strategi:

 • Interne principper - Gribskov Kommunes interne principper for indkøb under 500.000 kr. er blevet fornyet. Hvor der tidligere var regler for, at der skulle indhentes flere tilbud ved indkøb over 25.000 kr., lægges der i strategien vægt på godt købmandsskab, og i de administrative retningslinjer, at det dokumenteres om man har indhentet tilbud eller der er en god grund til ikke at gøre det, fx i de tilfælde hvor der kun er én leverandør til ydelsen.
 • Fagentrepriser/delaftaler - opdeling af opgaver i fagentrepriser/delaftaler, som gør at også mindre virksomheder har mulighed for at byde på opgaverne, hvor det er relevant.
 • Den politiske behandling af udbud - Der har hidtil været forskellig praksis for hvornår og hvilket indhold der forelægges til politisk beslutning.
  Udbud forelægges politisk når:
  • Udbud af kommunens egne driftsopgaver, der ikke før har været udbudt, eller er hjemtaget og udbydes på ny
  • Udbud af store bygge- og anlægsopgaver
  • Udbud af opgaver, der har et særligt politisk fokus
  • Udbud, der indebærer væsentlige ændringer i service eller kvalitetsniveau og/eller i budgettet.

  Politisk besluttes evalueringskriterierne (pris/kvalitet/service mv.) og om der skal bruges sociale klausuler og/eller arbejdsklausuler mv.

  Efterfølgende orienteres der politisk om valg af leverandør.

  Udbud af:
  • simple varekøb og tjenesteydelser
  • mindre bygge- og anlægsopgaver
  • genudbud uden væsentlige ændringer i service- og/eller kvalitet
  behandles ikke politisk.

Som en del af et godt samarbejde med kommunens leverandører, etableres et samarbejde med Gribskov erhvervscenter, og 1 gang årligt afholdes møde med nuværende og evt. kommende leverandører, hvor der er dialog og bl.a orienteres om kommende udbud.


Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om amordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
 • Bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energifyrsyning, transport samt posttjenester med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Bekendtgørelse nr. 1410 af 07. december 2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (tilbudsloven).


Ny udbudslov:

 • Erhvervs- og vækstministeriets forslag til udbudslov, offentliggjort 05. december 2014.


Nyt udbudsdirektiv:

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF


Nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv:

 • Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.

  ØkonomiHøring
Med baggrund i tidligere kritik i landsundersøgelser af Gribskov Kommunes praksis i forbindelse med udbud har vi valgt at sende indkøbs- og udbudsstrategien til udtalelse i LO Hovedstaden, Dansk Industri og Dansk Bryggeri (bilag 2-4). Strategien har ligeledes været drøftet i HU.

Alle har udtrykt anerkendelse af, at de har haft lejlighed til at kommentere udkastet inden den endelige politiske behandling. Ud over de kommentarer, som allerede er omfattet af strategien fremhæves følgende

LO Hovedstaden (LO):

 • Fair trade og CSR - LO bemærker, at der i strategien ikke nævnes fair trade produkter og vurdering af virksomhedernes CSR.
  Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler, at fair trade produkter ved varekøb ikke generelt tages med i alle udbud, men at det overvejes ved hvert udbud, hvor det kan være relevant. For så vidt angår CSR, så adresseres det i strategien under afsnittet 'Etisk Ansvar', hvor Gribskov Kommune stiller krav om at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder en række grundlæggende ILO-konventioner om bl.a. tvangsarbejde, sikkert arbejdsmiljø mv.
 • Arbejdsklausul ILO konvention nr. 94 - LO bemærker at det kan tydeliggøres hvordan og på hvad vi anvender arbejdsklausuler.

  Administrationens kommentar: I strategien står der, at der vil blive taget stilling i arbejdet med de enkelte kontrakter og medtaget hvor det giver mening. Dette vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen, som LO også foreslår.


Dansk Industri (DI):

 • ILO konvention nr. 94 - DI bemærker at kommunens brug af ILO konvention nr 94 er i konflikt med udstationeringsdirektivet.

  Administrationens kommentar: Beskæftigelsesministeriet har i et cirkulere anbefalet kommunerne alligevel at anvende ILO nr 94. Dette er i dag en udbredt praksis i kommunerne landet over, hvorfor administrationen anbefaler at vi fortsat anvender ILO nr 94 eller tilsvarende formulering, i de udbud og kontrakter, hvor det er relevant.


Dansk Byggeri (DB):

 • Mål for konkurrenceudsættelse - DB anbefaler at der indskrives et mål for Kommunens konkurrenceudsættelse.

  Administrationens kommentar: Administrationen mener ikke det bør indgå i strategien. Gribskov Kommune har landets højeste konkurrenceudsættelsesprocent, så derfor er det ikke relevant at fastsætte et mål for denne. GK konkurrenceudsætter opgaver, hvor der kan være gevinster at hente i form af kvalitetsforbedringer, bedre priser og mangfoldighed i kommunens tilbud til borgerne mv., ikke for at nå en bestemt konkurrenceudsættelsesprocent. - jf. indledning i strategien.
 • Garantistillelse - DB forslår at der i strategien indskrives politik for krav om arbejdsgaranti ved kommunale bygge- og anlægsarbejder med en entreprisesum over 1 mio. kr.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler ikke at medtage dette i strategien. Som udgangspunkt stilles der altid krav om garantistillelse, hvor vi lægger os op ad Klima- Energi- og Bygningsministeriets cirkulærebeskrivelse om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse. Konkret overvejes det fra opgave til opgave, hvordan garantistillelsen udformes i den enkelt kontrakt. Brug af garantistillelse vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen.
 • Kontrolbud - I strategien er det beskrevet, at der altid laves et kontrolbud, når en opgave udbydes første gang. DB skriver, at det ikke er hensigtsmæssigt i alle tilfælde, men kun efter nøje overvejelse og konkret vurdering.

  Administrationens kommentar: Formålet med beskrivelsen i strategien er, at der altid udarbejdes kontrolbud, når en driftsopgave, der udføres i kommunalt regi, udbydes til privat leverandør. Der foretages en beregning af hvad det koster at udføre opgaven i kommunalt regi, så der er et udgangspunkt for at vurdere de indkomne tilbud.
 • Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler - DB anfører, at de gerne vil i dialog med kommunen om brug af klausuler og har en holdning til at klausulerne i sig selv ikke skaber flere lærepladser, praktikpladser mm.

  Administrationens kommentar: I strategien anføres det netop, at det skal overvejes hvornår det er hensigtsmæssigt at indarbejde krav om disse klausuler. Administrationen foreslår ligeledes at vi tager et møde med DB om disse forhold.
 • Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar - DB anfører at de er klar over at mange kommuner arbejder med disse, men har en række bemærkninger om at DB ikke mener det skal indgå i kontrakterne.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler at vi fastholder formuleringerne i strategien om anvendelse hvor det er hensigtsmæssigt.

HU
HU har fået en orientering om den nye udbuds- og indkøbsstrategi og har udtalt:
HU udtrykker tilfredshed med at det sikres, at der er opmærksomhed om sociale- og arbejdsklausuler og at der er fokus på at spørge de berørte medarbejdergrupper. Betydningen af begge understreges, og at der er enighed om at inddrage medarbejderne, hvor det er relevant.

Medarbejdersiden spørger til hvorfor høringen sker i LO, når der er et MED system.


Bilag
Bilag 1 ETU 23-02-15 Gribskov Kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi Dok.nr. 2015/04442 013
Bilag 2 ETU 23-02-15 Høringssvar fra LO Hovedstaden Dok.nr. 2015/04442 014
Bilag 3 ETU 23-02-15 Høringssvar fra Dansk Industri Dok.nr. 2015/04442 015
Bilag 4 ETU 23-02-15 Høringssvar fra Dansk Byggeri Dok.nr. 2015/04442 016


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende vedlagte Indkøbs- og udbudsstrategi for Gribskov Kommune.Beslutning
1. Anbefalingen tiltrådt.
A (1) anbefaler, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, fairtrade og økologi.
G (2) undlod at stemme.

10. TV2 på tour 2015.
20.11G00 - 2014/45354

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende til genbehandling i Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på godkendelse af, at der indledes samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 9. december 2014 og besluttede, at sagen sendes retur med henblik på fornyet behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætrsudvalget. G trækker begæringen tilbage.

TV2 har henvendt sig, fordi de ønsker at inddrage Gribskov Kommune i deres tur rundt i landet under Tour de France 2015. Der vil være tale om et 2-dages ophold et sted i Gribskov, konkrete foreslås Gilleleje. Der etableres en form for markedsplads med TV2's studievogn, storskærm hvor der vises Tour de France m.m. Gribskov Kommune kan lave aftale med lokale foreninger, restauranter mv. om salg af mad og drikkevarer, og vi kan etablere boder eller andet på pladsen, hvis vi ønsker det.

Under besøget vil der blive afholdt 2 cykelløb. Et børneløb den ene dag og et voksenløb den anden. TV2 samarbejder med Dansk Cykel Union og de lokale cykelklubber om dette.

Der vil være musik og underholdning i løbet af de to dage, og der vil være mulighed for lokale arrangementer, hvis vi vil byde ind med det.

TV2 forventer at producere ca. 2 X 45 minutters live udsendelse fra stedet, og der vil blive produceret et 5 minutters indslag om byen.

Udover det beløb, som kommunen skal betale for deltagelse på ca. 200.000 kr. stilles der en række krav til kommunen:

 • Stort engagement og lyst til at løfte eventen til en succes
 • Byen skal markedsføre eventen lokalt
 • Bidrage med aktiviteter og underholdning
 • Udnytte muligheden for salg af mad og drikke
 • Central location til eventen ca. 2500 m2
 • Indkvartering af 5-7 personer i 2 dage
 • Udarbejdelse af cykelruter, skilteplaner og afspærringstilladelser i samarbejde med DCU
 • Vagter til området i aften- og nattetimerne
 • Adgang til strøm og vand
 • Toiletter og renovation
 • Samaritter


Der er således et relativt stort arbejde, som kommunen skal udføre. Det skal afklares hvordan de ovenstående krav kan opfyldes, og hvilke udgifter det vil medfører for kommunen.

Administrationen vurderer, at det vil være attraktivt for kommunen at få besøg af TV2. Det vil skabe stor synlighed, mulighed for at brande Gilleleje og tiltrække mange interesserede gæster og turister til Gilleleje. Det vurderes at ligge fint i tråd med Kulturstrategiens mål om at koble kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der meldes positivt tilbage til TV2, og at der indledes samarbejde om det videre forløb. Når der er et overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder.

Tilføjet efter ØU den 9. december 2014.
Administrationen har været i kontakt med 3 kommuner, som sidste år deltog i TV2 på Tour. Det drejer sig om Holbæk, Helsingør og Guldborgsund.

Erfaringerne herfra er:

 • Det er et relativt stort arbejde at planlægge eventen
 • Kommunikation og forventningsafstemning med involverede og lokalområdet er afgørende
 • Børneløbet har været en stor succes
 • Voksenløbet har været en større opgave, idet ruten skal være længere, og det er derfor en større del af byen, som skal afspærres
 • Enighed om, at markedsføringsværdien er stor. Eventen sætter byen på landkortet, og det vurderes at være en billig reklame for byen
 • Enighed om, at man skal regne med at den samlede udgift til deltagelsen vil være en fordobling af det beløb, som skal betales til TV2

Administrationen har ligeledes været i kontakt med Visit Nordsjælland om et evt. samarbejde om eventen. Visit Nordsjælland har stor erfaring med deltagelse i større events (fx. "Knæk Cancer" og "Danmarks bedste livretter") og går gerne med i planlægningen af projektet. Visit Nordsjælland vurderer, at eventen TV2 på Tour vil have stor betydning for turismen i Gribskov Kommune, samt at det falder fint i tråd med, at mange turister er glade for at cykle i Nordsjælland.

Tilføjet efter ØU den 26. januar 2015.
TV2 har i februar 2015 oplyst, at der ikke er sikkerhed for, at der vil blive produceret et 5 minutters indslag om kommunen/byen, som det oprindeligt var tænkt.


Lovgrundlag


Økonomi
For deltagelse i TV2 på Tour 2015 skal kommunen betale ca. 200.000 kr. til TV2. Derudover vil der komme udgifter til at opfylde de krav, som TV2 stiller til kommunen som beskrevet i sagsfremstillingen. Det foreslås, at dette beløb kan finansieres af Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken (KIU's pulje) samt ETU's pulje.

Tilføjet efter ØU den 9. december 2014.
Med udgangspunkt i erfaringer fra de tre kontaktede kommuner, arbejder administrationen med et skøn på den samlede udgift til eventen på 400.000 kr. Det foreslås, at dette beløb finansieres således:

300.000 kr. fra ETU's pulje (budget 2015: 2.000.000 kr.)
100.000 kr. fra KIU's pulje (budget 2015: 308.000 kr.)

Den endelige beregning af udgifter kan først foretages, når man kender placering og de praktiske forhold omkring strøm, afspærring mv.

Når der er et konkret overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder med præciseret forslag til finansiering.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende, at administrationen indleder samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.
 2. at godkende administrationens finansieringsforslag.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 09-12-2014:
G trækker begæringen tilbage. Sagen sendes retur med henblik på fornyet behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Poul-Erik Høyer, Flemming Møller


Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 13-01-2015:
Tiltrådt.

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et finansieringsforslag med følgende fordeling:
  350.000 ETU
  50.000 KIU
  Udgiften til arrangementet skal desuden søges finansieret via puljer og andre muligheder for støtte.
  Udvalget ønsker, at der indgås et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv via Erhvervsdirektøren.

Fraværende: Anders Gerner Frost.Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 19-01-2015:

 1. C+G+O begærer sagen i Byrådet


Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost

Økonomiudvalgets beslutning den 26-01-2015:
Sagen sendes tilbage til ETU.

Fraværende Jannich Petersen
Beslutning
1. Ikke tiltrådt.
2. Udgår.

11. Ansøgning om støtte til flagstænger i Helsinge by
01.00G00 - 2014/23082

Sagsfremstilling
Denne sag om flagstænger og vedligeholdelse forelægges til beslutning i Erhvervs og Turismeudvalget.
Sag om indkøb og etablering af flagbeslag forelægges til beslutning i Teknisk Udvalg den 18.03.15.

Baggrund
Medlemmer af Lions har været i dialog med administrationen for at få en successiv udvidelse af det antal flagstænger der opsættes i Helsinge by af klubbens medlemmer ved forskellige lejligheder.

Fornyelsen har været sket løbende i forbindelse med andre anlægsfornyelser. Lions har dog på det seneste fremlagt et ønske om en total fornyelse af både beslag og flagstænger samt en udvidelse af det område der flages i.

Årsagen var at de gamle beslag og stænger ikke passer sammen, og at stængerne derfor står skævt og giver et rodet indtryk. Ved at udvide og anvende nye beslag med tilhørende stænger, vil opsætningen kunne ske hurtigere og fremstå mere pænt og ordenligt.


Ansøgning
Lions Gribskov søger om økonomisk hjælp til renovering og fornyelse af flag-allé i Helsinge.
Ved forskellige arrangementer i Helsinge opsætter Lions Gribskov på frivillig basis, flag og flagstænger langs vejene i bymidten. En opgave Lions har udført i mere end 25 år.

Flagstænger monteres i beslag langs vejene, men står skæve fordi de må bindes interimistisk op på forskellig måde, fordi beslagene er uens og manglefulde og ikke passer i størrelse til flagstængerne.

Lions søger om 50.000 kr. til indkøb af 100 stk nye flagstænger, samt en årlig bevilling på 15.000 kr. til vedligeholdelse af flagallé og fladvogn.

Desuden ansøges om finansiering til indkøb og etablering af flagbeslag, men denne del af ansøgningen behandles særskilt af Teknikudvalget den 18.03.2015.

Administrationens vurdering og anbefaling
Der gives i dag ikke tilskud til lignende i kommunen, med undtagelse af et årligt tilskud på ca. 2.000 kr. til opsætning af Byport i Gilleleje. I Gilleleje og Græsted afholdes udgifterne til flag-allé af de lokale erhvervsforeninger.

På den baggrund anbefaler administrationen, at ansøgningen om 50.000 kr. til indkøb af flagstænger ikke imødekommes, såvel som årligt tilskud på 15.000 kr. til vedligeholdelse af flag-allé og fladvogn heller ikke imødekommes.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Beløbet til flagstænger på 50.000 kr vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2015.
Inden mødets start er der forbrugt/disponeret 0 kr af den samlede pulje på 2 mio. kr. i 2015. Det disponible restbeløb for 2015 er dermed på 2.000.000 kr. for 2015.

Beløbet til drift på 15.000 kr. årligt vil kunne finansieres inden for ETUs pulje til Drift.

Bilag
Bilag TEK 18.03.2015 - Ansøgning og detailplan (2014/23082 010)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs og Turismeudvalget

 1. at afvise ansøgningen på 50.000 kr. til indkøb af flagstænger.
 2. at afvise ansøgningen om årlig tilskud på 15.000 kr. til vedligeholdelse af flag-allé og fladvogn.Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.
Anders Gerner Frost deltog ikke i sagens behandling pga inhabilitet.

12. Iværksætteprogram: godkendelse af handlingsplan fra Gribskov Erhvervscenter
24.10G00 - 2014/14417

Sagsfremstilling
Handlingsplan for del af Erhvervs- og Turistudvalgets Iværksætterprogram forelægges udvalgt til godkendelse.

Udvalget igangsatte den 18.08.2014 sit Iværksætterprogram, der satser på en bredere vifte af indsatser overfor de lokale og potentielle iværksættere som supplement til den énstrengede erhvervsservice, der i dag varetages af Væksthuset og Iværksætterhuset.

To af indsatserne skulle efter udvalgets ønske, forankres i Gribskov Erhvervscenter, når der foreligger en godkendt handlingsplan i forhold til de to indsatser:

Indsats 1: Månedlige iværksætternetværksmøder / business-to-business som har til formål at understøtter etablering af netværk, hvor iværksætterne kan møde 'ligesindede' med ensartede udfordringer og få adgang til et professionelt netværk af rådgivere, sparringspartnere, venturekapitalister mv. Dette kunne f.eks. være i form af morgenmøder "business brunch", hvor iværksætterne får præsenteret et kort oplæg af en ekstern og har mulighed for at netværke. Budget: 150.000 kr til ca. 7-10 møder (til forplejning, evt. honorar til oplægsholdere etc.).

Indsats 2: Etablering af lokalt mentornetværk for iværksættere, hvor lokale erfarne erhvervsfolk rekrutteres til at fungere som mentorer for iværksættere. Erfaringer andre steder fra siger, at iværksættere har de største udfordringer i perioden efter basisrådgivningen har "sluppet dem", og til de er mere etablerede samt generelt i den periode i de første leveår, hvor økonomien stadigvæk er ustabil. Her viser erfaringerne, at hjælp fra en mentor er ét af de bedste redskaber for, at iværksætterene bliver stabiliserede og bæredygtige. Ordningen tænkes som en frivillig ordning. Ordningen kan suppleres med en 1-2 dages uddannelse i mentoring for mentorerne, ligesom der kan afholdes en årlig dag for mentorerne, hvor de kan netværke. Rammebudget: 100.000 kr, under forudsætning af at der foreligger en af udvalget godkendt handleplan med tilhørende budget.

Gribskov Erhvervscenters udspil til handlingplan er vedlagt som bilag. Af handlingsplanen fremgår også hvordan indsatserne vil blive evalueret.

Administrationen anbefaler at udvalget godkender handlingsplanen, og dermed frigiver de afsatte 250.000 kr til udbetaling til Erhvervscentret.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
Beløbet på 250.000 kr er bevilliget at ETU 18.08.2014 fra ETUs pulje til Erhvervsudvikling

Bilag
Handlingsplan til IværksætterMentorNetværk Dok.nr.2014/14417 004


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende den vedlagte handlingsplan.
 2. at frigive de afsatte 250.000 kr til udbetaling til Erhvervscentret.Beslutning
1. - 2. Tiltrådt, under forudsætning af, at der tilvejebringes detaljeret budget, som afspejler en ansvarlig anvendelse af midlerne.


Efterretningssager

13. Opstart af Gribskov Erhvervscenter
24.00A00 - 2014/15366

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at udvalget får en orientering omkring opstarten af Gribskov Erhvervscenter A/S, præsenteret af den nyansatte Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen.

Baggrund
Det tidligere Erhvervs- og Turismeudvalg fokuserede i sidste byrådsperiode særligt på at styrke dialogen mellem det lokale erhvervsliv og kommunen (politikere såvel som administration). Et arbejde der i 2012/13 kulminerede med etablering af Gribskov Erhvervsråd som startede op i januar 2013 og er den helt centrale dialogplatform mellem de to parter. Erhvervsrådet består af fire repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og tre politikere .

I samme periode, har sammenslutningen af kommunens otte erhvervsforeninger - Erhverv Gribskov - arbejdet for at etablere sig som en formel organisation, hvilket lykkedes i foråret 2014. De fire erhvervsrepræsentanter i Gribskov Erhvervsråd er udpeget af Erhverv Gribskov.

Som følge af dette vurderede Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervsråd i foråret 2014, at det var tid til at tage næste skridt, mod langt mere proaktivt og fokuseret end hidtil, at styrke og synliggøre erhvervsindsatser i kommunen. Og at det bør ske ved at etablere et erhvervscenter, der kan styrke den lokale erhvervsservice, markedsføring og branding, så de eksisterende virksomheder og arbejdspladser fastholdes og styrkes og nye kommer til, og så det lokale erhvervsliv i større grad bidrager med at løfte den fælles lokale vækst- og udviklingsdagsorden.

Til sammenligning er erhvervsfremmeaktiviteter i Gribskov Kommune hidtil primært varetaget af kommunen samt tværkommunale og regionale aktører og kommunens erhvervsforeninger. Særligt indsatser ift. markedsføring og branding har stort set været ikke-eksisterende på grund af begrænset mandskab.

På anbefaling af Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd, igangsatte Byrådet derfor i maj 2014 et for-analysearbejde til afdækning af mulige konstruktioner for et
erhvervscenter samt ledelse af centret.

Centret blev etableret som aktieselskab ved årsskiftet 2014/2015, i et partnerskab mellem kommunen og Erhverv Gribskov. Bestyrelsen er sammensat af tre repræsentanter fra Erhverv Gribskov med Hans Jørgen Albertsen som formand, og to fra Byrådet (Borgmester Kim Valentin og Anders Gerner Frost). Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen tiltrådte ved årsskiftet, og centret blev officielt åbnet den 28.01.2015.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 5 og 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
I forbindelse med Budgetaftale 2015-2018 er det besluttet at etablere et erhvervscenter i partnerskab med Erhverv Gribskov.
Centerets driftsudgifter - herunder husleje - og udgifter til aktiviteter vil blive finansieret gennem tilskud fra hhv. kommunen og Erhverv Gribskov via tilknyttede samarbejdsaftaler, suppleret med anden finansiering. Hovedprincippet er at kommunens bidrag nedskaleres over årene, mens andelen af Erhverv Gribskov og anden finansiering stiger.
Til finansiering af den kommunale andel er afsat 2.032.000 kr. i 2015, 1.524.000 kr. i 2016 og 1.016.000 kr. i 2017.
Erhverv Gribskovs andel er fastlagt til 200.000 kr. i 2015, 300.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. i 2017.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:15 PM