Beredskabskommissionen

Publiceret 24-03-2015

Tirsdag den 24-03-2015 kl. 13:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Nærmeste redningsbåd sendes til hændelser på Arresø og Esrum Sø


Efterretningssager
2 Status på beredskabssammenlægninger i Nordsjælland
3 Brandsyn 2014
4 Beretning for redningsberedskabet 2014

Medlemmer:

Kim Valentin Politidirektøren Nordsjællands Politi
Lasse Røssell Kirsten Madsen
Henrik Jarl Fugl Leif Ammitsbøl
Mikkel Andersen Jesper Balling Nielsen
Børge Sørensen Observatør Søren Brandt
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Mikkel Andersen
Børge Sørensen
Observatør Søren Brandt


Meddelelser:Åbne

1. Nærmeste redningsbåd sendes til hændelser på Arresø og Esrum Sø
14.00P00 - 2015/10429

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Beredskabskommissionen til beslutning.

Gribskov Kommunes redningsbåd er placeret på en trailer på Falckstationen i Gilleleje. Placeringen er god ved hændelser der kræver søsætning i Gilleleje Havn, men ikke optimal ved hændelser på de store søer. Ved hændelser på Arresø vil redningsbåden i Frederiksværk være hurtigere fremme. Ved hændelser på Esrum Sø vil redningsbåden i Hillerød være hurtigere fremme.

Redningsberedskabets Strukturudvalg anbefaler at det altid er nærmeste relevante ressource der sendes til en konkret hændelse, for at få så lav responstid som muligt.

Administrationen anbefaler at der allerede inden de kommende beredskabssammenlægninger indgås aftale med Hillerød og Frederikssund-Halsnæs om at nærmeste redningsbåd sendes til hændelser på Arresø og Esrum Sø.

Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, Hillerød Kommune og Falck er indstillet på det. De sendes allerede i dag til hændelser i deres del af de to søer.

Der er i gennemsnit ca. 1 udrykning om året til Arresø. Det er mere end 10 år siden der har været en udrykning til Gribskov Kommunes del af Esrum Sø.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10.6.2009 med senere ændringer.

Økonomi
Ændringen kan gennemføres uden merudgift.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At beslutte at nærmeste redningsbåd sendes til hændelser på Arresø og Esrum Sø.Beslutning

  1. Ændringsforslag om at sende nærmeste redningsbåd samtidig med redningsbåden i Gilleleje til hændelser på Arresø og Esrum Sø.
    Tiltrådt.


Fraværende: Børge Sørensen, Mikkel Andersen, observatør Søren Brandt.

Efterretningssager

2. Status på beredskabssammenlægninger i Nordsjælland
14.00A00 - 2014/41094

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for at orientere Beredskabskommissionen om status på beredskabssammenlægninger i Nordsjælland.

I Nordsjælland skal de kommunale beredskaber - ligesom i resten af landet - sammenlægges til færre nye beredskabsenheder.

I den østlige del af Nordsjælland blev der pr. 1. januar 2015 etableret et fælles beredskab (Nordsjællands Brandvæsen) mellem 5 kommuner - Hørsholm, Rudersdal, Helsingør, Fredensborg og Allerød Kommune.

I den vestlige del af Nordsjælland besluttede byrådene i Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Frederikssund og Halsnæs Kommuner i efteråret 2014 at etablere et fælles beredskab for de seks kommuner. Men i den politiske sagsfremstilling blev det skrevet ind, at mulighederne for et evt. større beredskab i hele Nordsjælland løbende skulle undersøges.

På opfordring af KKR Hovedstaden blev der i januar på ny igangsat dialog mellem borgmestrene i de 11 kommuner om evt. større beredskabssamarbejde.

I februar 2015 besluttede byrådene i alle 11 kommuner i Nordsjælland at undersøge mulighederne for et eventuelt fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland. I beslutningen indgår, at et eventuelt fælles beredskab i de 11 kommuner skal etableres med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med. Desuden ligger det fast, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et evt. nyt Nordsjællands Brandvæsen.

I løbet af februar måned har ledere og medarbejdere i beredskaber og kommuner i Nordsjælland Vest arbejdet intensivt med at udarbejde en samlet rapport, der indeholder beskrivelser, analyser og opgørelser af beredskabet i de seks kommuner. Rapporten er opbygget efter den model, der er brugt i forbindelse med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen.

Den 4. marts samledes styregruppen for de seks kommuner i Nordsjælland Vest for at godkende den rapport, der skal udgøre grundlaget for forhandlingerne med Nordsjællands Brandvæsen.

Den 23. marts mødes forhandlingsparter fra kommunerne i Nordsjælland Vest med forhandlingsparter fra kommunerne i Nordsjælland Øst til første forhandlingsmøde om et evt. bredt beredskabssamarbejde.
Der er planlagt månedlige møder mellem forhandlingsparterne i kommunerne fra henholdsvis Nordsjælland Øst og Nordsjælland Vest frem til sommeren 2015.

Senest i august 2015 skal der træffes politisk beslutning om, hvorvidt der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med virkning fra 1. januar 2016.

Alle vigtige parter, herunder beredskabskommissionerne, vil løbende blive informeret om væsentlige beslutninger eller ændringer i forbindelse med processen.

Lovgrundlag
Aftale mellem KL og Regeringen om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder.

Økonomi
I økonomiaftalen 3. juni 2014 mellem regeringen og KL fremgår det at der på landsplan skal effektiviseres for 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. fra 2016 og frem. For Gribskov Kommune er beløbene 1.020.000 kr. i 2015 og 1.190.000 kr. i 2016 og frem.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At tage orienteringen til efterretning.

    Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Sørensen, Mikkel Andersen, observatør Søren Brandt.
3. Brandsyn 2014
14.00K00 - 2015/03456

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om de gennemførte lovpligtige brandsyn i 2014.

Det kommunale redningsberedskab skal hvert år foretage brandsyn efter bestemmelserne i brandsynsbekendtgørelsen. I brandsynsbekendtgørelsen står hvilke objekter, der skal foretages brandsyn af, og med hvilken frekvens brandsyn skal foretages.

Formålet med brandsyn er at medvirke til at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes, så risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted, mindskes mest muligt, og så der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
Brandsyn skal få de ansvarlige til at forstå nødvendigheden af, at kravene til brandværnsforanstaltninger overholdes. Der sker ved rådgivning og motivation.

Der er 202 administrative enheder med tilsammen 301 brandsynsobjekter i Gribskov Kommune pr. 1.1.2015.

Et brandsynsobjekt er en brandfarlig virksomhed, en bygning, et oplag osv. der skal foretages brandsyn på. Det kan eksempelvis være et undervisningsafsnit, et forsamlingslokale, en butik eller et gasoplag.

En administrativ enhed indeholder som udgangspunkt de brandsynsobjekter, der naturligt hører sammen. Eksempelvis kan en skole indeholde både undervisningsafsnit, FO (daginstitution) og en sportshal (forsamlingslokale).

Frekvensen for brandsyn står i brandsynsbekendtgørelsen. Jo flere mennesker der er samlet i en bygning, eller jo mere brandfarlig en virksomhed er, jo oftere skal der foretages brandsyn. Eksempelvis skal der foretages brandsyn hvert år på plejeinstitutioner, skoler og daginstitutioner, mens der kun skal foretages brandsyn hvert 3. år af spejderhytter. Der skal foretages brandsyn hvert 2. år af større træoplag, mens der kun skal foretages brandsyn hvert 5. år af F-gasoplag i forbindelse med salg fra butikker.

Der er i brandsynsbekendtgørelsen mulighed for at udsætte et ordinært brandsyn i op til 2 år hvis det ud fra en række kriterier vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig (risikobaseret brandsyn).

Brandsyn 2014

I 2014 var der 106 administrative enheder, der var pligtige til brandsyn. Alle brandsyn blev gennemført som foreskrevet, svarende til en gennemførelsesprocent på 100.

Gennemførelsesprocenterne for de seneste 7 år:


2008

95 %

2009

100 %

2010

91 %

2011

100 %

2012

100 %

2013

100 %

2014

100 %Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 174 fra 2008, om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
Bekendtgørelse nr. 175 fra 2008, om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Sørensen, Mikkel Andersen, observatør Søren Brandt.
4. Beretning for redningsberedskabet 2014
14.00A00 - 2015/10708

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Beredskabskommissionen for at orientere om redningsberedskabets aktiviteter i 2014.

Udrykninger
Der har været 286 udrykninger, fordelt på 141 brande, 41 miljøhændelser, 24 redningsopgaver, 77 blinde alarmer og 3 diverse.
Der var 17 skorstensbrande og 17 bilbrande.
17 miljøuheld skyldtes lækage fra køretøj, og 15 skete ved trafikuheld.
Der var 9 redningsopgaver ved færdselsuheld, og 3 redningsopgaver i/på vand.
Redningsbåden er sendt 9 gange.
Mandskab fra begge stationer har været indsat til større hændelser 9 gange.
Ved 2 større brande og en skræntredningsopgave har andre kommunale beredskaber/Beredskabsstyrelsen assisteret.

De gennemsnitlige udrykningstider i 2014 var 10 minutter og 2 sekunder. Gennemsnittet for perioden 2007 - 2015 er 9 minutter og 49 sekunder.
Kilde: ODIN og Redningsberedskabets Statistikbank

Serviceniveauet fastlagt af Byrådet i 2012 er overholdt.
Uddrag af serviceniveauet:
I brandstationsbyerne Helsinge og Gilleleje skal indsatsen i 90 % af udrykningerne kunne påbegyndes inden for 10 minutter efter alarmcentralens afgivelse af meldingen.
I resten af kommunen skal indsatsen i 90 % af udrykningerne kunne påbegyndes inden for 15 minutter efter alarmcentralens afgivelse af meldingen.
Det skal være muligt at håndtere 90 % af alle indsatser med ressourcer fra én station.
Det skal være muligt at håndtere 97 % af alle indsatser uden assistance udefra.

Brandhaner
Der er udført brandhaneeftersyn af ca. 150 brandhaner.
Der er nedlagt ca. 10 brandhaner.

Sagsbehandling efter beredskabslovgivningen
Ca. 85 % af tiden går til løsning af beredskabsopgaver.
Der er gennemført 106 brandsyn.
Der er behandlet 5 sager med brandfarligt oplag efter Tekniske Forskrifter.
Der er givet 35 tilladelser til cirkus, store telte, større udendørs arrangementer mv.
Der er behandlet ca. 100 ansøgninger om midlertidige overnatninger.
Der er opkrævet gebyr for 51 udrykninger til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg.

Serviceopgaver
Ca. 15 % af tiden går til løsning af serviceopgaver, dvs. opgaver som ligger uden for beredskabsloven. Det kan eksempelvis være henvendelser om skorstensfejning og tilsyn med betondækningsgrave, fyrværkerisager, byggesager mv.
Der er givet 10 fyrværkeritilladelser, og ført stikprøvetilsyn på 25 salgs- og opbevaringssteder.
Der er gennemført et enkelt RABB-tilsyn. RABB står for Risiko Arbejdsmiljø Bygning Brand.

Der er samarbejdet med byggesagsbehandlerne om en række sager efter Bygningsreglementet BR10.
Opsætning af 28 strandnummerskilte.
Herudover er der samarbejdet med andre kommunale funktioner: miljø, vej, ejendomsservice, risikostyring mv.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, Fyrværkeriloven, Beskyttelsesrumsloven, Byggeloven

Økonomi
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Sørensen, Mikkel Andersen, observatør Søren Brandt.


Mødet startet:
01:00 PM

Mødet hævet:
02:10 PM