Børneudvalget

Publiceret 02-11-2015

Mandag den 02-11-2015 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
61 Serviceniveauer for det socialfaglige område
62 Attraktiv Lokalsamfund - det videre arbejde
63 Børnehaven ved Havet - anmodning om godkendelse af vuggestuepladser


Efterretningssager
64 Årsplanlægning for politiske udvalg: Januar - juni 2016
65 Status på implementering af budgetreduktioner på Børne- og Ungeområdet
(budget 2015-2018)
66 Status på takster og tilskud på dagtilbudsområdet.

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Steen Pedersen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring og oplysninger
Nick Madsen (V) ønskede, at pkt. 62 vedr. Attraktive Lokalsamfund udsættes.
Baggrunden er et ønske, at der skal være mulighed for at få en tættere dialog med lokalsamfundet og sikre en yderligere kvalificering af økonomien.
Børneudvalget godkendte forslaget.
Trine Egetved-Sørensen (C) efterlyser et punkt på dagsordenen. Det drejer sig om en ansøgning, som er fremsendt af forældrebestyrelsen fra Ramløse Børnehus.
Administrationen oplyser, at ansøgningen er modtaget, men at der beklageligvis er sket det, at den er overset i postmodtagelsen. Dette er beklaget til forældrebestyrelsen og der er indkaldt til et møde med forælderbestyrelsen.
I øvrigt oplyser administrationen, at sagen er under behandling hen mod en politisk sagsfremstilling 26.11.2015


Fraværende:

Meddelelser:
Udvikling og implemenring af arbejdet omkring implementering af fælles brugerportal
Administrationen er i gang med det forberedende arbejde omkring udvikling og implementering af en ny fælles brugerportal for folkeskole og dagtilbud. Initiativet til den ny fælles brugerportal opstod i aftalen om kommunernes økonomi 2014 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den fælles brugerportal kommer til at bestå af både kommunikationsfunktioner, en læringsportal og en fleksibel brugergrænseflade (dashboard). Brugerportalen skal sikre digital understøttelse af målene i læringsreformen, som ikke er mulig at udvikle i det nuværende SkoleIntra, og god brugeroplevelse for både børn, forældre og medarbejdere.
Kommunikationsfunktioner og dashboard kommer fra 2018/2019 til at erstatte SkoleIntra og BørneIntra. Gribskov Kommune indkøber disse to ved et fælleskommunalt udbud, som netop nu sættes i gang gennem kommunernes it-fællesskab KOMBIT.
Administrationen har modtaget tilslutningsmateriale som i øjeblikket analyseres, hvorefter Gribskov Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud for både skole og dagtilbud. Tilslutningsmaterialet er sendt i kopi til borgmesteren.
Børneudvalget får mere information om den ny fælles brugerportal, herunder læringsportal, på et kommende møde.
Statsforvaltningen afviser klage over Gribskov Kommune i sagen om Annisse Børnehus
I forbindelse med sagen om lukningen af Annisse Børnehus i april 2015 indsendte en borger en klage til Statsforvaltningen. Klagen gik på, at Gribskov Kommune ikke havde overholdt reglerne om god forvaltningsskik i sagen om lukningen af daginstitutionen (for kort høringsfrist og uigennemsigtig begrundelse)
Statsforvaltningen har nu svaret pågældende borger og Gribskov Kommune, at de ikke har kompetence til at udtale sig om spørgsmålene og derfor ikke vil behandle henvendelsen.
De betragter dermed sagen som afsluttet.


Åbne

61. Serviceniveauer for det socialfaglige område
00.01Ø00 - 2015/11545

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget behandler sagen for at træffe beslutning.

Børneudvalget skal tage stilling til tre nye serviceniveauer på det socialfaglige område.

De tre serviceniveauer er en del af det arbejde, som Børneudvalget igangsatte den 16.3 2015 ved vedtagelsen af "Faglig og økonomisk handleplan for det socialfaglige område".

Sagens baggrund
Økonomiudvalget vedtog den 18.3 2015 en faglig og økonomisk handleplan for det socialfaglige område. Formålet med handleplanen er, at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på det socialfaglige område. De forskellige indsatser i handleplanen skal bidrage til at reducere det merforbrug, der har været på det socialfaglige område.

En del af handleplanen er, at der skal udarbejdes serviceniveauer på det socialfaglige område. Serviceniveauerne opsætter Gribskov Kommunes kriterier for tildeling af sociale ydelser i henhold til serviceloven og vil på den måde sikre en bedre faglig og økonomisk styring af tildelingerne.

På møde den 23.9 2015 godkendte Børneudvalget de første fem serviceniveauer aflastning, psykologsamtaler, støtteperson, ekstern kontaktperson og advokatbistand.

Arbejdsgruppen vedr. serviceniveauer har nu færdiggjort de næste tre serviceniveauer til politisk godkendelse.

Sagens forhold
Det konkrete formål med serviceniveauer er at fastsætte generelle vejledende niveauer for tildeling af støtte til udsatte børn, unge og familier.

De tre serviceniveauer, der nu fremlægges for Børneudvalget, omhandler:

 • Anbringelsessted
 • Psykologsamtaler i efterværn
 • Økonomisk tilskud til efterskoleophold

Serviceniveauer fastlægger som udgangspunkt kommunens administrative praksis på området. De enkelte serviceniveauer er alle udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på området. Alle sager behandles dog fortsat ud fra et individuelt skøn og serviceniveauerne skal derfor ses som en guideline til sagsbehandlerne.

Serviceniveauerne vil træde i kraft ved nyvisitationer, der enten opstår som følge af en ny sag, eller som følge af en opfølgning på eksisterende sag. Der flyttes ikke børn fra forløb de allerede er visiteret til, med mindre tilbuddet ved en opfølgning viser sig, ikke at leve op til formålet.

Vurdering
Administrationen vurderer, at serviceniveauerne vil være med til at sikre politisk lederskab i forhold til det serviceniveau, som sagsbehandlerne kan følge i deres konkrete sagsbehandling.

Serviceniveauerne vil medføre, at borgerne vil opleve et tydeligt og forhåndsdefineret omfang i de tilbud, der bevilges efter servicelovens kapitel 11 til børn og familie i udsatte positioner. Det betyder samtidigt, at borgerne kan opleve begrænsninger i følgende:

 • Varigheden af forløb
 • Antallet af gange man kan få et forløb tilbudt
 • Hvor man kan få forløbet tilbudt
 • Vilkårene for tilbuddet

I forhold til sagsbehandlingen vil serviceniveauerne betyde en mere styret bevillingspraksis. Det vil lette sagsbehandlerne i deres arbejde og sikre, at tilbuddene ikke bliver unødigt udgiftstunge.

Det er vigtigt, at serviceniveauerne altid administreres i sammenhæng med den vedtagne faglige praksis i Center for Børn og Unge, herunder de faglige metoder, der kan anvendes til vurdering af børn og unges behov for foranstaltninger. Serviceniveauerne må for eksempel ikke bevirke, at der sættes et loft for en tidlig investering, der kan forebygge langvarige eller omkostningstunge foranstaltninger.

Anbefaling
Administrationen anbefaler Børneudvalget at godkende de tre fremlagte serviceniveauer

Lovgrundlag
LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven): § 138

Økonomi
Arbejdet med serviceniveauer kan bidrage til at nedbringe merforbruget vedr. undersøgelse og socialfaglig indsats. Serviceniveauerne en del af den samlede faglige og økonomiske handleplan, som Økonomiudvalget vedtog 18.3 2015 med henblik på at nedbringe merforbruget.

Der kan dog ikke laves specifikke beregninger på, hvor meget serviceniveauerne kan bidrage med ifht at nedbringe udgifter, da serviceniveauerne altid vil være vejledende og sager altid behandles ud fra et individuelt skøn.

Høring
Serviceniveauerne har været drøftet i Center for Børn og Unges Lokaludvalg (LU). Konkrete inputs er taget til efterretning og der er foretaget mindre ændringer.

Bilag
Bilag 1: BØR 2-11-2015: Serviceniveauer på det socialfaglige område
Dok. Nr. 2015/11545 033

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget
1. at godkende de tre fremlagte serviceniveauer på det socialfaglige område


Beslutning
1. Tiltrådt
62. Attraktiv Lokalsamfund - det videre arbejde
17.00G00 - 2015/25674

Sagsfremstilling
Introduktion
Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.
Børneudvalget skal afgive anbefalinger til administrationens ændringsforslag i det videre arbejde med Attraktive Lokalsamfund. Børneudvalget skal eventuelt også afgive anbefaling til administrationens forslag om at bruge Bakketoppens bygning til boliger til unge.

Sagens baggrund
I Budgetaftalen 2016-2019 er det besluttet at fortsætte arbejdet med Attraktive Lokalsamfund.
Det er besluttet at:
"Det igangsatte arbejde i Ramløse færdiggøres. Herefter igangsættes følgende projekter:
Sammenbygning Sankt Helene Skole, Vejbyafdeling og Børnehuset Bakketoppen
Sammenbygning Gribskolen, Tingbakkeafdeling og Børnehusene Esbønderup og
Skovkanten."

Sagens forhold
Administrationen anbefaler en ændring i organiseringen af etableringen af Attraktive Lokalsamfund, der stemmer overens med budgetaftalen 2016-2019.

Økonomi
Budgettet for 2016-2017 for Attraktive Lokalsamfund ser ud som følger:

Forventes overført fra 2015 9 mio kr.
Lånefinansierede midler 7 mio kr.
I alt i budgetaftalen 16 mio kr.

Vurdering
For de afsatte midler er der ikke penge nok til at pågebynde alle projekter i 2016.
Derfor kommer administrationen med et forslag til at prioritere hvad, der starter op nu,

og hvilke projekter der venter til senere (indgår i kommende års budgetprioritering)

Etablering af Attraktive Lokalsamfund der opstartes med det samme

Skt Helene Skole, Vejby-afdeling og dagtilbuddet Bakketoppen
Skt. Helene Skole, Vejby-afdeling har en stor bygningsmasse set i forhold til elevtal. Afdelingen er i god stand og egner sig godt til også at kunne indeholde dagtilbud.

Børnehuset Bakketoppens bygning vil egne sig godt til brug af andre formål på børne- og ungeområdet. Administrationen anbefaler, at bygningen bruges til boliger til unge.

Ombygning på Skt. Helene Skole, Vejby-afdeling til også at huse børn og personale fra Bakketoppen vil forsigtigt anslået koste 4 mio. kr.

Gribskolen, Tingbakken-afdeling og dagtilbuddene Esbønderup Børnehus og Skovkanten
Administrationen har undersøgt pris for etablering at nybygget dagtilbud på Gribskolen, Tingbakke-afdelings matrikel. Et overslag på nybygget dagtilbud inklusiv legeplads og liggehal til et dagtilbud normeret til 110 børn er anslået til ca. 12 mio. kr.
De tre bygninger som Esbønderup Børnehus og Skovkanten i alt huser, vil således blive frigivet. Disse bygninger vil kunne afhændes eller benyttes til andre kommunale aktiviteter uden for børne- og ungeområdet.

Udskydes til budgetdrøftelse 2017

Gilbjergskolen, Blistrup-afdeling og dagtilbuddet Møllehusene
Grundet projektet Gilleleje Læringsområdeanbefaler administrationen at udskyde etableringen af Blistrup Attraktive Lokalsamfund. På Blistrup-afdeling er den ene af tre blokke bestående af klasselokaler i øjeblikket lukket ned. Disse klasselokaler kan under etableringen af Gilleleje Læringsområde med stor fordel bruges til genhusning af elever fra Parkvej.
Blistrup Attraktive Lokalsamfund er i 2012 anslået til at koste 13 mio. kr.

Gribskolen, Tingbakken-afdeling
For at skabe gode forhold for elever og medarbejdere kræves en ombygning på Tingbakken-afdeling. Administrationen har undersøgt hvad renovering/etablering af udearealer, kantine/storrum, lærerværelse, administration og indgangsparti vil koste. Prisen vil være ca. 4,8 mio. kr.

Anbefaling
Administrationen anbefaler at ændre i organiseringen af etableringen af Attraktive Lokalsamfund således, at

 • Bakketoppen flytter ind på Skt. Helene Skole, Vejby-afdelingen.
 • Skovkanten og Esbønderup Børnehus flytter til Gribskolen, Tingbakken-afdelings matrikel i selvstændig nybygget bygning
 • Blistrup Attraktivt Lokalsamfund, Gilbjergskolen, Blistrup-afdeling og Møllehusene afventer budgetdrøftelse 2017
 • Renovering af Gilbjergskolen, Tingbakken-afdeling afventer budgetdrøftelse 2017


Under forudsætning af at Bakketoppen flytter til Skt. Helene Skole, Vejby-afdeling, anbefaler administrationen yderlige, at Bakketoppens nuværende bygning anvendes til boliger til unge.


Lovgrundlag
LBK nr 971 af 25/07/2013 (Kommunestyrelsesloven)
LBK nr 668 af 17/06/2011 (Dagtilbudsloven) §1
LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) §1

Økonomi
Budgettet for 2016-2017 for Attraktive Lokalområder ser ud som følger

Forventes overført fra 2015 9 mio. kr.
Lånefinansieret midler 7 mio. kr.
I alt i budgetaftalen 16 mio. kr.


Bilag
-

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende at Bakkentoppen flytter ind på Skt. Helene Skole, Vejby-afdelingen
 2. at godkende at Bakketoppens nuværende bygning anvendes til boliger til unge under forudsætning af, at Bakketoppens flytning til Skt. Helene Skole bliver godkendt
 3. at godkende at Skovkanten og Esbønderup Børnehus flytter til Gribskolen, Tingbakken -afdelings matrikel i selvstændig nybygget bygning
 4. at udskyde etablering af Blistrup Attraktivt Lokalsamfund, Gilbjergskolen, Blistrup-afdeling og Møllehusene til efter budgetdrøftelse 2017
 5. at udskyde renovering af Gilbjergskolen, Tingbakken-afdeling til efter budgetdrøftelse 2017Beslutning
Nick Madsen (V) ønskede, at punktet udsættes.
Baggrunden er et ønske om, at der skal være mulighed for at få en tættere dialog med lokalsamfundet og sikre en yderligere kvalificering af økonomien.

Børneudvalget var enige om ikke at behandle punktet.
63. Børnehaven ved Havet - anmodning om godkendelse af vuggestuepladser
28.03P00 - 2015/30320

Sagsfremstilling
Introduktion
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget beslutter at godkende den private daginstitution Børnehaven ved Havets ansøgning om at oprette to vuggestuepladser.

Sagens baggrund
Børnehaven ved Havet er en lille privat børnehave godkendt til 22 pladser beliggende på Gilleleje Hovedgade 53 i Gilleleje. Børnehaven var en selvejende institution indtil 01.03.2013, hvor Byrådet godkendte den som privat daginstitution til børnehavebørn.

Sagens forhold
Børnehaven ved Havet anmoder om godkendelse til at oprette to vuggestuepladser og dermed øge antallet af normerede pladser. Børnehaven ved Havet har siden 1. september 2015 haft dispensation til at optage vuggestuebørn. Dispensationen er givet af administrationen under forudsætning af, at den private daginstitution søger om godkendelse som integreret institution, dvs. en institution med både vuggestue og børnehavepladser. Dispensationen gælder i resten af 2015.

Børnehaven skriver som begrundelse for ansøgningen, at institutionen, ved at kunne tilbyde vuggestuepladser, dermed opnår en større fleksibilitet, en større mulighed for at tilgodese søskende fortrin og dermed også en større økonomisk stabilitet fremover.

Ansøgningen er vedlagt som bilag

Vurdering af løsninger og deres konsekvenser
Daginstitutioner og dagpleje i Gilleleje har haft følgende antal vuggestuebørn i 2015, set i gennemsnit:

Antal indskrevne børn under 3 år
2015
Gilbjerg Børnehuse
66
Dagplejen
27
I alt
93


Oprettelsen af to vuggepladser i Børnehaven ved Havet udgør omkring 2% af det samlede antal anvendte pladser. Konsekvenserne for de eksisterende tilbud forventes derfor at være minimale.

Anbefaling
Administrationen anbefaler, at Børnehaven ved Havets anmodning om godkendelse af vuggestuepladser imødekommes.


Lovgrundlag
LBK nr.167 af 20/02/2015 (Dagtilbudsloven) §19, stk. 5

Økonomi
Kommunen yder et driftstilskud pr. barn svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter i kommunens egne alderssvarende tilbud. Dertil ydes et administrationsbidrag pr. barn svarende til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, kommunen yder til selvejende institutioner. Kommunen yder ligeledes et bygningstilskud pr. barn, svarende til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen.

Driftstilskud 2016:
For børn i alderen 0-2 år 89.433 kr./år
For børn i alderen 3-5 år 47.560 kr./år

Administrationstilskud:
2.504 kr. pr. barn/år i alderen 0-2 år
1.332 kr. pr. barn/år i alderen 3-5 år

Bygningstilskud:
4.889 kr. pr. barn/år i alderen 0-2 år
2.029 kr. pr. barn/år i alderen 3-5 år

Bilag
BØR Bilag 1: Anmodning om godkendelse af vuggestuepladser, Børnehaven ved Havet
dok nr. 2015/30320 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at beslutte

 1. at godkende Børnehaven ved Havets anmodning om at oprette to vuggestuepladserBeslutning
1. Tiltrådt med bemærkning om at drifttilskuddet for 2016 kan ændres ifht. den verserende sag.

Efterretningssager

64. Årsplanlægning for politiske udvalg: Januar - juni 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Børneudvalget får plan for de politiske møder i 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 17. september 2015.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Planen følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer
 • Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor er planen udarbejdet for perioden januar - juni 2016.

  Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Økonomi
-

Bilag
Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dokumentnummer 2014/32692 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Beslutning
1: Taget til efterretning.

65. Status på implementering af budgetreduktioner på Børne- og Ungeområdet (budget 2015-2018)
00.30S00 - 2015/21122

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at udvalget får en status på implementeringen af de beslutninger om budgetreduktioner Børneudvalget har besluttet på møderne i november 2014 og april 2015 i forbindelse med budget 2015-2018.

Status på besluttede budgetreduktioner, budget 2015-2018
Nedenstående oversigt viser de budgetreduktioner Børneudvalget har besluttet på møderne i november 2014 og april 2015. I kolonnen 'Status' har de enkelte budgetreduktioner fået en farvekode.

 • "De grå" er de budgetreduktioner Børneudvalget har besluttet at ændre.
 • "De gule" er de budgetreduktioner hvor implementeringen har vist sig at blive forsinket eller vanskelig, og hvor den ændrede implementering er indarbejdet i budget 2016-2019.
 • "De grønne" er de budgetreduktioner som allerede er implementeret eller forventes implementeret uden problemer. "De grønne" budgetreduktioner kommenteres ikke yderligt i denne sag.

Langt de fleste punkter ses at være "grønne" idet 18 af nedenstående 27 punkter er implementeret eller bliver implementeret.

De "gule" gennemgås punkt for punkt i denne sagsfremstilling."De grå"
Ekstra ledelsestid på skolerne (besluttet reduktion 24.11.2014, nr. 8)
Børneudvalget besluttede 16.03.2015 at opretholde den ekstra tildeling til ledelse på de mindre afdelinger, som blev besluttet af Byrådet 24.02.2014.).

Ændre skoledistrikter (besparelse på kørsel) (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 1)
Børneudvalget besluttede 01.06.2015 at sende sagen tilbage til administrationen.

Flest mulige børn kører med Movia fremfor skolebus (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 3)
Børneudvalget besluttede 23.09.2015 at udskyde den del af det ændrede serviceniveau, som fjerne valgmuligheden mellem Movia og skolebus for 0.-6. klasse indtil 1. januar 2017.

"De gule"
Beslutning om fælleskommunal tandregulering og ny klinikstruktur i tandplejen (besluttede reduktioner 24.11.2014, nr. 3 og 10)
Byrådet besluttede 23.06.2014 at Gribskov Kommunes tandregulering indgår i et kommunalt samarbejde med Hillerød, Frederikssund, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs om en fælles tandregulering (bøjletandlæge) med udgangspunkt i en hovedklinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund.

Ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik er der beregnet en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. på løn- og driftsudgifterne til tandregulering i Gribskov Kommune. Besparelsen er besluttet med virkning fra og med 2016 og i årene frem.

I forbindelse med beslutning om implementering af budgetreduktioner i budget 2015-18 besluttede Børneudvalget på mødet 24.11.2014 at nedlægge tandklinikken i Gilleleje.
Nedlæggelsen af tandklinikken skal give en årlig driftsbesparelse på 150.000 kr. Beslutningen om at nedlægge tandklinikken i Gilleleje er afhængig af ovenstående implementering af den fælleskommunale tandregulering. Børnene tilknyttet tandklinikken i Gilleleje skal nemlig tilføres tandklinikken i Græsted som, efter den oprindelige plan, skulle få frigivet plads, når tandreguleringen rykkede til Hillerød.

Oprettelsen af den fælleskommunale tandregulering når ikke at blive klar til 1. januar 2016. Der er foreløbig ikke fundet egnet lokaler/bygning for placering af den fælleskommunale tandreguleringsklinik. Budgetreduktionen som følge af den fælles tandregulering kan derfor tidligst nås i 2017.

For alligevel at hente noget af den budgetreduktion der er lagt i tandplejen foreslås der en årlig driftsbesparelse i tandplejen på 250.000 kr. indtil den fælleskommunale tandregulering er i drift. Derefter henter tandplejen det oprindelige samlede beløb på 750.000 kr. Besparelsen på 250.000 kr. hentes på drift og materialer og er fundet i samarbejde med tandplejens leder.

Budgetreduktioner vedr. tandplejen
1000 kr.
2015
2016
2017
2018
Budgetreduktion ialt på tandplejen
150
750
750
750
Driftsbesparelse
-250
-250
-750**
-750**
Udestår
-100*
500
0
0

* Tandplejen henter en besparelse der er 100.000 kr. større end besluttet af Børneudvalget
** Forudsætter at den fælleskommunale tandregulering er i drift.

I 2015 henter tandplejen således 100.000 kr. mere end oprindeligt besluttet, men mangler reduktion på 500.000 kr. i 2016. Ændringen er indarbejdet i budgettet for 2016-2019.

Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 4)
Administrationen har undersøgt denne reduktion nærmere og forudsætningerne for opnåelsen af besparelsen viser sig ikke at være tilstede. Forslaget stammer fra et ældre prioriteringskatalog og forudsatte markante ændringer af prispolitikken fra bogforlagenes side f.eks. for de digitale licenser til undervisningsprogrammer. Gribskov forventede besparelser som følge af at skolebibliotek og folkebibliotek samarbejder tæt og derved kunne bruge de samme licenser. Det har vist sig ikke at være muligt. Desuden forudsatte forslaget, at bogsamlingerne kunne cirkulere mellem skolerne, hvilket kræver en daglig kørsel som desværre "æder" besparelsen på indkøb af færre bogsamlinger.

Budgetreduktionen er ikke indarbejdet i budgettet for 2016-2019

Dagplejere ansat på reduceret tid (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 10)
Børneudvalgets beslutning om dagplejere på nedsat tid betyder, at den ordning som har kørt hidtil, hvor forældre kan have en deltidsplads hos en fuldtidsdagplejer, ophører. Der er pt. ca. 35 børn i deltidspladser, hovedsagligt i Græsted, Gilleleje og Helsinge. Forældrene kan i nuværende ordning frit vælge hvordan de ønsker at anvende deltidspladsen - f.eks. ved placering af fridage el. lign. Forældrene kan desuden frit vælge at "konvertere" mellem heltids- og deltidsplads uden at skulle skifte dagplejer.

I den nye ordning for deltidspladser vil åbningstiden vil ligge i tidsrummet 7.30 - 14.30. Forældrene kan i dette tidsrum placere deres 32 timer.

Forældre til børn i deltidspladser vil inden 1. januar 2016 blive spurgt, om de ønsker at overgå til en deltidsplads i den nye ordning, eller overgå til fuldtidsplads hos deres nuværende dagplejer. Forældre der ønsker deltidsdagpleje i den nye ordning, vil få plads hos dagplejere der er vilkårsændret til at være deltidsdagplejere.

Budgetreduktionen er indarbejdet i budgettet for 2016-2019 med den forudsætning, at mellem 50-75% af det nuværende antal børn i deltidsdagpleje fortsætter i deltidsdagpleje i den nye ordning. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, vil besparelsen ikke kunne hentes fuldt ud.

Bleer i daginstitutioner (besluttet reduktion 20.04.2015 NYT)
Besparelsen på, at forældre til børn i vuggestue selv skal have bleer med blev på Børneudvalgets møde den 20.04.2015 sat til 600.000 kr./årligt. Et udtræk for systemerne viser imidlertid, at forbruget på bleer i Gribskov Kommunes daginstitutioner, eksklusiv udgifter til skifteunderlag, handsker og vaskeklude, udgør 200.000 kr, dvs. 400.000 kr. mindre end den besluttede reduktion. Hvis daginstitutionerne trækkes 600.000 kr. i rådighedsbeløb betyder det, at daginstitutionerne må spare på andet end bleer.

Budgetreduktionen ud over reduktionen på bleer er ikke indarbejdet i budgettet for 2016-2019

Lovgrundlag
LBK nr. 186 af 19.02.2014, Lov om kommunernes styrelse

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at tage orienteringen om implementering af budget 2015-2018 til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning
66. Status på takster og tilskud på dagtilbudsområdet.
28.77S00 - 2015/33469

Sagsfremstilling
Introduktion
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på at give Børneudvalget en status i sagen om beregningsgrundlaget for takster og tilskud på dagtilbudsområdet.

Byrådet besluttede på mødet 08.201.2015 at godkende dagtilbudstaksterne for 2016 med en bemærkning om, at "de private dagtilbud er inviteret til møde om tilskud for 2016 lige efter efterårsferien, hvis der i dialogen viser sig noget, der skal rettes op på, vil taksterne blive taget op igen".

Sagens baggrund
Takster og tilskud på dagtilbudsområdet er i 2016 lavere end årene før. Der er ikke tale om nye besparelser på dagtilbudsområdet, da normeringen er den samme i 2016 som i 2015. Det er alene selve beregningsgrundlaget, der er ændret. Kommunen kan ikke give højere tilskud, end det som budgettet berettiger til. Det vil sige, at private og kommunale institutioner skal have de samme økonomiske vilkår at drive daginstitution for.

De private daginstitutioner har, efter de er blevet gjort bekendt med det lavere niveau for tilskud, henvendt sig til administration og politikere, for at få en forklaring på de lavere tilskud.

Nedenfor gives en status på, hvad der videre er sket i sagens forløb.

Sagens forhold
Administrationen har bedt Revisionen om at se på beregningsgrundlaget for dagtilbudstakster og tilskud i både 2014, 2015 og 2016. Redegørelsen fra Revisionen forventes at forelægge i slutningen af november og vil blive behandlet i Børneudvalget på mødet 26.11.2015. Ved at bede Revisionen om at gennemgå beregningsgrundlaget bliver det afklaret, om takster og tilskud er beregnet korrekt, og det sikres, at beregningsmodellen er sammenlignelig med den, der anvendes i andre kommuner.

De private daginstitutioner blev inviteret til møde på rådhuset d. 20.10.2015. På mødet deltog ledere og bestyrelsesformænd for de private institutioner, Borgmesteren, Børneudvalgsformanden og administrationen. Dialogen på mødet handlede om de udfordringer budget 2016 giver de private institutioner og hvilke tiltag, i form af Revisionens redegørelse, administrationen har igangsat for at skabe klarhed over beregningsgrundlaget.

På mødet blev det aftalt, at det nuværende niveau af tilskud gælder frem til 31. marts 2016. Det giver administrationen tid til at få gennemgået beregningsgrundlaget, så vi er helt sikre på, at alt er i orden, og det giver de private institutioner tid til at tilpasse driften.

De private institutioner inviteres til et nyt møde, når Revisionens redegørelse foreligger, og på mødet vil redegørelsen blive drøftet. Når Revisionen er kommet med sin redegørelse og resultatet har været politisk behandlet vil de private institutioner få en udmelding om tilskuddets størrelse i 2016, gældende fra april til december 2016.

Desuden indbydes de private institutioner enkeltvis til dialog med centerchefen om vilkårene for de private institutioners drift.

Lovgrundlag
LBK nr.167 af 20/02/2015 (Dagtilbudsloven) § 31 og 32

Økonomi
Jf. bilag

Bilag
Bilag BØR 02.11.2015: Faktaark om takster og tilskud på dagtilbudsområdet
dok nr. 2015/33469 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:
1. at tage orienteringen om status på takster og tilskud på dagtilbudsområdet til efterretning


Beslutning
1. Taget til efterretning


Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
04:50 PM