Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 19-01-2015

Mandag den 19-01-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Investeringspuljen 2015
2 Udpegning af byrådsmedlem til styregruppen i projekt "Fishing Zealand"
3 Erhvervsstrategi 2015
4 TV2 på tour 2015.
5 Parkering i Hovedgaden i Tisvilde.


Efterretningssager
6 Orientering om LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi
7 Henvendelse vedr. afholdelse af Gilleleje Festival i Gilleleje Centrum

Medlemmer:

Michael Bruun Jørgen Emil Simonsen
Brian Lyck Jørgensen Lone Birgit Halskov Møller
Thomas Elletoft Anders Gerner Frost
Jan Ferdinandsen Jannich Petersen
Knud Antonsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Der er en fejl i pkt. 4 i indstillingen. Den bliver rettet ifm protokolleringen.

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen
Lone Birgit Halskov Møller
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
- Bestyrelsen i Wonderfull Copenhagen har sat deres mandat til rådighed
- Gribskovs nye Erhvervscenter har åbning d. 28.1.5 kl. 14-16.
- Projekt "Nordsjælland maritime klynge" op startes da Halsnæs har bevilliget 200.000 kr

Åbne

1. Investeringspuljen 2015
24.10A00 - 2015/00442

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget den 13.01.15 og Erhvervs- og Turismeudvalget den 19.01.15 med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at godkende ansøgningskriterier og tidsplan for udmøntningen af Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015 som er forankret i Økonomiudvalget. Og i den forbindelse bemyndige de to fagudvalg til at fordele midlerne, dog med den tilføjelse at, i tilfælde af uenighed sendes den samlede sag til Økonomiudvalget.

Baggrund
På baggrund af positive erfaringer fra en lignende pulje i 2013 afsatte Økonomiudvalget i forbindelse med Budgetaftale 2014-17 4.0 mio. kr. årligt til puljen i 2014 og 2015. Dette for fortsat at styrke Gribskov som en attraktiv kommune. Puljen har til hensigt at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet med fokus på at understøtte lokale initiativer og indsatser.

I 2013 og 2014 gjorde puljemidlerne det muligt at realisere en række konkrete borgerdrevne aktiviteter der umiddelbart skabte forandring og øget engagement og ejerskab til lokal udvikling. Ligeledes medvirkede økonomi og facilitering fra Gribskov Kommune til at understøtte flerårige, nyskabende projekter. Dette bl.a. ved tilskud til konkurrenceoplæg, eksterne fondsansøgninger og forprojekter. Projekterne er i fortsat udvikling i tæt dialog med kommune og relevante myndigheder.

Erfaringerne fra arbejdet med puljen i 2013 og 2014 har vist, at der skabes vækst og sammenhængskraft lokalt, når kommunen går i dialog med borgere og erhvervsliv om at styrke og virkeliggøre de lokales drømme og visioner. Samtidig har processen vist, at kommunen har en væsentlig rolle både som myndighed og facilitator for at sikre et helhedsorienteret og strategisk blik på projekterne i forhold til fremadrettet byudvikling, kultur-, turisme- og erhvervsudvikling.

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015
Til udmøntning af puljen i 2015 foreslår administrationen i hovedtræk samme kriterier, som blev anvendt i 2013 jf. "Vejledende rammekriterier for udmøntning af puljemidler", vedtaget af Byrådet marts 2013 samt de bemærkninger de to udvalg havde i 2014 på fællesmøde (den 10. marts 2014).

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2013 og 2014 lægger administrationen til stadighed op til, at der i arbejdet med puljen for 2015 er en øget opmærksomhed på projekternes økonomiske bæredygtighed samt forventningsafstemning af samspillet mellem borger og kommunen. Administrationens forslag til vejledende kriterier for puljen for 2015 er vedlagt som bilag.

Som udgangspunkt annonceres der kun én ansøgningsfrist i 2015 - den 15. marts.

For at effektivisere beslutningsgangene i forbindelse med udmøntning af puljen, anbefaler administrationen at Økonomiudvalget bemyndiger de to fagudvalg til at fordele midlerne, dog med den tilføjelse at, i tilfælde af uenighed sendes den samlede sag til Økonomiudvalget.

Forslag til tidsplan:
13.01.2015 Sag på Kultur- og Idrætsudvalget om kriterier og proces for udmøntning
19.01.2015 Sag på Erhvervs- og Turismeudvalget om kriterier og proces for udmøntning
26.01.2015 Endelig beslutning på Økonomiudvalget
Uge 5 Offentliggørelse af ansøgningskriterier
15.03.2015 Deadline for indsendelse af ansøgninger
21.04.2015 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget om behandling af ansøgninger


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4.064.000 mio. kr. netto.

I forbindelse med budgetaftalen blev aftalepartnerne enige om, at Munkeruphus' årlige driftstilskud på 0,75 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 finansieres via puljen. Ligeledes skal op til 0,2 mio kr. af de afsatte midler til puljen skal øremærkes til støtte til idrætsforeninger i mindre lokalsamfund

Resterende beløb for 2015 udgør dermed 3.314.000 kr.

Bilag
Bilag 1. Vejledende kriterier for Økonomiudvalgets Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme for 2015. Dok. nr. 2015/00442 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale til Økonomiudvalget:

 1. at afgive supplerende bemærkninger til de fremlagte kriterier for Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015.
 2. at godkende kriterierne for Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2015, med forudsætning om at eventuelle bemærkninger indarbejdes af administrationen.
 3. at bemyndige Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget til i fællesskab at fordele puljen ud fra de godkendte kriterier, dog med det forbehold, at sagen sendes tilbage til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget i tilfælde af uenighed om disponeringen af puljen de to udvalg imellem.
 4. at godkende den foreslåede tidsplan for udmøntning af puljenUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 13-01-2015:

 1. Tiltrådt. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at følgende passus udgår "(Krav om nyskabelse gælder også hvis der søges i en senere projektfase for et projekt der tidligere har fået tilskud fra puljen, dvs. der skal ske en yderligere nyskabelse")
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.
 4. Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost.
Beslutning

 1. Tiltrådt. Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at følgende passus udgår "krav om nyskabelse gælder også hvis sagen i en senere projektfase for et projekt der tidligere har fået tilskud fra puljen, dvs. der skal ske en yderligere nyskabelse"
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt

Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost
2. Udpegning af byrådsmedlem til styregruppen i projekt "Fishing Zealand"
24.10G00 - 2014/03915

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at udpege et byrådsmedlem til den politiske styregruppe i projekt "Fishing Zealand". Deltagelse i projektet blev besluttet af Byrådet den 29. september 2014 og finansieret via Erhvervs- og Turismeudvalget i 2015 og 2016.

Den bærende idé for Fishing Zealand-projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø
og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets
potentiale som oplevelseserhverv / oplevelsesturisme. Projektet består af flere forskellige samarbejdspartnere heriblandt Danmarks Sportfiskerforbund, Odsherred, Vordingborg, Roskilde og Guldborgsund kommuner, samt frivillige lystfiskere der arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer.

For at leve op til Fishing Zealands formål forventes samarbejdspartnerne (kommunerne, de organiserede sportsfiskere og de deltagende virksomheder) at medvirke til:

 • at naturgrundlaget styrkes,
 • at der sker kvalitetsløft af tilbud og faciliteter, der formidler og understøtter lystfiskeriet
 • at der sker en indsats i forhold til at udvikle aktiviteter, der involverer unge
 • at tilgængeligheden til fiskeområder kan forbedres
 • at der sker deltagelse i såvel en politiske styregruppe som en administrativ projektgruppe under hvilken, der er en række arbejdsgrupper, som sikre fremdrift i projektet.


Fishing Zealand er i opstartsfasen organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe (p.t. sekretariat) samt en række temagrupper. Disse er sammensat af medlemmer fra de forskellige samarbejdspartnere (kommuner, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale turistråd og udviklingsselskaber).

Det er den politiske styregruppe som udstikker retningen for projektet, mens projektgruppe / sekretariatet bearbejder disse og sørger for fremdriften i de enkelte temagrupper. Møde frekvens bliver 1-2 møder pr. år.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 13, stk 5 og stk 6

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at udpege et medlem til den politiske styregruppe for "Fishing Zealand" for perioden 01.01.2015 til 31.12.2016.


Beslutning

 1. Tiltrådt. Erhvervs- og Turismeudvalget peger på Brian Lyck Jørgensen


Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost
3. Erhvervsstrategi 2015
24.00P00 - 2015/01786

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at beslutte den nærmere proces i februar og marts for arbejdet med ny erhvervsstrategi for Gribskov Kommune.

Baggrund
Arbejdet med ny erhvervsstrategi tager afsæt i Planstrategi 2012 og udvalgets temadrøftelser i marts, hvor udvalget udpegede udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi som et særligt fokusområde for byrådsperioden. På udvalgets møde den 18.09.2014, igangsatte udvalget udarbejdelsen af ny erhvervsstrategi. Den 21.10.2014, godkendte udvalget hovedprincipper og en overordnet procesplan. På samme møde bevilligede udvalget midler til projektet, og udvalgte ekstern rådgiver (IRIS Group) til analysefasen.

Siden 2012, har Planstrategi 2012 fungeret som det formelle, nedskrevne overordnede strategiske ophæng for kommunens erhvervsindsatser. Ambitionen med den nye erhvervsstrategi er, at Byrådet mere målrettet skal kunne løfte det videre strategiske arbejde i at styrke kommunens erhvervsudvikling og markedsføring, så Gribskov fortsat er attraktive som bokommune for eksisterende og kommende virksomheder og borgere. Arbejdet vil således både kunne spille godt sammen med udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2015, ETUs arbejde med ny turismestrategi og med Vækstudvalgets arbejde om at formulere og styrke den lokale vækstdagsorden.

Overordnet tidsplan

Hvornår Hvad
oktober: fastlæggelse af nærmere proces og økonomi for arbejdet.
oktober-marts: analysefase inkl. afholdelse af erhvervskonference/seminar i marts, hvor analyseresultaterne præsenteres og drøftes sammen med elementer til det første strategiudkast.
februar-maj: strategiformuleringsfasen således at strategiforslag kan forelægges til politisk godkendelse i juni
juni: politisk behandling af forslag/godkendelse til offentlig fremlæggelse
juli-september: offentlig fremlæggelse sammen med/parallelt med Udviklings-/planstrategi 2015
oktober/november: endelig vedtagelse


Analysefasen er godt i gang og forløber efter tidsplanen. De kommende par måneder gennemføres det grundlæggende analysearbejde for strategien, herunder en række interviews med lokale nøgleaktører.

De grundlæggende analyseresultater planlægges at blive præsenteret og drøftet politisk og i erhvervsrådet sammen med det første strategiudkast i februar og marts, kulminerende med et større erhvervsseminar i marts.

På mødet vil administrationen forelægge forslag til hvordan drøftelserne i februar og marts kan forløbe.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
ETU har i 2014 bevilliget 380.000 kr uden moms til erhvervsstrategiarbejdet, finansieret inden for ETUs pulje til Erhvervsudvikling i 2014.

Bilag
.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at afgive evt. bemærkninger til det foreslåede forløb for drøftelserne i februar og marts.

  Beslutning
 2. Tiltrådt

Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost
4. TV2 på tour 2015.
20.11G00 - 2014/45354

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende til genbehandling i Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på godkendelse af, at der indledes samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 9. december 2014 og besluttede, at sagen sendes retur med henblik på fornyet behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætrsudvalget. G trækker begæringen tilbage.

TV2 har henvendt sig, fordi de ønsker at inddrage Gribskov Kommune i deres tur rundt i landet under Tour de France 2015. Der vil være tale om et 2-dages ophold et sted i Gribskov, konkrete foreslås Gilleleje. Der etableres en form for markedsplads med TV2's studievogn, storskærm hvor der vises Tour de France m.m. Gribskov Kommune kan lave aftale med lokale foreninger, restauranter mv. om salg af mad og drikkevarer, og vi kan etablere boder eller andet på pladsen, hvis vi ønsker det.

Under besøget vil der blive afholdt 2 cykelløb. Et børneløb den ene dag og et voksenløb den anden. TV2 samarbejder med Dansk Cykel Union og de lokale cykelklubber om dette.

Der vil være musik og underholdning i løbet af de to dage, og der vil være mulighed for lokale arrangementer, hvis vi vil byde ind med det.

TV2 forventer at producere ca. 2 X 45 minutters live udsendelse fra stedet, og der vil blive produceret et 5 minutters indslag om byen.

Udover det beløb, som kommunen skal betale for deltagelse på ca. 200.000 kr. stilles der en række krav til kommunen:

 • Stort engagement og lyst til at løfte eventen til en succes
 • Byen skal markedsføre eventen lokalt
 • Bidrage med aktiviteter og underholdning
 • Udnytte muligheden for salg af mad og drikke
 • Central location til eventen ca. 2500 m2
 • Indkvartering af 5-7 personer i 2 dage
 • Udarbejdelse af cykelruter, skilteplaner og afspærringstilladelser i samarbejde med DCU
 • Vagter til området i aften- og nattetimerne
 • Adgang til strøm og vand
 • Toiletter og renovation
 • Samaritter


Der er således et relativt stort arbejde, som kommunen skal udføre. Det skal afklares hvordan de ovenstående krav kan opfyldes, og hvilke udgifter det vil medfører for kommunen.

Administrationen vurderer, at det vil være attraktivt for kommunen at få besøg af TV2. Det vil skabe stor synlighed, mulighed for at brande Gilleleje og tiltrække mange interesserede gæster og turister til Gilleleje. Det vurderes at ligge fint i tråd med Kulturstrategiens mål om at koble kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til værdiskabende aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der meldes positivt tilbage til TV2, og at der indledes samarbejde om det videre forløb. Når der er et overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder.

Tilføjet efter ØU den 9. december 2014.
Administrationen har været i kontakt med 3 kommuner, som sidste år deltog i TV2 på Tour. Det drejer sig om Holbæk, Helsingør og Guldborgsund.

Erfaringerne herfra er:

 • Det er et relativt stort arbejde at planlægge eventen
 • Kommunikation og forventningsafstemning med involverede og lokalområdet er afgørende
 • Børneløbet har været en stor succes
 • Voksenløbet har været en større opgave, idet ruten skal være længere, og det er derfor en større del af byen, som skal afspærres
 • Enighed om, at markedsføringsværdien er stor. Eventen sætter byen på landkortet, og det vurderes at være en billig reklame for byen
 • Enighed om, at man skal regne med at den samlede udgift til deltagelsen vil være en fordobling af det beløb, som skal betales til TV2

Administrationen har ligeledes været i kontakt med Visit Nordsjælland om et evt. samarbejde om eventen. Visit Nordsjælland har stor erfaring med deltagelse i større events (fx. "Knæk Cancer" og "Danmarks bedste livretter") og går gerne med i planlægningen af projektet. Visit Nordsjælland vurderer, at eventen TV2 på Tour vil have stor betydning for turismen i Gribskov Kommune, samt at det falder fint i tråd med, at mange turister er glade for at cykle i Nordsjælland.


Lovgrundlag
-


Økonomi
For deltagelse i TV2 på Tour 2015 skal kommunen betale ca. 200.000 kr. til TV2. Derudover vil der komme udgifter til at opfylde de krav, som TV2 stiller til kommunen som beskrevet i sagsfremstillingen. Det foreslås, at dette beløb kan finansieres af Puljen til Kultur- og Fritidspolitikken (KIU's pulje) samt ETU's pulje.

Tilføjet efter ØU den 9. december 2014.
Med udgangspunkt i erfaringer fra de tre kontaktede kommuner, arbejder administrationen med et skøn på den samlede udgift til eventen på 400.000 kr. Det foreslås, at dette beløb finansieres således:

300.000 kr. fra ETU's pulje (budget 2015: 2.000.000 kr.)
100.000 kr. fra KIU's pulje (budget 2015: 308.000 kr.)

Den endelige beregning af udgifter kan først foretages, når man kender placering og de praktiske forhold omkring strøm, afspærring mv.

Når der er et konkret overblik over de økonomiske konsekvenser, vil sagen blive genoptaget på de respektive politiske udvalgsmøder med præciseret forslag til finansiering.

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende, at administrationen indleder samarbejde med TV2 om besøg i Gribskov Kommune under Tour de France 2015.
 2. at godkende administrationens finansieringsforslag.
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 09-12-2014:
G trækker begæringen tilbage. Sagen sendes retur med henblik på fornyet behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Poul-Erik Høyer, Flemming Møller


Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 13-01-2015:

 1. Tiltrådt.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et finansieringsforslag med følgende fordeling:
  350.000 ETU
  50.000 KIU
  Udgiften til arrangementet skal desuden søges finansieret via puljer og andre muligheder for støtte.
  Udvalget ønsker, at der indgås et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv via Erhvervsdirektøren.

Fraværende: Anders Gerner Frost.

Beslutning

 1. C+G+O begærer sagen i Byrådet


Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost
5. Parkering i Hovedgaden i Tisvilde.
05.00G00 - 2013/11869

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde i november 2014 at oversende sagen til Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at dette udvalg kommer med en abefaling til Teknisk Udvalg. Sagen drejer sig om, hvorvidt man skal indføre sæsonafhængige parkeringsrestriktioner i Hovedgaden.

Udvalgsformanden (TEK) orienterede på sidste møde (TEK oktober 2014) om fornyet henvendelse fra Tisvilde Strandhotel og bad om, at sagen forelægges udvalget.

Pia E. Remillard har, som direktør for Tisvildeleje Strandhotel og Helenekilde Badehotel og som bestyrelsesmedlem i Tisvilde og Omegns Erhvervsforening rettet henvendelse til borgmesteren, med henblik på at få en dialog omkring revurdering af parkeringsforholdene i Hovedgaden.

Det fremgår af henvendelsen, at Tisvildeleje Strandhotel oplever problemer med at tiltrække gæster på grund af parkeringsforholdene, og foreslår derfor, at de nuværende parkeringsrestriktioner gøres sæsonafhængige, sådan at begrænsningen på maksimalt 30 minutters parkering ikke gælder i perioden 1. august til 22. juni.

Teknisk Udvalg behandlede den 26. juni 2013 en ansøgning fra Tisvildeleje Strandhotel om ændrede parkeringsregler ud for hotellet. Udvalget besluttede at fastholde de nuværende bestemmelser.

Administrationens vurdering
Den nuværende indretning af Hovedgaden tager afsæt i de fremkommelighedsproblemer der er i Hovedgaden, specielt om sommeren. Grundlæggende er problemet, at der er perioder med mange besøgende til området, at der er for få parkeringspladser på de enkelte ejendomme, samt at Hovedgaden ikke er bred nok til at der kan være parkering langs hele vejstrækningen.

Løsningen blev, at der efter dialog med politiet markeredes nogle parkeringsbåse. Parkering er ikke tilladt udenfor båsene. Da de parkeringspladser der nu er i Hovedgaden ikke er tilstrækkelige til at dække behovet, indførtes en begrænsning, så der maksimalt må parkeres 30 minutter. Dette dækker kortere ærinder, men tilgodeser ikke de behov der er for at kunne parkere i længere tid, f.eks. ved hotellet, men også ved butikker og boliger.

Administrationen vurderer, at der er en risiko for, at der opstår mangel på parkering til kortere ærinder, hvis restriktionen på maksimalt 30 minutter fjernes, også selv om det kun er uden for højsæsonen. Vurderingen tager afsæt i, at der er en stor mangel på parkeringspladser i området ved Hovedgaden.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 108 LBK.nr.1048 af 03/11/2011
Færdselsloven § 92 stk.1 LBK. nr. 1055 af 09/11/2012

Økonomi
Det vil medføre øgede driftsomkostninger at skulle tilpasse skiltningen m.m. ved sæsonskifte.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at anbefale Teknisk Udvalg, at der ikke ændres på parkeringsforholdeneUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-11-2014:

 1. Videresendes til Erhvervs- og Turisme Udvalget med henblik på indhentning af kommentarer, hvor efter sagen gensendes til Teknisk Udvalg.

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Beslutning

 1. Ikke tiltrådt. Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler Teknisk udvalg, at inddrage det lokale erhvervsliv og de lokale beboere om muligheden for at ændre parkeringsforholdene i perioden fra d. 1.9. - 1.6.

Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost

Efterretningssager

6. Orientering om LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi
01.00G00 - 2014/49476

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget til orientering.

LAG Halsnæs-Gribskov blev stiftet den 17. september 2014, som den eneste lokale aktionsgruppe i Nordsjælland. Aktionsgruppen er et partnerskab mellem borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og lokale myndigheder. Gribskov Kommune er repræsenteret i LAG-bestyrelsen ved byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen (DF) og Morten Rohde Klitgaard (G).

Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter offentliggjorde den 22. august 2014 bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 - 2020. LAG Halsnæs-Gribskov er her pålagt at udarbejde en udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien med tilhørende situationsbeskrivelse er vedhæftet som bilag til denne indstilling.

Det fremgår af LAG-bekendtgørelsens §11, stk. 7: "Regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og den berørte kommune, de berørte kommuner eller Bornholms Regionskommune godkender inden for en frist af 14 dage, at strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale udviklingsstrategier og erhvervsudviklingsstrategier."

Borgmester Kim Valentin og kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen har den 12. januar 2014 modtaget anmodning fra LAG Halsnæs-Gribskov om i overensstemmelse med bekendtgørelsen at give LAG Halsnæs-Gribskov en tilbagemelding.

Bestyrelsen vil på møde den 28. januar 2015 færdiggøre strategien med baggrund i de tilbagemeldinger, som bestyrelsen modtager fra de høringsberettigede parter.

Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for endelig godkendelse er den 1. februar 2015.

Lovgrundlag
Gribskov Kommuneplan 2013 - 25
Bekendtgørelse nr. 627 af 08/08/2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 - 20.

Økonomi
Gribskov Kommune har sammen med Halsnæs Kommune stillet en midlertidig koordinator til rådighed for den lokale aktionsgruppe i det omfang der er brug for administrativ og strategisk hjælp. Kommunerne har over for LAG Halsnæs-Gribskov for 2014 faktureret 75 timer fra Halsnæs Kommune og 50 timer for Gribskov Kommune.Det er mellem kommunerne og LAG Halsnæs-Gribskov aftalt, at kommunerne i en vis udstrækning, og på honoreringsbasis, står til rådighed for LAG-bestyrelsen i perioden frem til foreningens ansættelse af koordinator, hvilket forventes afklaret senest 1. april 2015.

Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Bilag LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi og situationsbeskrivelse ETU190115 2014/49576 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage LAG Halsnæs-Gribskov Udviklingsstrategi og situationsbeskrivelse til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning sagen sendes didere til PMU og ØU som beslutningspunkt

Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost
7. Henvendelse vedr. afholdelse af Gilleleje Festival i Gilleleje Centrum
20.00G00 - 2014/47381

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at tage orientering om henvendelse fra Gilleleje Havnelaug og Gilleleje Erhvervsforening vedrørende Gilleleje Festival til efterretning.

Gilleleje Havnelaug v. Per Klug og Thomas Henning Hansen og Gilleleje Erhvervsforening v. Roger Moore har sendt en henvendelse stilet til medlemmer af Gribskov Kommunes Kommunalbestyrelse.

I henvendelsen gives der udtryk for bekymring over afholdelse af Gilleleje Festival i Gilleleje Centrum, og afsenderne henstiller til, at Gribskov Kommune revurderer sin holdning til brug af byen til festivalformål. Der henvises til, at, en festival, efter afsendernes mening, bør afholdes uden for byen, hvor man kan løse parkering og trafikproblemer, og hvor støj ikke generer beboelse tæt på.

Administrationens bemærkninger
Der er regler for, hvordan man som arrangør og/eller forening skal ansøge om tilladelse til at benytte et vejareal og til at afholde større begivenheder. Der er krav om, at arrangører overholder regler og krav fra offentlige myndigheder (kommune, politi, Beredskabsstyrelsen, Naturstyrelsen, Skat, Levnedsmiddelstyrelsen osv.).

Gilleleje Festivalen har ansøgt om og forhåndsreserveret den runde parkeringsplads bag Rema 1000 den 8. august 2015 fra kl. 8.00 til 23.30. Ved reservationen er det endvidere oplyst, at klargøring starter den 7. august kl. 16.00, og at man er færdig med oprydningen den 9. august kl. 8.30.

Festivalen ønskes afholdt på vejarealet, og det er Teknisk Udvalg, der som vejmyndighed tager stilling til, om dette kan lade sig gøre. Teknisk Udvalg vil behandle sagen, når en endelig ansøgning fra arrangørerne foreligger. En ansøgning fra arrangørerne vil ligeledes blive behandlet i Plan- og Miljøudvalget, som tager stilling til støjproblematik mv.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 108 LBK.nr.1048 af 03/11/2011

Bilag
Gilleleje Festival. Henvendelse til byrådet fra Gilleleje Havnelaug og Gilleleje Erhvervsforening
Dokument nr. 2014/47381 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at orienteringen om henvendelse fra Gilleleje Havnelaug og Gilleleje Erhvervsforening vedrørende Gilleleje Festival tages til efterretning.

  Beslutning
 2. Taget til efterretning. Erhvervs- og Turismeudvalget foreslår, at der taget et møde med Gilleleje havnelaug samt Gilleleje erhvervsforening

Fraværende: Jørgen Simonsen, Lone Møller, Anders Gerner Frost


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:15 PM