Ældrerådet

Publiceret 10-03-2015

Tirsdag den 10-03-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Høring vedr. prioriteringskatalog, budget 2015-2018
6 Forslag til emner for Temaeftermiddage for seniorer


Efterretningssager
5 Opfølgende tilsyn i hjemmeplejen

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Inger Lymark

Meddelelser:
Sundhedscafeer: I 2015 er følgende datoer reserveret:
4. februar 2015: Inkontinens (er afholdt), 10.3, 22.4, 6.5, 21.5 , 20.10, 4.11
Øvrige arrangementsdatoer:
1.10: Ældremesse
18.11: Lungedag

Åbne

4. Høring vedr. prioriteringskatalog, budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/48263

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Ældrerådet til afgivelse af høringssvar til prioriteringskatalog vedr. implementering af budget 2015-18 på social- og sundhedsområdet. Prioriteringskataloget fremgår af denne dagsorden som bilag 1.

Baggrund
Der skal findes besparelser for cirka syv millioner kroner i løbet af i år og cirka 22 millioner kroner fordelt over de næste tre år. Baggrunden for besparelserne er flere uforudsete udgifter i 2014, som forventes at fortsætte de kommende år. En af de største poster er cirka 1.000 sygehusindlæggelser flere end beregnet og en stigning i udgifterne til borgere med handicap. Samtidig har Byrådet i den seneste budgetaftale valgt en ambitiøs satsning på flere områder, som betyder, at der ikke er råd til uforudsete udgifter. Derfor er opgaven for Social- og Sundhedsudvalget at finde tiltag, som reducerer udgifterne på udvalgets område.

Høringssvar
Prioriteringskataloget peger på forslag til tiltag, der kan bidrage til at reducere udgifterne på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Udvalget har besluttet at finde de nødvendige udgiftsreduktioner indenfor rammerne af tre temaer:

 1. Nye veje - dvs. nye metoder og måder at levere service og velfærd til borgerne på uden serviceforringelser, fordi borgerne bliver mere selvhjulpne.
 2. Udsættelse af aktiviteter - dvs. at forbruget vedr. visse aktiviteter udsættes i 2015 og først genoptages igen i 2016.
 3. Ændringer i serviceniveau - dvs. at levere mindre service til borgerne, hvis udgiftsniveauet ikke kan sænkes tilstrækkeligt igennem effektiviseringer og nye metoder (nye veje).


Kommunen opfordrer til, at der ved afgivelse af høringssvar tages hensyn til de tre temaer ovenfor og dermed til at afgive høringssvar, der:

  • peger på mulige prioriteringer eller effektiviseringer vedr. serviceniveau
  • peger på nytænkning af opgaveløsningen, f.eks. hvor civilsamfundet kan spille en rolle
  • peger på metoder, der kan gøre kommunens indbyggere mere selvhjulpne
  • peger på muligheder for forebyggelse af fremtidige kommunale udgifter - f.eks. gennem at øge sundheden blandt kommunens indbyggere
  • peger på aktiviteter, der kan udsættes
  • primært peger på merudgifter, der kan ses som investering til at nedbringe det fremtidige udgiftsniveauDer henvises endvidere til sagsfremstillingen i beslutningsprotokol fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 18. februar 2015, pkt. 8, hvor Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende sagen i høring.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014

Økonomi
-

Høring


Bilag
Bilag 1 ÆR 10.03.2015:
Prioriteringskatalog på SSU's område ( 2014/48263 041)
Bilag 2 ÆR 10.03.2015:
Svarskema til høringsparterne (2014/48263 042)

Læsevejledning:
En del er relevant for Ældrerådet. Det vigtigste i hvert skema er de tre første felter, dvs. Økonomisk potentiale, Forslagets indhold og Konsekvenser for borgerne.
Ældrerådets interesseområde vurderes primært at være

  • Indledningen
  • Sundhedsrammen
   • Nye veje
    • Øget rehabiliteringsindsats - implementering af § 83a
    • Velfærdsteknologi og bedre anvendelse af hjælpemidler
   • Udsættelse af aktiviteter - dvs. at forbruget vedr. visse aktiviteter udsættes i 2015 og først genoptages igen i 2016
   • Ændring af serviceniveau
    • Nedlæggelse af velfærdsteknologisk pulje
    • Hjælpemidler - optimering af kørselsdisponering, Kvikservice mvAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet at

 1. afgive høringssvar til prioriteringskataloget vedr. implementering af budget 2015-18 på social- og sundhedsområdet.

  Beslutning

Ældrerådet kan ikke støtte ændring af serviceniveau vedr. levering af mad og ændring af rengøringsfrekvensen. Der kan her og nu ikke spares yderligere på serviceniveauet inden for ældreområdet.

Det er Ældrerådets vurdering, at prioriteringskataloget afleder opmærksomheden fra langt større underliggende udfordringer:

 • omkostninger til hospitalsindlæggelser skal nedbringes – derfor bør der fokuseres på bedre kontrol med indlæggelser og bedre opfølgning.
 • vedligeholdelsestræningen er ophørt. Det vil inden for forholdsvis kort tid give en større udgift – derfor skal der indføres vedligeholdelsestræning igen. Det vil dermed være en del af den forebyggende indsats, og dette vil give færre udgifter på langt sigt.
 • kvalitetsstandarder for såvel hjemmepleje som plejehjemsdrift må kræves opfyldt i henhold til de indgåede kontrakter. Dette gælder også PlejeGribskov (PG).6. Forslag til emner for Temaeftermiddage for seniorer
29.00G00 - 2015/07920

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Ældrerådet med henblik på at få Ældrerådets input til emner for temaeftermiddage for seniorer i 2015.

Der planlægges umiddelbart at afholde 3-4 temaeftermiddage i løbet af 2015.
Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt i Byrådssalen i Helsinge, da der er god tilgængelighed og gode tekniske faciliteter.

Emner for temaeftermiddage for seniorer kunne f.eks. være

 • Brandforebyggelse
 • Osteoporose
 • Demens
 • Hjertesygdomme
 • Ondt i knogler og led
 • Medicin til ældre
 • Ældre i trafikken ( bilkørsel hele livet )
 • Arv og testamenter
 • Økonomien i pensionisttilværelsen


Ældrerådet bedes vælge nogle emner, som Ældrerådet mener der er interesse for. Ældrerådet er ikke bundet af ovenstående, men kan også komme med andre forslag.

Lovgrundlag
LBK nr. 150 af 16/02/2015 om social service § 79.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at pege på 3-4 emner, som Ældrerådet mener, at målgruppen har interesse for.

Beslutning
Ældrerådet peger på følgende
Osteoropose (udsat fra december 2014)

Ældrerådet anbefaler, at de fire temadage i 2015 bliver følgende:
Demens
Hjertesygdomme
Ondt i knogler og led
Medicin
Efterretningssager

5. Opfølgende tilsyn i hjemmeplejen
27.36K00 - 2013/42150

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for de konklusioner, der er er udarbejdet på baggrund af opfølgende tilsyn hos to leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje i Gribskov Kommune herunder de handlinger, der er iværksat som følge af de opfølgende tilsyn.

Baggrund
På baggrund af det kommunale tilsyn i hjemmeplejen i efteråret 2014 blev tre leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje tildelt påbud: BM Pleje og Estrids Pleje og Hjemmeservice, der begge blev tildelt et gult påbud samt Bonderosens Hjemmepleje og Rengøring A/S, som blev tildelt et rødt påbud.

Hos to af de nævnte leverandører, Bonderosens Hjemmepleje og Rengøring A/S og BM Pleje, anbefalede tilsynet, at der blev udført opfølgende tilsyn med henblik på at sikre, at de kritisable forhold var rettet op. De opfølgende tilsyn blev udført den 1. og 2. december 2014 hos Bonderosens Pleje og Rengøring og den 27. og 28. januar 2015 hos BM Pleje.

Det er disse to opfølgende tilsyn, der præsenteres her. Tilsynet vurderede, at der ikke var behov for et opfølgende tilsyn hos den tredje leverandør, Estrids Pleje og Rengøring. Center for Social og Sundhed (CSS) tildelte i dette tilfælde påbuddet på baggrund af manglende sygeplejefaglige kompetencer i organisationen og ikke, som i de to andre tilfælde, på baggrund af observerede, direkte borgerrelaterede forhold.

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om dette ved udvalgsmødet den 26.11.2014, hvor tilsynsrapporter fra alle kommunens fem leverandører af personlig pleje og hjemmesygepleje blev præsenteret.

Opfølgende tilsyn hos Bonderosen Pleje og Rengøring A/S
Fokusområderne ved dette tilsyn var de kritiske forhold omkring dokumentation og anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer, der var baggrunden for det tildelte røde påbud.


Ved tilsynet blev der udført tilsyn hos tre borgere samt på leverandørens kontor.

Tilsynets konklusioner og anbefalinger
Det er tilsynets vurdering, at Bonderosen Pleje og Rengøring A/S har gennemført omfattende tiltag til oprettelse af de kritiske forhold, der blev påpeget ved tilsynet i august 2014. Dette gælder både dokumentationen af den udførte pleje og organisationen af det daglige arbejde. Det må således konkluderes, at leverandøren har formået at løfte kvaliteten på væsentlige områder på relativt kort tid.

Der var dog fortsat mangler i forhold til den sygeplejefaglige dokumentation, som vurderedes at udgøre en risiko for de berørte borgeres helbredsmæssige sikkerhed, ligesom der fortsat var nødvendige, sygeplejefaglige handleplaner, der ikke var udarbejdet eller fulgt op.

Tilsynet anbefalede derfor, at leverandøren sikrer, at grundlæggende regler for sygeplejefaglig dokumentation respekteres, samt at sygeplejefaglige handleplaner udarbejdes og følges op i fornødent omfang.

Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderede, at Bonderosens Pleje og Rengøring A/S ikke fuldt ud havde gennemført den handleplan, der blev udarbejdet til oprettelse af de kritiske forhold, samt at handleplanen ikke havde haft tilstrækkelig gennemslag. Leverandøren blev påny bedt om at udarbejde en handleplan med henblik på at rette op på de forhold, der fortsat gav anledning til kritik.

Opfølgning på rødt påbud
Bonderosens Pleje og Rengøring har den 12.1.2015 fremsendt en endelig status for ovennævnte handleplan. På baggrund af denne vurderer CSS, at leverandøren har gennemført de planlagte handlinger til oprettelse af de påtalte forhold. Udover denne opfølgning har CSS planlagt endnu et opfølgende tilsyn. Dette tilsyn forventes udført i marts måned 2015.

Opfølgende tilsyn hos BM Pleje
Fokusområderne ved dette tilsyn var de kritiske forhold omkring dokumentation og manglende systematisk tilbagemelding, der var baggrunden for det tildelte gule påbud:

Ved det opfølgende tilsyn blev der udført tilsyn hos tre borgere samt på leverandørens kontor.

Tilsynets konklusioner og anbefalinger
Det er tilsynets vurdering, at BM Pleje har gennemført forbedringer i forhold til den (syge)plejefaglige dokumentation, og at man har udarbejdet procedurer til sikring af, at visitationen adviseres ved ændringer i de enkelte borgeres behov for hjælp ("tilbagemeldingspligten").

Tilsynet vurderer dog samtidig, at krav fra Sundhedsstyrelsen og fra Gribskov Kommune fortsat ikke honoreres fuldt ud: Skønt der i vid udstrækning var oprettet nødvendige sygeplejefaglige handleplaner, var disse i flere tilfælde ikke fulgt op. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinhåndtering og dokumentation heraf var på flere områder ikke efterlevet, hvilket vurderedes at udgøre en risiko for de berørte borgeres helbredsmæssige sikkerhed. Endeligt var visitationen ikke i alle tilfælde blevet adviseret om, at borgerens behov for hjælp ikke svarede til de visiterede ydelser.

Tilsynet anbefaler derfor, at leverandøren sikrer, at Sundhedsstyrelsen retningslinjer for medicinhåndtering kendes og respekteres, samt at nødvendige sygeplejefaglige handleplaner udarbejdes og følges op i fornødent omfang. Herudover, at det sikres, at visitationen adviseres ved ændringer i den enkelte borgers behov for hjælp.

Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderede, at BM Pleje ikke fuldt ud havde gennemført den handleplan, der blev udarbejdet til oprettelse af de kritiske forhold, samt at handleplanen ikke havde haft tilstrækkelig gennemslag. Leverandøren blev påny bedt om at udarbejde en handleplan med henblik på at rette op på de forhold, der fortsat gav anledning til kritik.

Opfølning på gult påbud
BM Pleje har den 2.3.2015 fremsendt en handleplan til oprettelse af de kritiske forhold. Planen forventes at være fuldt implementeret inden 14. marts 2015. Udover denne opfølgning har Center for Social og Sundhed planlagt et opfølgende tilsyn først i april 2015.Lovgrundlag
Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019
af 23/09/2014 §§ 15 og 16
Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c


Bilag
Bilag 1: ÆR 10-03-2015: Opfølgende tilsyn Bonderosens Pleje og Rengøring A/S december 2014 (2013/42150 038)
Bilag 2: ÆR 10-03-2015: Opfølgende tilsyn BM Pleje januar 2015 (2013/42150 037)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. tage orienteringen om opfølgende tilsyn hos Bonderosen Pleje og Rengøring A/S samt BM Pleje til efterretning

  Beslutning

Det er helt uforståeligt, at Gribskov Kommune beder ældrerådet om at tage orienteringen om de opfølgende tilsyn til efterretning, idet vi mener, at der er tale om alvorlige kontraktbrud.

Det er ikke acceptabelt, at krav fra Sundhedsstyrelsen og Gribskov kommune efter 8 måneder fortsat ikke honoreres fuldt ud af Bonderosen Pleje og Rengøring samt BM Pleje.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM