Børneudvalget

Publiceret 12-01-2015

Mandag den 12-01-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Ændrede dagtilbudstakster for 2015
2 Erhvervsrettet 10. klasse (eud10)

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Poul-Erik Engel Høyer
Ulla Dræbye Jonna Hildur Præst
Jan Ferdinandsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Orientering om indkøb af it systemet Min uddannelse.
Orientering om processer. vedr. ansættelse af skoleleder (Gilbjergskolen) og centerchef (Center for Børn og Unge).
Anmodning om oplysninger vedr. beredskabsplan på børne- og ungeområdet (institutioner og skoler)

Åbne

1. Ændrede dagtilbudstakster for 2015
00.30S00 - 2014/48239

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage ændrede takster for dagtilbud for 2015.

Budgetreduktioner og takstændringer
I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 er der besluttet budgetreduktioner på Børneudvalgets område, heraf også budgetreduktioner der omfatter dagtilbudsområdet.

Børneudvalget har på mødet 24. november 2014 besluttet udmøntningen af budgetreduktionerne, hvilket gør det muligt at beregne nye takster for dagtilbudsområdet, hvor det jf. lovgivningen kun er muligt at opkræve 25% af bruttodriftsudgifterne som forældrebetaling.

Taksterne for FO og klub forbliver uændret. På FO området er der ikke lovgivet om en max andel i forældrebetalingstakst og på klub området er der en maximalt forældrebetalingsandel på 20%. Budgetreduktionerne giver dog ikke anledning til takstomregning for klub, da klubtaksten i forvejen er meget lav (103 kr./mdr.)

Takstændringen træder i kraft med bagudrettet virkning fra 1. januar 2015. Administrationen varsler normalt takstændring overfor forældrene med minimum én måneds varsel, men da der er tale om en mindre takstnedsættelse, vurderes dette ikke at være nødvendigt.

Ændrede takster pr. 1. januar 2015

Forældrebetalingstakster 2015
kr. pr. måned
Ny takst 2015
Oprindelig takst 2015
(BY 06.10.2014)
Integrerede institutioner - børn under 3 år
2.990
3.030
Integrerede institutioner - børn over 3 år
1.870
1.895
Børnehaver
1.870
1.895
Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn under 3 år
3.290
3.330
Institutionsplads med udvidet åbningstid – børn over 3 år
2.170
2.195
Søborg Private Børnehave
1.120
1.135
Deltidsplads i fuldtidsinstitution - børn under 3 år
Deltidsplads i fuldtidsinstitution - børn over 3 år

Daginstitutioner med frokostmåltidsordning*
Integrerede institutioner - børn under 3 år**
3.500
3.540
Integrerede institutioner - børn over 3 år**
2.380
2.405
Børnehaver**
2.380
2.405
Pilotprojekt: Deltidsplads i fuldtidsinstitution - børn under 3 år***
1.455
Pilotprojekt: Deltidsplads i fuldtidsinstitution - børn over 3 år***
910

Dagpleje
Heltidsplads
2.650
2.650
Deltidsplads
2.285
2.285

Privat pasning
Tilskud til privat pasning - børn under 3 år
6.470
6.470
Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart
4.760
4.800

* Gribskov Naturbørnehave, Sandslottet, Bjørnegården og Bakketoppen.
** Forældrebetalingstakst for institutioner med frokostmåltidsordning består af alm. forældrebetaling,
samt betaling for frokostmåltid. Betalingen for frokostmåltid udgør 510 kr./mdr.
*** Byrådet godkendte på mødet 24.11.2014 takster for deltidspladser i fuldtidsinstitutioner i pilotprojekt
perioden.

Lovgrundlag
LBK nr 1127 af 20/10/2014 § 32 (Dagtilbudsloven)

Økonomi
Jf. sagsfremstilling

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at beslutte ændrede takster for dagtilbud som beskrevet i sagsfremstillingen.Beslutning

 1. Anbefales.


2. Erhvervsrettet 10. klasse (eud10)
17.01P00 - 2014/45257

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Børneudvalget med henblik på at orientere udvalget om en foreløbig løsning for en ny, erhvervsrettet linje i 10. klasse i skoleåret 2015/16 og med henblik på, at udvalget giver input til arbejde med en fremadrettet løsning.

Baggrundsviden
Med lov nr. 634 af 16. juni 2014 blev der oprettet en ny linje i 10. klasse, hvor undervisningen rettes mod erhvervsuddannelserne (kaldet eud10). Uddannelsen tilbydes unge, der ønsker optagelse på erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men som ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Erhvervsrettet 10. klasse skal tilrettelægges som helårsforløb. Indholdet af undervisningen skal målrettes forberedelse og introduktion til erhvervsuddannelserne og tilrettelægges således, at det retter op på elevernes manglende uddannelsesparathed, herunder svage færdigheder i dansk og matematik. Ligesom den almindelige 10. klasse består erhvervsrettet 10. klasse af en obligatorisk og en valgfri del. I den valgfrie del skal der tilbydes fag og undervisningsaktiviteter, som specifikt introducerer til erhvervsuddannelserne. Samarbejde med en erhvervsskole skal udgøre mindst 30 procent af undervisningstiden.

Alle kommuner er forpligtet til at tilbyde erhvervsrettet 10. klasse (eud10).

Hvor mange unge er i målgruppen?
Data om kommunens folkeskoler i skoleåret 2013/2014 kan bruges til at lave et forsigtigt estimat.

Adgangsforudsætninger for optagelse på erhvervsuddannelse er mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse. Andelen af unge med mindst 2 i dansk og 2 i matematik i skoleåret 2013/2014 er 86,5% for Gribskov Kommune, mens landsgennemsnittet ligger på 90,4%. I absolutte tal svarer det til, at 43 unge var i den primære målgruppe og kunne være interesseret i erhvervsrettet 10. klasse, hvis disse adgangskriterier var gældende og tilbuddet fandtes allerede for skoleråret 2014/2015.

Midlertidig løsning for skoleåret 2015/2016
For skoleåret 2015/2016 har Gribskov Kommune valgt at tilkøbe hele ydelsen hos Erhvervsskolen Nordsjælland.

Tilkøb af ydelsen betragtes som en foreløbig løsning. Beslutningen er truffet i en situation, hvor forudsætninger for at skabe en lokal forankret, faglig stærk og økonomisk bæredygtig løsning for erhvervsrettet 10. klasse er uklare, og der er brug for en længere afklaringsproces, herunder opsamle viden og tage dialog med både erhvervskolen og med vores nabokommuner mv..

Med en foreløbige beslutning har kommunen kunnet overholde fristen (1. december 2014) for oprettelse af kommunale tilbud på portalen optagelse.dk (som er den portal, hvor de unge tilmelder sig 10. klasse og ungdomsuddannelser).

Arbejde med at definere en fremadrettet løsning
Skal opgaven løses med afsæt i et lokalt tilbud udviklet i rammerne af Gribskov Uddannelsescenter og kombineret med et samarbejde med en erhvervsskole? Eller skal erhvervsrettet 10. klassetilbud tilkøbes uden for kommunen? I arbejdet med at finde en fremrettet løsning er der flere forhold, som skal tages i betragtning.

 • Hvilken tilrettelæggelse af uddannelsen vil give den bedste læring og den største effekt for unge?
 • Hvor mange unge er interesseret i at benytte tilbud om erhvervsrettet 10. klasse?
 • Hvordan vil den organisatoriske løsning for erhvervsrettet 10. klasse påvirke Gribskov 10. klasses mulighed for at være fagligt attraktivt og økonomisk bæredygtigt tilbud til unge?
 • Hvordan vil den organisatoriske løsning for erhvervsrettet 10. klasse, og dens konsekvenser for Gribskov 10. klasse, påvirke muligheder for at skabe fagligt og socialt attraktivt samt økonomisk bæredygtigt ungemiljø i Gribskov Uddannelsescenter?
 • Hvilken betydning kan de forskellige organisatoriske løsninger få for kommunens ungeindsatser og økonomi i indsatserne?


Det er afklaret, at

 • Gribskov 10. klasse er meget interesseret i at udvikle et samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland (og/eller andre erhvervsskoler) om en løsning, hvor de unge er forankret i lokalt tilbud kombineret med 2 og i nogle uger 5 dages undervisning pr. uge på erhvervsskolen
 • Erhvervsskolen Nordsjælland er interesseret i at samarbejde med Gribskov Kommune om at udvikle forskellige samarbejdsformer, så længe undervisning på erhvervskolen vil ske i økonomisk bæredygtige hold (med minimum 20 deltagere pr. hold).


Det skal afklares

 • Om Gribskovs nabokommuner har interessen i en løsning, som kombinerer lokalt 10. klassetilbud med 2 og 5 dages undervisning pr. uge på erhvervsskolen, så holdene på erhvervsskolen kunne oprettes som tværkommunale hold, og på den måde kunne der opnås større sandsynlighed for økonomisk bæredygtige hold fra år til år.

I bilag til dette dagsordenpunkt præsenteres nogle af de ovenfor nævnte forhold mere udfoldet. Det videre arbejde
For at sikre sammenhæng mellem arbejdet med unge i Gribskov Kommune og den konkrete løsning for kommunalt tilbud om erhvervsrettet 10. klasse skal løsningen udvikles i samspil med og under hensyntagen til de øvrige indsatser i Gribskov Kommune.

Sagen forelægges igen for Børneudvalget, når der er tilvejebragt et oplyst beslutningsgrundlag.

Lovgrundlag
LBK 665 af 20-06-2014 (Folkeskoleloven) § 19 j
BEK nr 1251 af 27/11/2014 kapitel 2 § 4 og kapitel 3

Økonomi
I henhold til tildelingsmodel er 10. klasse i indeværende skoleår 2014/2015 tildelt ca. kr. 3,96 mio, med afsæt i et elevtal på 67 beregnet som gennemsnit af de foregående tre års elevtal.
Pr. 5. september 2014 er der indskrevet 44 elever i 10. klasse.

Den samlede udgift til løn og drift pr. budgetteret 10. klasses-elev i Gribskov Kommune er 53.760 kr. Dog er den 81.861 kr. pr. faktisk indskrevet elev. At forskellen på de to tal er så stor viser, at udgiften pr. elev i 10. klasse internt i kommunen er meget afhængigt ,at hvor mange elever tilbudet kan tiltrække og at en lav udgift pr. elev kræver en vis volumen.

Pris pr. elev, der sendes ud af kommunen, er i dag ca. kr. 68.431. jf. KL's vejledende takster for bruttodriftsudgifter for region Hovedstaden.Jf. sagsfremstilling

I forhold til prisen for erhvervsrettet 10. klassetilbud er der en økonomisk risiko forbundet med holdstørrelsen, idet kommuner hæfter for tomme pladser (op til minimum deltagerantal). For skoleåret 2015/2016 søges denne risiko minimeret gennem tilkøb af ydelsen på Erhvervsskolen Nordsjælland (hvor unge fra Gribskov Kommune vil være sammen med unge fra andre kommuner)

Jf. også bilag til dette dagsordenspunkt

Bilag
BILAG BØR EUD10 Grundovervejelser Dokumentnr 2014/45257 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at give input til arbejde med udvikling af en fremadrettet løsning for erhvervsrettet 10. klassetilbudBeslutning

 1. Input givet.
Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:35 PM