Vækstudvalget

Publiceret 09-10-2014

Torsdag den 09-10-2014 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
18 Status på tænketanken Vækst:Gribskov
19 Erhvervsklimaanalyser for 2014 fra hhv. Dansk Industri og Dansk Byggeri

Medlemmer:

Birgit Roswall Flemming Møller
Michael Bruun Peter Jarl Sahlberg
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
I Nick Madsens fravær på grund af lovligt forfald (se byrådets protokol den 29.09.2014 okt. 206) indtræder Birgit Roswall som stedfortræder. (Kommuestyrelsesloven §28, stk. 2, 1. pkt.)


Fraværende:

Meddelelser:

Efterretningssager

18. Status på tænketanken Vækst:Gribskov
00.16G00 - 2014/36135

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Vækstudvalget til orientering.

Status på Vækst:Gribskov
Tænketanken Vækst Gribskov er nu ved at være på plads. Susanne Larsen har sagt ja tak til at være formand for tænketanken og der har været afholdt formøde mellem hende, borgmesteren og sekretariatet den 9. oktober 2014.

I september blev der sendt breve med invitation ud til listen over potentielle deltagere, og der er efterfølgende ringet op til hver af dem. 16 af deltagerne havde den 1. oktober sagt ja til at være med. De sidste bliver der fulgt op på frem til den 9. oktober. Aktuel liste over deltagere i tænketanken udleveres på mødet.

Første møde i tænketanken Vækst:Gribskov bliver den 22. oktober i Abbedsalen på Esrum Kloster. Hele Vækstudvalget inviteres med til velkomsten kl 16.00, som varetages af Kim Valentin.

Der er planlagt i alt 5 møder i tænketanken, hvoraf det sidste møde bliver afrapportering den 12. marts 2015. På de første to møder vil der blive arbejdet med idegenerering og på de efterfølgende to møder arbejdes der med konkretisering og præcisering af anbefalingerne. Forud for første møde samles relevant materiale om kommunen sammen, således at deltagerne kan sætte sig ind i fakta om bla. erhvervsstruktur, beskæftigelsesgrad, bystruktur mv.

Der udsendes en pressemeddelelse forud for den 9. oktober omkring etablering af tænketanken.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget:

 1. At tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Taget til efterretning
19. Erhvervsklimaanalyser for 2014 fra hhv. Dansk Industri og Dansk Byggeri
24.00G00 - 2012/54237

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Turisme-, Plan og Miljø- og Vækstudvalget med henblik på en orientering om resultaterne af erhvervsklima undersøgelserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

Igen i år har Dansk Industri og Dansk Byggeri offentliggjort deres analyser af erhvervsklimaet i landets kommuner som rangordner kommunerne efter forskellige kriterier. De har begge fået en betydelig medieomtale og bidrager til meningsdannelsen om kommunens image som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og nye virksomheder.

Gribskov Kommunes placering er meget forskellig i de to undersøgelser. Analyserne er vedlagt som bilag. Administrationen giver her en orientering bag om analyserne, som led i inspiration til udpegning af særlige indsatsområder for kommunens videre erhvervsstrategiske indsatser og de fire udvalgs målrettede arbejde med, at skabe et bedre erhvervsklima i Gribskov. Fokus er lagt på at fremhæve de parametre, hvor administrationen vurderer at kommunen med fordel kan koncentrere en fokuseret indsats.

Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse
Dansk Industri offentliggjorde primo september 2014 analysen "Lokalt Erhvervsklima 2014". Analysen bygger i højere grad, end det er tilfældet med Dansk Byggeris analyse, på virksomhedernes vurdering af erhvervsvilkårene gennem en spørgeskemaundersøgelse. 53 virksomheder i Gribskov fra DI-brancherne har svaret, svarende til 12% af de 1.015 private arbejdspladser i kommunen. Resultaterne af analysen er vedlagt som bilag.

Gribskov Kommune har i 2014 fået en samlet placering som nr. 86 blandt landets kommuner. I den tilsvarende analyse i 2013 var Gribskov Kommune placeret som nr. 70. Kommunen er således gået 16 pladser tilbage siden sidste år.

Der indgår følgende hovedelementer i analysen:

 1. En overordnet vurdering af erhvervsvenligheden, vægt 1/3
 2. Tilfredshed med den kommunale indsats på en række fagområder, vægt 1/3
 3. De kommunal rammevilkår ud fra statistiske parametre 1/3


Resultaterne af analysen viser at der er en bemærkelsesværdig forskel mellem kommunens placering i forhold til de statiske parametre hvor Gribskov har en placering som nr 16 i landet (5 i regionen og 1 i Nordsjælland), og virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed og indsats hvor Gribskov indtager en placering som nr. 86.
Eksempelvis er Gribskov den kommune i landet der udliciterer mest, og alligevel udtrykker virksomhederne stor utilfredshed med kommunens brug af private leverandører - en utilfredshed der ovenikøbet er meget stor, når der sammenlignes med nabokommunerne.

Virksomhedernes utilfredshed fokuserer særligt omkring:

 • Infrastruktur og transport - og her skiller Gribskov sig markant ud med størst utilfredshed, sammenlignet med nabokommunerne. Trods den geografiske beliggenhed, vurderer administrationen at en tættere dialog og et mere proaktivt samspil med erhvervslivet vil kunne forbedres. Eksempelvis i forbindelse med infrastrukturplanlægning, -anlæg og planlægning af den kollektive trafik.
 • Adgang til arbejdskraft - her mener en del af virksomhederne, at kommunen med fordel kan sikre et bedre samspil mellem skoler og virksomheder, så unge bliver opmærksomme på job- og uddannelsesmuligheder i de private virksomheder.
 • Kommunal sagsbehandling - her efterspørger virksomhederne, at kommunen er mere service- og løsningsorienteret over for virksomhederne, særligt i forhold til byggesagsbehandling.
 • Brug af private leverandører - her vurderer administrationen at besvarelserne indikerer et stort behov for tættere dialog med det lokale erhvervsliv om kommunens udbuds- og indkøbspolitikker og et mere proaktivt samspil i udvikling af disse.

Der er dog også tegn på stigende tilfredshed omkring enkelte emner. Det gælder særligt sagsbehandling af sygedagpenge, Jobcentrets service overfor virksomhederne, samt adgang til børnepasning.

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri (DB)s analyse "Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014" er bygget op omkring 7 temaer, der indeholder en række kvantitative parametre: (byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse, samt kommunale kendetegn). Resultaterne af analysen er vedlagt som bilag.

I undersøgelsen er emner, hvor kommunerne selv har stor indflydelse, en større vægtning end de emner, som kommunerne har svært ved at påvirke.

I modsætning til DI's undersøgelse udsender DB ikke spørgeskemaer til deres medlemmer. I stedet er undersøgelsen baseret på offentlig tilgængelig statistik. Der, hvor der ikke er data til rådighed, er der rundsendt et spørgeskema til kommunerne. Dette omfatter bl.a. emner som arbejdsklausuler, udbudsstrategi - og politik, dialogmøder, og garantistillelse.

Overordnet set bekræfter undersøgelsen den statistiske del af DI's undersøgelser, da Gribskov også her placeres blandt de bedste i landet. Se bilag "Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs og byggevenlige kommuner 2014" for Gribskov Kommunes placering på de enkelte parametre.

Og som i DI's undersøgelse, viser den fra Dansk Byggeri også at temaerne "byggesagsbehandling", "udbudspolitik" og "arbejdsmarked og uddannelse" fortsat giver udfordringer.

Administrationens samlede vurdering

På baggrund af de to analyser, vurderer administrationen at kommunen med fordel kan styrke indsatsen omkring følgende emner:

 • Styrket dialog og samspil med erhvervslivet. Særligt i forbindelse med udvikling af infrastruktur og transport, adgang til kvalificeret arbejdskraft, kommunal sagsbehandling (særligt byggesagsbehandling og tilbud fra Jobcenter), og brug af private leverandører. Det kan eksempelvis ske gennem flere dialogmøder, virksomhedsbesøg og konkrete samarbejder i udviklingen af ny erhvervsstrategi og udbuds- og indkøbspolitikker.
 • Styrket kommunal sagsbehandling så den bliver mere service- og løsningsorienteret over for virksomhederne. For at styrke dette igangsatte Erhvervs- og Turismeudvalget i efteråret 2012 et tværgående kompetenceudviklingsprogram for dette hvor 50-60 medarbejdere og ledere på tværs af administrationen deltager. De to erhvervsklimaundersøgelser indikerer behov for en yderligere styrkelse af denne indsats. Parallelt hermed er arbejdsmarkedsområdet i gang med at styrke sin virksomhedsrettede indsats særligt, ligesom der politisk og administrativt er stort fokus på at effektivisere byggesagsbehandlingen - senest i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger hvor der afsættes ressourcer til et ekstra årsværk til byggesagsbehandling.
 • Styrket kommunikation om serviceniveau og -mål, sagsbehandlingstider, indkøbs- og udbudspolitikker og kommunens erhvervsstrategiske indsatser generelt, så det mere tydeligt fremgår at kommunen arbejder aktivt for at blive en bedre erhvervskommune.

 

Denne dagsorden behandles ligeledes på førstkommende møder i Vækstudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget og Plan- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Høring
-


Bilag
Bilag 1: Lokale Erhvervsklima 2014_samlet publikation. Dokument nr. 2012/54237 102
Bilag 2: Lokale Erhvervsklima 2014_Gribskov. Dokument nr. 2012/54237 103
Bilag 3: Dansk Byggeri_Erhvervsvenlighed_2014. Dokument nr. 2012/54237 106
Bilag 4: Dansk Byggeri_Erhvervsvenlighed_2014_Gribskov. Dokument nr. 2012/54237 107


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning


Mødet startet:
05:25 PM

Mødet hævet:
06:00 PM