Byrådet

Publiceret 31-08-2015

Mandag den 31-08-2015 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
128 Indkaldelse af stedfortræder Jesper Behrensdorff i Jan Ferdinandsens fravær
129 Indkaldelse af stedfortræder Steen Pedersen i Poul-Erik Engel Høyers fravær
130 Indkaldelse af stedfortræder Mette Tolstrup i Susan Kjeldgaards fravær
131 Indkaldelse af stedfortræder Morten Rohde Klitgaard i Anders Gerner Frosts fravær
132 Udtræden af Økonomiudvalget - Poul-Erik Engel Høyer.
133 Udtræden af Plan- og Miljøudvalget. Nick Madsen.
134 Udtræden af Børneudvalget. Jan Ferdinandsen.
135 Udtræden af Teknisk Udvalg. August 2015
136 Halvårsregnskab 2015
137 Flygtninge
138 3. Budgetopfølgning 2015
139 Årsplanlægning - ændringer i mødeplanen 2015
140 Nedlæggelse af Skoleudvalget og Vækstudvalget
141 Oprettelse af Handicapudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
142 Oprettelse af "Vækst- og Skoleudvalget", jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
143 Vestforbrænding, anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.
144 Ældreboliger Skovsmindeparken anlægsregnskab (Skema C)
145 Administrationspraksis for lån til betaling af ejendomsskat
146 Tegningsret - køb og salg af fast ejendom, lån og garantier (2014-2017)
147 Museum Nordsjælland. Lokaler til ledelse, administration m.m.
148 Delegation af lokalplanlægning
149 Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk - endelig vedtagelse
150 Lokalplan nr. 556.01 for Ørby, endelig vedtagelse
151 Kommuneplantillæg nr. 3 for Ørby, endelig vedtagelse
152 Lokalplanforslag 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
153 Vejby-Tisvilde Fjernvarme: Projektforslag for etablering af 1 MW biomassekedel ved eksisterende fjernvarmeanlæg
154 Tillæg nr.7 til spildevandsplanen - ny børnehave Laugøvej 1
155 Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af uforbrugte driftsmidler 2015
156 Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.
157 Forprojekt til etablering af museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943
158 Ryanair - forslag om en udtalelse
159 Skat - forslag om skattestigning


Efterretningssager
160 Helsinge Stationscenter - erstatningskrav
161 Henvendelse fra foreningen Pas På Gilleleje om Kulturhavn Gilleleje
162 Status efter tillsynet med kommunens administration af rådighedsreglerne 3 - kvartal 2014


Lukkede
163 Kontraktopfølgning
164 Udeservering af alkohol
165 Alkoholbevilling og udeservering

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Mette Tolstrup
Michael Bruun Pia Foght
Steen Pedersen Ulla Dræbye
Jørgen Emil Simonsen Betina Sølver Hansen
Nick Madsen Jesper Hagen Behrensdorff
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Jonna Hildur Præst Anders Gerner Frost
Brian Lyck Jørgensen Morten Ulrik Jørgensen
Thomas Elletoft Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:
Punkt 161: Henvendelse fra Foreningen Pas På Gilleleje - efterretningssag.
Ændringsforslag fra C: Punkt 161 omgøres til en beslutningssag
For: Trine Egetved (C) og Michael Hemming Nielsen (Ø) (2)
I mod: A, G, O, V, og Jesper Behrensdoff (C) (20)
Fraværende Jannich Petersen
Ændringsforslag ikke tiltrådt.
De åbne punkter 128 - 135 behandles på det lukkede møde.
Ift punkterne 138, 139, 145, 160, 161 og 162 er der en fejl der har gjort at beslutningerne fra Økonomiudvalget ikke er medtaget i Byrådets dagsorden. Beslutningerne er udleveret til Byrådet på papir ved mødet.
Dagsordnen herefter godkendt.


Fraværende:
Jannich Petersen

Meddelelser:
Behandling af punkt 161: "Henvendelse fra foreningen Pas På Gilleleje", side 103
På Økonomiudvalgets møde den 24.8 blev der efterspurgt et notat fra administrationen
vedrørende Bo Jul Nielsens habilitet ift projektet Kulturhavn Gilleleje. Administrationen har udarbejdet et notat, der er rundsendt til Byrådet og som vedhæftes Byrådets protokol fra dagens møde.

Åbne

128. Indkaldelse af stedfortræder Jesper Behrensdorff i Jan Ferdinandsens fravær
00.22A00 - 2015/24489

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Jan Ferdinandsen er fraværende fra 3. august 2015 i en forventet periode på tre måneder på grund af familiemæssige forhold.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder stedfortræderen, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er familiemæssige forhold en lovlig forfaldsgrund.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst 1 måned
 • om stedfortræderen er rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar

Den næste på Det Konservatives liste er Jesper Behrensdorff.

2. Udvalg - orientering
Gruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan oplyses, at Det Konservatives gruppe har besluttet følgende:

 • August: Trine Mette Egetved-Sørensen indtræder som stedfortræder i Erhvervs- og Turismeudvalget (udvalgsmøde den 17.08.2015) og i Økonomiudvalget (møde den 24.08.2015)
 • September og frem: Jesper Behrensdorff indtræder som stedfortræder for Jan Ferdinandsen i alle de udvalg, Jan Ferdinandsen er medlem af - Børneudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Skoleudvalget. Jesper Behrensdorff erstatter dermed Trine Egeteved-Sørensen som stedfortræder i Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget.

Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Jan Ferdinandsen genindtræder.

Eventuelle ændringer vedr. § 17 stk. 4 udvalg (jf. sager om nedlæggelse og oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg på denne dagsorden) samt beslutningen i sagen om udtræden af Børneudvalget (særskilt dagsordenpunkt på denne dagsorden) kan have betydning for omfang af stedfortræderopgaven efter den 31. august 2015.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8


Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen, Jan Ferdinandsen, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer.

129. Indkaldelse af stedfortræder Steen Pedersen i Poul-Erik Engel Høyers fravær
00.22A00 - 2015/21247

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Poul-Erik Engel Høyer er fraværende i en forventet periode fra 10. august 2015 til og med 10. november 2015 på grund af arbejdsmæssige forhold i forbindelse med varetagelse af andre offentlige hverv.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder stedfortræderen, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er varetagelse af andre offentlige hverv en lovlig forfaldsgrund.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst 1 måned
 • om stedfortræderen er rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar

Den næste på Venstres kandidatliste er Steen Pedersen.

2. Udvalg - orientering
Gruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, bestemmer, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg (styrelseslovens § 28, stk. 2).

Til orientering kan oplyses, at Venstres gruppe har besluttet følgende:

Børneudvalget
Nick Madsen indtræder som stedfortræder i Børneudvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 10.08.2015. Såfremt Nick Madsen indtræder som fast medlem i udvalget (jf. dagsordenpunkt om udtræden af Børneudvalget på samme dagsorden) vil Steen Pedersen indtræde i udvalget pr. 1.9.2015 og erstatte Nick Madsen som stedfortræder for Poul-Erik Engel Høyer.

Plan- og Miljøudvalget
Michael Bruun indtræder som stedfortræder (og erstatter Nick Madsen) i Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 10.08.2015 Teknisk Udvalg
Jannich Petersen indtræder som stedfortræder i Teknisk Udvalg i forbindelse med udvalgsmødet den 12.08.2015. Steen Pedersen indtræder som stedfortræder i Teknisk Udvalg (og erstatter Jannich Petersen som stedfortræder) i forbindelse med førstkommende udvalgsmøde efter Byrådets behandling af sagen.

Kultur- og Idrætsudvalget
Steen Pedersen indtræder som stedfortræder i Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med førstkommende udvalgsmøde efter Byrådets behandling af sagen.

Økonomiudvalget
Sagen om udtræden af Økonomiudvalget (jf. dagsordenpunkt herom på samme dagsorden) vil have betydning for omfang af stedfortræderopgaven.

Handicapudvalget
På denne dagsorden til Byrådet indgår sag om oprettelse af et nyt § 17 stk 4 udvalg - Handicapudvalget. Poul-Erik Engel Høyer er indstillet som medlem i Handicapudvalget af valggruppe 1. Under Poul-Eriks fravær vil Steen Pedersen varetage stedfortræderopgaven.


Indtræden er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagene og ophører med virkning fra den dag Poul-Erik Engel Høyer genindtræder.

Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8


Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning med bemærkning om at Birgit Roswall indtræder i Handicapudvalget istedet for Poul-Erik Høyer.

Fraværende: Jannich Petersen, Jan Ferdinandsen, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer.

130. Indkaldelse af stedfortræder Mette Tolstrup i Susan Kjeldgaards fravær
00.22A00 - 2015/26541

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Byrådet til beslutning.

Susan Kjeldgaard har oplyst over for borgmesteren, at hun er fraværende til byrådsmødet den 31. august 2015 på grund af sygdom. Sygdom er en lovlig forfaldsgrund.

1. Stedfortræder Byrådet
Når et medlem på grund af egen sygdom er forhindret i at deltage i et byrådsmøde, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, efter styrelseslovens § 15, stk. 1 kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

  • om der foreligger lovlig forfaldsgrund, dvs. om byrådsmedlemmet er fraværende pga. egen sygdom.
  • om stedfortræderen er rette stedfortræder (den næste på kandidatlisten) og valgbar.

Den næste på Socialdemokratiets kandidatliste er Mette Tolstrup.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 1 og 4.
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 § 4


Økonomi
Til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen udbetales diæter.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til om, betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen, Jan Ferdinandsen, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer.

131. Indkaldelse af stedfortræder Morten Rohde Klitgaard i Anders Gerner Frosts fravær
00.22A00 - 2015/26234

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Anders Gerner Frost er fraværende i en forventet periode på mindst en måned fra og med 1. september 2015 på grund af arbejdsmæssige forhold.

1. Stedfortræder - Byrådet
Borgmesteren indkalder stedfortræderen, når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst én måned på grund af lovligt forfald (styrelseslovens § 15, stk. 2). Efter bestemmelsen er arbejdsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund.

Efter styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Betingelserne er:

 • om der foreligger lovlig forfaldsgrund
 • om det forventede fravær er på mindst 1 måned
 • om stedfortræderen er rette stedfortræder (næste på kandidatlisten) og valgbar

Den næste på Nytgribskovs kandidatliste er Morten Rohde Klitgaard.

2. Udvalg - orientering
Efter 28, stk. 2, er det gruppen, der har indvalgt det fraværende medlem i udvalget, der kan bestemme, om der skal indkaldes stedfortræder til et udvalg.

Til orientering kan oplyses, at Nytgribskovs gruppe har besluttet, at

 • Morten Ulrik Jørgensen indtræder som stedfortræder i Økonomiudvalget.
 • Morten Rohde Klitgaard indtræder som stedfortræder i Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknisk Udvalg.


Indtræden i de ovennævnte udvalg er betinget af, at Byrådet beslutter, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt. Indtræden i Teknisk Udvalg er derudover betinget af, at Byrådet godkender indstillingen om udtræden af Teknisk Udvalg (jf. et særskilt punkt på denne dagsorden).

Indtræden i udvalgene vil have virkning fra mødedagen og ophører med virkning fra den dag Anders Gerner Frost genindtræder. De konkrete datoer afhænger af Byrådets beslutning i sagen om ændringer af mødeplanen (jf, et særskilt punkt på denne dagsorden)

Administrationen kan desuden oplyse, at Morten Ulrik Jørgensen er en personlig stedfortræder for Anders Gerner Frost i Børn- og Ungeudvalget.


Lovgrundlag
Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2
Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 793 af 25.06. 2014 §§ 6 og 8


Økonomi
Der udbetales forholdsmæssigt vederlag til stedfortrædere.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at tage stilling til om betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt
 2. at tage orientering under punkt 2 til efterretningBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen

132. Udtræden af Økonomiudvalget - Poul-Erik Engel Høyer.
00.22A00 - 2015/24905

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på stillingtagen til anmodningen fra Poul-Erik Engel Høyer (V) om at udtræde af Økonomiudvalget.

Baggrund
Ved e-mail af 6. august 2015 har medlem af Byrådet, Poul-Erik Engel Høyer (V) oplyst til Borgmesteren, at han ønsker at udtræde som medlem af Økonomiudvalget.

I mailen til Borgmesteren motiverer Poul-Erik Engel Høyer ønsket om at udtræde af Økonomiudvalget med henvisning til "arbejdsopgaver i relation til Badminton World Federation samt IOC" (Det Internationale Badmintonforbund og Den Olympiske Komite).

Lovgrundlag
I henhold til styrelsesloven § 17, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse) indvælger Byrådet på sit konstituerende møde medlemmerne af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

I henholdt til styrelseslovens § 17, stk. 3, sidste pkt., har valgene af medlemmerne til Økonomiudvalget og de stående udvalg virkning for hele funktionsperioden.

Uanset at det af bestemmelsens ordlyd (§ 17, stk. 3, sidste pkt.) fremgår, at indvælgelsen af et medlem i et stående udvalg har "virkning for hele funktionsperioden", er det i praksis antaget, at Byrådet har relativt vide beføjelser til at "bevilge", at et byrådsmedlem udtræder af Økonomiudvalget eller et stående udvalg midt i funktionsperioden.

Forudsætningen for Byrådets tilladelse til medlemmets udtrædelse af et udvalg vil typisk kunne motiveres i politiske forhold eller hensynet til pågældendes (mere permanente) arbejdsmæssige situation, som vanskeliggør varetagelse af posten.

Derimod er Byrådet ved indvælgelsen af et medlem i Økonomiudvalget eller et stående udvalg (på det konstituerende møde) afskåret fra, fremadrettet, at gøre indskrænkninger i længden af medlemsperioden: Byrådet kan således ikke beslutte, at medlemskabet ophører på et tidligere tidspunkt end Byrådets funktionsperiode.

Hvis det udtrædende medlem (i sin tid) blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det Byrådet som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Hvis det udtrædende medlem ikke blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det den samme oprindelige valggruppe, som indvalgte det udtrædende medlem, som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Det er således uden betydning om een eller flere af medlemmerne af den oprindelige valggruppe senere har skiftet politisk tilhørsforhold: Det er (fortsat) den "originale" valggruppe, som træffer beslutning om udvalgspladsens genbesættelse.

Hvis der ikke er enighed i valggruppen afgøres spørgsmålet ved simpel flertalsafgørelse. Såfremt der måtte være stemmelighed i valggruppen, må spørgsmålet om pladsens genbesættelse afgøres ved lodtrækning.

Den oprindelige valggruppe er ikke begrænset til at indvælge personer fra den samme oprindelige (egen) valggruppe men kan også pege på kandidater fra andre valggrupper.

Byrådets medlemmer har formelt set pligt til at modtage valg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 6. Det vil dog være "usædvanligt", hvis valggruppen (eller Byrådet) indvælger en person til en udvalgspost mod dennes vilje.

Orientering om indvælgelse af nyt medlem i Økonomiudvalget
I den aktuelle sag har den oprindelige valggruppe, som indvalgte Poul-Erik Høyer, besluttet at indvælge Michael Hemming Nielsen (Ø) på den ledige plads i Økonomiudvalget.

Indvælgelsen af Michael Hemming Nielsen vil være betinget af, at Byrådet beslutter at tiltræde anmodningen fra Poul-Erik Høyer om udtrædelse af Økonomiudvalget.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 2, 3. og 6, samt § 28.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at godkende at Poul-Erik Høyer fratræder sin post som ordinært medlem af Økonomiudvalget
 2. at tage til efterretning, at den oprindelige valggruppe, som indvalgte Poul-Erik Engel Høyer, har indvalgt Michael Hemming Nielsen som nyt ordinært medlem af Økonomiudvalget.Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen

133. Udtræden af Plan- og Miljøudvalget. Nick Madsen.
00.22A00 - 2015/25379

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på stillingtagen til anmodningen fra Nick Madsen (V) om at udtræde af Plan- og Miljøudvalget.

Baggrund
Ved e-mail af 12. august 2015 har medlem af Byrådet, Nick Madsen (V) oplyst til borgmesteren, at han ønsker at udtræde som medlem af Plan- og Miljøudvalget.

I mailen til borgmesteren motiverer Nick Madsen ønsket om at udtræde af Plan- og Miljøudvalget med henvisning til et stigende arbejdspres og en stadig tættere kalender, og for at kunne levere en fokuseret indsats i de øvrige udvalg, han er medlem af.

Lovgrundlag
I henhold til styrelsesloven § 17, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse) indvælger Byrådet på sit konstituerende møde medlemmerne af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

I henholdt til styrelseslovens § 17, stk. 3, sidste pkt., har valgene af medlemmerne til Økonomiudvalget og de stående udvalg virkning for hele funktionsperioden.

Uanset at det af bestemmelsens ordlyd (§ 17, stk. 3, sidste pkt.) fremgår, at indvælgelsen af et medlem i et stående udvalg har "virkning for hele funktionsperioden", er det i praksis antaget, at Byrådet har relativt vide beføjelser til at "bevilge", at et byrådsmedlem udtræder af Økonomiudvalget eller et stående udvalg midt i funktionsperioden.

Forudsætningen for Byrådets tilladelse til medlemmets udtrædelse af et udvalg vil typisk kunne motiveres i politiske forhold eller hensynet til pågældendes (mere permanente) arbejdsmæssige situation, som vanskeliggør varetagelse af posten.

Derimod er Byrådet ved indvælgelsen af et medlem i Økonomiudvalget eller et stående udvalg (på det konstituerende møde) afskåret fra, fremadrettet, at gøre indskrænkninger i længden af medlemsperioden: Byrådet kan således ikke beslutte, at medlemskabet ophører på et tidligere tidspunkt end Byrådets funktionsperiode.

Hvis det udtrædende medlem (i sin tid) blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det Byrådet som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Hvis det udtrædende medlem ikke blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det den samme oprindelige valggruppe, som indvalgte det udtrædende medlem, som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Det er således uden betydning om een eller flere af medlemmerne af den oprindelige valggruppe senere har skiftet politisk tilhørsforhold: Det er (fortsat) den "originale" valggruppe, som træffer beslutning om udvalgspladsens genbesættelse.

Hvis der ikke er enighed i valggruppen afgøres spørgsmålet ved simpel flertalsafgørelse. Såfremt der måtte være stemmelighed i valggruppen, må spørgsmålet om pladsens genbesættelse afgøres ved lodtrækning.

Den oprindelige valggruppe er ikke begrænset til at indvælge personer fra den samme oprindelige (egen) valggruppe men kan også pege på kandidater fra andre valggrupper.

Byrådets medlemmer har formelt set pligt til at modtage valg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 6. Det vil dog være "usædvanligt", hvis valggruppen (eller Byrådet) indvælger en person til en udvalgspost mod dennes vilje.

Orientering om indvælgelse af nyt medlem i Plan- og Miljøudvalget
I den aktuelle sag har den oprindelige valggruppe, som indvalgte Nick Madsen, besluttet at indvælge Michael Bruun (V) på den ledige plads i Plan- og Miljøudvalget.

Indvælgelsen af Mchael Bruun vil være betinget af, at Byrådet beslutter at tiltræde anmodningen fra Nick Madsen om udtrædelse af Plan- og Miljøudvalget .


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 2, 3. og 6, samt § 28.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at godkende at Nick Madsen fratræder sin post som ordinært medlem af Plan- og Miljøudvalget
 2. at tage til efterretning, at den oprindelige valggruppe, som indvalgte Nick Madsen, har indvalgt Michael Bruun som nyt ordinært medlem af Plan- og Miljøudvalget.Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen

134. Udtræden af Børneudvalget. Jan Ferdinandsen.
00.22A00 - 2015/25986

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på stillingtagen til anmodningen fra Jan Fedinandsen (C) om at udtræde af Børneudvalget.

Baggrund
Jan Fedinandsen (C) har 14. august 2015 via Jesper Behrensdoff oplyst til Borgmesteren, at han ønsker at udtræde som medlem af Børneudvalget.

Ønsket om at udtræde af Børneudvalget begrundes med hensynet til fordelingen af udvalgsposterne blandt partierne i Byrådet.

Lovgrundlag
I henhold til styrelsesloven § 17, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse) indvælger Byrådet på sit konstituerende møde medlemmerne af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

I henholdt til styrelseslovens § 17, stk. 3, sidste pkt., har valgene af medlemmerne til Økonomiudvalget og de stående udvalg virkning for hele funktionsperioden.

Uanset at det af bestemmelsens ordlyd (§ 17, stk. 3, sidste pkt.) fremgår, at indvælgelsen af et medlem i et stående udvalg har "virkning for hele funktionsperioden", er det i praksis antaget, at Byrådet har relativt vide beføjelser til at "bevilge", at et byrådsmedlem udtræder af Økonomiudvalget eller et stående udvalg midt i funktionsperioden.

Forudsætningen for Byrådets tilladelse til medlemmets udtrædelse af et udvalg vil typisk kunne motiveres i politiske forhold eller hensynet til pågældendes (mere permanente) arbejdsmæssige situation, som vanskeliggør varetagelse af posten. Byrådet har ganske vide beføjelser til at meddele fritagelse fra udvalgsposten.

Derimod er Byrådet ved indvælgelsen af et medlem i Økonomiudvalget eller et stående udvalg (på det konstituerende møde) afskåret fra, fremadrettet, at gøre indskrænkninger i længden af medlemsperioden: Byrådet kan således ikke beslutte, at medlemskabet ophører på et tidligere tidspunkt end Byrådets funktionsperiode.

Hvis det udtrædende medlem (i sin tid) blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det Byrådet som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Hvis det udtrædende medlem ikke blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det den samme oprindelige valggruppe, som indvalgte det udtrædende medlem, som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Det er således uden betydning om een eller flere af medlemmerne af den oprindelige valggruppe senere har skiftet politisk tilhørsforhold: Det er (fortsat) den "originale" valggruppe, som træffer beslutning om udvalgspladsens genbesættelse.

Hvis der ikke er enighed i valggruppen afgøres spørgsmålet ved simpel flertalsafgørelse. Såfremt der måtte være stemmelighed i valggruppen, må spørgsmålet om pladsens genbesættelse afgøres ved lodtrækning.

Den oprindelige valggruppe er ikke begrænset til at indvælge personer fra den samme oprindelige (egen) valggruppe men kan også pege på kandidater fra andre valggrupper.

Byrådets medlemmer har formelt set pligt til at modtage valg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 6. Det vil dog være "usædvanligt", hvis valggruppen (eller Byrådet) indvælger en person til en udvalgspost mod dennes vilje.

Orientering om indvælgelse af nyt medlem i Børneudvalget
I den aktuelle sag har den oprindelige valggruppe, som indvalgte Jan Ferdinandsen, besluttet at indvælge Nick Madsen (V) på den ledige plads i Børneudvalget.

Indvælgelsen vil være betinget af, at Byrådet beslutter at tiltræde anmodningen fra Jan Ferdinandsen om udtrædelse af Børneudvalget.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 2, 3. og 6, samt § 28.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at godkende at Jan Ferdinandsen fratræder sin post som ordinært medlem af Børneudvalget
 2. at tage til efterretning, at den oprindelige valggruppe, som indvalgte Jan Ferdinandsen, har indvalgt Nick Madsen som nyt ordinært medlem af Børneudvalget.Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen

135. Udtræden af Teknisk Udvalg. August 2015
00.22A00 - 2015/24906

Sagsfremstilling
Byrådet behandler sagen med henblik på stillingtagen til en anmodning fra Michael Hemming Nielsen om at udtræde af Teknisk Udvalg.

Baggrund
Ved e-mail af 17.8.2015 2015 har medlem af Byrådet, Michael Hemming Nielsen (Ø) oplyst til Borgmesteren, at han ønsker at udtræde af Teknisk Udvalg.

I mailen til Borgmesteren oplyser Michael Hemming Nielsen, at ønsket om at udtræde af Teknisk Udvalg er politisk motiveret og nødvendiggjort af den omstændighed, at han ønsker at kunne indtræde Økonomiudvalget, som herefter vil være repræsenteret af samtlige partier i Byrådet.

Lovgrundlag
I henhold til styrelsesloven § 17, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse) indvælger Byrådet på sit konstituerende møde medlemmerne af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

I henholdt til styrelseslovens § 17, stk. 3, sidste pkt., har valgene af medlemmerne til Økonomiudvalget og de stående udvalg virkning for hele funktionsperioden.

Uanset at det af bestemmelsens ordlyd (§ 17, stk. 3, sidste pkt.) fremgår, at indvælgelsen af et medlem i et stående udvalg har "virkning for hele funktionsperioden", er det i praksis anerkendt, at Byrådet kan "bevilge", at et byrådsmedlem udtræder af Økonomiudvalget eller et stående udvalg midt i funktionsperioden.

Forudsætningen for Byrådets tilladelse til medlemmets udtrædelse af et udvalg vil typisk kunne motiveres i politiske forhold eller hensynet til pågældendes (mere permanente) arbejdsmæssige situation, som vanskeliggør varetagelse af posten.

Derimod er Byrådet ved indvælgelsen af et medlem i Økonomiudvalget eller et stående udvalg (på det konstituerende møde) afskåret fra, fremadrettet, at gøre indskrænkninger i længden af medlemsperioden: Byrådet kan således ikke beslutte, at medlemskabet ophører på et tidligere tidspunkt end Byrådets funktionsperiode.

Hvis det udtrædende medlem (i sin tid) blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det Byrådet som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Hvis det udtrædende medlem ikke blev indvalgt på udvalgsposten af Byrådet i enighed, er det den samme oprindelige valggruppe, som indvalgte det udtrædende medlem, som træffer beslutning om pladsens genbesættelse.

Det er således uden betydning om een eller flere af medlemmerne af den oprindelige valggruppe senere har skiftet politisk tilhørsforhold: Det er (fortsat) den "originale" valggruppe, som træffer beslutning om udvalgspladsens genbesættelse.

Hvis der ikke er enighed i valggruppen afgøres spørgsmålet ved simpel flertalsafgørelse. Såfremt der måtte være stemmelighed i valggruppen, må spørgsmålet om pladsens genbesættelse afgøres ved lodtrækning.

Den oprindelige valggruppe er ikke begrænset til at indvælge personer fra den samme oprindelige (egen) valggruppe men kan også pege på kandidater fra andre valggrupper.

Byrådets medlemmer har formelt set pligt til at modtage valg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 6. Det vil dog være "usædvanligt", hvis valggruppen (eller Byrådet) indvælger en person til en udvalgspost mod dennes vilje.

Orientering om indvælgelse af nyt medlem i Teknisk Udvalg.
I den aktuelle sag har den oprindelige valggruppe, som indvalgte Michael Hemming Nielsen, besluttet at indvælge Anders Gerner Frost (G) i den ledige plads i Teknisk Udvalg.

Indvælgelsen af Anders Gerner Frost vil dog være betinget af, at Byrådet beslutter at tiltræde anmodningen fra Michael Hemming Nielsen om at udtræde af Teknisk Udvalg.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 2, 3. og 6, samt § 28.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet:

 1. at godkende at Michael Hemming Nielsen fratræder sin post som ordinært medlem af Teknisk Udvalg
 2. at tage til efterretning, at den oprindelige valggruppe, som indvalgte Michael Hemming Nielsen, har indvalgt Anders Gerner Frost som nyt ordinært medlem af Teknisk UdvalgBeslutning
1. Tiltrådt.
2. Taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen

136. Halvårsregnskab 2015
00.32S00 - 2015/17367

Sagsfremstilling
Halvårsregnskab for 2015 forelægges herved Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Formålet med halvårsregnskabet er at fremlægge en regnskabsopgørelse, der er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område og en regnskabsoversigt på det politiske bevillingsniveau til Økonomiudvalget og Byrådet til efterfølgende indsendelse til Økonomi- og indenrigsministeriet.
Til regnskabsoversigten skal der ligeledes være forklaringer på afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab.
Regnskabsopgørelserne er vedlagt som bilag.

Finansielle poster skal ikke med i halvårsregnskabet, hvorfor låneoptagelse samt afdrag på lån ikke indgår i regnskabsopgørelsen på hovedkonto jf. bilag 2. Administrationen har dog valgt i regnskabsoversigten i bilag 1, at medtage de finansielle poster således, der er en genkendelighed i forhold til fremstillingen i budgetopfølgningerne.

Afsættet for arbejdet i halvårsregnskabet er BO2, der blev forelagt ØU og BY henholdsvis d. 04.05.2015 og d. 11.05.2015. I BO2 forventede administrationen et merforbrug på ca. 14,9 mio. kr. på driften, hvor halvårsregnskabet viser et merforbrug på 37,9 mio. kr. Den væsentligste forskel er, at der i regnskabsoversigten (bilag 1) og BO2 er inkluderet overførsler fra 2014.

Det samlede forventede årsresultat inkl. finansielle poster forventes på 98,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige årsbudget på 20,1 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 78,8 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsoversigten væsentligste afvigelser mellem det oprindeligt budgetterede årsbudget og det forventede regnskab 2015 er beskrevet her.

Skatter, samt tilskud og udligning - Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt flere grundskyldsindtægter end budgetteret samt et større tilskud, som følge af den ekstraordinære flygtninge tilgang.

Driftsvirksomhed - Forventet merforbrug på 37,9 mio. kr.
Som det fremgår af regnskabsoversigten i bilag 1 indeholder den samlede driftsvirksomhed et merforbrug på driften på 37,9 mio. kr. i afvigelser på de enkelte udvalgsområder.
Afvigelserne skyldes, at der i det første halvår af 2015 er givet bevillinger til de forskellige driftsrammer.

Herunder er angivet bemærkninger til de enkelte fagudvalg:

Det Tekniske område - forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.
Det forventede merforbrug er en konsekvens af ændring af takster vedr. Bygningsreglement BR 10. Kommunerne skal pr 1. jan 2015 opkræve byggesagsgebyr på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Den nuværende timepris afspejler ikke i tilstrækkelig grad de udgifter der er ved byggesagsbehandling.

Børneudvalget - forventet merforbrug på 21,1 mio. kr.
Det forventede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialpædagogisk bistand på skoleområdet samt et yderligere fald i indtægterne vedr. forældrebetaling til dagtilbudsområdet og fritidsordninger.

Social og Sundhedsudvalget - forventet merforbrug på 9,6. mio kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merudgifter til medfinansiering af sundhedsområdet, merudgifter på flygtningerammen og vedr. et stigende antal borgere på rammen for handicappede og socialt udsatte.

Erhvervs- og Turismeudvalget - forventet mindrebrug på 0,3 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt endnu ikke udmøntede puljer.

Arbejdsmarkedsudvalget - forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug på området skyldes flere mer- og mindreforbrug. Bl.a. merforbrug på kontanthjælp og mindreforbrug vedr. de øvrige overførsler på arbejdsmarkedsudvalget, der samlet giver et mindreforbrug.

Kultur og idrætsudvalget - forventet merforbrug på 3,4 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes, at vedligehold og drift af kunstgræsbaner på området
skal overføres fra Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomiudvalget - forventet merforbrug på 3,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug på 3,9 mio. kr. skyldes flere mer- og mindreforbrug på rammen. Der er tekniske ændringer ift. pulje vedr. imødegåelse af udfordringer på børneområdet, Produktiv Velfærd og gevinstrealisering, samt overflygtning af budget fra ejendomsudgifter til andre udvalgsområder.

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse - forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.
Det forventede merforbrug er vedr. lån til betaling af ejendomskatter som skyldes dels, at pensionisternes gæld til kommunen er lavere end budgetteret, og dels at rentesatsen for 2015 er fastsat til 1,64% med en budgetteret rente på 2,0%.

Ordinær anlæg - forventet merforbrug på 38,5 mio. kr. inkl. lån
Samlede merforbrug skyldes at der afgives forklaringer ift. det oprindelige årsbudget og ikke det korrigerede årsbudget. Der er i forbindelse med afslutning af regnskab 2014, overført ikke forbrugte midler vedr. de ikke færdiggjorte anlægs projekter. I forhold til det korrigerede årsbudget er der et mindreforbrug på 20,4 mio. kr.

Afvigelserne vedrører hovedsagligt følgende anlæg:

 • Svingbane + P-plads - Esrum Kloster
 • Trafiksikring, cykelsti Blistrup-Smidstrup
 • Trafiksikring, Hillerød/Helsingørvej/stæremosen
 • Attraktive lokale samfund
 • Undervisning og læring i Gilleleje
 • Ombygning af Gilbjerg Børnehuse
 • Etablering af stoppesteder og buslomme ved Valby

Byudvikling - Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
Mindreforbruget vedrørende byudvikling fremkommer hovedsageligt i forbindelse med køb og salg af grunde og ejendomme. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen


Forsyningsvirksomheder - Forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt projekt vedr. nedsænkning af containere på Skærød genbrugsplads. - Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen


Lovgrundlag
LBK nr 769 af 09/06/2015 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 45a og 57.


Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag


Bilag

Bilag 1 ØU 24-08-2015: Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2015 (Dok 2015/17367 001)

Bilag 2 ØU 24-08-2015: Regnskabsopgørelse til halvårsregnskab 2015 (Dok 2015/17367 002)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at godkende halvårsregnskabet for 2015Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1.
For: A, V, O ( 4)
C undlader at stemme (1)
Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen
Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende Jannich Petersen
137. Flygtninge
00.30Ø00 - 2015/16298

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er at præsentere konsekvenserne af flygtningetilstrømningen til Gribskov Kommune samt at se på økonomistyringen af området. Fagudvalgene er præsenteret for udviklingen på deres respektive områder i forbindelse med BO3 sagsfremstillingen, men den samlede konsekvens for behandles i Økonomiudvalget og videresendes til beslutning i Byrådet.

Der sker i disse år en stor nettotilflytning af flygtninge og familiesammenførte til Gribskov Kommune.

Det er administrationens vurdering, at der over tid sker en fuld indtægtsdækning af kommunens udgifter til flygtningene. Men der er en forskydning mellem udgifter og indtægter, således at kommunen vil have et likviditetsudlæg.

Der skal være opmærksomhed på, at talmaterialet er udarbejdet på baggrund af de regler, der var gældende før sommerferien, det betyder at konsekvenserne af starthjælpen ikke er indarbejdet, da konsekvenserne endnu ikke kendes fuldt ud.

Starthjælpen vil betyde lavere forsørgelsesudgifter, men samtidig give merudgifter på andre områder - fx. vil der blive behov for øget tilskud til huslejebetaling. Samlet må kommunerne forventes at blive kompenseret for omkostningsændringerne, og den efterfølgende indarbejdelse af starthjælpen vil derfor ikke have den store betydning for det endelige resultat.

Denne sag omhandler udelukkende konsekvenserne af flygtningene i de tre år, hvor de har flygtningestatus. Efter de tredie år vil der gælde andre regler, og der vil være ændringer både på udgifts- og indtægtssiden.

Økonomiske konsekvenser af flygtningetilflytningen

Hvis man ser isoleret på de flygtninge og familiesammenførte, der kommer til kommunen som følge af 2015 kvoten, så kommer de til kommunen fra marts 2015 til april 2016. Der vil derfor være stigende udgifter frem til 2017, hvor flygtningene vil indgå med en helårseffekt med en forventet udgift på ca. 22 mio. kr. Se tabel nedenfor.


Fra april 2018 vil nogle af flygtningene have været i kommunen i tre år, og derved overgå til andre ordninger - det får betydning for både kommunale udgifter og indtægter.

Finansieringen af flygtningeudgifterne sker gennem målrettede tilskud til flygtninge, udligningsordninger og indkomstskatter. Som hovedregel modtager kommunen tilskuddene med 1-3 års forsinkelse ift. til udgifterne. Se tabel nedenfor.Kommunen vil have et nettoudlæg på flygtningene fra 2015-kvorten i de første tre år på 35 mio. kr., herefter vil der være overskud.

Flygtninge fra 2015-kvoten kommer til kommunen indtil februar 2016 og familiesammenføringerne kan ske endnu senere. Derfor vil de fulde økonomiske konsekvenser af 2015-kvoten først være gældende fra 2017, hvor alle flygtninge og familiesammenførte vil være i kommunen i et helt kalenderår. På indtægtssiden får kommunen pga. forsinkelsen først de fulde indtægter vedr. flygtninge og familiesammenførte fra 2015-kvoten i 2019.

Derfor er de samlede udgifter i 2017 på ca. 22 mio. kr. sammenlignelige med indtægterne i 2019 på 38 mio. kr., udgifter og indtægter i disse år viser helårseffekt af 2015-kvoten. Resultatet viser umiddelbart et årligt nettooverskud på 16 mio. kr., men det skyldes, at ikke alle omkostninger er medtaget i omkostningsopgørelserne, fordi der er områder, hvor det er meget vanskeligt at give et validt bud på konsekvenserne af flygtningene.

Blandt andet er der ikke medtaget de administrative omkostninger til at håndtere flygtningetilgangen, og heller ikke ekstraordinære ydelser som fx. anbringelser. Specielt for Arbejdsmarkedsområdet vil der være store administrative udgifter.

Samlet er vurderingen, at indtægter og udgifter vedr. flygtninge og familiesammenførte vil balancere, men at der er forskydning mellem indtægter og udgifter, således at kommunen vil have et stort likviditetsudlæg i op til tre år.

Eksempel

I eksemplet herunder er regnet på de økonomiske konsekvenser af en enkelt flygtning. Der er tale om et tænkt eksempel, men ydelser og forløb vil kunne genfindes blandt de faktiske flygtninge, der kommer til kommunen.

Det drejer sig om en 25 årig flygtning, der kommer til kommunen i juli 2015.

Økonomien ser for denne flygtning således ud:Flygtningen modtager kontanthjælp gennem hele flygtningeperioden, og som gennemgår de normale introduktionsforløb og introduktionsprogrammer. Derudover modtager personen en række enkeltydelser.

Kommunen vil have omkostninger til flygtningen fra dag 1 og frem til 3-års dagen.

Indtægterne består af udligning, grundtilskud til flygtninge og indkomstskat. Den demografiske udligning betales til kommunerne på baggrund af befolkningen den 1. januar før budgetåret, mens de øvrige indtægter tilgår kommunen et år senere. Det betyder at flygtninge der kommer til kommunen i løbet af 2015 vil indgå i opgørelsestallet fra januar 2016 og kommunen vil så modtage den demografiske regulering fra 2017 og de øvrige indtægter fra 2018.

I dette eksempel balancerer udgifter og indtægter på hver 600.000 kr., men der er en forskydning mellem indtægter og udgifter, således at kommunen vil have en likviditetsudlæg på 481.000 kr. i perioden 2015-2017. Udlægget komme så ind i 2018 og 2019.

Som beskrevet tidligere vil den samlede flygtningeøkonomi balancere over tid.

Model til økonomistyring

Ser man på de enkelte udvalg, vil udgifterne være i BØR, SSU, TEK, ARB og ØU mens indtægterne indgår på finansieringsrammerne via 12-dels tilskuddet fra staten.

Det er umuligt at lave et validt budget for udgifter til flygtninge i det enkelte år, det skyldes, at de udmeldte flygtningekvoter ændres flere gange i løbet af året, at vi ikke ved præcis, hvornår flygtningene kommer og at vi ikke kender omfanget af familiesammenførsler.

Derfor foreslås derfor, at der udarbejdes en ny model til budgettering af flygtningeudgifter, hvor fagudvalgene løbende tilføres midler til at løse flygtningeopgaven og at disse bevillinger finansieres af de kommunale flygtningeindtægter i kommende år.

Arbejdet med denne model vil foregå hen over efteråret, således at modellen vil kunne gælde fra 2016.

Målene for den nye model vil være at udarbejde en incitamentsbaseret model, der tager udgangspunkt i enhedspriser i stil med tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet.


Lovgrundlag


Økonomi
Jf. sagsfremstilling og bilag

Bilag

Bilag 1: Flygtninge - notat om økonomi og styring Dok.nr. 2015/16298 007

Bilag 3: TEK konsekvenser Dok. nr 2015/16298 010
Bilag 4: BØR konsekvenser Dok. nr. 2015/16298 012
Bilag 5: SSU konsekvenser Dok.nr. 2015/16298 011
Bilag 6: ARB konsekvenser Dok.nr. 2015/16298 009
Bilag 7: ØU konsekvenser Dok.nr. 2015/16298 014


Tidligere udsendt til ØU den 7. april 2015:
Bilag 2: Flygtninge og familiesammenførte - Økonomiske rammer og konsekvenser for Gribskov Kommune Dok.nr. 2015/16298 003

De økonomiske konsekvenser i ovenstående notater er beregnede på baggrund af de regler der var gældende før sommerferien, dvs. der ske ske en genberegning ift. konsekvenserne af starthjælpen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tage orienteringen vedr flygtningeøkonomien til efterretning
 2. at administrationen udarbejder en model til økonomistyring af flygtningeområdet gældende fra 2016, hvor målet er, at bevillingerne sker ift. til det faktiske antal flygtninge, og hvor der samtidig indarbejdes en struktur, der giver incitament til god økonomisk styring.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Taget til efterretning.
2. Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

138. 3. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2015/15433

Sagsfremstilling
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Enhederne og områderne kan som hovedregel ansøge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger skal enhederne og områderne udelukkende beskrive de steder i budgetterne, hvor der kan være afvigelser. Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis organiseringen af de eksisterende opgaver bliver ændret.

Budgetopfølgning 3
Fokus i denne budgetopfølgning er:

 • At vurdere økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • At holde fortsat fokus på de forhold, der kom op i de første BO'er
 • At holde fortsat fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • At holde fortsat fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2016-2019:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2016-2019.

Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Nogle udvalg er endnu ikke kommet helt i mål. De skal arbejde videre med at overholde budget 2015-2018.

Flygtninge
Gribskov modtager et antal flygtninge og familiesammenførte i 2015. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Gribskov får 3,2 mio. kr.
Gribskov modtager et ekstraordinært tilskud på 3,2 mio. kr. til at modtage flygtninge. Det skyldes, at der kommer ekstra mange flygtninge til kommunen i disse år. Kommunen får kun det ekstraordinære tilskud i 2015.

Administrationen giver i denne BO en samlet vurdering af udgifter og indtægter i forbindelse med, at kommunen modtager flygtninge og familiesammenførte. I den forbindelse beregner administrationen kommunens likviditetsudlæg.

Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote. Kommunen ved endnu ikke, hvornår flygtningene kommer, og kommunen ved heller ikke, hvor mange familiesammenførsler der kommer. Administrationen har beregnet flygtningeøkonomien ud fra en række forudsætninger om flygtningetilgangen, men der er nogen usikkerhed forbundet med disse forudsætninger.

Der er en selvstændig sag om økonomien ifm. flygtningene.

I denne sag opgøres merudgifterne vedr. flygtninge til 13,6 mio. kr., og på indtægtssiden indgår det ekstraordinære tilskud i 2015 på 3,2 mio. kr. Men som det også fremgår af dagsordenspunktet vedr. flygtninge, så arbejdes der stadigvæk med at præcisere konsekvensberegningen, bl.a. er konsekvenserne af den nye starthjælp ikke beregnet endnu.


1. Samlet konklusion:

Som det fremgår at tabellen herunder, er den samlede forventning til regnskab 2015 et mindreforbrug i størrelsesordnen 16,3 mio. kr. (kolonnen mer-/mindreforbrug) ift. det korrigerede budget. Budgetafvigelsen består af merudgifter på ordinær drift på 35,3 mio. kr., mindreudgifter på ordinær anlæg og byudvikling på hhv. 28,5 mio. kr. og 3,8 mio. kr. samt merindtægter fra finansiering på 19,3 mio. kr.

På ordinær drift er den forventede budgetafvigelse steget fra 14,9 mio. kr. i BO2 til nu 35,3 mio. kr., det er en stigning på 20,4 mio. kr., heraf vedrører de 13,6 mio. kr. indarbejdelse af udgifter til flygtninge og 9,6 mio. kr. skyldes at kommunerne mod forventningen ikke er blevet trukket i midtvejsreguleringen som følge af den lavere pl-udvikling i 2015. Budgettet afsat til midtvejsreguleringen er flyttet fra de finansielle rammer til en pulje under ØU.

Merforbruget på den ordinær drift stammer fortrinsvis fra Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. For Børneudvalget skyldes det udgifter til flygtninge, anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialpædagogisk bistand på skoleområdet og reducerede indtægter vedr. dag- og fritidstilbud. For Social- og Sundhedsudvalget skyldes det udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelser, borgere med handicap og udgifter til flygtninge. Der er omvendt mindreudgifter på ØU der stammer fra lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU samt anvendelsen af puljer, herunder de omprioriterede budgetter til imødegåelsen af udfordringen på børneområdet.

Mindreudgifterne til anlæg skyldes primært, at en række anlægsprojekter bliver forskudt ind i 2016.

Mindreudgifterne fra Byudvikling skyldes ikke disponerede overførsler fra 2014.

Merindtægterne på finansiering skyldes et fald i tilbagebetalinger af for meget indbetalt grundskyld, ekstraordinært tilskud til flygtninge, midtvejsregulering af bloktilskuddet samt lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistlånene), her er pensionisternes gæld til kommunen dels lavere end budgetteret, dels ligger den centralt fastsatte rentesats under det forventede.

Pl-udviklingen i år forventes at ligge væsentlig under forudsætningerne i det vedtagne budget, derfor blev der i BO2 opgjort de forventede besparelser som følge af den lave omkostningsudvikling, og der skete en omplacering, hvor de forventede besparelser blev flyttet til rammen for udligning og tilskud. Der var på tidspunktet for BO2 en forventning om, at den reducerede pl-udvikling vil medfører en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud, men kommunerne er mod forventning ikke blevet trukket i bloktilskuddet for den lavere pl-udvikling i 2015, derfor foreslås budgettet i denne BO flyttet til en pulje under ØU.

2. Budgetopfølgningens grundlag:

I de følgende afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere.

2.1 Ordinær drift

Herunder gennemgås budgetopfølgningens forudsætninger på den ordinære drift for hvert fagudvalg.

Det tekniske område:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Det Tekniske Område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,1 procent.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Der er i BO 3 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2015 til Gribvand A/S, mens der fortsat udestår en afregning for 2013 og 2014 på ca. 11 mio. kr., som der ikke er budgetteret med i 2015.
 • Der er 12.06.15 modtaget information fra Forsyningssekretariatet om genoptagelse af stoplovsafgørelser vedr. vejbidrag fra tidligere år, hvor det angives, at alle sager, hvor Forsyningssekretariatet har fundet at kommunens vejbidrag var for lavt fastsat skal genbehandles.  
 • Taksterne vedr. byggesagsbehandling er pr. 1. januar 2015 ændret som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, således at de fremover opkræves på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Administrationen kan konstatere at indtægterne vil på byggesagsbehandling vil blive ca. 2,1 mio. kr. mindre end afsatte budget for 2015, såfremt der fortsættes med den oprindelig fastsatte timesats for byggesagsbehandling. Idet den nuværende timepris ikke i tilstrækkelig grad afspejler de udgifter der er forbundet med byggesagsbehandlingen.
 • En voldgiftsag mellem DSB og Movia vedrørende passagertælle system, forventes for Gribskov Kommune at ville medføre en tilbagebetaling på ca. 1,8 mio. kr. i 2015. Beløbet forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget for kollektiv trafik.
 • Der er i denne budgetopfølgning ikke medtaget omkostningerne til et muligt erstatningsansvar vedr. Helsinge Stationscenter på ca. 7,3 mio. kr., da risikoen for at dette vil blive aktuelt vurderes som meget lille.


Børneudvalgets område:
Administrationen forventer et merforbrug på 27,7 mio. kr. i regnskab 2015 på Børneudvalgets område. Det svarer til en afvigelse på 4,5 procent i forhold til det korrigerede budget.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger. Det forventede merforbrug er delvist imødekommet ved tiltag på en række andre udvalg på 21,5 mio. kr. - jf. Økonomiudvalgets beslutninger d. 18.3.15 og d. 7.4.15.

I forhold til BO2 er der i denne budgetopfølgning følgende ændringer til effekter af handleplaner og sparekrav:

 • I det samlede forventede resultat er effekter af "Implementering af budget 2015-2018" indregnet med 5,9 mio. kr. hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end i BO2.
 • Derudover er der indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. vedrørende handleplanen på specialområdet (SP), hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end i BO2.
 • Effekten af handleplanen på det socialfaglige område på 5,8 mio. kr. er ikke indregnet i det forventede forbrug. Den var fuldt indregnet i BO2. Når handleplanen ikke indregnes i denne BO er det ikke et udtryk for at den ikke har givet en effekt. Handleplanen har i sig selv gjort at området har kunne håndtere en aktivitetsstigning i forhold til regnskab 2014, uden at der samtidig er sket en udgiftsstigning.


I forhold til det forventede merforbrug for 2015 på Børneudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede opmærksomhedspunkter og forudsætninger:

 • Det samlede forventede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser og forebyggende foranstaltninger og stigende udgifter på skolernes egen indsats på specialområdet.
 • På de ovennævnte områder er det dog forventningen, at resultatet for 2015 vil blive bedre end ved regnskab 2014. Forbedringen i det forventede resultat skyldes, at der er kommet styr på refusioner i forhold til integrationsområdet og øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Desuden skal det nævnes, at der nu findes valide registreringer for anbringelser og de forebyggende foranstaltninger.
 • SP-området er - som lovet ved BO2 - blevet analyseret. På dette område forventes en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i forhold til regnskab 2014. Samtidig har gennemgangen medført en række tilretninger af måden SP-udgifterne fordeles på.
 • På flygtningeområdet forventes der en række yderligere udgifter til modtageklasser, sprogstimulering og økonomiske fripladser i forbindelse med det stigende antal flygtninge. Disse er også indregnet i det samlede resultat, men forventes kompenseret som beskrevet i det generelle afsnit vedr. flygtninge.
 • For så vidt angår forældrebetaling til dagtilbudsområdet og fritidsordninger forventes der et yderligere fald i indtægterne, som også vil medvirke til at påvirke resultatet for 2015 negativt. Forventningen til indtægter vedr. dag- og fritidstilbud er reduceret med 4,5 mio. kr. i forhold til BO2.
 • Der er en række andre områder, der trækker i en positiv retning i forhold til det samlede resultat, idet disse områder har mindreforbrug. Det gælder bl.a mindreforbrug på skoler, dagtilbud, fritidsordninger, lønsumsforbrug på dele af Center for Børn og Unge's teams, samt andre fælles udgifter på rammen for Læring og undervisning.
 • For så vidt angår forventningen til forbruget på de enkelte dagtilbud, dagplejen, skoler og fritidsordninger er der taget udgangspunkt i den økonomiopfølgning, der foregår løbende.
 • Forventningen til øvrige udgifter såsom fællesudgifter, administration samt indtægter er fremkommet ved en kombination af fremskrivning af forbrug fra økonomisystemet og individuelle dispositionsregnskaber.


Social- og Sundhedsudvalgets område:
Administrationen forventer et merforbrug på 22,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvilket svarer til en afvigelse fra budgettet på 2,4 procent. Dog bemærkes det, at hvis den indstillede budgetændring godkendes ender det forventede merforbrug på 23,1 mio. kr.
Dette betyder en stigning i forventet merforbrug på 12,6 mio. kr. siden BO2, hvilket forklares nedenfor.

Årsager til stigning siden BO2:
Den altoverskyggende årsag til stigningen siden BO2, er at der ved BO3 indgår et forventet regnskab på flygtningerammen. Ved BO2 var dette udeladt, men estimeret til et merforbrug på 7 mio. kr., der på daværende tidspunkt blev forventet dækket af statens ekstraordinære økonomiske kompensation til kommunerne i 2015. Den forventede merudgift er siden vokset til 8,9 mio. kr., og indgår nu fuldt ud i prognosen.
Derudover er prognoserne forværret med ca. 2 mio. kr. på henholdsvis pleje og træning og borgere med handicap.

Modgående foranstaltninger:
Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger af følgende årsager:

 1. Der allerede er indarbejdet udgiftsreducerende tiltag for i alt 5,8 mio. kr. fra implementering af budget 2015-2018.
 2. Arbejdet med prioriteringskataloget frem mod budget 2016-19 førte blot til udgiftsreducerende forslag i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. til at imødegå de besparelseskrav Social- og Sundhedsudvalget skal udmønte i perioden.
 3. Social- og Sundhedsudvalget har en samlet forventet budgetoverskridelse på i alt 20 mio. kr. på medfinansieringen af sundhedsområdet samt flygtninge, som begge er områder med meget begrænset mulighed for udgiftsreduktion.
 4. Trods fortsat fokus på effektiv visitation vurderes det ikke at være realistisk at hente modgående besparelser i den størrelsesorden på Social- og Sundhedsudvalgets øvrige budgetområder.


Administrationen arbejder dog videre med de forslag, der indgår i prioriteringskataloget til budget 2016-19 for at kortlægge et eventuelt yderligere besparelsespotentiale. Derudover igangsætter administrationen en række særanalyser, hvis økonomiske potentiale på nuværende tidspunkt ikke kan estimeres.

Årsager til den samlede budgetafvigelse:

 • Delrammen flygtninge forventes overskredet med 8,9 mio. kr. I denne vurdering er der ikke indregnet Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle andel af den ekstraordinære indtægt Gribskov Kommune har fået til at dække merudgifterne af de forhøjede flygtningekvoter i 2014 og frem. Da den ekstraordinære indtægt kun beløber sig til 3,2 mio. kr. og denne indtægt skal fordeles mellem udvalgsområder, vil den forventede merudgift for Social- og Sundhedsudvalget dermed ikke blive dækket.
 • På medfinansieringen af sundhedsområdet forventes en merudgift på 11 mio. kr. Tendensen i 2015 er en fortsættelse af det høje aktivitetsniveau fra 2014.
 • Derudover er delrammerne borgere med handicap og socialt udsatte udfordret af et stigende antal overgangssager fra CBU til CSS. I lyset af det, vil CBU og CSS frem mod BO4 i samarbejde foretage en tilbundsgående analyse af disse sager.


Erhverv- og Turismeudvalgets område:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i regnskab 2015 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 1,9 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:
Afvigelsen skyldes forventet mindreforbrug på Drift, ETU.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • Det er en forudsætning, at den afsatte pulje til Erhvervsudvikling på 2,0 mio. kr. i 2015 bliver udmøntet og anvendt i året.


Arbejdsmarkedsudvalgets område:
Administrationen forventninger et merforbrug på 2,0 mio. kr. i regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 0,6 procent, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, samt at vurderingen sker forholdsvis tidligt på året.

Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om, at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I forbindelse med omkonvertering af Jobcenterets fagsystem (Workbase) har der fra leverandørens side (KMD) været så store udfordringer på landsplan, at driften i Jobcenteret er væsentligt ramt og dermed er det heller ikke muligt at producere valid ledelsesinformation til baggrund for budgetopfølgning BO3.
  BO3 hviler således, alene på en budgetopfølgning på baggrund af priser, forbrug og en lineær fremskrivning af forbruget. Der har f.eks. ikke været muligt at tage hensyn til sæsonudsving, aktuelle sagsantal m.v.
  På den baggrund gøres opmærksom på, at BO3 på arbejdsmarkedsområdet er behæftet med høj grad af usikkerhed.
 • På rammen Overførsler forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp på 10,1 mio. kr., der modsvares af mindre forbrug på de øvrige overførsler på - 5,7 mio.
 • På rammen Indsatser forventes et mindre forbrug på 2,4 mio. kr.


Kultur- og Idrætsudvalgets område:
Administrationen forventer at overholde budgettet i regnskab 2015 på Kultur og Idrætsudvalgets område.

Økonomiudvalget som fagudvalg:
Administrationen forventer et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. i regnskab 2015 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 6,2 procent.

Administrationen vurderer, at der ved årets afslutning fortsat vil være et mindreforbrug.

Årsager til budgetafvigelsen:

 • På Politiske udvalg og administration forventes en budgetafvigelse på -6,1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindreforbrug på lønsum og resultatlønspulje på centre under ØU samt intern leasing og merindtægt på sygeforsikring og barselsfond.
 • På Puljer, ØU forventes en budgetafvigelse på -13,1 mio. kr. som følge af afsat pulje til imødegåelse af udfordringer på børneområdet og manglende gevinstrealisering på sygefravær.
 • På Ejendomsudgifter forventes en budgetafvigelse på 2,8 mio. kr., som hovedsaligt vedrører flytning af opgave fra Grønne områder under Teknisk Udvalg samt forventet merforbrug på boliger til flygtninge og familiesammenførte.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I det forventede regnskab på Valg er der indlagt en forudsætning om, at folkeafstemning om retsforbehold bliver afholdt i 2015. Forventet udgift til folkeafstemningen på 0,9 mio. kr. er indregnet i det forventede regnskab 2015.
 • På Administrationsbidrag, sociale tilbud forventes afregning af tilsynsudgift fra det nye Sociale Tilsyn i Hovedstadsregionen på 0,4 mio. kr. Dertil forventes et fald i belægning på flere botilbud, der medfører et mindreindtægt på administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. Det er en forudsætning, at denne tendens fortsætter resten af året.
 • Det forventede regnskab på Puljer, ØU afhænger fortsat meget af arbejdet med realisering af de strategiske investeringspuljer og øvrige elementer fra budgetaftalen 2014-2017 og 2015-2018.
 • Som følge af Ejendomsstrategien er det fortsat en forudsætning, at ejendomsporteføljen nedbringes og herved giver mulighed for bygningsoptimering og færre driftsudgifter. Der skal samlet indfries reduktioner på Ejendomsudgifter på 7,5 mio. kr. i 2015. Der er pt. en forventning om en samlet fortjeneste på 5,4 mio. kr. ved køb og salg af ejendomme. Det resterende beløb forventes afholdt indenfor den eksisterende ejendomsramme.
 • Det forventede nettoforbrug på 1,3 mio. kr. på boliger til flygtninge og familiesammenførte i 2015 afhænger af hvornår flygtningene kommer og hvor mange familiesammenførsler, der sker.2.2 Ordinære anlæg

På anlæg er forventningen til regnskab 2015 et samlet forbrug på 82,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget svarer til en afvigelse fra det korigerede budget på -25,6 pct. og et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. For langt de fleste projekter er der tale om en forskydning i udførelse og afholdelse af tilhørende udgifter. Derfor forventes mindreforbruget overført til næste år.

Særlige opmærksomhedspunkter:

 • I det forventede forbrug på 82,8 mio. kr. er indeholdt 6,7 mio. kr. der er afsat på anlægsrammen til imødegåelse af udfordringer på børneområdet, samt 7,3 mio. kr. til jordforureningssager.
Mindreforbruget kan forklares ved:

 • Anlægsprojektet "Attraktive lokal samfund" forventes at få et mindreforbrug på ca. 18,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at projektet har været i licitation, samt at ikke hele budgettet forventes anvendt i 2015.
 • "Kulturhavn Gilleleje" forventes at få et mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr. i 2015, da der i 2015 alene forventes afholdt udgifter til ekstern bistand i relation til projektet, mens de øvrige udgifter i forbindelse med anlæggelse af kulturhus og bibliotek først forventes afholdt i 2016.
 • "Undervisning og læring Gilleleje", forventes at få et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr. i 2015, da projektet pt. er i projekt- og afklaringsfasen.
 • "Energioptimering Nordstjerneskolen", forventes at få et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, da der først forventes opstart medio 2015.
 • "Trafikforhold ny skole" forventes at få et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., da resultatet af trafikanalyserne først forventes at ligge klart i løbet af fjerde kvartal 2015.
 • "Trafiksikring cykelsti Blistrup Smidstrup" forventes at få et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., da projektet forventes gennemført billigere end budgetteret.
 • "Svingbane & P-plads ved Esrum kloster" forventes at få et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. , da klostret ønsker at få sat arbejdet på ”stand by”.
 • Projektering af ny vej "Græsted-Gilleleje" er sat på "stand by" til ultimo 2016, med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr som resultat i 2015.
 • Etablering af lys på kunstværk i svømmehal, er et projekt der ønskes nedlagt, da dette ikke efterspørges længere. Såfremt projektet nedlægges forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der henvises til indstilling om nedlæggelse af projektet i nærværende sag.


I det samlede forventede forbrug af anlægsmidler for 2015, er følgende indeholdt:

 • Et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af oprydning efter stormene i 2014, der skal finansieres af den samlede anlægsramme
 • Et merforbrug på Belysningsanlæg på ca. 2,9 mio. kr., der skal finansieres af den samlede anlægsramme.
 • Jordforureningssager med et samlede beløb på 7,3 mio. kr. der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme:
  • Klokkeskoven 5 på 2,5 mio. kr.
  • Strandåsen 6 og Strandåsen 8 på i alt 4,8 mio. kr.


Den samlede anlægsoversigt ved BO 3 er gengivet i bilag 2.

Der søges om frigivelse af 0,7 mio. kr. fra anlægsprojektet "Kystsikring" vedr. det fælles kystprogram.


2.3 Byudvikling

Det korrigeret budget på den samlede Byudviklingsramme udgør 9,4 mio. kr. incl. overførsler fra 2014. Her ved BO3 er det forventningen, at der vil være et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. ift korigeret budget. Mindreforbruget skyldes alene udviklingen indenfor køb og salg jf. nedenfor.

I opgørelsen af mindreforbruget, er forudsat, at nettoindtægterne fra køb og salg på 5,4 mio. kr. anvendes til at nå budgettet på ejendomsrammerne.Rammen er opdelt i 3 områder:

 • Alm. udgifter til drift af ejendomme og jord
 • Udgifter til renter og afdrag til lån optages til køb af jord og ejendomme
 • Indtægter og udgifter ifm køb og salg af ejendomme og jord


Bemærkninger vedr. drift:
Det forventes, at det afsatte budget på 1,5 mio. kr. til drift af diverse arealer samt diverse ejendomme overholdes.

Bemærkninger vedr. udgifter til renter og afdrag:
Det forventes, at det afsatte budget på 4,1 mio. kr. til renter og afdrag overholdes.

Bemærkninger vedr. Køb og salg:
Der afsættes ikke noget egentligt budget ved budgetvedtagelsen til indtægter og udgifter på denne delramme, idet det forudsættes, at udgifter til køb skal dækkes af salg i året.

Det ”Korrigerede budget 2015” består derfor af overførsler fra 2014 til 2015 for igangværende projekter, der er påbegyndt i 2014, eller tidligere, og er fortsat i 2015, samt særskilte bevillinger givet i 2015 til diverse projekter.

Der er overført i alt 4,4 mio. kr. fra 2014 til 2015, og givet særskilte bevillinger i 2015 for -0,6 mio. kr., hvorved det samlet korrigerede budget for 2015 udgør 3,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et salg for i alt 10,9 mio. kr., og et køb på 5,5 mio. kr. i 2015. Samlet set overstiger salgsindtægter derfor købsudgifterne med 5,4 mio. kr. I disse beløb indgår udgifter til indfrielse af lån i Aktivitetshuset, Haragergård, på 4,2 mio. kr. Sker denne indfrielse ikke vil salgsindtægterne overstige købsudgifterne med 9,6 mio. kr. Administrationen er sammen med boligselskabet og det relevant fagministerium i dialog vedr. en afklaring af det juridiske grundlag for en indfrielse af lånet.

Budgettet til Køb og salg på Byudviklingsrammen er disponeret til delvis finansiering af besparelseskravene på ejendomsrammerne. Det forventede resultat på 5,4 mio. kr. er derfor medtaget i det forventede regnskab under ejendomsrammerne og ikke under Byudvikling.


2.4 Forsyningsområdet Forsyningsområdet, driftSom det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigeret budget som BO2, at blive overholdt. Der dog er følgende opmærksomhedspunkter:

Genbrugsstationer:

 • Indtægter fra genbrugsstation Skærød er faldende, dels som følge af faldende priser på salg af genbrugsmaterialer, dels som følge af at genbrugsstation Skærød har været lukket i en periode.
 • Som følge af ansættelse af personale på genbrugsstationerne Skærød og Højelt, er lønsummen under pres.
 • Ændret afregningsgrundlag for fordelingen mellem sommerhuse og helårshuse, får betydning for Gribskovs betaling til Vestforbrændningen med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. pr. år. Beløbet forventes indeholdt i det eksisterende driftsbudget.


Dagrenovation:

 • De øgede udgifter til genbrugsstationerne, forventes dækket af en samlet merindtægt fra salg af scannede containere på ca. 2,0 mio. kr. og fra kørselsudligning på ca. 1,5 mio. kr.

Forsyningsområdet, anlæg:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede forbrug at svare til det korrigerede budget, mens forbruget i forhold til BO2 er 0,2 mio. kr. højere, som følge af overførsler fra 2014 til 2015. Mens stigningen fra BO2 til BO3, skyldes en tillægsbevilling givet på BY 13.04.15 til etablering af affaldsstation ved Tisvildeleje P-plads.

Anlægget, der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, er færdig, og der vil blive aflagt endelig anlægsregnskab i forbindelse med BO4, mens anlægget til "Nedsænkede containere" fortsat er i gang.

Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2014 kr. var på -17,7 mio. kr., dette forventes at være på -9,7 mio. kr. ved udgangen af 2015.


2.5 Finansiering

Der forventes merindtægter på samlet 19,37 mio. kr., de stammer fra renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter, grundskyld, ekstraordinært tilskud til flygtninge og midtvejsreguleringen.

Der forventes pt. mindreindtægter fra renter vedr. lån til betaling ejendomsskatter på 1,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels, at pensionisternes gæld til kommunen er 30 mio. kr. lavere end budgetteret, og dels at rentesatsen for 2015 er fastsat til 1,64% mod en budgetteret rente på 2,0%.

Grundskyldsindtægterne forventes at ligge 7,0 mio. kr. over budgettet, det skyldes, at tilbagebetalingerne til grundejerne er faldet markant i år. Der har i flere år været et årligt niveau på over 10 mio. kr., men på baggrund af tilbagebetalingerne i årets første fem måneder forventes nu et samlet tilbagebetalingsniveau på højst 2 mio. kr. i 2015 mod et budget på 9,0 mio. kr.

Der sker en efterregulering af det tilskud kommunen modtog vedr. tilbagebetalinger i 2014, efterreguleringen er på 0,3 mio. kr. Tilskuddet gives ikke længere.

Kommunerne modtager som følge af den ekstraordinært store flygtningetilgang et tilskud i 2015 på samlet 325 mio. kr., Gribskovs andel af dette tilskud er på 3,2 mio. kr.

Den netop indgåede kommuneaftale betyder, at Gribskov Kommune modtager 0,8 mio. kr. i midtvejsregulering. KL har i maj vurderet deres forventninger til årets midtvejsreguleringer, og ekskl. den reducerede pl-regulering, regner de med, at Gribskov Kommune skal betale 0,8 mio. kr., men forhandlingerne kan let give et helt andet resultat.

Derudover bliver kommunerne ikke midtvejsreguleret for den lave pl-udvikling i 2015, og de 9,6 mio. der blev tilført rammen i BO2 skal derfor ikke anvendes. Der søges i denne BO3 og at overfører budgettet til en pulje under ØU.


3. Anlægsregnskaber:
Der aflægges ved denne BO3 følgende anlægsregnskab for Det Tekniske Område:

 • Gribskov Kommunes belysningsanlæg


Gribskov kommunes belysningsanlæg
Anlægget omfatter tilbagekøb af kommunens belysningsanlæg fra DONG.

Den samlede udgift til anlægget er blevet 12,0 mio. kr., hvilket er 2,9 mio, kr. dyrere end budgetteret. Merforbruget skal som vedtaget af BY 09.03.15 finansieres indenfor den samlede anlægsramme.


4. Tillægsbevillinger og omplaceringer:


Tillægsbevillinger

Der søges ikke tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Omplaceringer

Omplaceringer mellem Økonomiudvalget og fagudvalg

Korrektion af lønsum - Centre under ØU
I forbindelse med flytning af arbejdsopgaver mellem de administrative centre skal der samtidig ske en regulering af lønsum på 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 fra Center for Social og Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget til Centre under ØU.

Ny omkostningsfordeling på IT området
I forbindelse med indførelse af ny omkostningsfordeling på IT området ophæves de tidligere interne afregninger mellem fagområder og IT, og budgettet flyttes permanent til IT området. Der søges derfor overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra de øvrige fagudvalgsområder til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

Gevinstrealisering - Grønne områder
I forbindelse med gevinstrealisering på udbud af Grønne område overføres der 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. årligt i 2016-2019 fra Teknisk Udvalg til Puljer, ØU.

Besparelse på Ejendomsdrift, flytning af Sproghuset
I forbindelse med Børneudvalgets beslutning om at flytte Sproghuset fra Græsted til Helsinge forventes en årlig besparelse på 150.000 kr. i 2015-2019 på ejendomsdrift, som søges overført fra Ejendomsudgifter til Undersøgelse og socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Grønne områder - Tagrender, belægning, hegn, afvanding mv.
I forbindelse med flytning af opgaven på vedligehold af tagrender, belægning, hegn og afvanding mellem Det tekniske område og Ejendomsservice søges der overført 1,7 mio. kr. årligt i 2015-2019 fra Grønne området under Teknisk Udvalg til Ejendomsudgifter.

Omplaceringer mellem DTO og BØR
Kørsel børn & unge
I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" har Børneudvalget på deres møde 24.11.2014 besluttet at ændre serviceniveauet i kørsel til specialtilbud, med en reduktion af kørselsudgifterne under Det Tekniske Område til følge på 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. fra 2016, hvorfor der søges om en omplacering på 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio, kr. i 2016 og frem fra Befordring Børn og Unge under Teknisk Udvalg til Undersøgelse og Socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Børneudvalget har i forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" på deres møde den 20.04.2015 besluttet at flere børn skal køre med Movia frem for skolebus, med en reduktion af kørselsudgifterne på Det Tekniske Område til følge, hvorfor der søges om en omplacering på 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio, kr. i 2016 og frem fra Befordring Børn og Unge under Teknisk Udvalg til Undersøgelse og Socialfaglig indsats under Børneudvalget.

Omplaceringer mellem drift og anlæg
I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" besluttede Børneudvalget på deres møde 20.04.2015, at udskyde etablering af Gribskov Akademi. Der søges om en omplacering på 500.000 kr. i 2015 fra anlægsprojektet Attraktive lokalsamfund til Undersøgelse og socialfaglig indsats

Omplaceringer indenfor anlæg
Projektet "Etablering af lys på kunstværk i svømmehal", ønskes nedlagt da dette ikke efterspørges længere og de 0,2 mio. kr. der er afsat til dette, ønskes omplaceret til kontoen ”Projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme”.

Det korrigerede budget for på -4,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Elena” og det korrigerede budget på -5,2 mio. kr. til anlægsprojektet ”Investeringsplan Bygninger & Klimatiltag”, ønskes flyttet til den samlede konto for ”Investeringsplan bygninger og klimatiltag”, således at alle anlægsudgifter vedr. bygninger og klimatiltag er samlet her.

Omplaceringer mellem Ordinær Drift og Finansiering
I BO2 blev besparelserne vedr. den lavere pl-regulering flyttet fra Ordinær Drift til udligning og Tilskud under finansiering. Det skete fordi der var en forventning om, at kommunerne vil blive midtvejsreguelret for provenuet af den lavere pris- og lønudvikling.

Men pl-gevinsten er ikke blevet midtvejsreguleret, og gevinsten foreslås derfor flyttet til en pulje under ØU.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 §40 stk 2 & 3 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.Bilag

Bilag 1: ØU 24-08-15 Opfølgning på budgetaftalens elementer, anlæg Dok. nr. 2015/15433 007

Bilag 2: ØU 24-08-15 Anlægsoversigt BO3 2015 Dok. nr. 2015/15433 038

Bilag 3: PMU 10-08-18 & TEK 12-08-15, Anlægsregnskab Gribskov kommunes belysningsanlæg Dok. nr 2015/15433 037


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at godkende budgetopfølgningen.
 2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Ordinær drift:
  Det Tekniske Område
  -3.375.000
  Børneudvalget
  -827.000
  Social- og Sundhedsudvalget
  -973.000
  Økonomiudvalget
  5.675.000
  Pulje til pl-reguleringer
  9.572.000
  Ordinær anlæg:
  Børneudvalget
  -675.000
  Økonomiudvalget
  175.000
  Finansiering
  Pulje til pl-reguleringer
  -9.572.000
  I alt
  0
  0
 3. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Det Tekniske Område
  -4.250.000
  -4.250.000
  -4.250.000
  -4.250.000
  Børneudvalget
  -652.000
  -652.000
  -652.000
  -652.000
  Social og Sundhedsudvalget
  -1.174.000
  -1.174.000
  -1.174.000
  -1.174.000
  Økonomiudvalget
  6.076.000
  6.076.000
  6.076.000
  6.076.000
  I alt
  0
  0
  0
  0
 4. at godkende anlægsregnskabet: Gribskov Kommunes belysningsanlæg
 5. at frigive 700.000 kr. fra anlægsprojekt "Kystsikring"
 6. at godkende nedlæggelse af anlægsprojektet "Etablering af lys på kunstværk i svømmehal", og at det afsatte beløb på 175.000 kr. overføres til ”Projekter der skal dækkes indenfor den samlede anlægsramme”.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning 24-8-2015:

1. - 6. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. - 6. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

139. Årsplanlægning - ændringer i mødeplanen 2015
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler ændringer i mødeplanen i efteråret 2015.

Baggrund
Byrådet besluttede plan for de politiske møder i 2015 på byrådsmødet den 27. oktober 2014. Datoerne for budgetseminar både før og efter sommerferien var indarbejdet i mødeplanen, dog med forbehold for, at ændringer i planlægning af budgetarbejdet kan føre til ændringer i mødeplanen.

Økonomiudvalget besluttede en revideret budgetproces på et ekstraordinært møde den 22. juni 2015, og som følge heraf forelægger administrationen en revideret mødeplan til godkendelse i Byrådet.

Ændringer i mødeplanen 2015
Ændringer i mødeplanen vedrører perioden 7. september - 8. oktober 2015.

 • Budgetseminar afholdes 7. - 8. september
 • Fagudvalgsmøder flyttes fra 7. - 9. september til 21. - 24. september. Social- og Sundhedsudvalget fastholder dog ordinært udvalgsmøde den 9. september og supplerer med et ekstraordinært udvalgsmøde den 22. september. Ligesom Erhvervs- og Turismeudvalget holder ordinært udvalgsmøde den 14. september og supplerer med ekstraordinært møde den 21. september.
 • Økonomiudvalget behandler 1. behandling af budget den. 10. september, mens mødet den 21. september aflyses
 • Byrådet behandler 1. behandling af budget den 17. september, mens byrådsmødet den 28. september aflyses
 • Økonomiudvalgets 2. behandling d. 1. oktober
 • Fagudvalgsmøder planlagt til afholdelse torsdag den 8. oktober (Børneudvalget, Plan- og Miljøudvalget) flyttes til mandag den 5. oktober
 • Byrådets 2. behandling d. 8. oktober, mens byrådsmøde den 5 oktober aflyses.


En revideret plan er vedhæftet denne sag som bilag.

Dagsorden til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet
Dagsorden til Økonomiudvalgets møde torsdag den 1. oktober 2015 skal udsendes fredag den 25. september 2015 d.v.s. allerede dagen efter de sidste fagudvalgsmøder.

Administrationen beder Økonomiudvalget om at beslutte, at dagsorden - hvis nødvendigt - kan udsendes mandag den 28. september d.v.s. senere end 4 hverdage før mødet. Dette for at sikre tid til at bearbejde materialet ud fra fagudvalgenes behandling og for at tage højde for uforudsete hændelser.


Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven LBK nr 769 af 09/06/2015 § 8 stk. 1 - 2
Kommunestyrelsesloven LBK nr 769 af 09/06/2015 § 8 stk. 5

Økonomi
-

Bilag
Bilag: ØU 24-08-15 Byrådskalender 2015 - udkast Dokumentnummer 2014/32692 010

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende den reviderede plan for møder i de politiske udvalg i efterår 2015


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
2. at godkende at dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2015 kan udsendes mandag den 28. september 2015.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning 24-08-2015:

1. Anbefalet.
2 Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Bortfalder.

Fraværende: Jannich Petersen

140. Nedlæggelse af Skoleudvalget og Vækstudvalget
00.22A00 - 2015/24907

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om at nedlægge Skoleudvalget og Vækstudvalget.

Baggrund
I konsekvens af de stillede forslag i Byrådet om oprettelse af to nye temaudvalg i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 (lbk. nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse), Vækst- og Skoleudvalget og Handicapudvalget, stilles der forslag om nedlæggelse af de nuværende Skoleudvalg og Vækstudvalg.

Nedlæggelserne af de to eksisterende udvalg begrundes i den omstændighed, at udvalgenes arbejds- og ansvarsområder fremadrettet vil blive varetaget i de nye temaudvalg, hvorfor Skole- og Vækstudvalgene overflødiggøres.

Nedlæggelserne af Skoleudvalget og Vækstudvalget foreslås nedlagt med virkning fra den 1. september 2015 og forudsætter, at oprettelsen af de nye temaudvalg besluttes.

Den retlige ramme
Nedlæggelse eller oprettelse af et eller flere temaudvalg i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 forudsætter ikke omkonstituering af Byrådet - uanset at et eller flere medlemmer af Byrådet måtte stemme imod et forslag om nedlæggelse eller oprettelse af et temaudvalg.

Reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, om varigheden af valg m.v. til Økonomiudvalget og de stående udvalg for hele funktionsperioden gælder ikke for temaudvalg.

Beslutning om nedlæggelse eller oprettelse af et eller flere temaudvalg besluttes af Byrådet ved simpel flertalsafgørelse.

Skal der oprettes eller nedlægges flere temaudvalg skal beslutning træffes individuelt for hvert enkelt udvalg. Beslutningerne kan dog behandles i samme sagsfremstilling.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, jf. stk. 3.


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
1. at nedlægge Skoleudvalget.
2. at nedlægge Vækstudvalget.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 2 Anbefalet.
Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

141. Oprettelse af Handicapudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
00.22A00 - 2015/24447

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om etablering af et § 17, stk. 4 - udvalg: "Handicapudvalget".

Udvalget foreslås oprettet for perioden fra den 1. september 2015 til den 31. december 2015.

Udvalget foreslås at bestå af fem pladser.

Forslaget om oprettelse af Handicapudvalget er stillet af partierne V, G, O, A.

Baggrund og ansvarsområde
Det særlige fokusområde for Handicapudvalget vil være at formulere rammerne for Gribskov Kommunes fremadrettede handicappolitik - herunder i forhold til de særligt prioriterede indsatsområder "tilgængelighed", "inklusion", "velfærdsteknologi" og "borgerens retssikkerhed" sammenholdt med FN's Handicapkonvention.

I henhold til forslaget til Handicapudvalgets kommissorium foreslås udvalgets arbejde afsluttet ved udgangen af indeværende kalenderår (december 2015).

Forslag til Handicapudvalgets kommissorium vedlægges som bilag til denne sagsfremstilling.

Den styrelsesretlige ramme for udvalgets nedsættelse m.v.
I styrelsesretlig henseende står det Byrådet frit for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller forberedende og rådgivende funktioner.

Oprettelse eller nedlæggelse af et (eller flere) § 17, stk. 4-udvalg vil kunne ske inden for rammerne af den eksisterende konstitueringsaftale og kræver således ikke omkonstituering af Byrådet.

Et § 17, stk. 4-udvalg vil normalt blive nedsat under Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Mere sjældent vil et § 17, stk. 4 - udvalg blive nedsat direkte under Byrådet.

Beslutningen om nedsættelse af et nyt § 17, stk. 4 - udvalg med tilhørende arbejdsområde/kommissorium træffes ved simpel flertalsafgørelse i Byrådet - herunder hvor mange medlemmer, der skal være i udvalget.

Byrådet kan, ved simpelt flertal beslutte, at f.eks. borgmesteren eller en udvalgsformand (for det stående udvalg) skal være "født" medlem af udvalget.

Ofte overlades konstitueringen af et § 17, stk. 4 - udvalg til temaudvalget selv på dets første møde. Der er dog intet til hinder for, at Byrådet, ved simpelt flertal, beslutter hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med beslutningen om temaudvalgets oprettelse.

Besættelsen af pladserne i temaudvalget sker (normalt) efter forholdstalsvalgmetoden, jf. den kommunale styrelseslov § 25, jf. § 24. Hvis der er fuldstændig enighed i Byrådet kan en anden indvælgelsesmetode til besættelse af udvalgspladserne dog besluttes (f.eks. simpelt flertalsvalg).

Til Byrådets behandling af sagen den 31.8.2015, vil navnene på de kandidater, som valggrupperne har indmeldt fremgå af et nyt bilag 2.

Vederlag
Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter m.v. § 7, så kan rammen for vederlag til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag maksimalt udgøre 305 % af borgmestervederlaget. I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det besluttet at hele rammen skal anvendes. Det betyder helt konkret at fastholdelse af 2 nye § 17 stk. 4 udvalg, skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme.
Den økonomiske ramme udgør konkret kr. 2.269.953 (305 % af borgmestervederlaget), heraf udgør udgiften til de eksisterende § 17 stk. 4 udvalg kr. 266.618 årligt. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug på kr. 9.812 på rammen, som kan indgå i fordelingen af vederlag til de nye § 17 stk. 4 udvalg.

Nuværende fordeling jf. politisk beslutning (BY) den 9. december 2013 (pkt. 242)


Vækstudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 12% af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14% af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 16.675 kr.)
  = 50.025 kr.

162.704 kr.

Skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
Formandsvederlag 5% af vederlaget til borgmesteren
= 37.212 kr.

Udvalgsvederlag til 6 medlemmer (6 x 11.117,04 kr.)
= 66.702 kr.

103.914 kr.

Samlet for § 17 stk. 4 udvalg

266.618 kr.


Fordeling af vederlag til § 17 stk 4 udvalg efter 1. september 2015


Vækst-/skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
 • Formandsvederlag 12 % af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 5 medlemmer (5 x 16.675 kr.)
  = 83.375 kr.

196.054 kr.

Handicapudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 5 % af vederlaget til borgmesteren
  = 37.212 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.)
  = 18.306 kr.

78.887 kr.

Samlet for de 2 nye § 17, stk. 4 udvalg

274.941 kr.


Udgifterne er beregnet på årsbasis, og gradueres forholdsvis for perioden 01.09.2015 - 31.12.2015.

Forslaget til fremadrettet fordeling af vederlag til de 2 nye § 17, stk. 4 udvalg kan iværksættes inden for den nuværende økonomiske ramme på 305 % af borgmestervederlaget.

Det skal bemærkes at der med oprettelsen af de to ovenstående udvalg ikke vil være midler i 2015 til oprettelse af yderligere § 17, stk 4 udvalg.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse, bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.


Økonomi
Der er ikke afsat økonomi til et driftsbudget for udvalget. Hvis udvalget vurderer, at der er behov for finansiering til særlige aktiviteter og indsatser i forløbet, skal udvalget ansøge Økonomiudvalget.


Bilag
Bilag 1: Forslag til kommissorium for Handicapudvalget dok nr 2015/24447 001

Bilag 2: Bilag 2: Valggruppernes kandidater til Handicapudvalget dok nr 2015/24447 003
Bilag 2 er offentliggjort i forbindelse med dagsorden til Byrådets møde den 31. august 2015 og forelå således ikke ved Økonomiudvalgets behandling den 24.8.2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:
1. at nedsætte et handicapudvalg med virkning fra den 1. september 2015 til den 31. december 2015.
2. at Handicapudvalget består af fem pladser.
3. at besætte pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdsvalgtal.
4. at træffe eventuel beslutning om udvalgets formand.
5. at træffe eventuel beslutning om "født medlemskab" for Borgmesteren/udvalgsformanden.
6. at træffe beslutning om størrelsen af udvalgsmedlemmerne vederlag svarende til en procentdel af borgmesterens vederlag.

Administrationen indstiller til Byrådet:
7. at besætte pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdsvalgtal, med de kandidater valggrupperne har indmeldt og som fremgår af bilag 2.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 2 Anbefalet.
3. Bortfalder (er indskrevet i dagsordnen ved en administrativ fejl)
4. - 6. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.
3. Bortfalder (er indskrevet i dagsordnen ved en administrativ fejl)
4. Tiltrådt at temaudvalget selv konstituerer sig med formand
5. Tiltrådt at der ikke er "født medlemskab" for Borgmester/ udvalgsformand i temaudvalget
6. Tiltrådt.

7. Tiltrådt, at pladserne i temaudvalget besættes som det fremgår i bilag 2, dog med den ændring, at det er Birgit Roswall (V), der indgår i udvalget i stedet for Poul-Erik Høyer (V).

Fraværende: Jannich Petersen

142. Oprettelse af "Vækst- og Skoleudvalget", jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
00.22A00 - 2015/24445

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om etablering af et § 17, stk. 4 udvalg: "Vækst- og Skoleudvalget".

Udvalget foreslås oprettet med virkning fra den 9. september 2015 og frem til udløbet af indeværende valgperioden (den 31. december 2017).

Udvalget foreslås at bestå af syv pladser.

Forslaget er stillet af partierne V, G, O, A.

Baggrund og ansvarsområde
Byggeriet af ny skole i Gilleleje ses tæt forbundet med skabelse af et godt vækstgrundlag. Derfor foreslås det at skoleudvalget nedlægges og at arbejdet med ny skole i Gilleleje forankres i et nyt Vækst- og Skoleudvalg.

Vækst- og Skoleudvalget vil særligt skulle understøtte udviklingen af vækstmuligheder i Gribskov Kommune. Fokus for udvalgets arbejde er koncentreret om følgende punkter:

 • At skabe oplevelser og erhvervsmuligheder, som grundlag for et godt og trygt familieliv.
 • At skabe nye private arbejdspladser og virksomheder i en velfungerende infrastruktur.
 • At passe særlig godt på de svage borgere.
 • At anlægge et nyt læringsområde i Gilleleje med henblik på at give børn og unge en tryg opvækst og en god folkeskole.
 • At understøtte Byrådet i at arbejde med en fælles Nordsjællandsk vækstdagsorden med infrastruktur som vækstdriver


Organisatorisk vil det nye Vækst- og Skoleudvalg høre under Økonomiudvalgets ressort og får til opgave at rådgive Økonomiudvalget og Byråd i forhold til lokale, regionale og nationale vækstdagsordner.

Udvalget er derudover tiltænkt en konkret forberedende og rådgivende funktion i forhold til anlæg af en ny skole i Gilleleje.

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for Vækst- og Skoleudvalget, som vedlægges som bilag til denne sagsfremstilling.

Den styrelsesretlige ramme for udvalgets nedsættelse m.v.
I styrelsesretlig henseende står det Byrådet frit for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemt hverv eller forberedende og rådgivende funktioner.

Et § 17, stk. 4 - udvalg vil normalt blive nedsat under Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Mere sjældent vil et § 17, stk. 4 - udvalg blive nedsat direkte under Byrådet.

Oprettelse eller nedlæggelse af et (eller flere) § 17, stk. 4 - udvalg vil kunne ske inden for rammerne af den eksisterende konstitueringsaftale og kræver således ikke omkonstituering af Byrådet.

Beslutningen om etablering af et nyt § 17, stk. 4 - udvalg træffes ved simpel flertalsafgørelse i Byrådet - herunder hvor mange medlemmer der skal være i udvalget.

Byrådet kan, ved simpelt flertal, beslutte, at f.eks. borgmesteren eller en udvalgsformand (for det stående udvalg) skal være "født" medlem af udvalget.

Ofte overlades konstitueringen til temaudvalget selv på dets første møde. Der er dog intet til hinder for, at Byrådet, ved simpelt flertal, beslutter hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med beslutningen om temaudvalgets oprettelse.

Besættelsen af pladserne i temaudvalget sker (normalt) efter forholdstalsvalgmetoden, jf. den kommunale styrelseslov § 25, jf. § 24. Hvis der er fuldstændig enighed i Byrådet kan en anden indvælgelsesmetode til besættelse af udvalgspladserne dog besluttes (f.eks. simpelt flertalsvalg).

Forud for Byrådets behandling af sagen om et nyt Vækst- og Skoleudvalg har de enkelte valggrupper anmeldt de respektive kandidater til posterne i udvalget til borgmesteren.

Benyttelsen af forholdsvalgmetoden betyder, at der ikke foretages valg til de enkelte udvalgspladser under Byrådsmødet (bortset fra eventuel beslutning om valg af "født medlem" og/eller konstituering af temaudvalgets formand).

Til Byrådets behandling af sagen den 31.8.2015, vil navnene på de kandidater, som valggrupperne har indmeldt fremgå af et nyt bilag 2.

Vederlag
Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter m.v. § 7, så kan rammen for vederlag til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag maksimalt udgøre 305 % af borgmestervederlaget. I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, blev det besluttet at hele rammen skal anvendes. Det betyder helt konkret at fastholdelse af 2 nye § 17 stk. 4 udvalg, skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme.
Den økonomiske ramme udgør konkret kr. 2.269.953 (305 % af borgmestervederlaget), heraf udgør udgiften til de eksisterende § 17 stk. 4 udvalg kr. 266.618 årligt. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug på kr. 9.812 på rammen, som kan indgå i fordelingen af vederlag til de nye § 17 stk. 4 udvalg.

Nuværende fordeling jf. politisk beslutning (BY) den 9. december 2013 (pkt. 242)


Vækstudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 12% af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14% af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 16.675 kr.)
  = 50.025 kr.

162.704 kr.

Skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
Formandsvederlag 5% af vederlaget til borgmesteren
= 37.212 kr.

Udvalgsvederlag til 6 medlemmer (6 x 11.117,04 kr.)
= 66.702 kr.

103.914 kr.

Samlet for § 17 stk. 4 udvalg

266.618 kr.


Fordeling af vederlag til § 17 stk 4 udvalg efter 1. september 2015


Vækst-/skoleudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 7 medlemmer
 • Formandsvederlag 12 % af vederlaget til borgmesteren = 89.310 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 5 medlemmer (5 x 16.675 kr.)
  = 83.375 kr.

196.054 kr.

Handicapudvalg - § 17, stk. 4 udvalg - 5 medlemmer
 • Formandsvederlag 5 % af vederlaget til borgmesteren
  = 37.212 kr.
 • Næstformandsvederlag 3,14 % af vederlaget til borgmesteren = 23.369 kr.
 • Udvalgsvederlag til 3 medlemmer (3 x 6.102 kr.)
  = 18.306 kr.

78.887 kr.

Samlet for de 2 nye § 17, stk. 4 udvalg

274.941 kr.


Udgifterne er beregnet på årsbasis, og gradueres forholdsvis for perioden 01.09.2015 - 31.12.2015.

Forslaget til fremadrettet fordeling af vederlag til de to nye § 17, stk. 4 udvalg kan iværksættes inden for den nuværende økonomiske ramme på 305 % af borgmestervederlaget.

Det skal bemærkes at der med oprettelsen af de to ovenstående udvalg ikke vil være midler i 2015 til oprettelse af yderligere § 17, stk 4 udvalg.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, bekendtgørelse. nr. 793 af 25. juni 2014 § 7 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.


Økonomi
Driftsbudget til udvalget

2015: Der er afsat i alt 375.000 til det tidligere Skoleudvalg og Vækstudvalg. Det foreslås at overføre de uforbrugte midler herfra til det nye Vækst- og Skoleudvalg.

2016: Det foreslås at overføre midler afsat til det tidligere Skoleudvalg og det tidligere Vækstudvalg på i alt 349.000 kr

2017: Det foreslås at overføre midler afsat til det tidligere Skoleudvalg og det tidligere Vækstudvalg på i alt 299.000 kr

Administrationen gør opmærksom på at Byrådet den 2.2.2015 har besluttet at allokere anvendelsen af 3 mio kr. af det forventede overførte mindreforbrug fra anlægsbudgettet til en ny skole i Gilleleje, til at kompensere de centre i administrationen, som bliver særligt hårdt ramt af ressourcetræk ifbm. arbejdet med den nye skole. Denne beslutning er fortsat gældende.


Bilag
Bilag 1: Forslag til kommissorium for Vækst- og Skoleudvalget dok nr 2015/24445 002

Bilag 2: Bilag 2: Valggruppernes kandidater til Vækst- og Skoleudvalget dok nr 2015/24445 004
Bilag 2 er offentliggjort i forbindelse med dagsorden til Byrådets møde den 31. august 2015 og forelå derfor ikke ved Økonomiudvalgets behandling den 24. august 2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
1. at nedsætte et Vækst- og Skoleudvalg med virkning fra den 1. september 2015 og for resten af funktionsperioden.
2. at Vækst- og Skoleudvalget består af syv pladser.
3. at træffe eventuel beslutning om udvalgets formand.
4. at træffe eventuel beslutning om "født medlemskab" for Borgmesteren/udvalgsformanden.
5. størrelsen af udvalgsmedlemmernes vederlag svarende til en procentdel af borgmesterens vederlag
6. at afsætte driftsmidler til udvalget i årene 2015, 2016 og 2017, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller til Byrådet:
7. at besætte pladserne i udvalget efter reglerne i styrelseslovens § 25, jf. § 24 om forholdsvalgtal, med de kandidater valggrupperne har indmeldt og som fremgår af bilag 2.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 6 Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt at temaudvalget selv konstituerer sig med formand
4. Tiltrådt at der ikke er "født medlemskab" for Borgmester/ udvalgsformand i temaudvalget
5- 6. Tiltrådt.

7. Tiltrådt, at pladserne i temaudvalget besættes som det fremgår i bilag 2.

Fraværende: Jannich Petersen
143. Vestforbrænding, anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.
00.01Ø00 - 2015/21682

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 for Vestforbrænding på 280 mio. kr.


Vestforbrænding har i henvendelse af 29. juni 2015 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde d. 20. maj 2015. Gribskov kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Jf. vedlagte bilag "Brev Borgmesterkontoret" anmodes der specifikt om kommunalbestyrelsen samtykke til:

"at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner"

"at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3"

Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Jf. bilag "Indstilling Låneoptagelse" skal lånerammen 2015-2016 anvendes til "dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernevarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Etape b"

Anmodningen om godkendelse af Låneramme sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "§ 10. Bestyrelsen"), hvoraf fremgår, at optagelse af lån "..... kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser."


Lovgrundlag


Økonomi
Risiko:
Det vurderes, at risikoen ved en kommunal godkendelse af foreløbig låneramme er lav.

Som det fremgår af bilag "Indstilling Låneoptagelse" er den samfundsøkonomiske forrentning af de påtænkte investeringer 6%. Dette opfylder Varmeforsyningslovens bestemmelser. Tilbagebetalingstiden er beregnet til 18 år. Hvilket er lavere end den forventede tekniske levetid på 30 år. Projektet vil bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi.

Ligeledes fremgår det, at "Inden anlægsprojektet igangsættes, sikres det, at der er opnået bindende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal kunder til at sandsynliggøre at den opstillede økonomi kan realiseres."

Der er desuden lavet såkaldte "følsomhedsberegninger" af diverse forhold, som kunne tænkes at påvirke den forventet tilbagebetalingstid på 18 år. Det drejer sig bl.a. om ændring i renteniveau, øget konkurrence fra naturgas, stigning i investeringsomkostninger, faldende tilslutning mv. Herudfra vurderes projektet at være meget robust.

Bilag
Brev Borgmesterkontoret (dok.nr. 2015/21682 002)
Indstilling Låneoptagelse (dok.nr. 2015/21682 003)
§ 6. Hæftelse (dok.nr. 2015/21682 004)
§ 10. Bestyrelsen (dok.nr. 2015/21682 005)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Vestforbrændings foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Anbefalet

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende Jannich Petersen

144. Ældreboliger Skovsmindeparken anlægsregnskab (Skema C)
03.02G00 - 2015/22904

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund

Kuben Management har som rådgiver for Boligforeningen VIBO fremsendt revisionspåtegnet anlægsregnskab (Skema C) for ombygning af 11 eksisterende beskyttede boliger til almene ældreboliger samt etablering af 2 nye ældreboliger i det eksisterende fælleshus på Skovsmindeparken 4-26 i Græsted.

Sagen er startet med byrådets godkendelse af Skema A (tilsagn om tilladelse til opførelse af støttede byggeri) den 17. juni 2013.

Efterfølgende er Skema B (licitationsresultat/anlægsudgift) godkendt af Gribskov Kommune d. 4. november 2013 med 23.956.000 kr. Det fremsendte anlægsregnskab udviser udgifter kr. 23.949.000 kr.

Det betyder, at det samlede byggeregnskab er 7.000 kr. mindre i forhold til det godkendte skema B.

Den mindre udgift skyldes primært afrundinger i de enkelte udgiftsposter.

Revisor konkluderer, at den udførte revision af beretning og byggeregnskab for byggeriet ikke har givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 1023 af 21/8-2013 om lov om almene boliger m.v. - kapitel 9
 • Bekendtgørelse nr. 1226 af 14/12-2011 om støtte til almene boliger m.v. - kapitel 4

  Økonomi

Kommunen har i denne type anlægsprojekt medvirket til finansieringen af byggeriet i form af indskud i Landsbyggefonden (Kommunal Grundkapital). Indskuddet er siden hen udbetalt til boligselskabet. For dette projekt har indskuddet udgjort 10% af anlægssummen.

Skema nedenfor viser udvikling i byggeriets finansiering fra skema B til skema C:

Skema B Skema C Difference (mindre finansiering)
Realkreditlån 88 %
21.081.000 kr.
21.075.000 kr.
6.000 kr.
Kommunal Grundkapital 10 %
2.396.000 kr.
2.395.000 kr.
1.000 kr.
Beboerindskud 2%
479.000 kr.
479.000 kr.
0 kr.
I alt
23.956.000 kr.
23.949.000 kr.
7.000 kr.


Som det fremgår af ovenstående skema, bliver den endelige kommunale grundkapital 1.000 kr. mindre end oprindeligt antaget.

Garanti
Etablering af almene boliger i kommunen medfører en forpligtelse for Kommunen til at yde garanti til realkreditlånet til finansiering af byggeriet, jf. ovenfor. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af den af det långivende realkreditinstitut vurderede ejendomsværdi.

Det garanteret beløb udgjorde ved regnskab 2014 16,1 mio. kr. Garanti udstedt med hjemmel i almenboligloven belaster ikke den kommunale låneramme.

Yderligere uddybning af garanti og risiko er oplyst i forbindelse med udvalgets godkendelse af skema A.

Bilag
ØU 24-08-15 Byggeregnskab og revisionsprotokollat Dok.nr. 2015/22904 006

Læsevejledning
Det vedhæftede bilagsdokument består af fire underdokumenter: Regnskabserklæring (4 sider), revisionserklæring (2 sider), revisionsprotokollat (7 sider) samt beretning og byggeregnskab (6 sider).

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende anlægsregnskabet for ombygning af 11 eksisterende beskyttede boliger til almene ældreboliger samt etablering af 2 nye ældreboliger på Skovsmindeparken 4-26 i Græsted med 23.949.000 kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen
145. Administrationspraksis for lån til betaling af ejendomsskat
25.02A00 - 2015/14290

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Baggrund
Borgmesteren har bedt administrationen belyse administrationspraksis for lån til betaling af ejendomsskat, med henblik på at vurderer om praksis for lånebevilling skal ændres.

Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning til Byrådet.

Ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter er Gribskov Kommune pligtig til at yde lån til betaling af ejendomsskat til udvalgte grupper af borgere. Lån kan ydes såfremt ejeren eller dennes ægtefælle har fast bopæl her i landet og på det tidspunkt, til hvilket de pågældende beløb er forfaldne til betaling, er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn. Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. Den enkelte låntager hæfter personligt for lånet og såfremt låntager besidder anden formue kan Gribskov Kommune gøre krav på udlægget i låntagers øvrige formue. Faldende markedspriser ved afhændelse af sådanne kommunalt belånte ejendomme giver risiko for at lånene ikke kan indfries ved et salg.

Sagens kerne
Praksis for behandling af ansøgninger er tidligere behandlet i Økonomiudvalget d. 25.10.2010 sag nr. 226.

Når en ansøgning behandles vurderes det om der er friværdi til at bevillige et lån. Denne beregnes ud fra offentlig ejendomsvurdering fraregnet tinglyste prioriteter. Anledningen til den fornyede behandling er en ansøgers ønske om, at der ikke tages udgangspunkt i de tinglyste prioriteter, men derimod den aktuelle værdi af prioriteterne i følge realkreditinstituttet eller banken. Dette vil ofte være lavere end det tinglyste beløb da det tinglyste beløb ikke nedskrives ved hvert terminsafdrag. Den reelle friværdi kan altså være lavere end den der er mulig at beregne ud fra de tinglyste beløb.

Ejer kan til hver en tid bede sit realkreditinstitut nedskrive det tinglyste lånebeløb.

Borgmesteren har bedt administrationen belyse om der skal ændres praksis så der fremover forvaltes efter hvad der aktuelt skyldes i ejendommen ifølge realkredit og bank.

Fremtidige scenarier for behandlingen

 1. Bibeholde den nuværende praksis
 2. Anvende terminskvitteringer på prioriteterne
 3. Nedsættelse af hovedstolen


Ad 1: Bibeholde den nuværende praksis
Den nuværende sagsbehandling foregår elektronisk og vurderes af administrationen til, at være den mest tidseffektive sagsbehandling. Det anslås, at der i gennemsnit anvendes 15 minutter pr. sag for nye ansøgninger.

Administrationen har forespurgt hos en lang række af landets kommuner om deres praksis på området. Kommunerne har meldt tilbage at de forvalter elektronisk efter de tinglyste prioriteter i lighed med Gribskov Kommunes nuværende praksis. Ingen kommuner har svaret at de forvalter efter den øjeblikkelig gæld hos banker og realkreditinstitutter. Ad 2: Anvende terminskvitteringer på prioriteterne
Såfremt praksis ændres til, at der skal administreres efter den øjeblikkelige gæld hos banker og realkreditinstitutter vil det få den betydning, at administrationen skal skrive til ansøger, og bede om at få tilsendt terminskvitteringer på prioriteterne, således at der kan dokumenteres hvilket beløb der beregnes ud fra. Når oplysningerne modtages, skal sagen behandles. I mange tilfælde vil det dog betyde at ansøger kontakter kommunen enten personligt eller pr. telefon, for at være sikker på at materialet er nødvendigt eller for at forhøre om det er modtaget . Ligeledes forventes det, at det ofte vil være nødvendigt at bede borgeren om, at komme med yderligere dokumentation, grundet det forkerte fremsendes til kommunen.

Hvis administrationen ikke modtager materialet inden frist for aflevering af dokumentationen, skal ansøgningen enten afvises på grund af manglende dokumentation eller der skal rykkes for dokumentationen.

Samtidig vil det kræve at sidste frist for indlevering af ansøgning skal rykkes således at ansøgningsfrist til 1. rate er 1. december og til 2. rate er 1. juni, da skadesløsbrevet skal være tinglyst inden raterne har forfald.

Det vurderes at en tilbagevenden til manuelle arbejdsgange (papir) vil 5-doble sagsbehandlingstiden pr. sag. Dette vil lægge et pres i Borgerservice, og vurderes ikke at kunne løses med de nuværende ressourcer.

Endvidere vil en ændret praksis også have en indflydelse på forhøjelsen af eksisterende lån. Når 95% af lånerammen er opbrugt, skal det undersøges om der er plads til tinglysning af yderligere lån. Det vurderes, at ny arbejdsgang vil medføre en 3-dobling af sagsbehandlingstiden pr. sag i denne type sager.

Derudover vil ny praksis betyde, at den nuværende digitale løsning, der er en lovbunden obligatorisk løsning, ikke kunne understøtte den nye procedure. Der er endvidere ikke taget høje for øgede udgifter til porto m.v.

Det anslås, at der på årsplan behandles ca. 110 ny ansøgninger og 100 ansøgninger om forhøjelse.

En eventuel indførelse af denne praksis vil kunne indføres 1. oktober 2015.

Ad 3: Nedsættelse af hovedstolen
Det vil være muligt at bibeholde nuværende praksis jf. nr. 1 og endvidere systematisk oplyse borgerne om, at de har mulighed for at få nedsat hovedstolen via deres bank / realkreditinstitut. Når dette er tinglyst på ny kan ansøger få behandlet sin ansøgning med en lavere hovedstol.

Borgerservice har allerede i dag succes med denne model i de tilfælde hvor det er muligt at have en dialog med ansøgeren forud for ansøgningen, hvor det opleves, at der tages positivt i mod informationen og modellen. Modellen kan bredes systematisk ud således det bliver en fast bestanddel af informationen på f.eks. hjemmeside, breve m.v.

Nedsættelse af hovedstolen kan medføre et mindre gebyr for ansøger til banken / realkreditinstituttet.

En eventuel fast indførelse af denne praksis kan ske umiddelbart efter en beslutning i Byrådet.


Lovgrundlag
Lov om lån til betaling af ejendomsskat LBK nr 1112 af 30/08/2013

Økonomi
En ændret praksis vil betyde øget administrativt tidsforbrug til sagsområdet med en 3 til 5-dobling af tidsforbruget og øgede udgifter til porto m.v.

Bilag
-

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

 1. Scenarie 1 eller
 2. Scenarie 2 eller
 3. Scenarie 3Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:

1. - 2. Bortfalder
3. Anbefales

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. -2. Bortfalder.
3. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen
146. Tegningsret - køb og salg af fast ejendom, lån og garantier (2014-2017)
00.15A00 - 2013/41244

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende ændring i kredsen af bemyndigede (tegningsberettigede) i administrationen.

Efter § 32, stk. 1 i kommunestyrelsesloven skal dokumenter vedrørende

  • køb, salg af fast ejendom
  • optagelse af lån og
  • påtagelse af garantiforpligtigelser

underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester for Byrådet samt en person, som er bemyndiget hertil af Byrådet.

På sit møde den 1. september 2014 (pkt. 152) besluttede Byrådet at bemyndige følgende:

  • Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen
  • Centerchef Søren Hansen
  • Centerchef Sascha Volmer Sørensen
  • Ejendomskonsulent Irene Drifte


Centerchef Søren Hansen er fratrådt sin stilling og bemyndigelsen er ophørt ved fratræden.

Den 1. februar 2015 er Astrid Damgaard Ravnsbæk ansat som ny direktør. Administrationen foreslår, at direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk bemyndiges af Byrådet til at underskrive de i kommunestyrelsesloven § 32, stk. 1, nævnte dokumenter, således at de bemyndigede herefter er:

  • Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen
  • Direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk
  • Centerchef Sascha Volmer Sørensen
  • Ejendomskonsulent Irene Drifte
Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven, § 32, stk. 1, jfr. bekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 af lov om kommunernes styrelse

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at anbefale Byrådet at bemyndige direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk til at underskrive de i kommunestyrelsesloven § 32, stk. 1, nævnte dokumenterUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen
147. Museum Nordsjælland. Lokaler til ledelse, administration m.m.
19.00G00 - 2014/45756

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale Byrådet at bemyndige borgmesteren til at inddrage en ny økonomisk model/scenarie i forhandlingerne med borgmestrene i Hillerød og Hørsholm Kommune. Det drejer sig om en model, hvor Gribskov Kommune stiller Mårum Skole til rådighed for Museum Nordsjælland til en husleje på 0 kr.

Baggrund
Sagen drejer sig om at finde egnede lokaler til ledelse, administration og lign. til Museum Nordsjælland.

I december 2014 har der været afholdt møder mellem borgmestrene fra Gribskov, Hørsholm og Hillerød, som er de tre kommuner, der står bag driften af Museum Nordsjælland. Der var enighed om:

 • at driftsudgifterne deles af kommunerne bag Museum Nordsjælland og at alle forslag både til lejede og til kommunale lokaler må lægges frem til drøftelse, og at prisen vil være en væsentlig konkurrenceparameter i forhold til beliggenhed
 • at den fælleskommunale finansiering af ledelses- og administrationslokaler ligger udover eksisterende kommunalt driftstilskud, og sagen skal indgå i de kommunale budgetforhandlinger for budget 2016 - 2019, hvor borgmestrene skal bære forslaget ind i budgetprocessen


Sagen har efterfølgende været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 2.6.15, Økonomiudvalget den 15.6.15 og Byrådet den 22.6.15.

Byrådet besluttede den 22.6.15 at:

 1. endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019
 2. de økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne
 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser
 4. Borgmesteren bemyndiges til inden for de gennem budgetaftalernes fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering.Resume af forhandlinger
Der blev i de efterfølgende forhandlinger arbejdet med følgende 2 scenarier samt deraf følgende udgifter/indtægter for de enkelte kommuner: Udgifter/indtægter for hver kommune:

Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
2.200.000
0
0
Årlig leje
0
141.000
141.000
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
Samlede årlige driftsudgifter
84.000 *)
225.000
225.000
Lejeindtægt
284.000
0
0
Deponering
0
1.322.000
1.322.000

*) + vedligehold

Scenarie 2. Frederiksgade 9, Hillerød

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
0
6.000.000
0
Årlig leje
195.000
0
195.000
Årlige driftsudgifter
84.000
84.000
84.000
Samlede årlige driftsudgifter
279.000
84.000 *)
279.000
Lejeindtægt
0
390.000
0
Deponering
2.566.667
0
2.566.667

*) + vedligehold

Nordsjællands Museums ledelse og bestyrelse har anbefalet, at administration, ledelse og lign. placeres i Frederiksgade 9 i Hillerød.

Det er et stort ønske for Gribskov Kommune, at Museum Nordsjællands administration,
ledelse m.m. placeres i Gribskov. Det vil bringe arbejdspladser til Mårum. Derfor er der i løbet af forhandlingerne peget på et nyt scenarie, nemlig en mulighed for, at Gribskov Kommune kan stille Mårum Skole til rådighed for Museum Nordsjælland for 0 kr. i husleje.

Dette scenarie vil se således ud:

Gribskov Hillerød Hørsholm
Renovering og istandsættelse
2.200.000
0
0
Årlig leje
0
0
0
Årlige driftsudgifter
84.000*
84.000
84.000
Lejeindtægt
0
0
0
Deponering
0
1.322.000
1.322.000

*) + vedligehold

Økonomiske implikationer for Gribskov Kommune ved det nye scenarie
Udover udgifter til drift og vedligehold vil kapitalbindingen i bygningen også udgøre en omkostning. Forudsættes en langsigtet forrentning af Kommunens likviditet på 2% p.a. vil en kapitalbinding på 6,5 mio. kr.*61% = 3,965 mio. kr. + renovering 2,2 mio. kr. i alt 6,165 mio. kr. medføre en årlig renteudgift på 123.300 kr./år.

Skematisk kan udgifterne opgøres således:

Udgifter/år, mio. kr. Udgifter til drift og vedligehold af Mårum Skole i dag - tomgangsudgifter -
baseret på tal for 2013 og 2014
Udgifter i 2016, hvis lokaler til ledelse og administration placeres i Mårum Skole Udgifter i 2017 og fremefter
Renovering og istandsættelse 0 2,200.000 (anlæg)
0
Leje 0 0
0
Driftsudgifter 126.000 84.000
84.000
Udgifter til vedl. 35.000 100.000
100.000
Årlig renteudgift 80.000 123.000
123.000
Deponering 0 0
0
I alt 241.000 2,507.000
307.000Forklaring bag udgifter til deponering
Efter lånebekendtgørelsens §3, stk, 1, nr. 7 henregnes følgende til kommunens låntagning:

Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interessentselskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunale deltagelse om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., hvis etablering kan sidestilles med en kommunale anlægsopgave.

Ved vurderingen af, om der er tale om kommunale deltagelse indgår:

 • om kommunen yder driftstilskud
 • om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen
 • om kommunen har indflydelse på driften af det kommunale selskab eller lign. gennem kommunale udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet på konkret forespørgsel bekræftet, at der ikke gælder særlige regler for museer i forhold til lånebekendtgørelsens §3, stik 1, nr. 7.

Det er yderligere blevet klargjort, at uagtet, at der er tale om en kommunal bygning vil de øvrige driftstilskudskommuner blive deponeringspligtige med et beløb svarende til deres andel af værdien af den bygning, som stilles til rådighed.


Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsens §3, stk, 1, nr. 7

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet at:

 1. Det nye scenarie, hvor huslejen sættes til 0 kr. kan indgå i forhandlingerne med Hillerød og Hørsholm Kommune
 2. Borgmesteren bemyndiges til at forhandle sig frem til en endelig aftale om placeringUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer
Beslutning
1. - 2 Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

148. Delegation af lokalplanlægning
01.02A00 - 2015/18042

Sagsfremstilling
På Plan- og Miljøudvalgets møde den 02.06.2014 blev forelagt en samlet delegationsplan for udvalgets ressortområder. Det blev dengang besluttet, at man ønskede en senere særlig drøftelse af delegation indenfor landzonesagsbehandling og lokalplanlægning. Et oplæg til ændret delegation ifm. lokalplanlægning forelægges således her.

En ændring af planloven i 2012 muliggør at, godkendelse af lokalplanforslag til offentlig fremlæggelse, endelig vedtagelse af lokalplaner og ophævelse af lokalplaner kan delegeres til udvalg eller administrationen. Delegationsmuligheden er endnu ikke udnyttet i Gribskov Kommune, fordi det forudsætter en politisk beslutning. Sagen forelægges derfor for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Indtil ændring af planloven i 2012, var det i landets kommuner fast antaget, at byrådet ikke kunne uddelegere sin kompetence til at vedtage lokalplaner. Baggrunden herfor var særligt hensynet til offentligheden, idet det ved behandling i byrådet var sikret, at der var offentlighed omkring vedtagelsen af lokalplanforslag og eventuelle ændringer heri i forbindelse med den endelige vedtagelse. Herudover sikrede en behandling i det samlede byråd også, at alle politiske grupperinger var repræsenteret ved den politiske håndtering af sådanne sager. Gribskov Kommune følger stadig denne praksis indtil der træffes anden politisk beslutning om dette.

Konsekvensen af dette delegationsforbud er imidlertid, at alle lokalplansager behandles af det samlede byråd to gange uden hensyn til planens indhold, herunder om planen er af principiel betydning. Særligt for forslag til lokalplaner af mindre betydningsfuld karakter kan det ofte forekomme bureaukratisk og ressourcekrævende for alle parter med to behandlinger i byrådet.

En ændring af planloven af 18. juni 2012 tydeliggør, at godkendelse af lokalplanforslag til offentlig fremlæggelse, endelig vedtagelse af lokalplaner og ophævelse af lokalplaner i nogle tilfælde ikke længere kræver byrådets behandling, men kan delegeres til udvalg (f.eks. Plan- og Miljøudvalget) eller administrationen. Undtaget herfra er alene de tilfælde, hvor det vurderes, at der er tale om en beslutning af principiel betydning, f.eks:

 • Lokalplaner der forudsætter tilvejebringelse af et kommuneplantillæg, som kræver forudgående foroffentlighed. (Behandling af kommuneplantillæg vil i øvrigt i forvejen skulle behandles af byrådet, og lokalplan og kommuneplantillæg vil i givet fald så kunne behandles samlet af byrådet)
 • Selv om et lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen, kan lokalplanforslaget indeholde et meget stort byggeri eller et for kommunens udvikling meget væsentligt projekt.
 • Ved planlægning af projekter, hvori kommunen selv er involveret, eksempelvis som grundejer eller som bygherre, hvor det vurderes det er vigtigt med sikring af offentligheden herom og bred politisk behandling i byrådet.


Hvis byrådet finder, at der er tale om en beslutning af principiel betydning, gælder således helt generelt, at beslutningen altid må træffes af det samlede byråd. Også hvis denne vurdering giver anledning til tvivl, må det anbefales, at sagen behandles af det samlede byråd.

Byrådet har til en hver tid mulighed for at ændre en beslutning om delegation til udvalg eller administration, på et hvert tidspunkt frem til planforslagets endelige vedtagelse. Efter offentliggørelse af den endeligt vedtagede plan kan tilbagekaldelse ikke ske, og en ændring af planen kræver en fornyet planproces med eventuel fornyet beslutning om delegation.

Et hvert byrådsmedlem kan som hidtil forlange, at en afvigende mening med tilhørende begrundelse offentliggøres sammen med planforslaget. Muligheden for at få en afvigende mening offentliggjort finder imidlertid ikke anvendelse i forhold til et medlem af byrådet, som ikke samtidig er medlem af det udvalg som beslutningen er delegeret til, ligesom denne mulighed ikke foreligger, hvis behandlingen af planforslaget er delegeret til administrationen.

Retlige spørgsmål i forhold til beslutning om delegation efter planloven, vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, f.eks. vurderingen af om der er tale om en plan af principiel betydning.

Lovændring fra 2012 muliggør kortere sagsbehandlingstid
I dag tager det typisk 7-12 måneder at udarbejde en ny lokalplan tællende fra formel beslutning om igangsættelse, afhængig af sagens kompleksitet, karakter af involvering, og karakter af eventuelle indsigelser/ændringsforslag i offentlighedsfasen:

Antal måneder (ca) Beskrivelse
1+ Udarbejdelse af lokalplanforslag
1 Politisk behandling med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse (PMU-ØU-BY) (lovbefalet frem til 2012)
2 Offentlig fremlæggelse (min. 8 uger er lovbefalet)
1+ Administrativ behandling af indsigelser/ændringsforslag
1 Politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse (PMU-ØU-BY) (lovbefalet frem til 2012)
1 Klagefrist (4 uger lovbefalet)


En ændring af proceduren,beslutningskompetencen delegeres eksempelvis til Plan- og Miljøudvalget, vil medføre at kommunens sagsgang for lokalplaner vil kunne blive forkortet væsentligt. Det vil i gennemsnit skære ca. 1-2 måneder af en lokalplansag. I en proces for udarbejdelse af en lokalplan, der i dag typisk tager 7-12 mdr., vil det kunne betyde meget for en bygherre og andre berørte parter, samtidig med at der vil kunne høstes mindre effektiviseringsgevinster i forhold til den nuværende politiske behandlingsproces.

En ændring af proceduren forudsætter ingen ændring af Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, idet det fremgår af § 17, stk. 3, at Plan- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner, "...medmindre Byrådet ved konkret delegation har delegeret kompetence indenfor lovgivningens rammer til Økonomiudvalget, Plan- og Miljøudvalget eller administrationen."

En del andre kommuner, heriblandt Halsnæs og København, har allerede benyttet sig af lovændringen. Nogle kommuner har delegeret til udvalg, andre til administrationen.

I Gribskov Kommune gælder den faste praksis, at udarbejdelse af nye lokalplaner igangsættes politisk af Plan- og Miljøudvalget, fremfor administrativt. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem politiske og administrative prioriteringer af lokalplanopgaverne, som typisk er relativt tunge opgavetyper, og ikke fordi der var et krav herom i den tidligere lovgivning. Administrationen anbefaler, at denne praksis med politisk igangsættelse fastholdes af effektivitetsmæssige hensyn.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget, i forbindelse med igangsættelse af nye lokalplaner, i hvert enkelte tilfælde tager konkret stilling til delegation af godkendelse til offentlig fremlæggelse og endelig vedtagelse med tilhørende begrundelse. Undtagelse herfra er hvis der er tale om en lokalplan af principiel karakter, da her jo ikke er delegeringsmulighed fra byrådet.

Konkret anbefales at vurdering af delegeringsniveauet tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper:

 1. Lokalplanforslag der ikke ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Plan- og Miljøudvalget. I meget enkle sager, kan det være hensigtsmæssigt at delegere til administrationsniveau, men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at delegationen sker til Plan- og Miljøudvalget.
 2. Lokalplanforslag der ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Byrådet.
 3. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen som hovedregel endeligt vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
 4. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.


Ligeledes anbefaler administrationen, at beslutningskompetence delegeres til Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner, såfremt der ikke er tale om lokalplaner af principiel karakter.

Ethvert medlem af Plan- og Miljøudvalget vil kunne forlange, at sagen indbringes for Byrådet i medfør af styrelseslovens § 23 ved at stille krav herom på udvalgsmødet: Denne "standsningsret" vil kunne påberåbes, hvis et udvalgsmedlem er uenig i vurderingen af, om en lokalplan har principiel karakter eller ej. Standsningsretten indebærer, at sagen først kan genoptages til realitetsbehandling, når sagen har været behandlet i Byrådet.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Lov om ændring af lov om planlægning, lov nr. 579 af 18.06.2012 (historisk)
Styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune
Lov om kommunernes styrelse, § 23, lovbekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015

Økonomi
Ændringen vil ikke medføre øgede udgifter for kommunen, men i bedste fald medføre mindre besparelser ift. tid og ressourcer som følge af effektivisering af de enkelte lokalplanprocesser.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at fastholde praksis med at lokalplaner igangsættes politisk, og at det sker af Plan- og Miljøudvalget.
 2. at Plan- og Miljøudvalget, i forbindelse med igangsættelse af ny lokalplan der ikke har principiel karakter, i hvert enkelt tilfælde formulerer en begrundet beslutningskompetence for processen for lokalplanudarbejdelsen frem mod endelig vedtagelse. Vurdering af delegeringsniveauet tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
  1. Lokalplanforslag der ikke ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Plan- og Miljøudvalget. I meget enkle sager, kan det være hensigtsmæssigt at delegere til administrationsniveau, men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at delegationen sker til Plan- og Miljøudvalget.
  2. Lokalplanforslag der ledsages af kommuneplantillæg, godkendes som udgangspunkt til offentlig fremlæggelse af Byrådet.
  3. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen som hovedregel endeligt vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
  4. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byrådet der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.
 3. at delegere beslutningskompetence til Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner, såfremt der ikke er tale om lokalplaner af principiel karakter.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Anbefalet.

2. - 3.
For: A og V (4)
Imod: Ingen (0)
Undlader at stemme: C og O (2)
Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. Tiltrådt.

2. a,b,d Tiltrådt.

2,c:
Imod: O (2)
For: A, C, G, V, Ø (20)
Tiltrådt.

3. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

149. Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk - endelig vedtagelse
023273 - 2015/05665

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 567.01 for erhvervsområde på Mårum gl. teglværk har været offentligt fremlagt i perioden 10.02.2015 til den 07.04.2015 og forelægges nu til behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser. Sagen forlægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 567.01 blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 15.05.2013. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at hæve det årlige produktionsloft for beton og mørtel, hvilket blev tiltrådt af Byrådet den 01.09.2014.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 5k Mårum By, Mårum, det gamle Mårum Teglværk på Ny Mårumvej 222 ved Mårum. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som erhvervshotel med muligheder for flere typer erhverv, samtidig med at der gives mulighed for beton- og mørtelproduktion uden et produktionsloft. Lokalplanen rummer endvidere mulighed for opførelse af en lukket vaskehal til betonkanoner.

Lokalplan 567.01 skal erstatte den eksisterende Lokalplan 74.99 for det pågældende område.

Samtidig med offentlighedsfasen blev byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslaget offentligt bekendtgjort. Det kan oplyses, at denne beslutning er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Såfremt klagenævnet beslutter at ændre kommunens afgørelse, vil lokalplanen hermed også blive ugyldig. Klagen har dog ikke lovmæssigt opsættende virkning, hvorfor processen for endelig vedtagelse af lokalplanen fortsætter.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet 10 indsigelser / bemærkninger til planforslaget, herunder 8 fra nære naboejendomme, 1 fra Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og 1 fra Wewers A/S. Ejer af ejendommen har haft mulighed for at kommentere de indkomne indsigelser. Administrationen vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.

Sammenfattende omhandler de indkomne bemærkninger/indsigelser primært:

 • Støj, herunder krav om vaskehal
 • Trafikmængder, trafiksikkerhed og belastning af området
 • Generel miljøbelastning for natur og lokale rekreative værdier
 • Fortolkning af, hvilke virksomheder der kan være i området
 • Virksomhedens historik på ejendommen


Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer.

Ejers bemærkninger til de indkomne indsigelser og ændringsforslag vedrører ikke direkte lokalplanforholdene, og fremgår derfor ikke af notatet men nævnes her:

 • Ejer bemærker til en påstand om tidligere at have erkendt ulovligheder, at der var tale om erkendelse af at have overtrådt påbud om produktion på max 20.000 tons årligt. Ejer mener dog fortsat, at der er tale om en fejlfortolkning, og at der har været mulighed for produktion uden et loft. Administrationen er ikke enig hvad angår spørgsmålet om fejlfortolkning.
 • Endvidere bemærker ejer vedrørende trafikomlægning dels, at blandt deltagerne på et afholdt borgermøde ikke var stemning for eksempelvis at føre al virksomhedens trafik nordpå, dels at virksomheden fortsat selv er åben for at prøve en sådan løsning.Det ønskes dog ikke indskrevet i lokalplanen, fordi det vil være ufleksibelt hvis løsningen viser sig uhensigtsmæssig. Administrationen er enig i, at dette ikke kan indskrives i lokalplanen, da det vedrører en vejret til offentlig vej.Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 15 stk. 2 og 4, § 16, § 19 stk. 2 og § 27.
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002


Økonomi


Miljøforhold
Der er i forbindelse med lokalplanforslaget på baggrund af en miljøscreening redegjort for, at lokalplanen ikke kræver miljøvurdering.

Vedtages lokalplanen med mulighed for en udvidet produktion, vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.


Høring
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden i perioden 10.02.2015 til den 07.04.2015. Forud er der afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden.


Bilag
Bilag 1: LP 567.01 Behandling af indsigelser, notat til PMU 100815. Dok.nr. 2015/05665 005

Forslag til Lokalplan 567.01 medsendes ikke dagsordenen, men kan ses elektronisk på www.gribskov.dk under Høringer og afgørelser > planområdet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Lokalplan 567.01 vedtages endeligt uden ændringer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. For stemte G og V (4)
  Imod stemte A (1)
  Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1.
For: C, O, V (5)
I mod A (1)
Anbefalet

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1.
For: C, G, O, V (15)
Imod: A, Ø (7)
Tiltrådt.

Fraværende Jannich Petersen

150. Lokalplan nr. 556.01 for Ørby, endelig vedtagelse
01.02P00 - 2014/45162

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Forslag til Lokalplan 556.01 for Ørby med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 har været offentligt fremlagt i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014. Administrationen indstiller, at en stor del af de indkomne ændringsforslag/indsigelser imødekommes.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 556.01 har baggrund i Planstrategi 2008 hvor der bl.a. blev valgt at fokusere på landsbyerne ved at tydeliggøre landsbyernes profiler, herunder understøtte og bevare landsbyens kvaliteter. Ørby landsby blev projektlandsby for FOKUS-modellen.

(FOKUS-temaerne er Fysiske forhold, Omgivelser, Kulturværdier, Udviklingspotentiale og Social kapital). Den 21.11.2011 vedtog Byrådet lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. Daværende Miljøcenter Roskilde varslede dog et veto mod planforslaget, hvorefter det blev ændret forud for offentliggørelse.

Formålet med lokalplanen er bl. a. at bevare Ørby og dens særlige kvaliteter, herunder at bevare de karakteristiske gårde og huse samt landsbyens grønne karakter. Endvidere giver lokalplanen mulighed for, at der kan indrettes boliger, lettere erhverv, nye funktioner og aktiviteter i nogle af de eksisterende bygninger.

Herudover vil sommerhusområdet, som ligger i "landzone", blive overført til "sommerhusområde".

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 3 for Ørby landsby til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune. Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med lokalplanforslaget og fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.


Bemærkninger og indsigelser
Der er i den 8 ugers offentlighedsperiode indkommet 13 indsigelser / bemærkninger til planforslagene.


Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

Bebyggelse på Møllebjerggård (foreslås delvis imødekommet)
Bevaringsværdige ejendomme (foreslås delvis imødekommet)
Mulighed for liberalt erhverv (foreslås imødekommet)
Materialer og ydre fremtræden (foreslås delvis imødekommet)
FOKUS model og overordnede udviklingsplaner (foreslås taget til efterretning)
Trafikale forhold (foreslås ikke imødekommet)

Bemærkningerne er indkommet fra 11 beboere, fra ejer af Møllebjerggård samt fra Danmarks Naturfredningsforening Gribskov i forbindelse med den offentlige fremlæggelse. Vedrørende punkterne om ny bebyggelse på Møllebjerggård, bevaringsværdige ejendomme og mulighed for liberalt erhverv: Disse 3 emner er så vigtige og med så stor en ændring af lokalplanen, at de jævnfør planloven har været i fornyet høring i 4 uger. Administrationen har valgt at foretage denne høring forud for udvalgsbehandlingen, idet borgerne i Ørby jf. FOKUS-modellen fortløbende har været inddraget i lokalplanprocessen.

I den fornyede høring er der indkommet 4 indsigelser/bemærkninger. De nye bemærkninger bygger således på bemærkningerne fra offentlighedsperioden, og alle bemærkningerne behandles samlet.

Notat med samlet gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår anbefalinger til ændringer i lokalplanen.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013. § 15 stk. 2 og 4, § 16 og § 27
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi


Miljøforhold
Der er i forbindelse med lokalplanforslaget på baggrund af en miljøscreening redegjort for, at lokalplanen ikke kræver miljøvurdering.

Høring
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014, og i høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 28.10.14.

Efterfølgende har 3 væsentlige emner fra indsigelserne været i fornyet høring 21.05.-18.06.2015.

Bilag
Bilag 1: LP 556.01 Behandling af indsigelser, notat til PMU 100815 Dok.nr. 2014/45162 040

Forslag til Lokalplan 556.01 medsendes ikke dagsordenen, men kan ses elektronisk på www.gribskov.dk under Høringer og afgørelser > planområdet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bilagsnotat 1 godkendes og indarbejdes i lokalplanforslag 556.01, og
 2. at Lokalplan 556.01 vedtages endeligt.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt, idet Møllebjerggaard maksimalt bebygges med 1350 kvm. til bolig samt derudover fælleshus


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 2 Tiltrådt.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen og Ulla Dræbye

151. Kommuneplantillæg nr. 3 for Ørby, endelig vedtagelse
01.02P00 - 2015/17402

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 har været offentligt fremlagt i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014 og forelægges nu til endelig vedtagelse. Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide landsbyens afgrænsning og herved justere afgrænsningen af sommerhusområdet vest for landsbyen. Landsbyens afgrænsning udvides til også at omfatte 3 eksisterende helårshuse på Askemosevejen, et helårshus på Englodden og Ørby Baunehøj samt 2 gårde. Helårshusene og baunehøjen ligger i dag i "sommerhusområde". Sommerhusområdet justeres tilsvarende. Gårdene ligger i "landzone" og bevarer denne zonestatus.

Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med Lokalplanforslag 556.01, der fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.

Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget, og tilretninger vil alene være af redaktionel karakter. Herunder ændret nummerering af nye rammeområder.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 § 11b, § 13 stk. 1 nr. 1 og § 27.

Økonomi


Miljøforhold
Det er i forbindelse med høringsperioden på baggrund af en miljøscreening redegjort for, at kommuneplantillægget ikke kræver miljøvurdering.

Høring
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 17.09.2014 til den 12.11.2014.


Bilag
Forslag til Kommuneplantillæg 3 medsendes ikke dagsordenen, men kan sammen med lokalplanforslaget ses elektronisk på www.gribskov.dk under Høringer og afgørelser > planområdet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt uden ændringer.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt


Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Anbefalet

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik HøyerBeslutning
1. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen
152. Lokalplanforslag 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge - godkendelse til offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2015/17247

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af forslag til Lokalplan 512.15 til offentlig fremlæggelse, samt beslutning omkring eventuel delegation af det videre beslutningsforløb. Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til endelig beslutning i Byrådet.

Forslag til Lokalplan 512.15 skaber rammer for etablering af en ny daginstitution i Helsinge. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Søren Andersen Arkitekter, rådgiver for Helsinge Realskole, i samarbejde med Gribskov Kommune. Planforslaget kan ses i Bilag 1: Forslag til lokalplan 512.15 for daginstitution ved Laugøvej i Helsinge.

Lokalplanens baggrund og formål
Helsinge Realskole har ønske om at tilbyde egen børnehaveplads som supplement til den eksisterende skole på Nygade i Helsinge. Med lokalplanforslaget skabes mulighed for etablering af den ny daginstitution på en tidligere gård, Bøgeskovgård, ved Laugøvej nord for Helsinge. Den nye daginstitution får navnet ”Helsinge Realskoles børnehave”. Det er Realskolens ønske, at børnehaven kan åbne i sommeren 2016.

Lokalplanforslaget har således til formål at muliggøre opførelsen af en ny daginstitution med tilhørende udearealer og parkeringsanlæg på Bøgeskovgård. Planforslaget har også til formål at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til lokalplanområdet, et sammenhængende arkitektonisk udtryk i byggeriet og en grøn karakter for de ubebyggede arealer. Endvidere skal lokalplanforslaget skabe rammer for en eventuel fremtidig udvidelse af daginstitutionen.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger omkring den tidligere Bøgeskovgård og er beliggende ud til Laugøvej, lige nord for Helsingørvej. Området er på i alt ca. 23.000 m2. Området er beliggende i landzone. Efter lokalplanforslagets endelige vedtagelse vil området overgå til byzone, dog forbliver den del der ligger øst for Bøgeskovstien i landzone.Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål som daginstitution, herunder børnehave, vuggestue og skolefritidsordning, samt tilhørende lege- og opholdsarealer, administration og parkering.

Desuden kan den østlige del af området anvendes til eventuelt fremtidigt vejanlæg. Dette er medtaget for at sikre mulighed for eventuel udvidelse/omlægning af Valbyvej og Laugøvej i forbindelse med udviklingen af de omkringliggende arealer.

Overordnet set disponeres lokalplanområdet så tyngden af bebyggelsen ligger i den midterste og vestligste del af området, mens parkering, herunder varelevering, renovation og lignende, holdes i den nordlige del. Den østlige del, på den anden side af Bøgeskovstien, indrettes som naturlegeplads.

Lokalplanen regulerer derudover bebyggelsens placering, udformning og udtryk, parkering samt ubebyggede arealer. Enkelte hovedlinjer heri er:

 • Bebyggelse: Karakteren af gårdmiljø, med en gårdsplads omkranset af en markant hovedbygning og udbygninger fastholdes. Herudover fastlægger lokalplanen ganske frie rammer for bebyggelsens placering. Dette sker ved, at planen definerer, hvor der ikke kan bygges, frem for hvor der kan. Eksisterende bebyggelse kan bevares.
 • Parkering: Da der ikke er alternativ parkeringsmulighed i området, skal al parkering kunne foregå på egen grund. Krav til antal parkeringspladser er tilpasset dette forhold. Antal parkeringspladser er knyttet op på normeringen. Størrelsen af børnehaven bestemmes derved dels af bebyggelsesprocenten, dels af muligheden for at etablere tilstrækkeligt parkeringsareal.


Når områderne omkring lokalplanområdet udvikles som planlagt, det vil sige til boligområde og pendlerparkering, kan opstå behov for en ændring af infrastrukturen omkring Valbyvej og Laugøvej. Derfor åbner lokalplanforslaget mulighed for anvendelse til fremtidigt vejanlæg.

Forhold til anden planlægning
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med retningslinjer og rammebestemmelser i Kommuneplan 2013-25.

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget til byudviklingsområde, dog ikke den del der ligger øst for Bøgeskovstien. Området er omfattet af rammeområde 1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord. Området kan anvendes til boligformål og offentlige formål som institutioner og anlæg til lokal service.

Der er ikke en gældende lokalplan for området.

Delegation af beslutningskompetence ved proces for endelig vedtagelse
Byrådet har i nogle tilfælde mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen til udvalg eller administrationen. Delegation i forbindelse med lokalplaner generelt, behandles under et særskilt punkt på dette møde.

Da lokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjer og rammebestemmelser i den gældende Kommuneplan 2013-25 og omfatter en mindre del af et større fremtidigt byudviklingsområde, vurderes planen ikke at være af overordnet principiel betydning. Det betyder at Byrådet i dette tilfælde har mulighed for at delegere beslutningskompetencen i forhold til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

For nærværende lokalplan foreslår administrationen følgende delegation:

  1. Såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, kan administrationen vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling.
  2. Såfremt der indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med den offentlige fremlæggelse, vedtages lokalplanen som udgangspunkt af Plan- og Miljøudvalget. I forbindelse med behandlingen vurderer udvalget om de indkomne indsigelser/ændringsforslag har et omfang eller karakter, at sagen skal sendes videre til Økonomiudvaget og Byrådet til endelige beslutning, således at det bliver det samlede byråd der tager stilling til planens endelige indhold og planens vedtagelse.


Ved ovenstående delegation kan sagsbehandlingstiden forkortes med 6 uger, såfremt der ikke indkommer indsigelser/ændringsforslag i forbindelse med offentlighedsfasen og ca. 3 uger hvis der indkommer mindre væsentlige indsigelser/ændringsforslag.

Såfremt Byrådet beslutter ikke at tiltræde delegationsforslaget, vil lokalplanen efter hidtidig praksis blive behandlet i Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på stillingtagen til eventuelle indsigelser/ændringsforslag og endelig vedtagelse.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplan 2013-25 Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold
Der er lavet støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Beregningerne viser, at områdets østlige del i mindre grad påvirkes af støj fra de omgivende veje. Der er derfor indarbejdet bestemmelse om, at der skal placeres trådhegn som sikrer, at de pågældende støjbelastede arealer ikke anvendes til lege- og opholdsarealer.

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Miljøscreeningen er sendt i høring i perioden 02.07.2015 - 06.08.2015 hos relevante høringsparter. Eventuelle kommentarer vil blive forelagt på mødet.

Høring
Lokalplanforslaget vil efter godkendelse blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger, jf planlovens § 24.

Bilag
Bilag 1: PMU 10.08.2015 Forslag til Lokalplan 512.15 Dok. nr. 2015/17247 039

Bilag 2: PMU 10.08.2015 Miljøscreening af LP512.15 Dok. nr. 2015/17247 041


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende forslag til Lokalplan 512.15 til offentlig fremlæggelse,
 2. at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes,
 3. at delegere beslutningsproces for endelig vedtagelse, jf sagsfremstillingen.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10-08-2015:

 1. Anbefalingen godkendes, idet der alene gives tilladelse til etablering af vuggestue og børnehave
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt

A (1) undlod at stemme

Susan Kjeldgaard og Brian Lyck Jørgensen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 3.
For: C, O, V (5)
Undlader at stemme: A (1)
Anbefalet med Plan- og Miljøudvalgets bemærkning

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
Ændringsforslag fra A om at sende sagen tilbage til administrationens videre behandling.
For: A, Ø (7)
I mod: C, G, O, V, (15)
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

1. -3.
For: C, G, O, V, (15)
Imod: A, Ø (7)
Indstillingen tiltrådt med Plan- og Miljøudvalgets bemærkning.

Fraværende: Jannich Petersen

153. Vejby-Tisvilde Fjernvarme: Projektforslag for etablering af 1 MW biomassekedel ved eksisterende fjernvarmeanlæg
028668 - 2015/19884

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagen skal behandles med henblik på at træffe beslutning om projektforslag om etablering af 1 MW biomassekedel ved Vejby-Tisvilde Fjernvarme skal sendes i høring hos berørte parter og efterfølgende godkendes, såfremt der ikke indkommer negative høringssvar.

1. Sagens baggrund
Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har besluttet at give de 50 dyreste decentrale kraftvarmeværker i Danmark tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. Der har tidligere været givet tilladelse til de 35 dyreste værker, men det er nu besluttet at udvide dette til nogle flere værker. Der er givet tilladelse til dette med ændring af varmeforsyningsloven som blev vedtaget den 19. maj 2015.

Vejby- Tisvilde Fjernvarmeværk er med på den nye liste over de 50 dyreste værker i landet.

2. Sagens forhold
Gribskov Kommune har modtaget et projektforslag til etablering af et 1 MW biomassefyret kedelanlæg ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk i Vejby-Tisvilde. Det nye kedelanlæg skal være et supplement til den nuværende produktionsform med solvarme og naturgas og forventes at kunne dække ca. 30 % af varmeforbruget i Vejby-Tisvilde. Anlægget vil kunne fyre både med flis og træpiller, men det forventes, at der vil blive fyret med flis da dette er mest økonomisk.

Projektforslaget er udarbejdet iht. retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen. Det forudsættes i projektforslaget, at de 50 værker tilføjes på bilag 3 i Projektbekendtgørelsen på lige vilkår med de eksisterende 35 værker. Dette betyder, at værkerne er undtaget kravet om at projektforslaget skal ledsages af en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Projektet kan godkendes alene på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi samt en energi- og miljøvurdering.

Projektbeskrivelse og planforhold
Biomassekedlen vil blive placeret ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk i Vejby. Anlægget har en maksimal indfyret effekt på 995 kW, med en varmeproduktionskapacitet på op til 860 kW. Anlægget vil udover selve kedelcentralen bestå af en nedstøbt brændselsgrube med låg for brændselsopbevaring, betonfundamenter for hhv. elektrofilter og askecontainer samt en stålskorsten.

Bygningshøjden vil være 6 m. med en skorsten på ca. 20 m (eksisterende skorsten er 30 m). Jf. lokalplanen må der opføres en skorsten på maksimalt 25 m. Den endelige skorstenshøjde fastlægges ifm. udbud af kedelanlægget.

Arealet, hvorpå kedelanlægget ønskes opført, er omfattet af Kommuneplan 2013 – 25 (rammeområde 8.D.08), samt lokalplan 57.96. Projektet kræver ikke ændringer til lokalplanen og er i overensstemmelse med formålet i denne, men der skal søges om dispensation fra lokalplanen, eftersom der ikke er udlagt byggefelter til de nye anlæg. Det forventes, at bebyggelsesprocenten kan overholdes. Naboejendommene mod vest er blandet beboelse og erhverv, og grunden den grænser op til er en hal, så der vurderes ikke at være lagt op til væsentlige nabogener. Ved behandling af dispensation fra lokalplanen vil der være nabohøring og sagen vil blive fremlagt for Plan- og Miljøudvalget.

Selskabs- og brugerøkonomi
Der er i beregningen for selskabsøkonomi benyttet et varmebehov/-salg på ca. 12.250 MWh. Ledningstabet udgør ca. 34 % af årsproduktionen på 18.600 MWh. Udgifterne ved varmeproduktionen bliver lavere ved etablering af en biomassekedel og der vil derfor være en besparelse på 1.239.672 kr./år ved etablering af en biomassekedel med en indfyret effekt på 990 KW. Modregnes kapitalomkostningerne til afskrivning af anlæg på 344.562 kr. er besparelsen således på 895.110 kr./år ekskl. moms.

Denne besparelse vil komme brugerne til gode og vil kunne medføre en sænkning af varmeprisen med ca. 73 kr./MWh solgt varme ekskl. moms (med udgangspunkt i et varmesalg på ca. 12.250 MWh/år). Omregnes den mulige reduktion i varmesalgspris til en årlig besparelse for et ”standardhus” (varmeforbrug på 18,1 MWh, jf. definition fra Dansk Fjernvarme), vil besparelsen for slutbrugeren være ca. 1.320 kr. årligt ekskl. moms. Den årlige besparelse inkl. moms er således ca. 1.650 kr.

Energi og miljø
Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme, til biomasse produceret varme, reduceres naturgasforbruget med 576.015 m3 årligt og der vil maksimalt blive brugt 1.350,3 tons træflis årligt. Den årlige CO2 reduktion vil være på ca. 536 ton/år.

Skorstenshøjden vil blive fastsat så emissionsgrænseværdien for støv kan overholdes og anlægget vil overholdes de vejledende grænseværdier for støj. Der er foretaget en VVM-screening af anlægget, og det er vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen er sendt i høring med høringsfrist den 31.08.2015.

Der skal udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen for det eksisterende fjernvarmeværk, som vil blive fremlagt til vedtagelse i Plan- og miljøudvalget.

3. Administrationens vurdering og anbefaling
Projektet er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsen. Projektet er en direkte følge af ændring i Varmeforsyningsloven, og i projektforslaget forudsættes det, at projektet vil blive tilføjet på bilag 3 i Projektbekendtgørelsen under sammen vilkår som de øvrige værker. Under disse forhold vurderes det, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen og varmeforsyningslovens formål og derfor kan godkendes.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning, LBK nr 1307 af 24/11/2014 (Varmeforsyningsloven)

Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, § 2g, stk. 2, nr. 2, LOV nr 745 af 01/06/2015

Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/2014 (Projektbekendtgørelsen)

Økonomi
Der er beregnet en selskabsøkonomisk gevinst for Vejby-Tisvilde Fjernvarme på ca. 895.110 kr./år ekskl. moms (når afskrivning på det nye anlæg er indregnet) og det vil betyde en sænkning af varmeprisen på ca. 1.650 kr./år inklusiv moms for et ”standardhus” (18,1 MWh/år).

Miljøforhold
Ved ændring af varmeproduktionen fra naturgas produceret varme til biomasse produceret varme, reduceres CO2 udledningen med ca. 536 ton/år.

Der er foretaget en VVM-screening af anlægget, og det er vurderet, at anlægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen er sendt i høring med høringsfrist den 31.08.2015.

Der skal udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen for det eksisterende fjernvarmeværk. Dette vil blive forelagt Plan- og Miljøudvalget til vedtagelse.

Høring
Hvis projektet godkendes sendes det i høring hos de berørte parter og det vil herefter blive betragtet som godkendt, såfremt der ikke modtages nogen negative høringssvar i høringsperioden. Hvis der modtages negative høringssvar, der vurderes at være væsentlige for projektet, vil sagen blive forelagt for udvalget igen.

Bilag
TEK 12-08-15 Projektforslag 1 MW biomassekedel ved Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværk Dok. nr. 2015/19884 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at sende projektforslaget i høring hos berørte parter
2. at godkende projektforslaget, forudsat der ikke indkommer negative svar af væsentlig karakter i høringsperioden
3. at genoptage projektforslaget til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer negative høringssvar af væsentlig karakter


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 12-08-2015:
1.-3. Anbefalingen tiltrådt

Brian Lyck Jørgensen og Susan Kjeldgaard fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik HøyerBeslutning
1. - 3 Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

154. Tillæg nr.7 til spildevandsplanen - ny børnehave Laugøvej 1
06.01P00 - 2015/18782

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet

Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen omhandler kloakering af området, hvor der skal etableres ny børnehave ved Laugøvej 1.

Sammen med Gribvand Spildevand A/S foreslås området kloakeret for spildevand, der ledes til Helsinge Renseanlæg. Anlægget har kapacitet til at modtage dette. Regnvand skal håndteres lokalt ved nedsivning eller anden form for lokal løsning. Disse skal godkendes af Gribskov Kommune efter konkret ansøgning.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 § 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Kommunen skal lave en plan for hvordan spildevand skal renses og afledes til vandløb, søer og hav.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af nr. 936 af 24. september 2009.

Økonomi
Udgifterne til kloakering afholdes af Gribvand Spildevand A/S, alle ledninger lægges i offentlig vej. Kloakering på egen grund samt tilslutningsbidrag afholdes af grundejer.

Miljøforhold
Tillægget er screenet efter bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen er sendt i høring hos Naturstyrelsen, hvis der er kommentarer vil disse fremgå af sagsfremstillingen 31. august 2015 for Byrådet.

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Bilag TEK 12-08-15 tillæg nr. 7 til spildevandsplanen dok. nr. 2015/18782 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tiltræde at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tiltræde at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tiltræde at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes
 4. at tiltræde at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvarUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 12-08-2015:
1.-4. Anbefalingen tiltrådt

Brian Lyck Jørgensen og Susan Kjeldgaard fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 4. Anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. - 4. Tiltrådt.

Fraværende: Jannich Petersen

155. Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af uforbrugte driftsmidler 2015
18.20G00 - 2015/21358

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, om at godkende ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om betaling af udgifter for kr. 732.837 vedr. springcenteret af uforbrugte driftsmidler 2015.

Baggrund
I budgetaftalen for 2015 - 2018 fremgår det at:
For at skabe bedre vilkår for børn og unges mulighed for at dyrke gymnastik afsættes 19 mio. kr. til deponering til etablering af et springcenter og samlet 1,9 mio. årligt til efterfølgende drift af et nyt springcenter.

På Økonomiudvalgets møde den 18.3.2015 blev det besluttet at omprioriteres 100.000 kr. af de afsatte driftsmidler for 2015 til imødegåelse af udfordringen på børneområdet. Der er således 1,8 mio. afsat til drift af springcenteret i 2015.

På Byrådets møde den 22.6.2015 blev det godkendt at give Kommunal garanti til Helsinge Hallerne i forbindelse med optagelse af et 25-årigt aftalelån i KommuneKredit på 19,0 mio. kr. med afdrag og fast rente, samt at der deponeres et tilsvarende beløb.

Ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse
Helsinge Hallernes bestyrelse har den 18.6.2015 indsendt ansøgning om tilladelse til at anvende kr. 732.837 fra de uforbrugte driftsmidler i 2015. Det drejer sig om følgende udgifter:

Flytning af minifodboldbane fra byggefelt kr. 264.102,94
Jordarbejde på flytning af minifodboldbane kr. 58.600,00
Flytning af bøgehæk (til ny sti) kr. 6.693,75
Jordprøve Dines Jørgensen kr. 20.781,00
Bygge møder kr. 5.040,00
Styregruppe møder kr. 7.620,00
Tilslutning af fjernvarme kr. 220.000,00
Omlægning af nuværende ledning (graves fri af byggefelt) kr. 100.000,00
Konvertering af gamle CTS anlæg til ny installation(anslå) kr. 50.000,00

I alt: kr. 732.837,69

Begrundelse for ansøgningen er, at hvis disse udgifter kan betales af uforbrugte driftsmidler,
vil der være flere penge i de afsatte anlægsmidler til indkøb af redskaber.


Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 16 stk. 3

Økonomi
I henhold til budgetaftalen 2015 - 2018 er der fra 2015 og frem afsat 1,9 mio. kr. årligt til drift af det kommende springcenter.

Af de 1,9 mio. kr. i 2015 er der disponeret 100.000 kr. til de særlige udfordringer på børneområdet,

I 2015 forventes renteudgifterne at udgør omkring 80.000 kr.
Til rest er således 1.720.000 kr.

Der afdrages først på det optagne lån fra 2016.

Bilag
KIU 11-08-2015: Ansøgning fra Helsinge Hallerne om betaling af udgifter vedr. springcenter af
uforbrugte driftsmidler 2015 Dokumentnr. 2015/21358 002

KIU 11-08-2015: Bilag til ansøgning fra Helsinge Hallerne - oversigt over udgifter
Dokumentnr. 2015/21358 003


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende ansøgning fra Helsinge Hallernes bestyrelse om betaling af udgifter for kr. 732.837 vedr. springhallen af uforbrugte driftsmidler 2015Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:
Anbefalet med et reduceret beløb på 500.000 kr.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Ændringsforslag fra C: Ansøgningen godkendes med det fulde beløb på 732.837 kr.
For: C (1)
I mod: A, O, V (5)
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Anbefalet med Kultur- og Idrætsudvalgets bemærkning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
Ændringsforslag fra C: Ansøgningen godkendes med det fulde beløb på 732.837 kr.
For: C (2)
I mod: A, G, O, V, Ø (20)
Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Tiltrådt med Kultur- og Idrætsudvalgets bemærkning.

Fraværende: Jannich Petersen

156. Ansøgning om støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.
24.00G00 - 2015/17832

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget om økonomisk støtte til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet.

Baggrund
SF Film Production v. producer Peter Bech ansøger Gribskov Kommune om en støtte til produktion af spillefilmen Fuglene over Sundet, hvis handling bl.a. foregår i Gilleleje og omegn. Der er udtrykt ønske om støtte på 800.000 kr

Filmen handler om de virkelige begivenheder i Gilleleje og omegn under 2. Verdenskrig i oktober 1943, hvor et stort antal danske jøder blev reddet og sejlet til Sverige af lokale fiskere. Filmen optages bl.a. i Gilleleje og omegn. Optagelserne i Gilleleje har ligget i perioden 6.7.15 og ca. 3 uger frem.

Spillefilmen forventes at få premiere i maj 2016, med Cannes filmfestival 2016 som milepæl.

Skuespillerne til filmen er bl.a.: David Dencik, Danica Curcic, Nicolas Bro, Jacob Cedergreen, Lars Brygman, Stine Egholm, Mikkel Boe Følsgaard m.fl.


I forbindelse med PR, marketing og lancering af filmen forberedes følgende under og efter selve optagelserne af filmen:

Med TV2/DK:

 • Reportage fra optagelserne i Gilleleje (har været vist i TV Lorry)
 • De Flygtede, en dokumentarfilm af Lasse Barkfors i samarbejde med Milton Media, Gilleleje
 • Transmedial og viral udnyttelse af De Flygtede i samarbejde med TV2&DK


Presse 2015:

 • Pressemøde (gerne med Gribskov Kommune)
 • Besøg af Rufus Gifford, Amerikansk ambassadør, i forbindelse med optagelserne i Gilleleje
 • Besøg af dagspressen under optagelserne i Gilleleje
 • Interviews med skuespillere, instruktør mv.

Der planlægges biografpremiere i 2016.
Der vil blive lagt stor vægt på, at synligheden i Gilleleje kan anvendes direkte til, at der kan lægges korte og lange lanceringsinitiativer i Gilleleje.
Der er planer om at genskabe overfarterne til Sverige for skoleklasser, og det planlægges at genskabe et par af de lokale steder, som anvendes i filmen.
Materialet stilles til rådighed for Gribskov Kommunes planer om et museum med vægten lagt på begivenhederne i oktober 1943.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at optagelser af en stor dansk spillefilm i Gilleleje vil medføre en gevinst for Gribskov Kommune i form af afledte indtægter og opmærksomhed, jf bilag 4.

Administrationen vurderer desuden, at den færdige film vil bidrage til en kulturel og turistmæssig profilering af Gilleleje og mulighed for en øget turismeomsætning.

Derudover kan filmen om dette emne være en løftestang for Gribskov Kommunes ønske om at etablere et museum om redningen af de danske jøder i oktober 1943. Filmen vil sandsynligvis skabe øget opmærksomhed på den unikke fortælling, hvilket måske kan øge Gribskov Kommunes mulighed for at tiltrække fondsmidler mv. til det påtænkte museum. Det kan i den forbindelse være et ekstra plus, hvis Gribskov Kommune har ydet støtte til spillefilmen.

Et beløb på 800.000 kr. er dog for højt, og administrationen foreslår derfor, at udvalget beslutter et lavere niveau, f.eks. 250.000 kr.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Filmen har et samlet budget på 24,5 mio. kr. og er støttet af Det Danske Filminstitut, TV2/DK, NRK, SF-Filmdistribution, TrustNordisk og SF Film ApS.

Et tilskud kan finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til støtte af spillefilmen, er der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.15 to andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold: 250.000 kr.
Midler til forprojekt til etablering af museum i
Gilleleje om redningen af de danske jøder i 1943: 220.000 kr.


Bilag
Bilag 1: KIU 11-08-15 Ansøgning (Fuglene over Sundet) Dokumentnummer 2015/17832 006

Bilag 2: KIU 11-08-15 Synops Fuglene over Sundet Dokumentnummer. 2015/17832 007

Bilag 3: KIU 11-08-15 Finansiering for Fuglene over Sundet Dokumentnummer 2015/17832 008

Bilag 4: KIU 11-08-15 Gilleleje Spend FOS Dokumentnummer 2015/17832 010

Bilag 4 (KIU 11-08-15 Gilleleje Spend FOS) indgik i Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen og blev vedhæftet dagsordenpunktet i i forbindelse med protokollering.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende et økonomisk tilskud til spillefilmsproduktionen, Fuglene over Sundet via investeringspuljen i ØU
 2. at fastsætte tilskud til 250.000 kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:

 1. -2. Anbefalet


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. - 2. Tiltrådt. Idet det anbefales til Byrådet at beslutte at tilskuddet financieres af de ikke forbrugte driftsmidler til Springcentret i 2015. Punktet tiltrædes under forudsætning af, at der indgås en kulturkontrakt.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til endelig beslutning i Byrådet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. - 2. Tiltrådt, med Økonomiudvalgets bemærkning.

Fraværende: Jannich Petersen.
157. Forprojekt til etablering af museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943
18.13G00 - 2014/15356

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at afsætte midler til forprojekt.

Sagen omhandler beslutning om at afsætte midler til forprojekt i forbindelse med etableringen af et museum i Gilleleje om redningen af de danske jøder 1943.

Formålet med forprojektet er at forberede og udarbejde præsentationsmateriale om tankerne bag det nye museum, som kan danne baggrund for henvendelse til en stor relevant fond.

Det er tanken, at museet skal være en del af det statsanerkendte Museum Nordsjælland, som skal stå for drift og dermed levere det faglige indhold i samarbejde med de øvrige kulturhistoriske museer og arkiver på den nordsjællandske kyststrækning fra Halsnæs til Dragør.

Der er indledt samarbejde med Dansk Jødisk Museum om udviklingen af projektet og det forventes at få stor betydning for både sparring om indholdet og især fondsansøgningsarbejdet.

Projektgruppen, der skal drive forprojektet består således af Museum Nordsjælland, Dansk Jødisk Museum, samt administrationen i Gribskov Kommune.

Der søges midler til forprojekt, som skal anvendes til;

 • Sikring af et professionelt præsentationsmateriale til brug for fondsansøgninger på både dansk og engelsk
 • Inddragelse af faglige ressourcepersoner til udvikling af formidlingsdelen i samarbejde med øvrige partnere i Gilleleje - Kirke, museumsforeningen og Havnen
 • Inddragelse af faglige ressourcepersoner til sparring og rådgivning. Det kan være museumsfolk fra lignende andre museer i eksempelvis USA og Israel
 • Inddragelse af ekstern fundraisingstøtteLovgrundlag
LBK nr 358 af 08/04/2014 Kapitel 1 § 2 (Museumsloven).
Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020, vedtaget af Byrådet 2009.

Økonomi
Omkostninger til løbende proces:
Præsentationsprospekt 50.000 kr
Engelsk oversættelse 5.000 kr.
Udvikling af formidling 70.000 kr.
(Samarbejde med museumsformidlere)
Sparring/ rådgivning 95.000 kr.
(Samarbejde med andre museer i verden)
Fundraising 50.000 kr.

I alt 270.000 kr.

Center for Kultur, Fritid og Turisme kan selv finansiere 50.000 kr. til formålet, og der ansøges således om 220.000 kr.

Beløbet kan finansieres via Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.

Budgettet for Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning er 1.523 mio. Forbrug og disponeringer er samlet 0,8 mio. Rest budget er således 0,723 mio.

Udover finansiering til forprojekt til etablering af museum i Gilleleje, er der på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11.8.15 to andre sager, som foreslås finansieret af denne pulje. Det drejer sig om:
Støtte til spillefimsproduktionen, Fuglene over Sundet: 250.000 kr.
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold: 250.000 kr.


Bilag
Museumspitch 27.4.2015 Dokumentnr. 2014/ 15356 017

Læsevejledning
Museum Nordsjællands strategi for 2015 - 2018 er vedhæftet dette dagsordenpunkt, så interesserede kan læse strategien i dens helhed. Dokumentet er på 38 sider.

Museum Nordsjællands Vision 2020 og Strategi 2015-2018 Dok. 2014/15356 016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag om at der afsættes 220.000 kr. fra Investeringspuljen til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning til forprojekt til etablering af et museum i Gilleleje.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 11-08-2015:
Anbefalet

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
Morten Ulrik Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Tiltrådt. Idet det anbefales til Byrådet at beslutte at tilskuddet financieres af de ikke forbrugte driftsmidler til Springcentret i 2015.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til endelig beslutning i Byrådet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer


Beslutning
1. Tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Fraværende: Jannich Petersen og Sisse Krøll Willemoes

158. Ryanair - forslag om en udtalelse
00.22P00 - 2015/21804

Sagsfremstilling
Socialdemokraterne og Enhedslisten har stillet forslag om følgende udtalelse:

"Gribskov kommunalbestyrelse bekræfter hermed at vor indkøbsaftale skal fortolkes på den måde, at da Ryan Air har slået sig ned i København, med ansatte der er forpligtede til at bo i Danmark, så er det et krav fra os, at de betaler og behandler disse ansatte efter almindelige danske overenskomstmæssige vilkår inden for pågældende område. Hvis de ikke gør det, vil Gribskov Kommune ikke bruge Ryan Air under nogen omstændigheder, da vi finder det i strid med ILO konventionerne om løn og arbejdsvilkår.".

Administrationens kommentarer
Gribskov Kommune har ikke indgået aftale med Ryanair eller andre flyselskaber, da der er et minimalt behov for at benytte lufttransport.

Gribskov Kommune har hidtil ikke benyttet Ryanair.

Af Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi fremgår det, at der i kommunens aftaler inden for tjenesteydelser som udgangspunkt altid indgår et aftalevilkår om, at leverandøren er forpligtet til at sikre de ansatte hos leverandøren, som medvirker til at opfylde kontrakten, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art og på samme egn, hvor arbejdet udføres.

Ønsker Gribskov Kommune at indgå aftale/kontrakt om lufttransport vil ovenstående krav fremgå af aftalen/kontrakten. Såfremt der indgås aftale/kontrakt og kravet ikke overholdes, kan det føre til bodskrav og ophævelse af aftalen/kontrakten.

Har Ryanair ikke base i Danmark (ansættelsesstedet ligger i udlandet) og er arbejdet i Danmark et naturligt og underordnet led i den internationale transports gennemførelse, kan der ikke stilles krav om løn og ansættelsesforhold efter dansk overenskomst.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tage stilling til Socialdemokraterne og Enhedslistens forslag om at fremsætte udtalelsen på hele Byrådets vegneUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:
1. Afstemning om forslag fra A og Ø om at fremsætte udtalelsen på hele Byrådets vegne
For: A (1)
I mod: C, O, V (4)
Ikke anbefalet.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.


Beslutning
A og Ø trækker forslaget tilbage.

Fraværende: Jannich Petersen.

159. Skat - forslag om skattestigning
00.30Ø00 - 2015/26066

Sagsfremstilling
Enhedslisten har stillet følgende forslag:

"Administrationen fremsender ansøgning om at Gribskov Kommune får mulighed for at hæve skatten med op til 20 mio. kr."

Enhedslisten begrunder forslaget således:

"Hvis der i budgetforhandlingerne skal være et reelt valg mellem nedskæringer eller en skattestigning er det derfor nødvendigt at Gribskov Kommune søger andel i skattepuljen inden 3. september, for at være sikker på at kunne hæve skatten uden sanktion. Beløbet kan være større eller mindre, det må byrådet tage stilling, ud fra hvordan situationen tegner sig. Den ekstra skatteindtægt kan i budgetforhandlinger enten udmøntes som en stigning i personskat, grundskyld eller dækningsafgift, såfremt der er flertal for at gøre brug af muligheden for en øget skatteindtægt."


Administrationens kommentarer
Som udgangspunkt er kommunerne underlagt skattestoppet, det betyder, at hvis en kommune hæver skatten, uden at en anden kommune sænker skatten tilsvarende, vil der ske en sanktion.

Sanktionen er opdelt i en individuel og en kollektiv del, Den individuelle sanktion indebærer, at kommunen der har hævet skatten, i de første fire år vil blive trukket hhv. 75%, 50%, 50% og 25% af merprovenuet. Efter det fjerde år kan kommunen beholde hele merprovenuet.

Den kollektive sanktion indebærer, at det generelle bloktilskud, der fordeles til alle kommuner efter deres andel af landsbefolkningen, bliver reduceret med det resterende merprovenu.

Hvis en kommune hæver skatten, og det giver et nettoprovenu på eksempelvis 10.000.000 kr. årligt vil resultatet være således:Hvis andre kommuner sænker skatten med fx. 5 mio. kr., vil sanktionerne halveres.

I 2016 er der i kommuneaftalen afsat en ramme på 200 mio. kr. til kommunale skattestigninger. Kommunerne kan søge om andel af denne ramme, og kommuner der får andel af rammen til skattestigninger vil blive friholdt for individuelle sanktioner.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét, forudsættes det, at andre kommuner nedsætter skatten svarende til de 200 mio. kr. For 2016 etableres en tilskudsordning til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskudsbeløbet kan højst udgøre 75% i 2016, 50% i 2017, 50% i 2018 og 25% i 2019. Hvis der sker skattenedsættelser på over 200 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten.

Skattesanktionen dækker både indkomstskatter og grundskatter.

Kommuner der ønsker at hæve skatten indenfor rammen på de 200 mio. kr. skal søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en individuel sanktion. Ansøgningen skal indsendes senest den 3. september.

Ministeriet skriver, at der ved fordeling af rammen vil blive lagt vægt på følgende forhold:

 • Driftsmæssig ubalance,hvor den driftsmæssige ubalance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
 • Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og ældre.
 • Udgiftspres på overførselsområdetsom følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
 • Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside,herunder skatteindtægterne.
 • Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.


Overblik over udskrivningsgrundlag, skatteniveau og provenu I Gribskov Kommune:Den dækningsafgiftspligtige grundværdi for offentlige ejendomme er lovgivningsmæssigt fastsat som halvdelen af den normale grundskyldspromille. Dvs. når grundskyldsprocenten som i eksemplet herover hæves med 0,1% stiger procenten for dækningsafgiften automatisk med 0,05%.

Grundskatterne er herover angivet til 456,8 mio. kr., mens det i budgettet er medtaget med 465,9 mio. kr. Forskellen skyldes, at der som del af grundskatterne er nogle områder, hvor kommunen ikke kan hæve udskrivningsprocenten. Det drejer sig om afgiftspligtig grundværdier til produktionsejendomme (primært landbrug), hvor dækningsprocenten er fastsat til 0,72%, og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi for offentlige ejendomme, hvor procenten er fastsat til 8,75%.

Fordi Gribskov Kommune ikke opkræver dækningsafgiften for erhvervsejendomme, opgør SKAT ikke udskrivningsgrundlaget for denne skat. Derfor kender vi ikke det potentielle provenu, hvis kommunen vælger at opkræve skatten.


Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov, kapitel 5

Økonomi
Jf. afsnittet "Administrationens kommentarer" i sagsfremstillingen

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at tage stilling til Enhedslistens forslag om at fremsende en ansøgning om at Gribskov Kommune får mulighed for at hæve skatten med op til 20 mio. kr.Beslutning
1. For: A, Ø (7)
Imod: C, G, V, O (15)
Ikke tiltrådt.

Fraværende Jannich Petersen.


Efterretningssager

160. Helsinge Stationscenter - erstatningskrav
82.02Ø00 - 2013/38560

Sagsfremstilling
Med denne dagsorden vil administrationen orientere Økonomiudvalget og Byrådet om det foreløbige resultat af en retssag anlagt mod kommunen i anledning af, at kommunen besluttede at opsige samarbejdet om udvikling af Helsinge Stationscenter.

Retten i Helsingør afsagde dom den 10. juli 2015. Ved dommen blev kommunen frifundet for projektselskabets erstatningskrav på kr. 7,3 mio. Projektselskabet blev samtidig dømt til betaling af kr. 200.000 til dækning af kommunens advokatomkostninger. Dommen er bilag til denne dagsorden.

Baggrunden for retssagen var i korthed følgende:

Den 1. juli 2011 indgik Gribskov Kommune og K/S Gribskov C under stiftelse en aftale om udvikling af Helsinge Stationscenter. Denne aftale havde bl.a. til formål at fastlægge den overordnede ramme for parternes samarbejde, at fastlægge de konkrete tiltag, som hver part skulle udføre for at nå frem til det endelige resultat, og at sikre, at parterne kunne træde erstatningsfrit tilbage, hvis det under det videre arbejde viste sig, at de rette betingelser for projektet ikke længere var til stede. Som særlige tilbagetrædelsesgrunde var angivet konstatering af blød bund og forurening og at udgifterne til de infrastrukturelle opgaver ikke kunne rummes inden for det afsatte budget.

Kort tid efter indgåelsen af projektudviklingsaftalen blev kommunen præsenteret for jordbundanalyser, der viste blød bund i området. Efter resultatløse drøftelser i efteråret 2011 fremlagde projektselskabet i foråret 2012 et nyt skitseforslag og en ny projektøkonomi, der var væsentligt dyrere for kommunen end indeholdt i projektudviklingsaftalen. Dette forslag blev behandlet af Byrådet på mødet den 18. juni 2012 (dagsordenspunkt nr. 95), hvor det blev besluttet, at administrationen skulle meddele projektselskabet, at kommunen fastholdt den eksisterende projektudviklingsaftale og afviste at optage forhandling om indgåelse af en ny aftale. På et møde mellem parterne den 16. januar 2013 blev det konstateret, at der ikke var grundlag for at arbejde videre med projektet. Kommunen opsagde herefter aftalen.

Projektselskabet anlagde sag mod kommunen den 13. november 2014. Erstatningskravet på kr. 7,3 mio. for forgæves afholdte projektomkostninger var begrundet i, at kommunen havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt i forbindelse med indgåelse af projektudviklingsaftalen og at kommunen havde varetaget usaglige hensyn ved opsigelse af aftalen.

Retten udtalte i dommen, at kommunen ikke havde været i besiddelse af afgørende oplysninger om jordbundsforholdene, som kommunen undlod at gøre projektselskabet bekendt med inden aftaleindgåelsen og at kommunen dermed ikke havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Retten fandt endvidere, at kommunen havde varetaget saglige hensyn ved opsigelsen af projektudviklingsaftalen som følge af den ændrede økonomi i det reviderede projekt. Kommunen havde dermed ikke handlet erstatningspådragende over for projektselskabet.

Projektselskabet har anket sagen til Østre Landsret den 23. juli 2015. På grund af berammelsestiden i landsretten kan den endelige afgørelse først forventes at foreligge i 2016.

Bilag
Dommen afsagt den 10. juli 2015 af Retten i Helsingør Dok. nr. 2013/38560 088

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage administrationens orientering til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.


Beslutning
1. Taget til efterretning.

Fraværende Jannich Petersen
161. Henvendelse fra foreningen Pas På Gilleleje om Kulturhavn Gilleleje
01.00A53 - 2015/21709

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Byrådet har modtaget en henvendelse fra den nyetablerede forening "Pas På Gilleleje" dateret den 22. juni 2015. Efterfølgende er der modtaget en supplerende henvendelse fra foreningens advokat den 30. juli 2015.

Til orientering har der været afholdt møde mellem Borgmesteren og foreningen den 12 august 2015, hvor foreningen uddybede deres samlede henvendelse med tilhørende anmodning om aktindsigt.

Henvendelsen drejer sig om spørgsmål til aftaler mellem kommunen og Kulturhavn Gilleleje A/S, kommunens sagsbehandling samt habilitet hos beslutningstagere. Foreningen opfordrer til at henvendelsen og kommunens tilhørende umiddelbare redegørelse drøftes på et åbent byrådsmøde.

Foreningens to henvendelser og administrationens redegørelse er vedlagt som bilag. Centrale aftaler, tilladelser ol. er sendt direkte til foreningens advokat som led i aktindsigten.

Lovgrundlag
Offentlighedsloven § 7 (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer)

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
1. Henvendelse fra "Pas på Gilleleje" af 22. juni 2015 dokumentnr. 2015/21709 004

2. Henvendelse fra advokat af 30. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 006

3. Administrativ redegørelse jf. henvendelsen dokumentnr. 2015/21709 002

4. Rammeaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 008

5. Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 011

6. Samarbejdsaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 012

7. Bilag nr. 2 og 4 til Rammeaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 013


8. Bilag nr. 1 til Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 014

9. Bilag nr. 4-7 til Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 015


10. Bilag nr. 2-3 til Erhvervslejekontrakt for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 018


11. Bilag A til Samarbejdsaftalen for bibliotek i Kulturhus Gilleleje af 03. juli 2015 dokumentnr. 2015/21709 013

Notatet er lagt på sagen ved protokollerinen af Byrådets møde den 31.8.2005
12. Bilag Notat særligt om Bo Jul Nielsens habilitet dokumentnr 2015/21709 019


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tage henvendelserne med tilhørende administrative redegørelse til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Høyer.


Beslutning
1. Taget til efterretning.

Fraværende Jannich Petersen.

162. Status efter tillsynet med kommunens administration af rådighedsreglerne 3 - kvartal 2014
15.00A00 - 2015/22266

Sagsfremstilling

Baggrunden for denne dagsorden er en orientering af Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om resultatet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering´s (STAR) stikprøve kontrol af administrationen af rådighedsreglerne i Jobcenteret.

Baggrund:
STAR fører tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne i forbindelse med at personer søger om og / eller modtager kontanthjælp på grund af ledighed. Dette kan eksempelvis være situationer hvor en ledig kontanthjælpsmodtager ikke møder op til et givet tilbud, ledigt job, ikke møder op til samtale i Jobcenteret og lignende.

STAR har for Jobcenter Gribskovs vedkommende gennemgået i alt 20 sager, hvor der samlet i alt er givet 22 sanktioner i 2014.

Resultat:
Af de 22 sanktioner der er blevet givet, vurderer STAR, at de 16 sanktioner er blevet givet korrekt, mens der i forhold til 6 sanktioner er varierende fejltyper, eks. manglende sanktionering fra dag 1, hvor borgeren er udeblevet fra en samtale.

Det er STAR´s opfattelse, at Gribskov Kommune generelt har velfungerende arbejdsgange til at opfange og registrere og sanktionere ved manglende overholdelse af rådighedsforpligtelsen, herunder at sanktionerne effektueres kort tid efter den negative hændelse.

Styrelsen finder derfor, at resultatet af tilsynet med Gribskov Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

Lovgrundlag
Lov om aktiv Socialpolitik, § 13 d

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
ARB 12-08-15 Tilsyn med rådighedsregler STAR 2015, Dok.nr. 2015/22266 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
1. at tage orienteringen til efterretning


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 24-08-2015:

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anders G. Frost, Susan Kjeldgaard, Poul-Erik Høyer og Jannich Petersen.


Beslutning
1. Taget til efterretning.

Fraværende Jannich Petersen

Sager behandlet på lukket møde:
163 Kontraktopfølgning
Byrådet tiltrådte Social- og Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger med en bemærkning.
Fraværende: Jannich Petersen

164 Udeservering af alkohol
Byrådet bevilgede udeservering af alkohol på det nævnte areal; hvor tilladelsen er gældende indtil kl. 24:00. Ansøger gøres opmærksom på; at tilladelsen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gener; herunder støj; lugt m.m
Fraværende: Jannich Petersen

165 Alkoholbevilling og udeservering
Byrådet godkendte udeservering af alkohol; hvor tilladelsen er gældende til kl. 24:00. Ansøger gøres opmærksom på; at tilladelsen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gener; herunder støj; lugt m.m.
Fraværende: Jannich Petersen


Mødet startet:
05:05 PM

Mødet hævet:
09:15 PM