Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 07-10-2015

Onsdag den 07-10-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Beskæftigelsesstrategi 2016-2018


Efterretningssager
42 Årsplanlægning politiske udvalg januar 2016 - juni 2016

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Flemming Valdemar Trojel
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Trine Mette Egetved-Sørensen

Meddelelser:
Knud Antonsen (V) fungerer i Jørgen Simonsens fravær som mødeleder i tilfælde af Lone Møllers (A) fravær som formand for Arbejdsmarkedsudvalget
Orientering om sag i Teknisk Udvalg vedr. etablering af byttetelt på materielpladsen betjent af medarbejdere fra GIV

Åbne

41. Beskæftigelsesstrategi 2016-2018
15.00G00 - 2015/02204

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på, at Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler og beslutter en strategi for indsatsen på beskæftigelsesområdet - "Gribskov Kommune, beskæftigelsesstrategi 2016-2018".

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 18. februar 2015, at der skulle udarbejdes en strategi for beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune for de kommende år. Input til denne strategi er fremkommet gennem en drøftelse af en række temaer på Arbejdsmarkedsudvalgets møder i foråret 2015 under følgende centrale temaer:

 • Beskæftigelses- og refusionsreformen
 • Indsatsen for de unge
 • Kontanthjælps- og sygedagpengereformen
 • Flygtninge- og integrationsindsatsen
 • Virksomhedssamarbejdet


På møde den 6. maj 2015 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget første udkast til Gribskov Kommunes beskæftigelsesstrategi 2016-2018. På dette møde blev det besluttet, at udkastet skulle sendes i høring.

Høringssvar kan ses længere nede i dagsordenen.

Dette har givet anledning til en række kommentarer. Høringssvarene er vedlagt, denne sag som bilag.

I det endelige udkast til beskæftigelsesstrategien er følgende elementer vægtet:

 • Fokus på tidlig indsats
 • De der kan selv - skal selv

 

 • Virksomhedsaktivering er højt prioriteret. Indsatserne ændres fra projektaktivering til en stærkere prioritering af virksomhedsrettet aktivering.
 • Øget fokus på resultater og beskæftigelsesmæssige effekter gennem relevante indsatser af høj kvalitet. Indsatser, der sikrer borgerens rettigheder og en effektiv anvendelse af ressourcerne.
 • En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Jobcentret skal fungere som en professionel samarbejds- og rekrutteringspartner til virksomhederne.
 • Ungeindsatsen er højt prioriteret. Unge uden kompetencegivende uddannelse skal i gang med et uddannelsesforløb hurtigst muligt.
 • Klar målsætning for sagsbehandlingen og mødet med borgeren, med fokus på borgerens ressourcer.


Særligt refusionsreformen sætter Gribskov Kommunes økonomi under pres. Indsatsområderne i Beskæftigelsesstrategien er derfor valgt ud fra et fokus på at sikre optimale resultater, effektiv anvendelse af ressourcerne og fokus på borgerens rettigheder og pligter.

Beskæftigelsesstrategien er tænkt som det centrale arbejdsmarkedspolitisk dokument i Gribskov Kommune og sætter den politiske ramme for prioriteringer og konkrete indsatser fra Jobcentret, og anskueliggør hvilken indsats, der er gældende for Jobcentrets forskellige målgrupper.

Beskæftigelsesstrategien fungerer sammen med Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan som et fælles strategigrundlag og en samlet plan for de kommende års indsats i Jobcentret.

Med Beskæftigelsesstrategien tilvejebringes strategier og indsatsmæssige fokusområder, som er synlige og sammen giver en stærk fælles "rød tråd" for indsatsen.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring Der er modtaget høringssvar fra Gribskov kommunes, Social- og sundhedsudvalg, Børneudvalg og Erhvervs- og Turismeudvalg, Lokaludvalget i Center for Borgerservice og Fællesudvalget for Sundhed- og Arbejdsmarked, Handicaprådet og LO Hovedstaden.

Herudover er Danske Arbejdsgiverforening, Nordsjælland blevet hørt. Herfra er ikke modtaget høringssvar.

Administrationen har desuden i samarbejde med Erhvervscenter Gribskov afholdt en række dialogmøder med lokale virksomheder om strategien.

I det følgende er der en oversigt over de justeringer til udkast til Beskæftigelsesstrategien, som administrationen indstiller på baggrund af indkomne høringssvar.:

Høringspart Administrationens forslag til justeringer i Beskæftigelsesstrategien på baggrund af høringssvar
Social -og Sundhedsudvalget Etablering af socialøkonomisk virksomhed, som muligt redskab i beskæftigelsesindsatsen fremhæves i strategien. Fokus på at nedbringe barriererne på arbejdsmarkedet for de handicappede fremhæves i Beskæftigelsesstrategien, herunder at stille kommunens viden til rådighed for virksomhederne i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads
Børneudvalget Administrationen vurderer, at udvalgets bemærkninger bliver tilgodeset i strategien
Erhvervs- og Turismeudvalget I Beskæftigelsesstrategien fremhæves, at der i samarbejde med virksomhederne skal være fokus på at sikre, at efterspørgslen efter lærepladser kan imødekommes.
Lokaludvalg for Center for Borgerservice og Beskæftigelse: (LU) Det fremhæves i Beskæftigelsesstrategien, at ressourceforløb også er en prioriteret indsats.
Fællesudvalg for Sundhed og Beskæftigelse: (FU) Det understreges i Beskæftigelsesstrategien, at det er vigtigt at være i løbende dialog med virksomhederne, for at sikre at de er rustet til at løse de udfordringer, der kan være i forbindelse med beskæftigelsesforløb, som er etableret i samarbejde med Jobcentret.
Handicaprådet Det understreges i Beskæftigelsesstrategien, at det er vigtigt at være i løbende dialog med virksomhederne, for at sikre at de rustet til at løse de udfordringer, der kan være i forbindelse med beskæftigelsesforløb, som er etableret i samarbejde med Jobcentret.
Fokus på et " tilgængeligt arbejdsmarked", der også kan rumme borgere med handicap vil blive skrevet ind i Beskæftigelsesstrategien.
LO - Hovedstaden Administrationen vurderer ikke, at LO´s kommentarer giver anledning til justeringer i Beskæftigelsesstrategien.


Af bilag til denne sag fremgår alle høringssvar og administrationens samlede kommentarer til disse.


Bilag

Bilag 1: ARB 07-10-15 Gribskov Kommune, Beskæftigelsesstrategien 2016-2018. Dok. nr. 2015/02204 019
Bilag 2: ARB 07-10-15 Høringssvar til Beskæftigelsesstrategi med administrationens kommentarer Dok. nr. 2015/02204 020


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende Gribskov Kommunes Beskæftigelsesstrategi 2016-2018, inkl. administrationens forslag til justeringer

Beslutning
1. Tiltrådt

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen
Efterretningssager

42. Årsplanlægning politiske udvalg januar 2016 - juni 2016
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget får plan for de politiske møder i 2016 til orientering. Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 17. september 2015.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Planen følger de kutymer, som Gribskov Kommune har for planlægning af møder i de politiske udvalg. Dette gælder både mødedage og mødetider.
 • Der er i foråret 2016 lagt 5 forløb - fra fagudvalg til Byrådet. Sådan var det også i 2015.
 • Møder i Erhvervs- og Turismeudvalget er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt - enten ugen før eller uden efter.
 • Der er indarbejdet en foreløbig dato for budgetseminaret i foråret, men planlægning af budgetarbejdet for budget 2017-2020 kan påvirke datoen.
 • Møder i § 17, stk 4 udvalgene er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • Datoerne for KL's arrangementer (Kommunaløkonomisk Forum, Børn og Unge Topmøde, Politisk Forum, Social- og Sundhedskonference) er indarbejdet i det omfang KL kunne oplyse datoerne for disse arrangementer
 • Økonomiudvalget undersøger i øjeblikket forskellige modeller for planlægning og afholdelse af udvalgsmøder, derfor er planen udarbejdet for perioden januar - juni 2016.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, § 8, stk. 1. og § 20, stk. 1

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

Bilag: ØU 10-09-15 Udkast til mødeplan januar - juni 2016 Dokumentnummer 2014/32692 011

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Trine Egetved-Sørensen


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
07:50 AM