Vækstudvalget

Publiceret 17-11-2014

Mandag den 17-11-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
22 Udviklingsstrategi 2015 - forberedelse af Byrådstemamøde


Efterretningssager
20 Årsplanlægning politiske udvalg
21 "Handel lokal"-kampagne

Medlemmer:

Nick Madsen Flemming Møller
Michael Bruun Jonna Hildur Præst
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Flemming Møller

Meddelelser:

Åbne

22. Udviklingsstrategi 2015 - forberedelse af Byrådstemamøde
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien (tidligere omtalt som planstrategi) udgør den overordnede strategi, med de politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning. Strategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj, til at sikre den ønskede vækst og udvikling.

Udviklingsstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af strategien sammen med Vækstudvalget. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Sagen forelægges alle fagudvalg og Vækstudvalget på november-møderne, for at indsamle inputs til kortlægning af større igangværende og planlagte initiativer af strategisk betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. Kortlægningen indgår som en del af baggrundsanalyserne for Udviklingsstrategi 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte, om udvalget ønsker at angive supplerende undertemaer til de temaer der allerede ligger indenfor udvalgets kommissorium. Eksempelvis som følge af den nye budgetaftale, ny lovgivning eller andre væsentlige hændelser, der er sket siden foråret.

På mødet vil administrationen desuden præsentere forslag til program for Byrådets interne temamøde den 01.12.2014 om Udviklingsstrategi 2015.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget

 1. at afgive evt. supplerende undertemaer som input til kortlægningen.Beslutning
Udvalget gav følgende undertemaer:

 • Synergi mellem turisme, erhvervsudvikling og bosætning for både ældre som børnefamilier.
 • Infrastruktur
 • Detailhandlens fremtid


Fraværende var: Flemming Møller

Efterretningssager

20. Årsplanlægning politiske udvalg
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Vækstudvalget til orientering.

Hermed fremlægges plan for de politiske møder i 2015. De politiske møder i 2015 er forsøgt lagt så tæt op af de kutymer, der har været i 2014.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Der er i foråret 2015 kun lagt 5 politiske forløb, hvor der i 2014 har været 6 forløb. Dette for at sikre, at der ikke skal være politiske møder den første uge efter jul og i uge 27, lige inden sommerferien.
 • Der er indarbejdet datoer for både budgetseminaret i foråret og efter sommerferien. Den endelige planlægning for budgetarbejdet for budget 2016-2019 er ikke afklaret, og såfremt ændringer i denne får indflydelsen på de planlagte datoer for budgetseminarerne vil mødekalenderen blive opdateret.
 • ETUs møder er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt. Der skal i administrationen være særlig opmærksomhed på, at sager, der skal i forløb fra ETU til ØU i nogle tilfælde skal planlægges i forløbet inden. Hvis ETU får sager af hastende karakter, kan det være nødvendigt at indlægge et morgenmøde for at sikre, at sagerne kommer med i forløb.
 • § 17, stk 4 udvalget omkring ny skole, som er aftalt under budgetforhandlingerne er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • ØU holder møde en enkelt tirsdag, den 7. april 2015, lige efter påske.


 • Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, § 8, stk. 1.

Økonomi


Bilag
Bilag: Kalender over møder i de politiske udvalg 2015. Dok nr: 2014/32692 007


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt
Fraværende var: Flemming Møller
21. "Handel lokal"-kampagne
24.10G00 - 2014/15522

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på at tage status på arbejdet med "Handel lokal"-kampagnen.

På Vækstudvalgets møde den 21. maj blev det tiltrådt, at kampagnen skulle iværksættes ud fra de tre nedenstående elementer.

 1. Skabe lokal bevidsthed om vigtigheden af at handle lokalt
 2. Med udgangspunkt i Bruno Christensens oplæg ved Erhverv Gribskovs temamøde den 16. april 2013 om detailhandel arbejde sammen med det lokale erhvervsliv om at give kommunens borgere, turister etc. de bedst mulige betingelser for at handle lokalt
 3. Arbejde med Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, så der i højere grad skabes mulighed for at benytte lokale leverandører


For punkt 1 og punkt 2 gælder, at de fremadrettet skal ske i tæt samarbejde med Erhverv Gribskov, repræsentanten for detailhandlen og den kommende Erhvervsdirektør for at sikre den lokale forankring. Således vil der forventeligt blive arbejdet videre, når den kommende Erhvervsdirektør er ansat.

Hvad angår punkt 3 er det første udkast til en ny udbudspolitik færdigt og skal forelægges direktionen. Herefter vil der være en høringsfase, hvor det lokale erhvervsliv vil få mulighed for at komme med in-put, hvorefter strategien forelægges Byrådet til vedtagelse.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12 stk 2, LBK nr. 1715 af 16/12/2010.

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt
Fraværende var: Flemming Møller


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:35 AM