Ældrerådet

Publiceret 26-10-2015

Mandag den 26-10-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
22 Udmøntning af midler til velfærdsteknologi fra pulje til løft af ældreområd
et.

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

22. Udmøntning af midler til velfærdsteknologi fra pulje til løft af ældreområdet.
29.00G00 - 2015/22110

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet sag om udmøntning af midler til velfærdsteknologi fra pulje til løft af ældreområdet til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med udmøntning af midler fra Ældrepuljen 2015, at afsætte kr. 1,15 mio. til velfærdsteknologi herunder screening og indkøb af teknologier og understøttelse til medarbejdere i implementeringsfasen. Det foreslås at udmøntningen sker i 2 spor: 550.000. kr. til rehabiliteringsværktøjet Digirehab og 600.000 kr. til til Bedre Brug af hjælpemidler.

De to spor vil begge understøtte formålet i den nye servicelovgivning § 83a, hvor borgerne modtager rehabilitering og træning før eller i sammenhæng med plejen, så borgerne i videst mulig omfang bliver i stand til selv at klare egen hverdag.

Baggrund:
Målsætninger for velfærdsteknologi på nationalt og regionalt niveau
Nationalt har regeringen, KL og Danske Regioner besluttet, at gennemføre en national udrulning af velfærdsteknologi, der vurderes at kunne frigøre en nettogevinst på minimum en halv milliard kroner i kommunerne ved fuld indfasning i 2017 (Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020). KL anbefaler i den forbindelse konceptet Bedre brug af hjælpemidler,og som drejer sig om, at skabe en endnu større fleksibilitet i måden man understøtter borgere med teknologier/hjælpemidler.

Formålet med at investere i velfærdsteknologiske løsninger og bedre brug af hjælpemidler er, at understøtte borgerne i så vidt muligt at kunne klare sig selv og leve liv uafhængigt af hjælp fra kommunen. Tanken er, at dette bidrager til at sikre livskvalitet hos den enkelte, og at vi finder kloge løsninger til at imødegå udgiftspresset på området i årene frem.

Politiske beslutninger der understøtter fokus på anvendelsen af velfærdsteknologi og bedre brug af hjælpemidler
Social- og Sundhedsudvalget har i foråret 2015 truffet følgende beslutninger:

 • Proces for implementering af §83a - Styrk Hverdagen, hvor formålet er at "borgeren støttes og hjælpes til at opnå tidligere eller bedst mulig grad af selvhjulpenhed i dagligdags aktivitet". Pr. 1. januar 2017 skal alle borgere være tilbudt et Styrk Hverdagen forløb i forbindelse med revisiteringer. (Social- og Sundhedsudvalget, februar 2015)
 • Nye veje, hvor velfærdsteknologi er et af de foreslåede områder til at imødegå udgiftspresset i årene frem, beskrevet under emnet "nye veje" i budget 2016-2019 (Social- og Sundhedsudvalget, juni 2015).


Forslag til udmøntning af midlerne i to spor:
Midlerne fra pulje til løft af ældreområdet 2016 benyttes til indkøb af teknologier, uddannelse og implementeringsunderstøttelse, der bidrage til at alle borgere - uanset alder og evne til at klare sig selv - kan leve selvstændige liv så længe som muligt.

Spor 1. Rehabiliteringsværktøjet DigiRehab:
Gennem det sidste halve år er der opnået gode erfaringer med at benytte programmet DigiRehab i regi af Styrk Hverdagen - §83a. DigiRehab er et rehabiliteringsværktøj, der via en screening, kan sammensætte et unikt træningsforløb for den enkelte borger. Programmet kører på en tablet/I-pad, som stilles til rådighed for borgere og medarbejdere.

Resultatet af brugen af DigiRehab, fra andre kommuner, viser et gennemsnitligt reduceret behov for hjælp på knapt 20 %, med signifikant effekt (bedre fysisk formåen) hos 3 ud af 4 borgere. De foreløbige resultater i Gribskov Kommune tyder ligeledes på at programmet skaber effekt for borgerne.

Digirehab understøtter dermed implementeringen af Styrk Hverdagen via:

 • mere præcist at vise, hvad det faktisk er vi understøtter (øget funktionsniveau så vi lykkes med målsætningen om at flere borgere skal kunne klare sig selv).
 • En screening, der afdækker rehabiliteringspotentialet hos borgerne
 • Et individuelt og tilpasset træningsprogram for borgerne målrettet den enkeltes borges funktionsniveau
 • En række træningsvideoer til borgerne
 • Løbendes analyser og rapportering på resultater og potentialet for borgerne
 • Statistikfunktioner, der kan være med til at skabe overblik og styring af processerne

Borgermålgruppen er alle nyvisiterede borgere, der modtagere et styrk hverdagen-forløb, samt de borgere der allerede modtager hjælp og pleje, og har et rehabiliteringspotentiale.

Midlerne forventes benyttet til:

 • Lån af tablets, licenser til borgere og medarbejdere, Simkort etc. i et år (450.000)
 • Uddannelse og implementeringsunderstøttelse (100.000)


Den fremadrettede proces (2016):

 • Jan: Indgåelse af aftale med leverandør, om udstyr og setup
 • Jan: Fortsættelse af brugen af DigiRehab ved alle nyvisiterede borgere
 • Feb: Løbende oplæring af medarbejdere
 • Marts: Afprøvning af systemet ved borgere der allerede modtagere hjælp og pleje
 • Juni: Justering og videreudvikling samt løbende effektmåling
 • Nov: Vurdering af videre proces


Anbefaling: Der investeres i fortsat implementering og udvikling af DigiRehab, hvor systemet benyttes til alle nyvisiterede borgere, der modtagere et styrk hverdagen forløb. Derudover vil systemet blive benyttet til borgere, der allerede modtager hjælp og pleje, og har et rehabiliteringspotentiale.

Spor 2. Bedre Brug af hjælpemidler og teknologier
KL anbefaler ifm fællesoffentlig strategi, at kommunerne igangsætter projekter, hvor der udvikles mere fleksible modeller, til at understøtte borgerne via hjælpemidler og teknologier. Anbefalingen beror på erfaringer fra andre kommuner, der gennem de nye modeller, har vist at borgere bliver mere selvhjulpne og hjemmeplejens tidsforbrug reduceres. Projektet Bedre brug af hjælpemider og teknologier har karakter af et pilotprojekt, hvor medarbejderne deltager i udviklingen af de nye løsninger.

Konkret vil der blive indkøbt teknologier og hjælpemidler, som på forskellig vis understøtter borgernes selvhjulpenhed. Der er tale om at sammensætte pakker inden for områderne; rengøring, bad, personlig hygiejne, påklædning og måltidet. En "bad-pakke" vil fx. kunne bestå af en badebænk, en badesvamp med lang skaft og en skridsikker måtte. En "personlig-hygiejne- pakke" vil kunne bestå et vasketoilette og en forhøjer og en "rengørings-pakke" vil kunne bestå af en elkost, en robotstøvsuger/letvægtsstøvsuger og en fladmoppe. Pakkerne vil blive benyttet afhængig af den enkelte borgers udfordringer og behov.

Midlerne forventes benyttet til:

 • Screening af hjælpemidler og teknologier: kr. 50.000
 • Indkøb af hjælpemidler og teknologier (pakkerne): kr. 450.000
 • Implementeringsunderstøttelse: kr. 50.000
 • Udarbejdelse af formidlings- og præsentationsmateriale: kr. 50.000


Formål med bedre brug af hjælpemidler og teknologier er:

 • At borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne – via understøttelse af teknologi - ifm forløbet Styrk Hverdagen
 • At hjemmeplejens tidsforbrug reduceres, ved de borgere der er i stand til at klare sig bedre med et hjælpemiddel
 • At medarbejderne får mere fleksible modeller og arbejdsgange, i forbindelse med at gøre borgerne selvhjulpne


Den primære målgruppe er de borgere, der modtager mindst hjælp, da erfaringerne fra KL viser at denne gruppe, vil opleve størst gavn af "pakkerne". Der vil således både være tale om de borgere der visiteres for første gang, samt de borgere der allerede modtager hjælp og pleje i et begrænset omfang. Indsatsen kobles således naturligt til Styrk Hverdagen (§83a), hvor rehabiliteringsteamet kan være drivende ift at benytte hjælpemidler og teknologier mere fleksibelt og mere konkret ift den enkeltes borgeres udfordringer og målsætning.

De konkrete opgaver i projektet er:

 • Kortlægning og omlægning af arbejdsgange: Med udgangspunkt i KLs anbefalinger udvikler visitation, træningsterapeuter og plejepersonale sammen nye arbejdsgange. Formålet er at sikre sammenhængende forløb fra opstart til afslutning.
 • Udvikling og afprøvning af nye procedure for anskaffelse af hjælpemidler: Med udgangspunkt i KLs anbefalinger afprøves nye fleksible modeller, hvor kommunen vælger at indkøbe eller udlåne ”redskaber” til borgeren, som ellers ikke ville blive bevilget efter de gældende hjælpemiddelparagraffer. Formålet hermed er, at sikre hurtig anskaffelse af hjælpemidler, som understøtter borgerne egenmestring, præcist når borgeren har brug for dem. Samtidig er formålet at reducerer hjemmeplejens tidsforbrug, ved de borgere der er i stand til at klare sig bedre med et hjælpemiddel
 • Indkøb af hjælpemidler og teknologier: Udvikling og indkøb af pakker med hjælpemidler og teknologier, som stiller til rådighed for borgerne
 • Formidling herunder udarbejdelse af kataloger til både medarbejdere og borgere, som giver et overblik over hjælpemider og teknologier og brugen af disse.

Den fremadrettede proces (2016):

 • Dec: Kortlægning af arbejdsgange og udvikling af nye procedurer opstartes
 • Jan: Indkøb af hjælpemidler og teknologier (vil ske løbende)
 • Marts: Afprøvning af nye arbejdsgange
 • April: Formidlingsmateriale til borgere og medarbejdere udarbejdes
 • Juni: Justering og videreudvikling samt løbende effektmåling
 • Nov: Evaluering og vurdering af videre proces


Anbefaling: Der investeres i projektet Bedre brug af hjælpemidler,med henblik på at gøre borgerne helt eller delvist selvhjulpne samt udvikle sammenhængende forløb, med hurtig adgang til hjælpemidler.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde, at midlerne til velfærdsteknologi fra puljen til løft af ældreområdet 2015 udmøntes til at understøtte § 83a og fordeles i to spor:
Spor 1: Rehabiliteringsværktøjet DigiRehab kr. 550.000
Spor 2: Bedre brug af hjælpemidler/teknologier kr. 600.000

Lovgrundlag
Serviceloven LBK nr 150 af 16/02/2015 § 83a

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive bemærkninger til Administrationens indstilling til Social- og Sundhedsudvalget om at tiltræde, at midlerne til velfærdsteknologi fra puljen til løft af ældreområdet 2015 udmøntes til at understøtte § 83a og fordeles i to spor:

Spor 1: Rehabiliteringsværktøjet DigiRehab kr. 550.000
Spor 2: Bedre brug af hjælpemidler/teknologier kr. 600.000

BeslutningÆldrerådet afgiver følgende bemærkninger:
Såfremt SSU ønsker at tiltræde det af administrationen anbefalede, gør ÆR opmærksom på, at kommunen ikke kan nægte en borger en nødvendig hjælp, hvis nægtelsen udelukkende sker, fordi den pågældende ikke deltager i rehabiliteringsforløbet jvfr. § 83a, stk. 4, sidste punktum, og § 83, stk. 6.


Mødet startet:
10:00 AM

Mødet hævet:
02:45 PM