Ældrerådet

Publiceret 09-02-2015

Mandag den 09-02-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
3 Uanmeldt, kommunalt plejehjemstilsyn - afrapportering

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Inger Lymark
Leif Dræbye


Meddelelser:Efterretningssager

3. Uanmeldt, kommunalt plejehjemstilsyn - afrapportering
27.42K00 - 2014/48451

Sagsfremstilling
I perioden oktober til december 2014 er der gennemført uanmeldte kommunale tilsyn på alle plejecentre samt på Center for midlertidigt ophold Toftebo.

I dette dagsordenspunkt orienteres Ældrerådet om formålet med tilsynene, hvorledes tilsynene er gennemført og om de enkelte tilsyns væsentligste konklusioner og anbefalinger samt myndighedens vurdering heraf.

Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporterne har været sendt i høring hos Centerrådene på de enkelte plejecentre Centerråd fremgår under punktet "Høring" nederst i dette dagsordenspunkt.

Formål med tilsynet
I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejecentre.

Formålet med de uanmeldte tilsyn er at påse, at beboerne får den hjælp, de er bevilget
samt at få et reelt og dækkende indtryk af, hvordan den daglige praksis er på det pågældende plejecenter. Det uanmeldte tilsyn gennemføres som en del af den samlede kvalitetssikring og opfølgning på ydelser, der leveres til kommunens ældre og borgere med handicap, primært efter Serviceloven.

Der er, som ovenfor nævnt, ligeledes gennemført tilsyn på Center for midlertidigt ophold, hvilket ikke er lovpligtigt.

Hvem har varetaget tilsynsopgaven i 2014
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 13. november 2013, at tilsynsopgaven i 2014 skulle købes eksternt. Tilsynsopgaven er gennemført af Revas Aps , der siden 2002 har udført tilsyn på kommunale og private tilbud på ældreområdet i mere end 25 kommuner i Danmark.

Proces for tilsyn
Revas Aps har inden det endelige tilsynsbesøg afholdt formøde med ledelsen på alle plejecentre. Tilsynsbesøgene er gennemført af 2 tilsynsførende i 3-5 timer og er sket ved besøg i dag- eller aftentimerne alle ugens dage, også weekender.

Tilsynene er gennemført ved samtaler og samvær med beboere, samtaler med pårørende,
medarbejdere, ledelse og ved tilstedeværelse på plejecentret, besøg i beboerboliger,
ophold i fællesarealer samt gennemgang af såvel generel som konkret skriftlig dokumentation.

Tilsynene har haft følgende fokuspunkter, som samlet belyser kvaliteten af opgaveløsningen;

 • sammenhæng mellem fastsatte standarder, beslutninger, tilbud til den enkelte og den praktiske udførelse
 • beboernes forhold
 • de fysiske rammer
 • medarbejderforhold
 • skriftlig dokumentation
 • magtanvendelse, herunder forebyggelse, kendskab til regler og efterbehandling af situationer og den brede forståelse af begrebet


Social- og Sundhedsudvalget har derudover bedt tilsynet have særlig fokus på

 • Medarbejdersituationen samlet set, herunder stabilitet og kontinuitet. I det indgår en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer og deres oplevelse af, om de har de rette forudsætninger for at varetage opgaverne. Et aspekt heraf er medarbejdernes forståelse for arbejdet med den aktiverende tilgang.
 • En vurdering af, hvordan arbejdet med den skriftlige dokumentation organiseres og udføres, herunder også implementeringen af et nyt IT-system.


Tilsynets vurdering
Tilsynsrapporterne indeholder hovedkonklusioner, som nærmere beskrives i afsnittet iagttagelser og anbefalinger.Her uddybes de forhold, der har vakt tilsynets opmærksomhed og der fremsættes eventuelt anbefalinger til ændringer.

Myndighedens opfølgning.
Center for Social og Sundhed (CSS) har vurderet tilsynsrapporterne på baggrund af krav i kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser samt nye kontrakter.
Den konkrete vurderingen er sket på baggrund af antallet af anbefalinger samt alvorlighedsgraden af disse;

 1. Meget tilfredsstillende - ingen anbefalinger
 2. Tilfredsstillende - få og ikke alvorlige anbefalinger
 3. Delvist tilfredsstillende - få alvorlige anbefalinger
 4. Ikke tilfredsstillende. - flere alvorlige anbefalinger


CSS kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets hovedkonklusioner og eventuelle anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Uanmeldt tilsyn på Bakkebo:
Der har den 21. oktober 2014 været gennemført tilsyn på Bakkebo.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Borgerne inddrages aktivt omkring deres egen dagligdag.
 • Medarbejderne er engageret og kompetente, og der er stabilitet i medarbejdergruppen. Det anbefales, at medarbejdernes viden omkring den aktiverende og rehabiliterende tilgang øges.
 • Dokumentationen foregår i mapper, og Avaleo er endnu ikke fuldt implementeret. Det anbefales, at dokumentationen omkring den enkelte borgere bliver mere detaljeret og tilstrækkeligt beskrevet over hele døgnet.


Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende. Der er således få anbefalinger.
CSS vil på driftmøder følge op på, om ovenstående anbefalinger er gennemført.

Uanmeldt tilsyn på Ellen Mariehjemmet:
Der har den 3. november 2014 været gennemført tilsyn på Ellen Mariehjemmet.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Borgerne inddrages aktivt i det daglige liv, og der er fokus på vedligeholdelse af borgernes funktionsniveau.
 • Medarbejderne fremstår engageret, og der er stabilitet i medarbejdergruppen.
 • Dokumentationen foregår elektronisk i Care. Dokumentationen omkring den enkelte borgere er opdateret og tilstrækkeligt beskrevet over hele døgnet.


Administrationens vurdering af tilsynet.
CSS vurderer, at at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er meget tilfredsstillende. Der er ingen anbefalinger og derfor ingen anledning til yderligere opfølgning.

Uanmeldt tilsyn på Helsingegården:
Der har den 13. november 2014 været gennemført tilsyn på HelsingeGården.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Borgerne inddrages aktivt i deres egen dagligdag.
 • Der er et naturligt flow i medarbejdergruppen. Medarbejdernes kompetencer imødekommer borgerens behov. Medarbejderne føler sig godt klædt på til at arbejde ud fra den aktiverende og rehabiliterende tilgang.
 • Avaleo er i fuld gang med at blive implementeret. Detaljeringsgraden i dokumentation omkring døgnrytmeplanerne er varierende. Det anbefales, at dokumentationen generelt forenkles og kvalificeres.


Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende. Der er således få anbefalinger.
CSS vil på driftmøder følge op på, om ovenstående anbefalinger er gennemført.

Uanmeldt tilsyn på Skovsminde:
Der har den 9. december 2014 været gennemført tilsyn på Skovsminde.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Borgerne inddrages aktivt omkring deres egen dagligdag, og der er fokus på, hvordan den aktiverende tilgang kan blive endnu tydeligere.
 • Der er en generel stabilitet i medarbejdergruppen, og medarbejderne fremstår engageret.
 • Avaleo er under implementering. Der dokumenteres fortsat også i hånden. Det anbefales, at døgnrytmeplanen beskriver borgerens behov hele døgnet, samt at der skabes tydelighed omkring borgere med særlige behov.


Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er delvist tilfredsstillende. Der er få anbefalinger med en særlig vægt på Avaleo og dokumentationen.
CSS har fulgt op ved at efterspørge Skovsmindes handleplan på gennemførelsen af ovenstående anbefalinger. Handleplanen vil blive fulgt op på driftmøder.

Uanmeldt tilsyn på Trongården:
Der har den 12. november 2014 været gennemført tilsyn på Trongården.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Den aktiverende tilgang er under implementering.
 • Medarbejderne fremstår engagerede med en anerkendende tilgang.
 • Arbejdstilrettelæggelsen findes uhensigtsmæssig ift. dag- og aftenvagter, hvilket har betydning for det generelle samarbejde. Det anbefales at ændre arbejdsplanlægning, mødestruktur samt introduktion for at sikre fokus på fælles forståelse for den samlede opgaveløsning.
 • Den skriftlige dokumentation foregår i mapper, og Avaleo er endnu ikke implementeret. Det anbefales, at indsatsen omkring dokumentation opprioriteres hvad angår brug af IT og en mere detaljeret og tilstrækkeligt beskrivelse af indsatsen for den enkelte borger.


Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og udmøntning af bevilget hjælp er delvist tilfredsstillende. Der er få anbefalinger med en særlig vægt på arbejdstilrettelæggelse og dokumentationen.
CSS har fulgt op ved at efterspørge Trongårdens handleplan på gennemførelsen af anbefalingerne vedr. arbejdstilrettelæggelse og dokumentationen. Handleplanen vil blive fulgt op på driftmøder.

Uanmeldt tilsyn på Udsigten:
Der har den 2. november 2014 været gennemført tilsyn på Udsigten.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Der var lugtgener i stueetagen, som anbefales afhjulpet.
 • Der er indrettet medarbejderkontorer på fællesarealer, hvilket findes uhensigtsmæssigt bl.a. i forhold til omgang med personfølsomme oplysninger.
 • Der var få medarbejdere på arbejde, hvilket betød, at borgerne var overladt til sig selv.
 • Alle ansatte har en sundhedsfaglig uddannelse, og der tilbydes løbende undervisning.
 • Der kan forekomme vold eller trusler mod personalet, hvorfor der findes retningslinjer på området.
 • Dokumentationen foregår på papir og ikke i Avaleo. Det anbefales, at implementeringen af Avaleo prioriteres højt. Derudover anbefales dels en individuel tilgang til den enkelte borger, dels et fokus på den aktiverende og rehabiliterende tilgang.


Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp ikke er tilfredsstillende. Der er flere anbefalinger, hvorfor Tilsynet kontaktede Center for Social og Sundhed straks.
CSS har fulgt op ved at efterspørge Udsigtens handleplan på gennemførelsen af anbefalingerne, og der er efterfølgende fulgt op på ekstraordinært møde med ledelsen på Udsigten.
Center for Social og Sundhed konkluderer, at Udsigten har gennemført Tilsynets anbefalinger
hvoraf arbejdet vedr. dokumentation fortsat er i gang.

Uanmeldt tilsyn på Toftebo:
Der har den 9. december 2014 været gennemført tilsyn på Toftebo.

Tilsynets hovedkonklusioner og evt. anbefalinger:

 • Borgerne oplever, at der er sammenhæng i indsatsen.
 • Medarbejderne er engagerede med fokus på kerneopgaven men fortsat usikre efter virksomhedsoverdragelsen og nye krav. Det anbefales at gøre kravene til medarbejderne tydeligere og justere på selve organiseringen af det daglige arbejde.
 • Avaleo anvendes fortroligt af alle. Det anbefales at tydeliggøre kravene til dokumentation.
 • Der ses et aktuelt behov for at få forståelse for reglerne om magtanvendelse.
 • Der er brug for at sikre, at medicinen administreres, doseres og opbevares på forsvarlig vis.


Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten beskriver, at daglig praksis og
udmøntning af bevilget hjælp er tilfredsstillende. Der er således få anbefalinger.
CSS vil på driftmøder følge op på, om ovenstående anbefalinger er gennemført.

Opsamling.
Revas Aps vil udarbejde en samlet tilsynsrapport for alle gennemførte tilsyn i 2014 på plejecentrene i Gribskov Kommune med de samlede, generelle og tværgående resultater. Denne vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 18. marts 2015.
Derudover vil alle plejecenterledere blive inviteret til en fælles drøftelse af de samlede resultater for tilsynene sammen med Revas Aps og CSS.Lovgrundlag
LBK nr 810 af 19/07/2012: Lov om Social Service § 151
LBK nr 442 af 09/06/2004: Retsikkerhedsloven §§ 15 og 16


Høring
Høringssvar fra Centerråd: Bakkebo;
Det er glædeligt, at tilsynet har oplevet en god atmosfære, god omgangstone og
engagerede medarbejdere på Bakkebo.
Rådet er glad for vurderingen af at beboerne oplever, at maden er blevet bedre, og
at medarbejderne spiser med beboerne. Maden er et vigtigt indsatsområde set med rådets øjne, og rådet roser ændringen med at personalet har fået mulighed for at lave mad fra bunden i husene. til gengæld er det kritisabelt, at arbejdet med indkøb og madlavning går fra den tid, der er til at tage sig af beboerne. Rådet mener nu som før, at der burde være ansat ekstra personale til at sørge for madlavningen. Personalet har i forvejen et meget stort arbejdspres. Desuden er beboerne fra stræderne stadig ikke tilfredse med aftensmaden, der leveres fra Madhuset Danmark.
Et andet væsentligt område for beboernes hverdag på Bakkebo er den aktiverende tilgang, efter at træningen ikke længere finder sted her. Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig sikre omkring træningsøvelser, og da tilsynet vurderer, at medarbejdere stadig føler sig usikre på dette område, vil rådet følge op på, hvordan medarbejderne bliver godt klædt på til at udføre en god, aktiverende tilgang.
Som en sidste bemærkning undrer vi os over udformningen af denne nye type rapporter og synes, at den er meget løsere end hvad vi har set i tidligere tilsynsrapporter. Det er ikke nemt at gennemskue, hvad tilsynet egentlig anbefaler eller henstiller til.
Vi kan heller ikke se ud af rapporten, hvorvidt der er fulgt op på anbefalingerne fra det forudgående tilsyn på Bakkebo. Vores spørgsmål er derfor, hvorfor der ikke er refereret til informationerne i det tilsyn, som fandt sted for et år siden, og hvor der var påpeget en række ting, der skulle forbedres eller følges op på. Konklusioner fra tilsynet bør da ikke kun være baserede på dette besøg, som de anfører i rapporten.
Er it-problemerne løst? Er handleplanerne i orden nu? Er medarbejderne blevet fortrolige med at bruge smiley-værktøjet nu?

Høringssvar fra Centerråd: Ellen Marie Hjemmet;
Som formand for beboer/pårørenderådet på Ellen Mariehjemmet har jeg læst tilsynsrapporten fra REVA.
Som forventet er den særdeles flot. Dejligt at man har kunnet mærke den varme stemning blandt beboere og personale.
Sammenhold og teamwork blandt det positive personale og ledelse er en uvurderlig faktor for stedets trivsel.

Høringssvar fra Centerråd: Helsingegården;
Tak for den tilsendte Tilsynsrapport. Centerrådet ved Helsingegården har med meget stor interesse gennemlæst nævnte rapport over det uanmeldte tilsyn.
Tak for beslutningen om at fortage et uanmeldt tilsyn på en ny måde. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved benævnelsen uanmeldt. Det kan konstateres, at der inden det uanmeldte tilsyn har været orienteret ved brev til ledelsen og ved besøg på plejecentret kort forinden. Dette fremgår da også af rapporten. Det fremgår også af rapporten, at der efter aftale med forvaltningen har været særligt fokus på medarbejdersituationen.
Formål og fremgangsmåde er beskrevet.
Tilsynsrapporten udviser et generelt positivt indtryk, hvilket vi opfatter ganske tilfredsstillende.
Der er i afsnittet ”Hovedkonklusioner” anbefalinger. Der er i relation til IT-systemet Avaleo anbefaling om en handlings- og tidsplan for processen.
Der er i afsnittet ”Iagttagelser og anbefalinger” nævnt nogle iagttagelser, især under afsnittet ”Den skriftlige dokumentation”, der bør føre til handling.
I afsnittet ”De omsorgmæssige forhold” nævnes ”at en måltidspolitik kan medvirke positivt …” – der ER i Gribskov Kommune en fastsat politik på området - klart beskrevet i punkter.
Det fremgår ikke af rapporten, hvor mange beboere, der har været kontakt med og ej heller på hvilke ”Stier”. Ligeledes fremgår det ikke, hvor mange pårørende, der har været kontakt med.
Centerrådet ved Helsingegården ser med stor forventning frem til næste uanmeldte tilsyn og den efterfølgende rapport.

Høringssvar fra Centerråd: Skovsminde;

Høringssvar fra Centerråd: Trongården;

Høringssvar fra Centerråd; Udsigten;
Centerrådet har modtaget rapport efter det uanmeldte tilsyn samt handleplan, hvoraf det fremgår,
hvilke tiltag, der er gjort og bliver gjort efter tilsynet, og det er tilfredsstillende for os.
Centerrådet har taget rapporten til efterretning.Bilag

18.02.2015: Tilsynsrapport Trongården (2014/48451 006)
18.02.2015: Tilsynsrapport Udsigten (2014/48451 005)
18.02.2015: Tilsynsrapport Bakkebo(2014/48451 004)
18.02.2015: Tilsynsrapport Helsingegården (2014/48451 003)
18.02.2015: Tilsynsrapport Toftebo (2014/48451 002)
18.02.2015: Tilsynsrapport Skovsminde (2014/48451 001)
18.02.2015: Tilsynsrapport Ellen Marie Hjemmet (2014/48451 008)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at

 1. tage orienteringen om de uanmeldte tilsyn på plejecentrene til efterretning
Beslutning
Der foreligger tilsynsrapporter fra alle fem kommunale plejehjem samt fra Ellen Mariehjemmet.

Administrationen anbefaler, at Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning.

Ældrerådet kan ikke blot tage orienteringen om de uanmeldte tilsyn på plejehjemmene til efterretning, men ønsker en reel drøftelse af den ændrede tilsynspraksis. Ældrerådet anmoder derfor om et møde med SSU om de pågældende uanmeldte tilsyn.

Ældrerådet har allerede tidligere bedt om et møde med udvalget om de uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM