Ældrerådet

Publiceret 05-01-2015

Mandag den 05-01-2015 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Sommerudflugt 2015


Efterretningssager
2 Sundhedsaftale III

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Sommerudflugt 2015
00.01G00 - 2014/43029

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Ældrerådet til høring, angående tidspunkt for afholdelse af Gribskov Kommunes sommerudflugter i 2015, samt høring om hvorvidt deltagerbetaling skal fastholdes på det nuværende niveau.

Social- og Sundhedsudvalget har som vanligt afholdt sommerudflugt for kommunens ældre borgere. I 2014 foregik udflugterne den 2. og 3. september og den 16. og 17. september.

Administrationen påtænker at flytte udflugterne til foråret/forsommeren fremover.
Udflugterne var i 2014 planlagt som en bustur med opsamling af deltagerne udvalgte steder i kommunen.

De fire udflugter havde i alt deltagelse af 314 af kommunens ældre borgere og hjælpere.
Dette er lidt færre end sidste år, hvilket kan skyldes, at udflugterne i år lå et par uger senere end sædvanligt, og at perioden umiddelbart efter sommerferien generelt er travl med mange andre arrangementer.

Administrationen har talt med enkelte af deltagerne på udflugterne samt planlægningsudvalget for sommerudflugten, som har foreslået, at sommerudflugten flyttes til foråret/forsommeren. Administrationen vil sammen med de lokale foreninger og organisationer for ældre, undersøge på hvilket tidspunkt før sommerferien, der er bedst plads til at afholde udflugten.

Hvis sommerudflugterne flyttes til perioden sidst i maj og først i juni, vil det havde den fordel, at der ikke er sammenfald med eftersommerens mange andre arrangementer. Ligeledes vil tilmeldingsfrister og eftertilmelding af ledige pladser ikke blive berørt af ferieperioden.
Umiddelbart tyder de første tilbagemeldinger fra enkelte af kommunens foreninger for ældre på, at der ikke afholdes arrangementer sidst i maj og først i juni.

Fastholdes sommerudflugter i august/september, vil det have den fordel, at en stor del af kommunens ældre i forvejen er bekendt med, hvornår udflugterne plejer at afholdes. En ulempe vil være, at tilmelding til udflugten vil være sammenfaldende med sommerferien og dermed en nedsat bemanding i administrationen. Ligeledes kan der være sammenfald med en del af de mange andre arrangementer, der ligger i månederne umiddelbart efter sommerferien.

Det skal bemærkes, at sommerudflugterne tidligere har været afholdt i maj og juni måned.

Administrationen anbefaler, at sommerudflugten flyttes til forsommeren 2015.

Deltagerbetaling.
Administrationen har vurderet mulighederne for at øge deltagerbetalingen til eksempelvis 150 kroner.
Beregnet ud fra et deltagerantal som i år, med en deltagerbetaling på 100 kr, har dette givet en samlet deltagerbetaling for udflugterne på 23.500 kroner.
Øges deltagerbetalingen med 50 kroner, til 150 kroner i alt, vil dette give en ekstra samlet deltagerbetaling på 11.750 kroner.

Den samlede udgift for udflugterne i 2014 lød på 111.000 kr.
En forøgelse af deltagerbetalingen med 50 kr. vil dække omkring 10 pct. af dette beløb.
Dette vurderes at være en relativ lille del, set i forhold til de formodede negative konsekvenser, i form af dårlig omtale og muligt frafald af deltagere, det vil have at øge deltagerbetalingen.

Administrationen anbefaler ikke, at ændre på deltagerbetalingen for sommerudflugterne.

Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79

Økonomi
I 2014 var de samlede udgifter til buskørsel og forplejning kroner 111.000,- ex. moms.
Egenbetaling for udflugterne udgjorde samlet kroner 23.500,-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at afgive høringssvar om:

 1. hvorvidt sommerudflugten bør afholdes før eller efter sommerferien
 2. hvorvidt deltagerbetaling bør fastholdes på 100 kr. pr deltager.Beslutning

 1. Ældrerådet støtter forslaget om at afholde sommerudflugten før sommerferien.
 2. Ældrerådet anbefaler varmt, at deltagerbidraget fastholdes som nu på 100 kr.
Efterretningssager

2. Sundhedsaftale III
30.00G00 - 2014/18021

Sagsfremstilling
Indledning
Sundhedsaftale III forelægges Handicaprådet og Ældrerådet til orientering, samt Social- og Sundhedsudvalget med indstilling om at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende aftalen.

Udkast til Sundhedsaftale III har været i høring i kommunen i løbet af efteråret og indarbejdelse af høringssvar og endelig godkendelse er nu sket i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), hvorfor aftalen er sendt til godkendelse i kommunerne og regionen. Social- og Sundhedsudvalget indstilles at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende aftalen for Gribskov Kommune.

Baggrund
Sundhedsaftale III er den første fælles Sundhedsaftale for Region H, almen praksis og de 29 kommuner i regionen. Efter de 2 første sundhedsaftaler, hvor hver kommune havde sin egen aftale, er det med parterne i Sundhedsaftalen: regionen, kommunerne og almen praksis, med Sundhedsaftale III, besluttet at udarbejde en fælles aftale for alle hospitaler, kommuner, regionen samt almene praksiser i regionen. Derudover er psykiatriområdet også som noget nyt indarbejdet i den fælles aftale.

En fælles sundhedsaftale ensretter de indsatser der arbejdes med på tværs af regionens og kommunernes tilbud og det vurderes at en fælles aftale giver et bedre og langt mere ensartet fundament for sundhedssamarbejdet mellem parterne, end de hidtidige enkeltaftaler.

Arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i regionen. Aftalen kommer til at løbe i perioden 2015-2018. Sundhedskoordinationsudvalget i Region H er sammensat af 5 regionale repræsentanter, 5 kommunale repræsentanter og 3 repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation (PLO). De 5 politisk udpegede kommunale repræsentanter repræsenterer alle kommunerne i regionen. Birgit Roswall, formand for Social - og Sundhedsudvalget er 1 af de 5 kommunale repræsentanter i SKU sammen med København, Frederiksberg, Hvidovre og Brøndby Kommuner. Mandat og politisk input kommer dels ved involvering af de enkelte kommuner og dels via input fra Kommune Kontaktrådet (KKR).

Indhold
Sundhedsaftalen består af en hhv. politisk og en administrativ del. Den politiske del fastsætter visioner og mål for arbejdet og den administrative del udmønter de politiske visioner og mål i mere konkrete handlinger. Både den politiske og den administrative del har været sendt i høring i kommunerne m.fl. i løbet af 2014.

Høringen af den administrative del af aftalen i kommunerne m.fl. i efteråret 2014, har peget på følgende:

 • Generelt set viser høringen, at høringsparterne forholder sig positivt til udkastet til sundhedsaftalens administrative del. Kommunerne og særligt hospitalerne fremhæver dog samtidigt, at aftaleudkastet er meget ambitiøst med mange indsatser og indikatorer. Herunder udtrykkes bekymring for, hvorvidt det bliver muligt at komme i mål med opgaverne.
 • Mange høringsparter fremhæver endvidere, at det vil være ønskeligt at få tydeliggjort almen praksis' rolle – herunder sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen.
 • Herudover fremhæver kommunerne særligt et ønske om, at få skærpet aftaleteksten i forhold til tidsfristen for fremsendelse af epikrise til egen læge i forhold til borgere, der har behov for et kommunalt tilbud umiddelbart efter udskrivelse. Kommunernes bemærkninger om epikriser svarer således til de tilkendegivelser, der blev fremsat på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 5. september 2014 under første drøftelse af aftaleudkastet. Praksisplanudvalget har tilkendegivet, at der bør findes en god løsning på problematikken omkring epikriser.
 • Andre høringsparter – herunder Patientinddragelsesudvalget - fremhæver i deres høringssvar ønsker om, at aftaleudkastet suppleres med flere specifikke indsatser, indikatorer samt flere målgrupper, særligt flere sårbare grupper.
 • Endvidere fremhæves det særligt i høringssvarene fra en række faglige organisationer, at der i det videre arbejde med konkretisering og udvikling af sundhedsaftalen bør sikres fokus på medarbejderinddragelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.


Behandling af de generelle bemærkninger:

 • Formandskabet har på baggrund af den generelle bekymring omkring antallet af indsatser og ud fra ønskerne om en fokuseret sundhedsaftale, vurderet at der som udgangspunkt ikke bør tilføjes yderligere indsatser eller målgrupper til selve aftalen.
 • Derimod vurderer formandskabet, at hovedparten af de bemærkninger, der er fremkommet til de enkelte indsatser er relevante og kan indgå som baggrundsmateriale i det videre arbejde med konkretisering og implementering af sundhedsaftalen.

Konkret er der på baggrund af høringen foretaget rettelser i følgende afsnit:

 • l Sammenhæng mellem praksisplan og sundhedsaftalen (s. 4 nederst)
 • l Brug af indikatorer (afsnit 1.2.1, s. 6)
 • l Formål og indhold i implementeringsplanerne (afsnit 1.2.2, s. 7)
 • l Tilretning af afsnit som følge af ny Bekendtgørelse og vejledning om genoptræning og rehabilitering (afsnit 5.4 s. 41 – 44)
 • Formuleringen vedr. epikriser er præciseret til: "Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Understøtte en samlet set hurtigere fremsendelse af epikriser til egen læge end i dag. Særligt for borgere, hvor kommunen er involveret i den fortsatte behandling af borgeren, sikres det, at epikrisen fremsendes til egen læge samme dag for borgere udskrevet på hverdage inden kl. 12 og ellers senest en hverdag efter udskrivelsen af borgeren." (afsnit 5.3.4, s. 38)
 • Herudover har formandsskabet foreslået nogle sproglige tilretninger, som vurderes at kunne bidrage til en præcisering af aftaleteksten.

Ændringen af teksten vedr. epikriser har været et stort ønske fra kommunerne idet der på området er oplevet mange udfordringer i kommunerne med mulighederne for korrekt og rettidig opfølgning hos borgere, der er hjemkommet efter udskrivelse fra hospital, grundet mangel på information fra hospitalet om borgerens behandling. Ønsket om ændring og skærpelse af teksten vedr. epikriser er derfor bragt op af de kommunale repræsentanter i SKU. Den nye skærpede formulering vurderes at være en markant og væsentlig forbedring for kommunernes muligheder for at følge op hos borgere der hjemskrives efter indlæggelse på hospital.

Det vurderes derudover at alle de øvrige rettelser og sproglige præciseringer i aftalen, bidrager til en mere præcis aftale, og tydeliggør ansvar og forpligtigelser i aftalen.

Den endelige udgave af den kommende sundhedsaftale vil blive offentliggjort i elektronisk form også og forventes at være klar ved udgangen af januar 2015.

Implementeringsplaner
Sundhedsaftalen indeholder en lang række mål og opgaver som parterne skal nå i løbet af aftaleperioden. For at sikre dels opnåelse af alle punkterne og dels at der er ressourcer, og herunder økonomi, til opnåelse af målene, har SKU vedtaget at der udarbejdes årlige implementeringsplaner for aftalens implementering, og at der herunder så vidt muligt vurderes økonomiske konsekvenser for de enkelte indsatser. Implementeringsplanerne for det kommende år udarbejdes året før, således at de kan indgå i den kommunale og regionale budgetlægningsproces, med henblik på prioritering af ressourcer til løsning af opgaverne.

I forhold til 2015 har det dog været nødvendigt at aftale en alternativ proces, som betyder at forslag til godkendelse af implementeringsplan for 2015 drøftes på Sundhedskoordinationsudvalgets første møde i 2015. Der planlægges derfor også efter, at implementeringsplanen for 2015 skal have fokus på:

 • Lovbundne opgaver.
 • Opgaver der allerede er igangsat.
 • Opgaver, hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde.
 • Det er endvidere aftalt, at indsatserne i 2015 så vidt muligt skal være udgiftsneutrale.


Tidsplan og proces
Det indstilles til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende Sundhedsaftale III for Gribskov Kommune. Det er Byrådet der har beslutningskompetencen. Aftalen skal være godkendt af alle kommuner (Byråd) i regionen samt Regionsrådet senest den 31. januar 2015, hvorefter den sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Lovgrundlag
Sundhedsloven (LBK nr 913 af 13/07/2010) § 205.

Bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler (BEK nr 1569 af 16/12/2013).

Økonomi
Der aftales årligt en implementeringsplan, som fastlægger indsatser for det kommende år. Udformning af implementeringsplanen tilrettelægges så den indgår i de kommunale budgetprocesser.

Høring
Sundhedsaftale III har i efteråret været sendt i høring i kommunerne m.fl. i løbet af 2014 og høringssvar er fremsendt med henblik på indarbejdelse.

Bilag
Bilag til Ældrerådet den 5. januar 2015: Sundhedsaftale III (ID. 2014/18021 030)
Følgebrev (ID. 2014/18021 028)
Oversigt over bilag SA III (ID. 2014/18021 029)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at tage Sundhedsaftale III til efterretning.

  Beslutning

Ældrerådet tager Sundhedsaftale III til efterretning og vil følge det videre arbejde nøje, til den endelige aftale er vedtaget.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM