Beredskabskommissionen

Publiceret 15-09-2015

Tirsdag den 15-09-2015 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Beredskabssammenlægning

Medlemmer:

Kim Valentin Politidirektøren Nordsjællands Politi
Lasse Røssell Kirsten Madsen
Henrik Jarl Fugl Leif Ammitsbøl
Mikkel Andersen Jesper Balling Nielsen
Børge Sørensen Observatør Søren Brandt
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Beredskabssammenlægning
14.00A00 - 2015/28574

Sagsfremstilling
Baggrund
I maj 2015 blev der i byrådene i de seks kommuner (Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs og Frederikssund) truffet beslutning om at etablere et fælles beredskabsselskab. Der har siden været arbejdet intensivt i flere spor på at forberede sammenlægningen. Nedenfor præsenteres anbefaling til risikobaseret dimensionering samt orientering om de frivillige beredskaber samt de økonomiske, strategiske og juridiske rammer for det nye beredskab.

Bilag 1 - 4, som der henvises til, er fortrolige indtil den 29. september 2015, hvor denne sag har været behandlet i alle de seks kommuners beredskabskommissioner.

1. Risikobaseret Dimensionering
Som en del af sammenlægningsprocessen har der været nedsat en arbejdsgruppe med beredskabsfaglige repræsentanter fra alle seks kommuners beredskaber til at udarbejde forslag til en fælles risikobaseret dimensionering for det nye beredskab. Gruppen har arbejdet med analyse af risici i de seks kommuners samlede område og på den baggrund opsat 26 repræsentative scenarier, hvor der for hvert scenarie er udarbejdet en kapacitetsanalyse for håndtering af det enkelte scenarie. Disse scenarieanalyser har efterfølgende dannet grundlag for flere modeller for dimensionering og serviceniveau. Den samlede anbefaling fra den politiske og administrative styregruppe peger på model 2A, idet denne model medfører en taktisk dimensionering, der sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af eksisterende kommunegrænser og slukningsdistrikter. Se beskrivelse og illustration af den nuværende dimensionering samt model 2A i bilag 1.

2. Det frivillige beredskab
Sammenlægning af de seks kommuners Supplerende Frivillige Beredskab vil skabe et nyt og mere robust Supplerende Frivilligt beredskab ved Frederiksborg Brand og Redning. Et godt samarbejde med Det Supplerende Frivillige Beredskab vil blive prioriteret højt i Frederiksborg Brand og Redning. Og på trods af en organisatorisk centralisering af det samlede frivillige beredskab, vil de frivillige fortsat være tilknyttet lokalt, således at det lokale engagement vedligeholdes og styrkes. Se bilag 2 for en nærmere beskrivelse af sammenlægningen af de Supplerende Frivillige Beredskaber.

3. Udgiftsfordeling og åbningsbalance
Til at varetage arbejdet med selskabets økonomiske rammer har der været nedsat en arbejdsgruppe med økonomikonsulenter fra alle kommuner.

Model for udgiftsfordeling
Som opstart på arbejdet blev der i februar måned gennemført en samlet opgørelse af de enkelte kommuners udgifter til de opgaver, som overgår til det nye beredskab - fremskrevet til 2016 niveau. Denne opgørelse har dannet grundlag for det nye fælles beredskabs initiale budget, hvilket viser, at kommunerne samlet set anvender 50,0 mio. kr. årligt til de opgaver, der overgår til det nye beredskab.

Af økonomiaftale for 2015 fremgår det, at der som følge af sammenlægningen af beredskaberne reduceres i det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover skal der frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem til at indgå som delvis finansiering af kommunale tiltag på sundhedsområdet. Det betyder at der samlet set på nationalt plan skal reduceres med 175 mio. kr. i de kommunale beredskaber. De seks kommuners andel af dette beløb er i alt 7,3 mio. kr.

Siden foråret har økonomiarbejdsgruppen, i tæt samspil med den politiske og administrative styregruppe for sammenlægningsprocessen, arbejdet på forskellige modeller for udgiftsfordeling.

På møde i den politiske styregruppe den 9. september var der enighed om at indstille en økonomimodel med følgende karakteristika:

 • I forhold til det initiale budget før økonomiaftalebesparelse på 7,3 mio. kr. skal der frem mod 1. januar 2019 spares i alt 9,6 mio. kr.
 • Herefter skal der realiseres en årlig besparelse på to pct., der fordeles ift. fordelingsnøglen.
 • Alle kommuner sikres fra 1. januar 2016 sin andel af økonomiaftalebesparelsen på i alt 7,3 mio. kr.
 • Den resterende besparelse frem mod 2019 på 2,3 mio. kr. fordeles blandt de tre kommuner med det initialt højeste budget.


Indfasningsprofil


Fordelingsnøglen udregnet på baggrund af bidraget pr. 1. januar 2019 anvendes som fordelingsnøgle pr. 1. januar 2016 i forhold til uforudsete udgifter og indtægter – herunder resultat af udbud.

Åbningsbalance
Da fire af kommunerne har udliciteret deres operative beredskab til Falck, og to af kommunerne har et fælles kommunalt operativt beredskab, er der store forskelle på de værdier, som de 6 kommuner står til at indskyde i selskabet. Derfor skal åbningsbalancen konstrueres med lavest mulig udligning mellem de deltagende kommuner. Økonomiarbejdsgruppen anbefaler følgende konstruktion af åbningsbalancen:

 • Materiel som Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab leaser, søges overdraget til Frederikssund og Halsnæs Kommune, hvorefter Frederikssund og Halsnæs Kommune leaser materiellet til Frederiksborg Brand og Redning.
 • Materiel som Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab ejer, overflyttes til Frederikssund og Halsnæs Kommune med henblik på indskud eller udleje til Frederiksborg Brand og Redning.


4. Selskabets ejerstrategi
For at sikre fælles retning omkring det fælles beredskabs drift og udvikling er der udarbejdet en fælles ejerstrategi med beskrivelse af selskabets vigtige principper. Nedenfor er oplistet principperne i kort form. Den fulde ejerstrategi fremgår af bilag 3.

 • Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses for eksempelvis at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
 • Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands Brandvæsen.
 • Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
 • Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
 • Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2%. (Dog først fra det år hvor ny betalingsmodel og startbesparelser er indfaset).


5. Selskabets vedtægter
Der har siden foråret været nedsat en arbejdsgruppe bestående af jurister fra Egedal, Gribskov og Furesø til at varetage arbejdet med vedtægterne. Det første udkast til vedtægter blev sendt til forhåndsgodkendelse 1. juli, dog uden beskrivelse af fordelingsnøglen for ejer- og udgiftsfordelingen, da der på det tidspunkt ikke var nået til enighed om fordelingsnøglen. Statsforvaltningen har endnu ikke sendt kommentarer til udkastet. Vedtægter sendt til forhåndsgodkendelse 1. juli fremgår af bilag 4.

Som det fremgår af vedtægterne anbefales det, at medlemmer fra hver kommune i den nye beredskabskommission alene bliver borgmesteren for at sikre en smidig og handlekraftig kommission.
Det foreslås således, at beredskabskommissionen for det nye fælles beredskab består af følgende medlemmer:
- Borgmesteren i Egedal Kommune
- Borgmesteren i Frederikssund Kommune
- Borgmesteren i Furesø Kommune
- Borgmesteren i Gribskov Kommune
- Borgmesteren i Halsnæs Kommune
- Borgmesteren i Hillerød Kommune
- Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere
- En repræsentant for det frivillige redningsberedskab valgt blandt de frivillige

Den fælles beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og formandsposten går på skift mellem de 6 kommuner med 2 år til hver kommune. Første formandsperiode fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2017 varetages af Halsnæs Kommune. Herefter er rækkefølgen defineret ud fra indbyggertal: Hillerød, Frederikssund, Egedal, Gribskov, Furesø og Halsnæs. Næstformandsposten varetages af den kommune, der skal varetage formandsposten i næste formandsperiode.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, Lovbekendtgørelse 660 af 10.6.2009.
Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, bekendtgørelse 765 af 3.8.2005.

Økonomi


Bilag
Bilag 1 - Sammenfatning af RBD model til kommissioner
Bilag 2 - Det Supplerende Frivillige Beredskab
Bilag 3 - Ejerstrategi fælles beredskab
Bilag 4 - Udkast vedtægter

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

 1. At der tages beslutning om model 2A for den risikobaserede dimensionering, og modellen sendes til høring i Beredskabsstyrelsen.
 2. At muligheden for sammenlægning af brandstationen i Skibby med brandstationen i Kirke Hyllinge analyseres nærmere i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen.
 3. At anbefalingerne vedr. selskabets strategiske, juridiske og økonomiske rammer tages til efterretning.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
 4. Tiltrådt med den tilføjelse at der sendes en erklæring tilbage til gruppen med kommissionens bekymringer.
 5. Til efterretning.
 6. Til efterretning.BeslutningMødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
03:45 PM