Vækstudvalget

Publiceret 17-09-2014

Onsdag den 17-09-2014 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Kystprogram: Vækstudvalgets ønsker til budget
14 Biogas i et vækstperspektiv
16 Bosætningsstrategi for Gribskov Kommune
17 Planstrategi 2015: samarbejde med Vækstudvalget og bevilling af beløb til
planstrategiarbejdet


Efterretningssager
12 Turisme som vækstmotor
13 Lokaløkonomisk analyse Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
15 Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune, Anbefalinger fra aug. 2012

Medlemmer:

Nick Madsen Flemming Møller
Michael Bruun Peter Jarl Sahlberg
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Pia Foght

Meddelelser:
Kort orientering om budgetforhandlingerne.


Åbne

11. Kystprogram: Vækstudvalgets ønsker til budget
01.00G00 - 2014/30212

Sagsfremstilling
Om denne sag
Denne sag forelægges Vækstudvalget med henblik på, at Vækstudvalget kan give input til Økonomiudvalgets videre arbejde med budget 2015 - 2018.

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog d. 25.08.2014 at igangsætte et kystprogram for Gribskov Kommune. Kystprogrammet er aktualiseret af flere tiltag, men har et konkret ophæng i Kommuneplan 2013: "Det er Byrådets ønske, at der i den kommende planperiode igangsættes en helhedsplanlægning for den kystnære zone, der sikrer strandene og de tilstødende kulturlandskaber. Formålet med helhedsplanen er blandt andet at belyse de forskellige strande og kysters potentiale og rekreative værdi, men også at pege på, hvilke områder der er sårbare for udvikling. Helhedsplanen skal være med til at give nye retningslinier for anvendelsen af kysten i Gribskov Kommune". Også det kommende arbejde med Planstrategien og de indledende drøftelser der har været i den forbindelse omhandler kysten.

Generelt ses både et langt og et kort sigte. I forlængelse af efterårets storme er et akut behov for retablering og der er derudover en række igangværende projekter eksempelvis i regi af Visit Nordsjælland, og det skal sikres at disse kan gennemføres i tråd med en kommende planlægning og strategi for den kystnære zone.

Budget 2015 - 2018: Kystprogram - særlige udfordringer
Kysten i Gribskov Kommune rummer store værdier af både naturmæssig, økonomisk og erhvervsmæssig karakter i relation til fx bosætning og turisme. På den baggrund vurderes det, at indsatser omkring kysten har potentiale til at skabe en bæredygtig vækst og udvikling i Gribskov Kommune. Dette vil kræve, at kommunen investerer i kysten både i forhold til at bevare kysten, da der sker en udhulning af havbunden, og dermed bliver havets kraft større, men også hvis der ønskes at danne grobund for en bæredygtig vækstdagsorden. Der kan arbejdes med forskellige scenarier fra en mere "ren" kystsikring til en kombination af kystsikring og bæredygtig vækst. Der rummer også et økonomisk spænd i investeringsniveauet fra 4- 20 mio. kr over til 40-65 mio. kr. hen over budgetperioden, hvori de eksterne finansieringsmuligheder stiger i takt med investeringsniveauet.

I budgetnotatet (vedlagt som bilag) er en række nøgletal. Det fremgår, at kommunens nuværende budget til kystarbejde er på ca. 1 mio. kr. om året, og at udbedring af skader på kommunal ejendom efter stormen Bodil kostede 7 mio. kr. I relation til en vækstdagsorden er det opgjort, at turister årligt forbruger 1,2 milliard kr. i Gribskov Kommune om året, og at den turismeskabte beskæftigelse i kommunen er på 1.400 årsværk.

Budgetnotatet arbejder med 3 scenarier, som meget forenklet er gengivet nedenfor:

A. Status quo: kortsigtede løsninger Kommunen vælger en reagerende position. Kommunen udfylder rollen som myndighed samt genopretter skader på kommunal ejendom efter storme. Ingen koordineret løsning på større strækninger. Der afsættes ikke midler til sandfordring eller hård kystsikring.
B. Mellem-scenariet: langtidsholdbar sikring af ejendomme Kommunen vælger en pro-aktiv position, medhovedfokus på at igangsætte kystplanlægning og en koordineret indsats omkring kystsikring.

Mellemscenariet åbner op for en kommunal medfinansiering af en forebyggende langsigtet kystsikring, som vil reducere skaderne efter storme til et acceptabelt niveau.

Sscenariet har hovedfokus på kystsikringen, og mulighederne for at arbejde målrette med en langsigtet kystplanlægning, der også sikrer vækstmuligheder og jobskabelse, vil derfor være begrænset.
C. Kystudviklings-scenariet: kystsikring og bæredygtig økonomisk vækst kombineres Kommunen vælger en pro-aktiv linje, hvor fokus er to-delt mellem langtidsholdbar kystsikring og langtidsholdbar jobskabelse bundet op på nordkystens værdier. Kystsikring og forbedring af strandene skal sammentænkes med andre indsatser, som kan være med til at understøtte en vækstdagsorden bygget op omkring nordkysten – dvs. skabelse af arbejdspladser, der er stedbundne til kysten. I scenariet åbnes der op for at en række andre forhold på nordkysten ville kunne forbedres, så nordkysten fulde potentiale som vækstmotor kan udnyttes.


Administrationens vurdering
De 3 scenarier - som uddybes i bilaget - skitserer således forskellige måder, som Gribskov Kommune kan arbejde med udvikling og sikring af kysten, således at den værdier kan danne baggrund for en bæredygtig vækstdagsorden. På den baggrund vurderer administrationen, at kysten har potentiale til at skabe vækst. Midler til kystplanlægning, kystbeskyttelse og -benyttelse kan således betragtes som en investering, der kan skabe merværdi i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
-

Økonomi
For en nærmere uddybning af økonomien henvises til bilaget, som er vedlagt dagsordenen.

Samlet overblik over scenarierne – skitse til en kommunal medfinansiering

Scenarier 2015
(mio. kr.)
2016
(mio. kr.)
2017
(mio. kr.)
2018
(mio. kr.)
Samlet ramme
(mio. kr.)
Overslag på udgifter til årlig drift
2019-2050 (mio. kr.)
Status quo 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 4 - 20 1 – 5
(med stigende tendens)
Mellem 3 - 5 7 – 15 15 – 20 3 - 5 28 – 45 ca. 3-5 mio. kr.
Kyst-
udvikling
3 - 5 7 – 15 20 – 30 10 – 15 40 – 65 ca. 4-6 mio. kr.Eksterne finansieringsmuligheder i de tre scenarier

Grundejere som har nytteværdi (kystsikring) Private Fonde Puljer Region H Puljer Stat Puljer EU
Scenarie A: Status quo Ja Ikke sandsynligt Ikke sandsynligt Ikke sandsynligt Ikke sandsynligt
Scenarie B: Mellem Ja Mindre sandsynligt Mindre sandsynligt Mindre sandsynligt Mindre sandsynligt
Scenarie C: Kystudvikling Ja Sandsynligt Sandsynligt Sandsynligt Sandsynligt, men kræver stor, langvarig og koordineret indsatsMiljøforhold
-

Bilag
Bilag 1: Kystprogram. Rammenotat til brug i budgetproces efteråret 2014. Dokumentnr.: 2014/30212 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. give input til Økonomiudvalgets arbejde med budget 2015-2018

  Beslutning

Vækstudvalgets input til økonomiudvalgets arbejde med budget 2018-2018 er, at der arbejdes videre med scenarie C "kystudvikling"
Fraværende var: Michael Bruun og Pia Foght
14. Biogas i et vækstperspektiv
13.00G00 - 2014/24081

Sagsfremstilling
Vækstudvalget traf den 18.08 2014 beslutning om at der skal arbejdes videre med perspektiverne omkring etablering af biogasanlæg i Gribskov Kommune. I den sammenhæng ønskede udvalget at arbejde videre med hvilken retning, det videre arbejde med perspektiverne omkring evt. etablering af biogasanlæg, skal tage.

Byrådet har den 26.05.2014 afholdt temamøde om Biogas. Ved mødet blev det bl.a. foreslået, at Vækstudvalget perspektiverer mulighederne for etablering af biogasanlæg. Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på beslutning om evt. videre tiltag.

Sagen blev også behandlet af Vækstudvalget den 18.08.2014, og Vækstudvalget ønskede sagen genoptaget på dette møde.

Energiaftalen
Regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020. Med energiaftalen blev der skabt politisk opbakning til en grøn omstilling med fokus på at spare på energien og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. Aftalen skulle sikre 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. vedvarende energi i 2020 og knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i 2020. Aftalen var dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

Ved energiaftalen lægges der, som nævnt, op til en udbygning med biogas. På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til f.eks. el og biomasse. Biomassen er dog en særlig udfordring, fordi ressourcen er begrænset og der bliver brug for den på de større værker til at balancere de store mængder fluktuerende el fra vindmøller og solceller, som forventes i det fossilfrie energisystem.

Biogas produceres på biogasanlæg. Biogassen omdannes på biogasanlægget til hhv. el og varme, som kan sælges videre til henholdsvis elnettet og til den kollektive varmeforsyning. Gassen kan endvidere opgraderes, så den kan sendes ud på naturgasnettet på lige fod med den fossile naturgas. Opgraderingen er forbundet med omkostninger, men betyder at gassen kan udnyttes mere fleksibelt og til flere formål – eksempelvis som brændstof til biler

Biogasanlæg
Der er udarbejdet en businessplan/projektbeskrivelse for opførelse af et biogasanlæg (PMU den 26.10.2011, pkt. 137). De overordnede konklusioner fra businesscasen var, at den foreslåede lokalisering af et biogasanlæg ved Helsinge Fjernvarme umiddelbart virker velegnet til placering af et biogasanlæg. På baggrund af screeningen af ressourcegrundlaget og de økonomiske forudsætninger for anlægget konkluderes det, at der inden for en radius af 25 km fra Helsinge er gylle nok til et middelstort anlæg. Der er derimod ikke dagrenovation nok til rådighed i Gribskov Kommune til en rentabel drift af et anlæg, hvorfor der blev arbejdet videre med at undersøge, om der er andre restfraktioner til rådighed i kommunen med henblik på at supplere mængden af dagrenovation, ved eks. fiskeaffald fra havnen, industriaffald, kommunalt affald fra drift af vej og parkarealer og storkøkkenaffald fra institutioner mv.

På baggrund af undersøgelsen er der arbejdet videre med at undersøge muligheden for placering og etablering af et biogasanlæg i Gribskov Kommune. Der har i den forbindelse været dialog med diverse interessenter og samarbejdsparter herunder særligt Vestforbrænding og landbrugets repræsentanter.

Bl.a. er der i regi af Vestforbrænding gennemført et Feasibility study med henblik på at afdække muligheden for etablering af et eller flere anlæg i Vestforbrændings opland. Den potentielle mængde bioaffald i Vestforbrændings kommuner – som udgør op til 80.000 tons pr. år – vurderes bl.a at kunne bidrage til produktion og anvendelse af ikke-fossile brændstof (biogas) til brug for CO2-neutral transport og/eller el og varme produktion og nyttiggørelse af fosfor i landbrugsaffald.

Ved gennemførelse at feasibility studiet (fase 1) er der taget skridt til at afdække perspektiver og muligheder for sikring af en langsigtet miljø-økonomisk løsning for behandling af bioaffald. Feasibility studiet (fase 1) er afsluttet marts 2013 og gav ikke anledning til i første omgang at arbejde videre med et anlæg ved Helsinge, idet andre scenarier var mere økonomisk fordelagtige.

Vestforbrænding har efterfølgende arbejdet videre med muligheder, også i kraft at en stigende tilgang af bioaffald. Herunder arbejdes med kortsigtet kapacitetsudvidelse, afsætning af biogas og infrastruktur. Ved temamødet i Byrådet vil der blive orienteret nærmere herom ved oplæg fra Vestforbrænding.

Parallelt med udarbejdelse af feasibility studiet, har Byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af sidste kommuneplan undersøgt mulige placeringer af et større, fælles biogasanlæg indenfor kommunen. Der er i Kommuneplan 2013-25 peget på et område øst for Helsinge som egnet. Et egentligt plangrundlag foreligger ikke og vil først blive udarbejdet såfremt, der bliver tale om et konkret anlæg.

Udover et større centralt anlæg, kan der etableres mindre anlæg. Disse anlæg etableres primært med henblik på at behandle gylle fra et antal landbrug i et mindre afgrænset geografisk område. I princippet fungerer disse anlæg på samme måde som BioVækst's anlæg i Holbæk (hvor bioaffaldet fra Gribskov Kommune i dag bioforgasses). Idet anlæggene har væsentlig mindre kapacitet, vil afsætning af biogassen være forbundet med %-vis større udgifter end på et stort anlæg, og det vurderes at anlæggene som udgangspunkt etableres med henblik på at løse et gylleproblem, og i mindre grad mhp. at bidrage til el-produktion og kollektiv varmeforsyning.

Temamøde i Byrådet
Ved temamødet i Byrådet blev der givet et oplæg ved Kirsten Bojsen, Vestforbræning, omperspektiver for bioforgasning af bioaffald og et oplæg ved Hans Jørgen Albertsen, Gribskov Landbrug, om perspektiver ift. energidebatten.

Kirsten Bojsen orienterede i sit oplæg om resultater af det gennemførte feasibility studie, og om perspektiver og udfordringer ift. udnyttelse af bioaffald til biogas. I forhold til etablering af et større fælles anlæg lagde Kirsten Bojsen vægt på udfordringer ift. organisering og hvem der er 'driver' (initiativtager) for arbejdet, samt hvem der skal eller kan investere i et evt. anlæg.

Hans Jørgen Albertsens oplæg blev der lagt vægt på perspektiver ift. energidebatten ift. en række strategiske udfordringer/afvejninger af hvilke kilder vi bør satse på. Derudover blev der præsenteret en case på etablering af et biobaseret kraft/varmeværk med udgangspunkt i økonomi for produktion af biomasse.

Præsentationer fra temamødet i Byrådet fremgår af sagen, og er tilgængelige for Udvalgets medlemmer via Polar.

På baggrund af oplæggene ved temamødet fik Byrådet lejlighed til at debattere muligheder/perspektiver med såvel oplægsholdere, som inviterede gæster der repræsenterede landbruget.

Ved debatten blev der rejst en række åbne spørgsmål, og på baggrund heraf blev det foreslået, at Vækstudvalget videreførte drøftelsen i forhold til evt. videre tiltag.

Ved debatten blev der rejst en række spørgsmål, som det foreslås, at Vækstudvalget tager udgangspunkt i, herunder:

 • Hvordan kan der skabes samspil mellem landbrug og Byråd ved etablering af evt. biogasanlæg?
 • Hvordan forholder udvalget sig til spørgsmålet om brug af energiafgrøder versus alene bioaffald?
 • Ønskes biomassen anvendt både til biogas og kraftvarme værker på biomasse (eller vil man alene satse på biogas og opgradering af denne)?
 • Kan der skabes synergi i samarbejde med eks. Frederikssund Kommune (hvor kommunen kører på biogas og der er etableret gastankstation)?
 • Ønskes gylle alene anvendt som boost materiale i fælles anlæg i Nordsjælland?
 • Kan projekt eventuelt delvist finansieres via fundraising?


Ved mødet lægges der op til drøftelse mhp. at perspektiverer mulighederne for etablering af biogasanlæg. Hans Jørgen Albertsen deltager i drøftelsen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Præsentationer fra Temamødet i Byrådet til nærmere orientering findes på sagen, jf. sagsfremstilling.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. træffe beslutning om hvilken retning, det videre arbejde med perspektiverne omkring etablering af biogasanlæg, skal tage

  Beslutning

Vækstudvalget besluttede, at:

 • Igangsætte et pilotprojekt i et tæt samarbejde med erhvervsforeningen Gribskov Landbrug og NOLA
 • indstille til Teknisk Udvalg at vurdere forslaget vedrørende et pilotprojekt samt herunder finansiering til pilotprojektet.


Fraværende var: Pia Foght
16. Bosætningsstrategi for Gribskov Kommune
01.11G00 - 2014/33956

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at igangsætte arbejdet med en bosætningsstrategi for Gribskov Kommune.

Formålet med en bosætningsstrategi
Formålet med en bosætningsstrategi er at skabe øget bosætning i Gribskov Kommune. Der vil blive arbejdet med strategisk at identificere den eller de målgrupper, hvor der for Gribskov Kommune er størst mulighed for at tiltrække flest borgere til bosætning i kommunen.

Bosætningsstrategien vil derved lede frem til et strategisk fokus, hvor Byrådet giver retninger for i hvilken/hvilke retning(er), arbejdet skal orientere sig i mod.

Bosætningsstrategien vil have tætte koblinger til andre relevante strategier, særligt planstrategien men også politikker og strategier på andre områder som eksempelvis skole, dagtilbud, kultur, fritid og byliv.

Vidensgrundlag
Udarbejdelsen af bosætningsstrategien vil betyde en opbygning af et vidensgrundlag, herunder udarbejdelse af analyser. Dette arbejde vil blive koordineret med andre projekter og analyser. Det gælder særligt Planstrategi 2015 og i den forbindelse udarbejdelsen af af en omdømmeanalyse samt projektet 'Nybyggerne' hvor den basis analyse, der skal laves som en del af Nybyggerne, også vil danne vidensgrundlag for bosætningsstrategien.

Befolkningsprognosen som Gribskov Kommune udarbejder vil tillige være et omdrejningspunkt og udgøre en del af vidensgrundlaget for bosætningsstrategien. Befolkningsprognosen udarbejder blandt andet en flyttebalance, der viser, at hvert år flytter over 2000 borgere ud af kommunen, mens nogenlunde samme antal flytter til kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt dels at undersøge nærmere hvilke karakteristika, der kendetegner til- og fraflyttere for derved at kunne vurdere hvorvidt der er parametre, som Gribskov Kommune kan flytte på ifht at gøre det endnu mere attraktivt at flytte til eller blive i kommunen.

Dels vil være hensigtsmæssigt at kigge på de relationer, som mennesker, der lever en stor del af året i vores kommune men som ikke er borgere, har til kommunens forskellige lokalområder. Er der en uudnyttet mulighed for målgrupper som kommuner ikke traditionelt har fokus på som eksempelvis pensionister, der bor eller overvejer at bo i kommunen. Skal Gribskov Kommune arbejde i retning af at blive Danmarks svar på Florida? Hvilke både kvantitative som kvalitative vækstmuligheder og -perspektiver kunne denne målgruppe tænkes at give Gribskov Kommune?

Administrationen vurderer, at arbejdet med en bosætningsstrategi vil give svar på spørgsmålene, øge vidensgrundlaget og de strategiske handlemuligheder for en øget bosætning i kommunen. Der vil samtidigt være et stor synergi mellem arbejdet med bosætningsstrategien og med hhv. erhvervs- og turismestategierne, der ligeledes er under udarbejdelse. Administrationen vil sikre denne synergi og samspil både under udarbejdelsen af strategierne (herunder indhentning af analyse) og i forhold til de endelige strategier.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at:

 1. Igangsætte udarbejdelsen af en Bosætningsstrategi for Gribskov KommuneBeslutning
1. Tiltrådt.
Fraværende var: Pia Foght
17. Planstrategi 2015: samarbejde med Vækstudvalget og bevilling af beløb til planstrategiarbejdet
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Planstrategien udgør den overordnede strategi med de politiske visioner og mål for kommunens udvikling og planlægning. Planstrategien er dermed også - sammen med budgettet - et helt centralt politisk værktøj til at sikre den ønskede vækst og udvikling.

Planstrategien er forankret i Økonomiudvalget, og Plan- og Miljøudvalget agerer som den praktiske tovholder for udarbejdelse af planstrategien. Arbejdet blev formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16.06.2014. I den forbindelse blev det besluttet, at der frem til oktober 2014 arbejdes med at fastlægge hvilke temaer/pejlemærker der skal indgå i Planstrategi 2015, proces herfor (inkl. ekstern inddragelse) og hvordan det videre arbejde med pejlemærkerne forankres i den politiske udvalgsstruktur. I forhold til tidligere, lægger administrationen nu op til en tæt kobling til Vækstudvalgets arbejde omkring uddybning af vækstdagsordenen.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget 08.09.2014, Vækstudvalget 17.09.2014 og Økonomiudvalget 22.09.2014 med henblik på godkendelse af revideret procesplan for det videre arbejde, samt bevilling af 30.000 kr til formulering af ny vision for kommunens udvikling og 85.000 kr til gennemførsel af en Omdømmeanalyse.

Vækstudvalgets anbefaling foreligger først 17.09.2014. Anbefalingen vil blive fremsendt pr. mail til Økonomiudvalgets medlemmer umiddelbart efter Vækstudvalgets møde 17.09.2014, så det nødvendige materiale til Økonomiudvalgets møde 22.09.2014 er fremsendt rettidigt. Anbefalingen vil blive indskrevet i Økonomiudvalgets dagsorden den 18.09.2014.

Behov for formulering af ny vision inden der udpeges temaer/pejlemærker
Administrationen er som planlagt i gang med forarbejdet til udvælgelse af temaer/pejlemærker. Det står imidlertid i stigende grad klart, at der - inden der kan udvælges pejlemærker - bør ske et fokuseret arbejde omkring en opdateret formulering af den overordnede vision for kommunens udvikling, bl.a. således at Vækstudvalgets arbejde med den lokale-, nordsjællandske- og regionale vækstdagsorden kan indarbejdes. Sidst der blev arbejdet fokuseret omkring formulering af en vision, var i forbindelse med kommunesammenlægningen, og siden er denne viderebearbejdet i forskellige strategiske sammenhænge uden fokuseret koordinering.

Konkret foreslår administrationen, at arbejdet med udvikling af en ny samlet vision forgår i samspil mellem tre hovedopgaver:

 1. Kortlægning af eksisterende politiske visioner og allerede besluttede og planlagte større initiativer af potentiel relevans for ny vision og planstrategien generelt. Resultaterne af kortlægningen vil desuden kunne anvendes af de relevante fagudvalg, Vækstudvalget og Byrådet i forbindelse med kommende politik- og strategiformuleringer.
 2. Gennemførelse af en analyse af kommunens omdømme blandt borgere i regionen og kommunen, for at få kortlagt hvem har relationer til kommunen og hvad der knytter dem til kommunen. Resultaterne af analysen vil udover planstrategien, konkret kunne anvendes som input til Vækstudvalgets arbejde med ny bosætningsstrategi, Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde med ny erhvervsstrategi og turismestrategi, såvel som udformning af markedsføringsstrategi for kommunen.
 3. Vækstudvalgets afklaring af forskellige perspektiver på muligheder og barrierer for vækst i kommunen. Vækstudvalget har nedsat en Tænketank som har til formål at udfolde potentialerne og reflektere over hvilke former for vækst, der på kortere eller længere sigt vil kunne give en merværdi for borgerne i Gribskov Kommune.

Målet for Tænketankens arbejde er at komme med 3 konkrete bud på vækstpotentialer for Gribskov Kommune, herunder påpege hvilke mulige barrierer, der kan knytte sig til potentialernes realisering. Det forventes at Tænketankens 3 bud på vækstpotentialer vil blive fremlagt på et byrådstemamøde i 1. kvartal 2015, således at det kan indgå som input til Byrådets og Vækstudvalgets videre arbejde med udvikling af den lokale vækstdagsorden.

Oprindeligt var det planen at der skulle afholdes et byrådstemamøde omkring planstrategien i 4. kvartal 2014. Da der imidlertid er stor sammenhæng mellem udvikling af den nye vision og uddybning af vækstdagsordenen, anbefaler administrationen i stedet at de to planlagte temamøder sammentænkes.

   • Byrådstemamødet i 4. kvartal 2014 skal fokusere på forskellige perspektiver på vækst og behov for ny vision for kommunens udvikling - bl.a. med baggrund i resultaterne af hovedopgave 1 og 2 nævnt ovenfor.
   • Byrådstemamødet i 1. kvartal 2015 skal omhandle styrkepositioner og vækstpotentialer ift. ny vision, inkl. drøftelse af hvilke der ønskes i fokus i planstrategien som særlige pejlemærker. Drøftelserne her, vil bl.a. tage udgangspunkt i et udkast til en ny vision og Tænketankens 3 konkrete bud på vækstpotentialer.


Et tæt samspil mellem Vækstudvalgets arbejde og planstrategiarbejdet, vil dermed kvalificere begge veje: Vækstudvalgets refleksioner omkring vækst vil være vigtige inputs til visionsudviklingen, ligesom udviklingen af en ny vision vil give vigtige inputs til Vækstudvalgets arbejde.
Når der foreligger en politisk prioritering af, hvilke pejlemærker Byrådet særligt vil fokusere på de kommende år, vil næste skridt i planstrategiarbejdet være at uddybe disse nærmere i tæt samspil med inputs fra Tænketanken og andre eksterne aktører. Fastlæggelse af hvordan dette skal ske, herunder politisk organisering af arbejdet, afhænger af karakteren af de udvalgte pejlemærker.

Revideret overordnet tidsplan
Som følge af ovenstående, anbefaler administrationen at den overordnede tidsplan for arbejdet besluttet af Økonomiudvalget 16.06.2014 justeres (se nedenfor). Til orientering planlægges planstrategien fortsat fremlagt offentligt mindst 8 uger omkring 2./3. kvartal 2015.

Opgave
Ansvarlig
September/oktober: Fagudvalg kortlægger allerede besluttede og planlagte større initiativer af potentiel relevans for ny vision og planstrategien generelt Plan- og Miljøudvalget
Gennemførsel af Omdømmeanalyse Plan- og Miljøudvalget
Oktober/november: Forberedelse af Byrådstemamøde slut november/start december Plan-og Miljøudvalget og Vækstudvalget
Slut november/start december Afholdelse af Byrådstemamøde om forskellige perspektiver på vækst og ny vision for kommunens udvikling - bl.a. med baggrund i resultaterne af Omdømmeanalysen og Kortlægning af allerede besluttede og planlagte større initiativer af potentiel relevans for ny vision. Plan-og Miljøudvalget og Vækstudvalget
December 2014 - marts 2015 Afklaring af styrkepositioner og vækstpotentialer ift. ny vision, inkl. udvælgelse af hvilke der skal i særlig fokus i planstrategien. Oplæg drøftes på Byrådstemamøde i 1. kvartal på baggrund af forslag til ny vision og Tænketankens anbefalinger ift. vækstdagsordenen. Besluttes endeligt af Økonomiudvalget (på baggrund af anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget og Vækstudvalget)
Fastlægge arbejdsfordeling mellem udvalg og stillingtagen til samspil med eksterne aktører omkring det videre arbejde. Besluttes endeligt af Økonomiudvalget (på baggrund af anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget)
1. halvår 2015 Udarbejdelse af strategi, således at strategien kan fremlægges offentligt mindst 8 uger omkring 2./3. kvartal 2015. Plan- og Miljøudvalget (facilitator) i tæt samspil med udvalgte udvalgLovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi
Der er pt ikke afsat midler målrettet udarbejdelse af Planstrategi 2015.

De 30.000 kr. til visionsarbejdet og 85.000 kr til Omdømmeanalyse anbefales finansieret via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Vækstudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at godkende den reviderede tidsplan,
 2. at igangsætte arbejdet omkring udarbejdelse af ny vision for kommunens udvikling,
 3. at bevillige 30.000 kr til udvikling af ny vision for kommunens udvikling. Beløbet finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer,
 4. at igangsætte analyse af kommunens omdømme,
 5. at bevillige 85.000 kr til gennemførsel af omdømmeanalyse. Beløbet finansieres via Fælles formål inden for Økonomiudvalgets driftsrammer.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 08-09-2014:
1. - 5. Anbefalingen tiltrådt.Beslutning
1. - 5. Anbefaling tiltrådt.
Fraværende var: Pia Foght

Efterretningssager

12. Turisme som vækstmotor
24.05G00 - 2014/23243

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på en orientering og belysning af turisme som vækstmotor i Gribskov Kommune.

Vækstplan for dansk turisme
Turismen er vigtig for Danmark. Turisme i Danmark skaber årligt en omsætning på ca. 87 mia. kr. og 122.000 fuldtidsjob i Danmark. Danmark har stærke traditioner som turistland og har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Dansk turisme rummer således et stort potentiale for vækst.

På baggrund heraf er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti i januar 2014 blevet enige om en "Vækstplan for dansk turisme" (bilag 1).

Aftaleparterne er enige om at igangsætte en række initiativer på fire områder:

1. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme.
Danmark er et af de dyreste lande at være turist i og der skal derfor være fokus på forholdet mellem pris og kvalitet.

2. Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges.
Danmark skal have en større andel af den internationale vækst i kulturturismen og det skal være nemt for udenlandske turister at finde rundt i Danmark.

3. Kyst- og naturturismen skal udvikles.
Kyst- og naturturisme udgør 40 % af den samlede omsætning i dansk turisme i dag. Der etableres et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme. De danske kyster og den danske natur skal bruges mere aktivt som en del af turismeproduktet.

4. Bedre organisering af turismefremme-indsatsen.
Den offentlige turismefremme-indsats skal styres og organiseres bedre på tværs af stat, regioner og kommuner, så der opnås en bedre effekt af de midler, der hvert år investeres fra offentlig side i at fremme dansk turisme. Der oprettes et nationalt turismeforum gennem ny lov om turisme der forventes at blive fremsat i efteråret 2014. Det nationale turismeforum får en strategisk og koordinerende rolle i udviklingen af dansk turisme og vil få til opgave at udarbejde en ny national turismestrategi.

Generelt set mangler vækstplanen en anerkendelse og tydeliggørelse af vækstpotentialet i Nordsjælland. Samarbejde på tværs af de nordsjællandske kommuner er således fortsat vigtigt.

Turisme i Nordsjælland
Turisme spiller en væsentlig rolle i forhold til en nordsjællandsk vækstdagsorden. Overordnet set har turismeindsatsen i Visit Nordsjælland fokus på at øge besøgstallet, d.v.s. antallet af gæstende turister, som kan danne grundlag for en besøgsøkonomisk vækst. I 2011 lå den samlede turismeomsætning i Visit Nordsjælland på 4.3 milliarder kroner. Med en vækst på 6 % i 2013 er Nordsjællands turismevækst landets største. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 1,8 %.

Turisme som vækstmotor i Gribskov Kommune
I følge analysen "Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012" fra Visit Denmark ligger Gribskov Kommunes turismeandel på 7,0 % hvilket kun overgås af Fanø kommune. Betegnelsen turismeandel findes ved at sammenholde det samlede turismeforbrug med værdien af den samlede produktion af alle varer og tjenesteydelser. Og derved dannes et billede på turisterhvervets relative betydning for lokaløkonomien.


Turisterhvervets relative betydning for lokaløkonomien, 2012

Kommune Estimerede totale antal overnatninger og endagsturister

1.000
Turismeforbrug Turismeskabt beskæftigelse Turismeandel af samlet udbud i pct*
Gribskov 3.000 1.400 mio. kr. 1.378 årsværk 7,0
Helsingør 1.800 1.600 mio. kr. 2.361 årsværk 4,8


Det samlede turismeforbrug i Gribskov Kommune på ca. 1.4 milliarder kroner centrerer sig særligt omkring kystbyerne Gilleleje og Tisvildeleje. Ud af det estimerede samlede antal overnatninger udgør 1.6 million overnatninger - overnatninger i eget feriehus. Regeringens ovennævnte fokus på udvikling af kyst- og naturturisme kan bruges som en væsentlig ramme for fremtidige indsatser der kan være med til at øge turismeforbruget i kommunen.

Kommunernes Landsforening afholder Turisme-konference den 6. oktober med fokus på den kommende ny lov om turisme samt initiativerne under regeringens væsktplan for dansk turisme. Administrationen deltager for at sikre vidensopbygning samt mulighed for at præge den nationale turisme dagsorden i relation til kommunens vækst potentiale på turisme-området.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at turismen i Gribskov Kommune samlet set har et vækstpotentiale bl.a. i relation til at øge turismeforbruget. Administrationen anbefaler, at potentialet for vækst på turismeområdet fremadrettet er i fokus på flere områder som eksempelvis by- og erhvervsudvikling, infrastruktur - herunder rekreative stier, kystplanlægning, oplevelser og events, branding af Gribskov Kommune m.v.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Vækstplan for dansk turisme. Dok. nr. 2014/23243 002


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at

 1. Tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Vækstudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende var: Pia Foght
13. Lokaløkonomisk analyse Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
24.05G00 - 2014/33456

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på en præsentation af samt orientering om resultaterne af den lokaløkonomiske analyse af Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for Gribskov Kommune.

Arbejdet med analysen blev igangsat 1. september. Administrationen har i samarbejde med Cowi udarbejdet analysen.

Resultatet af analysen forelægges Vækstudvalget på mødet til drøftelse med henblik på at Vækstudvalget tager analysen til efterretning.


Lovgrundlag
Lov om Nationalparker, lov nr. 533 af 6. juni 2007.
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6 § 13, LBK nr 1715 af 16/12/2010.

Bilag
Vækstudvalget 17.08.2014:Lokaløkonomisk analyse Nationalpark Kongernes Nordsjælland 1. udkast Dok. nr. 2014/33456 006

Bilaget publiceres efter Vækstudvalgets møde 17.09.2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget, at
1. tage resultatet af analysen til efterretning

Beslutning
Udvalget tog resultatet af analysen til efterretning.

Fraværende var: Pia Foght
15. Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune, Anbefalinger fra aug. 2012
00.18G00 - 2014/33945

Sagsfremstilling
Anbefalingerne fra Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune, forelægges Vækstudvalget med henblik på en drøftelse af, hvordan de kan inddrages i Vækstudvalgets arbejde.

Anbefalingerne blev forelagt Økonomiudvalg og Byråd ved funktionsperiodens ophør af Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune.

Arbejdet i har været fokuseret på en række temaer, som Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune har arbejdet med. Temaerne blev set i samspil, men der blev også lagt vægt på at arbejde med dem i en mere afgrænset form.

Bosætning
|
|
|
|
|
1. Helsinges rolle ift. regionen
2. Boformer
3. Borger- deltagelse
4. Synliggøre "frie" aktiviteter
5. Det vi er
- det vi kan


Bredt kan det siges om temaerne, at der blev lagt op til at arbejde med 'det' vi allerede har, at udnytte vores muligheder, og at søge at imødegå udfordringer primært affødt af den demografiske udvikling og krisen.

Udover arbejdet med 'egne' temaer og vidensopbygning, har Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune, identificeret en række emner, som de relevante fagudvalg blev anbefalet at arbejde med.

Den overordnede ramme har været at tiltag havde til formål at understøtte bosætning i Gribskov Kommune både i et fastholdelses- og tiltrækningsperspektiv. Endvidere tænktes bosætning også i forhold til borgere med kortere bosætningsperioder, idet besøgende også har en væsentligt betydning i den attraktive kommune.

På baggrund af arbejdet i Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune blev der peget på en række anbefalinger jf. behandling ved møde i Byrådet den 05.11.2012, pkt. 164.
"Helsinges rolle ift. regionen
Helsinge er udpeget som Kommunens hovedby, og Temaudvalget anbefaler at der arbejdes med Helsinge som 'indgang' til Kommunen dels i forhold til funktioner men også i forhold til infrastruktur.

Temaudvalget anbefaler også at der arbejdes men Helsinges rolle, og herunder med samspillet til særligt Hillerød og Helsingør.
Derudover anbefaler Temaudvalget, at der arbejdes med Helsinges identitet, og at der arbejdes for at skabe en fælles identitet.Temaudvalget anbefaler, at arbejdet med udvikling af Helsinge kickstartes ved afvikling af en Boot Camp. Ved Boot Camp forstår i denne sammenhæng et intensivt forløb over 24 timer, hvor der arbejdes med at udarbejdet en konkret strategisk handleplan for udvikling af Helsinge. Ved Boot Camp'en søges der indtænkt andre aktiviteter/tiltag med Helsinge som udgangspunkt, så der kan skabes synergi hertil.

Boformer
Temaudvalget har arbejdet indgående med muligheden for etablering af fællesskaber, og med en vurdering af, om der er et marked for etablering af fællesskaber. På baggrund af arbejdet anbefaler Temaudvalget, at arbejdet med etablering af fællesskaber understøttes ved at opstille mål og rammer for hvordan kommunen kan stille sig hjælpsomt til rådighed, dels ved at lokaleplanlægge eller udbyde byudviklingsarealer og dermed selv være initiativtager på etableringen.

Temaudvalget har også arbejdet med alternative finansieringsformer, og anbefaler, at Byrådet tager disse med i deres udbudsovervejelser ifm. med byudvikling.

I andre områder anbefaler Temaudvalget, at understøtte fælles tiltag omkring eksempelvis grøn energiforsyning. Eksempelvis kan der danne andelsselskaber omkring lokale vindmøller, solcelleanlæg eller jordvarmeanlæg etc.

Borgerdeltagelse
Aktive byer er for mange attraktive byer. Borgerdeltagelse handler om borgernes mulighed for at tage ansvar for og bidrage til at præge og udvikle både deres egne lokalområder og det kommunale fællesskab. Temaudvalget anbefaler, at der kontinuerligt er fokus at understøtte og skabe hensigtsmæssige rammer for frivilliges arbejde, og at facilitere div. processer efter behov. Derudover anbefaler Temaudvalget, at der arbejdes videre, i samarbejde med aktive borgere, med tiltaget 'Grib en lokal'

Synliggøre "frie" aktiviteter
Temaudvalget anbefaler, at der arbejdes for at synliggøre frie aktiviteter ved (understøttelse af) etablering af en portal, og at der skabes grundlag for at understøtte frie aktiviteter - at gøre det nemt for initiativtagere at gennemføre aktiviteter. Temaudvalget anbefaler herunder, at samarbejdet med aktive borgere omkring etablering af en portal fortsættes.

Det vi er - det vi kan
Gribskov er allerede en attraktiv kommune, men vi er ikke gode nok til at synliggøre dette. Temaudvalget anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelse af Kommunikationsstrategi/-politik for Gribskov Kommune skabes rammer for at understøtte og styrke de gode historier der bør kommunikeres mere aktivt.

Temaudvalget har i samarbejde med aktive borgere igangsat beskrivelse af "Historier om Gribskov". Temaudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med initiativet såvel som bidrag fra 'Stafetten' i kommunikationsstrategien.

Temaudvalget anbefaler endvidere, at der fremadrettet arbejdes med stafetter som metode. Metoden ses hensigtsmæssig med henblik på at skabe en positiv debat om større emner, hvor man ikke fra starten kommer i defensiv.

Implementering - det videre arbejde med Temaudvalgets anbefalinger
Temaudvalget har i sin funktionsperiode oplevet, at opmærksomhed og fokus på 'attraktiv kommune' medfører en del aktivitet, som bliver mere og mere sammenhængende og krævende. Derfor anbefaler Temaudvalget, at Byrådet over en flerårig periode fastholder initiativer

  • som yderligere italesætter Gribskov Kommune som attraktiv kommune og
  • som sikrer, at der arbejdes målrettet videre med Temaudvalgets anbefalinger og den viden, der nu er skabt. "


Ved mødet lægges der op til drøftelse mhp. at perspektivere mulighederne for at inddrage anbefalinger fra Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv kommune i Vækstudvalgets arbejde.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Temaudvalget: Gribskov - en attraktiv Kommune, anbefalinger aug. 2012 Dok. nr. 2014/33945 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget, at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende var: Pia Foght


Mødet startet:
05:02 PM

Mødet hævet:
08:15 PM