Ældrerådet

Publiceret 22-06-2015

Mandag den 22-06-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
12 Ældrepulje 2016

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

12. Ældrepulje 2016
30.00G00 - 2015/14783

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Ældrerådet til høring om hvilke projekter der bør prioriteres i puljen til løft af ældreområdet for 2016. Ældrerådets forslag indgår i den samlede prioritering med øvrige forslag fra relevante parter, og de konkrete forslag der skal prioriteres i 2016 besluttes endeligt af Social-og Sundhedsudvalget.

Indledning
Partierne bag Finansloven for 2014 besluttede at afsætte 1 mia. kr. til fordeling mellem kommunerne i 2014 og frem til løft af ældreområdet. Puljen for 2015 til Gribskov var på 8.748.000 kr. og forventes i 2016 at beløbe sig til knapt 9 mio. kr.

Puljens målgruppe er, som i 2014 og 2015, ældre borgere, der har behov for hjælp. Da midlerne fra 2015 er gjort varige, kan de også prioriteres til indsatser, der rækker udover en etårig periode, hvilket Social- og Sundhedsudvalget også prioriterede at gøre med puljen for 2015.


Sagsfremstilling
Som afsæt for prioritering af temaer og indsatser i Pulje til Løft af Ældreområdet 2016 er nedenfor en oversigt over de indsatser som Social- og Sundhedsudvalget prioriterede i 2015. Oversigten indeholder anbefaling til, hvilke indsatser administrationen anbefaler videreført i 2016. Beløbene i 2016 er reguleret til 2016-niveau.

Imidlertid har ministeriet oplyst, at der pt. pågår en evaluering af 2014 puljeansøgningerne. Når evalueringen foreligger, træffes endelige beslutning om, hvorvidt midlerne skal søges eller tildeles via bloktilskuddet i 2016. Det skal bemærkes, at puljen forventes overført til bloktilskud i 2016 jf. tidligere udmeldinger.

2015 Projekttitel Budget 2016 Anbefaling
1. Forebyggende træning OG
Nedsættelse af kontingentet for selvtræning
250.000 kr. 300.000 kr. Anbefales videreført.
Af prioriteringskatalog for budget 2016-19 fremgår det, at en vej til at hente besparelser er at hæve gebyret til selvtrænerordningen fra 250 til 500 kr. årligt. Hvis udvalget vælger at fastholde kontingentet på 250 kr. årligt vil besparelsen i prioriteringskataloget være mindre. Tilsvarende hvis udvalget vælger at hæve gebyret til 500 kr. årligt vil udgiften til ordningen bortfalde i pulje til løft af ældreområdet 2016.
2. Forebyggende træning i dagcentertilbud 500.000 kr. 500.000 kr. Anbefales videreført.
Den vedligeholdende træning i dagcentertilbuddet bortfalder, hvis indsatsen ikke videreføres.
3. Tandsundhed 300.000 kr. 350.000 kr. Anbefales videreført.
Indsatsen bidrager til at forebygge (gen)indlæggelser på sygehuset, og dette potentiale udløses ikke, hvis indsatsen bortfalder.
4. Ernæringsindsats 520.000 kr. 550.000 kr. Anbefales videreført. 1- årig stilling. Ophører indsatsen, må det forventes, at flere borgeres fejlernæring ikke opdages i tide til at iværksætte forebyggende tiltag.

Dette forventes at øge udgifterne til bl.a. forebyggelige (gen)indlæggelser.
5. Brugertilfredshedsmåling 450.000 kr. - Indsatsen kan afsluttes i 2015.
6. 2 aflastningspladser for demente borgere (videreført fra 2014) 550.000 kr. 570.000 kr. Anbefales videreført. Pladserne er belagt 95% af tiden. Nedlægges de, vil det medføre øget pres på plejecenterboliger og færre muligheder for tidligere udredning af borgere og aflastning af pårørende.
7. Demenskoordinator-
funktion (videreført fra 2014)
600.000 kr. 600.000 kr. Anbefales videreført.
1- årig stilling. Den tidligere opsporing af demente borgere og øget indsats til information om demens til pårørende, foreninger m.v. nedjusteres, hvis indsatsen bortfalder.
8. Dagcentertilbud for borgere med demens 1.300.000 kr. 800.000 kr. Anbefales videreført. Ophører indsatsen, er der ikke noget dagligt tilbud i kommunen til demente borgere, hvis ægtefælle varetager den primære pleje og samtidig skal passe job udenfor hjemmet.
9. 2 aflastningspladser 530.000 kr. 550.000 kr. Anbefales videreført. Nedlægges pladserne,
vil det medføre øget pres på plejecenterboliger og færre muligheder for tidligere udredning af borgere og aflastning af pårørende.
10. Trykfølsomme gulve 150.000 kr. - Afsluttes i 2015.
11. Støtte til borgere med demens og deres pårørende 600.000 kr. 600.000 kr. Anbefales videreført. 1- årig stilling. Ophører indsatsen, vil det betyde mindre støtte og rådgivning ift demente borgere.
12. Redskaber til svækkede borgere på plejecentre 100.000 kr. - Afsluttes i 2015.
13. Cykler til plejecentre 150.000 kr. - Afsluttes i 2015.
14. IT: Tablets til brug for ældre 500.000 kr. evt. 850.000 kr. Projektet kan evt. afsluttes i 2015. Projektet er startet i 2015 og er ikke fuldt implementeret ultimo 2015, hvilket dermed ej heller vil ske, hvis det stoppes, og erfaringerne ikke udbredes til øvrige plejecentre, hvis der ikke afsættes midler til videreførsel.
15. Diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler 1.150.000 kr. 550.000 kr. Anbefales videreført i 2015 - evt. færre midler. Indsatsen indgår i tilgangen "Nye Veje", der skal understøtte, at flest borgere kan klare sig selv. Afsættes der ikke midler, vil det være svært at hente de politisk vedtagne besparelser.
16. Effektevaluering af indsatser på ældreområdet 500.000 kr. - Afsluttes i 2015 og overgår til alm. drift.
17. Trådløst netværk på plejecentre 350.000 kr. - Afsluttes i 2015 og overgår til alm. drift.
18. Seniorcenter 300.000 kr. 300.000 kr. Anbefales videreført mhp. at sikre implementering og drift af seniorcentret.
I alt 8.748.000 kr. 5.670.000 kr.
evt. 6.520.000 kr. hvis projekt 14 færdiggøres.

Som det fremgår af ovenstående skema, anbefales indsatser for omkring 6.000.000 kr. i 2016-puljen videreført.

Indsatser
Social- og Sundhedsudvalget har for 2014- og 2015-puljen særligt prioriteret indsatser indenfor følgende temaer:

 • Velfærdsteknologi - bl.a. afprøvning af I-Pads til ældre, loftslifte, online træning m.v.
 • Forebyggende træning - bl.a. træningsredskaber både til selvtrænerordninger og plejecentre, herunder cykler m.v.
 • Demens - demenskoordinator, psykolog, demensalarmer, demensdagcenter mv.
 • Forebyggelse af indlæggelser - etablering af aflastnings- og udredningspladser


Følges administrationens anbefaling ift. indsatser, der videreføres, vil der være ca. 3.000.000 kr. i puljen for 2016 til disponering til nye tiltag.

Ældrerådet kan drøfte prioriteringen af midlerne for 2016 ud fra følgende temaer:

 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje.
 3. Bedre forhold for de svageste ældre, bl.a. på plejecenter.
 4. Opretholde serviceniveauet på en række områder på trods af besparelser.


Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Ældrerådet drøfter og giver input til temaer og indsatser i Pulje til Løft af Ældreområdet 2016 og at Rådet drøfter muligheden for at anvende en andel af puljen til at hente de besparelser, som udvalget skal finde i forbindelse med budget 2016-19.

Administrationen anbefaler, at der fortsat prioriteres investering i velfærdsteknologiske hjælpemidler, da dette understøtter udvalgets prioritering af tilgangen "Nye Veje", der skal understøtte, at flest borgere kan klare sig selv.

Administrationen anbefaler, at der ikke afsættes yderligere midler til indkøb af træningsredskaber, cykler m.v., da det vurderes, at behovet er opfyldt på plejecentrene for nu med indkøb fra Ældrepuljen 2014 og 2015.

Den videre proces
På baggrund af Ældrerådets anbefaling om prioritering af midlerne for 2016, samt de forslag der evt. modtages fra øvrige interessenter, forelægges Social- og Sundhedsudvalget på møde den 12. august 2015 en række konkrete forslag til indsatser for Pulje til Løft af Ældreområdet 2016.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138.

Økonomi
Det forventes, at der tildeles Gribskov Kommune ca. 9.000.000 kr. i Pulje til Løft af Ældreområdet for 2016.

Høring
For at inddrage relevante parter er der udsendt anmodning til relevante parter (udover Ældrerådet også plejecentrene, hjemmeplejen m.v.) om evt. ønsker til projekter til Ældrepulje 2016, til endelig prioritering i Social- og Sundhedsudvalget. Evt. ønsker vil indgå i Social- og Sundhedsudvalgets samlede og endelige prioritering af midlerne for 2016.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:
1. at afgive anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget om hvad midlerne i Ældrepulje 2016 bør prioriteres til.


Beslutning

 1. Ældrerådet anbefaler, at der oprettes en fremskudt visitation på Frederikssund Sygehus.
 2. Ældrerådet ønsker, at der oprettes en separat dagcenterenhed for hjemmeboende demente.
 3. Ældrerådet ønsker, at der tilføres ressourcer til udvikling og opgradering af en klippekortordning på en sådan måde, at det sikres, at ressourcen faktisk anvendes til at øge livskvaliteten hos de ældre, og ikke blot indgår som tilskud til leverandøren.


 


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 13; kontraktopfølgning. Ældrerådet afgav bemærkninger til Social- og Sundhedsudvalget

Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
03:00 PM