Ældrerådet

Publiceret 13-04-2015

Mandag den 13-04-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
7 Opfølgning på udmøntning af Pulje til Løft af Ældreområdet 2014

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Annelise Torne Zinck

Meddelelser:Efterretningssager

7. Opfølgning på udmøntning af Pulje til Løft af Ældreområdet 2014
30.00G00 - 2014/20323

Sagsfremstilling
Indledning
Som opfølgning og afslutning på Pulje til Løft af Ældreområdet 2014 (Ældrepulje) forelægges Ældrerådet en afsluttende status for de projekter, som Gribskov Kommune ansøgte og fik støtte til fra puljen, til efterretning.

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune søgte og fik bevilget 8.500.000 kr. til i alt 12 projekter under Pulje til Løft af Ældreområdet.

De 10 af projekterne er afsluttet mens 2 er delvist gennemført og fortsat igang. Disse 2 er under færdiggørelse/implementering og afsluttes i løbet af 2015.

Der er indsendt status for de enkelte projekter til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold som har bevilliget midlerne ligesom der i april indsendes regnskab for anvendelse af midlerne.

I skemaet herunder fremgår en oversigt over projekterne og en status for dem:

Indsats Beløb
Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
1. Velfærdsteknologi:
Implementering af online træning og IT baseret genoptræning.
Bevilget:
430.000 kr.

Anvendt:
Midlerne er anvendt primo 2015.
2. Forebyggelse og rehabilitering:
Etablering af udendørs motionsbane for ældre.
Bevilget:
135.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
3. Forebyggelse:Træningsredskaber til brug for selvtræning i træningslokaler på kommunens plejecentre. Bevilget:
260.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
4. Forebyggelse og rehabilitering:
 • En kortlægning af borgernes vej gennem systemet, med det formål, at få det fulde overblik over borgernes potentialer for henholdsvis rehabiliterende, aktiverende og kompenserende pleje.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere i driften gennem en praksisnær undervisning.
Bevilget:
900.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
5. Øge serviceniveauet indenfor madservice:
Tilbyde beboere på plejecentre mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt.
Bevilget:
100.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
6. Forebyggelse og rehabilitering:
Effektevaluering i forhold til indsatser på ældreområdet, herunder benchmarking af kommunens leverandørs indsatser på hjemmehjælps- og plejecenterområdet.
Bevilget:
500.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejecenter
7. Forebyggelse:Implementering af ”Aktivt Ældreliv” - et projekt hvor ensomme og isolerede ældre bliver identificeret og får tilbudt aktuelle, lokale og relevante frivillige tilbud. Bevilget:
300.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
8. Velfærdsteknologi:
Implementering af loftslifte med tilhørende integreret plejestole på alle kommunens plejecentre.
Bevilget:
3.550.000 kr.

Anvendt:
Størstedelen af midlerne er anvendt til indkøb af hjælpemidler (stole og lifte) til plejecentrene. Der er 175.000 kr. tilbage som er søgt overført i ministeriet til 2015, til anvendelse til uddannelse på plejecentrene ifm de nye hjælpemidler.
9. Velfærdsteknologi og styrket demensindsats:
Implementering af demensteknologi på de plejecentre, som endnu ikke har installeret en ”demensalarm”.
Bevilget:
1.170.000 kr.

Anvendt:
Der er primo 2015 indkøbt hardware. Resten af midlerne skal anvendes til etablering. Hele beløbet er søgt overført til 2015 i ministeriet.
10. Styrket demensindsats:
Opstart af pilotprojekt ”Motion til borgere med demens”, målrettet hjemmeboende borgere, aktiviteten finder sted på kommunens plejecentre.
Bevilget:
125.000 kr.

Anvendt:
Hovedparten af midlerne er anvendt i 2014, men projektet var overfinasieret ift det interesserede antal nye brugere. Derfor er der overført lidt midler til 2015, idet det forventes, at der opstartes flere hold efterhånden som de gode erfaringer spreder sig. Der er opstartet et hold yderligere ultimo 2014.
11. Oprettelse af to midlertidige demenspladser Bevilget:
500.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.
12. Demenskoordinatorfunktion Bevilget:
550.000 kr.

Anvendt:
Alle midlerne er anvendt.Status på projekterne
Status for projekterne i Pulje til Løft at Ældreområdet 2014 er følgende:

Projekt 1: Implementering af online træning og IT baseret genoptræning
Formål:
Give borgere, der bor i eget hjem, mulighed for at få en mere fleksibel genoptræning i eget hjem via skærme, hvorved kørsel til og fra træningscenteret kan undgås.

Indhold:
Indsatsen omfatter anskaffelse af materiel, herunder skærme, samt undervisning af medarbejdere.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Målgruppen for indsatsen er afgrænset til borgere, der har behov for hjælp efter Servicelovens §83, og hvor det vurderes, at et målrettet og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre funktionsevnen. Disse borgere skal være selvhjulpne nok til at kunne håndtere et hjemmetræningstilbud.
Der er indgået kontrakt med Digirehab, som har udviklet et træningssystem, hvor der via tablets kan trænes med borgere i deres eget hjem. Træningssystemet indtænkes som en del af udmøntningen af §83a, som Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget på møde i februar 2015.

Træningssystemet opstartes hos borgerne i 2. kvartal 2015. Det forventes at ca. 100 borgere får mulighed for at afprøve træningssystemet.

Projekt 2: Etablering af udendørs motionsbane for ældre
Formål:
Der etableres en udendørs motionsbane udenfor et plejecenter med henblik på at øge mulighederne og tilgængeligheden for ældre borgeres muligheder for at dyrke motion.

Indhold:
Der er etableret en udendørs motionsbane udenfor kommunes største plejecenter, Helsingegården i et tæt samarbejde med Gribskov Seniorcenter.
Motionsbanen giver Gribskov Seniorcenter mulighed for at oprette et ugentligt træningshold med frivillige instruktører, samt inddrage banen i allerede etablerede motionshold som f.eks. stavgang og cykling med forebyggende sigte.
Helsingegården får mulighed for at anvende udendørsarealer i den rehabiliterende undervisning i genoptræningscenteret på plejecenteret.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Motionsbanen er etableret og indviet ved reception med deltagelse af mange interesserede og bruges både af ældre og pårørende på Helsingegården og Gribskov Seniorcenter og af forbipasserende borgere. Helsingegården oplyser at banen har øget antallet af ældre på Helsingegården, der får forebyggende motion, end før anlæggelse af banen.

Projekt 3: Træningsredskaber til brug for selvtræning i træningslokaler på kommunens plejecentre
Formål:
Understøtte mulighederne for at ældre borgere har et sundt og aktivt liv

Indhold:
Gribskov Kommune har en selvtrænerordning, hvor pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere har mulighed for at benytte træningslokalerne på kommunens plejecentre indenfor bestemte tidsrum. På tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen til Ældrepulje 2014 var 354 borgere tilmeldt ordningen.
Indsatsen indeholder investering i ekstra træningsmaskiner, så disse kan understøtte mulighederne for selvtræning hos kommunens borgere.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Der er indkøbt nye og flere træningsredskaber, som har betydet, at flere ældre er blevet engageret i selvtrænertilbuddet i kommunen, da der nu findes træningsredskaber til alle behov. Der er skønsmæssigt startet yderligere ca. 50 ældre borgere i selvtræner-tilbud efter indkøbet af nye maskiner, og indkøbet har dels sikret udskiftning af slidt udstyr samt indkøb af nyt efter ønske fra brugerne.

Projekt 4: Kortlægning og Kompetenceudvikling
Formål:
Indsatsen er to-delt og har derfor to formål:

  • Kortlægge hvordan der arbejdes med den aktiverende og rehabiliterende tilgang hos myndighed og leverandører herunder borgerens oplevelse af dette.
  • Styrke kompetencer hos medarbejdere hos myndighed og leverandører ift. at arbejde aktiverende og rehabiliterende for at understøtte at borgere bliver længst muligt i "eget liv" .


Indhold:
Gribskov Kommune har arbejdet med udgangspunkt i den aktiverende og rehabiliterende tilgang i en årrække. I forbindelse med udvikling af nye kvalitetsstandarder og en ny måde at organisere kommunes pleje og træning på, sættes der yderligere fokus på området, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere samt organisering af arbejdet med den aktiverende og rehabiliterende tilgang.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Konsulentfirmaet Implement har med udgangspunkt i følgende formål kortlagt området for arbejdet med den aktiverende og rehabiliterende tilgang i Gribskov Kommune:

 1. Hvor langt man er kommet med at implementere den aktiverende/rehabiliterende tilgang herunder realisering af krav i service-beskrivelserne og
 2. At identificere eventuelle supplerende indsatser, der kan være hensigtsmæssige for at sikre fuld implementering af denne tilgang.

Implement har kortlagt hvordan både myndighed og leverandører arbejder med den aktiverende og rehabiliterende tilgang - og borgerne er blevet spurgt hvordan de oplever, at den hjælp de får, er aktiverende og rehabiliterende. Resultatet af kortlægningen peger bl.a. på, at samspillet mellem myndighed og leverandører bør styrkes, så der er et bedre fælles afsæt for at arbejde ensartet med den aktiverende og rehabiliterende tilgang.

Kortlægningen har afdækket muligheder og udfordringer på følgende områder:

 • Samspil og koordination
 • Dokumentation og handleplaner
 • Inddragelse af borgerne
 • De konkrete indsatser


Kortlægningen anbefaler en række indsatser som kan styrke effekten på ovenstående områder.

På baggrund af kortlægningen er der udviklet motivationsguider og dialogredskaber til medarbejdere hos både myndighed og leverandører. Formålet med dialogredskaberne er at understøtte en mere systematisk og fokuseret dialog med borgerne med afsæt i borgerens egne ressourcer og ønsker. Der uddannes ca. 20 ambassadører blandt medarbejdere på plejecentre, hjemmepleje m.v., som skal sikre dels den praktiske igangsættelse af arbejdet med dialogredskaberne og dels undervisning af kolleger. Undervisningen er igang og værktøjerne er stort set færdigudviklede i samarbejde med medarbejderne.

Indsatsen kommer til at strække sig over flere år, men forventes at give et ændret borgerfokus og ændrede arbejdsgange, som i højere grad inddrager den enkelte borgers ressourcer og ønsker i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor den enkelte.

Projekt 5: Tilbyde beboere på plejecentre mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt.
Formål:
Tilbyde borgerne på plejecentre mulighed for noget ekstra godt i hverdagen.

Indhold:
Midlerne er fordelt på plejecentrene så der er mulighed for at tilbyde borgerne et glas vin, øl eller snaps eller andet lækkert yderligere 1 gang ugentligt til borgerne der ønsker dette.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Plejecentrene har haft mulighed for at disponere midlerne bredt set, så der er taget hensyn til borgere på plejecentrene ikke tåler/ikke har godt af alkohol grundet bl.a. demens og/eller stærk medicin. Derfor har plejecentrene anvendt midlerne generelt til ekstra gode madoplevelser sammen med borgerne – indkøb af is og frisk fisk på havnen, jordbærplukning og -spisning, festmiddage m.v. Pengene er kommet alle borgere på plejecentrene til gode.

Projekt 6: Effektevaluering i forhold til indsatser på ældreområdet
Formål:
Få implementeret effektstyring i tilrettelæggelsen af indsatser på ældreområdet med henblik på at få prioriteret indsatser der har størst effekt for borgerne fx borgernes evne til at klare sig selv længere.

Indhold:
Indsatsen omfatter undervisning i metoden effektevaluering og -styring blandt en række konsulenter i Gribskov Kommune. Forløbet varetages af BDO. Undervisningsforløbet har indeholdt en række workshops og er afsluttet med en præsentation af en række effektstyringsprojekter. Indsatsen anbefales af Hjemmehjælpskommissionen.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):

Der er i undervisningsforløbet arbejdet med en række konkrete projekter bl.a.:

 • Misbrugsbehandling
 • Triage
 • Midlertidige pladser
 • Loftslifte/badestole
 • Grib Livet (overordnet)
 • Grib Livet (uddannelsescenteret)
 • Afregning af §§85 og 97 ydelser med leverandører


Der er i undervisningsforløbet udarbejdet effektmål og effektstyringsmodeller for projekterne, således at effekten af dem kan måles efterfølgende. De nævnte projekter er igang. Så godt som alle de projekter, der arbejdes med i undervisningsforløbet har et rehabiliterende og forebyggende fokus. Projekterne og effekten af disse evalueres ud fra effektstyringsmålene, når projekterne er ge

Effektstyring og -måling vil fremadrettet være en integreret del af tilrettelæggelsen af nye indsatser på ældreområdet, sådan at vi i langt højere grad får sikret at indsatserne virker og får fraprioriteret de indsatser der ikke virker.

Projekt 7: Implementering af ”Aktivt Ældreliv"
Formål:
Forebygge ensomhed hos ældre uden pårørende.

Indhold:
Indsatsen indeholder oprettelse og drift af hjemmeside, hvor relevante aktivitetstilbud til ældre i Gribskov Kommune fremgår, undervisningsforløb for medarbejdere hos leverandører samt dialogmøder med frivillige foreninger.

Indsatsen gennemføres i samarbejdes med Marselisborg, som har gennemført lignende projekter i flere andre kommuner.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Der er etableret en hjemmeside, og der har været afholdt undervisning for både foreninger og (hjemme)plejepersonale i anvendelse af tilbuddet. Erfaringerne med reduktion af ensomhed blandt ældre som følge af tilbuddet er endnu begrænsede, men det forventes at udbredelsen af kommunens tilbud til ældre:

 • på en samlet og lettere tilgængelig måde via hjemmesideportalen og
 • via udbredelse af portalens funktion fra både foreninger, plejepersonale og via ældrecentre og -grupper,

vil medføre mindre ensomhed blandt ældre, idet der nu er nem adgang til de samlede oplysninger om tilbuddene til ældre i kommunen.

Projekt 8: Loftslifte på plejecentre
Formål:
Sikre beboerne på plejecentrene mere effektive, trygge og sikre forflytninger, samt bedre arbejdsmiljø for de ansatte med henblik på at undgå vrid- og løfteskader.

Indhold:
Indsatsen dækker anskaffelse af materiel (lifte og hygiejnestole), opsætning af lifte samt undervisning af medarbejderne ift. anvendelse.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Der er indkøbt og etableret loftslifte i alle kommunens plejeboliger samt mobile bade-/toiletstole til alle plejecentre m.v. Indkøbet er gennemført efter udbud. Både loftslifte og badestole forventes at medføre sikrere flytninger og mere værdige plejeforhold for borgerne i plejeboliger samt bedre arbejdsmiljø for de ansatte på plejecentrene med hensyn til at undgå løfte- og vridskader samt opnå bedre arbejdsstillinger.

Endvidere opnås der med hjælpemidlerne større egen-aktivitet og mere selvhjulpenhed hos borgerne, idet hjælpemidlerne i højere grad understøtter dette, hvilket giver en mere værdig pleje. Grundet de gode priser kommunen opnåede ved udbuddet er der indkøbt skinner og lifte samt badestole til samtlige plejecentre, incl. Toftebo, ligesom der er indkøbt enkelte ekstra hjælpemidler, som plejecentrene har ønsket sig.

Der er en rest på ca. 175.000 kr. af puljen, som er søgt overført til 2015. Der er ansøgt om at midlerne kan anvendes til uddannelse i forflytningsteknik på plejecentrene. Uddannelsen skal sikre at hjælpemidlerne anvendes konsekvent og optimalt. Uddannelsen er under planlægning og involverer alle de hjælpemidler, som er indkøbt til plejecentrene indenfor de sidste år, for at sikre at disse anvendes optimalt til glæde for borgere og plejepersonale.

Projekt 9: Implementering af demensteknologi - demensalarmer
Formål:
Give borgere med demens, som bor på plejecenter, mulighed for at færdes mere trygt og sikkert udenfor hjemmet herunder øge trygheden for de pårørende og plejepersonalet.

Indhold:
Indsatsen dækker indkøb og installation af selve alarmen samt dertil hørende kaldeanlæg og eventuelle ekstra funktioner, som kan kobles på. Der installeres alarmer på de plejecentre som ikke allerede har demens-alarmer.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Projektet er igangsat i 4. kvartal 2014 med et forventet implementeringsforløb i 2015. Alarmer til Toftebo er leveret og forventes monteret i løbet af marts/april måned. Herefter følger Bakkebo, hvor der forventes opstartsmøde primo april 2015 og Skovsminde, hvor der forventes opstartsmøde i august 2015. Der indkøbes/planlægges indkøbt ialt 31 demens-alarmer.

Udsigten, Trongården og Helsingegården indgår ikke i dette projekt da de alle fik nye kaldeanlæg i 2013. I forbindelse med indkøb af disse besluttede Social- og Sundhedsudvalget at investere i demensalarmer til Udsigten og Trongården, fordi det her var muligt geografisk at dække centrene med de begrænsede midler, der var til indkøb af alarmer. Helsingegården er dog nu i proces med at indhente tilbud på alarmer, således at de også dækkes.

Det forventes, at skabe større tryghed for både borgere og pårørende, at der installeres demens-alarmer på de sidste plejecentre, af hensyn til at kunne passe bedst muligt på de svageste borgere. Plejecentrene imødeser installationen af demens-alarmer.

Projekt 10: Motion til borgere med demens
Formål:
Understøtte livskvalitet hos borgerne med demens samt understøtte at borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau opretholdes længst muligt.

Indhold:
Der indkøbes og etableres udstyr på de plejecentre hvor der ikke allerede er oprettet tilbud om motion til borgere med demens.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Der er uddannet undervisere og indkøbt træningsudstyr til målgruppen af borgere med demens. Interessen har i første omgang fra borgerne været lidt mindre end forventet, men der forventes at komme flere borgere til efterhånden, som de gode erfaringer med tilbuddene formidles. Der er f.eks. allerede oprettet endnu et hold ultimo 2014, efter at de første par hold havde kørt et par gange. Det vurderes at behovet er dækket, således at alle de borgere der måtte ønske dette tilbud, også får det.

Projekt 11: Oprettelse af to midlertidige demenspladser
Formål:
Der oprettes to midlertidige pladser for borgere med demens. Formålet med oprettelse af de midlertidige pladser er at forebygge indlæggelse af borgeren på sygehus m.v., hvis borgerens behov for pleje og behandling kan klares tidligere i kommunen/primærsektoren f.eks. ved et kortere ophold på en midlertidig plads.

Indhold:
Etablering og drift af 2 midlertidige demenspladser på eksisterende plejecenter, Trongården, i kommunen.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Oprettelsen af de to pladser har dækket et stort behov og har dermed været en stor succes. Pladserne har stort set alle dage været beboet af borgere med demens enten som aflastning eller som ventepladser. Pladserne har i særdeleshed været effektive, hvor aflastningen er endt ud i permanent plads grundet det hurtigere og mindre belastende forløb for borgeren.
Belægningsprocenten på pladserne har været ca. 96%.

I forbindelse med evalueringen af pladserne oplyser Trongården, at der i flere tilfælde har vist sig en positiv udvikling hos borger og pårørende, ved at borgere er blevet flyttet tidligere og hurtigere fra hjemmet til mere faste rammer på en demensplads.

Projekt 12: Oprettelse af demenskoordinatorfunktion
Formål:
Formålet med indsatsen er at oprette en koordinerende funktion, som har til formål at sikre tidlig opsporing hos hjemmeboende borgere med demens.

Indhold:
Tidlig opsporing kan bl.a. ske ved forebyggende besøg, hvor demenskoordinatoren har til opgave at afdække behov i hjemmet og hos den pårørende med henblik på at understøtte, at borgere med demens kan være længst muligt i eget liv, og at den pårørende bliver støttet i pårørenderollen. Med et stigende antal af borgere med demens og med den demografiske udvikling med flere ældre i kommunen er der behov for en oprustning på området. Midlerne anvendes til at ansætte en visitator, så kommunens 2 demenskonsulenter kan anvende en større del af deres tid på demensområdet.

Resultat (hvad har indsatsen gjort for borgerne):
Der er ansat en ekstra medarbejder og dermed afsat yderligere timer til demenskoordinatorfunktionen i kommunen, hvilket har givet mulighed for tidligere opsporing og flere og mere koordinerede aktiviteter for kommunens demente borgere, til glæde for borgere og pårørende.

Den tidligere opsporing er så småt igang men har ikke kunnet gennemføres fuldt ud endnu grundet sen besættelse af stillingen. De 2 demenskoordinatorer forventer, at flere borgere fremadrettet vil kunne findes tidligere, bl.a. via oplysning om demens i foreninger, frivillighedscentre, seniorcentre m.v., hvilket iværksættes når stillingen bliver genbesat.

Generelt
Generelt har midlerne givet et løft på ældreområdet i kommunen på en lang række punkter og sikret flere oplevelser, flere muligheder og bedre arbejdsmiljø for ældre borgere og ansatte på plejecentre m.v. Midlerne har i den grad været et løft på området til en række projekter, som kommunen ellers ikke ville have kunnet gennemføre. Plejecentrene og frivillighedscentrene m.fl. har aktivt bidraget til gennemførelsen af projekter og sikring af, at pengene blev anvendt til glæde for flest mulige borgere indenfor de enkelte projekters formål.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM