Ældrerådet

Publiceret 03-08-2015

Mandag den 03-08-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Dagcentertilbud for borgere med demens
15 Ældrepulje 2016


Efterretningssager
16 Brugertilfredshedsundersøgelse

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

14. Dagcentertilbud for borgere med demens
00.01G00 - 2015/04639

Sagsfremstilling
Indledning
Som en del af puljen til Løft af Ældreområdet 2015, besluttede Social- og Sundhedsudvalget at der skulle oprettes et dagcentertilbud til borgere med demens. Ældrerådet forelægges forslag til indhold i og placering af dagcentertilbuddet til høring inden beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund
Gribskov Kommune har et dagcentertilbud på hvert af kommunens 5 plejecentre, der er åbent et par dage om ugen (typisk 2-3 dage), i 2-4 timer pr. åbningsdag. Centrene tilbyder diverse aktiviteter for borgere med demens.

Andelen af ældre borgere over 65 år i kommunen stiger med 85% indenfor de kommende 10 år. Det betyder, at der forventeligt også bliver flere borgere med demens.

Der er dermed behov for et udvidet tilbud, som rummer flere typer aktiviteter på ét sted og med træning som en central del af tilbuddet.

Formål med etablering af dagcentertilbud til borgere med demens
For at understøtte, at borgere med demens kan blive længst muligt i eget liv, etableres et udvidet tilbud til de hjemmeboende borgere med demens, hvis pleje og omsorg primært varetages af ægtefælle.

Formålet med etablering af tilbuddet er dels at sikre mulighed for, at pårørende kan aflastes og derved understøtte, at de fortsat kan passe deres job, og dels at sikre et tilbud til borgere med demens, der kan bidrage til at forebygge en forværring af sygdommen.

Tilbuddet holdes indenfor rammerne af de eksisterende kontrakter med leverandørerne og er et serviceløft på området for borgere med demens i Gribskov Kommune.

Målgruppe
Tilbuddet er rettet mod (primært) hjemmeboende borgere med demens med en ægtefælle/pårørende, som har behov for aflastning i forbindelse med arbejde væk fra hjemmet eller lignende. Borgeren kan bo hjemme, hovedsagelig grundet ægtefællens støtte og hjælp over døgnet. Borgerne har en let til middelsvær demensdiagnose. Borgeren kan profitere af at opholde sig væk fra hjemmet, dels for at få træning og dels for at indgå i aktiviteter, som bl.a. er funktionsopretholdende. Derudover fungerer tilbuddet som aflastning af den pårørende/ægtefælle, der ellers varetager plejen hjemme, således at denne kan passe sit job eller lignende udenfor hjemmet.

Tilbuddet kan rumme max 10 borgere pr. dag. Borgerne kan visiteres til tilbuddet i 2-4 dage pr. uge, efter deres individuelle behov ift hvordan de profiterer bedst af tilbuddet.

Tilbuddets indhold og rammer
Indholdet i tilbuddet skal bestå af støtte til meningsfulde aktiviteter for den enkelte borger og fysisk træning. Generelt skal borgeren kunne foretage sig dagligdags ting i et roligt miljø med socialpædagogisk støtte.

Mulige aktiviteter (listen er ikke udtømmende):

 • En tilknyttet sansehave og evt. mulighed for et drivhus, dyrke blomster og grønt og med mulighed for at kunne sidde udendørs. Mulighed for et lille stykke jord eller plantekasser til lettere havearbejde.
 • At kunne være afskærmet ude i naturen, f.eks. under et overdække eller lignende, hvor der kan drikkes kaffe, læses og naturen opleves på tæt hold.
 • Et lille værksted med søm, skruer og snedkerbænk og mulighed for at male.
 • At kunne bage kage, vafler og æbleskiver i et lille køkken.
 • At kunne udføre håndarbejde som strikning, hækling eller syning.
 • At kunne deltage i fysisk træning, der tilrettelægges efter de konkrete borgere, der er visiteret til tilbuddet.
 • At kunne afholde mindedage/tale om gamle dage.
 • At have mulighed for at hvile afskærmet midt på dagen i ro for evt. igangværende aktiviteter.


Indholdet justeres og tilpasses de borgere, der visiteres til dagcenteret.

Fysisk træning
Et centralt element i tilbuddet er fysisk træning, som kan medføre forbedring i dels den fysiske funktionsevne samt i den kognitive funktionsevne hos demente borgere.
Målet for fysisk træning er at fastholde eller forbedre funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition. Der bør være fokus på kroppen hos demente, idet der ellers er forøget risiko for tab af identitet, hvilket igen kan forstærke demensen.
Allerede indlærte fysiske aktiviteter kan bevares langt hen i forløbet, f.eks. visse sportsgrene.

Holdtræningen for de let-moderat demente borgere kan bl.a. bestå i:

 • Opvarmning på spinningcykler/kondicykler
 • Intervalgang 15-20 min./løb
 • Styrketræning
 • Pulstræning, idet der er evidens for, at relativt hård træning forsinker udviklingen af demens.

Al træning er naturligvis målrettet og tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau.

Træningen for borgere med svær demens kan bl.a. bestå af:

 • Funktionelle øvelser
 • Fokus på gang, rejse/ sætte sig
 • Stolegymnastik.
 • Motion eller leg, hvor fokus er rettet mod stimulering af sanser, balance, reaktionsevne og bevågenhed.


Rammer
Borgerne i tilbuddet har behov for støtte, aktivering, opsyn og hjælp til struktur. Derudover skal det sikres, at borgerne får den fornødne mad, drikke, evt. medicin samt hvile i tidsrummet. Enkelte borgere kan have behov for støtte til toiletbesøg og/eller skift af ble. Borgerne skal dog i udgangspunktet være så selvhjulpne, at de kan profitere af et tilbud sammen med op til 9 øvrige demente.

For at kunne etablere et velfungerende dagtilbud og planlægge relevante aktiviteter, er det centralt, at målgruppen er relativt homogen, så borgerne ikke er plejekrævende på meget forskellige niveauer. Dette vil umuliggøre at rumme så mange borgere i samme tilbud, fordi der ikke kan laves ensartede aktiviteter.

Åbningstid
Tilbuddet skal være åbent ca. en arbejdsdags længde i 5 dage pr. uge (hverdage) for at kunne dække behovet for aflastning, aktiviteter m.v. Det foreslås, at tilbuddet har åbent kl. 9-15 mandag til fredag (på hverdage), da de færreste demente vil kunne klare at være af sted til aktiviteter og væk fra eget hjem i mere end ca. 6 timer pr. dag.

Placering af dagcentertilbuddet
Dagcentertilbuddet skal placeres i tilknytning til et af de fem plejecentre i Gribskov Kommune, for at holde etableringsomkostningerne nede. De potentielt mulige lokaler på plejecentrene er vurderet ud fra rent fysiske muligheder, herunder om der er aktiviteter, der skal flyttes til andre lokaliteter, samt ud fra muligheder for ophold for denne type borgere, gennemførelse af aktiviteter m.v.

I skemaet herunder er beskrevet muligheder, herunder fordele og ulemper ved de enkelte lokaler:

Helsingegården Udsigten Trongården Bakkebo Skovsminde
Fordele Lokalerne anvendes idag af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede. Lokalerne anvendes idag af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede. Lokalerne anvendes ikke idag til andet, men er velegnede. Lokalerne anvendes idag delvist af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede. Lokalerne anvendes idag af det eksisterende dagcentertilbud og er dermed velegnede.
Ulemper Det eksisterende dagcentertilbud er velbesøgt og benyttes af mange borgere både fra plejecenteret og udefrakommende. En placering af det nye dagcenter her vil betyde flytning af det eksisterende dagcentertilbud og de borgere der anvender dette, til et andet sted. Der er ikke plads på Helsingegården. Det eksisterende dagcentertilbud benyttes af borgere både fra plejecenteret og udefrakommende. En placering af det nye dagcenter her vil betyde flytning af det eksisterende dagcentertilbud og de borgere der anvender dette, til et andet sted. Der er ikke plads på Udsigten. - - Det eksisterende dagcentertilbud benyttes af borgere både fra plejecenteret og udefrakommende. En placering af det nye dagcenter her vil betyde flytning af det eksisterende dagcentertilbud og de borgere der anvender dette, til Bakkebo.
Anbefaling


Begrundelse
Kan ikke anbefales.

Lokalerne anvendes til eksisterende dagcentertilbud og placering her vil betyde flytning af eksisterende tilbud og borgere til anden lokation, væk fra Helsingegården.
Kan ikke anbefales.

Lokalerne anvendes til eksisterende dagcentertilbud og placering her vil betyde flytning af eksisterende tilbud og borgere til anden lokation, væk fra Udsigten.
Kan anbefales.

Lokalerne er velegnede til formålet og anvendes ikke til anden aktivitet idag, der dermed skal flyttes.
Kan anbefales.


Lokalerne er velegnede til formålet og anvendes kun delvist til lignende aktivitet idag. Det får ikke indflydelse på eksisterende dagcentertilbud på Bakkebo at placere dagcenteret her.
Kan ikke anbefales.

Lokalerne anvendes til eksisterende dagcentertilbud og placering her vil betyde flytning af eksisterende tilbud og borgere til Bakkebo.


Supplerende kommentarer til skemaet:
Trongården: Det nye dagcentertilbud samles i 1 lokale. Det betyder, at nogle borgerne i tilbuddet vil skulle hvile sig, mens andre borgere i samme tilbud udfører aktiviteter. Dette kan dog evt. udbedres delvis med noget afskærmning eller lignende.

Bakkebo: Det nye dagcentertilbud fordeles i 3 lokaler ialt, med deling af et enkelt lokale med det eksisterende dagcentertilbud, hvilket giver gode muligheder for at afholde forskellige aktiviteter i det nye dagcentertilbud.

Administrationens anbefaling
Administrationen har samlet vurderet fordele og ulemper, herunder behov for omlokalisering af nuværende tilbud for at tilgodese etablering af dagcentertilbud for borgere med demens. På baggrund af den vurdering anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget peger på, at dagcenter for borgere med demens placeres enten på Trongården eller på Bakkebo. En placering eet af de to steder vil kunne iværksættes med det samme og får ikke negativ indflydelse på eksisterende dagcentertilbud.

Den videre proces
Arbejdet med indretning af dagcenteret igangsættes umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen, og det forventes, at dagcenteret kan stå klar til anvendelse i efteråret 2015.

Når Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om placeringen af dagcenteret, iværksættes tilbuddet, med tæt inddragelse af det pågældende plejecenter om tidsplan og indretning m.v. Der udarbejdes kvalitetsstandard for tilbuddet som forelægges Social- og Sundhedsudvalget, med udgangspunkt i den beskrevne ramme.

Tilbuddet evalueres efter 1 års drift dels ift antallet af borgere i tilbuddet, økonomi, aktiviteter/indhold i tilbuddet, effekt for borgere og pårørende m.v.

Lovgrundlag
LBK 150 af 16/02/2015 (Serviceloven) § 83, 86 m.fl.
LBK nr 1202 af 14/11/2014 (Sundhedsloven) § 138


Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10. september 2014 i forbindelse med behandling af sagen om Ældrepulje 2015 at ansøge om følgende beløb til etablering og drift af det nye dagcenter for demente:

Aktivitet
2015
2016
2017-18
Dagcentertilbud for borgere med demens
1.300.000
800.000
800.000


Pengene er bevilget fra Ministeriet som ansøgt, foreløbig dog kun for 2015.

I 2015 dækker midlerne 0,5 mio. kr. til etablering (engangsudgift), 0,5 mio. kr. til drift og 0,3 mio. kr. til dækning af kørsel for borgere til og fra dagcenteret.
I 2016-2018 dækker midlerne 0,5 mio. kr. til drift og 0,3 mio. kr. til kørsel.

Høring
Plejecentrene har været inddraget i processen vedr. mulig placering af dagcenteret. Sagen er hørt i Ældreråd og Handicapråd forud for behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Når Social- og Sundhedsudvalget har besluttet placeringen af dagcenteret igangsættes den formelle høringsproces i MED-udvalg, Centerråd m.v. på det center der udpeges.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:
1. At afgive høringssvar om placering og indhold for dagcenteret til Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning
Ældrerådet er enige i at der skal gøres en indsats for de hjemmeboende demente med de beskrevne aktiviteter, men Ældrerådet mener bestemt ikke, at indsatsen skal ydes på et eksisterende plejecenter. Ældrerådet mener derimod, at der skal etableres et selvstændigt center med tilhørende uddannet personale, hvilket erfaringsmæssigt har vist sig at give gode resultater.

Ældrerådet anbefaler derfor, at der afsættes tilstrækkelige midler til at etablere et eller flere selvstændige dagcentre for borgere med let til middelsvær demens, gerne i en af kommunens bygninger med tilhørende have.

Ældrerådet mener, at Byrådet bør se de reelle behov i øjnene og afsætte væsentlig flere midler til etablering og drift af et dagcentertilbud til demente. En del af disse midler anbefales hentet fra Ældrepuljen 2016 / det hertil svarende bloktilskud, som nærmere beskrevet i pkt. 15.
15. Ældrepulje 2016
30.00G00 - 2015/14783

Sagsfremstilling
Indledning
Efter Social- og Sundhedsudvalgets indledende behandling den 3. juni 2015 af sagen om Ældrepulje 2016, er der indhentet forslag til anvendelse af Ældrepulje 2016 hos relevante parter. På den baggrund forelægges Social- og Sundhedsudvalget på møde den 12. august 2015 forslag til anvendelse af Ældrepulje 2016, til endelig beslutning.
Ældrerådet anmodes om høringssvar til det endelige forslag.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 3. juni 2015 at følgende indsatser fra Pulje til Løft af Ældreområdet for hhv. 2014 og 2015 skal videreføres i Gribskov Kommune i 2016 med følgende beløb:

Projekttitel 2016-beløb
Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med ingen/næsten ingen hjælp.
OG
Nedsættelse af kontingentet for selvtræning fra 500 kr./år til 250 kr./år.
300.000 kr.
Forebyggende træning i dagcentertilbud 500.000 kr.
Tandsundhed 350.000 kr.
Ernæringsindsats 550.000 kr.
2 aflastningspladser for demente borgere 570.000 kr.
Demenskoordinatorfunktion 600.000 kr.
Dagcentertilbud for borgere med demens 800.000 kr.
2 aflastningspladser 550.000 kr.
Støtte til borgere med demens og deres pårørende 600.000 kr.
IT: Tablets til brug for ældre 850.000 kr.
Velfærdsteknologiske hjælpemidler 550.000
Seniorcenter 300.000
I alt 6.520.000 kr.


Det forventes, at Gribskov Kommune i 2016 vil modtage ca. 9 millioner kr. fra puljen til indsatser på ældreområdet. Det vil sige at der er 2,5 millioner kr. at prioritere yderligere indsatser for i 2016.

Forslag
Som led i afdækningen af ønsker til indsatser via puljen er Ældreråd, plejecentre og herunder Centerråd, hjemmeplejeleverandører m.fl. blevet hørt om evt. forslag. Der er samlet set modtaget i alt 10 følgende forslag:

1. Fremskudt visitation på Frederikssund Sygehus
Der oprettes en funktion med fremskudt visitation på Frederikssund Sygehus tilsvarende den funktion Gribskov kommune i dag har på Hillerød Sygehus. Formålet er at sikre at de af kommunens borgere, der udskrives fra sygehuset, hurtigere får den rette pleje og omsorg ved hjemkomst. Der skal afsættes timer så en medarbejder kan varetage funktionen.
Beløb: 500.000 kr. Der er beregnet en fuldtidsstilling til en medarbejder med social-/sundhedsfaglig baggrund.

2. Oprettelse af separat dagcenterenhed for hjemmeboende demente
Der oprettes et dagcenter for let-/begyndende demente borgere i en separat bygning der ikke er beliggende på eller en del af et plejecenter, således at de demente der anvender tilbuddet føler sig mindst muligt "syge". Dagcentret har samme målgruppe, åbningstid og indhold som det dagcenter, der er under oprettelse på et af plejecentrene.
Beløb: Drift: 800.000 kr. Etablering: 500.000 kr. (engangsudgift). Det er forudsat, at centeret kan etableres i eet af kommunens eksisterende huse/bygninger.

3. Opgradering af klippekortordningen til at øge livskvaliteten hos ældre
Der afsættes yderligere midler til opgradering af den eksisterende klippekortordning således at der bliver flere midler i den samlede pulje. Det vil betyde mulighed for yderligere timer hos den enkelte borger, mulighed for at spare mere op til samlet anvendelse for den enkelte og flere muligheder for aktiviteter m.v. som kan øge livskvaliteten hos den enkelte ældre.
Beløb: 500.000 kr. (kommunen har fået 658.000 kr. i puljen fra ministeriet til ordningen).

4. Styrket indsats for udsatte borgere på plejecentre, med psykisk sygdom og/eller misbrug.
Formålet er at understøtte, at borgere på plejecentrene med psykisk sygdom og/eller misbrug i højere grad sikres et pleje -og behandlingstilbud, som tager højde for deres særlige fysiske og psykiske problemstillinger. På PlejeGribskovs plejecentre udgør andelen af borgere med misbrug og/eller psykisk sygdom ca. 27% og på Toftebo ca. 45%. Personalet skal kompetenceudvikles og henvisnings- og behandlingsmuligheder afdækkes ift målgruppen, herunder også for demente med psykisk sygdom og/eller misbrug. Se bilag for uddybning. Beløb: 600.000 kr. til undervisning, personaledækning, afdækning af henvisnings- og behandlingsmuligheder for alle 5 plejecentre samt Toftebo.

5. Styrket indsats for borgere med demens.
Formålet er at understøtte, at den samlede indsats i forhold til demente og deres pårørende giver mest mulig livskvalitet og tryghed for demente i og uden for skærmede afsnit. På PlejeGribskovs 2 centre udgør andelen af borgere med demens uden for de skærmede afsnit ca. 35% og på Toftebo ca. 15%. På grund af den demografiske udvikling forventes andelen af demente at være fordoblet i Region Hovedstaden i 2030. Det er derfor et ønske at udvikle personalets kompetencer til i stigende grad at håndtere demente og pårørende både i og uden for de skærmede afsnit. Indsatsen indeholder yderligere styrkelse af kompetencerne hos personalet ift demente borgere. Se bilag for uddybning.
Beløb: 500.000 kr., som dækker undervisning og personaledækning for alle 5 plejecentre samt Toftebo.

6. Aktivitets -og nyttehaver på plejecentre og center for midlertidigt ophold
Formålet er at give beboerne på plejecentrene samt Toftebo let tilgængelig mulighed for at stimulere sanserne og styrke funktionsniveauet med udendørs aktiviteter. Haverne skal etableres som nytte- og aktivitetshaver, som beboere og pårørende har adgang til, og som sundhedspersonale, terapeuter og aktivitetscentrene kan anvende til træning og aktivitet. Haverne skal etableres i tilknytning til plejecentrene hvorfor boligselskaberne, der ejer plejecentrene, skal høres/inddrages.
Beløb: 500.000 kr. til etablering af haver på de 5 plejecentre samt Toftebo.

7. Indkøb og anvendelse af apps til forebyggelse
Indkøb og anvendelse af forskellige apps til tablets, smartphones m.v., der kan understøtte forebyggelse. F.eks. vil de ældre, der deltager i et rehabiliteringsforløb via §83a efter de 8 ugers forløb, kunne fortsætte med at træne og registrere træningen via app'en.
Beløb: 150.000 kr.

8. Borgernære ydelser
Pulje til diverse borgernære ydelser. Borgernære ydelser er indsatser tæt på borgernes hverdagsliv, såsom rygestopkurser, motions- og bevægelseskurser, kostkurser m.v. Ydelserne kan tilrettelægges på basis af borgerens hele "liv" og dermed dække borgerens social-, undervisnings-, beskæftigelses- og fritidsområde. Ydelserne er målrettet borgere over 65 år. Ydelserne skal håndtere hyppige og mindre komplekse tilstande, mens de mere komplicerede håndteres i andet regi. Ydelserne skal tage afsæt i og koordineres ift borgernes konkrete livssituation og målrettes konkrete behov i relation hertil. Ydelserne kan både omfatte generel sundhedsfremme og forebyggelse, tidlig opsporing, udredning, behandling, pleje, genoptræning/rehabilitering og palliation.
Beløb: 1 mio kr., som afsættes i en pulje der kan uddeles til projekter indenfor området. Der udarbejdes rammebeskrivelse for de projekter, som kan indgå. Alle kan søge.

9. Forebyggende træning
Pulje til forebyggende træning, for borgere over 65 år.
Træningen har til formål at styrke borgerens krop forebyggeligt således at den bedre kan modstå og evt. udsætte skader, sygdom m.v. Træningen kan eksempelvis være specifikke styrke-, kredsløbs-, fleksibilitets-, koordinations- og muskeludholdenhedsøvelser, som styrker de enkelte led/dele i kroppen.Træningen kan også øge styrke, udholdenhed og stabilitet omkring kropsstammen (bækkenbund, mave og ryg) med henblik på øget funktion og koordination. Dette nedsætter risikoen for både akutte og kroniske skader m.v.
Beløb: 1 mio kr., som afsættes i en pulje der kan uddeles til projekter indenfor området. Der udarbejdes rammebeskrivelse for de projekter, som kan indgå. Alle kan søge.

10. Opretholde serviceniveau
Opretholdelse af kommunens serviceniveau på en række områder trods besparelser.
Beløb: 2,5 mio. kr. som prioriteres ifm. evt. vedtagelse af besparelser på området.

Centerrådet fra Helsingegården støtter Ældrerådets forslag.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at de indsatser fra Ældrepulje 2014 og 2015, som udvalget på mødet den 3. juni anbefalede videreført, videreføres i 2016 med de anførte beløb.
Administrationen anbefaler endvidere, at udvalget drøfter de modtagne forslag og vurderer dem i sammenhæng med kommunens øvrige indsatser på ældreområdet, samt prioriterer om nogen af forslagene, og evt. hvilke, der skal prioriteres i Ældrepulje 2016, for de "resterende" midler på ca. 2,5 mio. kr.
Hvis udvalget vælger ikke at prioritere nogle af de indkomne forslag skal udvalget udpege hvilke indsatser, der så skal prioriteres for de "resterende" midler i puljen for 2016.Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138

Økonomi
Det forventes at Gribskov Kommune vil modtage ca. 9 mio. kr. fra Pulje til Løft af Ældreområdet i 2016.

Bilag
Bilag til Ældrerådet den 3.8.2015: Forslag til Ældrepulje 2016 fra PlejeGribskov (dok.id 2015/14783 007)

Administrationens indstilling
Det indstilles, at:

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar til det endelige forslag til prioritering af indsatser for Ældrepulje 2016.

  Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at de afsatte midler til tablets til ældre (850.000 kr.) overføres til restpuljen, som herefter andrager 3,35 mio. kr.

Restpuljen anbefales herefter fordelt således:

1. Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital, Frederikssund Afdeling: 500.000 kr.
2. Oprettelse af separat dagcenterenhed for hjemmeboende demente: 2.350.000 kr. som supplement til de allerede afsatte 800.000 kr. og de i 2015 afsatte 1.300.000 kr.
3. Opgradering af klippekortordningen til at øge livskvaliteten til ældre: 500.000 kr.

Ad pkt. 2.: Jf. redegørelsen under pkt. 14:

Ældrerådet er enige i at der skal gøres en indsats for de hjemmeboende demente med de beskrevne aktiviteter, men Ældrerådet mener bestemt ikke, at indsatsen skal ydes på et eksisterende plejecenter. Ældrerådet mener derimod, at der skal etableres et selvstændigt center med tilhørende uddannet personale, hvilket erfaringsmæssigt har vist sig at give gode resultater.

Ældrerådet anbefaler derfor, at der afsættes tilstrækkelige midler til at etablere et eller flere selvstændige dagcentre for borgere med let til middelsvær demens, gerne i en af kommunens bygninger med tilhørende have.

Ældrerådet mener, at Byrådet bør se de reelle behov i øjnene og afsætte væsentlig flere midler til etablering og drift af et dagcentertilbud til demente. En del af disse midler anbefales hentet fra Ældrepuljen 2016 / det hertil svarende bloktilskud, som nærmere beskrevet i pkt. 15.
Efterretningssager

16. Brugertilfredshedsundersøgelse
29.00G00 - 2015/11351

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet sag om brugertilfredshedsundersøgelse til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 22. april 2015, at der skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse for områderne hjemmepleje, plejecentre, genoptræning og madservice og -levering. Spørgeskemaerne skal udarbejdes med udgangspunkt i temaer fra KL og tilpasses lokale forhold.

Sagsfremstilling
Administrationen har på baggrund af tre indkommende tilbud valgt TNS Gallup til at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen falder i faserne: opstart, opsætning, indsamling af data, analyse og rapportering.

I den igangværende opstartsfase har der været afholdt møde med repræsentanter fra Ældreråd, Ældresagen og flere af centerrådene på plejecentrene.

På mødet blev spørgeskemaerne gennemgået og kommenteret, og er efterfølgende blevet tilrettet. Muligheden for at involvere frivillige i gennemførelsen af undersøgelsen blev ligeledes drøftet. Der var opbakning til at involvere frivillige i den fase, hvor indsamlingen af data finder sted.

På den baggrund er der igangsat et arbejde med at rekruttere frivillige interviewere, som kan understøtte gennemførelsen af interviews med de borgere, der efter et fagligt skøn kan gennemføre undersøgelsen. De frivillige interviewere vil forud for undersøgelsen blive undervist og grundigt briefet i, hvordan et interview skal forløbe af TNS Gallup. Interviewerne vil repræsentere Gallup, som vil sikre at interviewene foregår på neutral og objektiv vis. De frivillige interviewere vil som udgangspunkt understøtte alle tre brugertilfredshedsundersøgelser. I tilfælde af at der ikke kan rekrutteres frivillige interviewere, vil det være muligt at benytte interviewere fra TNS Gallup.

Proces ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse
Undersøgelsen forventes gennemført i følgene trin:

 1. Udarbejdelse af spørgeskemaer med input fra frivillige (juni 2015)
 2. Behandling i Social og Sundhedsudvalget (aug. 2015)
 3. Opstartsmøde hvor leverandørerne orienteres om proces.(august 2015)
 4. Spørgeskemaer udsendes til ca. 1780 ældre der modtager hjemmepleje og ca. 800 genoptræningsborgere (september/ oktober 2015)
 5. Interviews af ca. 320 borgere på plejecentrene (september/ oktober 2015)
 6. Databehandling og analyse (november/ december 2015)
 7. Afrapportering til Social og Sundhedsudvalget (januar 2015)


Der vil blive benyttet personlige interviews på plejecentrene. I hjemmeplejen og i genoptræningen vil borgerne modtage et spørgeskema pr. post, med efterfølgende mulighed for telefoninterviews. TNS Gallup forventer en svarprocent for plejecentrene på 50% og 70% for genoptræningen og hjemmeplejen.

Alle borgere modtager et brev sammen med spørgeskemaet, hvor der findes en beskrivelse af baggrund for undersøgelsen, en introduktion til hvordan undersøgelsen gennemføres og en mulighed for hjælp i tilfælde af, at borgeren har problemer med besvarelsen. De benyttede spørgsmål i spørgeskemaerne er alle udarbejdet i regi af KL eller af TNS Gallup og benyttet i flere andre kommuner.

Undersøgelsen afrapporteres dels i en række rapporter henvendt til enhederne (ledere og medarbejdere) og dels som en samlet hovedrapport med de overordnede resultater, henvendt til det overordnede niveau. Hovedrapporten indeholder bla. sammenfatninger, samlet tilfredshedsscore og tværgående analyser, som sammenligner på tværs af enhederne. Afrapporteringen sker i en let tilgængelig form, med konkrete forslag til forbedringer.

TNS Gallup tilbyder afslutningsvis at præsentere rapporterne for de involverede parter, eksempelvis politikere, råd, nævn og ledere.

Temaer i spørgeskemaer
Der spørges ind til følgende områder hos hjemmeboende borgere

 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Mad og måltider
 • Praktiske forhold
 • Kontaktperson
 • Hjælperne
 • Samlet vurdering
 • Det frie valg
 • Overordnet betragtning (TRIM)
 • Om dig

Der spørges ind til følgende områder hos borgere Plejecentre:

 • Din bolig
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Mad og måltider
 • Personalet
 • Samlet tilfredshed
 • Tilfredshed ved indflytning
 • Overordnet betragtning (TRIM)

Der spørges ind til følgende områder hos modtagere af genoptræning:

 • Information inden genoptræningen
 • Selve genoptræningen
 • Fysiske rammer
 • Din samlede tilfredshed med genoptræningen
 • Overordnet betragtning (TRIM)
 • Baggrundsoplysninger

  Økonomi

Social- og Sundhedsudvalget har afsat 400.000 kr. i Pulje til Løft af Ældreområdet 2015 til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen.

Bilag
Spørgeskemaerne eftersendes til Ældrerådet i uge 30, hvor skemaerne er færdig fra grafiker.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og imødeser resultatet af brugerundersøgelsen med stor forventning.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:15 PM