Byrådet

Publiceret 17-09-2015

Torsdag den 17-09-2015 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
166 Indkaldelse af stedfortræder Mette Tolstrup i Susan Kjeldgaards fravær
167 Folkeafstemning - brevstemmeafgivning
168 Forlængelse af revisionsaftale med BDO
169 1. behandling af budget 2016-2019
170 Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand
171 Praksisplan
172 Årsplan for politiske udvalg - januar - juni 2016
173 Indkaldelse af stedfortræder Flemming Trojel i Jørgen Emil Simonsens fravær

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Susan Kjeldgaard
Michael Bruun Pia Foght
Steen Pedersen Ulla Dræbye
Jørgen Emil Simonsen Betina Sølver Hansen
Nick Madsen Jesper Hagen Behrensdorff
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Jonna Hildur Præst Anders Gerner Frost
Brian Lyck Jørgensen Morten Ulrik Jørgensen
Thomas Elletoft Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Vedr punkt 173: Indkaldelse af stedfortræder Flemming Trojel i Jørgen Emil Simonsens fravær
Byrådet har ikke fået tilsendt dagsordenspunktet fire hverdage før Byrådsmødet men dagsordenspunktet er uddelt på mødet.
Vedr punkt 170: "Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand".
Anbefalingen fra Økonomiudvalgets møde den 17.9.2015 forlå ikke fire hverdage før Byrådets møde men er uddelt på mødet. I behandlingen af høringssvarene (bilag 1) er der ved en fejl ikke medtaget et enkelt punkt vedr en indsigelse. Dette indsættes som et nyt bilag 2 og udleveres nu på mødet.
Da sagen ikke tåler udsættelse, vil administrationen indstille at sagen behandles trods den manglende indsigelse.
Dagsordnen herefter godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

166. Indkaldelse af stedfortræder Mette Tolstrup i Susan Kjeldgaards fravær
00.22A00 - 2015/26541

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte om betingelser for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Susan Kjeldgaard er fraværende fra 3. september 2015 i en forventet periode på to måneder på grund af helbredsmæssige forhold.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder stedfortræderen, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er helbredsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst 1 måned
 • om stedfortræderen er rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar

Den næste på Socialdemokratiets liste er Mette Tolstrup.

2. Udvalg - orientering
Gruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan oplyses, at Socialdemokratiets gruppe har besluttet følgende:

Pia Foght indtræder som stedfortræder i

 • Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgsmøde den 10. september 2015
 • Plan og Miljøudvalget i forbindelse med udvalgsmøde den 8. september og til og med den 17. september 2015


Mette Tolstrup indtræder som stedfortræder i

 • Plan- og Miljøudvalget (fra 18. september 2015)
 • Teknisk Udvalg (fra udvalgsmøde den 22. september 2015) og
 • Vækst- og Skoleudvalget (fra udvalgsmøde den 24. september 2015)

Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Susan Kjeldgaard genindtræder.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8

Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

167. Folkeafstemning - brevstemmeafgivning
84.06G00 - 2015/26487

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte åbningstider for brevstemmeafgivning til de kommende folkeafstemninger i Gribskov Kommune.

Baggrund
Social og Indenrigsministeriet har meddelt at brevstemmeafgivning til Folkeafstemning om restforbeholdet kan finde sted fra den 8. oktober 2015. Meddelelsen kom pr. mail den 27. august 2015.

Byrådet besluttede åbningstider for brevafstemning den 9. marts 2015. Men den 11. maj 2015 besluttede Byrådet at ændre åbningstider for bl.a. Borgerservice, og de nye åbningstider påvirker åbningstiderne for brevafstemning.

Byrådet skal derfor revurdere sin beslutning om åbningstiderne for brevstemmeafgivning ved den kommende folkeafstemning.

Brevstemmeafgivning på Rådhuset
Administrationen anbefaler, at vælgere kan brevstemme på Rådhuset i Borgerservices åbningstid. Åbningstiden er på nuværende tidspunkt: Mandag- onsdag kl. 10.00-14.00 torsdag kl. 10.00-17.00 samt fredag kl. 10.00-13.00.

Administrationen anbefaler også, at vælgere kan brevstemme på Rådhuset

 • i de to sidste uger inden folkeafstemningen mandag fra kl. 14-17.00
 • de tre sidste lørdage før folkeafstemningen fra kl. 10.00-13.00


Brevstemmeafgivning på bibliotekerne
I forbindelse med folkeafstemning anbefaler administrationen, at vælgere kan brevstemme i den bemandede åbningstid på kommunens 3 biblioteker, Helsinge Bibliotek, Gilleleje Bibliotek og BLIK i Græsted. Det vil sige, at Helsinge Bibliotek også får lov til at modtage brevstemmer. Denne ændring kommer som konsekvens af kommunens ændrede åbningstider.

De aktuelle åbningstider findes på bibliotekernes hjemmeside gribskovbib.dk

Størst pres på brevstemmeafgivningen plejer at være de sidste 3-4 uger. Derfor anbefaler administrationen, at brevstemmeafgivningen på bibliotekerne foregår i perioden fra den 9. november 2015.

Brevstemmeafgivning i private hjem
Borgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, har mulighed for at brevstemme i eget hjem i forbindelse med afvikling af valg og folkeafstemning i Danmark.

Det er kutyme, at Ministeriet fastsætter en frist for aflevering af anmodning om at brevstemme i eget hjem. Fristen har ved de seneste valg været 12 dage før valgdagen (kl. 18.00). Gribskov Kommune har haft en praksis, at fristen skydes til førstkommende hverdag kl. 12.00. Så medarbejdere ikke skal være tilstede på rådhuset for at modtage disse anmodninger efter lukketid.Brevstemmeafgivningen vil som minimum ske i henhold til ovenstående. Men Ministeriet har endnu ikke fremsendt materiale vedr. den kommende folkeafstemning. Hvis der er længere varsel, vil administrationen foretage en konkret vurdering omkring udvidelse af mulighederne for afgivelse af brevstemmer i kommunen.

Lovgrundlag
Lov om valg til Folketinget kap. 8

Økonomi
Der er i budget 2015 ikke afsat budget til folkeafstemningen, da denne ikke var kendt ved budgetvedtagelsen. Det forventes at udgifterne til afholdelse af valget kan afholdes inden for rammen Politiske udvalg og formål.

Miljøforhold


Høring


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet at beslutte

 1. at brevstemmeafgivning sker i overensstemmelse med det anførte ovenfor
 2. at fristen for at anmode om at brevstemme i eget hjem fastsættes til kl. 12.00, første hverdag efter den af ministeriet fastsatte datoBeslutning
1. - 2. Tiltrådt.

168. Forlængelse af revisionsaftale med BDO
00.01G00 - 2015/27274

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om en forlængelse af den eksisterende revisionsaftale med et år.

Baggrunden for forlængelse er at ved afslutningen af regnskab 2015 ophører den eksisterende kontrakt med BDO. En forlængelse med et år vil give administrationen mulighed for med afsæt i den forventede vedtagne nye udbudslov, at afdække mulighederne for en ny længerevarende kontraktperiode.

Forlængelsen med et år vil være på de eksisterende kontrakt vilkår med en besparelse på kr. 15.000 kr. i forhold til den nuværende kontrakt.

Kontrakten omfatter som den nuværende kontrakt den lovpligtige revision og revision af projektregnskaber.

Administrationen foreslår derfor en forlængelse af aftalen med et år til og med årsregnskabet 2016, og at der igangsættes en proces i foråret 2016 med henblik på indgåelse af en længerevarende kontrakt.

Lovgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 42 (LBK nr 769 af 09/06/2015)

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende en forlængelse af aftalen vedrørende revisionsopgaven for Gribskov Kommune til og med regnskab 2016
 2. at beslutte, at administrationen i 2016 arbejder videre med etablering af ny revisions kontrakt gældende fra 1. januar 2017.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 10-09-2015:
1. - 2. Anbefalet

Fraværende: Jannich Petersen


Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.


169. 1. behandling af budget 2016-2019
00.30S00 - 2015/27496

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2016 med overslagsår, og beslutter udmeldinger til brug for fagudvalgenes budgetbehandling - rammeudmeldingen - samt indstilling til Byrådets 1. behandling på mødet 17.09.2015.

Budgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg fra budgetseminaret i april, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter. Derudover er der indarbejdet budget til de "iboende udfordringer", der har været i budgettet på børne- og social- og sundhedsområdet samt alle de fagudvalg der er berørt af flygtningeområdet. Formålet er at fremlægge et retvisende budgetgrundlag.

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set et merforbrug i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget være et underskud på det skattefinansierede område på ca. 20 mio. kr. men pga. nedbringelse af gæld til forsyningsområdet er det samlede resultat et kassetræk på ca. 26 mio. kr.

Resultatet fra det skattefinansierede område giver det bedste mål for kommunens økonomi, da forsyningsområdet mere er at betragte som "ren likviditet", der skal afvikles over en årrække med en forudsætning om at forsyningsområdet over år "går i nul".

Der er i administrationens budgetoplæg indlagt en reservepulje på 5 mio. kr. årligt, og det samlede beløb der er afsat til denne pulje svarer således til det samlede underskud på det skattefinansierede område. Hvis puljen ikke anvendes, vil budgettet balancerer over budgetperioden.

De årlige budgetter går fra et underskud i 2016 på 70 mio. kr. til et overskud i 2019 på 44 mio. kr. Der er to primære årsager til dette forløb. For det første er der en forsinkelse mellem udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte, således at der er budgetteret med udgifter i 2016 på 30 mio. kr. og indtægter herfra i 2019 på ligeledes 30 mio. kr. For det andet er der i budgetoplægget indlagt store besparelser, der først implementeres fra 2017, således der er tid til at arbejde med større tiltag på tværs af områder. Besparelserne er stigende over budgetperioden.


Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetoplæg er forsvarligt, dels pga. kommunens likvide situation, og dels fordi resultatet forbedres over budgetperioden efterhånden som de foreslåede besparelser slår igennem, men det er samtidig administrationens anbefaling, at underskuddet ikke bør blive større.

Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019" og i "Administrationens budgetoplæg", der indeholder en hovedoversigt, en oversigt over ændringer samt anlægsprogram i administrationens budgetoplæg.

Gribskov Kommune afholder budgetseminar mellem udsendelse af denne dagsorden og Økonomiudvalgets behandling. Hvis forhold på Budgetseminaret taler for det, kan der blive tale om at udvide denne dagsorden, det kan ske enten mundtligt eller ved at uddele supplerende bilag.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet i 2015

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2016-2019 er der planlagt følgende politiske forløb:

17. september 1. behandling i Byrådet
21. - 24. september 1. budgetmøde i fagudvalg
1. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
8. oktober 2. behandling i ByrådetLovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) §40 stk. 4.


Økonomi


Miljøforhold


Høring


Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2016-2019 - august 2015. Dok.nr. 2015/27496 001

Bilag 2: Hovedoversigt med ændringsoversigt og anlægsprogram. Dok.nr. 2015/27496 002

Begge bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret og bedes medbragt til mødet.
Evt. yderligere bilag udarbejdet efter budgetseminaret vil blive uddelt på mødet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at fastlægge rammer til fagudvalgenes budgetbehandlinger af budget 2016-2019
 2. at anbefale Byrådet at behandle budget 2016-2019 med udgangspunkt i bilag 1 & 2

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Økonomiudvalgets beslutning den 10-09-2015:
1. - 2. Anbefalet

Fraværende: Jannich Petersen.

Beslutning
1. Tiltrådt.

2. Byrådet besluttede at sende budgetforslaget for 2016-19 videre til 2. behandling.

170. Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand
01.00G00 - 2014/19971

Sagsfremstilling
1. Introduktion
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Forslag til Lokalplan 555.06 for Sommerhusområde syd for Strandhøjgård blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 11.08.2015. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i skitseprojekt behandlet af Plan- og Miljøudvalget på samme møde.

Forslag til Lokalplan 555.06 for Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand har været offentligt fremlagt i perioden 24.06.2015 til 19.06.2015 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

2. Baggrund
Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 14df, 14 dg og 14 bh Vejby by, Vejby ved Rågelejevej 47 og 49 3210 Vejby.

Planen skaber mulighed for opførelse af 20 sommerhuse. Området er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn og der er i lokalplanen taget højde for håndtering af regnvand. Der er derudover indarbejdet tiltag for at fremme bæredygtighed.


3. Hovedpunkter i indkomne høringssvar
Der er i perioden indkommet ni indsigelser / bemærkninger til planforslagene. Bygherre har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser.

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

 • hvorvidt sommerhusområdet udvikles med respekt for det omkringliggende sommerhusområde og landskab
 • hvorvidt vedtagelse af lokalplanen pådrager nabo uforholdsvis store begrænsninger i forhold til at drive erhverv, herunder erhvervslandbrug
 • hvorvidt tilkørselsvejen til området er placeret på en måde, der er trafiksikkerhedsmæssig optimal


4. Vurdering af høringssvar
Notat med gennemgang af ændringsforslag/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer. Bygherres bemærkninger til de indkomne ændringsforslag og bemærkninger fremgår af samme notat.

Der indgår i notatet følgende anbefalede ændringer:

 • at regnbed langs veje i området tinglyses som vejareal og
 • det skærpes at der i regnbede ikke kan opsættes hegn.

5. Anbefaling
Administrationen anbefaler Plan og miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage Lokalplan 555.06 for sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand. Lokalplan 555.06 vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, rammeområde 8.S.13 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, §4 stk. 1 nr. 3 og §28.
Husdyrgokendelsesloven §6 stk. 1 nr. 3.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder

Økonomi
Sagen har ingen negative økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune

Høring
Lokalplanen har været i offentlig fremlæggelse i perioden 24.06.2015-19.08.2015. Høringsperioden annonceres på kommunens hjemmeside, andre myndigheder orienteres gennem Plansystem.dk og direkte berørte naboer modtager skriftlig orientering via digital post.

Bilag
Bilag 1: Gennemgang af høringssvar og kommentarer fra Bygherre for lokalplan 555.06
Dok. nr. 2014/19971 089

Nedenstående notat er sat ind i sagen ved protokolleringen af Byrådets møde den 17.9.2015:
Bilag 2. ØU 17-09-15_Supplerende notat_Endelig godkendelse af Lokalplan 555.06 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strand Dok nr 2014/19971 095


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at Lokalplan 555.06 for sommerhusområde syd for Strandhøjgård ved Vejby Strandvedtages vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer, der er anbefalet i vedlagte bilagsnotat.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 08-09-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Morten Ulrik Jørgensen afholder møde med Michael Rerup forud for sagens behandling i Økonomiudvalget

Jannich Petersen og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 10-09-2015:
Punktet udsættes til behandling på et kommende møde evt et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 17.9.2015.

Økonomiudvalgets beslutning den 17-09-2015:
1. For: A, C, G, V, Ø (7)

Undlader at stemme: O (1)

Administrationens indstilling tiltrådt med Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Fraværende Jannich Petersen.

Beslutning
Ændringsforslag fra O: Sagen udsættes til videre behandling i administrationen.
For: O (2)
I mod: A, C, G, V, Ø (21)
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Afstemning om Økonomiudvalgets anbefaling:
For: A, C, G, V, Ø (21)
I mod : O (2)
Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt.171. Praksisplan
30.00G00 - 2014/22299

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
I henhold til Lov nr. 904 om ændring af Sundhedsloven m.v. skal der i hver kommunal og regional valgperiode udarbejdes en praksisplan for almen praksis som en del af regionens sundhedsplan. Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden.
Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden har færdiggjort og udsendt Praksisplan for almen praksis 2015-2018 til høring med høringsfrist den 18. oktober 2015.

Formål og sammenhæng til Sundhedsaftalen
Overenskomsten med almenpraksis ligger til grund for praksisplanen. Praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse ift. de opgaver, som almen praksis skal løfte. Praksisplanen er dermed et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger (parterne).

Almen praksis er i henhold til Sundhedslovens §57B, stk. 2 forpligtet til at varetage de opgaver, som er beskrevet i Sundhedsaftalen, såfremt opgaverne beskrives i praksisplanen. Udførelsen af opgaverne forudsætter, at opgaverne enten er omfattet af overenskomsten, eller indgår i en underliggende aftale om vilkårene for opgavernes udførelse.

Formålet med den nye praksisplan er:

 • At styrke kvaliteten, kapaciteten og rammerne om almenpraksis.
 • At værne om almenpraksis som en attraktiv arbejdsplads.
 • At styrke tilliden mellem samarbejdsparterne på tværs af faggrupper og sektorer.
 • At flytte fokus fra samarbejdsaftaler hen mod nye organisatoriske samarbejdsformer, der passer til de opgaver, der skal løses - med patienten i centrum for løsningen.


I Praksisplanen er relevante opgaver fra Sundhedsaftalen beskrevet med fokus på almen praksis’ rolle i opgaveløsningen. Praksisplanen er bygget op efter samme principper og mål som Sundhedsaftalen og uddyber almen praksis' løsning af de opgaver, der er beskrevet i Sundhedsaftalen. Byrådet har i februar måned 2015 tiltrådt Sundhedsaftalen for 2015-2018.

Sammenhængen mellem Sundhedsaftalen og Praksisplanen kan illustreres på følgende måde:

Kilde: KL

Indholdet i Praksisplanen
Praksisplanen indeholder følgende dele:

Del 1: Indledning.
Del 2: Politiske mål:

 1. Patienten som aktiv samarbejdspart, som beskriver almen praksis opgaver og rolle ift samarbejde med patienter og pårørende i og om patienternes behandlingsforløb, patientevalueringer og -inddragelse, samarbejdet om utilsigtede hændelser samt Patientinddragelsesudvalget.
 2. Nye samarbejdsformer, som beskriver almen praksis opgaver ift udvikling af tværsektoriel ledelse i samarbejdet på tværs af sektorer og fagområder, for at sikre patienter, der modtager behandling i flere sektorer, et sammenhængende og helhedsrettet forløb.
 3. Lighed i sundhed, som beskriver almen praksis opgaver ift tidlig opsporing af særligt sårbare og udsatte borgere samt tilrettelæggelse af differentierede indsatser ud fra patienternes konkrete behov.

Del 3: Kapacitet og tilgængelighed:
Denne del beskriver lægedækning, praksisstruktur, rekruttering og fastholdelse, betjening af akuttilbud, herunder samarbejdet ift de kommunale tilbud og betjeningen af plejecentre, botilbud, hjemmebesøg m.v. samt tilgængelighed til almen praksis.
Del 4: Udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen:
Denne del beskriver samarbejdet om bestemte målgrupper, der modtager behandling i mere end een sektor ad gangen, f.eks. kronisk syge, ældre medicinske patienter, lungepatienter (bl.a. KOL), kræftpatienter, gravide, nyfødte og børn, psykisk syge m.fl. samt anvendelse af det Fælles Medicin Kort (FMK) og øvrig digital kommunikation.


Del 5: Kvalitet:
Denne del omhandler udvikling af kvaliteten, implementering af Den Danske Kvalitetsmodel, den sundhedsfaglige og den patientoplevede kvalitet samt brugen af data til kvalitetsudvikling (f.eks. kvalitetsdatabaser m.v.).

Opsamling
Praksisplan er den første fælles Praksisplan, hvor kommuner, almen praksis og region H i regi af Praksisplanudvalget har formuleret et fælles aftale grundlag. Praksisplanudvalget består af politiske repræsentanter fra PLO Hovedstaden, Regionsrådet og 5 byrårdsmedlemmer, hvoraf Gribskov Kommune har en plads ved Birgit Roswall.

Praksisplanen har i sin første version på en række områder fået karakter af at være mere rammesættende end konkret, men den er et vigtigt værktøj til at få forpligtet almen praksis' på de opgaver, som de skal udføre. Særligt skal det fremhæves at to områder - ydelserne samtaleterapi og sygebesøg - med praksisplanen og den kommende underliggende aftale er taget ud af Overenskomsten for Almen praksis. Det betyder, vilkår og rammer samt de konkrete opgave lægerne her skal løfte skal forhandles af Praksisplanudvalget, herunder hvordan honorering skal ske. Når områderne samtale terapi og sygebesøg forhandles i hver af de 5 Praksisplanudvalg svarer det til at den del af lægernes overenskomst fremadrettet er blevet "decentraliseret" og kan have forskellige lokale modeller.

Som udgangspunkt vil honorering skulle ske inden for de rammer, der er meldt ud i Økonomiaftalerne og de midler der hidtil er brugt på områderne i region og kommuner. De økokonomiske konsekvenserne for Gribskov kommune fremgår under økonomiafsnittet.

De underliggende aftaler kan dermed variere lokalt mht. kapacitet, kommunestørrelse, befolkningsgrundlag- og sammensætning, samt lokale behov for at få løst lægelige opgaver på plejecentre m.v. I de underliggende aftaler fastsættes dermed også økonomien og kadencen for løsning af almen praksis' opgaver ift behovet.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Byrådet fremsender følgende høringssvar til Praksisplanudvalget, som er vedlagt som bilag:

"Gribskov Byråd har haft Praksisplan 2015-2018 i høring og har følgende
bemærkninger:

Gribskov Byråd hilser Praksisplanen velkommen som et udemærket første
grundlag til at understøtte implementering af Sundhedsaftale 3 ift. de
opgaver, som almen praksis skal løfte i samarbejde med kommuner og region i det nære sundhedsvæsen.

Byrådet ønsker, at fremtidige praksisplaner gøres mere ambitiøse ift almen
praksis-kommune samspillet, som en forudsætning for at styrke og udvikle de nære
sundhedsopgaver i kommunerne, f.eks. omkring medicinhåndtering, akuttilbud og udbygning af lokale sundhedstilbud, hvor indlæggelse ikke er nødvendig. Også på beskæftigelsesområdet ser Byrådet behovet for, at fremtidige praksisplaner bliver mere konkrete om det fælles mål at hjælpe borgere (tilbage) til arbejdet.

Byrådet vurderer, at det fulde potentiale ift. at forpligte almen praksis ikke er
indfriet med det foreliggende udkast og har dermed positive forventninger til,
at kommende praksisplaner vil sikre mere forpligtende aftaler med almen
praksis.

Byrådet tilslutter sig de to områder, der er taget ud af Almen Praksis Overenskomsten (sygebesøg og samtaleterapi), og som i den kommende proces skal konkretiseres i de underliggende aftaler mellem kommuner, region og almen praksis. Særligt finder Byrådet, at det er tilfredsstillende, at der er lavet fleksible modeller for de såkaldte sygebesøg, så kommunerne lokalt sammen med lægerne kan tilrettelægge den bedste indsats for sygebesøg til plejecentre, aflastningspladser mv.

Samtidig bemærker Byrådet, at det er nødvendigt, at rammerne for ydelsen "samtaleterapi" bliver klart beskrevet i den kommende proces med at forhandle den underliggende aftale med Almen praksis, kommuner og region".

Efter endt høringsperiode forelægges praksisplanen til endelig godkendelse i Praksisplanudvalget med henblik på, at den kan træde i kraft ved årsskiftet.

Lovgrundlag
Lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet §§57 m.fl.

Økonomi
Midlerne til finansiering af praksisplanen kommer dels fra overenskomst med Almen Praksis dels nye midler via økonomiaftalerne fra 2015 for henholdsvis regioner og kommuner. Det er en forudsætning for udlodning af midlerne, at der indgås en konkret aftale med almen praksis om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi.

På landsplan betyder det, at der er afsat 210.000 mill. kr. til samtaleterapi og sygebesøg fra den centrale overenskomst og 200 mill kr fra kommuner og regioner.

For Gribskov Kommune forventes praksisplanmidlerne at udgøre 0,7 mill kr årligt. Midlerne er er afsat under Social- og Sundhedsudvalgets ramme i medfør af økonomiaftalen for 2015.

Høring
Høring i Handicaprådet den 26. august 2015:
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

Brug af begreb gatekeeper
Handicaprådet undrer sig over brugen af begrebet "gatekeeper". Begrebet "gatekeeper" kan forstås på mange forskellige måder, også som en funktion i en sorterings- og eksklusionsmekanisme. Derfor er det uklart, hvad det betyder for den praktiserende læges funktion, at lægen skal "varetage rollen som gatekeeper"?

Intet frit lægevalg for borgere med funktionsnedsættelse
Handicaprådet bemærker med stor bekymring, at almen praksis "ikke er forpligtede til at praktisere i lokaler, som er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser" (bl.a. bevægelighedshandicap, hørehandicap og synshandicap).

Det betyder, at der er borgere i regionen, som ikke har frit lægevalg, og som opfordres til at vælge den praktiserende læge ud fra konsultationslokalernes fysiske tilgængelighed. Den kendsgerning står i skærende kontrast til Praksisplanens ord om "at bringe patientens ønsker og viden i spil og øge den enkeltes oplevelse af autonomi og evne til at mestre eget forløb".


Handicaprådet opfordrer til at oplysninger om lokalernes tilgængelighed skal være tilgængelige for borgere, og at det bliver et krav, at konsultationslokaler skal blive tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser.

Fokus på vilkår for mennesker med psykisk sygdom og psykisk mistrivsel
Handicaprådet noterer med glæde en række indsatser, der fokuserer på at forbedre det tværsektionelle samarbejde om mennesker med psykisk sygdom og psykisk mistrivsel.

Handicaprådet opfordrer Social- og Sundhedsudvalget til at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at indskrive et ønske om, at fremtidige praksisplaner gøres mere ambitiøse i forhold til at sikre tilgængelighed af konsultationslokaler og frit lægevalg for borgere med funktionsnedsættelsei høringssvaret.

Høring i Ældrerådet den 31. august 2015:
Ældrerådet anbefaler, at Praksisplanen godkendes i den nuværende version.
Praksisplanen har været gennem en omfattende proces indtil nu. Mere arbejde med at justere den vil kun være “bessermachen”, der sinker det egentlige arbejde med at implementere praksisplanen.
Praksisplanen er et godt gennemarbejdet og meget omfattende udgangspunkt for den meget store udfordring, det er at prioritere og gennemføre de i alt 99 anbefalinger. Ældrerådet mener, at man i stedet for at arbejde med flere revisioner snarest bør påbegynde prioritering og planlægning af arbejdet med at implementere anbefalingerne i praksisplanen.

Bilag
Indsat herunder findes udkast til høringssvar, følgebrev, praksisplan samt bilag til praksisplan.
"Udkast til høringssvar" udgør det eneste egentlige bilag i behandling af denne sag.
De øvrige dokumenter er indsat til interesserede, der ønsker at kende alle detaljer i planen, men forudsættes ikke læst for behandling af sagen, da sagsfremstillingen indeholder et resume af planens indhold.

Bilag til SSU den 9.9.15: Følgebrev (dok.id 2014/22299 006)

Bilag til SSU den 9.9.15: Høringsliste (dok.id 2014/22299 007)

Bilag til SSU den 9.9.15: Udkast til praksisplan (dok.id 2014/22299 005)

Bilag til SSU den 9.9.15: Grundbeskrivelse (dok.id 2014/22299 008)

Bilag til SSU den 9.9.15: Udkast til høringssvar (dok. id 2014/22299 018)

Bilag til behandling af sagen i Økonomi og Byrådet
Udkast til høringssvar med ændringer anbefalet af SSU indarbejdet i teksten (dok. id 2014/22299 021) Dokumentet vedhæftet i forbindelse med protokollering på Økonomiudvalgets møde

Bilag fra behandlingen i Byrådet 17.9.2015 Bilag efter BY den 17.9.15: Endeligt høringssvar vedr. Praksisplan 2015-2018 ( dok i 2014/22299 024)
Dokumentet er vedhæftet i forbindelse med protokollering på Økonomudvalgets møde
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at godkende udkast til høringssvar vedr. Praksisplan 2015-2018.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 09-09-2015:
1. Anbefalet med ændringer

Økonomiudvalgets beslutning den 10-09-2015:
1. Anbefalet med Social- og Sundhedsudvalgets ændringer til høringssvaret.

Fraværende Jannich PetersenBeslutning
Tiltrådt med ændringer de ændringer Social- og Sundhedsudvalget har anbefalet, samt yderligere en enkelt skærpelse, som kan ses i bilag fra behandlingen i Byrådet 17.9.2015

172. Årsplan for politiske udvalg - januar - juni 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om plan for de politiske møder i første halvår 2016.

Baggrund
Det er en kutyme i Gribskov Kommune, at administrationen udarbejder et forslag til samlet mødeplan for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg. Formålet er at sikre effektive beslutningsprocesser for sager, som går hele vejen fra et fagudvalg til Byrådet.

Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor har administrationen kun udarbejdet forslaget for perioden januar - juni 2016.

Om forslag til mødeplanen
Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Forslaget følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu. Dette for at sikre, at udvalgene får mulighed for at tage stilling til rammerne for deres arbejde.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer


Når Byrådet har godkendt forslaget til samlet mødeplan for udvalgsmøder i perioden januar - juni 2016, vil mødeplanen bliver forelagt for udvalgene til orientering.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Økonomi


Bilag
Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dokumentnummer 2014/32692 011
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende datoerne for byrådsmøder i perioden januar - juni 2016
 2. at godkende forslag til samlet mødeplan for de politiske udvalg i perioden januar - juni 2016Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 10-09-2015:
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende Jannich Petersen


Beslutning
1. -2. Tiltrådt.


173. Indkaldelse af stedfortræder Flemming Trojel i Jørgen Emil Simonsens fravær
00.22A00 - 2015/29226

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen for at beslutte om betingelser for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Jørgen Simonsen er fraværende fra 17. september 2015 i en forventet periode på to måneder på grund af helbredsmæssige forhold.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder stedfortræderen, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er helbredsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst 1 måned
 • om stedfortræderen er rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar

Den næste på Venstres liste er Flemming Trojel.

2. Udvalg - orientering
Gruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan administrationen oplyse, at Venstres gruppe har besluttet, at Flemming Trojel også indtræder som stedfortræder for Jørgen Emil Simonsen på dennes poster i fagudvalgene.

 • Erhvervs- og Turismeudvalget i forbindelse med udvalgsmøde den 21.09.2015
 • Teknisk Udvalg i forbindelse med udvalgsmøde den 22.09.2015
 • Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med udvalgsmøde den 23.09.2015
 • Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med udvalgsmøde den 24.09.2015

Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Jørgen Simonsen genindtræder.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8


Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orienteringen under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:50 PM