Byrådet

Publiceret 14-12-2015

Mandag den 14-12-2015 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
212 Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - godkendelse af forslag til
offentlig fremlæggelse
213 4. budgetopfølgning 2015
214 Låneramme 2015
215 Oprettelse af § 17, stk. 4 - udvalg: "Forebyggelsesudvalget"
216 Gilleleje Læringsområde - Placering
217 Flextur - forslag ny starttakst
218 Gribvand - Takster, betalingsvedtægt og vejbidrag 2016
219 Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej - endelig vedtagelse


Efterretningssager
220 Transition World

Lukkede
221 Salg af ejendom
222 Udvikling af erhvervsområdet Tofte i Helsinge
223 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsydelsen
224 Alkoholbevilling med udvidet åbningstid


Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Steen Pedersen Ulla Dræbye
Poul-Erik Engel Høyer Betina Sølver Hansen
Nick Madsen Jan Ferdinandsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Peter Jarl Sahlberg Anders Gerner Frost
Brian Lyck Jørgensen Morten Ulrik Jørgensen
Thomas Elletoft Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
215: Bilagene vedr anmeldte kandidater, driftsbudget og kommissorium har ikke været Byrådet i hænde senest 4 hverdage forud for mødet.
224: Et enigt Byråd besluttede at Michael Bruun er inhabil ift sagen.
Dagsordnen herefter godkendt.


Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer
Nick Madsen


Meddelelser:Åbne

212. Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - godkendelse af forslag til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet med henblik på godkendelse af strategiforslag til offentlig fremlæggelse.

Strategiforslaget er vedlagt som bilag. Der vil blive arbejdet med forslagets layout forud for offentliggørelse.

Baggrund
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) er byrådets overordnede strategi. Det er her, byrådet udmelder sine politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning for de kommende 2-3 byrådsperioder. Jf. planloven skal Byrådet offentliggøre et forslag til en ny udviklings/planstrategi inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden.

Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj til at sætte retning for den ønskede vækst og udvikling. Både for byrådet selv, for eksisterende og potentielle borgere, private virksomheder og investorer og for administrationen.

Strategien vil blandt andet sætte rammen for; de kommende budgetlægninger, byrådets mere uddybende delstrategier og politikker, markedsføring af kommunen og vil vise retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Konkret vil strategien også angive, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Strategien holder sig på det helt overordnede niveau. Strategien suppleres af mere uddybende politikker og delstrategier, som f.eks. forebyggelsesstrategi, beskæftigelsesstrategi, bosætningsstrategi, turismestrategi, erhvervsstrategi og ejendomsstrategi.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien sammen med Vækstudvalget. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Slogan for Gribskov Kommune - et lidt bedre liv
Det, som gør Gribskov til noget helt specielt, er, at her er lidt mere af det hele. Derfor anbefales et slogan, som er et udtryk for en holdning, og et slogan, som den enkelte selv kan skabe drømme og historier ud fra og derfor kan forholde sig til.

Med udgangspunkt i slogannet, kan Byrådet fortælle om alle de gode ting, der er i kommunen. Om naturen, byerne, kulturlivet, idrætsfaciliteterne og mulighederne for at udvikle virksomheder og iværksætteri.

Ordet “lidt” er et bevidst valg. Med ordet lidt, underspiller vi og netop derfor virker det troværdigt - og bliver i sidste ende forstærkende for budskaberne. Gribskov Kommune kan måske kun tilbyde “lidt” mere, men det er stadig mere.

Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016
Det vedlagte strategiforslag bygger på byrådets drøftelser på uformelle temamøder om emnet i december 2014, marts 2015, august 2015 og november 2015, anbefalingerne fra Tænketanken Vækst: Gribskov og de foreløbige budgetforhandlinger for 2016-19, Budgetaftale 2015-18, samt Planstrategi 2008 og 2012, og forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.

Forud for behandlingen i Økonomiudvalget, har alle fagudvalg og temaudvalget fået forelagt et udkast til strategiforslaget. I den forbindelse har udvalgene indgivet følgende hovedbemærkninger:

 • Tydeligere fremhæve Gribskov Kommunes særkender, og at der er fokus på at skabe gode rammer for at alle er trygge, lærer og trives - også de med særlige forudsætninger og behov, og på prioritering af velfungerende små bysamfund med egen skole og dagtilbud, aktivt foreningsliv og dagligvareforretning, god tilgængelighed samt kyst og søer og et væld af attraktioner.
 • Kommunen er en del af Kongernes Nordsjælland.
 • Fokus på tilgængelighed for borgere med handicap i kommunen.
 • Omformulering af "Borgere skal i videst mulig omfang klare sig selv".
 • Fortolkning og omsætning af udviklingsstrategien skal ske i overensstemmelse med de andre politikker og strategier.
 • En attraktiv kommune er en tilgængelig kommune.


Udvalgenes ændringsforslag er efterfølgende indgået som inputs til det vedlagte strategiforslag.

Strategiforslaget består af fire dele:

 • Et lidt bedre liv - slogan for Gribskov Kommune (nyt afsnit)
 • De to strategiske temaer som Byrådet særligt vil fokusere på i arbejdet med at gøre Gribskov Kommune til et endnu bedre sted at være, nemlig Vækst med kvalitet og Velfærd i forandring (her er ændringer siden sidst markeret i teksten)
 • Greater Copenhagen-samarbejdet
 • Gribskov i dag - en beskrivelse af hvad er kommunen kendt for, hvad vi er gode til (teksten er nyskrevet).


Som bilag til strategien indgår en redegørelse for kommuneplanlægningen siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 sammen med en oversigt over, hvilke dele af kommuneplanen som Udviklingsstrategi 2016 vil give anledning til at revidere i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29.

Delvis revision af Kommuneplan 2013-25
Oversigt over foreløbige emner til revision af Kommuneplan 2013-25 fremgår af bilag til strategien. Oversigten fremstår pt som en bruttoliste og er udarbejdet på baggrund af en foreløbig vurdering af ændringer på baggrund af realisering af Udviklingsstrategi 2016, Bæredygtigheds/Agenda 21-strategien, erhvervs-, bosætnings- og turismestrategien samt andre sektorstrategier og større projekter.

Det forventes endvidere, at udmeldingen om statslige interesser kan medføre ændringer. Erhvervs- og Vækstministeriet har dog udmeldt, at en oversigt over de statslige interesser først forventes udsendt inden udgangen af 2015, og revideret i første halvdel af 2016. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanen revideres delvis med Kommuneplan 2017.

Oversigten vil blive bearbejdet i en mere forenklet version i forbindelse med den endelige vedtagelse af Udviklingsstrategi 2016.

Offentlighedsfasen og det videre forløb
Offentlighedsfasen planlægges at strække sig fra Uge 1-Uge 9 i 2016.

I forbindelse med offentlighedsfasen foreslår administrationen, at der fremfor et traditionelt borgermøde sker en digital inddragelse via sociale medier. Administrationen vurderer, at der hermed kan nås en bredere målgruppe.

Der fremlægges en nærmere plan for borgerinddragelsen for Plan- og Miljøudvalget den 11.01.2016.

Det forventes, at Byrådet kan tage stilling til strategiens endelige indhold i april 2016.

Herefter starter arbejdet med revision af Kommuneplan 2017-28, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at det vedlagte Forslag til Udviklingsstrategi 2016 godkendes til offentlig fremlæggelse i min. 8 uger.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi)
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Økonomiudvalget har den 22.09.2014 bevilliget 30.000 kr til udvikling af ny vision for kommunens udvikling og 85.000 kr til gennemførelse af omdømmeanalyse. Beløbene finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer og er anvendt til formålene.

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering at planstrategien ikke er omfattet af bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, da der i strategien ikke fastlægges konkrete rammer for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Kommuneplan 2017-29 og andre konkrete planer, programmer og projekter, der følger op på udmøntningen af planstrategien, vil blive vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring
Strategiforslaget vil blive fremlagt offentligt i min. 8 uger inden endelig vedtagelse.

Bilag
Bilag: ØU 07.12.2015 Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Dokumentnummer 2014/12632 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende at Gribskov Kommunes nye slogan er '- et lidt bedre liv',
 2. at godkende at kommuneplanen revideres delvis,
 3. at godkende Forslag til Udviklingsstrategi 2016 til offentlig fremlæggelse,
 4. at godkende at borgerinddragelse i forbindelse med offentlig fremlæggelse primært sker via sociale medier.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
1.-4. AnbefaletBeslutning
1. - 4. Tiltrådt.

Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer
213. 4. budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2015/27112

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november


Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal ligesom i de tidligere BO'er indeholde:

 • En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO'er
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.


1. Samlet konklusion:

Som det fremgår at tabellen herunder, er den samlede forventning til regnskab 2015 et mindreforbrug i størrelsesordnen 60,4 mio. kr. (kolonnen mer-/mindreforbrug) ift. det korrigerede budget. Budgetafvigelsen består af mindreudgifter på ordinær drift, ordinær anlæg, byudvikling og forsyningsområdet på hhv. 2,9 mio. kr., 37,6 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 8,2 mio. kr. samt merindtægter fra finansiering på 10,4 mio. kr.

På ordinær drift er den forventede budgetafvigelse faldet fra +35,3 mio. kr i BO3 til nu -2,9 mio. kr., det er et fald på 38,0 mio. kr., heraf vedrører de 10,0 mio. kr. tillægsbevillingerne, der blev givet i BO3.

Den anden væsentlige forklaring på afvigelsen siden BO3 er overførslerne til 2016. I BO3 blev budgetafvigelserne opgjort ekskl. de forventede overførsler, hvor de i denne opgørelse er opgjort inkl. overførsler. Afvigelserne i denne BO4 er således inkl. det mindreforbrug, der skal finansiere overførslerne på i alt 30,8 mio. kr.

På den ordinær drift er der merforbrug på Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. For Børneudvalget skyldes det udgifter til flygtninge, anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialpædagogisk bistand på skoleområdet og reducerede indtægter vedr. dag- og fritidstilbud. For Social- og Sundhedsudvalget skyldes det udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelser og udgifter til flygtninge. Der er omvendt mindreudgifter på ØU der stammer fra lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU samt anvendelsen af puljer.

I budget 2016-2019 er der arbejdet med retvisende budgetter, og merudgifterne til det specialiserede børneområde, til flygtninge og til medfinnasiering af af sygehusudgifter er derfor indarbejdet i budgettet.

Mindreudgifterne til anlæg skyldes dels, at det er besluttet at omprioritere anlægsmidler til at dække merforbrug på børneområdet, og dels at en række anlægsprojekter bliver forskudt ind i 2016.

Mindreudgifterne fra Byudvikling skyldes lavere renteudgifter.

Merindtægterne på finansiering dækker over merindtægter på indtægtsrammen og merudgifter til renter. Mht. indtægtsrammen, er der sket et fald i tilbagebetalinger af for meget indbetalt grundskyld, kommunen har modtaget et ekstraordinært tilskud til flygtninge, der er sket en midtvejsregulering af bloktilskuddet og et ikke anvendt del af puljen til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige problemer er tilbagebetalt til kommunerne.

Der er omvendt merudgifter til renter som følge af lavere rentebetalinger for lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlånene), her er pensionisternes gæld til kommunen dels lavere end budgetteret, dels ligger den centralt fastsatte rentesats under det forventede.

Som det fremgår af tabellen herunder, søges der samlet en tillægsbevilling på 6,2 mio. kr. Når der på trods af det store mindreforbrug ansøges om en tillægsbevilling, skyldes det, at der forventes overførsler på samlet 66,5 mio. kr. Der er tale om at en række udgifter forskydes ind i 2016.
Flygtninge
Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote for 2015. Flygtningene kommer til kommunen frem til marts 2016. Ud over modtagelse af flygtninge, vil der komme en række familiesammenføringer. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Der søges om tillægsbevillinger til flygtningeomkostningerne i denne BO. Der skal dog kun søges svarende til omkostningerne i 2015, da de fremadrettede udgifter til flygtningen vil blive indarbejdet i udvalgenes budgetter gennem en bevillingsmodel, hvor budgetterne automatisk tilpasses til antal flygtninge.

I denne BO4 ansøges der om tillægsbevillinger på Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på i alt 16,3 mio. kr., dette beløb er med i tallene herover.

Børneudvalget søger en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til merudgifter vedr.:

 • 1,4 mio. kr. vedr. modtageklasser for unge
 • 2,1 mio. kr. vedr. modtageklasser for børn
 • 0,6 mio. kr. vedr kørselsudgifter
 • 1,7 mio. kr. vedr. sprogstimulering


Social- og Sundhedsområdet søger en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. vedr.:

 • 6,9 mio. kr. vedr. kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte
 • 1,5 mio. kr. vedr. hjælp i særlige tilfælde
 • 2,1 mio. kr. vedr udgifter ifm. modtagelse2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere.

2.1 Ordinær drift

Herunder gennemgås budgetopfølgningens forudsætninger på den ordinære drift for hvert fagudvalg.

Det tekniske område:
Administrationen forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. i regnskab 2015 på Det Tekniske område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 1,8 procent.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Der er i denne BO 4 ikke indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand, da vi ikke forventer at modtage en opkrævning fra Forsyningssekretariatet i år.
 • En voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende passagertælle system, forventes for Gribskov Kommune at ville medføre en tilbagebetaling på ca. 1,8 mio. kr. i 2015. Beløbet er indeholdt i denne BO, hvor der søges om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dette, mens de resterende 1,3 mio. kr forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget for kollektiv trafik.
 • Taksterne vedr. byggesagsbehandling er ændret pr. 1. januar 2015. Administrationen kan konstatere at indtægterne på byggesagsbehandling vil blive ca. 2,0 mio. kr. færre end det afsatte budget for 2015, idet den fastsatte timepris ikke i tilstrækkelig grad afspejler de udgifter der er forbundet med byggesagsbehandlingen.
 • Der er i det samlede merforbrug for Det Tekniske Område på 2,5 mio. kr., indeholdt et merforbruget på befordring af skoleelever på i alt 1,5 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært, at der køres flere børn til modtage- og special-klasser end antaget. Hvorfor der ønskes overført 1,5 mio. kr. fra BØR's budget til DTO's budget.
 • Indenfor beredskabsområdet forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr., da de pålagte budgetterede besparelser på ca. 1,0 mio. kr. ikke vil kunne blive indfriet fuldt ud. De pålagte besparelser er fastsat af Folketingets partier og er høstet før sammenlægningen med andre kommuner er afsluttet.


Børneudvalget:
Administrationen forventer et merforbrug på 22,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Børneudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 3,6 procent. Yderligere forventes der overførsler til 2016 på 11,0 mio. kr.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger. Det forventede merforbrug er delvist imødekommet ved tiltag på en række andre udvalg. Tiltagene beløber sig til ialt på 14,9 mio. kr. - jf. Økonomiudvalgets beslutninger d. 18.3.15 og d. 7.4.15. På resten søges der tillægsbevilling på 19,3 mio. kr.

På tværs af det samlede børneområde er det en forbedring af resultatet på 5,6 mio i forhold til BO3. Specifikt på området "Undersøgelse og socialfaglig indsats" er resultatet forbedret med 12,7 mio. kr. siden BO3. Forbedringerne skyldes primært mere præcise data samt, at der kan ses en effekt af de økonomiske handleplaner.
Det er endvidere forventningen, at det samlede resultat for 2015 vil blive bedre end ved regnskab 2014. Også som følge af de indsatser der har været arbejdet med.

I forhold til BO3 er der i denne budgetopfølgning følgende ændringer til effekter af handleplaner og sparekrav:

 • I det samlede forventede resultat er effekter af "Implementering af budget 2015-2018" indregnet med 2,9 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. ved BO3.
 • Effekten af handleplanen på det socialfaglige område er indregnet i det forventede forbrug, i modsætning til tidligere.


I forhold til det forventede merforbrug for 2015 på Børneudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede opmærksomhedspunkter og forudsætninger:

 • Det samlede forventede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Forebyggende foranstaltninger, en række centrale udgifter på skoleområdet samt stigende udgifter på skolernes egen indsats på specialområdet.
 • På de ovennævnte områder og især i forhold til anbringelsesområdet er det forventningen, at resultatet for 2015 vil blive bedre end ved regnskab 2014. Forbedringen i det forventede resultat skyldes, at udgifterne til anbringelser er faldet, at der er kommet styr på refusioner i forhold til integrationsområdet og øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.
 • På flygtningeområdet forventes der en række yderligere udgifter til modtageklasser, sprogstimulering og økonomiske fripladser i forbindelse med det stigende antal flygtninge. Disse er også indregnet i det samlede resultat.
 • For så vidt angår forventningen til forbruget på de enkelte dagtilbud, dagplejen, skoler og fritidsordninger er der taget udgangspunkt i den økonomiopfølgning, der foregår løbende.
 • Forventningen til øvrige udgifter såsom fællesudgifter, administration samt indtægter er fremkommet ved en kombination af fremskrivning af forbrug fra økonomisystemet og individuelle dispositionsregnskaber.


Social- og Sundhedsudvalget:
Administrationen forventer et merforbrug på 20,3 mio. kr. i regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra korrigeret budget på 2,2 %.

Årsager til budgetafvigelsen:

 • Delrammen sygehusydelser står for halvdelen af det forventede merforbrug. Der har i en årrække været en strukturel ubalance i budgettet, hvilket er håndteret ifm. budgetvedtagelsen af budget 2016-19.
 • Delrammen flygtninge står for den anden halvdel af det forventede merforbrug. Merforbruget er et resultat af, at budgettet ikke er blevet reguleret løbende for at kompensere for merudgifter som følge af stigende flygtningekvoter.


Budgetoverskridelsen i 2015 kan således forklares med udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet og flygtninge. Fælles for begge områder er, at de betegnes som værende begrænset styrbare, og at den iboende budgetudfordring på forskellig vis er håndteret i forbindelse med budget 2016-19. Imidlertid er der en række opmærksomheder i de under liggende budgetrammer som potentielt kan give pres ind i 2016 og som uddybes nedenfor.

Nedslag på de enkelte udgiftsområder:
Borgere med behov for Pleje og træning under Sundhedsrammen
På delrammen pleje og træning har der været stigende udgifter i løbet af 2015, og alene siden BO3 er der registreret en forværring på 6,8 mio. kr. Da der ved BO3 var tale om et mindreforbrug på 2 mio. kr., resulterer skredet i udgifterne i en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Iværksatte tiltag og engangsindtægter
Administrationen har på derfor iværksat en række udgiftsdæmpende tiltag på de områder, hvor der er direkte påvirkningsmulighed. I prognosen ved BO4 er der indlagt en estimeret indtægt på 1,2 mio. kr. som resultat af forventet effekt af iværksatte handlinger. Der er en vis usikkerhed forbundet med denne estimation, hvilket kan påvirke regnskabsresultatet i begge retninger.

Der også indlagt en forsinket indtægt på 2 mio. kr. fra Fornyelsesfonden, som kommunen fik til at udarbejde det innovative udbud på social og sundhedsområdet i 2014.

Opmærksomheder i fht 2016
De udfordringer, som er kritiske og som bæres ind i 2016 handler primært om;

  • øget behov for pleje blandt visiterede borgere
  • højere belægning på plejecentrene
  • lavere indtægter fra andre kommuner ved salg af kommunale plejecenterboliger
  • stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi


En grundig gennemgang af udviklingen på pleje og træning samt detaljeret beskrivelse af iværksatte handlinger kan ses i bilag 2.

Borgere med handicap og socialt udsatte under social rammen
På disse to delrammer har der siden 2014 været en udgiftsstigning på ca. 12 mio. kr., hvis årsag primært har sin rod i særligt dyre enkeltsager og en øget nettotilgang af sager generelt. Udviklingen i nettotilgangen vil blive analyseret nærmere bl.a. som led i analyse af overgangssager mellem Center for Børn og Unge og Center for Social og Sundhed. Da udgangspunktet for forventet regnskab er den nuværende sammensætning af borgere og ydelser som fortsætter hen over årsskiftet, bæres udfordringen ind i 2016.

Særligt dyre enkeltsager
Der anvendes i 2015 en ny tildelingsmodel i Gribskov for tildeling af refusion fra særligt dyre enkeltsager. Modellen har tilbagevirkende kraft på berigtigelserne vedr. 2014. Det medfører et fald i estimerede indtægter i forhold til BO3 på 3,3 mio. kr. for delrammen borgere med handicap. Estimatet ved BO3 var beregnet med udgangspunkt i indtægterne fra særligt dyre enkeltsager i 2014. Det store fald i indtægter fra særligt dyre enkeltsager skal ses i lyset af generelt stigende udgifter på delrammen, med deraf følgende forventning om stigende indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager. Administrationen arbejder på en budgetomplacering ved BO1 i 2016 som konsekvens af denne ændring i praksis.

Overgangssager
I budgetaftalen 2016-19 er der lagt op til et styrket samarbejde mellem Center for Børn og Unge og Center for Social og Sundhed om de såkaldte overgangssager. Målet med dette samarbejde er at sikre et grundlag for fremadrettet solid og sikker styring gennem fælles retningslinier og praksis, hvad angår håndteringen af både børnesager ift. "yngre børn", hvor nogle befinder sig i en gråzone mellem Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, og forudsigelse af overgangssager ved det 18. år. Med overblikket og fælles praksis skabes mulighed for fokus på handlinger med det formål at nedbringe udgiftsniveauet via tidlig og korrekt indsats på sigt.
Som led i det styrkede samarbejde vil der primo 2016 blive udarbejdet en tværgående analyse af omfanget og karakteren af de såkaldte overgangssager.

Forudsætninger

 • Gribskov Kommune har hyret BDO til at gennemgå det mellemkommunal område for bl.a. forkert angivelse af betalingskommune i CPR-registret. Resultatet af denne gennemgang har resulteret i, at der her ved BO4 i alt er indlagt en nettoindtægt på 6,2 mio. kr. på de berørte delrammer. Dette er en engangsindtægt, som ingen virkning har på den udfordring, udvalget bærer ind i 2016.
 • Prognoserne ved BO4 er lavet med udgangspunkt i forbrugsdata for årets første 9måneder. Da stort set alle udgifterne på SSU's område er aktivitetsbaserede, er der mindre stabilitet i forbrugsmønstre, og udgifterne vil ikke altid blive bogført i den måned, de vedrører. Dette giver en generel usikkerhed i prognoserne, og et niveauskift i årets sidste 3 måneder vil kunne påvirke resultatet mærkbart.


Erhverv- og Turismeudvalget:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i regnskab 2015 på Erhvervs- og Turismeudvalgets området. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 5,1 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:
Afvigelsen skyldes fortrinsvis forventet mindreforbrug på pulje til Erhvervsudvikling, som forventes overført til udbetaling i 2016.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Det er en forudsætning, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio .kr. i 2015 bliver udmøntet i året.


Arbejdsmarkedsudvalget:
Administrationen forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 0,6 procent.

Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om, at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at, konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I forbindelse med konvertering af Jobcenterets fagsystem (Workbase) har der fra leverandørens side (KMD) været så store udfordringer på landsplan, at driften i Jobcenteret er væsentligt ramt og dermed er det heller ikke muligt at producere valid ledelsesinformation til baggrund for budgetopfølgning BO4.
  BO4 hviler således, alene på en budgetopfølgning på baggrund af priser, forbrug og en linieær fremskrivning af forbruget. Der har f.eks. ikke været muligt at tage hensyn til sæsonudsving, aktuelle sagsantal m.v.
 • På rammen "Overførsler" forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp.
 • Forbruget på rammen "Indsatser" er begrænset og fokuseret på virksomhedsrettede indsatser. Som følge af det begrænsede forbrug er der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til dækning af merforbruget på "Overførsler" .
 • Endvidere søges 1,8 mio. kr. til investeringsstillinger overført fra rammen "Overførsler" til rammen "Myndighed".
 • Strategisk investeringspulje - Digital borger
  I forbindelse med udmøntning af strategisk investeringspulje - Digital borger er der udvalgt en række projekter, der understøtter aktiviteter til fremme af digitale borgere og digitalt erhvervsliv og giver mulighed for effektiviserings- og produktionsforbedringer. Der søges derfor overført 0,8 mio. kr. i 2015 til øvrige udvalgsområder fra Puljer, ØU. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. arbejdsmarkedsområdet, der søges overført til rammen "Myndighed".Der søges en tillægsbevilling på det samlede merforbrug, der udgør 2,1 mio. kr, til rammen "Overførsler".
 • Hjemtagelse af statsrefusion
  Arbejdsmarkedsområdet er udfordret i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion, da KMD har problemer med datagenoprettelse mellem Workbase og KMD Aktiv.
  Administrationen vurderer at det vil give anledning til yderligere hjemtagelse af refusion og derved forbedre årsregnskabet

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.

Kultur- og Idrætsudvalget:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til 3,6% for Kultur og Idrætsudvalget område i 2015. Mindreforbruget skyldes forventede overførsler til 2016 samt projektet Gilleleje Hav, Strand og By under investeringspuljen 2013 og uforbrugte midler til Springcenter.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • For Breddeidrætskommuneprojektet er der usikkerhed omkring, hvorvidt udgifterne når at blive afholdt i 2015. Hele restbudgettet skal overføres, da projektet indeholder eksterne midler. Der overventes at skulle søges om en overførsel på 0,5 mio. kr.
 • Nyt forenings- og bookingsystem er ved at blive indkøbt. Indkøbet finansieres igennem uforbrugte midler på idræts- og kulturområdet. Det forventes ikke at bookingsystemet kan nå at blive implementeret i 2015, derfor søges der overført 0,4 mio. kr. til 2016.
  • Kunstrådet har indledt drøftelser med borgergruppen omkring Græsted Torv om kunst på det nye torv. På grund af en langvarig borgerinddragelsesproces søges der overført 0,2 mio. kr. til 2016.
  • Der er indlagt 1.9 mio. kr. i budget 2015 til drift af springcenter. I 2015 er der fra dette beløb bevilliget følgende:
  - 0,1 mio. kr. er flyttet til Børne- og Ungeudvalget til imødegåelse af udfordringer
  - 0,2 mio. kr. er bevilliget til forprojekt til museet Oktober 43 museum
  - 0,3 mio. kr. er bevilliget til spillefilmen, Fuglene over sundet
  - 0,5 mio. kr. er bevilliget til Helsinge Hallerne - til udgifter i forbindelse med det kommende springcenter
  - 0,1 mio. til renteudgifter

  De 0,2 mio. kr. til forprojekt Oktober 43 museum forventes ikke brugt i 2015 og skal derfor overføres til 2016.

  Det forventede restbeløb fra springcenterpengene er herefter 0,8 mio. kr. som lægges i kassen.

  Økonomiudvalget:
  Administrationen forventer et mindreforbrug på 47,4 mio. kr. i regnskab 2015 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 17,1 procent.

  Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

  Årsager til budgetafvigelsen:
  • På politiske udvalg og administration forventes en budgetafvigelse på -16,6 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindreforbrug på lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU, Uddannelse, Risikostyring, Intern leasing og merindtægt på sygeforsikring og barselsfond samt forventet overførsler til 2016 på grund af tidsmæssig forskydning af udgifter hovedsaligt på IT investeringer.
  • På Puljer, ØU forventes en budgetafvigelse på -31,3 mio. kr., som følge af afsatte puljer, der udmøntes til andre fagudvalg, mindreforbrug på strategiske investeringspuljer og manglende gevinstrealisering på sygefravær.
  • På Ejendomsudgifter forventes en budgetafvigelse på 0,5 mio. kr., som hovedsaligt vedrører merforbrug på forsyning til plejeboliger samt mindreforbrug til ejendomsdrift på daginstitution og botilbud.

  Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:
  • På Administrationsbidrag, sociale tilbud forventes afregning af tilsynsudgift fra det nye Sociale Tilsyn i Hovedstadsregionen på 0,4 mio. kr. Dertil forventes et fald i belægning på flere botilbud, der medfører en mindreindtægt på administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. Det er en forudsætning, at denne tendens fortsætter resten af året.
  • Det forventede regnskab på Puljer, ØU afhænger fortsat meget af arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017 og 2015-2018.
  • Som følge af Ejendomsstrategien er det fortsat en forudsætning, at ejendomsporteføljen nedbringes og herved giver mulighed for bygningsoptimering og færre driftsudgifter. Der skal samlet indfries reduktioner på Ejendomsudgifter på 7,5 mio. kr. i 2015. Der er pt. en forventning om et samlet fortjeneste på 5,4 mio. kr. ved køb og salg af ejendomme. Det resterende beløb forventes afholdt indenfor den eksisterende ejendomsramme.
  • Forventet merudgifter ved ombygning af ejendomme til flygtningeboliger udgør 2,6 mio. kr. i 2015. Beløbet forventes lånefinansieret og udgifter til renter og afdrag forventes at blive dækket af indtægterne fra beboernes husleje.


  2.2 Ordinære Anlæg

  På anlæg er forventningen til regnskab 2015 et samlet forbrug på 73,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 37,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korigerede budget på -34,0 pct. og et forventet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. For langt de fleste projekter er der tale om en forskydning i udførelse og afholdelse af de tilhørende udgifter. Derfor forventes mindreforbruget overført til næste år. Den samlede anlægsoversigt fremgår af bilag 5.

  Særlige opmærksomhedspunkter:
  • I det forventede forbrug på 73,1 mio. kr. er ikke indeholdt 6,7 mio. kr. der er afsat på anlægsrammen til imødegåelse af udfordringer på børneområdet, da dette beløb vil i forbindelse med denne BO vil blive overført til kassebeholdningen.
  • I det forventede forbrug indgår 7,3 mio. kr. til jordforureningssager.

 • Ved denne BO aflægges der anlægsregnskaber for:

  Genopretning efter stormen Bodil
  Erstatningsfastsættelse cykelsti Græsted – Gilleleje
  Det Gule hus – klargøring
  Investeringsplan – bygninger og klimatiltag

  Genopretning efter stormen Bodil
  Anlægget omfatter udgifter til genopretning efter stormen Bodil. Anlægget har et merforbrug på 2,5 mio. kr., der som vedtaget af BY 24.02.14 skal finansieres indenfor den samlede anlægsramme.

  Erstatningsfastsættelse cykelsti Græsted - Gilleleje
  Den samlede udgift til anlægget er på 0,6 mio. kr., som svarer til den givne bevilling og det korrigerede budget.

  Det Gule hus – klargøring
  Anlægget omfatter istandsættelse af bygning til lokalhistorisk arkiv i Græsted med en sammenlægning af arkiverne i Græsted og Helsinge. Anlægget har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som overføres til ”projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme”.

  Den samlede udgift på anlægget udgør 0,5 mio. kr., hvilket givet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget foreslås tilført anlægsprojektet - Projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme

  Investeringsplan – bygninger og klimatiltag
  Anlægget omfatter energirenovering på Bjørnehøjskolen, vedr. udskiftning til energioptimerede facadepartier. Anlægget har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til ”projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme”.

  Investeringsplan – vejnettet
  Der søges ved denne BO om frigivelse af 5,0 mio. kr. fra anlægsprojektet "Investeringsplan – Vejnettet” til udførelse af asfalt arbejde.

  2.3 Byudvikling

  Det korrigeret budget på den samlede Byudviklingsramme udgør 6,3 mio. kr. incl. overførsler fra 2014. Her ved BO4 er det forventningen, at der vil være et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ift korigeret budget. Mindreforbruget skyldes et merforbrug på alm. drift på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug vedr. finansielleudgifter på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. køb og salg, jf. nedenfor.

  I opgørelsen af mindreforbruget, er forudsat, at nettoindtægterne fra køb og salg på 5,6 mio. kr. anvendes til at nå budgettet på ejendomsrammerne.


  Bemærkninger vedr. drift:
  Det forventes, at det samlet forbrug bliver 1,6 mio. kr. Dette er et merforbrug ift. kor.budget på 0,1 mio. kr.

  Bemærkninger vedr. udgifter til renter og afdrag:
  Det forventes, at det afsatte budget på 4,1 mio. kr. kommer til at overstige det faktiske forbrug med 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at den faktiske udgift til renter har været lavere end forudsat i budgettet. Der har i 2015 været budgetteret med variabel rente på 1%. Den faktiske rente har været tæt på 0%.

  Bemærkninger vedr. Køb og salg:
  Der afsættes ikke noget egentligt budget ved budgetvedtagelsen til indtægter og udgifter på denne delramme, idet det forudsættes, at udgifter til køb skal dækkes af salg i året.

  Det ”Korrigerede budget 2015” består derfor af overførsler fra 2014 til 2015 for igangværende projekter, der er påbegyndt i 2014, eller tidligere, og er fortsat i 2015, samt særskilte bevillinger givet i 2015 til diverse projekter.

  Der er overført i alt 4,4 mio. kr. fra 2014 til 2015, og givet særskilte bevillinger i 2015 for -3,8 mio. kr., hvorved det samlet korrigerede budget for 2015 udgør 0,7 mio. kr.

  På nuværende tidspunkt forventes der et salg (incl. indfrielse af lån) på i alt 11,2 mio. kr., og et køb (incl. optagelse af lån) på 1,4 mio. kr. samt udgifter til indfrielse af lån i Aktivitetshuset, Haragergård, på 4,2 mio. Dermed bliver der en merindtægt på 5,6 mio. kr. i 2015.

  Budgettet til Køb og salg på Byudviklingsrammen er disponeret til delvis finansiering af besparelseskravene på ejendomsrammerne. Det forventede resultat på 5,6 mio. kr. er derfor medtaget i det forventede regnskab under ejendomsrammerne og ikke under Byudvikling.


  2.4 Forsyningsområdet Forsyningsområdet, drift

  Samlet set forventes der et mindreforbrug på forsyning på 5,0 mio. Mindreforbruget sammensætter sig af et merforbrug på genbrugsstationer på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på dagrenovation på 7,0 mio. kr., hvor:

  • Merforbruget på genbrugsstationer på genbrugsstationer kommer primært som følge af en ekstraudgift til helårsbeboede sommerhuse på 2,7 mio. kr. En udgift der skyldes nye regler for afregning med Vestforbrænding, til hvilket der ikke været afsat budget til.
  • Mindreforbruget på dagrenovation skyldes:
   • en mindre udgift på ca. 4,0 mio. kr. på indsamling af husholdningsaffald, som følge af manglende implementering af 4-kammer sortering kombineret med at prisen på indsamling af husholdningsaffald er faldet efter udbuddet i 2013/14, hvilket slår fuldt igennem i 2015.
   • en merindtægt på 3,0 mio. kr. på scannede containere.  Forsyningsområdet, anlæg

  På forsyning anlæg forventes der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en tidsmæssig forskydning af anlæggene "Husstandsindsamling af tørre genanvendelige materialer" med 4-kammer sortering, hvorfor beløbet ønskes overført til 2016.

  Ved denne BO aflægges der anlægsregnskaber indenfor forsyningsområdet for:

  Bæredygtige genbrugsstationer
  Anlægget omfatter ombygningen af Højelt genbrugsstation.

  Den samlede udgift til ombygningen er blevet ca. 0,6 mio. kr. dyrere end budgetteret, som følge af uforudsete udgifter til håndtering af forurenet jord under byggearbejdet. Merforbruget foreslås finansieret via kassebeholdningen.

  Nedsænkede containere
  Anlægget omfatter ombygning af Skærød genbrugsstation med nedsænkede containere.

  Den samlede udgift til ombygningen er blevet ca. 0,3 mio. kr. dyrere end budgetteret, som følge af uforudsete udgifter til bortkørsel af mere forurenet jord end oprindelig forudsat. Merforbruget foreslås finansieret via kassebeholdningen.


  2.5 Finansiering

  Der forventes merindtægter på samlet 10,4 mio. kr., de stammer fra renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, grundskyld, ekstraordinært tilskud til flygtninge og midtvejsreguleringen.

  Ved denne BO er det som ved BO3 stadig forventningen, at der vil være en mindreindtægter fra renter vedr. lån til betaling ejendomsskatter på 1,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels, at pensionisternes gæld til kommunen er 30 mio. kr. lavere end budgetteret, og dels at rentesatsen for 2015 er fastsat til 1,64% mod en budgetteret rente på 2,0%. Desuden forventes der nu et samlede merforbrug, ift budgettet vedr. renter af likvide aktiver (indestående på bankkonto og Kommunens obligationsbeholdning), alm. renteudgifter og provisioner på 0,3 mio. kr.

  Grundskyldsindtægterne forventes at ligge 7,6 mio. kr. over budgettet, det skyldes, at tilbagebetalingerne til grundejerne er faldet markant i år. Der har i flere år været et årligt niveau på over 10 mio. kr., men er faldet markant i år.

  Der sker en efterregulering af det tilskud kommunen modtog vedr. tilbagebetalinger af ejendomsskatter i 2014, efterreguleringen er på 0,2 mio. kr. Tilskuddet gives ikke længere.

  Kommunerne modtager som følge af den ekstraordinært store flygtningetilgang et tilskud i 2015 på samlet 325 mio. kr., Gribskovs andel af dette tilskud er på 3,2 mio. kr.

  Årets kommuneaftale betyder, at Gribskov Kommune modtager 1,3 mio. kr. i midtvejsregulering. Herunder er medtaget reguleringer af beskæftigelsestilskuddet samt tilbagebetaling af ikke udbetalt pulje til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige vanskeligheder.

  3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

  3.1 Tillægsbevillinger

  Det Tekniske område
  Veje
  Da der ikke forventes opkrævning af vejafvandingsbidrag, ønskes det afsatte beløb på 3,5 mio. kr. i 2015, overført til kassebeholdningen, til brug ved en evt. senere opkrævning.

  Der søges ved denne Budgetopfølgning en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til dækning af de i 2015 øgede driftsudgifter efter tilbagekøbet af belysningsanlæg fra DONG og opstart med drift af belysningsanlægget hos Bravida.

  Vand
  Der søges ved denne Budgetopfølgning en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2015 og overslagsårene til kommunens partsbidrag til kystsikringslaugene. Ligesom der ønskes foretaget en teknisk rettelse, via en tillægsbevilling til kystlivredningen på 0,1 mio. kr.

  Der søges ved denne Budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til rottebekæmpelse i 2015, som følge af den milde vinter.

  Kollektiv trafik & kørsel
  Der søges ved denne Budgetopfølgning en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2015 til brug for dækningen af omkostningerne til en voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende passagertællesystem.

  Plan & byg
  Der søges om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til byggesagsbehandling, da indtægterne forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre end det afsatte budget for 2015.

  Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til det Geografiske Informationssystem GIS, af hvilket der i 2015 ønskes anvendt 0,2 mio. kr. til hegnssyn og 0,1 mio. kr. til Katteaflivningsordning da der ikke er afsat budget til disse. Det resterende beløb på 0,7 mio. kr. ønskes overført til kassebeholdningen.

  Endvidere ønskes der en tillægsbevilling for overslagsårene på 0,2 mio. kr. til hegnssyn og 0,1 mio. kr. til Katteaflivningsordning da der ikke er afsat budget til disse.

  Beredskab
  Ved denne budgetopfølgning søges en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2015 til dækning af merforbruget på beredskabsområdet som følge af, at den pålagte budgetterede besparelse på området ikke har kunne realiseres fuldt ud, da sammenlægning med andre kommuner ikke er afsluttet.

  Børneudvalget
  Af det samlede forventede merforbrug inkl. forventede overførsler på Børneudvalget søges der tillægsbevilling på 19,3 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.
  Tillægsbevillingen fordeles med 0,2 mio. kr. på Ungerammen, 23,2 mio. kr. på Læring og undervisning, -0,2 mio. kr. på Sundhed og forebyggelse og endelig -4,0 mio. kr. på Stabs- og støttefunktioner.

  Social- og Sundhedsområdet
  Der forventes et merforbrug i 2015, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til Sundhedsområdet og 9,6 mio. kr. til Socialområdet.

  Erhvervs- og Turismeudvalget
  Af det forventede mindreforbrug på Erhverv og turisme i 2015 foreslås der tillægsbevillinger på 0,04 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

  Arbejdsmarkedsudvalget
  Der søges en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til merudgifter vedr. overførselsudgifter

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Der forventes mindreudgifter vedr. Investeringspuljen under KIU på 0,5 mio. kr. som søges tilført kassen.

  Der forventes mindreudgifter vedr. Springcentret på 0,8 mio. kr. som søges tilført kassen.

  Økonomiudvalget
  Af det samlede forventede mindreforbrug under Økonomiudvalgets område foreslås der tillægsbevillinger på -7,2 mio. kr. i 2015, som tilføres kassebeholdningen.
  Tillægsbevillingen er fordelt med -9,0 mio. kr. på Politiske udvalg og administration, 0,9 mio. kr. på Puljer, ØU og 0,9 mio. kr. på Ejendomsudgifter.

  Anlæg
  Det foreslås at 6,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvor det skal medgå til at imødegå udfordringer på børneområdet,

  Byudvikling
  Der forventes et merforbrug på driften på 0,1 mio. kr., som foreslås kassefinansieret.

  Der forventes mindreudgifter til renter og afdrag på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget foreslås tilført kassen.

  Forsyningsområdet

  Forsyning drift
  Der søges en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. som følge af mindreforbruget på forsyning drift. Beløbet skal tilgå kassebeholdningen.

  Forsyning anlæg
  Der søges en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som følge af et merforbrug på ombygningen af Højelt genbrugsstation med 0,6 mio. kr. og et merforbrug på ombygningen af Skærød genbrugsstation med nedsænkede containere på 0,3 mio. kr. Begge som følge af uforudsete udgifter til bortkørsel af mere forurenet jord end oprindelig forudsat.

  Finansiering

  Der søges om en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. som følge af mindreindtægter vedr. renter vedr. lån til betaling ejendomsskatter.

  Der søges om negative tillægsbevillinger (merindtægter) vedr. Grundskyldsindtægter på 7,6 mio. kr., efterreguleringer af ejendomsskatter i 2014 på 0,2 mio. kr., ekstraordinært tilskud til flygtninge på 3,2 mio. kr. og tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. vedr. ikke udbetalt pulje til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige vanskeligheder.

  3.2 Omplaceringer

  Det Tekniske Område

  Kørsel til BØR
  Merforbruget på specialkørsel af børn til specialklasser og undervisning på i alt 1,5 mio. kr. i 2015, ønskes finansieret ved en overførsel af budget fra BØR til DTO, da merforbruget stammer herfra.

  Strategisk investeringspulje - Digital borger
  I forbindelse med udmøntning af "strategisk investeringspulje - Digital borger" søges der overført 0,2 mio. kr. fra Puljer, ØU til DTO til brug for indkøb af scannere til scanning af statiske beregninger og efterfølgende makulering.

  Børneudvalget

  Der søges omplaceringer for 14,9 mio. kr. fra puljen på drift på Økonomiudvalgets områder - som er etableret til imødegåelse af udgifter på Børneudvalget. Omplaceringerne fra denne pulje er fordelt med 7,1 mio. kr. til undersøgelse og socialfaglig indsats og 7,8 mio. kr. på Læring og undervisning.

  I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" besluttede Børneudvalget på deres møde 12.05.2015 at lukke Ramsager. Der søges om en omplacering på 0,1 mio. kr. i 2015 fra Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

  I forbindelse med at lærerne har opsagt deres medarbejder PC-aftale pr. 01.08.2015 er der under IT området opnået en besparelse vedrørende bredbånd på 0,04 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Besparelsen foreslås overført til Læring og Undervisning fra Centre under Økonomiudvalget.

  Der forventes et merforbrug på befordring af skoleelever, som primært vedrører kørsel til special undervisning og modtageklasser. Det samlede merforbrug forventes at være 1,5 mio. kr. i 2015 som søges omplaceret til Kørsel under Det Tekniske Område.

  I forbindelse med udmøntning af strategisk investeringspulje - Digital borger er der udvalgt en række projekter, der understøtter aktiviteter til fremme af digitale borgere og digitalt erhvervsliv og giver mulighed for effektiviserings- og produktionsforbedringer. Der søges derfor overført 0,3 mio. kr. i 2015 til Læring og Undervisning fra Puljer, ØU.

  Social- og Sundhedsudvalget

  Servicearealer botilbud Kirkeleddet og Skipperstrædet
  Der lægges ved denne budgetopfølgning op til en permanentgørelse af den tekniske omplacering af midler til servicearealerne på botilbudene Kirkeleddet 8 og Skipperstrædet, som blev gennemført ved BO4 i 2014 med virkning kun for 2014.

  Dette bevirker at udgiften stiger på egne borgere i de to tilbud, men til gengæld, at økonomien forbedres samlet set for Gribskov Kommune, idet køberkommunerne på de to tilbud også er med til at finansiere, i dette tilfælde altså udgifter til servicearealer.

  Det foreslås dermed at gennemføre en varig budgetændring fra ejendomsrammerne under ØU til SSU på 0,3 mio. kr.

  Urologi og stomi
  Der gennemføres derudover ved denne BO en gevinstrealisering på urologi og stomi, dvs. der lægges op til en negativ budgetændring på delrammen hjælpemidler på samlet 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i overslagsårene.

  Overførsel af midler fra Produktiv Velfærd og Ændret PL-skøn 2014-2015
  Overskud på ØU's rammer vedr ovenstående på i alt 12,6 mio. kr. overføres til SSU til delvis finansiering af merforbruget på sygehusydelser og flygtninge.

  Kultur- og Idrætsudvalget

  0,2 mio. kr. søges overført fra ØU til KIU vedr. Digital borger
  0,2 mio. kr. søges overført fra ØU til KIU vedr. filmen Ulykken

  Økonomiudvalget

  Besparelse på Bredbånd lærer PC'er
  I forbindelse med at lærerne har opsagt deres medarbejder PC-aftale pr. 01.08.2015 er der under IT området opnået en besparelse vedrørende Bredbånd på 0,04 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2016-2019. Besparelsen foreslås overført fra Centre under ØU til Læring og Undervisning under Børneudvalget.

  Gevinstrealisering - Urologi og Stomi
  I forbindelse med gevinstrealisering af udbud på Urologi og Stomi overføres der 0,5 mio kr. i 2015 og 1,3 mio kr. årligt i 2016-2019 fra Social- og Sundhedsudvalget til Puljer, ØU

  Strategisk investeringspulje - Digital borger
  I forbindelse med udmøntning af strategisk investeringspulje - Digital borger er der udvalgt en række projekter, der understøtter aktiviteter til fremme af digitale borgere og digitalt erhvervsliv og giver mulighed for effektiviserings- og produktionsforbedringer. Der søges derfor overført 0,8 mio. kr. i 2015 til øvrige fagudvalgsområder fra Puljer, ØU.

  Imødegåelse af udfordringer på Børneudvalget
  På Økonomiudvalgets møde d. 18.03.15 blev der besluttet en omprioritering på driften til imødegørelse af udfordringer på børneområdet på 14,9 mio. kr. i 2015. Til imødegåelse af udfordringer på børneområdet søges beløbet overført fra Puljer, ØU til Børneudvalget.

  Produktiv Velfærd
  I 2015 er der på Produktiv Velfærd som led i effektiviseringer realiseret 3,0 mio. mere end forventet i forhold til budgettet. Ved denne budgetopfølgning søges beløbet overført fra Puljer, ØU til udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

  Ændret PL-skøn 2014-2015
  Som følge af ændret skøn på pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 er der placeret en pulje på 9,6 mio. kr. under Økonomiudvalget. Ved denne budgetopfølging søges beløbet overført fra Puljer, ØU til udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

  Indkøb og kontraktstyring - Gevinstrealisering
  I 2015 forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. på gevinstrealisering under Indkøb og kontraktstyring. Heraf søges overført 0,2 mio. kr. fra Puljer, ØU til Kultur- og Idrætsudvalget til finansiering af spillefilmen, Ulykken.

  Besparelse på Ejendomsudgifter, Lukning af daginstitution Ramsager
  I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" besluttede Børneudvalget på deres møde 12.05.2015 at lukke daginstitutionen Ramsager. Der søges om en omplacering på 0,1 mio. kr. i 2015 fra Ejendomsudgifter til Undersøgelse og socialfaglig indsats under Børneudvalget.

  Servicearealer botilbud Kirkeleddet og Skipperstrædet
  Budget til udgifter vedrørende servicearealerne på botilbud Kirkeleddet og Skipperstrædet skal indgå i takstberegning for ophold. Der foreslås derfor overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2019 fra Ejendomsudgifter til Virksomheder under Social- og Sundhedsudvalget.


  Lovgrundlag
  Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

  Økonomi
  Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

  • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
  • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
  • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.  Bilag

  Bilag 1: Alle Udvalg: Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Dok.nr. 2015/27112 044

  Bilag 2: ØU 07.12.15 Status på køb og salg af ejendomme 2015 Dok.nr. 2015/27112 045

  Bilag 3: ØU 07.12.15 Anlægsregnskab - Investeringsplan Bygninger og klimatiltag Dok.nr. 2015/27112 022

  Bilag 4: ØU.07.12.15 Opfølgning på budgetaftalens elementer, anlæg Dok. nr. 2015/27112 009

  Bilag 5: ØU.07.12.15 Anlægsoversigt BO 4 Dok. nr. 2015/27112 043


  Bilag 6: PMU 26-11-15 & TEK 25-11-15 Anlægsregnskab oprydning efter stormen Bodil Dok. nr. 2015/27112 032

  Bilag 7: PMU 26-11-15 & TEK 25-11-15 Anlægsregnskab erstatningsfastsættelse arealekspropriation til cykelsti mellem Græsted og Helsinge Dok. nr. 2015/27112 039

  Bilag 8: PMU 26-11-15 & TEK 25-11-15 Anlægsregnskab Bæredygtig genbrugsstation Højelt Dok. nr. 2015/27112 031

  Bilag 9: PMU 26-11-15 & TEK 25-11-15 Nedsænkning af containere på Skærød genbrugsstation Dok. nr. 2015/27112 030

  Bilag 10: ØU 07.12.15: Anlægsregnskab - Det gule hus Dok.nr. 2015/27112 025


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

  1. at godkende budgetopfølgningen.
  2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   Omplace- ringer
   i kr.
   Tillægsbe- villinger
   i kr.
   Ordinær drift:
   Det Tekniske Område
   1.695.000
   1.073.000
   Børneudvalget
   13.804.000
   19.278.000
   Social- og Sundhedsudvalget
   12.274.000
   14.014.000
   Erhvervs- og Turistudvalget
   -38.000
   Arbejdsmarkedsudvalget
   107.000
   2.000.000
   Kultur- og Idrætsudvalget
   389.000
   -1.259.000
   Økonomiudvalget
   -28.269.000
   -7.195.000
   Pulje til pl-reguleringer
   Ordinær anlæg:
   -6.700.000
   Byudvikling
   -500.000
   Forsyningsområdet
   Forsyning, anlæg
   865.000
   Forsyning, drift
   -4.950.000
   Finansiering
   Indtægter
   -12.300.000
   Renter
   1.900.000
   I alt
   0
   6.188.000
  3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
   Ramme
   2016
   2017
   2018
   2019
   Det Tekniske Område
   495.000
   495.000
   495.000
   495.000
   Børneudvalget
   87.000
   87.000
   87.000
   87.000
   Social og Sundhedsudvalget
   -1.034.000
   -1.034.000
   -1.034.000
   -1.034.000
   Økonomiudvalget
   947.000
   947.000
   947.000
   947.000
   I alt
   495.000
   495.000
   495.000
   495.000
  4. at godkende anlægsregnskaberne:
   • Genopretning efter stormen Bodil
   • Erstatningsfastsættelse Cykelsti Græsted - Gilleleje
   • Det Gule hus
   • Investeringsplan - Bygninger og klimatiltag
   • Bæredygtige genbrugsstationer
   • Nedsænkede containere
  5. at frigive 5,0 mio. kr. fra anlægsprojektet "Investeringsplan – Vejnettet” til udførelse af asfalt arbejde.
  6. at tage status vedr. køb og salg af ejendomme til efterretning  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1.-5.
  For: A, G, O, V, Ø (8)
  Undlader at stemme: C (1)
  Imod: Ingen
  Anbefalet

  6.
  For: A, G, O, V, Ø (8)
  Undlader at stemme: C (1)
  Imod: Ingen
  Taget til efterretning


  Beslutning
  1. - 5. Tiltrådt.

  6. Taget til efterretning.

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.
  214. Låneramme 2015
  00.30Ø00 - 2014/42908

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler tidspunkt for optagelse af lån samt om lånetype.

  Baggrund
  Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 31. marts året efter fortabes lånemuligheden.

  Perioden, hvori der kan optages lån vedr. Låneramme 2015 er dermed 01.01.15 til 31.03.16.

  Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente.

  Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug på tidspunktet for låneoptagelsen.

  Sagens forhold
  Lånerammen for 2015 udgøres fortrinsvis af en række tidligere besluttede enkeltsager i løbet af 2015. Konkret vedr. det disse udgifter:

  1) 3,825 mio. kr. vedr. køb og renovering/ombygning af ejendommen, Gilleleje Hovedgade 14, til brug for integration. Beløbet består af udgiften til køb, 3/4 af 3,6 mio. kr. som er 2,7 mio. kr. og udgifter til renovering/ombygning af ejendommen, 3/4 af 1,5 mio. kr. som er 1,125 mio. kr. Finansieringen er besluttet som et 25-årigt annuitetslån med afdrag og variabel rente, jf. Byrådsbeslutning af 13.04.15, punkt 70.

  Administrationens bemærkninger
  Forbruget i 2015 består udelukkende af udgifter til køb af ejendommen på 2,7 mio. kr. Administrationen foreslår, at dette beløb lånefinansieres på nuværende tidspunkt. Samtidig foreslås det, at forbrug vedr. ombygning/renovering af ejendommen lånefinansieres senest 31.03.16, når det faktiske forbrug kendes.

  2) 12,0 mio. kr. vedr. Nordstjerneskolen Ramløseafdelingen - Energioptimering Facader og belysning. Finansiering er besluttet som et 25-årigt annuitetslån med afdrag og variabel rente, jf. Byrådsbeslutning af 11.05.15, punkt 84.

  Administrationens bemærkninger
  Forbruget er på nuværende tidspunkt 7,3 mio. kr. Det forventes, at det fulde forbrug på de 12 mio. kr, nås i løbet af februar-marts 2016. Det foreslås derfor, at lånet første optages i 2016, senest 31.03.16, når det faktiske forbrug kendes.

  3) 2,6 mio. kr. vedr. renovering/ombygning af boliger til flygtninge. Se Byrådsbeslutning af 22.06.15, punkt 96. Der er i denne sag ikke truffet beslutning om lånetype.

  Administrationens bemærkninger
  Renoveringen/ombygningen er næsten afsluttet. Det vurderes, at de samlede omkostninger til projektet bliver 2,6 mio. kr. Administrationen foreslår derfor, at forbrug på op til 2,6 mio. kr. lånefinansieres nu. Det foreslås samtidig, jf. nedenfor under "Finansiel strategi og valg af lånetype" og "Anbefaling", at lånet, på linie med de 2 andre lån, optages som et 25-årigt lån med afdrag og variabel rente.

  Vurdering
  Finansiel strategi og valg af lånetype
  Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Jf. denne kan lån optages som fastforrentet lån, eller som lån med variabel rente.

  Strategien fastsætter, at den fastforrentet gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentet gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægges Økonomiudvalget og Byrådet lånetype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

  Kommunens låneportefølje (excl ældreboliger) fordeler sig pt. således:

  Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.
  Fastforrentet lån
  Variabelt forrentet lån
  I alt
  563,2
  148,4
  711,6
  79,1%
  20,9 %
  100%


  Den pt. høje andel af fastforrentet lån skal ses på baggrund af forventninger i markedet i de sidste par år, om et stigende renteniveau. Ved valg af høj andel af fastforrentet lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

  Renteforventninger
  Jf. Jyske Bank forventes det, at første renteforhøjelse kommer i USA 16. december. Der er derimod lagt op til yderligere pengepolitiske lempelser fra ECB (Den Europæiske Centralbank), på dets mødet 3. december. Årsagen er manglende inflation og en skrøbelig vækst.

  Det forventes, at de korte renter forbliver lave i en lang periode fremover, og at ECB først vil sætte renten op i starten af 2019. Pengemarkedsrenterne vil dog stige, når tiden for første renteforhøjelse nærmer sig. Når ECB begynder at stramme pengepolitikken, vil det formentlig ske i et moderat tempo. På grund af de lange udsigter til rentestigninger, er de længere renter også historisk lave. De lange renter forventes dog at stige moderat i årene fremover.

  Anbefaling af lånetype
  Efter anbefaling fra, Jyske Bank, lægger Administrationen derfor op til, at lånet til renovering/ombygning på op til 2,6 mio. kr., jf. punkt 3) ovenfor optages som et variabelt forrentet 25-årigt annuitetslån, på linie med de andre lån indenfor Låneramme 2015, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (d. 26. nov. 2015) er i, KommuneKredit, -0,16% mens den lange 25-årige rente til sammenligning er 2,0%.

  Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med de 3 nye lån, incl. låneoptagelse frem til 31.03.16 herefter være:

  Låneportefølje excl. ældreboliger, efter optagelse af nyt lån, mio. kr.*
  Fastforrentet lån
  Variabelt forrentet lån
  I alt
  563,3
  166,9
  730,1
  77,1%
  22,9%
  100%

  * Procentfordelingen kan afvige lidt herfra, idet der kun kan lånes til det faktiske forbrug, som kan afvige fra de nævnte beløb i "Sagens forhold".

  Som det fremgår vil 77,1 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes.

  Lovgrundlag
  BEK nr 1580 af 17.12.2013, Lånebekendtgørelsen, § 2, punkt 13.

  Økonomi
  Ydelserne på lånene finansieres via ejendomsrammerne, dels via lavere omkostninger til driftsudgifter og dels via huslejebetaling fra beboerne i boligerne indrettet til flygtninge.

  Miljøforhold
  -

  Høring
  -

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

  1. at lån, 2,7 mio. kr., vedr. køb af Gilleleje Hovedgade 14, optages ultimo 2015.
  2. at lån, 1,5 mio. kr., til renovering/ombygning, Gilleleje Hovedgade 14, efterfølgende optages senest 31.03.16, når den faktiske udgift kendes.
  3. at lån, 12,0 mio. kr., til Nordstjerneskolen Ramløseafdelingen - Energioptimering Facader og belysning optages senest 31.03.16, når den faktiske udgift kendes.
  4. at lån til finansiering af renovering/ombygning af boliger til flygtninge på op til 2,6 mio. kr. optages ultimo 2015.
  5. at dette lån optages som et 25-årigt annuitetslån med afdrag og variabel rente.

   Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1.-5. Anbefalet


  Beslutning
  1. - 5. Tiltrådt.

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer
  215. Oprettelse af § 17, stk. 4 - udvalg: "Forebyggelsesudvalget"
  00.22A00 - 2015/24448

  Sagsfremstilling
  Sagen forlægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om nedsættelse af et § 17, stk. 4 - udvalg: "Forebyeggelsesudvalget".

  Som led i styrkelsen af den tværgående kommunale forbyggelsesindsats har partierne bag konstitueringsaftalen (V, A, G, O) stillet forslag om oprettelse af et nyt § 17, stk. 4 - udvalg, "Forebyggelsesudvalget". Partierne ønsker at sætte tydelig retning for Gribskov-borgernes sundhed og trivsel - for alle borgere uanset alder og evne. Forebyggelsesudvalget skal stå i spidsen for, at der under temaet "Sundhed og Velfærd" udarbejdes en ambitiøs tværgående
  sundhedspolitik, der sætter ramme og retning for Gribskov-borgernes sundhed over de
  næste 10 år. Forebyggelsesudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan effektfulde
  tilbud og indsatser prioriteres og tilrettelægges, så vi får mest mulig sundhed og velfærd
  for pengene - også på den lange bane.

  Udvalget foreslås nedsat med virkning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2017.

  Baggrund og ansvarsområde vil blive nærmere præciseret i udvalgets kommissorium på et senere tidspunkt.

  Den styrelsesretlige ramme for udvalgets nedsættelse m.v.
  I styrelsesretlig henseende står det Byrådet frit for at nedsætte særlige udvalg ("ad hoc udvalg") til varetagelse af bestemte hverv eller forberedende og rådgivende funktioner.

  Oprettelse eller nedlæggelse af et (eller flere) § 17, stk. 4-udvalg vil kunne ske inden for rammerne af den eksisterende konstitueringsaftale og kræver således ikke omkonstituering af Byrådet.

  Et § 17, stk. 4-udvalg vil normalt blive nedsat under Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Mere sjældent vil et § 17, stk. 4 - udvalg blive nedsat direkte under Byrådet.

  Beslutningen om nedsættelse af et nyt § 17, stk. 4-udvalg med tilhørende arbejdsområde/kommissorium træffes ved simpel flertalsafgørelse i Byrådet - herunder hvor mange medlemmer der skal være i udvalget.

  Besættelsen af pladserne (kandidaterne) sker normalt efter forholdstalsvalgmetoden, jf. den kommunale styrelseslov § 25, jf. § 24.
  Dog, hvis der er enighed i Byrådet kan en anden valgmetode besluttes (f.eks. at pladserne besættes ved simpelt flertalsvalg blandt medlemmerne i BY).

  Anvendelsen af den d'honske metode betyder, at det uanset om udvalget består af 5 eller 7 medlemmer vil være partierne bag konstitueringsaftalen (V,A, G, O), der besætter alle pladserne i forebyggelsesudvalget.

  Besættelsen af pladserne i udvalget sker på baggrund af anmeldelse fra valggrupperne. Valggrupperne skal senest på Økonomiudvalgets møde den 7.12.15 anmelde, hvilke kandidater de ønsker til forebyggelsesudvalget.

  Byrådet kan ved simpelt flertal, beslutte, at f.eks. borgmesteren eller udvalgsformanden (for det stående udvalg som § 17, stk. 4-udvalget hører under) skal være "født medlem" af udvalget. Konstitueringspartierne ønsker ikke dette og dette er derfor ikke indstillet til Økonomiudvalget eller Byrådet.

  Ofte overlades konstitueringen til udvalget selv på dets første møde og i henhold til principperne for kollegiale organers virke , jf. (til dels) kapitel 3 i den kommunale styrelseslov. Der er dog intet til hinder for, at Byrådet, ved simpelt flertal, beslutter hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med beslutningen om udvalgets oprettelse. Konstitueringspartierne ønsker at det er udvalget selv, der træffer beslutning omkring formand og næstformand, der er derfor ikke indstillet til Økonomiudvalget eller Byrådet omkring dette.

  Vederlag
  Administrationens indstilling til vederlæggelse af udvalgsmedlemmerne vil blive eftersendt frem mod Byrådets møde den 14.12.15, da beregningen afhænger af det politiske ønske til antallet af medlemmer i udvalget.

  Nedenstående er indskrevet efter Økonomiudvalgets møde den 17.12.2015:
  Økonomiudvalget har den 7.12.15 anbefalet at Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer og at vederlaget fordeles med 5% af borgmestervederlaget til formanden og 3,14% af borgmestervederlaget til næstformanden. Udfra denne anbefaling vil vederlæggelsen til udvalgets medlemmer se således ud:


  § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
  • Formandsvederlag 5 % af vederlaget til borgmesteren
   = 37.212 kr.
  • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
  • Udvalgsvederlag til 5 medlemmer (5 x 3.661 kr.)
   = 18.305 kr.

  78.886 kr.  Lovgrundlag
  Lbkg. nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse, bkg. nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

  Økonomi
  Driftsbudget for udvalget.
  Administrationens oplæg til driftsbudget for udvalget eftersendes til Byrådets møde den 14.12.15.

  Bilag
  Bilag 1: Kandidater til Forebyggelsesudvalget indmeldt af valggrupperne. Dok nr 2015/24448 011

  Bilag 2: Kommissorium § 17,4 udvalg: Forebyggelsesudvalg dok nr: 2015/24448 007

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
  1. at nedsætte et Forebyggelsesudvalg med virkning fra den 1. januar 2016 og for resten af funktionsperioden.
  2. hvorvidt Forebyggelsesudvalget består af fem eller syv medlemmer
  3. at vederlaget fastsættes udfra antallet af medlemmer svarende til en procentdel af borgmesterens vederlag, som ikke kan overstige 305 % af borgmesterens vederlag
  4. at formand og næstformand honoreres forholdsmæssigt svarende til en procentdel af borgmesterens vederlag, som ikke kan overstige 305 % af borgmesterens vederlag
  5. at Byrådet besætter pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdstalsvalg, med de kandidater valggrupperne indmelder. Kandidaterne skal anmeldes på Økonomiudvalgets møde den 7.12.2015


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  For: A, O, V (6)
  Undlader at stemme: C, Ø (2)
  Imod: Ingen
  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)

  1. Anbefalet
  2. Økonomiudvalget anbefaler, at Forebyggelsesudvalget består af syv medlemmer
  3. Anbefalet
  4. Anbefaler at vederlaget fordeles med 5% af borgmestervederlaget til formanden og 3,14% af borgmestervederlaget til næstformanden
  5. Punktet udgår, idet Borgmesteren beder valggrupperne om at anmelde kandidater senest fredag den 11.12 kl. 9.00 (valggruppernes kandidater vil fremgå af bilag 1, som fremsendes til Byrådet særskilt og bliver protokolleret ifbm Byrådets møde)
  Beslutning
  1.
  For: A, G, O, V (18)
  Imod: C, Ø (3)
  Tiltrådt.

  2.
  Ændringsforslag fra konstitueringspartierne:
  Konstitueringspartierne foreslår at Forebyggelsesudvalget består af 5 medlemmer og at vederlæggelsen jursteres indenfor rammen så den afspejler 5 medlemmer.


  § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
  • Formandsvederlag 5 % af vederlaget til borgmesteren
   = 37.212 kr.
  • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
  • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.)
   = 18.306 kr.

  78.887 kr.

  For: A, G, O, V (18)
  Imod: C, Ø (3)
  Ændringsforslag tiltrådt.

  3. - 4.
  For: A, G, O, V (18)
  Imod: C, Ø (3)
  Tiltrådt.

  5.
  For: A, G, O, V (18)
  Imod: C, Ø (3)
  Byrådet tiltrådte at Forebyggelsesudvalget består af følgende medlemmer: Pia Foght (A), Susan Kjeldgaard (A), Thomas Elletoft (G), Knud Antonsen (V), Birgit Roswall (V).


  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.
  216. Gilleleje Læringsområde - Placering
  17.00G00 - 2015/36189

  Sagsfremstilling
  Introduktion
  Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at anbefale Plan- og Miljøudvalget, Børneudvalget og Økonomiudvalget at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagen omhandler beslutning om placering af Gilleleje Læringsområde.

  Baggrund
  Sagen har sidst været behandlet i Byrådet 22.06.2015 hvor det blev besluttet at udskyde beslutningen til efter budgetforhandlingerne i oktober 2015.
  I budgetaftalen 2016-2019 er der afsat 99,5 mio. kr. til projektet.

  For at projektet kan komme videre til næste fase, er det afgørende at Vækst- og Skoleudvalget beslutter hvilke anbefalinger, der skal sendes videre til beslutning om placeringen af Gilleleje Læringsområde i relevante fagudvalg samt til Økonomiudvalget og Byrådet.

  Det er tidligere drøftet om hvorvidt dagtilbud skal indgå i Gilleleje Læringsområde. I denne sagsfremstilling er taget udgangspunkt i at Gilleleje Læringsområde består af en 3-sporet skole fra 0. - 9. klasse.

  Sagens forhold
  Nedenstående vurdering af de to områder Parkvej og Gilleleje Syd 2 er tidligere forelagt for relevante fagudvalg samt for Byrådet den 22.06.2015. Nederst for hvert område er tilføjet et afsnit der redegøre for konsekvensen af de ændrede budgetforudsætninger.

  Parkvej
  Den grundlæggende fordel ved en placering af læringsmiljøet på den eksisterende matrikel på Parkvej er, at området allerede er en del af byens planlægning og er derfor indpasset i byen. Der vil også kunne bygges videre på den gode kobling, der allerede er til idrætsområdet og derved styrke den endnu mere.

  Desuden vil en del af infrastrukturen (parkeringspladser, stier og koblinger til resten af byens infrastruktur) kunne genanvendes. Der vil eventuelt også være mulighed for at genanvende dele af udearealerne.

  Den største ulempe ved at placere Gilleleje Læringsområde på den eksisterende matrikel er at det giver behov for genhusning af elever, personale og foreninger i andre bygninger i Gilleleje i en 1 ½ - 2 årig periode. Det vil betyde ekstra-omkostninger og kan give et udfordret læringsmiljø og arbejdsklima for de ansatte.

  Arealet er bundet af eksisterende infrastruktur og placeringen af idrætsfaciliteterne på grunden jf. bilag 1, herved mistes en del fleksibilitet i forhold til udformning af byggeriet og eventuel senere udvidelse samt for udearealerne. Fleksibiliteten i forhold til den videre planlægning og evt. kommende udbygning af idrætsfaciliteterne indskrænkes desuden, såfremt man vælger at bygge læringsområdet her.

  Tilføjet efter budgetaftalen 2016-2019
  Hvis det vælges at bygge i etaper, vil genhusning ikke skabe problemer. Elever på 7.-9. klassetrin kan fortsætte skolegangen på Rostgårdsvej og elever fra 0.-6 klasse samt fritidsordningen kan flyttes rundt i bygningen under ombygningen.

  Gilleleje Syd 2
  Fordelene ved denne matrikel er, at den er stor og en optimal udformning af byggeriet og placering på grunden muliggøres herved - ligesom en eventuel senere udvidelse af læringsområdet f.eks. med et 4. spor. Byggeriet vil altså ikke være bundet af eksisterende infrastruktur eller lignende. Desuden muliggøres store og naturmæssigt varierede udearealer, som kan underbygge koplingen mellem bevægelse og læring.

  Herudover er det en væsentlig fordel ved valg af denne placering, at skolen ikke skal genhuses i byggeperioden.

  Der gøres opmærksom på at området i dag er udpeget til fremtidigt boligområde. Denne udviklingsmulighed vil skulle findes et andet sted, såfremt placeringen vælges.

  For dele af arealet gælder, at der er udfordringer med oversvømmelser, samt at det indeholder naturtyper, der er beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven § 3). Det skal desuden nævnes, at der her er større sandsynlighed end på eksisterende matrikel for, at der skal bruges ekstra-ressourcer og tid på arkæologiske undersøgelser.

  Den største ulempe ved placering på bar mark er, at der vil være større udgifter til etablering af infrastruktur (parkering, stier, vejtilkoblinger og lignende) samt til byggemodning (eksempelvis tilslutningsudgifter, jordbundsprøver mv.) Endvidere vil der være større afstand til det eksisterende idrætsområde set i forhold til en placering på eksisterende matrikel. Afstanden til det eksisterende idrætsområde er dog ikke større end, at hallen fortsat kan anvendes i skolens idrætsundervisning. Koplingen til det eksisterende idrætsområde vil kunne skabes via broer over åen.

  Tilføjet efter budgetaftalen 2016-2019
  Den store udfordring for denne placering, er at den forudsætter nybyggeri. Med det nuværende budget vil det alt andet lige betyde, at der ikke kan bygges en 3-sporet 0.-9 skole i den kvalitet der hidtil har været ønske om.


  Anbefaling
  Administrationen anbefaler at Gilleleje Læringsområde placeres på eksisterende matrikel på Gilbjergskolen, afd. Parkvej.


  Lovgrundlag
  Vækst- og Skolevalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 31.08.15


  Økonomi
  I Budgetaftale 2016-2017 er der afsat 99,5 mio. kr. til projektet.


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Plan- og Miljøudvalg, Børneudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte at:

  1. Gilleleje Læringsområde, indeholdende en 3-sporet skole fra 0. - 9. klasse, skal bygges på eksisterende matrikel Gilbjergskolen, afd. Parkvej  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 17-11-2015:

  1. Anbefales med den ændring, at "indeholdende 3-sporet skole fra 0-9 klasse" udgår af indstillingen  Børneudvalgets beslutning den 26-11-2015:
  For: A, G, O, og V (6)
  Undlod at stemme C (1)
  Anbefales.
  Præcisering: Børneudvalgets anbefalede at følge Vækst- og Skoleudvalgets anbefaling om at beslutte indstillingen med den ændring, at "indeholdende 3-sporet skole fra 0-9 klasse" udgår af indstillingen. Præcisering er indskrevet i protokollen den 1. december 2015

  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26-11-2015:

  1. Anbefales med den ændring at "indeholdende 3-sporet skole fra 0-9 klasse" udgår af indstillingen.


  For: G, O, V (5)
  Undlod at stemme: A (1)

  Fraværende: Bo Jul Nielsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1.
  C foreslår følgende ændringsforslag:

  • Fastholde at ny skole bygges på ny matrikel Gilleleje syd 2 med mulighed for udvidelse af et fjerde spor.
  • Der arbejdes videre med denne model frem til færdig projektering. Der kan bruges af de afsatte midler i anlægsbudgettet i 2016.
  • Arbejdet med byggeri af skolen sættes herefter i gang, når der er budgetmidler i de kommende anlægsbudgetter

  Afstemning:
  For C (1)
  Undlader A, Ø (3)
  Imod : O, V (4)
  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)

  Afstemning om administrationens indstilling
  For: A, O, V (6)
  Undlader at stemme: Ø (1)
  Imod: C (1)
  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)
  Anbefales med den ændring at "indeholdende 3-sporet skole fra 0-9 klasse" udgår af indstillingen.


  Beslutning
  1. C foreslår følgende ændringsforslag:

  • Fastholde at ny skole bygges på ny matrikel Gilleleje syd 2 med mulighed for udvidelse af et fjerde spor.
  • Der arbejdes videre med denne model frem til færdig projektering. Der kan bruges af de afsatte midler i anlægsbudgettet i 2016.
  • Arbejdet med byggeri af skolen sættes herefter i gang, når der er budgetmidler i de kommende anlægsbudgetter.

  For: C, Ø (3)
  Imod: A, G, O, V (18)
  Ændringsforslag ikke tiltrådt.

  Afstemning om administrationens indstilling:
  For: A, G, O, V (18)
  Imod: C, Ø (3)
  Administrationens indstilling tiltrådt med den ændring at "indeholdende 3-sporet skole fra 0-9 klasse" udgår af indstillingen.

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.
  217. Flextur - forslag ny starttakst
  13.05G00 - 2015/15751

  Sagsfremstilling
  Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om at ændre starttaksten på Flextur fra 24 kr til 36 kr.

  Sagen er udsat fra Teknisk Udvalgsmøde 25. november 2015. Udvalget ønskede at få belyst muligheder i budgettet mhp. at fastholde taksten. Nedenfor ses revideret sagsfremstilling.

  Baggrund
  Udgifterne til flextur er stigende og i 2015 forventes er merforbrug i Gribskov Kommune på 300.000 kr i forhold til de budgetterede 1,2 mio. kr.

  Gribskov Kommune er ikke ene om denne udvikling og Movia har derfor sendt et forslag til beslutning i kommunerne, hvor der er mulighed for at begrænse de voksende udgifter ved at øge brugerbetalingen.

  Flexturs passagertallet har de seneste år været stigende i alle kommuner og Movias passagerprognoser for 2016 forudser en generel stigning på 65%, hvorefter den forventes at stagnere.

  Nye takster kan træde i kraft fra 16. januar 2016, hvor øvrige ændringer vedr. flextur træder i kraf. Kommunens eventuelle beslutning om ændringer i taksten skal meldes senest den 14 december 2015, hvis det skal træde i kraft fra januar. Den enkelte kommune kan til enhver tid træffe ny beslutning om takst for flextur.

  Takstændringers betydning
  I Gribskov har vi ind til videre kørt med såkaldt kommunetakst; det vil sige en startudgift på 24 kr incl. 10 km og 6 kr pr km derudover for ture inden for kommunen. Ture uden for kommunen har haft en startudgift på 36 kr. incl. 10 km og 6 kr. pr km derudover.

  Det foreslås nu ændret til 36 kr for alle typer ture.

  Der bliver fremadrettet altså ikke forskel på om man kører inden for eller uden for kommunegrænsen og forslaget vil derfor berøre de 93% af Gribskovs flextursbrugere, der kun kører inden for kommunegrænsen.

  Hvis forslaget vedtages, vil kommunens udgifter til Flextur i 2016 kunne holdes på ca 1,3 mio. Movias prognoser tyder på, at passagertallet stagnerer på 2016 niveau.
  Hvis man bevarer nuværende starttakst på 24 kr forventes udgifterne til flextur at stige til 1,5 mio i 2016.

  Budget for kollektiv trafik
  Der er i 2016 afsat 23,7 mio kr til kollektiv trafik, som omfatter busdrift, flextur, kampagner og stoppesteder.

  Busdrift
  Budget for busdrift er udarbejdet på baggrund af Movias beregning af de forventede udgifter.
  Kommunens betaling til buskørsel er baseret på udgifter til busdrift, administrationsomkostninger og renter. Kommunens andel af udgifterne modregnes passagernes egenbetaling og bliver således reduceret, hvis der er mange passagerer.
  Budgettet er reduceret i 2016 ift. 2015, da Region Hovedstaden har overtaget Linierne 380R og 380R samt natbusserne 90N, 94N.

  Forventede udgifter 2016 : 23,7 mio kr
  Buskørsel : 22,5 mio kr
  Flextrafik : 1,3 mio kr
  Kampagner : 0
  Stoppesteder : 0
  Buffer til oliepriser/efterregulering m.v. : 0

  Overskuddet i budget 2015 på kollektivt trafik skyldes bl a. efterregulering.

  Hvad gør andre kommuner
  Der findes ingen samlet oversigt over hvilken takst den enkelte kommune vælger. Udgifterne til flextur belaster de enkelte kommuners budget i forskellig grad og ønskerne til udviklingen er derfor også forskellige.
  I Halsnæs ønskes kommunetaksten fastholdt mens Hillerød, Herlev, Næstved og Lolland gennemfører forsøg med at begrænse brugen af Flextur i byområderne. I Vordingborg ønsker man at øge brugerbetaling yderligere for at dæmme op for de voksende udgifter.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler at taktsten for flextur forhøjes fra 24 kr. til 36 kr. mhp. at sikre, at driften kan holdes indenfor eksisterende budget.

  Høringssvar
  Handicaprådet
  Handicaprådet henstiller, at kommunen fastholder prisen på 24 kr.
  Handicaprådet bemærker, at sagsfremstillingen tyder på, at takstændringen også omfatter den lukkede kørsel, herunder handicap kørsel. Dette er ikke er tilfældet.
  Lukket kørsel er forudbestilt kørsel med kendte passagerer og hvor man ikke kan stå på undervejs, herunder handicapkørsel, skolebefordring og visiteret kørsel.
  Takstændringen, der betyder øget brugerbetaling, behandles for at dæmme op for de stigende udgifter. Nedgangen i antal brugere er en forventet afledt effekt af en evt. takststigning.

  Ældrerådet ønsker ligeledes at taksten fastholdes på 24 kr.

  Lovgrundlag
  Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §3 og §5, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer.

  Økonomi

  Flextur, Gribskov
   
  Passagerer antal
  Tilskudsbehov (1.000 kr.)
  Estimat 2016 grundtakst 36 kr
  8.887
  1.296
  Estimat 2016 kommunetakst 24 kr
  9.680
  1.515


  Movia estimerer, at Flextursordningen bliver mindre attraktiv og dermed at antallet af passagerer falder, hvis prisen hæves.

  Budgettet til Flextur er i 2015 på 1,2 mio og det forventes at blive overskredet med ca 300.000 kr.


  Høring
  Forslaget om ændret starttakst blev forelagt Teknisk Udvalgs forum for Kollektiv Trafik på deres møde den 29. oktober 2015.

  Handicaprådet afgav d. 11. nov. følgende høringssvar
  Handicaprådet bemærker, at udformning af sagsfremstillingen tyder på,
  at prisen skal ændres både i forhold til åben og lukket flex (handicapkørsel).
  Rådet finder det vigtigt, at ordningen med flexture findes, og at man finder ud af at sikre at ordningen fortsætter.
  Rådet er generelt bekymret for prisstigningen. Rådet undrer sig over, hvorfor kommunen skulle være interesseret i, at færre bruger ordningen? Stor efterspørgsel tyder på, at ordningen udfylder et vigtigt behov i en geografisk stor kommune.
  Derfor henstiller Rådet, at kommunen arbejder på at fastholde prisen.

  Ældrerådet afgav d. 16. oktober følgende høringssvar
  Ældrerådet gør opmærksom på, at flexturordningen blev oprettet for at betjene områder, hvor busruter var blevet sparet væk. Derfor er det vigtigt at fastholde ordningen samt at fastholde den nuværende starttakst på 24 kr., således at en endnu større del af ældregruppen kan benytte denne kollektive transportform.
  Dette er i overensstemmelse med den af byrådet fastsatte ældrepolitik.


  Bilag


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

  1. tiltræde at ændre taksten for Flextur fra 24 kr. til 36 kr.  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 04-11-2015:
  Taget af dagsordenen

  Teknisk Udvalgs beslutning den 25-11-2015:

  1. Udsættes


  Jørgen Emil Simonsen fraværende

  Teknisk Udvalgs beslutning den 30-11-2015:
  1. For: A, V (4)
  Imod: Ingen (0)
  Undlod at stemme: O (1)

  Fraværende: Anders Gerner Frost og Poul-Erik Høyer

  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1.
  For: A, C, O, V (7)
  Undlader at stemme: Ø (1)
  Imod: Ingen
  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)
  Anbefales


  Beslutning
  1. Ændringsforslag fra Ø: Den nuværende takst på 24 kr. fastholdes.
  For: Ø (1)
  Imod: A, C, G, O og V (20)
  Ændringsforslag ikke tiltrådt.

  Afstemning om administrationens indstilling:
  For: A, C, G, O og V (20)
  Imod: Ø (1)
  Administrationens indstilling tiltrådt.

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.
  218. Gribvand - Takster, betalingsvedtægt og vejbidrag 2016
  06.03Ø00 - 2015/33621

  Sagsfremstilling
  Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

  Sagens kerne er, at lægge op til Byrådet, at godkende takster og betalingsvedtægt for 2016 som Gribvands bestyrelse har godkendt på sit møde den 29. oktober 2015.

  Kloakforsyningen
  Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloft for 2016 på 59,27 kr/m3. Gribvands bestyrelse har besluttet en delvis udnyttelse af prisloftet, hvilket ikke er overensstemmelse med kommunens ejerstrategi for Gribvand. Prisloftet er beregnet uden hensyntagen til det faste bidrag, hvilket betyder et højere beløb end hvis beregningen indeholdt det faste bidrag.

  I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2016 sammenholdt med taksten for 2015. Takstberegningerne og takster fremgår af bilag 1. Alle beløb er kr/m3 eksklusive moms.

  Trin 1
  Mindre kunder
  (0-499 m3)
  Trin 2
  Store kunder
  (500-19999 m3)
  2015 besluttet takst
  41,99
  38,63
  2016 forslag til takst
  42,71
  37,59


  Tømningsordningen
  Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Budget og takster for tømningsordningen findes i bilag 2.

  Vejbidrag
  Det samlede vejbidrag er på 3.280.000 kr for 2016. Vejbidraget dækker udgifter til afledning af vand fra kommunale og private veje. Vejbidraget indeholder dels vejbidraget for 2016 på 1,92 mio og dels vejbidrag fra tidligere år. I 2016 tilbagebetales 1.36 mio kr af dette beløb. Betalingen for tidligere år skyldes, at kommunen først tilbagebetalte et større samlet beløb, men Gribvand fik tilladelse fra forsyningssekretariatet til, at tilbagebetalingen skete over flere år.

  Bidraget betales af Gribskov Kommune, som i øjeblikket deltager i en fælleskommunal retssag om baggrunden for beregningen af vejbidrag. Kommunen har de foregående år betalt vejbidraget på baggrund af afgørelsen fra forsyningssekretariatet men med forbehold for udfaldet af sagen.

  Betalingsvedtægt
  Gribvands bestyrelse har vedtaget følgende ændringer til betalingsvedtægten:

  • Klagemuligheder for forbrugere som følge ny lov kaldet 'forbrugerklageloven'
  • En mindre ændring i forbindelse med tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand fra kloaknettet. Bilag 5 som viste de områder hvor tilbagebetaling kunne ske, er taget ud af betalingsvedtægten og erstattet af en henvisning til kort Gribvands hjemmeside.
  • Betalingsvedtægten henviser til både Gribskov Kommunes og egen hjemmeside for oplysninger om den nye afdragsordning i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning eller offentlig kloakering.


  En ny lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager er trådt i kraft i oktober måned. Loven fastsætter en række regler om klagemulighed for forbrugerene. Loven indfører et nyt klagesystem som omfatter en mediationsfase og en efterfølgende fase med egentlig klagenævnsbehandling. Information om den nye lov ligger på Gribvands hjemmeside og fremgår også betalingsvedtægten 2016.
  Betalingsvedtægten fremgår af bilag 3.

  Særbidrag
  Der er lige nu en ændring til 'særbidragsbekendtgørelsen' i høring. Ændringen vil betyde, at der indføres nationale grænseværdier for tre parametre, fosfor, kvælstof og organisk stof, så grænseværdierne vil være ens i alle spildevandsselskaber. Dette skal ske med virkning fra 1. januar 2016.

  Det betyder, at de beløb, der står på takstbladet for særbidrag, med stor sandsynlighed bliver ændret som følge af ændringerne i bekendtgørelsen.

  Vurdering
  Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså at hvile i sig selv-princippet bliver overholdt. Gribvand oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet Deloitte i overensstemmelse med betalingsloven.

  Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende taksterne, men gør opmærksom på, at den foreslåede takst ikke svarer til prisloftet og derfor ikke er i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi for Gribvand.

  Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende Gribvands forslag til ny betalingsvedtægt med ikrafttrædelse 1. januar 2016.

  Lovgrundlag
  Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

  Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

  Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). Lov nr. 524 af 29. april 2015

  Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Bekendtgørelse nr. 108 af 29/1 2015


  Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 §§ 4-7

  Økonomi
  Vejbidrag på 3.280.000 kr for 2016 skal betales af konto 31060; administration af vejområdet

  Høring
  Takster og betalingsvedtægt er vedtaget af Gribvands bestyrelse den 29. oktober 2015.

  Bilag
  Bilag 1 TEK 25-11-2015 Takster for Gribvand 2016 dok.nr. 2015/33621 011

  Bilag 2 TEK 25-11-2015 Takster for tømningsordning 2016 dok.nr. 2015/33621 012

  Bilag 3 TEK 25-11-2015 Betalingsvedtægt for Gribvand 2016 dok.nr. 2015/33621 010


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

  1. godkende taksterne for kloakforsyningen i 2016
  2. godkende taksterne for tømningsordningerne i 2016
  3. godkende revideret betalingsvedtægt til ikrafttrædelse 1. januar 20165
  4. vejbidraget for 2016 tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Teknisk Udvalgs beslutning den 25-11-2015:
  1.-4. anbefalingen tiltrådt

  Jørgen Emil Simonsen

  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1.-4. Anbefales

  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)


  Beslutning
  1. - 4. Tiltrådt.

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.
  219. Lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej - endelig vedtagelse
  01.02P00 - 2015/17247

  Sagsfremstilling
  Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på beslutning om eventuel indarbejdelse af de indkomne indsigelser og endelig vedtagelse af Lokalplan 512.15. Endvidere skal Plan- og Miljøudvalget tage stilling til proces for endelig vedtagelse.

  Sagen er udsat fra Plan- og Miljøudvalget den 26.11.2015. Udvalget ønskede at lokalplanen skal sikre, at der etableres en begrønnet støjskærm mod nord og vest. Nedenfor ses revideret sagsfremstilling.

  Baggrund
  Forslag til Lokalplan 512.15 skaber rammer for etablering af en ny daginstitution i Helsinge. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Søren Andersen Arkitekter, rådgiver for Helsinge Realskole, i samarbejde med Gribskov Kommune. Planforslaget kan ses i Bilag 1: Forslag til lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge.

  Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 17a og 17h samt del af 7000e, alle Laugø By, Helsinge beliggende på Laugøvej 1 i Helsinge. Området er på ca. 23.000m2.

  Byrådet godkendte forslag til Lokalplan 512.15 til offentlig fremlæggelse den 31.08.2015. Forslaget har været i høring i perioden 03.09.2015 til 30.10.2015.

  Hovedpunkter i indsigelser
  Der er i perioden indkommet 2 indsigelser / bemærkninger til planforslaget.

  Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

  • Trafik og parkering
  • Klima-og naturhensyn
  • Anvendelse og institutionens størrelse
  • Proces
  • Støj
  • Grundpris
  • Delegation

  Bygherre har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser, men har ingen bemærkninger. Administrationens vurdering af høringssvar
  Notat med gennemgang af ændringsforslag/bemærkninger og administrationens vurdering og anbefalinger til ændringer er vedlagt som bilag.

  Der indgår i notatet følgende anbefalede ændringer:

  • at §5.6 vedrørende cykelparkering præciseres ift. placering og afgrænsning af cykelparkeringen (se bilag - ad 1c)
  • at §8.6 vedrørende beplantning skærpes ift. at understøtte biodiversitet (se bilag - ad 1f)

  Krav om støjskærm
  Med udgangspunkt i Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26.11.2015 foreslås følgende ændringer i lokalplanen med henblik på at sikre det planlagte boligområde vest og nord for lokalplanområdet mod støj fra børnehaven (ny tekst er angivet i kursiv):

  Der tilføjes en ny dot til lokalplanens formål, §1.1: "at sikre det planlagte boligområde vest og nord for lokalplanområdet mod støjgener fra børnehaven"

  Ændret bestemmelse: "§6.4 Al bebyggelse i delområde 1 skal placeres i en afstand af mindst 6,0 meter fra skel mod vest, jf. byggelinje Z på Kortbilag 2. Der kan dog etableres støjafskærmning, jf. §8.1 indenfor byggelinjen. Langs byggelinje Z i delområde 1 skal mindst 30% af facaden trækkes yderligere 6 meter tilbage fra byggelinjen."

  Nuværende §8.1 udgår og erstattes af: "§8.1: Langs skel mod vest og nord skal der etableres en støjafskærmning således at planlagt bebyggelse og udendørs opholdsarealer nord og vest for lokalplanområdet ikke påføres et væsentligt støjniveau fra børnehaven. Den skal udføres som et fast, begrønnet støjhegn med en højde på 2 meter."

  Ændret bestemmelse: "§12.2 Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse, før den i §8.1 nævnte støjafskærmning, og de i §8.8 nævnte trådhegn er etableret.

  Forud for offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan vil redegørelsen samt kortbilag 2 i lokalplanen blive tilpasset ændringerne i bestemmelserne.

  Hermed bortfalder den administrative anbefaling ad 2d som fremgår af bilag 2, PMU 26.11.2015 Behandling af indsigelser til LP 512.15 for den del, der omhandler støj.

  Bygherre har fået den foreslåede ændring tilsendt til kommentering. Bygherre kommenterer følgende:

  • Hegn mod vest og nord kan ikke accepteres. Det synes ikke harmonisk i forhold til omgivelserne. Desuden vil en så kraftig indespærring medføre en fremmedgørelse af børnehaven i forhold til naboer i det kommende boligområde og ikke en integrering som ønskes. Fornærmelsen af indespærring eller udelukkelse findes uacceptabel.
  • Et vist omfang af en beplantet støjvold langs legepladsen mod vest kan accepteres.
  • Legepladsen vil ikke blive lukket for områdets beboere uden for børnehavens åbningstid.


  Delegation og proces for endelig vedtagelse
  Byrådet har den 31.08.2015 besluttet delegation i forbindelse med endelig vedtagelse. For den nuværende situation, hvor der er indkommet høringssvar, er følgende besluttet:

  "I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse".

  Det kan oplyses at Lokalplanen tidligst kan vedtages 4 uger efter udløb af høringsfristen - det vil sige den 27.11.2015, jf planloven §27, stk.1. Det betyder at Plan- og Miljøudvalget, uafhængigt af delegation, IKKE kan vedtage lokalplanen endeligt på mødet den 26.11.2015.

  Anbefaling
  Administrationen anbefaler endvidere Plan- og Miljøudvalget at godkende, at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Økonomiudvalget.

  Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at vedtage Lokalplan 512.15 endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat samt i sagsfremstillingen, og som vurderes at være af mindre væsentlig karakter.


  Lovgrundlag
  Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013
  Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, særligt rammeområde 1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord

  Økonomi
  -

  Miljøforhold
  Kommunen har truffet afgørelse om at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen og begrundelsen herfor er i henhold til §4 i miljøvurderingsloven, annonceret på kommunens hjemmesiden den 03.09.2015.

  Høring
  Planforslaget har, i henhold til §24 i planloven været i høring i perioden 03.09.2015 til 30.10.2015.

  Bilag
  Bilag 1 Forslag til lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge Dok. nr: 2015/17247 063

  Bilag 2 PMU 26.11.2015 Behandling af indsigelser til LP 512.15 Dok. nr: 2015/17247 062


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

  1. at godkende at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Økonomiudvalget,

  Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget
  2. at vedtage Lokalplan 512.15 endeligt, med indarbejdelse af de ændringer der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat samt i sagsfremstillingen.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 26-11-2015:
  Sagen udsættes med den bemærkning, at lokalplanen skal sikre, at der etableres en begrønnet støjskærm mod nord og vest.


  Jannich Petersen fraværende

  Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  G og V stillede ændringsforslag om, at anbefale Økonomiudvalget

  1. at godkende at de indkomne indsigelser er af mindre væsentlig karakter og sagen dermed kan besluttes i Økonomiudvalget,

  2. at vedtage Lokalplan 512.15 endeligt, med indarbejdelse af de ændringer der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat samt i sagsfremstillingen, samt at

   • Støjafskærmningen skal udføres som en tæt beplantet jordvold eller støjhegn
   • Legepladsen er åben for områdets beboere udenfor åbningstiden
  G og V (4) stemte for
  A (1) stemte imod

  Ændringsforslaget blev tiltrådt

  A begærede sagen i Byrådet.


  Brian Lyck Jørgensen og Bo Jul Nielsen fraværende

  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1.-2.
  Afstemning om Plan- og Miljøudvalgets anbefaling:
  For: C, O, V (5)
  Undlader at stemme: Ø (1)
  Imod: A (2)
  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)


  Beslutning
  1. - 2.
  Afstemning om Plan- og Miljøudvalgets anbefaling:
  For: C, G, O, V (14)
  Imod: A, Ø (7)

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.

  Efterretningssager

  220. Transition World
  24.10A00 - 2014/27514

  Sagsfremstilling
  Økonomiudvalget og Byrådet får orienteringen om feasibility studiet til efterretning.

  Baggrund
  Kommunen har siden årsskiftet 2013/2014 været i løbende dialog med direktøren for Skandha Media (en Gilleleje-baseret medievirksomhed) og en fremtrædende international personkreds som står bag den nyetablerede internationale organisation Transition World Center. Centret leder efter en lokalisering til hovedsæde, og har peget på, at centeret skal placeres i Danmark. Kredsen er meget interesseret i at placere hovedsædet i Gilleleje fordi byens historie, profil og placering i Øresundsregionen fint understøtter organisationens vision og filosofi.

  Idégrundlaget bag Transition World Center
  Organisationens overordnede vision er, at centret skal være et internationalt vækstcenter med 3 hovedretninger:

  • Forskning
  • Uddannelse og kommunikation
  • Innovation- og inkubations-miljø


  Ansøgning fra Transition World Center om kommunal støtte til forprojekt
  Byrådet besluttede på baggrund af en ansøgning fra Transition World Center, at bevillige 500.000 kr. på byrådetsmødet den 1. september 2014. Bevillingen var til deltagelse i et feasibility studie (en forundersøgelse omkring projektets bæredygtighed blandt andet i forhold til juridiske og økonomiske parametre), hvor mulighederne for, at indgå i et partnerskab omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje skulle afdækkes.

  Feasibility studie - Etablering af Vækstcenteret Transition World Center i Gilleleje
  Transition World Center har to forskellige spor, henholdsvis et lokalt (finansieret af Gribskov Kommune og Transition World Center) og et internationalt spor (alene finansieret af Transition World Center). I feasibility studiet er det alene det lokale del, som er blevet belyst og omfatter overordnet set analyser af:

  • Centret som en offentlig-privat alliance, med hovedsæde i Gribskov Kommune.
  • Analyse af mulige placeringer i kommunen - særligt Gilleleje.
  • Afdækning af samarbejdsmuligheder i mellem kommunen, Centeret og lokale samarbejdspartnere.
  • Projektskabelse og lokal fundraising.
  • Udvikling af lokale uddannelses- og jobskabelsesinitiativer.
  • Indgåelse af lokale partnerskaber med lokale ildsjæle og projekter.
  • Undersøgelse af muligheden for at inddrage konkrete landområder til understøttelse centrets aktiviteter .
  • Udarbejdelse af rapport med anbefaling af samarbejdskonstruktion med Gribskov Kommune


  Se det vedhæftede bilag for det samlede feasibility studie.

  Administrationens vurdering af feasibility studiet
  Det er administrationens vurdering, at med fremsendelse af feasibility studiet, og med afholdelse af aktiviteterne i forbindelse med forundersøgelsen har Transition World Center opfyldt de forpligtigelser Gribskov Kommune har opstillet.

  Transition Worlds anbefaling på baggrund af feasibility studiet
  På baggrund af feasibility studiet giver Transition World Center følgende anbefaling til det fremtidige samarbejde.

  "Transition World er interesseret i at indgå et offentligt privat innovationssamarbejde med Gribskov Kommune, med henblik på at udvikle og nytænke løsninger på nogle af de udfordringer kommunen står overfor i de kommende år. Transition World kan bidrage med ny teknologi og viden som kan bruges fremadrettet til udvikling af nye ydelser eller produkter, mens kommunen kan bidrage med information om borgernes behov. 

   En fuld implementering af Transition World Centret i Gilleleje, med etablering af administrativt kontor, samt opstart af aktiviteter indenfor de tre indsatsområder, vil beløbe sig til ca. 25 millioner kr. 

  Vi foreslår at Transition World og Gribskov Kommune indgår et projektorienteret samarbejde, og i første omgang satser på at realisere 2-3 lokalt forankrede projekter, der kan være med til at bane vejen for etableringen af det nye center. Denne model betyder at kommunens investering kan reduceres til godt 2 millioner kr. fordelt over en 2-3 årig periode. Transition World er parat til at investere ca. 4,5 millioner i samme periode, mens resten af pengene søges tilvejebragt via offentlige puljer, EU-midler og tilskud fra private fonde og investorer.

  En alternativ mulighed kunne være at inddrage nabokommunerne Helsingør, Hillerød og Halsnæs i samarbejdet og fordele centrets aktiviteter på forskellige lokationer i de tre kommuner".

  Offentlig-privat Innovation (OPI) er et samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at udvikle og nytænke offentlige løsninger. Kommunen får adgang til ny teknologi og viden, mens den private part får information om brugernes behov, som kan bruges fremadrettet til udvikling af nye ydelser eller produkter.

  OPI adskiller sig fra andre offentlig-private samarbejdsformer ved, at samarbejdet ikke er et traditionelt aftager/leverandør forhold, der ender med levering af en kendt ydelse. Parterne går i stedet sammen om at udforske nye løsninger på fælles definerede problemer. Målet er bl.a. at forbedre kvaliteten af den offentlige service og at effektivisere de offentlige arbejdsprocesser.

  I feasibility studiet bliver der foreslået 3 konkrete projekter, som Transition World Center og Gribskov Kommune potentielt set kan samarbejde om. Administrationens overvejelser vedr. de 3 foreslåede projekter vil efterfølgende blive forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget.

  Administrationens anbefaling
  Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage feasibility studiet til efterretning.

  Lovgrundlag
  Lov om Erhvervsfremme kapitel 6 §§ 12 og 13, LBK nr 1715 af 16/12/2010

  Bilag
  Bilag ØU 071215: Feasibility studie. Etablering af Vækstcenteret Transition World Center Gilleleje i samarbejde med Gribskov Kommune. Dok. nr. 2014/27514 283

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at tage feasibility studiet til efterretning  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 07-12-2015:
  1. Taget til efterretning
  Fraværende: Anders Gerner Frost (G)

  Beslutning
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer

  Sager behandlet på lukket møde:
  221: Salg af ejendom
  Byrådet bemyndigede administrationen til at indgå i forhandling med tilbudsgiver om salg af ejendommen tæt på markedsprisen og tiltrådte at provenuet tilføres ejendomsrammerne. Ejendommen genudbydes; hvis der ikke kan indgås aftale om salg.
  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.

  222: Udvikling af erhvervsområdet Tofte i Helsinge
  Byrådet godkendte den overordnede tidsplan; samt at salg og planlægning af området tager afsæt i principperne i udviklingsplan for området fra 2012. Byrådet godkendte endvidere at udgifterne i forbindelse med planlægning finansieres fra ejendomsrammerne samt at Økonomiudvalget i juni 2016 skal orienteres om status på udviklingen af arealet.
  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.

  223: Udbud af rengørings- og vinduespoleringsydelsen
  Byrådet tiltrådte; at udbuddet gennemføres som et begrænset udbud; hvor de beskrevne udvælgelseskriterier tiltrædes.
  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer.


  224: Alkoholbevilling med udvidet åbningstid
  Byrådet forlængede alkoholbevilling; men fastholdt nuværende nattilladelse.
  Fraværende: Nick Madsen og Poul-Erik Høyer. Michael Bruun deltog ikke i sagens behandling pga inhabilitet.


  Mødet startet:
  05:15 PM

  Mødet hævet:
  09:45 PM