Børneudvalget

Publiceret 10-08-2015

Mandag den 10-08-2015 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
46 Valg af formand og næstformand for Børneudvalget 2015
47 3. Budgetopfølgning 2015 - Børneudvalget
48 Status på implementering af budgetreduktioner på Børne- og Ungeområdet
(budget 2015-2018)
49 Ny Start Gribskov
50 Høring af Beskæftigelsesstrategi 2015-2018 for Gribskov Kommune
51 Ansøgning om ophør af rullende skolestart - Gilbjergskolen


Efterretningssager
52 Skoleprognose

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Ulla Dræbye Jonna Hildur Præst
Jan Ferdinandsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt
Sisse Krøll Willemoes stillede forslag om, at udsætte pkt. 48 til de kommende budgetforhandliger.
For stemte:
V, S, G,O (5)
Imod stemte
Trine Mette Egetved- Sørensen med den bemærkning, at C ikke kan stemme for, at udsætte dette vigtige og pressende punkt
Ulla Dræbye stillede spørgsmål til hendes habilitet i forhold til pkt. 49. Hun sidder i bestyrelsen.
BØR oplyste, at Ulla er politisk udpeget og er ikke inhabil


Fraværende:
Jan Ferdinandsen

Meddelelser:
Orientering om skolebestyrelsen, Gribskolen.
Venstre-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Poul-Erik Engel Høyer (V), at Nick Madsen (V) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 10. august 2015 (§ 28, stk.2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Åbne

46. Valg af formand og næstformand for Børneudvalget 2015
00.22A00 - 2015/24440

Sagsfremstilling
Administrationen har den. 3. august 2015 modtaget en mail fra medlem af Børneudvalget Sisse Krøll Willemoes om, at der på dagsordenen for førstkommende møde i Børneudvalget den 10. august 2015 optages 2 punkter om valg af formand og næstformand i udvalget.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger medlemmerne af de stående udvalg selv deres formand og (eventuelle) næstformand (bortset fra Økonomiudvalget, hvor borgmesteren er "født" formand, jf. kommunestyrelseslovens § 18, stk. 1).

I modsætning til Byrådets valg af de enkelte udvalgsmedlemmer, der som hovedregel har virkning for hele funktionsperioden, har udvalgets valg af formand og næstformand ikke nødvendigvis virkning for hele funktionsperioden.

Det står således udvalgets medlemmer frit for at vælge en ny formand og (eventuelt) næstformand på et hvilket som helst tidspunkt i valgperioden.

Valg af formand og næstformanden besluttes af udvalget ved simpelt flertalsvalg, med mindre udvalget, i fuld enighed, måtte beslutte en anden valgmetode.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget
1. at vælge en formand for udvalget, og
2. at vælge en næstformand for udvalget.


Beslutning

Birgit Roswall foreslog Sisse Krøll Willemoes blev valgt som ny formand


Ændringsforslag:
Trine Mette Egetved - Sørensen (C) foreslog sig selv som formand

For stemte:
Trine Mette Egetved- Sørensen (C)
I mod stemte:
V, S, G, O (5)


Sisse Krøll Willemoes blev valgt som formand
For stemte
V, S, G, O (5)

I mod stemte: Trine Mette Egetved- Sørensen (C)


Birgit Roswall foreslog Nick Madsen som næstformand. Dette forudsat, at Byrådet godkender konstitueringen af Nick Madsen

For stemte:
V, S, G, O (5)

Undlod at stemme: Trine Mette Egetved - Sørensen (C)47. 3. Budgetopfølgning 2015 - Børneudvalget
00.30Ø00 - 2015/15433

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Enhederne og områderne kan som hovedregel ansøge om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger skal enhederne og områderne udelukkende beskrive de steder i budgetterne, hvor der kan være afvigelser. Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis organiseringen af de eksisterende opgaver bliver ændret.

Budgetopfølgning 3
Fokus i denne budgetopfølgning er:

 • At vurdere økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
 • At holde fortsat fokus på de forhold, der kom op i de første BO'er
 • At holde fortsat fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • At holde fortsat fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen 2016-2019:
Derfor skal administrationen i samme budgetopfølgning også vurdere, om der er forhold, som administrationen anbefaler føres videre ind i 2016-2019.

Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.

Nogle udvalg er endnu ikke kommet helt i mål. De skal arbejde videre med at overholde budget 2015-2018.

Flygtninge
Gribskov modtager et antal flygtninge og familiesammenførte i 2015. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Gribskov får 3,2 mio. kr.
Gribskov modtager et ekstraordinært tilskud på 3,2 mio. kr. til at modtage flygtninge. Det skyldes, at der kommer ekstra mange flygtninge til kommunen i disse år. Kommunen får kun det ekstraordinære tilskud i 2015 og 2016 i 2016 kender vi ikke det præcise tilskud endnu.

Administrationen giver i denne BO en samlet vurdering af udgifter og indtægter i forbindelse med, at kommunen modtager flygtninge og familiesammenførte. I den forbindelse beregner administrationen kommunens likviditetsudlæg.

Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote. Kommunen ved endnu ikke, hvornår flygtningene kommer, og kommunen ved heller ikke, hvor mange familiesammenførsler der kommer. Administrationen har beregnet flygtningeøkonomien ud fra en række forudsætninger om flygtningetilgangen, men der er nogen usikkerhed forbundet med disse forudsætninger. For Børneudvalget som fagudvalg forventes udfordringen at være 2,95 mio. kr., se opgørelse i bilag 2.

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne BO, det sker i BO4, hvor der er bedre kendskab til den faktiske tilflytning af flygtninge og familiesammenførte i 2015.

Der vil i sagsfremstilingen til Økonomiudvalget/Byrådet være en samlet opgørelse af de forventede økonomiske konsekvenser af flygtninge, og for et samlet overblik henvises til denne sag.

Budgetopfølgning for Børneudvalget
Samlet konklusion
Administrationen forventer et merforbrug på 27,7 mio. kr. i regnskab 2015 på Børneudvalgets område. Det svarer til en afvigelse på 4,5 procent i forhold til det korrigerede budget.


Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger. Det forventede merforbrug er delvist imødekommet ved tiltag på en række andre udvalg på 21,5 mio. kr. - jf. Økonomiudvalgets beslutninger d. 18.3.15 og d. 7.4.15.

I forhold til BO2 er der i denne budgetopfølgning følgende ændringer til effekter af handleplaner og sparekrav:

 • I det samlede forventede resultat er effekter af "Implementering af budget 2015-2018" indregnet med 5,9 mio. kr. hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end i BO2.
 • Derudover er der indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. vedrørende handleplanen på specialområdet (SP), hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end i BO2.
 • Effekten af handleplanen på det socialfaglige område på 5,8 mio. kr. er ikke indregnet i det forventede forbrug. Den var fuldt indregnet i BO2. Når handleplanen ikke indregnes i denne BO er det ikke et udtryk for at den ikke har givet en effekt. Handleplanen har i sig selv gjort at området har kunne håndtere en aktivitetsstigning i forhold til regnskab 2014, uden at der samtidig er sket en udgiftsstigning.


I forhold til det forventede merforbrug for 2015 på Børneudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede opmærksomhedspunkter og forudsætninger:

 • Det samlede forventede merforbrug på Børneudvalgets rammer skyldes hovedsageligt merforbrug på områderne: Anbringelser og forebyggende foranstaltninger og stigende udgifter på skolernes egen indsats på specialområdet.
 • På de ovennævnte områder er det dog forventningen, at resultatet for 2015 vil blive bedre end ved regnskab 2014. Forbedringen i det forventede resultat skyldes, at der er kommet styr på refusioner i forhold til integrationsområdet og øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Desuden skal det nævnes, at der nu findes valide registreringer for anbringelser og de forebyggende foranstaltninger.
 • SP-området er - som lovet ved BO2 - blevet analyseret. På dette område forventes en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i forhold til regnskab 2014. Samtidig har gennemgangen medført en række tilretninger af måden SP-udgifterne fordeles på.
 • På flygtningeområdet forventes der en række yderligere udgifter til modtageklasser, sprogstimulering og økonomiske fripladser i forbindelse med det stigende antal flygtninge. Disse er også indregnet i det samlede resultat, men forventes kompenseret som beskrevet i det generelle afsnit vedr. flygtninge.
 • For så vidt angår forældrebetaling til dagtilbudsområdet og fritidsordninger forventes der et yderligere fald i indtægterne, som også vil medvirke til at påvirke resultatet for 2015 negativt. Forventningen til indtægter vedr. dag- og fritidstilbud er reduceret med 4,5 mio. kr. i forhold til BO2.
 • Der er en række andre områder, der trækker i en positiv retning i forhold til det samlede resultat, idet disse områder har mindreforbrug. Det gælder bl.a mindreforbrug på skoler, dagtilbud, fritidsordninger, lønsumsforbrug på dele af Center for Børn og Unge's teams, samt andre fælles udgifter på rammen for Læring og undervisning.
 • For så vidt angår forventningen til forbruget på de enkelte dagtilbud, dagplejen, skoler og fritidsordninger er der taget udgangspunkt i den økonomiopfølgning, der foregår løbende.


 • Forventningen til øvrige udgifter såsom fællesudgifter, administration samt indtægter er fremkommet ved en kombination af fremskrivning af forbrug fra økonomisystemet og individuelle dispositionsregnskaber.
Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Børneudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Unge
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Unge:Som det fremgår af illustrationen forventes der et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning er, at budgettet til SSP på 2,4 mio. kr. er flyttet til Undersøgelse og socialfaglig indsats samt en forventning om en modtageklasse mere end ved BO2 svarende til en øget udgift på 0,7 mio. kr.


Undersøgelse og socialfaglig indsats
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Undersøgelse og socialfaglig indsats:Som det fremgår af illustrationen forventes der et samlet merforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning er, at budgettet til SSP på 2,4 mio. kr. er flyttet fra Unge, samt forventninger om flere refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på 2,2 mio. kr.
I denne budgetopfølgning er forventningen om effekt af handleplan på 5,8 mio. kr. i det forventede forbrug taget ud, modsat ved BO2. Derfor er det samlede resultat i forhold til BO2 et større merforbrug. Det positive er dog, at der samlet set forventes et lavere merforbrug end ved regnskab 2014. Dette skyldes primært refusioner i forhold til integrationsområdet og øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Resultatet er ikke et udtryk for at handleplanen i sig selv ikke har haft en effekt, da den har gjort at området har kunne håndtere en aktivitetsstigning i forhold til regnskab 2014, uden at der samtidig er sket en udgiftsstigning. Derudover findes der nu valide registreringer for så vidt angår anbringelser og de forebyggende foranstaltninger og på baggrund af disse kan det konstateres, at der ikke er sket en stigning i udgiften til sager på trods af en stadig større mængde af underretninger.

Det er konstateret, at flere sager er overgivet til handicapområdet fra børneområdet i løbet af 2015. Denne udvikling vil bliver analyseret nærmere frem mod BO4.

Skønt der ikke er lagt en forventning om effekt af handleplanen ind i det samlede resultat for rammen som ved BO2, skal det dog pointeres, at der arbejdes intenst med at udmønte handleplanens tiltag, men at disse først får større effekt på længere sigt.

På denne ramme er der både i budgetaftale 2014-2017 og 2015-2018 afsat midler til Udvikling af den forebyggende familieindsats. For nærmere beskrivelse af projektet henvises til bilag 1.

Læring og undervisning
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Læring og undervisning:Som det fremgår af illustrationen forventes der et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste ændringer i forudsætningerne i forhold til sidste budgetopfølgning er, at effekten af forslagene i "Implementering af budget 2015-2018" kun bidrager med 5,9 mio. kr. i forhold til 12,4 mio. kr. i BO2. Det skyldes, at der kun blev besluttet reduktioner for 9,1 mio. kr. på Børneudvalgets møde d. 20.4.15, og at det efterfølgende har vist sig, at en del af disse reduktioner ikke kan implementeres fuldt ud i 2015. Samtidig er forventningen til indtægter vedr. dag- og fritidstilbud reduceret med 4,5 mio. kr. yderligere i forhold til BO2.

På specialpædagogisk bistand (SP) forventes det ikke, at handleplanen får fuld effekt i 2015. Der er således indarbejdet en forventning om en omkostningsreduktion på 1,5 mio. kr. mod 3 mio. kr. ved BO2.

Som lovet i BO2 er prognosemodellen bag SP-området blevet afdækket. Dette har afstedkommet en række ændringer i måden udgifterne til SP fordeles på, således at de fordeles efter principperne i styringsmodellen. Konkret har dette betydet at 12 mio. kr. til enkeltintegration nu forventes som en udgift på almen området, indtægter fra plejebørn vil blive indtægtsført på SP-rammen ligesom udgifter til modtageklasser udgiftsføres på almen området. Dette betyder, at det samlede resultat på SP-delrammen nu forventes at være et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Da udgifterne er flyttet indenfor rammen Læring og undervisning og vedrører specialområdet er de indsatser, der udføres jf. handleplanen stadig aktuelle og udfordringen derfor stadig den samme.

På denne ramme er der både i budgetaftale 2014-2017 og 2015-2018 afsat midler til "Udvikling af læringsmiljøer". For nærmere beskrivelse af projektet henvises til bilag 1.

Sundhed og forebyggelse
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Sundhed og forebyggelse:Som det fremgår af illustrationen forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På denne ramme er der både i budgetaftale 2014-2017 og 2015-2018 afsat midler til "Udvikling af den forebyggende familieindsats". For nærmere beskrivelse af projektet henvises til bilag 1.

Stabs- og støttefunktioner
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgning på Stabs- og støttefunktioner:Som det fremgår af illustrationen forventes der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning. Mindreforbruget skyldes stadig en kombination af en forventning om, at puljen - "Kompetenceudvikling-inklusion" ikke forventes anvendt fuldt ud, mindreforbrug af lønsum i team Rådgivning, support og undersøgelse samt et merforbrug af lønsum i teamet Analyse og udvikling.


Tillægsbevillinger og omplaceringer

Omplacering mellem drift og anlæg på Børneudvalget
I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" besluttede Børneudvalget på deres møde 20.04.2015, at udskyde etablering af "Gribskov Akademi". Der søges om en omplacering på 500.000 kr. i 2015 fra anlægsprojektet "Attraktive lokalsamfund" til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

Omplacering mellem rammer
Budget vedrørende "Mere bevægelse og bedre kost" og "Udvikling af den forebyggende familieindsats" er ikke blevet fordelt på de relevante rammer ved budgetlægningen. I alt søges 1.351.000 kr. omplaceret i 2015 fra Læring og undervisning og Undersøgelse og socialfaglig indsats til Sundhed og forebyggelse og Stabs- og støttefunktioner indenfor Børneudvalgets egne rammer.

Opgaven vedrørende Fælleselevråd og Børne/Ungedemokrati blev for et par år siden organisatorisk forankret i HUC. Budgettet til opgaven er dog aldrig blevet tilpasset og derfor søges der om en omplacering på 64.000 kr. fra Læring og undervisning til Unge indenfor Børneudvalgets egne rammer

Omplaceringer mellem udvalg
I forbindelse med "Implementering af budget 2015-2018" besluttede Børneudvalget på deres møde 24.11.2014 at flytte Sproghuset fra Græsted til Helsinge. Der søges om en omplacering på 150.000 kr. årligt fra Ejendomsudgifter under Økonomiudvalget til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

På samme møde besluttede Børneudvalget at ændre serviceniveauet på kørsel til specialtilbud og der søges ligeledes om en omplacering på 200.000 kr. i 2015 og 500.000 fra 2016 og frem fra Befordring Børn og Unge under Teknisk Udvalg til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

På næste møde vedr. "Implementering af budget 2015-2018" på Børneudvalget den 20.04.2015 besluttede udvalget at flere børn skal køre med Movia frem for skolebus. Der søges om en omplacering på 375.000 kr. i 2015 og 750.000 kr. i 2016 og frem fra Befordring Børn og Unge under Teknisk Udvalg til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

I regi af produktiv velfærd er det aftalt at der skal en ske ophævelse af BUM-afregning fra IT.
I budget 2012 blev der tildelt budget til IT til en række særlige områder og dette betales som en fast årlig udgift til IT. Baggrunden er, at der på de store velfærdsområder skulle figurere udgifter til IT for at være sammenlignelige på tværs af kommuner. Det har ikke kørt stringent og kan opnås på anden vis. Der gøres op med modellen, således at betalingerne ophæves og budgetterne justeres tilsvarende. Der søges om omplacering på 2.052.000 kr. fra Læring og undervisning til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 §40 stk 2 & 3 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


 • Bilag

Bilag 1: BØR 10.08.2015 Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok. nr. 2015/15433 018

Bilag 2: BØR 10.08.2015 Flygtninge - BØR Dok. nr. 2015/15433 026

Bilag 3: BØR 10.08.2015 Socialfaglig indsats. Dok. nr. 2015/15433 032

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Børneudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Børneudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Unge
  64.000
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  -151.000
  Læring og undervisning
  -1.264.000
  Sundhed og forebyggelse
  351.000
  Stabs- og Støttefunktioner
  1.000.000Administrationen indstiller til Børneudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  1.225.000
  Læring og Undervisning
  -2.052.000
  Børneudvalget anlæg
  -500.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Unge
  64.000
  64.000
  64.000
  64.000
  Undersøgelse og socialfaglig indsats
  1.400.000
  1.400.000
  1.400.000
  1.400.000
  Læring og undervisning
  -2.116.000
  -2.116.000
  -2.116.000
  -2.116.000
Beslutning

Ad 1 - Ad 4
Godkendt


48. Status på implementering af budgetreduktioner på Børne- og Ungeområdet (budget 2015-2018)
00.30S00 - 2015/21122

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at udvalget får en status på implementeringen af de beslutninger om budgetreduktioner Børneudvalget har besluttet på møderne i november 2014 og april 2015 i forbindelse med budget 2015-2018. Desuden skal Børneudvalget træffe supplerende beslutninger for nogle af de budgetreduktioner, som ikke kan implementeres umiddelbart.

Status på besluttede budgetreduktioner, budget 2015-2018
Nedenstående oversigt viser de budgetreduktioner Børneudvalget har besluttet på møderne i november 2014 og april 2015. I kolonnen 'Status' har de enkelte budgetreduktioner fået en farvekode.

 • "De røde" er de budgetreduktioner Børneudvalget har besluttet at ændre.
 • "De gule" er de budgetreduktioner hvor implementeringen enten kræver supplerende beslutninger eller hvor det har vist sig, at implementeringen enten bliver forsinket eller vanskelig.
 • "De grønne" er de budgetreduktioner som allerede er implementeret eller forventes implementeret uden problemer. "De grønne" budgetreduktioner kommenteres ikke yderligt i denne sag.

Langt de fleste punkter ses at være "grønne" idet 18 af nedenstående 27 punkter er implementeret eller bliver implementeret. Sagen vedr. socialfaglig indsats og handleplan for specialområdet behandles ikke i denne sag, men uddybes i BO3.

De "gule" gennemgås punkt for punkt i denne sagsfremstilling.
"De røde"
Ekstra ledelsestid på skolerne (besluttet reduktion 24.11.2014, nr. 8)
Børneudvalget besluttede 16.03.2015 at opretholde den ekstra tildeling til ledelse på de mindre afdelinger, som blev besluttet af Byrådet 24.02.2014.).

Ændre skoledistrikter (besparelse på kørsel) (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 1)
Børneudvalget besluttede 01.06.2015 at sende sagen tilbage til administrationen.

"De gule"
A: Beslutning om fælleskommunal tandregulering og ny klinikstruktur i tandplejen (besluttede reduktioner 24.11.2014, nr. 3 og 10)
Byrådet besluttede 23.06.2014 at Gribskov Kommunes tandregulering indgår i et kommunalt samarbejde med Hillerød, Frederikssund, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs om en fælles tandregulering (bøjletandlæge) med udgangspunkt i en hovedklinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund.

Ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik er der beregnet en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. på løn- og driftsudgifterne til tandregulering i Gribskov Kommune. Besparelsen er besluttet med virkning fra og med 2016 og i årene frem.

I forbindelse med beslutning om implementering af budgetreduktioner i budget 2015-18 besluttede Børneudvalget på mødet 24.11.2014 at nedlægge tandklinikken i Gilleleje.
Nedlæggelsen af tandklinikken skal give en årlig driftsbesparelse på 150.000 kr. Beslutningen om at nedlægge tandklinikken i Gilleleje er afhængig af ovenstående implementering af den fælleskommunale tandregulering. Børnene tilknyttet tandklinikken i Gilleleje skal nemlig tilføres tandklinikken i Græsted som, efter den oprindelige plan, skulle få frigivet plads, når tandreguleringen rykkede til Hillerød.

Oprettelsen af den fælleskommunale tandregulering når ikke at blive klar til 1. januar 2016. Der er foreløbig ikke fundet egnet lokaler/bygning for placering af den fælleskommunale tandreguleringsklinik. Budgetreduktionen som følge af den fælles tandregulering kan derfor tidligst nås i 2017.

For alligevel at hente noget af den budgetreduktion der er lagt i tandplejen foreslås der en årlig driftsbesparelse i tandplejen på 250.000 kr. indtil den fælleskommunale tandregulering er i drift. Derefter henter tandplejen det oprindelige samlede beløb på 750.000 kr. Besparelsen på 250.000 kr. hentes på drift og materialer og er fundet i samarbejde med tandplejens leder.

Budgetreduktioner vedr. tandplejen
1000 kr.
2015
2016
2017
2018
Budgetreduktion ialt på tandplejen
150
750
750
750
Driftsbesparelse
-250
-250
-750**
-750**
Udestår
-100*
500
0
0

* Tandplejen henter en besparelse der er 100.000 kr. større end besluttet af Børneudvalget
** Forudsætter at den fælleskommunale tandregulering er i drift.

I 2015 henter tandplejen således 100.000 kr. mere end oprindeligt besluttet, men mangler reduktion på 500.000 kr. i 2016.

B: Organisering på tværs/fælles ledelse og Ændret ledelsesstruktur (besluttede reduktioner 20.04.2015 nr. 1)
På mødet i april 2015 besluttede Børneudvalget principper for ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet. På baggrund heraf har administrationen arbejdet videre med sagen:

  • Tager afsæt i attraktive lokalsamfund
   • Sammenhængskraft mellem skoler, dagtilbud og det omkringliggende lokalsamfund
   • Sambrug af lokaler, hvor det giver mening
  • Tæt kobling mellem skoler og dagtilbud med henblik på et mere sammenhængende 0-18 års område
   • Områdelederen og skolelederen får et tæt samarbejde om arbejdet med udviklingen i deres distrikt
   • På sigt: (nogle) fælles mål for de to ledere
  • Færre ledelseslag
   • Sammenhæng med roller og ansvar (leadership pipeline)
   • Sammenhæng med direktionens udmeldinger om struktur og organisering
   • Fokus på ledelsesspændet/kompleksiteten
  • Ledelse på alle matrikler
   • Fortsat mulighed for det lokale præg
   • Effektiv ledelsesstruktur

Der er 5 distrikter i Gribskov på både skole- og dagtilbudsområdet:

  • Gilbjerg: Gilleleje og Blistrup
  • Nordstjernen: Helsinge og Ramløse
  • Grib: Græsted og Esrum
  • Sankt Helene: Tisvilde og Vejby
  • Bjørnhøj: Annisse

I hvert distrikt er der en skoleleder og en områdeleder, der begge refererer til chefen for skoler og dagtilbud. Derudover vil der være en række afdelingsledere og daglige pædagogiske ledere der hvert har et ledelsesansvar for en matrikel/et område.

Hver matrikel har sin egen identitet og måde at gøre tingene på. Der er én samlet bestyrelse for skolen/institutionen, men den enkelte matrikel har et ”matrikel-råd” i en eller anden form.

De selvejende institutioner kan fortsætte som i dag, idet deres budget dog tilpasses så de modtager samme tilskud som en kommunal afdeling. Det medfører at tilskuddet til ledelse ændres fra tilskud til virksomhedsleder til tilskud til daglig pædagogisk leder.
Formelt set refererer den selvejende institution via deres driftsoverenskomst direkte til byrådet. I praksis foregår den daglige koordinering via områdelederen i det distrikt institutionen er beliggende.

Dagplejen er fortsat en selvstændig organisatorisk enhed med egen bestyrelse. Lederen af dagplejen er også områdeleder i et distrikt.

Ungdomsskole, Fritidsklub og Ungdomsklub berøres ikke af strukturen, og fortsætter dermed uændret som i dag.

Der er ingen, der afskediges som følge af strukturændringerne. En række virksomhedsledere vilkårsændres til daglige pædagogiske ledere mens nogle af de daglige pædagogiske ledere vilkårsændres til pædagog.

Ændringerne implementeres i løbet af efteråret 2015. Det meste får dog først virkning fra 2016.

Forinden implementering sendes sagen i høring i de institutioner (LU og bestyrelser), der ændrer status fra virksomhed til afdeling. Derudover skal administrationsgrundlaget tilrettes og forhandles med de forhandlingsberettigede organisationer. De ansatte der ændrer stilling, vilkårsændres med det varsel der følger af deres ansættelsesvilkår.

Administrationen gennemgår til orientering den nye struktur på udvalgsmødet.

C: Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 4)
Administrationen har undersøgt denne reduktion nærmere og forudsætningerne for opnåelsen af besparelsen viser sig ikke at være tilstede. Forslaget stammer fra et ældre prioriteringskatalog og forudsatte markante ændringer af prispolitikken fra bogforlagenes side f.eks. for de digitale licenser til undervisningsprogrammer. Gribskov forventede besparelser som følge af at skolebibliotek og folkebibliotek samarbejder tæt og derved kunne bruge de samme licenser. Det har vist sig ikke at være muligt. Desuden forudsatte forslaget, at bogsamlingerne kunne cirkulere mellem skolerne, hvilket kræver en daglig kørsel som desværre "æder" besparelsen på indkøb af færre bogsamlinger.


Børneudvalget kan nu beslutte én af to mulige løsninger:

1) at finde kompenserende besparelse på hele udvalgets område svarende til beløbet.
2) at reducere skolernes driftsbevillinger (rådighedsbeløb pr. elev) med 150 kr./elev.
Fra 2.869 kr./elev til 2.719 kr./elev i skoleåret 2015/2016 og årene frem.

D: Dagplejere ansat på reduceret tid (besluttet reduktion 20.04.2015 nr. 10)
Børneudvalgets beslutning om dagplejere på nedsat tid betyder, at den ordning som har kørt hidtil, hvor forældre kan have en deltidsplads hos en fuldtidsdagplejer, ophører. Der er pt. ca. 35 børn i deltidspladser, hovedsagligt i Græsted, Gilleleje og Helsinge. Forældrene kan i nuværende ordning frit vælge hvordan de ønsker at anvende deltidspladsen - f.eks. ved placering af fridage el. lign. Forældrene kan desuden frit vælge at "konvertere" mellem heltids- og deltidsplads uden at skulle skifte dagplejer.

I den nye ordning for deltidspladser vil åbningstiden vil ligge i tidsrummet 7.30 - 14.30. Forældrene kan i dette tidsrum placere deres 32 timer. Den nye ordning kan træde i kraft pr. 1. november.

De børn der er i en deltidsplads hos en fuldtidsdagplejer nu, fortsætter uforandret indtil 1. januar 2016. Herefter skal forældrene vælge, om barnet skal fortsætte hos samme dagplejer på en fuldtidsplads, eller overgå til en plads hos en deltidsdagplejer.

Administrationen har ikke oplysninger om hvor mange forældre der vil vælge den nye deltidsordning, men vurderer at tallet vil være væsentligt mindre end de nuværende 35. Både fordi mange forældre i dag vælger en bestemt dagplejer og fordi ordningen vil være noget mindre fleksibel med de fremadrettede rammer for åbningstid.

I første omgang er dagplejerne i Græsted, Gilleleje og Helsinge blevet opfordret til at kontakte ledelsen, hvis de selv kunne være interesserede i at overgå til deltidsstilling. Det kunne f.eks. være dagplejere der ønsker at trappe ned i tid nogle år før de går på pension. Det er tanken at starte op med oprette én deltidsstilling i hvert område for dermed at teste efterspørgslen.

Hvis der ikke er en dagplejer, der frivilligt ønsker at gå ned i tid, skal det i stedet ske som en varslet ændring i dagplejerens ansættelsesvilkår. Før administrationen går videre med at vilkårsændre en eller flere dagplejere, ønskes Børneudvalgets vurdering af hvorvidt administrationen skal gå videre i sagen.

Børneudvalget kan nu beslutte én af tre mulige løsninger:

 1. at fastholde beslutningen som den foreligger. Risikoen er at en dagplejer vilkårsændres hvorefter der ikke er efterspørgsel efter pladsen.
 2. at beslutte at fjerne muligheden for deltidspladser helt. I dag er det alene en mindreindtægt deltidspladsen generer idet vi hele tiden har udgiften til en fuldtidsansat dagplejer. Det ville medføre en indtægt på 0,15 mio. kr.
 3. at fastholde nuværende ordning. Det vil i givet fald medføre en manglende besparelse på 0,1 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. som anført i skemaet. Der skal således findes kompenserende besparelse på hele udvalgets områdeE: Bleer i daginstitutioner (besluttet reduktion 20.04.2015 NYT)
Besparelsen på, at forældre til børn i vuggestue selv skal have bleer med blev på Børneudvalgets møde den 20.04.2015 sat til 600.000 kr./årligt. Et udtræk for systemerne viser imidlertid, at forbruget på bleer i Gribskov Kommunes daginstitutioner, eksklusiv udgifter til skifteunderlag, handsker og vaskeklude, udgør 200.000 kr, dvs. 400.000 kr. mindre end den besluttede reduktion. Hvis daginstitutionerne trækkes 600.000 kr. i rådighedsbeløb betyder det, at daginstitutionerne må spare på andet end bleer.

Børneudvalget kan nu beslutte én af to mulige løsninger:

1) at finde kompenserende besparelse på hele udvalgets område
2) at reducere daginstitutionernes driftsbevillinger (rådighedsbeløb pr. vuggestuebarn) med ca. 1.500 kr./barn. Fra 4.762 kr./vuggestuebarn til 3.255 kr./vuggestuebarn i 2015 og frem. Reduktionen vil betyde at daginstitutionerne skal finde andre besparelser end bleer.

3.255 kr./barn svarer til, hvad en daginstitution tildeles pr. år pr. barn i børnehaven.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Høring
Træffes der beslutning om at reducere budgetter i forslagene B, C, D og E (indstillingens pind 3, 4, 5 og 6), bør dette sendes i høring i bestyrelser, lokaludvalg, faglige organisationer og i Handicaprådet

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at godkende Tandplejens alternative spareforslag samt beslutte at hvordan den manglende budgetreduktion i 2016 skal finansieres (A)
 2. at tage orienteringen om udmøntningen af organisationsændringerne til efterretning (B)
 3. at godkende at de selvejende institutioners budget fra 2016 tilpasses så de modtager samme tilskud som en kommunal institutionsafdeling (B)
 4. at beslutte at hente den manglende budgetreduktion i 2015-2018 vedrørende fælles indkøb skole/folkebibliotek ved at reducere skolernes driftsbevillinger (rådighedsbeløb pr. elev) med 150 kr./elev/år (C).
 5. at beslutte hvordan der skal arbejdes videre med sagen vedr. dagplejere på reduceret tid (D)
 6. at beslutte at hente den manglende budgetreduktion i 2015-2018 vedrørende bleer i vuggestuer ved at reducere daginstitutionernes driftsbevillinger (rådighedsbeløb pr. barn) med ca. 1.500 kr./vuggestuebarn/år (E)Beslutning
Punktet udsættes til budgetforhandlingerne.
49. Ny Start Gribskov
85.00G00 - 2015/21272

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Børneudvalget med henblik på at Børneudvalget beslutter om Ny Start Gribskov skal videreføres. Hvis Børneudvalget beslutter en videreførsel af Ny Start Gribskov skal der findes finansiering af koordinatorløn og mindre driftsudgifter for resten af 2015 og for de kommende år.

Baggrund
Børneudvalget besluttede på mødet 19.06.2012, at der skal arbejdes med etablering af Home Start i Gribskov Kommune i regi af projekt GRIB.

På mødet 18.06.2013 besluttede Børneudvalget at søge om finansiering af opstart i 2013 med 175.000 kr. fra Økonomiudvalgets strategiske investeringspulje, desuden blev der i forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 afsat hhv. 350.000 kr. i 2014 og 175.000 kr. i 2015 i strategiske investeringsmidler på Børneudvalgets område til Home Start.

På mødet 07.04.2014 godkendte Børneudvalget opløsning af samarbejdet med Landsorganisationen Home Start og etablering af ny forening med samme formål. Foreningen Ny Start Gribskov blev dannet med en selvstændig bestyrelse bestående af frivillige, to kommunale medarbejdere, og en politiker udpeget af Børneudvalget.

Mål med indsatsen
I Gribskov Kommune er der børnefamilier, som i perioder af deres liv føler sig særligt pressede. Familiens selvstændighed og uafhængighed risikerer at smuldre og en krise eller et sammenbrud er potentielt forestående. Familien, som er vant til at klare sig selv både økonomisk og socialt, har praktisk talt ingen erfaring med at modtage hjælp udefra. Når arbejdsløshed, svær sygdom, skilsmisse eller andre alvorlige livs begivenheder indtræffer, kan det være vanskeligt at undgå eller gennemgå en krise og et endeligt sammenbrud kan blive en realitet.
Udover de menneskelige tab, er der ofte store negative kommuneøkonomiske konsekvenser heraf. Erfaringer fra både Danmark og udlandet dokumenterer, at støtten fra en ulønnet, frivillig familieven, som besøger familien et par timer hver uge i ca. ½ år, kan være med til at forebygge kriser og sammenbrud.

Foreningen Ny Start Gribskov og de frivillige familievenner tilbyder årligt at hjælpe ca. 30 familier med et barn under 10 år. Målet er at:

 • hjælpe tidligt i barnets liv og dermed sikre bedre trivsel og udvikling for hele familien
 • at forebygge sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som vokser og bliver økonomiske belastninger
 • give støtte til de af forældrene, der midlertidigt er udfordret på rollen som forældre (fx ved egen, søskende ellers barns sygdom, handicappede børn, tvillinger eller psykiske problemer hos forældrene)
 • give en hjælp der supplerer de kommunale ydelser
 • hjælpe til at skabe venskaber og nye muligheder i lokalsamfundet for at opbygge netværk og nye kontakter.

Økonomi
Foreningens frivillige arbejder ulønnet, hjælpen er gratis for familierne. Der er ansat en lønnet koordinator på 20 timer ugentlig. Øvrige udgifter beløber sig til ca. 50.000 pr. år og anvendes til kørsel til de frivillige, forplejning ved møderne, uddannelse og supervision af frivillige og annoncering for at skaffe frivillige.

Foreningens bestyrelse har forsøgt at skaffe midler til driften og har i den forbindelse indledt samarbejde med Social+, som er et socialt udviklingscenter under SUS, der arbejder tæt sammen med de store fonde. Social+ har hjulpet til med at kvalificere ansøgninger til blandt andet TRYG- og HELSE fondene, samt til flere mindre fonde. Der er givet afslag på alle ansøgninger med den begrundelse, at man ikke kan give tilskud til at finansiere koordinatorløn, som man betegner som "drift". Derfor retter foreningen Ny Start Gribskov henvendelse til Gribskov Kommune for at søge om kommunal med-finansiering, der kan dække koordinator løn og dele af driften.

Kerneopgaven for foreningen er at støtte de særligt pressede børnefamilier ved at tilbyde besøg af en familieven i ca. ½ år. Volumen af familier, der kan modtage denne støtte, er i princippet kun afhængig af mængden af frivillige og derfor er arbejdet med at rekruttere, uddanne og støtte de frivillige nogle af koordinatorens primære opgaver. Koordinatorlønnen og driftsudgifterne udgør 120.000 kr. for de resterende måneder i 2015 og derefter 300.000 kr. årligt.

Status juni 2015
Ny Start Gribskov rapporterer som status på indsatsen, at foreningen har konsolideret sig blandt Gribskov Kommunes børnefamilier. 17 familier har siden opstart af Foreningen Ny Start Gribskov været tilknyttet en familieven. Tilbagemeldinger fra deltagende familier og frivillige bekræfter, at hjælpen der ydes er virksom, fordi familierne kommer igennem deres akutte problemer uden sammenbrud. Den unikke værdi for familien bliver at få mulighed for at trække på netværket og ressourcerne i Ny Start Gribskov udenat miste sin autonomi og uafhængighed som familie og sin anonymitet i forhold til kommunen, registrering mm.

Foreningens arbejde tager oprindelig sin udgangspunkt i det samarbejde, der blev etableret med Home-Start, men for at styrke foreningens arbejde og imødegå de 'svagheder', der opstod i Home-Start foreningen videreudviklet samarbejdet mellem bestyrelse, koordinator, frivillig mf. til også at omfatte:

 • Direkte samarbejdsflade mellem koordinator og fag professionel bestyrelse. Samarbejdet udgør en slags ressourcebank for familierne via de frivillige.
 • Lokal forankring med kobling til lokalsamfundets tilbud, muligheder og frivilligcentrene via familieven, koordinator og bestyrelse. Familien tilbydes ad hoc netværk fra både bestyrelse og koordinator, som kan bidrage til selvhjulpenhed. Familierne rekrutteres blandt andet via netværk i kommunens to frivilligcentre, sundhedsplejerskerne og rådgivere.
 • Flad struktur med tillid, åbenhed og sparring i samarbejdet med familievennerne om indsatsen for familierne – under fuld hensyntagen til fortrolighed og tavshedspligt og familiernes anonymitet.
 • Fleksibilitet i indsatsen initieret af familiernes aktuelle behov, som familierne selv er med til at definere
 • Stærk organisering med lokalt forankret bestyrelse og koordinator med relationer og fagligheder, som tilsammen udvider familiens netværk og handlemuligheder.Lovgrundlag

LBK nr 150 af 16/02/2015 (Serviceloven), § 18 stk. 3

Økonomi
Foreningen Ny Start Gribskov ansøger om at projektfinansieringen af Ny Start Gribskov videreførsel. Projektfinansieringen består primært af løn til koordinator. Koordinatorlønnen og driftsudgifterne udgør 120.000 kr. for de resterende måneder i 2015 og derefter 300.000 kr. årligt.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler til videreførsel af Ny Start Gribskov i budget 2015 og i overslagsårene. Hvis Børneudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen skal der for 2015 findes finansiering til det på Børneudvalgets ramme. For 2016 og årene frem kan finansiering af Ny Start Gribskov indgå som ønske i budgetforhandlingerne for budget 2016-2019.

Administrationens anbefaler at videreførelsen af Ny Start Gribskov i 2015 finansieres af ikke-fordelte midler fra budgetaftalen vedr. mere bevægelse og bedre kost svarende til 120.000 kr. (ramme Læring og undervisning). Hvor målet med midlerne er en øget indsats for sundhed og forebyggelse.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at videreføre Ny Start Gribskov i 2015 med den af administrationen anbefalede finansiering.
 2. at godkende omplaceringen mellem rammer indenfor Børneudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme Omplaceringer i kr.
  Læring og undervisning -120.000
  Stabs- og støttefunktioner 120.000
 3. At lade videreførsel af Ny Start Gribskov i 2016 og frem indgå som ønske i de kommende budgetforhandlinger.Beslutning
Ad 1-3 tiltrådt50. Høring af Beskæftigelsesstrategi 2015-2018 for Gribskov Kommune
15.00G00 - 2015/02204

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget for at høre udvalget om ny Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune. Udkast til Beskæftigelsesstrategi er første gang behandlet på møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2015 og forventes behandlet igen på møde den 9. september 2015 i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor indkomne høringssvar vil blive behandlet med henblik på en endelig beslutning på Byrådets møde den 28. september 2015.

Arbejdsmarkedsudvalget har på deres møder fra d. 18. februar 2015 og frem til 6. maj 2015 behandlet og drøftet en række centrale beskæftigelsesmæssige emner og ud fra disse drøftelser angivet en række politiske visioner og pejlemærker. Administrationen har siden udvalgsmødet 6. maj 2015 udarbejdet et udkast til en beskæftigelsesstrategi, hvor de politiske visioner og pejlemærker, angivet af Arbejdsmarkedsudvalget, indgår.

Centralt i udkastet til Beskæftigelsesstrategien står:

 • Øget fokus på resultater og beskæftigelsesmæssige effekter gennem relevant aktiveringsindsats af høj kvalitet. En indsats, der sikrer borgerens rettigheder og den effektive anvendelse af ressourcerne.
 • Virksomhedsaktivering er højt prioriteret. Indsatserne ændres fra projektaktivering til en stærkere prioritering af virksomhedsrettet aktivering. Dette vil betyde, at der indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme skal flyttes penge fra almindelig aktivering til flere ressourcer til den virksomhedsrettede aktivering, dvs. flere virksomhedskonsulenter.
 • En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Jobcentret fungerer som en professionel samarbejdspartner til virksomhederne. Dette vil kræve flere ressourcer, som findes på samme måde som ovenstående.
 • Ungeindsats er højt prioriteret. Unge uden kompetencegivende uddannelse skal i gang med et uddannelsesforløb hurtigst muligt.
 • Målsætninger for sagsbehandlingen og mødet med borgeren. Der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer frem for i barrierer. Dette vil betyde, at det skal vurderes, om der er medarbejdere, der skal kompetenceudvikles på dette område.


De væsentligste indsatsområder i Beskæftigelsesstrategien er udvalgt ud fra et ønske om at håndtere de væsentligste beskæftigelsesmæssige udfordringer på en måde, der sikrer optimale resultater, borgerens rettigheder og en effektiv anvendelse af ressourcerne.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om en større omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune. Det må på den baggrund forventes, at der efter vedtagelse af strategien vil være en længere implementeringstid.

Beskæftigelsesstrategien bliver det centrale arbejdsmarkedspolitiske dokument i Gribskov Kommune. Beskæftigelsesstrategien sætter den politiske ramme for prioriteringer og konkrete indsatser fra Jobcentret og anskueliggør hvilken indsats, der er gældende for Jobcentrets forskellige målgrupper.

Beskæftigelsesstrategien fungerer sammen med Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan som et fælles planlægningsgrundlag og en samlet plan for de kommende års indsats i Jobcentret.

Som det fremgår, sammenkæder Beskæftigelsesstrategien de beskæftigelsespolitiske udfordringer med Jobcentrets overordnede målsætninger, indsatsprincipper og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.

Ved aktiv brug af Beskæftigelsesstrategien er det målet, at der tilvejebringes strategier og indsatsmæssige hovedspor, som er synlige og en stærk fælles ”rød tråd” for indsatsen.

Høring
Beskæftigelsesstrategien sendes i høring følgende steder;

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børneudvalget
 • Erhvervs- og Turisme udvalget
 • DA
 • LO
 • MED


Endvidere anbefaler administrationen, at der i samarbejde med erhvervscenteret gennemføres en dialog med erhvervslivet i Gribskov Kommune for at få konkrete input til den virksomhedsrettede del af Beskæftigelsesstrategien.

Tidsplan
Proces for endelig vedtagelse af Beskæftigelsesstrategien:

Høring af udkast Instans Frist
Politiske udvalg: SSU, BØR, ETU 17-8 2015
MED system, LO, DA 17-8 2015
Dialog med erhvervslivet 17-8 2015
Endelig behandling Arbejdsmarkedsudvalget 9-9 2015
Økonomiudvalget 21-9 2015
Byrådet 28-9 2015Lovgrundlag
LOV nr 1482 af 23/12/2014 (Lov om understøttelse og organisering af beskæftigelsesindsatsen)
LBK nr 990 af 12/09/2014 (Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Økonomi
-

Bilag
ARB 03-06-2015 Beskæftigelsesstrategi 2015-2018 Dokumentnr. 2015/02204 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at:

 1. afgive høringssvar vedr. Beskæftigelsesstrategien til ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutning

Børneudvalget indgiver følgende høringssvar:

Hjælp til selvhjælp - forudsætter, at borgeren har potentiale.

BØR skal arbejde med de muligheder, der er for, at sikre at unge er uddannelsesparate , når de forlader Folkeskolen.

Der skal være tydelige og kendte programmer og værktøjer, som skolerne kan og skal anvende. Samt tidlig opsporing af læse-, regne- og skriveproblematikker og de rette tilbud.

Forebygge langtidsledighed ved at styrke virksomhedspraktikkerne. Ved bl.a.,at unge kan fastholdes en velfungerende virksomhedspraktik, således at de ikke skal flyttes.

Jobcentret skal arbejde meget stringent med at være tæt opfølgende i forhold til de unge, der er ud i praktikker eller uddannelsesforløb. Jobcentret skal stå parat, når de første tegn på vanskeligheder opstår, således at problemerne fanges i starten. Det skal ikke være arbejdsgivernes problem.

At de unge også lærer, at de selv har forpligtelse og en interesse i at fastholde en praktik eller uddannelsesforløb


51. Ansøgning om ophør af rullende skolestart - Gilbjergskolen
00.18A00 - 2015/21186

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Børneudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til ansøgning fra skoleledelse og skolebestyrelse på Gilbjergskolen om ophør af rullende skolestart fra starten af august 2015.

Børneudvalget besluttede i september 2013 - på baggrund af lokalt ønske - at igangsætte pilotprojekt om rullende skolestart og aldersintegreret undervisning på Gilbjergskolens to afdelinger fra skoleåret 2014-2015.

Det var en forudsætning for beslutningen, at skolen blev forpligtet til at evaluere resultatet, og til dialog og samarbejde med både kommunale og private institutioner om udvikling af den konkrete model.

Skoleledelse og bestyrelsen har i ansøgningen af d. 1. juli 2015 beskrevet, at aldersblandet indskoling og rullende skolestart på Gilbjergskolen har været evalueret igennem de seneste 6 uger, herunder også med inddragelse af børnehaverne (Gilleleje). Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.
Ønsket om rullende skolestart som en rolig, organisk skolestart på det enkelte barns præmis, med bedre mulighed for at udfordre og udvikle det enkelte barn fagligt og socialt, vurderes ikke at være opnået. I ansøgningen drages der følgende grundlæggende konklusioner af evalueringen:

 • Den ønskede effekt af indsatserne har ikke vist sig, og der er ikke noget, der tyder på at den vil vise sig hverken på kort sigt eller på mellemlang sigt
 • Der mangler grundlæggende opbakning til projektet
 • Grundet den generelle økonomiske situation er der ikke længere den nødvendige ressource til at holde løftet om to voksne på hvert hold
 • Skolen kan ikke stå inde for den professionelle kvalitet ved rullende skolestart


Samtidig er der i forløbet opstået nogle problematiske spørgsmål, som der ikke er fundet svar på, i forbindelse med at børnene starter i skole på forskellige tidspunkter, men starter på samme tidspunkt i 3. klasse. Alle børn har ikke den samme tid til at lære det samme, når ikke det samlede pensum igennem, eller kommer igennem det meget hurtigt.

På den baggrund ønsker skoledelsen og bestyrelsen at gå tilbage til fælles skolestart i Blistrup og på Parkvej, og at den rullende skolestart nedlægges primo august 2015. Det vurderes, at en afvikling af den rullende skolestart bør være af max. et halvt års varighed, hvorunder skolen vil optage de børn, hvis forældre ønsker det.


Lovgrundlag
LBK nr 665 af 20/06/2014 (Folkeskoleloven) §§ 25 og 34 (om aldersintegrerede klasser og rullende skolestart)

Økonomi
Rullende skolestart er udgiftsneutralt. Ophør af rullende skolestart vil ligeledes være udgiftsneutralt.

Bilag
BØR 10-08-2015: Ansøgning om at nedlægge rullende skolestart på Gilbjergskolen Dokumentnr. 2015/21186 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at tage stilling til ansøgningen om at nedlægge rullende skolestart på GilbjergskolenBeslutning
Børneudvalget tiltræder at ansøgningen om at nedlægge rullende skolestart.

Efterretningssager

52. Skoleprognose
17.02P00 - 2015/21120

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget til orientering.

Skoleprognosen for 2015-2030 er udarbejdet. Den skitserer den forventede udvikling i antallet af skolebørn på de enkelte fysiske matrikler på skolerne. I prognosen ses der på skolens elevtal fordelt på matrikler, samt på det forventede antal skolestartere i perioden 2015 til 2030. Desuden vises det i kortform, hvilke områder i kommunen skolens børn kommer fra. Skoleprognosen bygger på den nyeste befolkningsprognose forelagt Byrådet i april 2015.
Skoleprognosen 2015-2030 er vedlagt som bilag 1.

Skoleprognosens tabeller viser at afdelingerne Blistrup, Tingbakken, Ramløse, Vejby og Tisvilde alle er så forholdsvis små at eventuelle distriktssændringer vil kunne påvirke bæredygtigheden. Det er således ikke umiddelbart muligt at ændre distrikt ét sted uden at det samtidig ville betyde at en anden skole ville komme i "farezonen".
Der anbefales derfor at der for nuværende ikke arbejdes videre med distriktsændringer så længe det er en forudsætning at der drives skole på 9 matrikler i Gribskov.

Lovgrundlag
LBK nr 665 af 20/06/2014 (Folkeskoleloven)

Bilag
Bilag 1 Skoleprognose pr. juni 2015 Dok.nr: 2015/21120 001


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at tage orienteringen om skoleprognosen 2015-2030 til efterretning
 2. at tage orienteringen om at der ikke arbejdes videre med en sag om distriktsændringer til efterretning.Beslutning

Ad 1 -2
Tiltrådt


Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
04:40 PM