Vækstudvalget

Publiceret 21-05-2014

Onsdag den 21-05-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Møderække for Vækstudvalg i 2014
2 Vækstudvalgets kommissorium
4 Tænketank Vækst:Gribskov
5 Opstart af "styrket lokal handel" tiltag


Efterretningssager
3 Vækstudvalget 2014-2017 - et § 17 stk. 4 udvalg

Medlemmer:

Nick Madsen Flemming Møller
Michael Bruun Jonna Hildur Præst
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst

Meddelelser:

Åbne

1. Møderække for Vækstudvalg i 2014
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på at anbefale Vækstudvalget at beslutte at godkende mødeplanen for 2014.

Møderne er indbyrdes koordineret således at der ikke sker overlap mellem byrådsmøder og møder i fagudvalgene. Ligeledes er mødedatoerne fastlagt med bedst mulige kadence til møder i Økonomiudvalget, grundet Vækstudvalgets rådgivende funktion.

Forslag til deplanen for Vækstudvalget er:
Onsdag den 21. maj 2014 kl. 7.45-9.30
Mandag den 18. august 2014 kl. 7.00-9.30
Mandag den 15. september 2014 kl. 7.00-9.30
Mandag den 20. oktober 2014 kl. 7.00-9.30
Mandag den 17. november 2014 kl. 7.00-9.30


Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse §8, stk. 1 og §20, stk. 1.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at

 1. at godkende forslag til mødeplanen for VækstudvalgetBeslutning

 1. Godkendt, med bemærkning om, at to møder flyttes til aftenmøder.


Fraværende var: Jonna Hildur Præst
2. Vækstudvalgets kommissorium
00.22A00 - 2014/00870

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende Vækstudvalgets kommissorium.

Baggrund
Byrådet besluttede den 27. januar 2014 at nedsætte temaudvalget Vækstudvalget som et § 17, skt. 4 udvalg i hele byrådets funktionsperiode 2014-2017.

Byrådet besluttede, at Vækstudvalget forberedte et kommissorium med godkendelse af Byrådet inden udgangen af 2. kvartal 2014. Dette kommissorium fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Byrådstemamøde
Byrådet besluttede den 27.01.14, at kommissoriet skulle drøftes på et byrådstemamøde som et led i udarbejdelsen. Administrationen foreslår, at byrådstemamødet udskydes til efteråret 2014 og får et bredt fokus på vækstpotentialer i Gribskov Kommune.

For at sikre en god kobling til resten af byrådets arbejdet, vil Vækstudvalget arbejde med en årlig arbejdsplan. Det betyder, at udvalget gør status og lægger rammerne for arbejdet hvert halve år med afsæt i udvalgets fokuspunkter. Herved sikres en fleksibel opgaveløsning, samtidig med at udvalget kan koordinere emnemæssigt ifht. andre projekter i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er i budget 2014 ikke afsat et driftsbudget til vækstudvalget, da dette først blev etableret efterfølgende. Der er i lighed med de øvrige udvalg brug for et driftsbudget til at dække en række udgifter såsom forplejning til møder, deltagelse i konferencer m.v. Det er vurderingen at der i 2014 er brug for 145.000 kr. i og med udvalget først startes op ultimo maj, hvilket svarer til en fuldårseffekt på ca. 250.000 kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 145.000 kr. finansieret at kassebeholdningen til rammen Politiske udvalg og administration. Driftsbudget for 2015 og frem indgår i prioriteringen af budgetarbejdet for budget 2015-2018.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Vækstudvalgets kommissorium (Dok. nr. 2014/00870 004)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. At godkende Vækstudvalgets kommissorium
 2. At byrådstemamødet udskydes til efteråret 2014 og får et bredt fokus på vækstpotentialer i Gribskov Kommune
 3. At godkende en tillægsbevilling i 2014 på 145.000 kr. til vækstudvalgets driftsbudget finansieret af kassebeholdningen.Beslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at Vækstudvalget vil arbejde videre med et tema om boligformer.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.


Fraværende var: Jonna Hildur Præst
4. Tænketank Vækst:Gribskov
00.16G00 - 2014/14571

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget beslutte at nedsætte en tænketank med fokus på vækstmuligheder og -barrierer i Gribskov Kommune.

Formålet med Tænketanken Vækst:Gribskov
Formålet med Tænketanken Vækst:Gribskov er dels at give Vækstudvalget perspektiver på muligheder og barrierer for vækst i Gribskov Kommune, dels at perspektiverne kommer 'udefra', hvilket vil sige fra personer, der har en relation til kommunen uden nødvendigvis at være borgere i kommunen.

Afsættet for tænketanken er de økonomiske udfordringer, som Gribskov Kommune sammen med resten af Danmark står overfor. For Gribskov Kommune handler det særligt om:

 • Stangerende/faldende befolkningstal og her af faldende indtægter
 • Fald i antallet af arbejdspladser i kommunen
 • Øget forventning til den offentlige service - særligt på børne- og ældreområdet


I Gribskov Kommune er der samtidig en lang række potentialer centreret omkring kommunes kvalitative herlighedsværdier som naturen, kysten og turismen, hvilket er kombineret med muligheden for bosætning i mindre provinsbyer eller lokalområder. Gribskov Kommune indgår i et samarbejde med de andre nordsjællandske kommuner. Derfor er det også tænketankens formål at arbejde med en identificering af vækstpotentialer og -barrierer i forhold til hovedstads- og Øresundsregionen for Gribskov Kommune.

Tænketanken Vækst:Gribskov har til formål at udfolde potentialerne og reflektere over hvilke perspektiver på vækst, der på kortere eller længere sigt vil kunne give en merværdi for borgerne i Gribskov Kommune.

Målet for tænketankens arbejde
Målet for tænketanken for er at komme med 3 bud på fremtidens vækstpotentialer for Gribskov Kommune, herunder påpege hvilke mulige barrierer, der kan knytte sig til potentialernes realisering. De 3 vækstpotentialer overdrages Gribskov Kommunes Vækstudvalg ved udgangen af 2014.

Tænketankens funktionsperiode
Tænketanken igangsættes i september 2014 og afrundes forventeligt i december 2014. Tanketanken mødes 3-4 gange i løbet af perioden. Møderne vil være faciliterede af Gribskov Kommune, der også vil stå for sekretariatsbistanden til tænketanken.

Tænketankens deltagere
Deltagere i tænketanken vil have erfaringer og viden fra erhvervs-, kultur- og idrætslivet samt fra både den offentlige som den private sektor.

Vækstudvalgets formand er vært for tænketanken og fungerer som politisk bindeled til udvalget. Vækstudvalgets formand vil ikke deltage i tænketankens møder, der vil blive ledt af tænketankens formand.

Byrådstemamøde
Der planlægges et byrådstemamøde i efteråret 2014 med henblik på dels at fremlægge tænketankens foreløbige arbejde, dels for at byrådet får mulighed for at drøfte tænketankens perspektiver omkring vækst i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Det vurderes, at der er behov for et budget til tænketanken på 50.000 kr. til afholdelse af udgifter til forplejning og mødefacilitering generelt i 2014. Der er ikke afsat budget til tænketanken i budget 2014, hvorfor der søges om en tillægsbevilling fra kassebeholdningen på 50.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at indstille til Økonomiudvalget at:

 1. Vækstudvalget nedsætter en tænketank med fokus på vækst i Gribskov Kommune
 2. Godkende en tillægsbevilling på 50.000 kr. til driftsbudget for tænketanken under Vækstudvalget finansieret af kassebeholdningenBeslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at tænketanken sammensættes med en bred sammensætning af forskellige interesser til gavn for Gribskov Kommune, samt at Vækstudvalget i fællesskab sammensætter Tænketankens deltagere.
 2. Tiltrådt.


Fraværende var: Jonna Hildur Præst
5. Opstart af "styrket lokal handel" tiltag
24.10G00 - 2014/15522

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Vækstudvalget med henblik på, at opstarte tiltaget "styrket lokal handel". Fremadrettet vil Erhvervs- og Turismeudvalget, Gribskov Erhvervsråd og de enkelte medlemsforeninger i Erhverv Gribskov være naturlige samarbejdspartnere, når det gælder samarbejdet omkring at fastholde og skabe yderligere lokal vækst gennem en helhedstanke om "styrket lokal handel".

Dette sker ud fra en betragtning om, at der skal skabes positive synergier i lokalsamfundet gennem bevidstheden om at støtte de lokale erhvervsliv. Når der handles lokalt, har de lokale erhvervsdrivende mulighed for og overskud til at støtte de mange gode tiltag, der sker i Gribskov Kommune. Det lige fra sponsorering af trøjer til det lokale fodboldhold til støtte til store kulturelle events.

Med dette tiltag vil Vækstudvalget - ved at fokusere på forskellige spor - arbejde på både kort og lang sigt for at skabe øget opmærksomhed på vigtigheden af at handle lokalt. Dette kan ske ved såvel informationstiltag som konkrete initiativer rettet mod borgere, foreninger, institutioner og kommunen.

Blandt de spor som Vækstudvalget kan vælge at arbejde videre med er:

1: Skabe lokal bevidsthed om vigtigheden af at handle lokalt
2: Med udgangspunkt i Bruno Christensens oplæg ved Erhverv Gribskovs temamøde den 16. april 2013 om detailhandel arbejde sammen med det lokale erhvervsliv om at give kommunens borgere, turister etc. de bedst mulige betingelser for at handle lokalt
3: Arbejde med Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, så der i højere grad skabes mulighed for at benytte lokale leverandører

Administrationen anbefaling:
At Vækstudvalget drøfter de forskellige spor med henblik på at udarbejde koncepter for indsatserne som efterfølgende kan præsenteres for de relevante fagudvalg.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme. LBK nr 1715 af 16/12/2010 § 12 stk 2.

Økonomi

-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Lukket bilag - er tilgængeligt for politikere i Polar.
Bilag 1. Bruno Christensen oplæg_16042013. Dokument nr. 2014/15522 001

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Vækstudvalget at:

 1. igangsætte tiltaget "styrket lokal handel"Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Jonna Hildur Præst

Efterretningssager

3. Vækstudvalget 2014-2017 - et § 17 stk. 4 udvalg
00.17A00 - 2014/15523

Sagsfremstilling
Vækstudvalget forelægges denne sagsfremstilling med henblik på, at give indblik i de rammer et § 17 stk. 4 udvalg kan arbejde inden for.

Vækstudvalgets opgaver er tværgående i forhold til de stående udvalg, og udvalget refererer til Økonomiudvalget (ØU). Vækstudvalget har forberedende og rådgivende funktioner og har som opgave at arbejde med udvikling af vækstmulighederne i Gribskov Kommune.

Udvalgets snitflader til stående udvalg
Udvalgets fokusområder har en tæt kobling til flere af de stående udvalg som f.eks. Erhvervs- og Turismeudvalget. Vækstudvalget arbejder sammen med de stående udvalg og arbejder med tværgående initiativer, der ikke umiddelbart kan placeres i et enkelt udvalg. Et § 17, stk. 4 udvalg medfører ikke indskrænkninger i den kompetence, der i henhold til styrelsesvedtægten er tillagt de stående udvalg. I forbindelse med udarbejdelse af kommissoriet vil snitflader til stående udvalg derfor også blive beskrevet (se tidligere behandlet punkt på dagsordenen).

Proces for sammenspillet med de stående fagudvalg samt ØU
Når Vækstudvalget skal igangsætte tiltag på et fagudvalgs ressortområde vil formalia være, at Vækstudvalget efter egen behandling indstiller til det pågældende fagudvalget, at godkende, at arbejdet påbegyndes. Et alternativ er her, at afholde fællesmøder mellem Vækstudvalget og de relevante fagudvalg i stedet.

ØU er det udvalg, Vækstudvalget refererer til, og det hos ØU, hvor der kan ansøges om finansiering til udvalgets interne arbejde i form af konferencer, oplægsholdere etc. såvel som projekter der igangsættes af udvalget. Resultaterne af udvalgets arbejde skal rapporteres til ØU.

Samarbejdsformer med eksterne interessenter
Et § 17, stk. 4 har i forhold til de traditionelle stående fagudvalg flere muligheder for at inddrage eksterne i udvalgets arbejde.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971 af 25.7.2013

Ifølge styrelseslovens § 17, stk. 4, "..kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed".

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget at:

 1. Tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende var: Jonna Hildur Præst


Mødet startet:
07:55 AM

Mødet hævet:
09:00 AM