Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 25-11-2015

Onsdag den 25-11-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
43 Udmøntning af Beskæftigelsesstrategien
44 4. budgetopfølgning 2015, Arbejdsmarkedsudvalget
45 Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag
46 Uddannelsesmesse


Efterretningssager
47 Gribskov Produktionsskole - orientering om status for regnskab
48 Gribskov Produktionsskole - vurdering af effekter
49 Statistik - klagesager

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Nytgribskov-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Thomas Elletoft (G), at Morten Rohde Klitgaard (G) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 25-11 2015 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015.
Der indledes samarbejde med Erhvervscentret med henblik på at ansætte en virksomhedskonsulent som kan arbejde ud fra Erhvervscentret.
Anlæggelse af retssag vedr. gensidig forsørgerpligt
Finansloven --> de 400 mio i reduktion på beskæftigelsesområdet (mentorer og kurser til jobparate)
Jobreformen 1 --> kontanthjælpsloft og 225 timers reglen for kontanthjælp og integration, reduktion i retten til ferie (fra 5 til 4 uger)
Sagsanlæg mod GK og 3 andre kommuner + ministeriet vedr. reglerne om sidestillelse med ægtefælleforsørgelse for samlevende
Falske mails fra "Jobcenteret" til borgere om at indbetale penge for at komme hurtigere i job
Hedensted --> hvilke ideer kan vi tage med derfra? --> fokus på kerneopgaver, politiske bevidsthed og politisk organisering (udvalgsstrukturen), udgangspunkt i borgernes hverdag
Erhvervsdag for unge "Hands on" - initiativ i Halsnæs kommune
7. Der indledes samarbejde med Erhvervscentret med henblik på at ansætte en virksomhedskonsulent i centret

Åbne

43. Udmøntning af Beskæftigelsesstrategien
15.00A00 - 2015/22259

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. 26. oktober 2015 (sag nr. 186) Gribskov Kommunes Beskæftigelsesstrategi 2016-2018.

Beskæftigelsesstrategien prioriterer og lægger vægt på en række centrale elementer i den fremtidige beskæftigelsesindsats. Med fokus på bl.a.:

 • En tidlig indsats
 • Dem der kan selv - skal selv
 • Indsatserne ændres fra projektaktivering til en stærkere prioritering af virksomhedsrettet indsats, herunder rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne
 • Øget fokus på resultater og beskæftigelsesmæssige elementer gennem relevante indsatser af høj kvalitet
 • Klar målsætning for sagsbehandlingen og mødet med borgeren, med fokus på borgerens ressourcer

For at understøtte Beskæftigelsesstrategiens centrale elementer er administrationen gået i gang med en række tiltag i centeret.

Sagen forelægges derfor for Arbejdsmarkedsudvalget for henholdsvis, at orientere om og træffe beslutning om udmøntning af Beskæftigelsesstrategien i Center for Borgerservice og Beskæftigelse.

Organisationsudvikling
Administrationen har i oktober måned iværksat en gennemgang og udvikling af organisationen for bedst muligt, at kunne understøtte Beskæftigelsesstrategien.

Organisationsudviklingen forventes tilendebragt medio december 2015 og implementeret senest 1. kvartal 2016. Organisationsudviklingen i Center for Borgerservice og Beskæftigelse har afsæt i en række principper som handler om:

 • Tidlig indsats overfor nyledige (og sygemeldte) borgere
 • Virksomhedsrettet indsats overfor alle Jobcenterets målgrupper
 • Fokus på effekt
 • Enkel og meningsfuld organisering
 • Sikre at det er muligt for den enkelte leder, at have fokus på resultater og udvise handlekraft
 • Anvendelse af kompetencerne de rigtige steder, med fokus på optimal ressourceudnyttelse og mobilitet
 • Sikre at organiseringen understøtter tværfagligt samarbejde og fælles borger

Organisationsudviklingen vil indebære en ændret ledelses- og teamstruktur, som skal sikre at ledelse og medarbejdere står stærkest muligt i forhold til at indfri ambitionerne i Beskæftigelsesstrategien. Når organisationsudviklingen er tilendebragt vil denne blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.

Ressourcer
Et centralt element i, at leve op til Beskæftigelsesstrategien og i særlig høj grad refusionsreformen er at sikre, at centeret prioriterer ressourcerne de rigtige steder.

På den baggrund ligger administrationen op til følgende prioriteringer:

 1. Tilførelse af én yderligere leder i Jobcenteret for, at sikre maksimalt fokus på resultatskabelse og ledelsesmæssig handlekraft. Lederressourcerne prioriteres derhen, hvor udfordringerne og behovet for at styrke ledelsen er størst
 2. Det samlede antal ledere i Center for Borgerservice og Beskæftigelse vil ikke blive øget
 3. Ansættelse af én yderligere sagsbehandler til integration grundet det fortsat stigende antal flygtninge. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at ansættelsen kan afholdes indenfor eksisterende ramme (udmøntning af DUT midler)
 4. Ansættelse af én administrativ medarbejder (deltid) på integrationsområdet for at opprioriterer arbejdet med hjemtagelse af tilskud fra staten. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at ansættelsen kan afholdes indenfor eksisterende ramme (udmøntning af DUT midler)
 5. Der omprioriteres midler fra aktivering jf. Beskæftigelseslovens § 32 (kurser, uddannelse m.v.) til ansættelse af op til fire nye virksomhedskonsulenter. Formålet er at styrke det øgede fokus på den virksomhedsrettede indsats . Dette vil bl.a. betyde, at flere borgere, herunder også kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet, vil opleve en højere grad af virksomhedsrettet aktivering end tidligere. Borgerne vil således i mindre grad end tidligere blive aktiveret gennem kurser m.v. Da der skal flyttes midler mellem rammer skal omprioriteringen besluttes af Arbejdsmarkedsudvalget


Effekter
Forventede effekter af ovenstående prioriteringer er:

Investering / omprioritering Output Outcome
Tilførelse af leder i Jobcenteret Øget fokus på resultatskabelse i Jobcenteret
En ny sagsbehandler i Integration Sikre at teamet kan følge med det konstant stigende antal sager, herunder også sikre kvalitet i sagsbehandlingen og muliggøre og en positiv udvikling i antallet af borgere der får ordinært job Stærkere sagsbehandling, med særligt fokus på en juridisk stærk sagsbehandling
Administrativ med arbejder på Integrationsområdet Sikre at der hjemtages korrekt refusion og tilskud på integrationsområdet Øget hjemtagelse af refusion og tilskud på integrationsområdet
Omprioritering af midler til virksomhedskonsulenter 4 virksomhedskonsulenter, der skal være med til at skabe forberede muligheder indenfor:

- Rekruttering

- Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

- Ansættelse af fleksjobbere i fortrinsvis private virksomheder

- Flere aktivitetsparate borgere i virksomhedsrettede forløb
- Fald i ledigheden

- Flere virksomheder der får opfyldt deres behov for arbejdskraft via Jobcenteret

- Lavere antal af borgere på sygedagpenge (kortere varighed)

- Fald i antallet af aktivitetsparate borgere


Beskæftigelsesplan 2016:
Beskæftigelsesstrategi 2016 - 2018 er sammen med kommunens årlige beskæftigelsesplan, den overordnede plan for beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesplanen for 2016 forventes færdig i starten af det kommende år, hvor den forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning.
I planen forholder ledelsen sig mere detaljeret til de beskæftigelsesmæssige udfordringer i forhold til målgrupperne og prioriterer de indsatser, der er nødvendige for at tilvejebringe de resultat- og effektmål, der er beskrevet i planen. Beskæftigelsesplanen skal understøtte kommunens Beskæftigelsesstrategi.

Budgetaftalen 2016:
Som led i budgetaftalen for 2016 er Center for Borgerservice og Beskæftigelse tilført 1. mio. kr. med følgende fordeling:

 1. 0,250 mio. kr. til øget kompetence- og organisationsudvikling
 2. 0,750 mio. kr. til indsatser overfor borgere over 30 år der har været ledige over længere tid


I forhold til nr. 2 afventer administrationen en analyse af området, hvor efter Arbejdsmarkedsudvalget vil få forelagt en sag med henblik på udmøntning af midlerne og en understøttelse af Beskæftigelsesstrategiens fokus.

Budget opfølgning 2016:
Administrationen er endvidere i gang med at opbygge en budget- og opfølgningsmodel der tager hensyn til den nye refusionsmodel fra 1. januar 2016. Således der tages hensyn til refusionsmodellen i fremtidig budgetlægning og gør det muligt administrativt at følge op på de forskellige refusionstrin.
.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Tilretning af budget 2016-19 sker i forbindelse med BO4 2015

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte, at der omprioriteres midler fra aktivering jf. Beskæftigelseslovens § 32 (kurser, uddannelse m.v.) til ansættelse af op til fire nye virksomhedskonsulenter, omprioriteringen sker ved BO4.

Beslutning
Tiltrådt
44. 4. budgetopfølgning 2015, Arbejdsmarkedsudvalget
00.30Ø00 - 2015/27112

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen generelt
Formålet med budgetopfølgningen (forkortet BO) er at præsentere udviklingen og det forventede resultat for de enkelte enheder og områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningen skal også beskrive, hvis det enkelte område eller enhed har sat eller bør sætte tiltag i værk for at ændre på de forventede resultater, så de overholder deres budgetter i 2015.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2015:
1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november


Budgetopfølgning 4
Fokus i denne budgetopfølgning er, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal ligesom i de tidligere BO'er indeholde:
En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år

 • Fokus på de forhold, der kom op i de tidligere BO'er
 • Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
 • Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.


Særlige forhold vedrørende implementering af budget 2015-2018
Udvalgene har løbende haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder siden november 2014, hvor de besluttede konkrete tiltag, der skal sikre, at budgetterne bliver overholdt.

Alle udvalg har tidligere besluttet en række tiltag, som skal klare budgetudfordringerne. I denne budgetopfølgning skal de vurdere, om de fortsat forventer, at tiltagene kan imødegå udfordringerne.Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet konklusion
Administrationen forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. i regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra budgettet på 0,6 procent.

Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om, at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at, konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I forbindelse med konvertering af Jobcenterets fagsystem (Workbase) har der fra leverandørens side (KMD) været så store udfordringer på landsplan, at driften i Jobcenteret er væsentligt ramt og dermed er det heller ikke muligt at producere valid ledelsesinformation til baggrund for budgetopfølgning BO4.
  BO4 hviler således, alene på en budgetopfølgning på baggrund af priser, forbrug og en linieær fremskrivning af forbruget. Der har f.eks. ikke været muligt at tage hensyn til sæsonudsving, aktuelle sagsantal m.v.
 • På rammen "Overførsler" forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp.
 • Forbruget på rammen "Indsatser" er begrænset og fokuseret på virksomhedsrettede indsatser. Som følge af det begrænsede forbrug er der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til dækning af merforbruget på "Overførsler" .
 • Endvidere søges 1,8 mio. kr. til investeringsstillinger overført fra rammen "Overførsler" til rammen "Myndighed".
 • Strategisk investeringspulje - Digital borger
  I forbindelse med udmøntning af strategisk investeringspulje - Digital borger er der udvalgt en række projekter, der understøtter aktiviteter til fremme af digitale borgere og digitalt erhvervsliv og giver mulighed for effektiviserings- og produktionsforbedringer. Der søges derfor overført 0,8 mio. kr. i 2015 til øvrige udvalgsområder fra Puljer, ØU. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. arbejdsmarkedsområdet, der søges overført til rammen "Myndighed".Der søges en tillægsbevilling på det samlede merforbrug, der udgør 2,1 mio. kr, til rammen "Overførsler".

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at indhente afvigelsen i løbet af året ved modgående foranstaltninger.Ændringer til budget 2016-19

I forbindelse med de store reformer søges der om tekniske tilretninger af budgettet 2016-19.
Tilretningerne er mellem rammerne og derfor udgiftsneutrale.

 • Løntilskud søges flyttet fra ramme "Indsatser" til ramme "Overførsler"
 • Foreløbige konsekvenser af indsatsstrategien
 • Dækning af investeringsstillinger mm.

Der vil blive forelagt en samlet sag for Arbejdsmarkedsudvalget vedr. prioritering af midlerne
på Myndighedsrammen.


Budgetopfølgningens grundlag
Grundlaget for budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalget bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hvert af udgiftsområderne.

Overførsler
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgninger på Overførsler:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug ved denne
budgetopfølgning at være 8,8 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod et forventet
merforbrug på 4,4 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes at den
forventede nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere ikke har fundet sted endnu, samt
regulering af gennemsnitspriserne på fleksjob.


Arbejdsmarkedsområdet forsøger at indhente afvigelsen ved en virksomhedsrettet aktivering samt en forhåbning om, at de forbedrede konjunkturer vil nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der peger på færre kontanthjælpsmodtagere, men det er tidligere set at konjunkturændringer på kontanthjælpsområdet kommer senere til Gribskov Kommune end resten af landet.

Bilag 2 viser udviklingen i helårspersoner på overførsler i 2015.

Indsatser
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgning på Indsatser:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede mindreforbrug ved denne
budgetopfølgning at være 8,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod en forventet
mindreforbrug på 2,4 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes en bevidst anvendelse
af virksomhedsrettede tilbud, en begrænsning i anvendelsen af vejledning og
opkvalificering og ændring i anvendelsen af løntilskud, for at kunne imødegå merforbruget på overførsler.
Mindreforbruget søges overført til rammen "Overførsler."

Myndighed
Tabellen herunder viser udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgning på Myndighed:Som det fremgår af illustrationen forventes det samlede merforbrug ved denne
budgetopfølgning at være 1,9 mio. kr. ift. det korrigerede budget mod en forventet
overholdelse af det korrigerede budget ved sidste budgetopfølgning. Merforbruget
vedrører investeringsstillinger, som skal finansieres af rammen "Overførsler".


Flygtninge
Gribskov Kommune skal modtage 118 personer ifølge regeringens flygtningekvote for 2015. Flygtningene kommer til kommunen frem til marts 2016. Ud over modtagelse af flygtninge, vil der komme en række familiesammenføringer. Det giver kommunen en række merudgifter. Forskellige ordninger finansierer udgifterne og sikrer kommunen kompensation for de samlede udgifter.

Gribskov får flere af indtægterne fra ordningerne med et til tre års forsinkelse. Derfor taber kommunen likviditet det enkelte år.

Der skal søges om tillægsbevillinger til flygtningeomkostningerne i denne BO. Der skal dog kun søges svarende til omkostningerne i 2015, da de fremadrettede udgifter til flygtningen vil blive indarbejdet i udvalgenes budgetter gennem en bevillingsmodel, hvor budgetterene automatisk tilpasses til antal flygtninge.
Arbejdsmarkedsområdet søger ikke tillægsbevilling i 2015.

Der vil i sagsfremstilingen til Økonomiudvalget/Byrådet være en samlet opgørelse af de forventede økonomiske konsekvenser af modtagelse af flygtninge. For et samlet overblik henvises til denne sag.

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Tillægsbevillinger

 • Der søges en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til "Overførsler"Omplaceringer

 • 1,8 mio. kr vedr. investeringsstillinger søges overført til "Myndighed"
 • 8,6 mio. kr. søges overført fra "Indsatser".
 • 0,1 mio. kr. søges overført til "Myndighed" (Strategisk investeringspulje - Digital borger.

  Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 769 af 09/06/2015

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

Bilag 1: ARB 25-11-15, Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok.nr. 2015/27112 033

Bilag 2: ARB 25-11-15, Udviklingen i antal helårspersoner på overførsler Dok.nr. 2015/27112 034


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at godkende budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Overførsler
  6.800.000
  Indsatser
  -8.600.000
  Myndighed
  1.800.000

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Overførsler
  2.000.000
  Myndighed
  107.000
 2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Indsatser
  -3.500.000
  -4.500.000
  -5.000.000
  5.000.000
  Myndighed
  3.500.000
  4.500.000
  5.000.000
  5.000.000Beslutning

Punkterne 1- 4 tiltrådt

45. Udviklingsstrategi 2016 (planstrategi) - Udkast til strategiforslag
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen for at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Udviklingsstrategi 2016.

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og temaudvalg med henblik på at afgive evt. ændringsforslag til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) er byrådets overordnede strategi. Det er her, byrådet udmelder sine politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning for de kommende 2-3 byrådsperioder. Jf. planloven skal Byrådet offentliggøre et forslag til en ny udviklings/planstrategi inden udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden.

Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj til at sætte retning for den ønskede vækst og udvikling. Både for byrådet selv, for eksisterende og potentielle borgere, private virksomheder og investorer og for administrationen.

Strategien vil blandt andet sætte rammen for; de kommende budgetlægninger, byrådets mere uddybende delstrategier og politikker, markedsføring af kommunen og vil vise retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Konkret vil strategien også angive, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Strategien holder sig på det helt overordnede niveau. Strategien suppleres af mere uddybende politikker og delstrategier, som f.eks. forebyggelsesstrategi, beskæftigelsesstrategi, bosætningsstrategi, turismestrategi, erhvervsstrategi og ejendomsstrategi.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien sammen med Vækstudvalget. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016
Det vedlagte strategiudkastet bygger på byrådets drøftelser på uformelle temamøder om emnet i december 2014, marts 2015 og august 2015, anbefalingerne fra Tænketanken Vækst:Gribskov og de foreløbige budgetforhandlinger for 2016-19, Budgetaftale 2015-18, samt Planstrategi 2008 og 2012, og forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.

Strategiudkastet består af fire dele:

 • Byrådets vision for kommunens udvikling (dette indgår dog ikke i den nuværende udgave til fagudvalg og temaudvalg, da visionen afventer et uformelt Byrådstemamøde d 23.11.2015. Visionen indarbejdes inden behandlingen i Økonomiudvalget)
 • De to strategiske temaer som Byrådet særligt vil fokusere på i arbejdet med at virkeliggøre visionen, nemlig Vækst med kvalitet og Velfærd i forandring
 • En beskrivelse af ”Gribskov i dag” - hvad er kommunen kendt for, hvad er vi gode til
 • GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet


Som bilag til strategien indgår en redegørelse for kommuneplanlægningen siden vedtagelsen af Planstrategi 2012 sammen med en oversigt over, hvilke dele af kommuneplanen som Udviklingsstrategi 2016 vil give anledning til at revidere i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017-29.

Af tekniske årsager fremgår den del af strategien der omhandler GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet som et separat dokument i det vedlagte. Inden sagen forelægges Økonomiudvalget vil det blive samlet til ét dokument.

Delvis revision af Kommuneplan 2013-25
Oversigt over foreløbige emner til revision af Kommuneplan 2013-25 fremgår af bilag til strategien. Oversigten fremstår pt som en bruttoliste og er udarbejdet på baggrund af en foreløbig vurdering af ændringer på baggrund af realisering af Udviklingsstrategi 2016, Bæredygtigheds/Agenda 21-strategien, erhvervs-, bosætnings- og turismestrategien samt andre sektorstrategier og større projekter.

Det forventes endvidere, at udmeldingen om statslige interesser kan medføre ændringer. Erhvervs- og Vækstministeriet har dog udmeldt, at en oversigt over de statslige interesser først forventes udsendt inden udgangen af 2015, og revideret i første halvdel af 2016. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanen revideres delvis med Kommuneplan 2017.

Oversigten vil blive bearbejdet i Udviklingsstrategi 2016 i en mere forenklet version i forbindelse med dens endelige vedtagelse.

Offentlighedsfasen og det videre forløb
Offentlighedsfasen planlægges at strække sig fra Uge 1-Uge 9 i 2016.

Det forventes at Byrådet kan tage stilling til strategiens endelige indhold i april 2016

Herefter starter arbejdet med revision af Kommuneplan 2017-28, så en ny kommuneplan kan vedtages inden udgangen af 2017.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at udvalget afgiver evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi)
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
Økonomiudvalget har den 22.09.2014 bevilliget 30.000 kr til udvikling af ny vision for kommunens udvikling og 85.000 kr til gennemførsel af omdømmeanalyse. Beløbene finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer og er anvendt til formålene.

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering at planstrategien ikke er omfattet af bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, da der i strategien ikke fastlægges konkrete rammer for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Kommuneplan 2017-29 og andre konkrete planer, programmer og projekter, der følger op på udmøntningen af planstrategien, vil blive vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring
Strategiforslaget vil blive fremlagt offentligt i min. 8 uger inden endelig vedtagelse.

Bilag

BILAG Nov. 2015 Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016 (Endelig). Dokumentnummer 2014/12632 015

VSU 17-11-2015 Greater Copenhagen Charter (del af udkast til forslag til Udviklingsstrategi 2016) 2014/12632 011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at afgive evt. ændringsforslag til Udkast til Forslag til Udviklingsstrategi 2016. Ændringsforslagene vil indgå som input til et revideret strategiforslag inden sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker:
1. at der i udviklingsstrategien indarbejdes et fokus på tilgængeligheden for borgere med handicap i kommunen
2. at der under oversigtspunktet "velfærd i forandring" byttes rundt på dot nr. 2 og 3, således at afsnit vedr. beskæftigelse og uddannelse skrives frem som et afgørende element " i det "gode liv"

46. Uddannelsesmesse
15.00G00 - 2015/35139

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges udvalget efter aftale med udvalgsformand Lone Møller for at følge op på en tidligere beslutning om afholdelse af en uddannelsesmesse i Gribskov Kommune. Formålet er, at der træffes endelig beslutning om hvorvidt der skal afholdes en uddannelsesmesse lokalt i Gribskov Kommune.

I forbindelse med udmøntning af budgetmidler til ungeområdet, besluttede
Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2015, sag nr. 28, at Center for Arbejdsmarked skal initiere, at der afholdes en uddannelsesmesse i Gribskov Kommune. I den forbindelse blev der afsat 100.000 kr. til opgaven. Administrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne for at afholde en lokal uddannelsesmesse.

En forespørgsel på Gribskov Produktionsskole viser, at skolen ikke forventer, at en lokal uddannelsesmesse vil kunne tiltrække de unge der har behovet for at deltage. Skolen er endvidere orienteret mod den store uddannelsesmesse der årligt afholdes i Hillerød. På denne uddannelsesmesse deltager en bred vifte af ungdomsuddannelser og unge fra hele Nordsjælland.

Det er endvidere vurderingen, at omkostningerne ved at etablere en uddannelsesmesse lokalt i Gribskov Kommune vil være højere end de afsatte midler kan dække. Det er samtidig tvivlsomt, om en lokal messe vil kunne tiltrække den brede vifte af uddannelser, der præsenteres på uddannelsesmessen i Hillerød.

Administrationen vil derfor anbefale, at der ikke etableres en uddannelsesmesse for unge i Gribskov Kommune. Det foreslås i stedet, at der i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning fokuseres på, at så mange unge som muligt fra Gribskov Kommune deltager i uddannelsesmessen i Hillerød.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Bilag
-

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget
1. at der ikke etableres en lokal uddannelsesmesse


Beslutning
1. Tiltrådt, idet Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med at afdække mulighederne for at gennemføre et arrangement, der introducerer elever fra skolernes afgangsklasser til erhvervsuddannelserne i samarbejde med Børneudvalget. Der arbejdes med udgangspunkt i "Hands on" konceptet. Udvalget ønsker sagen behandlet igen primo 2016.

Efterretningssager

47. Gribskov Produktionsskole - orientering om status for regnskab
15.20G00 - 2015/07484

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget, for at orientere udvalget om status på Produktionsskolens økonomi.

Baggrunden for denne orientering er, at Byrådet på møde den 15. december 2014 (sag nr 248) besluttede at bevilge produktionsskolen et ekstraordinært tilskud, bl.a. under forudsætning af, at Arbejdsmarkedsudvalget løbende bliver orienteret om skolens budgetopfølgninger i 2015 og 2016.

Arbejdsmarkedsudvalget blev senest orienteret om regnskab for produktionsskolen på møde den 6. maj 2015 (Sag nr. 30) på baggrund af regnskab for 1. kvartal 2015.

Nu forelægges regnskabet for 3. kvartal.

Regnskabet viser et forventet resultat for 2015 på 134.467,69 kr. og hermed et mindre forbrug i forhold til det budgetterede.

Administrationen har derfor ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Kvartalsregnskabet er vedlagt denne dagsorden.


Lovgrundlag
Lbk nr. 456 af 23/05 2012, Bekendtgørelse af lov om produktionskoler.

Bilag
Bilag 1: ARB 25.11.2015 Budgetopfølgning Produktionsskolen 3 kvartal Dok. nr. 2015/07484014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget
1. at tage orientering om status for regnskab for Gribskov produktionsskole til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt
48. Gribskov Produktionsskole - vurdering af effekter
15.00G00 - 2015/35304

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om af effekten af Produktionsskolens indsats på elevernes forsørgelsesgrundlag.

Det er højt politisk og administrativt prioriteret i Gribskov Kommune at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. På den baggrund blev det besluttet, at etablere Gribskov Produktionsskole i august 2012.
Produktionsskolens forskellige linjer giver mulighed for udvikling af elevernes faglige, sociale samt kognitive kompetencer. Hermed øges elevernes chancer for at gå i gang med - og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Unge, der starter på Produktionsskolen har forskellige barrierer for at kunne påbegynde og fastholdes i uddannelse. Mange har begrænset boglig selvtillid eller lider af psykiske eller sociale problemer. På landsplan er otte ud af ti deltagere i forløb under 21 år. Halvdelen af de unge har folkeskolen som forudgående uddannelsesforløb, mens knapt en fjerdedel af de unge kommer fra erhvervsfaglige grundforløb. Omkring en fjerdedel har tidligere deltaget i forløb på en produktionsskole.

Gribskov Kommune har fået udarbejdet en måling af effekten af skolens indsats på baggrund af elevernes forsørgelsesgrundlag efter endt ophold på Gribskov Produktionsskole.

Status er foretaget 13, 26, 39 og 52 uger efter et afsluttet produktionsskoleforløb. I analysen medtages forløb, der senest er afsluttet ultimo november 2014.

Analysen viser sammenfattende at over halvdelen af de unge, der har afsluttet et forløb på Produktionsskolen, kommer i job eller starter på en uddannelse.

  • Omkring 190 unge har afsluttet et forløb på Produktionsskolen i Gribskov Kommune i perioden fra august 2012 til november 2014.
  • Godt halvdelen af de unge er i job eller uddannelse 13 uger senere.
  • Andelen er stort set uændret inden for det første år, og efter 52 uger har 55 pct. af de unge fundet et job eller påbegyndt en uddannelse.
  • Hver fjerde er på kontant- eller uddannelseshjælp efter et år, mens hver femte er selvforsørget på anden vis.

Nedenfor vises den periodiske forsørgelsesstatus:Af undersøgelsen fremgår i øvrigt, at der er højere afgangsrater til job og uddannelse blandt kvinder og ikke-vestlige unge:

  • Flere kvinder end mænd finder job eller påbegynder en uddannelse efter Produktionsskolen. Det gælder både 13, 26, 39 og 52 uger efter afslutningen.
  • Unge med ikke-vestlig oprindelse kommer i højere grad i job eller uddannelse. Efter et år er 70 pct. i job eller uddannelse, sammenlignet med 54 pct. af de unge med dansk/vestlig oprindelse.


Det har i analysen ikke været muligt, at sammenligne effekterne af forløb i Gribskov Kommune med effekter i andre kommuner eller på landsplan, da der ikke findes offentligt tilgængelige effektmålinger vedr. Produktionsskoler.

Lovgrundlag

Lov om Produktionsskoler, bekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012

Økonomi

-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
49. Statistik - klagesager
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med det formål, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om niveauet af klagesager.

Antallet af klagesager skal ses i lyset af, at Center for Borgerservice og Beskæftigelse skønsmæssigt håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt. Henvendelser fra bisiddere, tværgående sager i organisationen, henvendelser fra virksomheder, ad hoc henvendelser m.v. er ikke regnet med.

Center for Arbejdsmarked deler klagerne op i to overordnede kategorier:

 • Klager over afgørelser
 • Klager over sagsbehandlingen


Klager over afgørelse
Klager over afgørelser behandles af Ankestyrelsen.

Oversigt over behandlede klagesager 3. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015

Gribskov Afgørelsestype 3. kvartal 2014 4. kvartal 2014 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015
Sygedagpengelov Afgjorte sager i alt
29
36
15
21
Stadfæstelse
22
31
12
18
Ændring
4
2
0
2
Hjemvisning
1
2
1
0
Afvisning
2
1
2
1
Beskæftigelses- lovgivningen Afgjorte sager i alt
37
33
38
22
Stadfæstelse
24
23
23
14
Ændring
4
5
8
4
Hjemvisning
7
1
4
4
Afvisning
2
4
3
0
Lov om Aktiv Social politik Afgjorte sager i alt
29
23
36
19
Stadfæstelse
21
16
22
13
Ændring
3
3
7
2
Hjemvisning
4
0
4
4
Afvisning
1
4
3
0
Lov om Aktiv Beskæftigelsesind-
sats
Afgjorte sager i alt
8
7
2
2
Stadfæstelse
3
6
1
1
Ændring
1
1
1
1
Hjemvisning
3
0
0
0
Afvisning
1
0
0
0


Ankestyrelsen har i perioden således behandlet i alt 231 klager over afgørelser. Sager der er blevet stadfæstet eller afvist udgør 65,8 % af sagerne. 12,5 % af afgørelserne bliver ændret af Ankestyrelsen og 8,6 % bliver hjemvist til kommunen til fornyet afgørelse.

Antallet af hjemviste sager er næsten halveret fra 3. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015. Når en sag hjemvises betyder det, at Ankestyrelsen vurderer, at sagen skal genoptages af kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse.

Klager over sagsbehandlingen
Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til enten den politiske eller administrative ledelse.

Det har i denne omgang ikke været muligt, at fremskaffe de relevante oplysninger. Det forventes, at opgørelsen igen vil fremgå næste gang udvalget forelægges statistik over klagesager.


Lovgrundlag
Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 60


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
TiltrådtMødet startet:
07:05 AM

Mødet hævet:
08:50 AM