Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 22-04-2015

Onsdag den 22-04-2015 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 2. Budgetopfølgning 2015
19 Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer - udvælgelse af
temaer til prioriteringskatalog
20 Løbende beretning 2014 fra revisionen
21 Gribskov Kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi
22 Politiske visioner 2015 - Tema: kontanthjælpsområdet
23 Politiske visioner 2015 - 2018: Tema: flygtninge- og integrationsområdet


Efterretningssager
24 Produktionsskolens årsregnskab 2014 og budget 2015
25 Statistik - Klagesager
26 Opsamling på fællesmøde den 25. marts 2015 mellem

Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget Arbejdsmarkedsudvalget om ungeindsatsen i Gribskov Kommune

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Thomas Elletoft

Meddelelser:
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Idrætsrådet holdt et dialogmøde den 25. marts 2015. Opsamling fra mødet er udarbejdet og formidles til alle mødets deltagere pr. mail.
Det er aftalt, at næste møde i Arbejdsmarkedsudvalget, møde den 6-5 2015, afholdes i GIV (Gribskov Kommunes Interne servicevirksomhed, Skovgårdsvej 48, 3400 Helsinge, kl. 7.00-10.00. På mødet gives en kort status på GIV, og der vil blive lejlighed til at se faciliteterne.
Jørgen Emil Simonsen forlod mødet kl. 9.05

Åbne

18. 2. Budgetopfølgning 2015
00.30Ø00 - 2014/48980

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på det politiske og det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med BO er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. BO formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger, der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2015 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i april
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til, eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2015.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:
Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i BO1, på "nye" forhold, der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.

Udvalgene har haft sagen "Implementering af budget 2015-2018" på deres møder i november og frem, hvor de besluttede konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017. Derudover har udvalgene frem til denne budgetopfølgning arbejdet videre med at tilpasse udgifterne til udvalgets budget ift. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

Udvalg, der ikke hidtil er kommet helt i mål, skal således i denne budgetopfølgning medtage deres valgte budgettilpasninger til sikring af overholdelse af budget 2015-2018.
Arbejdsmarkedsudvalget har udmøntet budgettilpasningerne for buget 2015 - 2018.

Korrektion for ændrede pris- og lønudviklingskøn (pl-skøn)

KL har netop udmeldt reviderede skøn for den kommunale pris- og lønudvikling fra 2014-2015, hvor de væsentligt reducerer deres tidligere skøn.

I forhold til budgetforudsætningerne, reduceres lønskønnet med 0,62%-point og prisskønnet med 0,84%-point.

Den lavere pris- og lønudvikling giver kommunerne en mindreudgift på 1,5 mia. kr. Denne mindreudgift vil blive fratrukket kommunernes serviceramme i 2015, og kommunerne vil sandsynligvis derudover få trukket et tilsvarende beløb ved midtvejsreguleringen senere i år.

En tilpasning af Gribskovs budgetter til de nye pl-skøn giver nedenstående ændringer:Det skal understreges, at der ikke er tale om besparelser, men udelukkende om en tilpasning af budgettet til et lavere omkostningsniveau.

Der er i budgetreduktionerne taget højde for, at kommunens omkostninger ikke vil reduceres på de områder, hvor udgifterne er låst af kontrakter.

1. Samlet konklusion for Arbejdsmarkedsudvalgets område
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er forventningen til regnskab 2015 et merforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 0,6 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, samt at vurderingen sker forholdsvis tidligt på året.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:

 • I forbindelse med omkonvertering af Jobcenterets fagsystem (Workbase) har der fra leverandørens side (KMD) været så store udfordringer på landsplan, at driften i Jobcenteret er væsentligt ramt og dermed er det heller ikke muligt at producere valid ledelsesinformation til baggrund for budgetopfølgning BO2.
  BO 2 hviler således, alene på en budget opfølgning på baggrund af priser, forbrug og en lineær fremskrivning af forbruget. Der har f.eks. ikke været muligt at tage hensyn til sæsonudsving, aktuelle sagsantal m.v.
  På den baggrund gøres opmærksom på, at BO 2 på arbejdsmarkedsområdet er behæftet med høj grad af usikkerhed.Samlet set er der for BO2 tale om en budgetafvigelse, som ud over ovenstående skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter til opgørelsen af forventet regnskab 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Overførsler
Der er et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp på 7,5 mio. kr., der modsvares af mindre forbrug på de øvrige overførsler på - 5,5 mio.

Indsatser

Det korrigerede budget forventes overholdt.

Myndighed

Det korrigerede budget forventes overholdt.2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på Arbejdsmarkedsudvalget. Overførsler
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgningen på Overførsler:Som det fremgår af tabellen ovenfor er der et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes merforbrug på kontanthjælp på 7,5 mio. kr., der modsvares af et forventet mindre forbrug på de øvrige overførsler på - 5,5 mio.

2.1.1 Kontanthjælp, merforbrug 7,5 mio. kr.
Der er budgetteret med 54,6 mio. kr. svarende til 703 helårspersoner. Det forventede forbrug er 62,1 mio. kr. svarende til 803 helårspersoner. Det forventede merforbrug skyldes en langsommere forbedring af konjunkturene end antaget ved budgetlægningen.

Center for Arbejdsmarked arbejder allerede kontanthjælpsområdet i produktiv velfærd sporet. Vurderinger af hvordan niveauet kan sænkes er pågår derfor allerede. Det er samtidig centralt, at merledigheden i Gribskov Kommune på kontanthjælpsområdet er i forhold til borgere over 30 år, der har andre problemer end ledighed. Der er således tale om en længerevarende kontinuerlig indsats.

2.1.2 Sygedagpenge og jobafklaring mindre forbrug -2,5 mio. kr.
Der er budgetteret med 66,9 mio. kr. svarende til 532 helårspersoner, det forventede forbrug er 64,4 mio. kr. svarende til 516 helårspersoner.

2.1.3 Øvrige overførsler mindre forbrug -3,0 mio. kr.
Der er budgetteret med 120,5 mio. kr. svarende til 1.148 helårspersoner, det forventede forbrug er 117,5 svarende til 1.073 helårspersoner.

2.2 Indsatser
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgning på Indsatser:Det korrigerede budget forventes overholdt.

 • På området arbejdes der med at få opbygget en dispositionsmodel, således det bliver muligt at følge løbende op på indsatserne. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt, men der arbejdes på en ny indsatsstrategi til at imødegå budgetudfordringerne i 2016 og frem.
 • Unge- og uddannelsespuljen er ikke endeligt disponeret. Der henvises i den forbindelse endvidere til sagen vedr. budget 2016-2019 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 22. april 2015


2.3 Myndighed
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2015 i løbet af årets budgetopfølgningen på Indsatser:Det korrigerede budget forventes overholdt.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

Omplaceringer

 • 6,0 mio. kr. fra Overførsler til Indsatser, dette beløb vedrører aktiveringsindsatsen på jobafklaring og ressourceforløb og bør derfor været placeret under indsatser.
 • 5,0 mio. kr. fra Indsatser til Myndighed, da udgiften til virksomhedskonsulenter og den del af mentorernes arbejde, der er administrativ, bør være placeret på administrationen under myndighed.


Øvrige korrektioner

 • Gevinstrealisering af udmøntning af besparelse vedr. kørselsgodtgørelse - 139.000 kr. fra 2015 og frem
 • Endelig PL-regulering - 494.000 kr. fra 2015 og frem
 • Samling af budget til annoncering i Ugeposten - 2.000 kr. fra 2015 og frem

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)


Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Bilag
Bilag 1: ARB 22-04-15 Opfølgning på budgetaftalens elementer Dok. nr. 2014/48980 029

Bilag 2: ARB 22-04-15 Anlægsregnskab - Forbedring, Jobcentret Dok. nr. 2014/48980 041


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. godkender budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 2. godkender omplaceringer mellem rammer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Overførsler
  -6.000.000
  Indsats
  1.000.000
  Myndighed
  5.000.000
 3. at godkende omplaceringer mellem rammer vedr. budgetoverslagsårene indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. nedenstående tabel
  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Overførsler
  -6.000.000
  -6.000.000
  -6.000.000
  -6.000.000
  Indsatser
  1.000.000
  1.000.000
  1.000.000
  1.000.000
  Myndighed
  5.000.000
  5.000.000
  5.000.000
  5.000.000
 4. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.

  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Myndighed (Annonce)
  -2.000
  Myndighed (Kørsel)
  -139.000
  Myndighed (PL)
  -494.000
 5. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

  Ramme
  2016
  2017
  2018
  2019
  Myndighed
  -2.000
  -2.000
  -2.000
  -2.000
  Myndighed
  -139.000
  -139.000
  -139.000
  -139.000
 6. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende anlægsregnskab vedrørende forbedringer i Jobcentret jfr. bilag 2

Beslutning
1. - 3. Tiltrådt
4. - 6. Anbefalet

Fraværende: Thomas Elletoft
19. Budget 2016-2019 - Produktiv Velfærd og prioriteringer - udvælgelse af temaer til prioriteringskatalog
00.30Ø00 - 2015/04934

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt forelægges fagudvalgene med henblik på at finde et prioriteringsrum, der skal indgå i det videre arbejde med budget 2016-2019. Dette er nødvendigt grundet ændringer i budgetforudsætningerne og manglende udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner er opstået ubalance i det vedtagne budgetoverslag for 2016-2019.
Udvalgene skal arbejde med prioriteringer frem til beslutningen om et endeligt prioriteringskatalog i august, som skal indgå i budgetforhandlingerne.

På nærværende møde udvælges de temaer, som administrationen skal udarbejde analyser til. Disse analyser indgår i det prioriteringskatalog, som udvalget forelægges på junimødet.
Kataloget udsendes herefter til høring.

Proces
På martsmødet blev fagudvalgene dels forelagt et målpunkt for udvalgets prioriteringer, og dels blev fremlagt en opdeling af udvalgets budget i kan-skal opgaver. Med afsæt i kan-skal kataloget angav udvalget temaer for de videre drøftelser og prioriteringsarbejde.

Til mødet i april, vil udvalgene blive præsenteret for en samlet oversigt over temaer på udvalgenes områder, og udvalgene skal beslutte, hvilke forslag der arbejdes videre med frem til udvalgsmøderne i juni - hvor de beslutter det prioriteringskatalog, der skal sendes i høring.

Administrationen vil i perioden april-maj udarbejde de analyser, der skal indgå i prioriteringskataloget. Det betyder, at bestilling af analyser skal ske på april mødet.Det skal understreges, at det endelige niveau for prioriteringsrammen først besluttes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2015. Niveauet for prioritering i denne dagsorden skal ses som udvalgets målpunkt ift. prioriteringsarbejdet.

Fordeling af prioriteringer på fagudvalg
ØU har på det nuværende foreliggende niveau besluttet fordeling af prioriteringerne til fagudvalgene.

For Arbejdsmarkedsudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden 2016-2019:


Udvalgets opgave på dette møde
Arbejdsmarkedsudvalget skal på dette møde udvælge de temaer administrationen skal analysere frem til juni mødet, hvor prioriteringskataloget fremlægges og efterfølgende besluttes og sendes i høring.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 18. marts 2015 (sag nr. 15) besluttede udvalget, at arbejde videre med følgende temaer;

 • Puljer på ungeområdet, herunder særligt anvendelse af disse
 • Sygedagpengeområdet, med særligt fokus på investeringer
 • Aktiveringsområdet (indsatser) - interne og eksterne tilbud


Puljer på ungeområdet:
Administrationen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget målsætter, at anvise 1 mio. kr. i besparelser for budget 2016 og frem på puljeområdet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.

Administrationen anbefaler endvidere, at Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at foretage en kritisk gennemgang af eksisterende puljer på ungeområdet med henblk på:

 • Flytte budgetter der dækker over permanent drift væk fra puljemidlerne
 • Sammenlægning af puljerne, således der skabes et enklere overblik over fremtidige puljer på ungeområdet
 • Analysere hvor vidt det er muligt, at anvise yderligere besparelser for 2016 og frem
 • Politisk beslutning om hvordan resterende pulje(r) skal anvendes fra 2016 og frem


Arbejdsmarkedsudvalget gøres opmærksomme på, at puljen til en "forstærket ungeindsats" på i alt kr. 5 mio. kr. for budgetperioden 2015-2018 ikke er omfattet af ovenstående, da denne pulje allerede er under disponering.

Sygedagpenge:
Administrationen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget målsætter, at anvise 2 mio. kr. i besparelser for budget 2016 og frem på puljeområdet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde. Besparelsen findes via en investering i en forstærket sygedagpengeindsats.
2017-2019:
Indsatser:
Administrationen anbefaler, Arbejdsmarkedsudvalget, at afvente vedtagelsen af ny indsats- og virksomhedsstrategi før der arbejdes videre med, at vurdere mulighed for besparelser på området. Dette betyder, at indsatsområdet (aktivering) vil indgå i prioriteringskataloget for 2017.

Kontanthjælp:
Model for beregning af gevinst i forbindelse med en ydelsesmodtager kommer i arbejde således, at der kan beregnes en gevinst af effekten af indsatsen.

Mentorer:
At der laves en evaluering af indsatsen

Tidsplan:

2015 ARB
Marts Sag forelagt første gang møde 18.3 2015, sag. nr. 15. Prioriterede områder blev udpeget
April Udpegning af analyseområdet
Juni Beslutning af indhold i prioriteringskatalog og udsendelse til høring
August Indhold i prioriteringskatalog vedtages og indgår i det videre budgetforhandlingerLovgrundlag

LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov


Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget
1. beslutter hvilke forslag, der skal arbejdes videre med frem til Arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni 2015


Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Thomas Elletoft
20. Løbende beretning 2014 fra revisionen
15.20G00 - 2015/02201

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at godkende administrationens bemærkninger til den løbende revisionsberetning for 2014

Generelt vurderer revisionen, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende. Dog konstaterer man, at der forekommer væsentlige fejl og mangler i sager på følgende områder:

 • Kontanthjælp / aktivering
 • Uddannelseshjælp
 • Sygedagpenge
 • Integration


Samtidig konstaterer revisionen, at der er fulgt op på tidligere revisionsbemærkninger. I den forbindelse konstateres det, at der er sket en væsentlig forbedring i kvaliteten i sagerne. Der er færre fejl og antallet af fejltyper er ligeledes blevet mindre.

Nedenfor redegør administrationen for fejl og tiltag på de enkelte områder:

Kontanthjælp/aktivering og uddannelseshjælp

 • Fejlene i Jobcenteret skyldes manglende tydelig dokumentation af indhold ved bl.a. løbende opfølgning, herunder social faglige vurderinger og begrundelser for bl.a. fritagelser og forlængelse af tilbud samt opfølgning på tilbud.
 • Fejlene i Ydelsescenteret skyldes manglende rettidig økonomisk opfølgning og løbende behandling af adviser.


Administrationens bemærkninger i forhold til jobcenteret:
Der har i gennem hele 2014 været ekstra kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i samarbejde med BDO. Der ses således også en forbedring på området fra primo 2014 til ultimo 2014. Administrationen følger fortsat området tæt.

Administrationens bemærkninger i forhold til Ydelsescenteret:
Arbejdsgangen med behandling af adviser er lagt om primo 2015, således det forventes, at adviserne i højere grad kan følges op rettidigt frem over. Derudover forventes igangsat et arbejde i Ydelsescenteret med gennemgang af arbejdsgange i 2015.

Sygedagpenge

 • Manglende rettidig opfølgning i Jobcenteret

Administrationens bemærkninger:
Jobcenteret - herunder særligt Sygedagpengeteamet - har de senere år først implementeret en omfattende reform af førtidspension - og fleksjob og senest en omfattende reform af sygedagpengereglerne. Den manglende rettidighed i opfølgning hænger naturligt tæt sammen med dette. Det skal endvidere bemærkes, at i hovedparten af disse sager er overskridelse af rettidigheden af kort varighed.
Integration

 • Sparsomt udfyldte integrationskontrakter i forhold til bl.a. mål for danskuddannelse.


Administrationens bemærkninger:

Der har gennem det meste af 2014 været en større medarbejderudskiftning, og der er lavet organisatoriske justeringer for at imødekomme det massive pres på flygtningeområdet. Dette kombineret med oplæringen af nye medarbejdere vurderes, at være den primære årsag til revisionens bemærkninger.

Administrationen gør opmærksom på, at det må forventes, at området er under pres de kommende år, med baggrund i den massive modtagelse af flygtninge, der forventes i 2015 og kommende år. Dette kan få en afsmittende effekt på revisionen. Der er af samme årsag administrativt fokus på området.Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse. LBK nr 186 af 19/02/2014 Kap. 5


Økonomi
-

Bilag

Bilag 1:ARB 22-04-15 Løbende beretning 2014 fra revisionen Dok nr. 2015/02201 004
Bilag 2:ARB 22-04-15 Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen Dok.nr. 2015/02201 006


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget :

1. at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at godkende administrationens bemærkninger til den løbende beretning 2014 fra revisionen

Beslutning

 1. Anbefalet med bemærkning om at overskridelsen af rettidighed på sygedagpengeområdet alene vedrører korte perioder, således det har mindst mulig betydning for borgerens forløb.


Fraværende: Thomas Elletoft
21. Gribskov Kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi
88.00Ø00 - 2015/04442

Sagsfremstilling

Sagen forelægges på ny for Vækstudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, efter Byrådet på sit møde den 9. marts 2015 har sendt sagen tilbage til fornyet behandling, med henblik på godkendelse af Indkøbs- og udbudsstrategien for Gribskov Kommune.

Administrationen har revideret strategien i forhold til de bemærkninger, der blev fremsat på Byrådets møde. Ændringerne er markeret med gult i det vedlagte bilag.

Sagsfremstilling til Vækstudvalget 17.02., Arbejdsmarkedsudvalget 18.02., Erhvervs- og Turismeudvalget 23.02., Økonomiudvalget 02.03. og 09.03. samt Byrådet 09.03.15:
Gribskov Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi (bilag 1) erstatter den nuværende strategi og politik. Det var tidligere lovpligtigt at udarbejde udbudspolitik og udbudsstrategi. Det er det ikke længere, men administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der er en politisk vedtaget strategi, som udstikker rammerne for arbejdet med udbud og indkøb. Hensigten med Gribskov Kommunes nye strategi er at give borgere og leverandører et overblik over kommunens holdninger på området.

Udover strategien udarbejdes der vejledninger til administrationen om den praktiske og administrative proces for gennemførelse af udbud.

Der er offentliggjort udkast til en kommende dansk udbudslov, som ikke er besluttet i Folketinget endnu, men som pt. forventes vedtaget inden sommerferien. Det kan betyde en ændring af afsnittet om love og regler for gennemførelse af udbud (afsnit C, underafsnit 'Regler', side 7), og det anbefales, at administrationen kan tilpasse afsnittet, når lovgivningen er vedtaget.

I forhold til den tidligere politik og strategi er der mindre ændringer, og der lægges ikke op til en radikal ændring af kommunens praksis. Nedenfor kommenteres de væsentligste ændringer:

Nyt i oplægget til strategi:

 • Interne principper - Gribskov Kommunes interne principper for indkøb under 500.000 kr. er blevet fornyet. Hvor der tidligere var regler for, at der skulle indhentes flere tilbud ved indkøb over 25.000 kr., lægges der i strategien vægt på godt købmandsskab, og i de administrative retningslinjer at det dokumenteres om man har indhentet tilbud eller der er en god grund til ikke at gøre det, fx i de tilfælde hvor der kun er én leverandør til ydelsen.
 • Fagentrepriser/delaftaler - opdeling af opgaver i fagentrepriser/delaftaler, som gør at også mindre virksomheder har mulighed for at byde på opgaverne, hvor det er relevant.
 • Den politiske behandling af udbud - Der har hidtil været forskellig praksis for hvornår og hvilket indhold der forelægges til politisk beslutning.
  Udbud forelægges politisk når:
  • Udbud af kommunens egne driftsopgaver, der ikke før har været udbudt, eller er hjemtaget og udbydes på ny
  • Udbud af store bygge- og anlægsopgaver
  • Udbud af opgaver, der har et særligt politisk fokus
  • Udbud, der indebærer væsentlige ændringer i service eller kvalitetsniveau og/eller i budgettet.


Politisk besluttes evalueringskriterierne (pris/kvalitet/service mv.), og om der skal bruges sociale klausuler og/eller arbejdsklausuler mv.

Efterfølgende orienteres der politisk om valg af leverandør.

Udbud af:

  • simple varekøb og tjenesteydelser
  • mindre bygge- og anlægsopgaver
  • genudbud uden væsentlige ændringer i service- og/eller kvalitet behandles ikke politisk.

Som en del af et godt samarbejde med kommunens leverandører, etableres et samarbejde med Gribskov Erhvervscenter, og 1 gang årligt afholdes møde med nuværende og evt. kommende leverandører, hvor der er dialog og bl.a orienteres om kommende udbud.


Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om anmordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
 • Bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om indgåelse af kontrakter inden for vand- og energifyrsyning, transport samt posttjenester med senere ændringer, § 1, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Bekendtgørelse nr. 1410 af 07. december 2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (tilbudsloven).

Ny udbudslov:

 • Erhvervs- og vækstministeriets forslag til udbudslov, offentliggjort 05. december 2014.


Nyt udbudsdirektiv:

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF


Nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv:

 • Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.Økonomi
-


Høring

Med baggrund i tidligere kritik i landsundersøgelser af Gribskov Kommunes praksis i forbindelse med udbud har vi valgt at sende indkøbs- og udbudsstrategien til udtalelse i LO Hovedstaden, Dansk Industri og Dansk Bryggeri (bilag 2-4). Strategien har ligeledes været drøftet i HU.

Alle har udtrykt anerkendelse af, at de har haft lejlighed til at kommentere udkastet inden den endelige politiske behandling. Ud over de kommentarer, som allerede er omfattet af strategien fremhæves følgende

LO Hovedstaden (LO):

 • Fair trade og CSR - LO bemærker, at der i strategien ikke nævnes fair trade produkter og vurdering af virksomhedernes CSR.
  Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler, at fair trade produkter ved varekøb ikke generelt tages med i alle udbud, men at det overvejes ved hvert udbud, hvor det kan være relevant. For så vidt angår CSR, så adresseres det i strategien under afsnittet 'Etisk Ansvar', hvor Gribskov Kommune stiller krav om at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder en række grundlæggende ILO-konventioner om bl.a. tvangsarbejde, sikkert arbejdsmiljø mv.
 • Arbejdsklausul ILO konvention nr. 94 - LO bemærker at det kan tydeliggøres hvordan og på hvad vi anvender arbejdsklausuler.

  Administrationens kommentar: I strategien står der, at der vil blive taget stilling i arbejdet med de enkelte kontrakter og medtaget hvor det giver mening. Dette vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen, som LO også foreslår.


Dansk Industri (DI):

 • ILO konvention nr. 94 - DI bemærker at kommunens brug af ILO konvention nr 94 er i konflikt med udstationeringsdirektivet.

  Administrationens kommentar: Beskæftigelsesministeriet har i et cirkulere anbefalet kommunerne alligevel at anvende ILO nr 94. Dette er i dag en udbredt praksis i kommunerne landet over, hvorfor administrationen anbefaler at vi fortsat anvender ILO nr 94 eller tilsvarende formulering, i de udbud og kontrakter, hvor det er relevant.


Dansk Byggeri (DB):

 • Mål for konkurrenceudsættelse - DB anbefaler at der indskrives et mål for Kommunens konkurrenceudsættelse.

  Administrationens kommentar: Administrationen mener ikke det bør indgå i strategien. Gribskov Kommune har landets højeste konkurrenceudsættelsesprocent, så derfor er det ikke relevant at fastsætte et mål for denne. GK konkurrenceudsætter opgaver, hvor der kan være gevinster at hente i form af kvalitetsforbedringer, bedre priser og mangfoldighed i kommunens tilbud til borgerne mv., ikke for at nå en bestemt konkurrenceudsættelsesprocent. - jf. indledning i strategien.
 • Garantistillelse - DB forslår at der i strategien indskrives politik for krav om arbejdsgaranti ved kommunale bygge- og anlægsarbejder med en entreprisesum over 1 mio. kr.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler ikke at medtage dette i strategien. Som udgangspunkt stilles der altid krav om garantistillelse, hvor vi lægger os op ad Klima- Energi- og Bygningsministeriets cirkulærebeskrivelse om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse. Konkret overvejes det fra opgave til opgave, hvordan garantistillelsen udformes i den enkelt kontrakt. Brug af garantistillelse vil blive beskrevet i retningslinjerne til administrationen.
 • Kontrolbud - I strategien er det beskrevet, at der altid laves et kontrolbud, når en opgave udbydes første gang. DB skriver, at det ikke er hensigtsmæssigt i alle tilfælde, men kun efter nøje overvejelse og konkret vurdering.

  Administrationens kommentar: Formålet med beskrivelsen i strategien er, at der altid udarbejdes kontrolbud, når en driftsopgave, der udføres i kommunalt regi, udbydes til privat leverandør. Der foretages en beregning af hvad det koster at udføre opgaven i kommunalt regi, så der er et udgangspunkt for at vurdere de indkomne tilbud.
 • Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler - DB anfører, at de gerne vil i dialog med kommunen om brug af klausuler og har en holdning til at klausulerne i sig selv ikke skaber flere lærepladser, praktikpladser mm.

  Administrationens kommentar: I strategien anføres det netop, at det skal overvejes hvornår det er hensigtsmæssigt at indarbejde krav om disse klausuler. Administrationen foreslår ligeledes at vi tager et møde med DB om disse forhold.
 • Sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar - DB anfører, at de er klar over at mange kommuner arbejder med disse, men har en række bemærkninger om at DB ikke mener det skal indgå i kontrakterne.

  Administrationens kommentar: Administrationen anbefaler, at vi fastholder formuleringerne i strategien om anvendelse hvor det er hensigtsmæssigt.

HU
HU har fået en orientering om den nye udbuds- og indkøbsstrategi og har udtalt:
HU udtrykker tilfredshed med at det sikres, at der er opmærksomhed om sociale- og arbejdsklausuler og at der er fokus på at spørge de berørte medarbejdergrupper. Betydningen af begge understreges, og at der er enighed om at inddrage medarbejderne, hvor det er relevant.

Medarbejdersiden spørger til hvorfor høringen sker i LO, når der er et MED system.

Administrationens kommentar: I arbejdet med strategien har administrationen talt med andre kommuner, som har haft god gavn af tilbagemelding fra LO, og har derfor besluttet at høre LO.


Bilag

Bilag 1 ØU 02-03-15 Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudsstrategi Dok.nr. 2015/04442 017
Bilag 2 ØU 02-03-15 Høringssvar fra LO Hovedstaden Dok.nr. 2015/04442 018
Bilag 3 ØU 02-03-15 Høringssvar fra Dansk Industri Dok.nr. 2015/04442 019
Bilag 4 ØU 02-03-15 Høringssvar fra Dansk Byggeri Dok.nr. 2015/04442 020

Nyt bilag efter Byrådets behandling den 09-03-2015
Bilag 5 ARB 22-04-15 Gribskov Kommunes indkøbs og udbudsstrategi - revideret version Dok.nr. 2015/04442 027 (ændringer markeret med gult)

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende Indkøbs- og udbudsstrategien for Gribskov Kommune.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Vækstudvalgets beslutning 17-02-2015:
1. Tiltrådt

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning 18-02-2015:
1. Tiltrådt, idet det anbefales, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, Fairtrade og økologi.

Fraværende: Knud Antonsen

Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 23-02-2015:

 1. Anbefalingen tiltrådt.

A (1) anbefaler, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, fairtrade og økologi.
G (2) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets beslutning den 02-03-2015:
Udskydes til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 9. marts.

Fraværende Nick Madsen.

Økonomiudvalgets beslutning den 09-03-2015
Ændringsforslag fra Borgmesteren:
Punktet tiltrædes idet det anbefales, at der i arbejdet med udbud er et skærpet fokus på CSR, Fairtrade og økologi, samt mindre erhvervsdrivendes struktur.
For stemmer: V (4), C (1)
Undlader at stemme: G (1), A (2)
Fraværende Jonna Præst.

Byrådets beslutning den 09-03-2015
Sagen sendes tilbage til fornyet behandling.


Beslutning
Tiltrådt med følgende bemærkninger:

 • at Arbejdsmarkedsudvalget bliver orienteret om retningslinierne for indkøbs- og udbudsstrategien, når de er udarbejdet
 • at indkøbs- og udbudsstrategien behandles een gang i hver byrådsperiode
 • at Arbejdsmarkedsudvalget orienteres een gang årligt om tilfælde, hvor kædeansvar ikke har været brugt.

Fraværende: Thomas Elletoft

22. Politiske visioner 2015 - Tema: kontanthjælpsområdet
15.20A00 - 2015/04122

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at igangsætte drøftelser af de politiske visioner, der skal indgå en kommende indsats- og virksomhedsstrategi samt i Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan for 2016, jf. Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 18. februar 2015 sag nr. 8.

Indsatsen og forventningerne til arbejdsmarkedsområdet og arbejdsmarkedspolitikken er de seneste år ændret markant.

Blandt andet med udgangspunkt i Carsten Koch udvalgets udredning af beskæftigelses- området (fase 2) forventes der yderligere reformer på kontanthjælpsområdet, som vil skabe behov for markante ændringer i indsatsen.

Ændringerne både nødvendiggør og giver også mulighed for, at der sættes en fornyet retning og nye visioner for beskæftigelsespolitikken lokalt i Gribskov Kommune.


Arbejdsmarkedspolitik, strategi og indsatsprincipper
Kommunens beskæftigelsespolitik skal baseres på det, der virker bedst i forhold til at bringe borgerne hurtigt i job og uddannelse og ud af offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesindsatsen bør tilrettelægges ud fra de væsentligste udfordringer samt en indsats, der sikrer borgerens rettigheder og en effektiv anvendelse af ressourcerne.

Med udgangspunkt i de beskæftigelsesmæssige udfordringer i forhold til målgrupperne skal der både defineres og prioriteres, så de overordnede strategier, man mener er nødvendige tilvejebringer de ønskede resultater.

Blandt andet ved aktiv brug af Beskæftigelsesplanen er det målet, at der tilvejebringes strategier og indsatsmæssige hovedspor, som er synlige og accepterede af alle - som en stærk fælles ”rød tråd” for indsatsen i Center for Arbejdsmarked.

Kontanthjælpsområdet - udfordringer
Ifølge resultatrevisionen & data fra Jobindsats.dk. har Gribskov Kommune en merledighed på kontant- og uddannelseshjæpsområdet svarende til ca 170 personer. Dette udmønter sig i et besparelsespotentiale på 13,1 millioner kr., hvis ydelserne til disse områder kom ned på en gennemsnitlige omkostning - svarende til kommuner med samme socio-økonomiske vilkår som Gribskov Kommune.
Der gøres opmærksom på at der findes "forbundne kar" mellem de forskellige forsørgelsesudgifter. Eksempelvis kunne en lavere bestand af borgere på kontanthjælp sandsynligvis betyde, at der ville være flere borgere på ledighedsydelse og / eller fleksjob.
I en økonomisk potentialevurdering der alene har fokus på kontanthjælpsgruppen, kan der ikke rejses en forventning om, at det samlede potentiale på 13,1 mio. kr. kan realiseres.

Ved analyse af kontanthjælpsområdet konstateres, at merledigheden er opstået efter 2007. Gribskov Kommune har sammenlignet med andre kommuner en særlig udfordring med hensyn til lange forløb for kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra arbejdsmarkedet (matchkategori aktivitetsparat) og modtagere over 50 år.Anbefalinger fra ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (Carsten Koch udvalget) (fase 2) er offentliggjort ultimo marts.

Carsten Koch udvalget har fremsat 28 anbefalinger inden for tre overordnede fokusområder:
1. En ny virksomhedsrettet indsats
2. En styrket tværfaglig indsats
3. Mere målrettet uddannelse

Lovgrundlag


Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, LOV nr 1482 af 23/12/2014
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr 990 af 12/09/2014


Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:
1. at udvalget på baggrund af drøftelse af kontanthjælpsområdet angiver visionære sigtepunkter for den kommende indsats- og virksomhedsstrategi.


Beslutning

 1. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at følgende områder prioriteres i indsatsen på kontanthjælpsområdet:
 • tidlig indsats i forbindelse med ledighed skal fortsat prioriteres højt
 • at der udarbejdes en ekstern analyse, som beskriver udfordringer og ressourcer på kontanthjælpsområdet og kan danne grundlag for målrettede indsatser på området
 • at indsatsen på kontanthjælpsområdet følger de tre hovedspor, der beskrives i Beskæftigelsesministeriets rapport "Udredning af beskæftigelsesindsatsen" (Carsten Koch-udvalget). Det drejer sig om følgende 3 elementer i beskæftigelsesindsatsen:
  - en ny mere virksomhedsrettet indsats
  - en styrket tværfaglig indsats
  - mere målrettet uddannelse


Fraværende: Thomas Elletoft
23. Politiske visioner 2015 - 2018: Tema: flygtninge- og integrationsområdet
15.00G00 - 2015/02204

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at igangsætte drøftelser af de politiske visioner, der skal indgå en kommende indsats- og virksomhedsstrategi samt i Gribskov Kommune´s Beskæftigelsesplan for 2016, jvf. beslutning på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 18. februar 2015, sag nr. 8.

På møde 18. marts 2015, sag nr. 16, blev Arbejdsmarkedsudvalget orienteret generelt om status for flygtninge og integrationsområdet i Gribskov Kommune. Som det fremgik af den orientering modtog Gribskov Kommune flere flygtninge i 2014 end forudset nemlig 71 mod forventet 53. Dette tal stiger fortsat.

Aktuelt er 191 flygtning i kontakt med Center for Arbejdsmarked heraf er 147 voksne flygtninge i integrationsforløb, og 44 personer, der er kommet til kommunen, i forbindelse med familiesammenføring. Dette tal kan vokse til 297 personer primo 2016.

Dette stiller forøgede krav til integrationsindsatsen og Center for Arbejdsmarked har fået en central position i dette arbejde, som koordinerende forvaltningsenhed. Der er i den forbindelse besluttet en styrkelse af integrationsenheden i Center for Arbejdsmarked, med to socialrådgivere og en virksomheds - og uddannelseskonsulent.

Udfordringer på integrationsområdet

 • Sikre at flygtningenes situation hurtigt "normaliseres", således at de kan komme i job eller erhverve de rette kompetencer til at kunne komme i beskæftigelse
 • Sikre ordinær beskæftigelse og uddannelse til et stærkt stigende antal flygtninge med differentieret skole - og uddannelsesmæssig baggrund.
 • Sikre tilbud til traumatiserede flygtninge, som inkluderer en hurtig tilknytning og fastholdelse i job eller i uddannelsessystemet.


Beskæftigelsesreform og integrationsindsats

Samtidig må det også forventes, at en kommende beskæftigelsesreform med baggrund i Carsten Koch-udvalgets udredning og anbefalinger af beskæftigelsesområdet vil betyde, at der vil komme ændringer i indsatsen på integrationsområdet. De overordende anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget er som følger:

 • En mere virksomhedsrettet indsats. Deltagerne i integrationsprogrammet skal have en virksomhedsrettet indsats som en obligatorisk del. Kravet til indsatsen skal ændres fra at være fast 37 timer om ugen til i stedet at en være fleksibel og meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt deltagernes styrker og behov
 • Et kortere og mere intensivt integrationsprogram
 • Varigheden af det i dag 3 årige integrationsprogram ændres til højest 2 år og samtidig skal der større og tidligere fokus på en indsats, der er individuelt tilpasset den enkelte nytilkomnes udfordringer. For at sikre en tidligere indsats skal der højest gå 2 uger fra borgeren ankommer til den første samtale med borgeren afholdes
 • Rehabiliteringsteamet skal sikre en kontinuerlig indsats, når programmet slutter. Deltagere, der fortsat er aktivitetsparate efter to år i integrationsprogrammet har pligt til at deltage i tværfaglig vurdering af deres situation og videre forløb i rehabiliteringsteamet.Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) LBK nr. 1094 af 07/10 2014


Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:
1. at udvalget på baggrund af beskæftigelsesreformen og den kommende refusionsreform angiver visionære sigtepunkter for den kommende indsats- og virksomhedsstrategi for flygtninge- og integrationsområdet.


Udvalgenes anbefalinger/indstillingerBeslutning

 1. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at følgende områder prioriteres i indsatsen på flygtninge- og integrationsområdet:
 • fortsat fokus på den virksomhedsrettede indsats
 • fortsat vægt på et tæt samarbejde med de frivillige
 • at der laves individuelle indsatser og planer for den enkelte flygtning


Fraværende: Thomas Elletoft og Jørgen Emil Simonsen

Efterretningssager

24. Produktionsskolens årsregnskab 2014 og budget 2015
15.20G00 - 2015/07484

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at orientere udvalget om status på produktionsskolens økonomi.

Byrådet besluttede på deres møde d. 15. december 2014 sag nr. 248, at bevilge produktionsskolen et ekstraordinært tilskud på følgende betingelser:

 • Gribskov Produktionsskole forpligtiger sig til, at samarbejde med Gribskov Kommune, Center for Arbejdsmarked og Center for Koncernstyring om tilsyn med og styring af skolens økonomi i 2015 og 2016
 • I forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets løbende budgetopfølgninger fremlægges samtidig også en budgetopfølgning fra Produktionsskolen i 2015 og 2016
 • Gribskov Kommune betinger sig, at tilskuddet gives under en forudsætning om, at Produktionsskolen og dens bestyrelse fremadrettet har fokus på at drive skolen således, at der udvises en forsvarlig drift og økonomistyring
 • Gribskov Kommune samtidig med tilskuddet ydes tilkendegiver, at produktionsskolen fremadrettet ikke skal forvente yderligere tilskud ud over de årlige grundtilskud


Regnskab 2014:
Årets resultat blev et overskud på 38.829 kr som bestyrelsen foreslår at overføre til 2015.

Budget 2015:.
Det budgetterede overskud forventes at blive 176.402,47 kr.

Regnskab for 1. kvartal 2015 forventes at foreligge medio april 2014 og udvalget vil på et senere møde blive orienteret om resultat af dette.


Lovgrundlag

LBK nr. 456 af 23/05/2012 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler


Økonomi
-

Bilag

Bilag 1 ARB 22-04-15 Gribskov Produktionsskole Årsrapport 2014 Dok.nr. 2015/07484 006
Bilag 2 ARB 22-04-15 Gribskov Produktionsskole Revisionsrapport 2014 Dok.nr. 2015/07484 007
Bilag 3 ARB 22-04-15 Gribskov Produktionsskole Budget 2015 Dok. nr. 2015/07484 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget :

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Thomas Elletoft og Jørgen Emil Simonsen
25. Statistik - Klagesager
15.20G00 - 2014/03295

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med det formål, at orientere Arbejdsmarkedsudvalget om niveauet af klagesager. Udvalget havde en lignende statistik på dagsordenen d. 5. november 2014 sag nr. 60. Nærværende sag vedrører året 2014.


Antallet af klagesager skal ses i lyset af, at Center for Arbejdsmarked skønsmæssigt håndterer mere end 10.000 henvendelser årligt. Henvendelser fra bisiddere, tværgående sager i organisationen, henvendelser fra virksomheder, ad hoc henvendelser m.v. er ikke regnet med.

Center for Arbejdsmarked deler klagerne op i to overordnede kategorier:

 • Klager over afgørelser
 • Klager over sagsbehandlingen


Klager over afgørelser
Klager over afgørelser truffet af Gribskov Kommune ved CA behandles af Ankestyrelsen og vedrører i overvejende grad klager over kommunens afgørelser på følgende lovområder:

 1. Sygedagpengeloven
 2. Lov om social pension
 3. Beskæftigelseslovgivningen - opstillet på samme måde som Ankestyrelsen gør det - der indeholder følgende:
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om fleksydelse
 • Lov om seniorjob
 • Integrationslove
 • Repatrieringsloven
 • Lov om personlig assistance - erhverv
 • Lov om personlig assistance - uddannelse
 • Lov om uddannelsesordning for ledige


Nedenstående oversigt er fremstillet på baggrund af data hentet i Ankestyrelsens statistik vedr. Gribskov Kommune og er 2014 data. Tallene i feltet LOV henviser til ovenstående nummerering

LOV Afgjorte
sager
i alt
Stadfæstede
sager
Ændrede
sager
Hjemviste
sager
Afviste/
henviste/
bortfald
1 91 70 9 4 8
2 39 35 0 3 1
3 107 72 12 12 11
Ialt 237 177 21 19 20


Stadfæstet betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
Ændring betyder, at Ankestyrelsen har ændret i kommunens afgørelse.
Hjemviste sager betyder, at Ankestyrelsen har sendt sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe en afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der mangler yderligere oplysninger, eller der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen.
Afviste sager betyder, at Ankestyrelsen har afvist at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Der er tale om bortfald, hvis klager beslutter sig til at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

I 75% af sagerne har Ankestyrelsen efter behandling af sagerne således fastholdt CAs afgørelse.
I 9% af sagerne har Ankestyrelsen ændret CAs afgørelse
8% af sagerne er hjemvist til fornyet behandling. CA træffer herefter ny afgørelse.
8% af sagerne er afvist/henvist eller bortfaldet

I forhold til seneste statistik er der tale om en mindre udvikling i positiv retning.

Klager over sagsbehandling.
Når borgere klager over sagsbehandlingen i CA sker dette enten til den politiske eller administrative ledelse. CA har siden begyndelsen af 2013 registreret modtagne klager. Typisk er de rettet mod borgmester, udvalgsformand, direktør eller centerchef.

Der er i 2014 modtaget 44 klager over sagsbehandlingen. I 2013 blev der modtaget 51 klager. Et fald på 16%.

De 44 klagesager fordeler sig sådan :

Borgmester Udvalgsformand Direktør Centerchef
28 6 4 6


I opgørelsen ovenfor indgår også enkelte sager, hvor der er blevet klaget mere end 1 gang. Disse tæller derfor flere gange i opgørelsen.

Der er pt. registreret 7 klagesager i 2015.


Lovgrundlag

Retsikkerhedsloven LBK af 23/09/2014


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Thomas Elletoft og Jørgen Emil Simonsen26. Opsamling på fællesmøde den 25. marts 2015 mellem Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget Arbejdsmarkedsudvalget om ungeindsatsen i Gribskov Kommune
15.00A00 - 2015/05007

Sagsfremstilling

Formålet med denne dagsorden er at orientere udvalget om dagsordenteksten til Børneudvalgets og Social- Sundhedsudvalgets april møder, hvor de anmodes om input til brug for Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser i maj 2015 af udmøntningen af budgetmidlerne til "en forstærket ungeindsats".

Følgende dagsordenstekst er fremsendt til Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

"Den 25. marts 2015 blev der afholdt et fællesmøde om ungeindsatsen i Gribskov Kommune, med udgangspunkt i de unge der i dag er i Jobcenteret. I mødet deltog Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget (BØR) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

Formålet med denne dagsorden er, at Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, med baggrund i oplægget og drøftelserne på fælles mødet, giver deres anbefalinger til Arbejdsmarkedsudvalgets videre udmøntning af budgetmidlerne "en forstærket ungeindsats" afsat i budget 2015-2018.På baggrund af de anbefalinger, der modtages fra Børneudvalget og Social- Sundhedsudvalget, vil Arbejdsmarkedsudvalget behandle udmøntningen af budgetmidlerne på udvalgets møde i maj 2015.

Analysen fra Mploy:
Konsulentfirmaet Mploy gennemgik på fællesmødet rapporten "analyse af unge og ungeindsatsen i Gribskov Kommune". Rapporten er vedlagt denne dagsorden som bilag.

Analysen viste bl.a., at selv om Gribskov Kommune på flere områder kan vise en positiv udvikling, er der fortsat en udfordring med at sikre, at alle unge under 30 år får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Der er imidlertid en række "lavthængende" frugter, der med fordel kan arbejdes videre med:

 • Der vender flere unge tilbage til Jobcenteret fra uddannelsessystemet, end der starter på erhvervskompetencegivende uddannelser
 • Der er 40-45 jobparate unge, som umiddelbart er klar til at komme i beskæftigelse eller påbegynde uddannelse


Analysen viste endvidere også, at der i forhold til den længerevarende indsats er:

 • 80-90 unge der har brug for tilbud af psykisk eller social art, før de er rede til at kunne håndtere job eller uddannelse


Administrationens anbefalinger:
På fællesmødet fremlagde administrationen med baggrund i rapportens analyse og anbefalinger fra aktørkredsen omkring ungeindsatsen en række konkrete forslag til at styrke indsatsen på kort og lang sigt:

På kort sigt:

 • Virksomhedsrettet: Ansættelse af specialiseret "unge virksomhedskonsulent" der skal etablere "udslusende praktikker" til de unge, der skal have hjælp til at målrette deres uddannelsesvalg og hjælpe de jobparate unge til jobs og støtte dem i deres jobsøgning, så den er målrettet og relevant.
 • Fastholdelse: Ansættelse af "fastholdelsesmentor" som får til opgave at koordinere fastholdelsesindsatsen i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Gribskov Kommune og arbejde med at sikre fastholdelse af de unge, der er i størst fare for at falde ud af uddannelsessystemet bla. grundet lettere psykiske problemer og lavt selvværd
 • Netværksgrupper: Etablering af netværksgrupper, der kan modvirke risikoen for isolation. En indsats der er særlig relevant for de unge der er langt fra uddannelse og job.
 • Uddannelsesmesse: Etablering af lokal uddannelsesmesse i Gribskov Kommune
 • Analyse af de unges boligbehov. At det overvejes, at afsætte midler til en analyse af de unges boligbehov i Gribskov Kommune.


På længere sigt:

 • Uddannelsesinstitutionerne: Inddrage uddannelsesinstitutionerne tættere ind i uddannelsesvejledningen af de unge for at styrke dialogen med de unge om muligheder og krav i uddannelsessystemet. Herunder også etablering af lokale muligheder for afklaring, vejledning og etablering af brobygningslignende forløb
 • Behandlingskapacitet: I samarbejde med lokale tilbud, læger og regionen sætte fokus på hvordan behandlingskapaciteten kan håndteres i forhold til den gruppe af unge der har psykiske- og /eller misbrugsproblematikker


Drøftelser på temamødet:
Rapporten fra Mploy og administrationens oplæg blev efterfølgende genstand for en politisk debat:
Her blev det overordnet tilkendegivet, at der er brug for differentierede og tværgående indsatser med bidrag fra flere fagområder for at imødegå ovennævnte udfordringer.

Herudover kom der en række konkrete forslag frem, der kan indgå i en styrket ungeindsats herunder:

 • Ansættelse af specialiseret mentor "fastholdelsesmentor", som målrettet kan vejlede og fastholde de unge i job- eller uddannelsesforløb.
 • Tættere samarbejde ml. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Center For Arbejdsmarked (CA), og skolerne for at sikre at den gruppe af unge, der allerede i folkeskolen har problemer med eks. fremmøde, bliver genstand for en skærpet indsats i.f.t frafald på ungdomsuddannelserne eller job.
 • Tæt dialog, med erhvervslivet for at øge de unges kendskab til arbejdsmarkedet - gennem etablering af job eller praktikforløb. Etablering af en stilling som "virksomhedskonsulent for de unge".
 • Tættere, tidligere og mere intens dialog med de unge om uddannelse og jobmuligheder - herunder etablering af en uddannelsesmesse i Gribskov Kommune
 • Sikre, at folkeskolen ikke "afleverer" unge til uddannelse eller job med problemer, der burde være taget hånd om i folkeskolen, samt sikring af støtte til de unge, der ved afgang fra folkeskolen har problemer med grundlæggende kundskaber i dansk og matematik.
 • Åbenhed over for at afprøve nye indsatsformer - "Projekt Talentspejdere" blev nævnt - et projekt, hvor privatansatte mentorer hjælper folkeskoleelever, der er skoletrætte m.v. til at få en ny forståelse for deres talenter og give dem virkelyst og selvtillid tilbage.
 • Langsigtet fokus på gode boligtilbud til de unge uddannelsessøgende, herunder eventuelt en afdækning af behovet i Gribskov Kommune."Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen - lov nr. 1482 af 23.12 2014
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - lbk. 990, af 12.9 2014


Økonomi
-

Høring
-

Bilag
ARB-22-04-15 Mploy.Gribskov ungeanalyse Dok. nr. 2015/05007009


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende: Thomas Elletoft og Jørgen Emil Simonsen


Mødet startet:
07:10 AM

Mødet hævet:
09:50 AM