Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 06-05-2015

Onsdag den 06-05-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
27 Drøftelse af politiske visioner 2015 - Indsatsen på ungeområdet,
sygedagpengeområdet og virksomhedsindsatsen
28 Udmøntning af budgetmidler til indsatser på ungeområdet
29 Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet


Efterretningssager
30 Gribskov Produktionsskole - kvartalsregnskab 1. kvartal 2015

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen


Meddelelser:Åbne

27. Drøftelse af politiske visioner 2015 - Indsatsen på ungeområdet, sygedagpengeområdet og virksomhedsindsatsen
15.00G00 - 2015/02204

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget for at igangsætte drøftelser af de politiske visioner, der skal indgå i en kommende indsats- og virksomhedsstrategi samt i Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan for 2016, jfr. Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 18. februar 2015 sag nr. 8.

Gennem en årrække er der sket markante ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet. De mange reformer har tilsammen ændret rammerne for alle dele af beskæftigelsesindsatsen. Der er tale om akutpakkerne og reformerne angående førtidspension, fleksjob og ressourceforløb, kontant- og uddannelseshjælp,
sygedagpenge og jobafklaringsforløb samt beskæftigelsesreformen
vedr. indsatsen overfor forsikrede ledige.

Dertil kommer, at der er vedtaget en gennemgribende reform af refusionssystemet, hvor staten i stedet for som hidtil at yde statsrefusion efter det anvendte aktiveringsredskab yder statsrefusion afhængig af varigheden på ydelsen.

Ændringerne både nødvendiggør og giver også mulighed for, at der sættes en fornyet retning og nye visioner for beskæftigelsespolitikken lokalt i Gribskov Kommune.

Arbejdsmarkedspolitik, strategi og indsatsprincipper
Kommunens beskæftigelsespolitik skal baseres på det, der virker bedst i forhold til at bringe borgerne hurtigt i job og uddannelse og ud af offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesindsatsen bør tilrettelægges ud fra de væsentligste udfordringer samt en indsats, der sikrer borgerens rettigheder og en effektiv anvendelse af ressourcerne.

Med udgangspunkt i de beskæftigelsesmæssige udfordringer i forhold til målgrupperne skal der både defineres og prioriteres, så de overordnede strategier tilvejebringer de ønskede resultater.

Stor udfordring at sikre, at flere ledige unge kommer i uddannelse eller får beskæftigelse
Ledigheden for unge under 30 år i Gribskov Kommune er mere end fordoblet siden 2008. Dette svarer til udviklingen i resten af Danmark. Ifølge seneste offentliggjorte data er antallet af unge ledige faldet med knapt 10 pct. Dette er et tilsvarende fald sammenlignet med gennemsnit i Østdanmark og Klyngen. Andelen af unge på midlertidig ydelse i Gribskov Kommune er på 7,6 pct. Dette svarer også til andelen i Østdanmark og Klyngen.

Indsatsen i Gribskov Kommune og Center for Arbejdsmarked har følgende overordnede målsætninger:

 • Flere i uddannelse. For alle ”uddannelseshjælpsmodtagere” er målet ordinær uddannelse, og disse unge ledige skal derfor stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.
 • En øget andel af uuddannede unge bliver uddannelsesparate. Den aktive indsats har et entydigt fokus på at hjælpe den enkelte i uddannelse.


Arbejdsmarkedsudvalget har politisk haft stor fokus på ungeområdet. Gribskov Kommune (herunder Jobcenter Gribskov) har vægtet uddannelse meget højt og har indledt flere projekter, der er målrettet mod de unge uuddannede ledige. Vigtigst er udvikling af nye ungdoms-uddannelsestilbud ved Gribskov Kommunes uddannelsescenter og produktionsskole som først og fremmest understøtter smidige overgange og synergier mellem forskellige tilbud.

Samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen
Gribskov Kommune ønsker fortsat en tættere kontakt og samarbejde med de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen.

Center for Arbejdsmarked har flere formål med en tættere dialog med de lokale virksomheder:

 • Udvikle rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne.
 • Bidrage til øget gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så ledige kommer i job hurtigst muligt.
 • Øge synligheden af arbejdsudbuddet og fremme, at arbejdskraften har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger
 • Øge kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer.
 • At flere ledige kommer i job eller i virksomhedsrettet aktivering ved løntilskuds og praktikpladser
 • At jobcentrene kan sikre det rette match mellem virksomheder og ledige
 • At jobcentrene kan målrette aktiveringsindsatsen til virksomhedernes jobåbninger. Dialogen med virksomhederne har i den forbindelse haft som endelig målsætning at etablere ordinære ansættelser.


Sygedagpengeområdet i Gribskov Kommune
Implementeringen af Førtidspensionsreformen fra 2013 har medført etablering af nye kommunalt organiserede rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Den ny organisering af arbejdet sikrer en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger og faggrænser.

Samlet er indsatsen på sygedagpengeområdet rettet mod, at borgeren raskmeldes – helt eller delvist så hurtigt som muligt, samtidig med at borgerne oplever en helhedsorienteret indsats gennem sygeperioden.

Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcenter Gribskov har i flere år haft et stærkt fokus på at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb. Dette er sket ved en prioriteret tidlig indsats med hyppig kontakt til den sygemeldte og en tæt opfølgning. En reduktion i antal borgere i de langvarige forløb er fortsat til stor gavn for sygemeldte borgere, når det handler om at begrænse tilgangen til førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse.

Indsatsen på sygedagpengeområdet har haft som resultat, at antallet af de meget lange og problematiske sygedagpenge-forløb over 26 uger, i 2015 (som gennemsnit) er faldet til under 160 langvarige forløb i Gribskov Kommune. I perioden 2012 – 2014 var der i gennemsnit mere end 200 lange sygedagpengeforløb over 26 uger.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, LOV nr 1482 af 23/12/2014
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr 990 af 12/09/2014


Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at udvalget, på baggrund af drøftelse af ungeområdet, sygedagpengeområdet og virksomhedsindsatsen angiver visionære sigtepunkter for den kommende indsats- og virksomhedsstrategi.


Beslutning
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at følgende områder prioriteres i indsatsen på ungeområdet, sygedagpengeområdet og virksomhedsindsatsen:

 • at Uddannelsescentret skal være samlingspunkt for Gribskov kommunes uddannelses- og beskæftigelsesindsats for unge.
 • øget fokus på dansk og matematik, herunder screening af læse- og stavefærdigheder
 • fokus på virksomhedspraktikker som led i de unges valg af uddannelse
 • øget fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i virksomheder, bl.a. gennem videndeling med arbejdsgiverne om fastholdelsemuligheder
 • at der laves en ordning, der anerkender de virksomheder, der tager et lokalt socialt ansvar
 • omprioritering af midler fra vejlednings- og afklaringsaktiviteter til en øget virksomhedsindsats
 • at der sker en evaluering af beskæftigelsesstrategien een gang årligtFraværende: Jørgen Emil Simonsen og Knud Antonsen
28. Udmøntning af budgetmidler til indsatser på ungeområdet
15.00A00 - 2015/05007

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at træffe beslutning om udmøntning af midlerne sat af til ungeindsatsen i budgetperioden 2015-2018.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 5 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. hver i årene 2015 og 2016 samt 1 mio. kr. hver i årene 2017 - 2018. jvf. Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 5. november 2014, sag nr. 58.

Med baggrund i Mploy rapportens analyse og anbefalinger fra aktørkredsen omkring ungeindsatsen, udarbejdede administrationen en række konkrete forslag til at styrke indsatsen på kort og lang sigt. Der henvises til Arbejdsmarkedsudvalgets møder d. 18. februar 2015 (sag nr. 12) og den 22. april 2015 (sag nr. 26).

På temamøde d. 25. marts 2015 mellem Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget blev rapporten og administrationens anbefalinger forelagt og drøftet.

Efterfølgende har Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandlet sagen og kommet med anbefalinger til ungeindsatsen til brug for Arbejdsmarkedsudvalget videre behandling af sagen.

Følgende anbefalinger er givet;

Børneudvalget:

 • At sætte særlig fokus i indsatsen på 15 til 18 årige
 • At unge, der søger kontanthjælp skal hurtigst muligt være i et tilbud

Fra Social- og Sundhedsudvalget:

 • Social- og Sundhedsudvalget anbefaler de konkrete forslag anbefalet af administrationen. Dertil anbefales Arbejdsmarkedsudvalget følgende:
  • at der arbejdes med at få unge kontanthjælpsmodtagere
  hurtigst muligt i tilbud

  • at sætte fokus på indsatsen for 15-18-årige


På baggrund af indkomne forslag og øvrige input til processen, anbefaler administrationen, at udvalget træffer afgørelse om følgende forslag til særlige indsatser på ungeområdet for perioden 2015-2018:

Overblik over administrationens anbefalinger

Nr Anbefaling Økonomi og evaluering
Nr. 1 Ansættelse af specialiseret unge virksomhedskonsulent:
Konsulenten skal arbejde med at etablerer målrettede uddannelsepraktikker, der skal hjælpe unge i Jobcenteret med at målrette deres uddannelsesvalg og hjælpe de jobparate unge i deres jobsøgningsproces, så den er målrettet og relevant.
Økonomi:
0,5 mio. kr. årligt

Varighed:
Forventes igangsat pr. 1. august 2015 frem til december 2017

Evaluering:
Forelægges Arbejdsmarkedsudvalget én gang årligt

Forventet effekt:
Fald i den gennemsnitlige varighed på jobparate unge
Nr. 2 Ansættelse af fastholdelsesmentor:Mentoren får til opgave at koordinere fastholdelsesindsatsen i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Gribskov Kommune. Samtidig skal arbejdes med at fastholde de unge som er i gang med en uddannelse og i risiko for at falde ud bl.a. grundet lettere psykiske problemer og lavt selvværd. Økonomi:
0,5 mio. kr. årligt

Igangsættelse:
Forventes igangsat pr. 1. august 2015 frem til december 2017

Evaluering:
Forelægges Arbejdsmarkedsudvalget én gang årligt

Forventet effekt:
Fald i tilgangen til Jobcenteret af unge der kommer retur fra uddannelsessystemet. Således Jobcenteret får flere i uddannelse end retur (netto afgang)
Nr. 3 Etablering af netværksgrupper:
Arbejde med at modvirke risikoen for isolation. En indsats særligt relevant for de unge, der er langt fra uddannelse og job
Økonomi:
0,1 mio. kr. årligt

Igangsættelse:
Ultimo 2015 frem til december 2016

Evaluering:
Evaluering i Arbejdsmarkedsudvalget 4. kvartal 2016.

Forventet effekt:
Indsatsen vil være vanskelig at sætte konkrete mål. Evalueringen foretages via interviews af deltagende sagsbehandlere og borgere
Nr. 4 Afholdelse af uddannelsesmesse:
Lokal messe i Gribskov Kommune med fokus på at styrke de unges uddannelsesvalg
Økonomi:
0,1 mio. kr. årligt

Igangsættelse:
2016Evaluering:
Der evalueres efter endt uddannelsesmesse i 2016

Forventet effekt:
Det er vanskeligt at sætte konkrete mål. Evalueringen foretages skriftligt af Jobcenteret og UU
Nr. 5 Analyse af unges boligbehov:
Analyse af hvor vidt der er behov for flere boliger for unge 15 - 29 år med et tværorganisatorisk perspektiv på tværs af Arbejdsmarkedsudvalg, Børneudvalg og Social- og Sundhedsudvalget
Økonomi:
0,3 mio. kr.

Igangsættelse:
2015, afsluttes i 2016

Evaluering:
Analysen forelægges i Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Social-og Sundhedsudvalget

Forventet effekt:
Analysen skal give et konkret overblik over behovet for yderligere unge boliger i Gribskov Kommune og hvilken type boliger på tværs af de tre udvalg

Samlet årlig udgift: kr. 1,5 mio.

Øvrige anbefalinger:

 1. Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anbefaler endvidere, at sætte fokus på de 15-18 årige. Administrationen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget i et samarbejde med Børneudvalget sætter fokus på denne gruppe via ungepuljemidlerne, der efter Arbejdsmarkedsudvalget beslutning d. 22. april 2015 (sag nr. 19) nu er ved at blive gennemgået.
 2. Børneudvalget anbefaler endvidere, at unge, der søger om kontanthjælp (uddannelseshjælp) hurtigst muligt skal i tilbud. Administrationen anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at denne anbefaling inddrages i udvalgets arbejde med visioner og indsatsstrategi.Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1482 af 23/12/2014 § 4

Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

1. at beslutte følgende udmøntning af budgetmidler på ungeområdet som følger:

 1. at Center for Arbejdsmarked snarest ansætter en specialiseret unge virksomhedskonsulent
 2. at Center for Arbejdsmarked snarest ansætter en fastholdelsesmentor
 3. at Center for Arbejdsmarked medvirker til at etablere en række netværksgrupper for at imødegå isolation for målgruppen af unge, der er langt fra job og uddannelse
 4. at Center for Arbejdsmarked initierer, at der afholdes en uddannelsesmesse i Gribskov Kommune
 5. at der iværksættes en analyse af de unges boligbehov i Gribskov Kommune


Samt øvrige anbefalinger at:

6 Arbejdsmarkedsudvalget i et samarbejde med Børneudvalget sætter fokus på gruppen af 15-18 årige via ungepuljemidlerne, der efter Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 22. april 2015 (sag nr. 19) nu er ved at blive gennemgået.

7. Børneudvalget anbefaler endvidere, at unge der søger om kontanthjælp (uddannelseshjælp) hurtigst muligt skal i tilbud. Administrationen anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at denne anbefaling inddrages i udvalgets arbejde med visioner og indsatsstrategi.

Beslutning
1-5 tiltrådt med følgende bemærkninger til punkterne 3,4 og 5:

3. at det overvejes hvordan Frivilligcentret kan tænkes ind i denne indsats
4. at den videre planlægning af uddannelsesmessen sker i samarbejde med Børneudvalget
5. at der i analysen indgår en vurdering af evt. behov for et kollegium i Gribskov Kommune

6-7 tiltrådt

Udvalget tog input fra Fællesudvalget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Emil Simonsen og Knud Antonsen

29. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet
15.20G00 - 2015/15049

Sagsfremstilling

Formålet med denne dagsorden er, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 6 overordnede pejlemærker for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet udarbejdet af KommuneKontaktRådet for Hovedstaden (KKR). KKR indstiller, at pejlemærkerne behandles af Byrådet.
Pejlemærkerne er udarbejdet med baggrund i at beskæftigelsesreformen stiller krav om et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken og for at sikre en række fælles mål for kommunernes arbejde i det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR). Pejlemærkerne udtrykker behovet for et øget tværkommunalt samarbejde, der skal imødekomme nogle af de udfordringer, der findes på beskæftigelsesområdet

En embedsmandsgruppe under KKR har derfor udarbejdet et oplæg, inkl. bilag, til fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.
I gruppen har deltaget 7 jobcentercenterchefer fra Hovedstadsregionen. (Oplægget med bilag er vedlagt denne dagsorden, bilag 1 og bilag 2 ).

Udfordringer på beskæftigelsesområdet
Anbefalingerne til tværkommunale samarbejder, skal imødekomme en række udfordringer på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om følgende udfordringer:

 1. Virksomhedsrettet service og jobformidling
 2. Målrettet hjælp til opkvalificeringen af ledige / borgere
 3. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og A kasser, der i forvejen arbejder på tværs af kommunegrænser
 4. IT understøttelse af den tværkommunale jobformidlingsopgave


Udfordringerne kan nærmere beskrives som følger:

 • Virksomhedsrettede indsatser - herunder, at jobcentrene samarbejder på tværs for at levere lovformidling og sikrer opfyldelsen af virksomhedernes behov - også i de situationer, hvor det enkelte jobcenter ikke selv har ledige med de rette kompetencer. Jobcentrene skal evne at koordinere på tværs af kommunegrænser i den virksomhedsrettede indsats.
 • Borgerrettede indsatser - herunder sikre, at borgeren får en individuel indsats, som svarer til borgerens behov - her kan i det flere tilfælde være en fordel, at tilbuddene til borgere etableres på tværs af kommunerne og i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at sikre, at de ledige understøttes i at tilegne sig kompetencer, der efterspørges. Det gælder i særlig grad i forhold til de store infrastrukturprojekter og hospitalsbyggeri, der igangsættes i hovedstadsområdet.
 • Opkvalificering af medarbejdere - herunder etablere tværkommunale tilbud, som sikrer, at der på alle jobcentre er dygtige medarbejdere, som kan understøtte intentionerne i beskæftigelsesreformen.
 • Dokumentation af effekt af indsats - herunder sikre, at kommunerne bliver bedre i stand til at dokumentere og synliggøre effekten af indsatsen og akkumulere dette, så der skabes et bedre overblik over, hvad der virker på de enkelte områder.
 • Sikre en administrativ organisering og understøttelse af kommunale medlemmer af RAR - herunder at eksisterende kommunale "embedmandsudvalg for vækst uddannelse og beskæftigelse, med tilhørende koordinationsgruppe med jobcenterchefer m.fl. opretholdes".


I forhold til ovenstående udfordringer anbefaler KKR Jobcentrene i 2015 skal være påbegyndt følgende initiativer:

 • at være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft
 • at indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, der er på vej, samt hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri, mv.
 • at være del af et formaliseret samarbejde vedr. jobrotation
 • at være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter
 • at være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner som en del af indsatsen for de unge ledige.
 • at have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcentret
 • at have særligt fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling
 • medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser, der bruges på beskæftigelsesområdet


Center for Arbejdsmarked (CA) er allerede i dag part i flere tværkommune initiativer som også matcher ovennævnte forslag til tiltag- heraf kan nævnes:

 • et samarbejde med flere kommuner om et virksomhedsbredskab, som bl.a. indebærer synliggørelse af jobcentrernes tilbud i fælles tillæg i Frederiksborg Amts Avis
 • et samarbejde med en række kommuner i forhold etablering af jobrotationsstillinger
 • Samarbejde med 6 Jobcentre i Nordsjælland og CABI om den virksomhedsrettede indsats og uddannelse af ledige på tværs af kommunegrænserne f.eks. branchepakker og fagspecifikke jobklubber
 • Fælles kompetenceudvikling med andre Jobcentre
 • Etablering af 11-kommuners samarbejde på tværs af Jobcentrene i Nordsjælland, herunder også en fælles kommunal planlægning og samarbejde i forhold til samarbejdet med A-kasserne
 • Samtidig er Jobcenteret del af en række samarbejdsnetværk på tværs af Jobcentene på Sjælland på både chef, teamleder og medarbejder niveau

Administrationen anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tiltræde anbefalingerne. Administrationen vurderer, at der allerede er igangsat arbejde på en lang række af de områder som KKR anbefaler. Opmærksomheden henledes dog på at en gennemførelse af samtlige anbefalinger vil være ressourcekrævende og ikke realistisk at fuldføre i 2015.

Administrationen anbefaler endvidere Arbejdsmarkedsudvalget at lade pejlemærkerne indgå i arbejdet med visioner på arbejdsmarkedsområdet og udarbejdelsen af en indsats- og beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 1842 af 23/12/2014 kap. 5


Økonomi
-

Bilag

Bilag 1 ARB 06-05-15 Notat tværkommunale samarbejder Dok.nr. 2015/15049 001
Bilag 2 ARB 06-05-15 Bilag vedr. tværkommunale samarbejder Dok.nr. 2015/15049 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet.

 1. at godkende de 6 beskæftigelsespolitiske pejlemærker
 2. at godkende anbefalingerne til tværkommunale samarbejder
 3. at godkende, at den administrative organisering af dette arbejde i en embedsmandsgruppe med tilhørende koordinationsudvalg opretholdes
 4. at pejlemærkerne indgår i arbejdet med visioner på arbejdsmarkedsområdet og udarbejdelsen af en indsats- og beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune.


Beslutning
1. Anbefalet

Fraværende: Jørgen Emil Simonsen og Knud Antonsen

Efterretningssager

30. Gribskov Produktionsskole - kvartalsregnskab 1. kvartal 2015
15.20G00 - 2015/07484

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges Arbejdsmarkedsudvalget for at orientere udvalget om status på Produktionsskolens økonomi.

Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet d. 22. april 2015 (sag nr. 24) orienteret om produktionsskolens regnskab for 2014 og budget 2015.

Produktionensskolens regnskab for 1. kvartal 2015 er nu klart og forelægges på den baggrund for Arbejdsmarkedsudvalget.

Efter administrationen har gennemgået skolens kvartalsregnskab, er vurderingen, at skolen i 1. kvartal 2015 har fulgt de budgetmæssige forudsætninger, som ligger til grund for skolens drift.

Administrationen har derfor ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Kvartalsregnskabet er vedlagt denne dagsorden.


Lovgrundlag
Lbk nr. 456 af 23/05 2012, Bekendtgørelse af lov om produktionskoler.

Økonomi
-Bilag
Bilag 1 ARB 06-05-15 Gribskov Produktionsskole 1. kvartalsregnskab 2015 Dok.nr. 2015/07484 012

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
1. Taget til efterretning

Fraværende: Jørgen Emil Simonsen og Knud Antonsen


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:00 AM