Ældrerådet

Publiceret 07-09-2015

Mandag den 07-09-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
21 Opfølgende Tilsyn i Hjemmeplejen juli 2015

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Else Hjortkilde
Birthe Bille Hansen


Meddelelser:Efterretningssager

21. Opfølgende Tilsyn i Hjemmeplejen juli 2015
29.00G00 - 2015/26281

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Ældrerådet med henblik på orientering om gennemført anmeldt opfølgende tilsyn i juli måned 2015 hos to leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje i Gribskov Kommune.

Baggrund
På baggrund af kommunalt tilsyn i hjemmeplejen i efteråret 2014 og i foråret 2015 er 2 nuværende fritvalgsleverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje blevet tildelt påbud.

  • BM Pleje blev tildelt et gult påbud i november 2014 og et rødt påbud i juni 2015 på grund af mangelfuld dokumentation samt fejl i medicinskemaer i forhold til upræcis angivelse af dosis og fejl i medicindoseringæsker.
  • Bonderosen Hjemmepleje og Rengøring A/S blev tildelt et rødt påbud i september 2014 og endnu et rødt påbud i juni 2015,på grund af mangelfuld dokumentation samt fejl i medicinskemaer i forhold til upræcise doseringer og fejl i medicinophældninger.

Begge leverandører har udarbejdet handleplaner til opretning af de konstaterede fejl og mangler.

Opfølgning på påbud og handleplan.
Som opfølgning på de to røde påbud fra juni 2015 er følgende gennemført;

  • De to leverandører har effektueret godkendte handleplaner med ugentlig status til Center for Social og Sundhed
  • Leverandøren har på krav fra kommunen foretaget en systematisk gennemgang af medicinskemaer på samtlige borgere, der er visiteret til medicindosering og medicinadministration.
  • Ud over leverandørens egenkontrol har Center for Social og Sundhed gennemgået 49 af de i alt 135 medicinskemaer hos Bonderosens Pleje og Rengøring samt 15 ud af de i alt 30 medicinskemaer hos BM Pleje. I de tilfælde, hvor der ved denne gennemgang fandtes fejl og mangler, er leverandøren blevet orienteret om dette og bedt om at rette op.
  • Opfølgende tilsyn ved ekstern tilsynsfører er gennemført i juli måned.


De opfølgende eksterne tilsyn er gennemført af Socialtilsyn Øst i Holbæk. Tilsynene er gennemført som generelle driftorienterede anmeldte tilsyn med udgangspunkt i Gribskov Kommunes Servicebeskrivelse for borgere i eget hjem uden for plejecenter samt gældende lovgivning indenfor Lov om Social Service og Sundhedsloven. Derudover er der gennemført individuelt tilsyn i borgerens hjem på henholdsvis 3 borgere hos BM Pleje og 5 borgere hos Bonderosen Pleje og Rengøring med særligt fokus på medicinområdet og de fejl og mangler, der tidligere er konstateret på netop dette område.

Tilsynets konklusion i forhold til medicinhåndtering hos begge leverandører.
På baggrund af de tidligere kritiske fund har Tilsynet gennemgået medicinskemaer i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier, tjekket at disse er korrekt udfyldt, og at der er påført indikationer ud for hvert præparat samt kontrolleret, at ophældt medicin i doseringsæsker svarer til det angivne på medicinskemaet.

  • Tilsynet har ikke fundet fejl og mangler i forhold til medicinhåndtering, hverken hos Bonderosen Pleje og Rengøring eller hos BM Pleje.


De øvrige væsentlige konklusioner og anbefalinger fra de enkelte tilsyn præsenteres nedenfor.

Opfølgende tilsyn hos Bonderosen Pleje og Rengøring A/S.
Det opfølgende tilsyn blev gennemført d. 28. og 29. juli 2015.

Tilsynets samlede vurdering
Det er tilsynets hovedindtryk, at Bonderosen Pleje og Rengøring A/S udfører kompetent og tilfredsstillende sygepleje, pleje og omsorg samt praktisk hjælp.

Bonderosen Pleje og Rengøring A/S efterlever krav fra kommunale instrukser, men skal arbejde målrettet med f.eks. rehabilitering, forbedret indsats til borgere med demens og tydeligere ernæringsopfølgning.

Bonderosen Pleje og Rengøring A/S skal sikre kontinuitet hos borgerne, så der ikke fortsat opleves mange hjælpere/vikarer i borgernes hjem.

Tilsynets anbefalinger.
Tilsynet har anbefalinger indenfor følgende temaer:

Inddragelse og retssikkerhed:Det anbefales, at kravet til én-strenget dokumentation overholdes ved at dokumentere aftaler om inddragelse af pårørende eller værge i borgerens journal, samt at der udarbejdes instruks til medarbejderne, når disse inddrages omkring borgerens økonomi.

Ledelsesmæssige anvisninger og dokumentationsamt De særlige helbredsmæssige behov: Det anbefales at sikre en løbende og mere konsekvent dokumentation af faglige observationer fra de daglige medarbejdere, der kan begrunde og underbygge faglige vurderinger. Desuden anbefales det, at der konsekvent udarbejdes en helbredsmæssig helhedsvurdering hos alle borgere, der modtager sygepleje. Dette for at sikre opfølgning på individuelle helbredsmæssige problemstillinger.

Borgerens oplevelse af kontinuitetsamt Rehabilitering, træning m.m.:Det anbefales, at fortsætte udviklingen af Bonderosens Pleje og Rengøring A/S til én samlet organisation, så borgerne oplever færre medarbejdere/vikarer i deres hjem. Desuden anbefales faglige drøftelser om f.eks. muligheder for rehabiliteringsindsatser hos den enkelte borger og dokumentation af disse.

Kompetencer, uddannelse og kvalitetssikring: Det anbefales, at der sikres kompetenceudvikling i forhold til demens, rehabilitering og ikke mindst fokus på observationer/dokumentation af leverandørens indsats.

Det individuelle tilsyn:Det anbefales igen at begrænse antallet af medarbejdere i borgerens hjem samt sikre, at alle medarbejdere kan identificeres på arbejdsbeklædningen.

Administrationens vurdering af tilsynet.
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets fund viser, at den indsats, der er gennemført omkring medicinhåndtering, har haft det nødvendige gennemslag, således at der er rettet op på de tidligere fundne fejl og mangler.
Tilsynets øvrige fund vil blive fulgt op på førstkommende driftmøde mellem Bonderosens Pleje og Rengøring A/S og Center for Social og Sundhed.

Tilsynets fund giver ikke anledning til yderligere opfølgning ud over den tætte dialog og de hyppige opfølgende ordinære og ekstraordinære tilsyn, der allerede er besluttet iværksat.

Opfølgende tilsyn hos BM Pleje
Det opfølgende tilsyn blev gennemført d. 27.- 29. juli 2015.

Tilsynets samlede vurdering
Det er tilsynets hovedindtryk, at BM Pleje udfører kompetent og tilfredsstillende sygepleje, pleje og omsorg samt praktisk hjælp.

BM Pleje efterlever krav fra kommunale instrukser, men skal arbejde målrettet med f.eks.rehabilitering og tydeligere ernæringsopfølgning.

BM Plejes organisering gør, at borgeren oplever færre medarbejdere i eget hjem, hvilket giver kontinuitet.

Tilsynets anbefalinger.
Tilsynet har anbefalinger indenfor følgende temaer:

Inddragelse og retssikkerhed:Det anbefales at dokumentere aftaler om inddragelse af pårørende eller værge i borgerens journal, samt at der udarbejdes instruks til medarbejderne, når disse inddrages omkring borgerens økonomi. Desuden anbefales det at sikre overholdelse og dokumentation af accept af videregivelse af personfølsomme oplysninger samt overholdelse af forpligtigelse, når man fungerer som lægens medhjælp. Her tænkes specifikt på en sikring af, at borgeren på et oplyst grundlag accepterer den ordinerede behandling.

Ledelsesmæssige anvisninger og dokumentationsamt De særlige helbredsmæssige behov: Alle personfølsomme notater fra borgermapper bør indføres i den individuelle elektroniske journal. Det anbefales tillige at sikre en løbende og mere konsekvent dokumentation af faglige observationer fra de daglige medarbejdere, der kan begrunde og underbygge faglige vurderinger. Desuden anbefales det, at der konsekvent udarbejdes en helbredsmæssig helhedsvurdering hos alle borgere, der modtager sygepleje. Dette for at sikre opfølgning på individuelle helbredsmæssige problemstillinger.

Rehabilitering, træning m.m.:Der anbefales faglige drøftelser om f.eks. muligheder for rehabiliteringsindsatser hos den enkelte borger og dokumentation af disse.

Kompetencer, uddannelse og kvalitetssikring: Det anbefales, at der sikres kompetenceudvikling i forhold til demens, rehabilitering og ikke mindst fokus på observationer/dokumentation af egen indsats.

Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets fund viser, at den indsats, der er gennemført omkring medicinhåndtering, har haft det nødvendige gennemslag, således at der er rettet op på de tidligere fundne fejl og mangler.
Tilsynets øvrige fund vil blive fulgt op på førstkommende driftsmøde mellem BM Pleje og Center for Social og Sundhed.

Administrationens samlede anbefaling
Tilsynet har, ud over de direkte anbefalinger til henholdsvis Bonderosens Pleje og Rengøring og BM Pleje, ligeledes anbefalinger, som opfordrer til dialog med myndigheden om:

  • forbedrede og opdaterede funktionsvurderinger, der er mindre end 18 måneder gamle.
  • afklaring af konkrete forventninger til indsatsen for rehabilitering, aktivering, vedligehold af færdigheder og samspillet med terapeuter
  • mulighed for sparring omkring den pædagogiske indsats til borgere med demens.


De anbefalinger som tilsynet retter mod myndigheden vil blive indarbejdet i det igangsatte forbedringsarbejde som Social og sundhedsudvalget fik forelagt den 3. juni 2015, som led i kvalitetsopfølgningen.

Derudover har Social- og sundhedsudvalget den 24. august besluttet at der skal gennemføres ordinære og ekstraordinære tilsyn i 3./4. kvartal 2015 samt 1. kvartal 2016.

Lovgrundlag

§ 151. Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

§ 151 c. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.


LBK nr. 1202 af 14/11/2014 af Sundhedsloven §§ 138 og 139;

§ 138. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

§ 139. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om omfanget af og kravene til den kommunale hjemmesygeplejerskeordning.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006;

Ansvar; Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, også i tilfælde, hvor opgaverne varetages af private leverandører. Kommunalbestyrelsen vil således skulle føre tilsyn med, at borgerne får den ydelse, de har krav på i henhold til den afgørelse, der er truffet om tildeling af hjemmesygepleje.

Høring

Tilsynsrapporterne har været sendt i høring hos leverandørerne.
Begge leverandørers tilbagemeldinger er vedlagt som bilag.

Bilag
Bilag 1. SU 09.09.2015; Tilsynsrapport Bonderosen juli 2015. (dok. nr. 2015/26281 001)

Bilag 2. SU 09.09.2015; Tilsynsrapport BM Pleje juli 2015. (dok. nr. 2015/26281 002)

Bilag 3. SU 09.09.2015; Høringssvar fra Bonderosen. (dok. nr. 2015/26281 003)

Bilag 4. SU 09.09.2015; Høringssvar fra BM Pleje. (dok. nr. 2015/26281 004)

Bilag 5. SU 09.09.2015; Tilsynsrapport Bonderosen april 2015. (dok. nr. 2015/26281 005)

Bilag 6. SU 09.09.2015; Tilsynsrapport BM Pleje april 2015. (dok. nr. 2015/26281 006)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:
1. at tage orienteringen til om gennemført anmeldt tilsyn hos hhv. Bonderosen Pleje og Rengøring A/S og BM Pleje til efterretning

Beslutning
Ældrerådet kan ikke tage admnistrationens indstilling om at tage orienteringen om de gennemførte anmeldte tilsyn til efterretning.

Der er stadig betydelige svigt i den pleje, som udføres af de to firmaer.
Ældrerådet kan derfor fuldt ud gå ind for:

”Administrationens samlede anbefaling
Tilsynet har, ud over de direkte anbefalinger til henholdsvis Bonderosens Pleje og Rengøring og BM Pleje, ligeledes anbefalinger, som opfordrer til dialog med myndigheden om:

forbedrede og opdaterede funktionsvurderinger, der er mindre end 18 måneder gamle.
afklaring af konkrete forventninger til indsatsen for rehabilitering, aktivering, vedligehold af færdigheder og samspillet med terapeuter
mulighed for sparring omkring den pædagogiske indsats til borgere med demens


De anbefalinger som tilsynet retter mod myndigheden vil blive indarbejdet i det igangsatte
forbedringsarbejde som Social og sundhedsudvalget fik forelagt den 3. juni 2015, som led i
kvalitetsopfølgningen.
Derudover har Social- og sundhedsudvalget den 24. august besluttet, at der skal
gennemføres ordinære og ekstraordinære tilsyn i 3./4. kvartal 2015 samt 1. kvartal 2016.”


Ældrerådet udtrykker samtidig forundring over, at der ikke er overensstemmelse mellem tilsynets samlede vurdering og tilsynets mange specifikke anbefalinger.

Ældrerådet finder det derfor ganske væsentligt, der i de kommende tre kvartaler gennem- føres en omhyggelig vurdering af de to firmaers kontraktlige forpligtelser.

For denne vurdering er det afgørende

At de kommende tilsyn viser tilfredsstillende resultat.
herunder at der udføres et antal stikprøver, der er såvel analytisk som juridisk tilstrækkeligt.
At usikkerheden om rehabilitering og aktivering afklares inden de kommende tilsyn.
At den anbefalede dialog mellem Gribskov Kommune og de to firmaer ikke får karakter af en ledelsesmæssig indsats fra Gribskov Kommunes side.
At der ikke viser sig behov for at udstede gule eller røde påbud.

Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
12:00 PM