Teknisk Udvalg

Publiceret 26-11-2014

Onsdag den 26-11-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
142 Analyse af samarbejdsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område
143 Gribvand - takster, vejbidrag og betalingsvedtægt
144 Tillæg nr. 2 til Gribskov Kommunes spildevandsplan - kloakereing af Bavne-Ager, Gilleleje
146 Gebyrer for 2015 for virksomheders anvendelse af genbrugsstationerne
147 Henvendelser om uhygiejniske forhold i bioskraldespanden
148 Etablering af et torv i Græsted
149 Drift af udearealer og grønne områder efter den 15.04.2015
151 Naturindsats 2012-2016
152 Godkendelse af projekt: Anlæg af bump på Højager Græsted
153 Parkering i Hovedgaden i Tisvilde.
154 Parkering - nye regler jf. færdselsloven
156 4. Budgetopfølgning 2014 - Det Tekniske Område
157 Opfølgning på vedtaget budget 2015-2018


Efterretningssager
145 Gribvand - Resultatstatus for 3. kvartal 2014
150 Træpolitik for Gribskov Kommune.
155 Statusorientering vedr. Udbud af gadebelysning i Gribskov Kommune
158 Årsplanlægning politiske udvalg

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
Formanden orienterede om:
- borgerhenvendelse om status for undersøgelser af busbetjening i Valby
Jørgen Simonsen orienterede om svarudkast til Folketingspolitiker vedr. ny vejforbindelse Græsted - Gilleleje
Administrationen orienterede om:
- status for håndtering af kontrakter efter LK-gruppens konkurs, samt indgåelse af nye aftaler med Grøn Vækst A/S vedr. vintertjeneste
- status på kloakeringssag Boserupvej 25
- borgerhenvendelse vedr. køb af vejareal ved Tibirkevej. Teknisk Udvalg fastholder nuværende praksis om at vejareal ikke afhændes, herunder også ved Tibirkevej.
- at trafikforhold ved Realskolen er analyseret og tilpasning af forholdene er aftalt med Realskolen

Åbne

142. Analyse af samarbejdsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område
06.03P00 - 2014/42607

Sagsfremstilling
Kredsen af nordsjællandske borgmestre har drøftet mulighederne for samarbejde mellem forsyningsselskaberne. Det foreslås, at kommunerne iværksætter en analyse af mulighederne for samarbejder mellem forsyningsselskaber i det nordsjællandske område. Sagen skal besluttes i Byrådet og behandles parallelt i byrådene i de øvrige Kommuner.

Baggrund
Forsyningssektoren i Danmark er efter en periode med etablering og udbygning nu inde i en fase præget af behov for forandring og konsolidering. Der vil sandsynligvis være færre selskaber på sigt. De statslige benchmark og krav om effektiviseringer presser allerede i dag en del selskaber, mens andre har en forholdsvis robust økonomi. Som virksomhedsejere er der behov for at kommunerne følger denne udvikling tæt og forbereder de beslutninger, der skal sikre forbrugerne den bedste og billigste forsyning på længere sigt.

Der er foretaget en del analyser og statslige evalueringer af forsyningsområderne og i øjeblikket er der overvejelser i gang om eventuelle lovrevisioner. Det er blandt andet påvist, at forsyningssektoren samlet set indeholder et stort effektiviseringspotentiale. Det forventes således, at de statslige krav om fortsatte effektiviseringer af selskabernes opgaveløsning fastholdes. Dette gælder især vandsektoren; mens også energi- og fjernvarmesektoren er under pres. Nogle af de kommunalt ejede selskaber kan få vanskeligt ved at realisere effektiviseringspotentialet alene, og det er en generel opfattelse i sektoren, at det vil kræve samarbejder og sammenlægninger.

For vand- og spildevandsselskabernes vedkommende er det vurderingen i branchen, at der på sigt vil være væsentligt færre selskaber end i dag. Et af de store selskaber på Sjælland var Københavns Energi, som har fusioneret 8 omegnskommuners vandselskaber ind i KE og dannet Hovedstadens Forsyning (Hofor). Det nye Hofor har således i dag en størrelse der gør det til det dominerende selskab på Sjælland. Med til billedet af den sjællandske forsyningssektor i opbrud, hører også at der er gennemført en fusion af to store rensningsanlæg i København og dannet Danmarks største spildevandsrensningsselskab Biofos.

Endelig har en gruppe på 9 kommuner omkring Roskilde netop fået foretaget en fælles analyse af muligheder og potentiale ved en sammenlægning af deres forsyningsselskaber.

Kommissorium
På denne baggrund har de 6 borgmestre i kommunerne Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner ladet udarbejde et kommissorium for en analyse af fordele og ulemper ved forskellige samarbejds- sammenlægningsmodeller i det nordsjællandske område. Kommissoriet er vedlagt i bilag.

Det fremgår af kommissoriet, at der er tale om en analyse, som skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med eventuelle samarbejdsmuligheder. Det står således den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af analysens resultater vil vælge at gå videre i en samarbejdsproces eller lade være.

Det fremgår ligeledes, at første skridt efter den politiske behandling af kommissoriet i byrådene i 6-kommune-samarbejdet er, at hver af kommunerne Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Ballerup inviteres til at deltage i analysen.

Analysen udføres af et konsulentfirma indenfor en tidsramme på 6 måneder efter beslutning om igangsættelse, og en økonomisk ramme på 500.000 kr., som afholdes af de deltagende kommuner i fællesskab.

Organisering
Arbejdet med analysen styres af en politisk styregruppe bestående af borgmestrene i de deltagende kommuner samt i det daglige en arbejdsgruppe bestående af de ansvarlige direktører i de deltagende kommuner.

Det bemærkes, at det er byrådene som ejere af forsyningsselskaberne, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt der skal arbejdes med analyse af sammenlægningsmuligheder og i givet fald videre med egentlige sammenlægninger. Der planlægges mindst et fællesmøde for direktører i kommunerne og direktører for de berørte forsyningsselskaber. Det fremgår endvidere af kommissoriet, at den enkelte kommune selv fastlægger en lokal proces for at orientere/inddrage eget forsyningsselskab.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Gribskov Kommunes andel af udgifter til analysen afholdes inden for konto 390 'Politiske udvalg og administration'

Høring
I Gribskov Kommune foregår løbende dialog mellem Kommunen og Gribvand på såvel politisk som administrativt niveau.
Derudover bør de private vand- og fjernvarmeværker orienteres om analysen og eventuelle resultater.

Bilag
Bilag TEK 261114 - Kommissorium for analyse af samarbejdsmuligheder (2014/42607 008)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at

 1. Gribskov Kommune deltager i analysen om samarbejdsmuligheder
 2. Kommissoriet for analysen godkendes
 3. Forsyningsvirksomhederne orienteres om analysenBeslutning

1. - 3. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjældgaard
143. Gribvand - takster, vejbidrag og betalingsvedtægt
06.03Ø00 - 2014/32969

Sagsfremstilling
Gribvands bestyrelse har på sit møde den 18. november 2014 truffet beslutning om investeringsplan og takster for 2015 samt om en revideret betalingsvedtægt.
Denne sag lægger op til byrådets godkendelse af takster og betalingsvedtægt.

Gribvand vil præsentere bestyrelsens beslutning når sagen forelægges Økonomiudvalget.

Kloakforsyningen
Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloft for 2015. Bestyrelsen har besluttet fuld udnyttelse af prisloftet, hvilket er i overensstemmelse med Kommunens ejerstrategi for Gribvand. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2015 sammenholdt med prisloft og takst for 2014

Takster for afledning af spildevand til kloak (Alle beløb er kr / m3 excl moms):

Trin 1
Mindre kunder
(0-499 m3)
Trin 2
Store kunder
(500-19999 m3)
2014 prisloft
43,02
41,30
2014 besluttet takst
41,61
39,94
2015 forslag til takst
41,99
38,63Tømningsordningen
Tømningsordningerne skal hver for sig, hvile i sig selv økonomisk. Omsætningen skal justeres for inddækning af overskud/underskud for foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration.

Tømningsordning for bundfældningstanke
2014
2015
  Ekskl.moms Ekskl.moms
Bundfældningstank - rutetømning ved KSA
550,00
528,00
Tømning, kørsel og behandling af slam = kr. 375,00    
Administration = kr. 175,00 pr. ejendom (2015: kr. 153,00)    
Bundfældningstank - ekstra tømning ved KSA
575,00
553,00
Tømning, kørsel og behandling af slam = kr. 400,00    
Administration = kr. 175,00 pr. ejendom (2015: kr. 153,00)    
Bundfældningstank - tømning med lille vogn eller traktor
1010,66
945,48
Tømning og kørsel = kr. 420,00    
Behandlingsbidrag = kr. 415,66 (2015: kr. 372,48)
Administration = 175,00 (2015: kr. 153,00)
   
Tillæg    
Tillæg for forgæves kørsel
200,00
200,00
Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tømning
95,00
95,00
Tillæg for håndtering af dæksler for tunge dæksler
100,00
100,00
Tillæg for ekstra SMS varsling én eller to dage før tømning
20,00
20,00
Tillæg for tømning på ejendomme med SPD- svinebesætning
500,00
500,00
Tømningsordning for samletanke    
Samletanke transport
414,64
392,44
Behandling af spildevand = kr. 239,44    
Administration = kr. 175,00 pr. ejendom (2015: kr. 153,00)    
Behandlingsbidrag for samletanke, variabelt bidrag, kr. m3
15,83
7,80
Samletanke transport - ordinær tømning på 2,5 mᶟ
400,00
400,00
Samletanke transport - Akut tømning på 2,5 mᶟ
1.250,00
1.250,00
Tillæg pr. efterfølgende m3 over 2,5 m3 ved ordinær tømning
50,00
50,00
Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tank
95,00
95,00
Tillæg for håndtering af dæksler for tunge dæksler
100,00
100,00
Modtagelse af spildevand udenfor tømningsordning    
Septisk slam fra køkkenbrønde, sivebrønde
415,66
372,48
Spildevand fra toiletvogne og pumpebrønde, spildevand fra andre kommuner kr./m3
15,83
7,80Vejbidrag
Ud fra investeringsplanen beregnes et vejbidrag for afledning af vand fra kommunale og private veje. Bidraget er beregnet til 3.680.000 kr for 2015 ud fra de planlagte anlægsprojekter til regnvandsafledning fra by-områder. Bidraget skal betales af Gribskov Kommune, som p.t. deltager i et fælleskommunal retssag om baggrunden for beregningen af vejbidrag. Kommunen har de foregående år betalt vejbidrag på baggrund af afgørelser fra forsyningssekretariatet og med forbehold for udfaldet af sagen.

Betalingsvedtægt
Nye regler om særbidrag træder i kraft fra 2015. Det har gjort det nødvendigt at revidere betalingsvedtægten igen i år. Ved revisionen har man desuden indarbejdet nogle mindre justeringer:

 • Præcisering af anvendelsesområdet i punkt 1
 • Ledningsbrud – vi har åbnet muligheden for at imødekomme ansøgninger en anelse i punkt 5.2.2.6. Selvrisikoen er øget fra 20 m3 til 50 m3.
 • Flyttemeddelelse – vi har indsat en bestemmelse i punkt 12 om, at flyttemeddelelse skal gives via hjemmeside – ellers gebyr ift. takstblad
 • Præciseringer i punkt 7.1.1 og 7.1.2.
 • Ændret/slettet dato for vedtagelse og ikrafttræden i punkt 13. Skal udfyldes endeligt med dato for kommunal vedtagelse.
 • Indsat henvisning til bilag 5 i punkt 14


Forslag til revideret betalingsvedtægt er vedlagt som bilag. Nyt særbidrag fremgår af afsnit 5.2.3. Særbidraget forventes at være relevant for to virksomheder i Gribskov Kommune.

Hvis folketinget vedtager det fremsatte lovforslag om afdragsordninger for ejere, som har fået påbud om forbedret spildevandsrensning vil der blive behov for at betalingsvedtægten revideres igen i foråret. Lovforslaget blev fremlagt for Teknisk Udvalg den 8. oktober 2014 ifm. statusredegørelse vedr påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Vurdering
Byrådet skal ved sin godkendelse - den såkaldte legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, d.v.s. at hvile i sig selv-princippet overholdes. Gribvand oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet Deloitte i overensstemmelse med betalingsloven. Den foreslåede takst svarer til prisloftet hvilket er i overensstemmelse med Kommunens ejerstrategi for Gribvand. Administrationen kan dermed anbefale Byrådet, at taksterne godkendes.

Administrationen vurderer, at Kommunen bør godkende Gribvands forslag til ny betalingsvedtægt til ikrafttrædelse 1. januar 2015.

Gribvand oplyser at man vil ændre på afregningsperioderne. Administrationen vurderer, at det er selskabets egen beslutningen inden for rammerne af selskabets vedtægter.


Lovgrundlag
Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/6-10 , Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/6-09, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Formålet med Betalingsloven (jf.§1) er at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.
Ifølge Betalingsloven § 3 skal spildevandsselskabet fastsætte takster én gang årligt under hensyntagen til det udmeldte prisloft. Taksterne skal godkendes af den kommune, hvor selskabet ligger.

Prisloftet fastsættes af et statsligt prisloftsekretariat, jf. § 6 i vandsektorloven.

Ifølge Betalingslovens §3 skal Gribvand lave en vedtægt om betalingsordning for kloakforsyningen og tømningsordningerne. Vedtægten skal godkendes af Kommunen.

Økonomi
Vejbidrag på 3.680.000 kr for 2015 skal betales af konto 31060; administration af vejområdet

Høring
Takster og betalingsvedtægt er vedtaget af Gribvands bestyrelse den 18. oktober 2014.

Bilag
Bilag 1 TEK 261114 - Betalingsvedtægt 2015 (2014/32969 008)
Bilag 2 TEK 261114 - Takstblad 2015 for kloakforsyningen (2014/32969 009)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at

 1. godkende taksterne for kloakforsyningen i 2015
 2. godkende taksterne for tømningsordningerne i 2015
 3. godkende revideret betalingsvedtægt til ikrafttrædelse 1. januar 2015
 4. vejbidraget for 2015 tages til efterretning og indarbejdes i Kommunens budgetBeslutning

1.- 4. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjældgaard
144. Tillæg nr. 2 til Gribskov Kommunes spildevandsplan - kloakereing af Bavne-Ager, Gilleleje
06.00P00 - 2014/31164

Sagsfremstilling
Sagen er til beslutning i Byrådet.

I takt med byggemodning af området ved Bavne-Ager, Gilleleje, skal området offentligt kloakeres.

Vedlagte tillæg til spildevandsplanen, der er lavet i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S, foreslår at Gribvand separatkloakerer området i takt med, at behovet opstår som følge af byggemodning.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 § 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Kommunen skal lave en plan for hvordan spildevand skal renses og afledes til vandløb, søer og hav.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af nr. 936 af 24. september 2009.

Økonomi
Kloakeringen sker indenfor Gribvand Spildevands A/S budget

Miljøforhold
Området som tillægget omhandler er inkluderet i screeningen efter bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer af den gældende spildevandsplan for Gribskov Kommune 2013-2017.

Miljøscreeningen har været i høring hos Naturstyrelsen, der ikke har haft kommentarer

Høring
Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside.

Bilag
Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen - kloakering af Bavne-Ager (2014/31164 008)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde at:

 1. tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring
 2. tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer svar i høringsperioden
 3. planforslaget ikke skal miljøvurderesBeslutning

1.- 3. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjældgaard
146. Gebyrer for 2015 for virksomheders anvendelse af genbrugsstationerne
07.17G00 - 2014/41836

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.
Aftalen mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende interessentkommuner i "Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne" er, at Vestforbrændings bestyrelse godkender forslag til gebyrer for det kommende år, hvorefter kommunerne efterfølgende skal vedtage gebyrerne, for at disse er gyldige.

Statsforvaltningen har tidligere udtalt sig kritisk om de anvendte gebyrberegningsprincipper og der har været drøftelser mellem Vestforbrænding og Miljøstyrelsen. På den baggrund har der været gennemført brugerundersøgelser, der har afdækket, hvor ofte de forskellige bilkategorier benytter genbrugsstationerne, og hvad og hvor meget affald de medbringer. Tidligere års brugerundersøgelser har været inddraget i vurderingerne.
Vestforbrænding har haft en tæt dialog med Miljøstyrelsen. Dialogen er nu afsluttet med det resultat, at Miljøstyrelsen har anerkendt Vestforbrændings anvendte gebyrberegningsprincipper.

I Gribskov Kommune købte ca. 113 virksomheder årskort i 2014, det skal sammenholdes med små 6000 virksomheder i Gribskov Kommune.
I Vestforbrænding´s opland er der ca. 30.000 virksomheder, her er der solgt ca. 1700 årskort.

I forslag til gebyrer findes to hovedgrupper: sms-kunderne (engangsbesøg) og årskort-kunderne.

A: For sms-kunderne, der betaler for ét besøg ad gangen, er vurderingen, at personbiler har væsentlig mindre affald end tidligere registreret. Gebyret foreslås derfor nedsat fra 150 kr. til 100 kr., mens gebyret for kassevogne og ladvogne foreslås fastholdt på nuværende niveau.

B: For årskort er der samlet set registreret en mindre stigning i de afleverede mængder. Hvis der skelnes mellem håndværkere, anlægsgartnere o.lign. og øvrige virksomheder, er der stor forskel i affaldsmængder på de to kategorier. Håndværkere, anlægsgartnere o.lign. har i gennemsnit 60-180 % mere affald med end øvrige virksomheder.
Desuden vurderes det, at nogle virksomhedskategorier så godt som aldrig afleverer husholdningsaffald fra private husholdninger. Disse forhold har haft den indflydelse, at Vestforbrænding efter dialog med Miljøstyrelsen foreslår, at der for årskort oprettes flere gebyrkategorier, der i højere grad afspejler virksomhedernes faktiske belastning af genbrugsstationen.

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere får deres egne to kategorier, idet de i gennemsnit medbringer mere affald end andre virksomheder. To ud af tre virksomhedsbesøg i årets undersøgelse tilhørte disse kategorier.
Det foreslås derfor at dele denne type virksomheder op i nedenstående grupper:

 • 1. Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende udfører opgaver som totalentrepriser eller overvejende udfører opgaver for andre virksomheder
 • 2. Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

3. En tredje kategori er "Liberalt erhverv". Det anslås, at 80-90 % af virksomhederne i oplandet ikke er tilmeldt Tilmeldeordningen. En meget stor del af disse virksomheder vurderes at være helt små virksomheder med meget begrænset affaldsproduktion. Det formodes, at disse virksomheder i høj grad benytter sig af de løsninger, der finansieres af husholdningerne - uden at betale.
Efter dialog med Miljøstyrelsen foreslås det, at der oprettes et særligt årskort til denne kategori. Årskortet begrænses til maksimalt 8 årlige besøg og er kun til virksomheder, der benytter personbil. For at sikre at årskortet kun benyttes af små virksomheder, begrænses årskorttypen yderligere til virksomheder med højst 2 ansatte.

4. Den fjerde og sidste kategori er betegnet "Øvrige virksomheder". Denne udgøres af virksomheder, der er karakteriseret dels ved i gennemsnit at medbringe mindre mængder affald end håndværkere og dels ved principielt altid at medbringe erhvervsaffald.

Kontrol
Det er virksomhedens eget ansvar at få sig indplaceret korrekt med de korrekte kategorier og virksomhedens korrekte branchekode.
Det vil til enhver tid være de oplysninger, der kan trækkes via CVR, der vil være udgangspunktet for en eventuel stikprøvekontrol. Såfremt der måtte være tegn på forkert indplacering, vil Vestforbrænding rette henvendelse til virksomheden med henblik på korrekt indplacering og dermed korrekt betaling.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18/12/2012, § 57, 58, 59.

Økonomi
Udviklingen i gebyrerne for årskort i Tilmeldeordningen i perioden 2012-2014.

2012
Med - Uden trailer
Beløb i kr.
2013 - 2014

Beløb i kr.
Personbil
4.800 – 6.700
1.600
Kassevogn
7.920 – 10.428
3.300
Ladbil
22.528 – 27.392
6.300Forslag til gebyrer for 2015
Engangsbillet:

Personbil
Kr./besøg
Uden moms
Kassebil
Kr./besøg
Uden moms
Ladvogn
Kr./besøg
Uden moms
Alle virksomhedskategorier
100
150
200


Årskort:

Virksomhedskategori
jf. CVR
Personbil
Kr./bil/år
Uden moms
Kassebil
Kr./bil/år
Uden moms
Ladvogn
Kr./bil/år
Uden moms
1. Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald
7.900
9.000
15.200
2. Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*
4.800
5.400
9.200
3. Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte)
Max. 8 besøg pr. år
800
4. Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***
3.400
6.300
12.400Farligt affald:

Alle biltyper
Uden moms
Alle virksomhedskategorier 36 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg
(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:
Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:
Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:
Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, med 3 eller flere ansatte)
(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, som har brug for mere end 8 besøg pr. år)
(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at tiltræde at godkende forslag til gebyrer for virksomheders anvendelse af genbrugsstationerne for 2015.Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjældgaard
147. Henvendelser om uhygiejniske forhold i bioskraldespanden
07.18G00 - 2014/33551

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg.

I Gribskov Kommune tømmes spandene i helårsområder hver uge, således at spandene med biologisk affald tømmes i lige uger og spande med restaffald tømmes i ulige uger. I forbindelse med den varme og lange sommer i 2014 har der være flere klager end tidligere over lugtgener samt uhygiejniske forhold i form af bl.a. maddiker. Klagere var utilfredse med, at der gik 14 dage mellem hver afhentning - specielt af det biologiske affald. Administrationen skønner, at der samlet over sommeren har været 40 henvendelser (mails samt telefonhenvendelser), det er dog sandsynligt, at flere borgere har været generet af lugt mm. Dette skal ses i forhold til, at der hver anden uge tømmes ca. 15.000 biospande. Administrationen skønner ligeledes, at de fleste henvendelser kommer fra det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune, her blev biosorteringsordningen indført i 2012/2013. Dermed er det kun den anden sommer, ordningen har kørt i dette område. Erfaringen er, at der kan gå flere somre før ordningen og dermed vanen med at vaske beholdere mm. er fuldt implementeret hos den enkelte borger.

Administrationen har ved henvendelser om maddiker mm. anbefalet brugerne, at
- de grønne poser med bioaffald bindes godt i toppen
- de grønne poser skal lægges ned i spanden og dermed ikke smides
- undgå at få lavet hul i posen
- rengøre spanden med jævne mellemrum og specielt når det er varmt
I det af Byrådet besluttede dagrenovationsregulativ fremgår det tydeligt, at det påhviler borgere og grundejere at renholde beholderen, herved forstås vask af beholderen.

Hvis ovenstående følges, vil risikoen for maddiker mindskes, idet disse ikke kommer af ingenting. Hvis der i en periode afhentes bioaffald hver uge, vil risikoen for maddiker ligeledes minimeres, men følges ovenstående ikke, så vil risikoen for maddiker også ved oftere tømning være til stede.

Administrationen har kontaktet Embedslægen og her fået den besked, at maddiker og ildelugtende dagrenovation ikke er sundhedsskadeligt men absolut ubehageligt.

På baggrund af det trods alt meget lille antal klager og henvendelser om lugt/maddiker i sommeren 2014, så anbefaler administrationen, at der de kommende somre holdes fokus på klager og henvendelser om lugt/maddiker. Dette vil indgå i administrationens evaluering og kan eventuelt tænkes sammen med et kommende udbud på dagrenovationsområdet. Den nuværende ordinære kontrakt udløber i 2017.

Lovgrundlag
Regulativ for husholdningsaffald for Gribskov Kommune

Økonomi


Miljøforhold
Risikoen for maddiker vil sandsynligvis reduceres som følge af en oftere tømning. Imidlertid vurderes det ikke, at risikoen vil fjernes helt. Hvis borgeren vælger ikke at binde stram knude på posen (eller helt undlader at benytte poser), smider posen ned i spanden med risiko for at den går i stykker eller ikke renholder spanden jævnligt i sommerhalvåret, så vil der stadig være risiko for maddiker ved en ugentlig tømning af bioaffaldet.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at tiltræde at:

 1. fastholde den nuværende ordning og lade administrationen evaluere efter sommeren 2015.Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjældgaard
148. Etablering af et torv i Græsted
01.11G00 - 2013/30815

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på beslutning om udformning af et torv i Græsted, samt prioritering af udgifter til indretning af torvet.

Baggrund
Som del af områdefornyelsesprojektet 'Græsted i bevægelse', arbejdes der med delprojektet 'Etablering af et torv i Græsted'.

Områdefornyelsesprojektet er igangsat i juni 2014 efter at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkendte program for områdefornyelsen, der blev udarbejdet i 2013-2014 i samarbejde med Græsted Borgerforening og Græsted Handels- og erhvervsforening.

Områdefornyelsesprojektet bygger i høj grad på initiativer og arbejdsgrupper under Græsted Borgerforening, herunder arbejde med planer for Græsted Torv.

Torvegruppen har formuleret et ønske om, at der etableres et torv i Græsted, der indbyder til ophold og aktivitet, og kan fungere som et mødested midt i byen.

Området i dag
Området er i dag et åbent anlæg med delvis beplantning, og fungerer ellers primært som parkeringsplads. Der er stoppested for busser og den tidligere busterminal, i den sydlige del af området, har kommunen indtil videre udlejet til en smørrebrødsbutik, kaldet 'Madterminalen'.

Trafik
Trafikmålinger viser at gennemsnitshastighed og trafikmængde ikke er specielt høj. Igennem projektforløbet har borgerne alligevel tilkendegivet, at den gennemkørende trafik mellem kroen og den nuværende p-plads er generende, og de oplever, at der er meget tung trafik.

Busruter
3 busrute kører i dag over tovet. Trafiktællinger viser, at der er et større antal passagerer, der stiger af og på ved torvet, end ved andre stoppesteder i byen.

Forslag til udformning af torvet
Designforslag
SBS's forslag til udformning af Bymidten og Torvet i Græsted har været fremlagt og præsenteret for borgerne, fra den 12. juni til den 28 august 2014, i det midlertidige 'byplanværksted' indrettet i et tomt butikslokale i Græsted.
Forslaget kan ses i Bilag 3: SBS Designforslag Græsted torv.
Kommentarer fra de besøgende kan læses på kommunens hjemmeside.

Teknisk skitseforslag
DJ & Co har udarbejdet to skitseforslag, der redegør yderligere for kørselsregulering og kørekurver ved to forskellige udformninger af torvet. Skitseforslagene kan ses i
Bilag 1: Skitseforslag S 1 Græsted torv og
Bilag 2: Skitseforslag S 2 Græsted torv.

Udkast nr. S 1 viser forslag til ombygning af Græsted Torv, hvor den eksisterende bygning bevares. Det eksisterende kørebaneareal indsnævres og ensrettes, så færdsel omkring Græsted Torv i praksis omlægges til en stor rundkørsel. I forslaget etableres en ny ekstra indkørsel med direkte adgang for tung trafik og turistbusser til præstegård og menighedshuset.

Udkast nr. S 2 viser forslag til ombygning af Græsted Torv, som mere eller mindre følger designoplæg udarbejdet af SBS rådgivning. Forslaget medfører at kørebanearealet mod syd skal udvides til ca. 7 m, hvorfor den eksisterende bygning på torvet skal fjernes. Trafikken afvikles som en forlægning af vejen syd om pladsen. I forslaget etableres en ny ekstra indkørsel med direkte adgang for tung trafik og turistbusser til præstegård og menighedshuset.

Faglig vurdering
Skitseforslag S 1
Ved forslag S 1 er bygningen 'Madterminalen' ikke i vejen for etableringen af torvet, men kan have funktion som cafe. Indkørsel til præstegården og menighedshuset kan ved forslag S 1, fortsætte som hidtil uden nødvendigvis at etablere en ny ekstra overkørsel. Sammenhængen med torvet og restauranter og skolen afbrydes dog fortsat af kørerbanen, og torvet kommer ikke til at være en væsentlig trafikdæmpende funktion i byen.

Skitseforslag S 2
Ved forslag S 2 bliver aktiviteterne på området mere sammenhængende med restauranter, butikker og skoleområdet, ved at arealet samles op til kroen og trafikken føres syd om torvet. Oplevelsen af et egentligt torv vil her være tydeligere. Endvidere vurderes vejgennemføringen syd om torvet, som trafikdæmpende på den gennemkørende trafik i byen. For at skabe plads til den dobbeltrettede trafik skal 'Madterminalen' nedrives, og mulighed for caféliv må etableres i en ny bygning, f.eks. ved at udleje en plads på torvet til en næringsdrivende, der opfører en pavillon til formålet.

Etablering af en ekstra overkørsel til præstegården og menighedshuset, vil forbedre tilkørselsforeholdene for busser til ejendommen, men vil også fordyre og forlænge torveprojektet, da godkendelse skal først indhentes hos Kirkeministeriet, Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening, da en ny overkørsel kræver at et fredet elmetræ i præstegårdsalleen skal fjernes.

Forsyningsstik (el, vand og kloak)
Hvis 'Madterminalen' nedrives bør forsyningsstik bevares, så der gives mulighed for at placere en midlertidig café pavillon på tovet.

Belysning
Eksisterende vejbelysning kan bibeholdes.
Men gittermasterne med luftledninger er et forstyrrende element i oplevelsen af det nye torv og kan fjernes. Det vil dog kræve, at der tages stilling til, om der skal belyses på anden vis.

Trafik
En anderledes trafikafvikling omkring torvet er afgørende for en mere sikker oplevelse ved ophold i byrummet. Anlæg af torvet som én samlet plads vil medvirke til, at den tunge gennemkørende trafik i hovedgaden bliver reduceret.

Busruter
3 busruter skal omlægges, hvis torvet etableres med en ensrettet rundkørsel.
2 busruter skal omlægges, hvis torvet etableres med en dobbeltrettet vej syd om torvet.

Movia, som varetager busserne, vurderer at omlægningen umiddelbart ikke vil kræve ændring i køreplanerne.

Økonomi
Det økonomiske overslag fra DJ & Co på indretning og anlæg af torvet overstige de budgetterede midler. Etablering af ekstra overkørsel til præstegården og belægning af private arealer er medregnet i overslaget (fx. foran kroen).
Det kan derfor være nødvendigt at prioritere selve indretningen af torvet.

Elementer til indretning i foreslået prioriteret rækkefølge:

 1. Forberede forsyningsstik til pavillon.
 2. Forberede plantehuller.
 3. Plante træer og planter.
 4. Placere elementer som bænke, kunst, punktlys, plakatsøjler, springvand.
 5. Fjerne gittermaster på torvet.
 6. Anlægge ekstra indkørsel til præstegården og menighedshuset.
 7. Ny belægning fra vejskel og frem til husfacade.

Anbefaling
Samlet set anbefaler administrationen at udvalget vælger forslag S 2 og på baggrund af drøftelse, at beslutte den prioriterede rækkefølge vedrørende elementer til indretning af torvet.
Administrationen anbefaler endvidere, at der frigives 4 mio. af de budgetterede midler til anlæg i Græsted.


Lovgrundlag

 • Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), jf. LBK 587 af 27.05.2013.
 • Lokalplan nr. 16.3 for et centerområde i Græsted Bymidte
 • Lokalplan nr. 16.9 tillæg 1 til lokalplan 16.3
 • Bekendtgørelse af lov om offentlige vejeØkonomi
Områdefornyelse i Græsted har en samlet økonomiske ramme på 7,5 mio. kr, hvoraf 2,5 mio. kr. refunderes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til Lov om Byfornyelse og på baggrund af ansøgning om midler til Græsted fra Gribskov Kommune.

Gribskov Kommunes egenfinansiering af projektet udgøres af 4 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til administrative udgifter i projektets 5-årige forløb.

Der er til torvet afsat 4 mio kr. til anlæg, men i de udkast der ligger for begge scenarier er der angivet udgifter for mere end det budgetterede beløb. Detailprojektet sendes i projektudbud i totalentreprise, der er defineret og styret at den økonomiske ramme i kombination med krav til funktion og æstetisk.

Pengene er låst så tildeling er efter mest fordelagtige bud. Beskrivelse vægtes ud fra indfrielse af funktion og æstetik og selve indretning af torvet prioriteres.

Økonomien vedrørende anlægget af torvet afhænger af valg af løsning, samt valg af omfanget af den enkelte løsning.

Høring
Designforslaget har været fremlagt offentligt i det åbne byplanværksted over sommeren. Torvet opleves som plaget af tung trafik og indbyder ikke til ophold.

De to tekniske skitseprojekter har været yderligere til høring i Torvegruppen, Græsted Borgerforening, Græsted Menighedsråd og Græsted Kro. Hørringssvar kan læses i sin fulde længde i Polar.

Hovedessensen af kommentarene fra borgerne i Græsted retter sig imod et ønske om, hurtigst muligt at få etableret et egentlig torv, i retning af det som forslag S 2 og designforslaget lægger op til.

Borgerne lægger vægt på, at torvet bliver sammenhængende og ikke bliver afbrudt af kørende trafik. Ligeledes anses det som vigtigt at der bliver mulighed for, at der kan etableres en form for pavillon med udeservering på torvet.

Bilag
Bilag 1: Skitseforslag S1 Græsted torv (2013/30815 019)
Bilag 2: Skitseforslag S2 Græsted torv (2013/30815 020)
Bilag 3: SBS Designforslag Græsted torv (2013/30815 021)

Følgende bilag til denne sag er lukkede og kan alene findes i POLAR.

Bilag TEK 26.11.14: Anlægsoverslag for forslag S 1 (2013/30815 023)
Bilag TEK 26.11.14: Anlægsoverslag for forslag S 2 (2013/30815 024)
Høringssvar fra Torvgruppen (2013/30815 016)
Høringssvar fra Græsted menighedsråd (2013/30815 015)
Høringssvar fra Græsted Kro (2013/30815 018)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk udvalg og Økonomi Udvalget, at anbefale Byrådet:

 1. at beslutte skitseforslag S 2 iværksat.
 2. at beslutte prioritering af elementer til indretning af torvet.
 3. at der frigives 4 mio. af de budgetterede midler til anlæg i Græsted.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt, administrationens prioritering af elementer (1-7).
 3. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard
149. Drift af udearealer og grønne områder efter den 15.04.2015
04.01G00 - 2014/23175

Sagsfremstilling
Tekniks Udvalg forelægges beslutningssag vedr. genudbud af driften af kommunale udearealer og grønne områder.

Nuværende kontrakt med LK-Gruppen, med drift af henholdsvis idrætsarealer og grønne områder, benævnt entreprise 4 og 5, der blev indgået foråret 2009, udløber den 15.04.2015.

LK-Gruppens konkurs den 03.11.2014, har ikke haft indflydelse på denne sagsfremstilling og kan ikke ses i sammenhæng med kommende udbud.

Sideløbende med denne dagsorden, forelægges der for Kultur og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forslag om den fremtidig drift af alle kommunale idrætsarealer. De selvejende institutioner Gribskov Hallen og Helsinge Hallerne har i dialog med Center for Kultur, Fritid og Turisme tilkendegivet, at de gerne varetager driften af kommunens idrætsanlæg. Såfremt det ikke besluttes, at indgå aftale med de selvejende institutioner, vil disse idrætsanlæg indgå i nærværende udbud.

Det foreliggende udbudsgrundlag er i al væsentlighed ikke forskelligt fra det tidligere drift og udbudsgrundlag. Det nye udbudsgrundlag er ensrettet og afstemt med vejområdets øvrige driftsudbud og tilrettet ændringer i ejendomsdriften mv.

Udbudet er opbygget som en basisydelse for at bevare arealernes nuværende tilstand, funktion og udtryk, og baseret på at fastholde arealernes værdi.

Styring af basisydelsen er centralt forankret under "Det tekniske område" og styres overordnet i forhold til den alm. årsrytme for gartnerdriften. Alle ydelser der ønsker herudover skal tilvælges og betales decentralt. Organiseringen er således en central forankring med decentral ledelse

Alle arealer er digitalt registreret og alle delelementer er beskrevet jf. plejebeskrivelse. Kortinformation ligger registreret i kommunens GIS kort, og er offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside, under digitale kort.

Der er foretaget dialog og belyst snitflader med Ejendomscentret. Der er gennemført workshop med inddragelse af brugerene og alle decentrale enheder. Der er belyst rummelighed i arbejdsmarkedet, i dialog med HR, Jobcenter og Ejendomscentret.


Udbud foretages efter følgende kriterier:

 • Offentligt udbud
 • Opgaven udbydes som serviceydelse
 • Kriteriet er laveste pris
 • Der udbydes i en 4 års periode med option for forlængelse i op til 2 år
 • Der stilles krav i forhold til det rummelige arbejdsmarked
 • Der udbydes til fastsat kvalitet og serviceniveauTidsplan:

Nov. - dec. 2014 Politisk afklaring af udbudsform og kriterier og godkendelse af udbudsbeskrivelse
Januar.2015 Offentliggørelse af udbud
Medio februar 2015 Tilbudsdato
Ultimo februar 2015 Politisk forlæggelse af licitationsresultat
Medio marts 2015 Indgåelse af kontrakt
15.04.2015 Start af ny entreprise


Udkast til: Udbudsbrev, kontrakt, betingelser og plejebeskrivelse kan tilgås i Polar. Kort over alle arealer kan ses på kommunens hjemmeside under digitale kort.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 712 af den 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet). Udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35, stk. 4, jf. artikel 21.

Det er administrationens vurdering, at hovedparten af arbejdet/ydelserne er omfattet af EU-udbudsdirektivets bilag II B og udbuddet sker som en konkurrenceudsættelse i henhold hertil. Der er således ikke tale om et EU-udbud og Gribskov Kommune er således ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af denne konkurrenceudsættelse. "Udbuddet" gennemføres som et "offentligt udbud" og offentliggøres ved en udbudsbekendtgørelse.


Økonomi
Nuværende årlige kontraktsum med indregnet planlagte driftsomlægninger af ejendomme er ca. 3,8 mill. kr. og der foretages tilkøb for ca. 0,5 mill. kr.

Det forventes at entrepriseområdet har fulgt den alm. markedsudvikling, hvorfor denne konkurrenceudsættelse forventes i samme prisniveau som tidligere.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Tekniks Udvalg at tiltræde:

 1. at der foretages genudbud af udearealer og grønne områder
 2. de valgte udbudsvilkår og tidsplan
 3. at bemyndige administrationen til at gennemføre genudbud under de valgte udbudsvilkår og tidsplanBeslutning

1. - 3. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard

151. Naturindsats 2012-2016
01.05G00 - 2014/43682

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges parallelt i Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg med henblik på orientering om rapporten Naturindsats 2012-2016 og godkendelse af administrationens indsatser på naturområder i 2015-2016.

Gribskov Kommune er en kommune med et varieret landskab med skove, søer og vandløb der gennemskærer landskabet, småbakkede områder med vandhuller i lavninger og hede- og kystlandskaber. Mange har valgt at bosætte sig i kommunen, netop fordi naturværdierne ligger lige udenfor vinduet.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog kommunen opgaverne med at forvalte naturen. Det er derfor kommunens ansvar, at naturen har det godt og at dyr og planters levesteder bevares og forbedres.

Naturindsats 2012-2016
Formålet med rapporten er at bringe en indbydende, letlæselig status over naturindsatsen i
Gribskov Kommune 2012-2016.

Planen giver et overblik over hvilke indsatser der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder, som f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, er gennemgået enkeltvis i rapporten.

Rapporten er således med til at skabe et fælles afsæt for borgere, lodsejere, interesseorganisationer og kommunen, i det videre arbejde med naturen i Gribskov Kommune.

Indsatser udført i perioden 2012-2014
Flere steder i kommunen udfører kommunen naturpleje hvert år, enten fordi det er meget store arealer som Rusland, Tibirke Bakker, Heatherhill eller Strandbakkerne eller fordi naturplejen skal beskytte en særlig art, eksempelvis priklæbet gøgeurt ved Valby Gadekær.

På andre arealer bliver der udført en førstegangspleje og opsat hegn, hvor græssende dyr kan forestå den efterfølgende pleje af arealet, eksempelvis som på Ørby Baun.

Kommunen har også søgt midler til bestemte projekter, her kan nævnes " Projekt Maglehøje", som sikrer offentlighedens adgang til gravhøjene og formidling heraf og et projekt som skal forbedre levevilkår for den sjældne løgfrø og grøn mosaikguldsmed.

Herudover foretager kommunen pleje af gravhøje, bekæmper invasive arter, udarbejder plejeplaner, overvåger sjældne arter mm.

Indenfor formidlingsområdet kan nævnes "Grøn Uge" som en tilbagevendende begivenhed og offentlige naturture, som Naturens Dag og Blå Flag arrangementer.

Samarbejdet med de frivillige foreninger omkring natur og formidling er højt prioriteret, og flere arbejdsgrupper er nedsat. Blandt andet omkring opsætning af redekasser til tårnfalk, plejeplan for Heatherhill og grøn mosaikguldsmed ved Rågeleje.

Tiltag som søges gennemført i 2015-2016
De indsatser, der har været arbejdet med i perioden 2012-2014 ønskes fortsat prioriteret.

Herudover er der områder, hvor administrationen ønsker et øget fokus. Her kan eksempelvis nævnes; rekreative veje og stier, informationsmateriale om kommunens natur og kyst, samarbejde med Museum Nordsjælland, eftersøgning af sjældne arter og udarbejdelse af en naturkvalitetsplan.

Naturkvalitetsplanen skal være et redskab til vurdering af naturens tilstand og samtidig danne grundlag for prioritering af naturplejeindsatsen. Derved rettes naturplejen mod de områder, hvor naturværdierne og plejebehovet er størst.
Der søges et bredt samarbejde omkring udarbejdelse af naturkvalitetsplanen blandt kommunens naturinteresserede borgere, lodsejere og interesseorganisationer.

Proces for Naturindsats 2012-2016
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten, har de grønne foreninger og inviterede politikere været på bustur den 31.10.2014. Mere end 20 foreningsmedlemmer mødte op fra blandt andet, Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland, Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, Danmarks Cyklistforbund, Gribskov lokalafdeling, Friluftsrådet og Naturstyrelsen, Nordsjælland.

Foreningerne o.a. har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indtil den 14. november 2014. Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt på Teknisk Udvalgsmødet den 26. november 2014.

Når Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har taget rapporten til efterretning, vil den blive trykt og distribueret til de grønne foreninger, biblioteker og Borger Service - og være tilgængelig på www.gribskov.dk

Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven, § 24 og § 73, jfr. lovbekendtgørelse nr. 951 af 03.07.2013 med senere ændringer.


Økonomi


Høring
De grønne foreninger har mulighed for at komme med bemærkninger indtil den 14. november 2014.Bilag
Naturindsats 2012-2016_Bilag, dokument nr: 2014/43682 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at tiltræde:

 1. at udvalget tager rapporten "Naturindsats 2012-2016" til efterretning
 2. at godkende at administrationen arbejder videre med de tiltag der søges gennemført i perioden 2015-2016.Beslutning 1. - 2. Tiltrådt

Fraværende : Susan Kjæledgaard
152. Godkendelse af projekt: Anlæg af bump på Højager Græsted
05.13G00 - 2013/29130

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af et projekt til hastighedssanering af en privat fællesvej i Grundejerforeningen Ramsager i Græsted

Grundejerforeningen Ramsager har fremsendt et projekt, der har til formål at nedsætte hastigheden på Højager. Højager er en lukket privat fællesvej med 10 parcelhuse samt et lejlighedskompleks med 18 beboere.

Projektet består af oprettelse af en 30 km/t zone. Der ønskes anlæggelse af 2 bump der er indrettet til 30 km.

Projektet har været fremlagt på et grundejerforeningsmøde og er godkendt af et flertal af foreningen.


Projektets gennemførelse forudsætter godkendelse af Gribskov Kommune i henhold til Lov om private fællesveje og af Politiet i henhold til Færdselsloven.

Lovgrundlag
Lov om private Fællesveje nr. 1537 af 21.12.2010

Økonomi
Udgifter til udførelse af projektet påhviler grundejerforeningen Ramsager

Høring
Projektet har været i høring på grundejerforenings generalforsamling og er godkendt af flertallet i foreningen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde, at projektet godkendes.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjældgaard
153. Parkering i Hovedgaden i Tisvilde.
05.00G00 - 2013/11869

Sagsfremstilling
Udvalgsformanden orienterede på sidste møde om fornyet henvendelse fra Tisvilde Strandhotel og bad om, at sagen forelægges udvalget.

Pia E. Remillard har, som direktør for Tisvildeleje Strandhotel og Helenekilde Badehotel og som bestyrelsesmedlem i Tisvilde og Omegns Erhvervsforening rettet henvendelse til borgmesteren, med henblik på at få en dialog omkring revurdering af parkeringsforholdene i Hovedgaden.

Det fremgår af henvendelsen, at Tisvildeleje Strandhotel oplever problemer med at tiltrække gæster på grund af parkeringsforholdene, og foreslår derfor, at de nuværende parkeringsrestriktioner gøres sæsonafhængige, sådan at begrænsningen på maksimalt 30 minutters parkering ikke gælder i perioden 1. august til 22. juni.

Teknisk Udvalg behandlede den 26. juni 2013 en ansøgning fra Tisvildeleje Strandhotel om ændrede parkeringsregler ud for hotellet. Udvalget besluttede at fastholde de nuværende bestemmelser.

Administrationens vurdering
Den nuværende indretning af Hovedgaden tager afsæt i de fremkommelighedsproblemer der er i Hovedgaden, specielt om sommeren. Grundlæggende er problemet, at der er perioder med mange besøgende til området, at der er for få parkeringspladser på de enkelte ejendomme, samt at Hovedgaden ikke er bred nok til at der kan være parkering langs hele vejstrækningen.

Løsningen blev, at der efter dialog med politiet markeredes nogle parkeringsbåse. Parkering er ikke tilladt udenfor båsene. Da de parkeringspladser der nu er i Hovedgaden ikke er tilstrækkelige til at dække behovet, indførtes en begrænsning, så der maksimalt må parkeres 30 minutter. Dette dækker kortere ærinder, men tilgodeser ikke de behov der er for at kunne parkere i længere tid, f.eks. ved hotellet, men også ved butikker og boliger.

Administrationen vurderer, at der er en risiko for, at der opstår mangel på parkering til kortere ærinder, hvis restriktionen på maksimalt 30 minutter fjernes, også selv om det kun er uden for højsæsonen. Vurderingen tager afsæt i, at der er en stor mangel på parkeringspladser i området ved Hovedgaden.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 108 LBK.nr.1048 af 03/11/2011
Færdselsloven § 92 stk.1 LBK. nr. 1055 af 09/11/2012

Økonomi
Det vil medføre øgede driftsomkostninger at skulle tilpasse skiltningen m.m. ved sæsonskifte.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde, at der ikke ændres på parkeringsforholdeneBeslutning

 1. Videresendes til Erhvervs- og Turisme Udvalget med henblik på indhentning af kommentarer, hvor efter sagen gensendes til Teknisk Udvalg.

Fraværende: Susan Kjeldgaard
154. Parkering - nye regler jf. færdselsloven
05.09P00 - 2014/45318

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for at orientere Teknisk Udvalg om færdselslovens regler om parkering på fortove og rabatter og for at give udvalget mulighed for at beslutte, om der skal være særlige regler i Gribskov Kommune.

Færdselsloven blev ændret tidligere på året. Før ændringerne var det generelt tilladt at parkere på fortove og i rabatter, med mindre der lokalt var fastsat andre regler. En væsentlig følge og ulempe af dette var, at det var uoverskueligt for bilisterne hvilke regler der var gældende, samt at man nemt kom til at forbryde sig mod lokale regler og dermed kunne få pålagt en parkeringsafgift.

Med ændringerne af færdselsloven blev der indført et generelt forbud mod standsning og parkering på fortove og rabatter. Dog kan køretøjer under 3.500 kg totalvægt parkere på fortove og rabatter udenfor tættere bebyggede områder:

Færdselsloven § 28 stk. 3: Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

Loven giver mulighed for, at kommunen, med samtykke fra politiet, kan træffe bestemmelse om parkering og standsning. Dette kan ske ved skiltning og afmærkning på konkrete vejstrækninger, eller ved bekendtgørelse af en generel lempelse fra forbudet indenfor tættere bebyggede områder.

Administrationens vurdering
Formålet med at tillade standsning og parkering på fortove og i rabatter bør være, at sikre fremkommeligheden for den kørende trafik i byområder.

 • Der er veje, hvor parkering på fortovet ikke giver tilstrækkelig plads, f.eks. til at to biler kan passere hinanden og i sådanne situationer vil en lempelse af reglerne ikke have nogen effekt på trafikafviklingen.
 • Der er veje som er så smalle, at der slet ikke kan standses eller parkeres uden at være til ulempe for anden færdsel, såvel gående som kørende.
 • Der er veje, hvor standsning og parkering på fortove og i rabatter løser konkrete problemer, f.eks. i forhold til ind- og udkørsel fra ejendomme.
 • I nogle områder er det ligefrem ønskeligt, at parkerede biler bidrager til en sænkning af hastigheden, svarende til brug af chikaner.
 • Standsning og parkering på fortove og i rabatter slider hårdt på disse anlæg og kan være til ulempe for den gående færdsel.


I forbindelse med etableringen af Jobcenteret på Bymosevej, opstod der konkrete problemer for naboerne på Vognmarken på grund af parkeringen. Bilerne var lovligt parkeret på kørebanen, hvilket især vanskeliggjorde til- og frakørsel til naboejendommene. På baggrund af en konkret vurdering af forholdene, blev der givet mulighed for at parkere med en del af bilen på fortovet. Dette markeres med striber på vej og fortov.

På mange sommerhusveje og i mange af de ældre byområder vil en generel lempelse af forbudet næppe have nogen effekt. Standsning og parkering vil i givet fald skulle ske så fortovet kan benyttes, hvorfor det i de fleste tilfælde næppe vil have en effekt i forhold til fremkommeligheden. Mange fortove er i øvrigt ikke særligt brede og i forvejen vanskeligt fremkommelige på grund af beplantning og lignende.

Administrationen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med en generel lempelse af forbudet, men at der på baggrund af en konkret vurdering kan gives tilladelse ved særlige vejstrækninger.


Lovgrundlag
Færdselsloven, LBK 1386 (11.12.2013), § 28 stk. 1 og stk. 3, § 92 stk. 1 nr. 1, § 92c stk. 4 og § 95 stk. 1 og stk. 3.

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde at tage orienteringen til efterretning
 2. at tiltræde, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes frem mod en generel lempelse af forbudet mod standsning og parkering på fortove og i rabatter indenfor tættere bebyggede områderBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Udskudt, men bemærkning om, at grundejer kontakt udvalget (GKU) høres inden beslutning i Teknisk Udvalg

Fraværende: Susan Kjeldgaard
156. 4. Budgetopfølgning 2014 - Det Tekniske Område
00.30Ø00 - 2014/38429

Sagsfremstilling
4. budgetopfølgning:

I dette dagsordenspunkt forelægges 4. Budgetopfølgning 2014 for Det Tekniske Område, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I 2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november


Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne fjerde resultatstatus er Bevillingsstyring. Der skal søges tillægsbevillinger/ omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.


Opfølgning på budgetaftale 2014-2017

Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget

I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.

1. Samlet konklusion:
På det Tekniske Område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. svarende til 2,8 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:
Der er i BO4 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2012 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 og afregning for 2014 på i alt ca. 11 mio. kr.
Belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, forventes at give et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, beløbet er indeholdt i BO4 idet det bl.a. forventes dækket via tilbage holdenhed på andre opgaver indenfor området.
Der er hverken i budget 2014 eller BO4 medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.
Al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i forbindelse med BO1, blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under det Tekniske Område under kollektiv trafik og kørsel. Skole-, syge- og handicapkørsel kommer i udbud i løbet af 2014, med et forventet mindreforbrug som følge heraf, hvilket der er taget højde for i denne budgetopfølgning.
Der er hverken i budget 2014 eller BO4 medtaget omkostningerne til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr. og Strandåsen på ca. 4,6 mio. kr. 2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på det Tekniske Område.

2.1 Veje
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Veje:Forbruget indenfor vejområdet forventes at blive på 48,5 mio. kr., svarende til det korrigerede budget. Beløbet er ca. 3,9 mio. kr. højere end det vedtagne budget, hvilket skyldes; afregning af vejafvandningsbidraget for 2012, en forventet mindre udgift i forbindelse med en ny entreprise på vejområdet og et forventet merforbrug på belysningsudgiften.

Vi har modtaget kendelsen til Stoplovsafgørelse fra Forsyningssekretariatet for afregning af vejafvandningsbidrag for 2012 på i alt 7,7 mio. kr., hvilket vi efterfølgende har betalt. Med afregningen for 2012, tilbagestår afregninger for 2013 og 2014 på i alt ca. 11 mio. kr.

Gennemførelsen af projektet for overførsel af belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, er sat i bero. Her forventes i 2014 et samlet merforbrug på belysningsudgiften på ca. 1,6 mio. kr. Dette merforbrug vil dels blive dækket af en overførsel på 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, dels via generel tilbage holdenhed indenfor området.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkter med relation til vejområdet, "Serviceudvidelse – Vej og park" og "Serviceudvidelse - Beredskabet" opfølgningen på disse er vist i bilag 1.

2.2 Grønne områder
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Grønne områder:Budgettet omfatter primært vores bidrag til Livredningstjenesten. Som det fremgår af illustrationen forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. primært som følge af øget vedligeholdelsesomkostninger på livredningsskure i 2014.

2.3 Vand
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Vand.Som det fremgår af illustrationen forventes Vand at anvende 8,9 mio. kr. i 2014, hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen til dette mindre forbrug skyldes primært et mindre forbrug på spildevandsplanlægning, som følge af at spildevandsplanerne er blevet senere færdige end forventet. Samtidig med at vi fortsat venter på statens kortlægning af grundvandsressourcen, inden vi kan påbegynde arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

I denne BO 4, er der ikke medtaget eventuel erstatning i forbindelse med sagsanlæg vedr. kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr., da dette tidligst forventes afgjort i 2015. Ligesom der heller ikke er medtaget erstatning vedr. åbning af Hessemose Å på ca. 1,0 mio, kr. da dette ligger i taksationskommissionen og der først forventes afgørelse i denne sag i løbet af 2015.

2.4 Kollektiv trafik
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kollektivtrafik.Udgifterne til al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i 2014 blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under kollektiv trafik med i alt 25,9 mio. kr. Dette vil komme i udbud i løbet af 2014, med den evt. mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf.

Af det korrigerede budget på busdrift på 25,8 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Idet vi har modtaget en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012 på i alt 3,6 mio. kr, hvor af ca. 1,2 mio. kr. vil blive anvendt til stoppesteder. Hertil kommer et forventet mindreforbrug som følge af udfasning af klippekortet på ca. 1,0 mio. kr. og et forventet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af at buslommerne ved Valby ikke er blevet etableret. Sidst nævnte forventes dog gennemført i 2015, hvorfor beløbet ønskes overført til 2015.

Af det korrigerede budget på befordring på 25,9 mio. kr. forventes et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Dette merforbrug skyldes dels et forventet mindre forbrug indenfor befordring af børn & unge på ca. 0,1 mio. kr. primært som følge af et mindreforbrug på 0,9 mio. kt. på almindelig skolebuskørsel grundet udbud på dette område, og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på som følge af kørsel til special undervisning.

2.5 Trafiksikkerhed
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Trafiksikkerhed.Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 0,9 mio. kr at blive overholdt.

2.6 Plan & Byg
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Plan & Byg.I forbindelse med BO4 er der foretaget en opjustering af lønsummen med 0,3 mio. kr., for at udligne et lønefterslæb der er opstået på dette område gennem de seneste år. Beløbet gælder for 2014 det andet halvår, medens det fulde beløb der gælder for overslagsårene er 0,6 mio. kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at der i BO4 ikke er medtaget omkostninger til Jordforurening 0,4 mio. kr., herunder til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr. og Strandåsen 6 & 8 på ca. 4,6 mio. kr.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkt med relation Plan & Byg området, Klimatiltag opfølgningen på dette punkt er vist i bilag 1.

2.7 Beredskab
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Beredskab.Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til korrigerede budget at blive overholdt.

2.8 Forsyning
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Forsyning.Som det fremgår af illustrationen forventes resultatet for 2014 at blive ca. 1,2 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes indtægter i forbindelse med Vestforbrændings fællesordning vedr. genbrugsstationer. Hvor vi har modtaget ca. 3 mio. kr. mere end forventet som følge af mindre affaldsmængder og effektivisering af affaldstranporterne til Vestforbrænding.

Hertil kommer et samlet merforbrug på genbrussationerne på ca. 1,8 mio. kr. som følge af at der er indkøbt en sortergrab og pladspavillion til genbrugssationerne.Der er administrativt foretaget en omflytning på anlæggene i 2014, idet forsyning, anlæg er samlet på to hovedprojekter: Bæredygtige genbrugssationer og Nedsænkning af containere.
De samlede forsynings anlægsudgifter for 2014 forventes at blive 11,0 mio. kr., hvilket vil sige 5,2 mio. kr. mindre end såvel det korrigerede budget som BO 3, som følge af en forsinkelse i projektet nedsænkning af containere.


Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2013 var på -24,7 mio. kr., dette forventes at være på -15,5 mio kr, ved udgangen af 2014.


3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

I forbindelse med denne 4. budgetopfølgning ønskes der overført i alt 4,5 mio. til kassebeholdningen:

1,3 mio. kr. til kassebeholdningen som følge af reduceret omkostninger på vandområdet
2,9 mio. kr. til kassebeholdningen som følge af færre udgifter end forventet på kollektiv trafik og kørsel.

Medens der af det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til jordforureningssager i 2014, ønskes anvendt 0,1 mio. kr. til dækning af merforbruget på Grønne områder, vedligeholdelse af livredningsskure medens resten tilføres kassebeholdningen.

Beløbet på 0,3 mio. kr. på Plan & Byg, til udligning af lønefterslæb i 2014 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene, finansieres ved en omplacering fra Økonomiudvalget.

Endvidere ønskes der en omplacering af 1,0 mio. kr. i budget 2015 inden for området Veje, til dækning af udgiften Vejbelysning.

Endelig ønskes der omplaceret 34 tkr. i forbindelse med gevinstrealisering på biler til Økonomiudvalget.

På forsyning, anlæg ønskes der foretaget en samling af følgende anlæg:

Bæredygtige genbrugsstationer 4,9 mio. kr.
Nedsænkning af containere på Skærød genbrugsstation 2,5 mio. kr
Formidling af information 2,1 mio. kr.
Minigenbrugsstation på flere off. pladser 1,0 mio. kr.
Husstandsindsamling af tørre genanvendelse 5,8 mio. kr.

På de to hovedprojekter:

Bæredygtige genbrugssation 10,4 mio. kr.
Nedsænkning af containere 5,9 mio. kr.

For bedre at kunne lave opfølgning på hovedprojekterne.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
-


Bilag

 1. Budgetopfølgning på budgetaftalens elementer for Det Tekniske Område (Dok. nr. 2014/38429 008)

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk udvalg at tiltræde

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 4 for Det Tekniske Område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Vand
-1.310.000
Kollektiv trafik og kørsel
-2.900.000
Plan & Byg
-100.000
-321.000
Grønne områder
100.000
Plan & Byg
278.000
Plan & Byg
-34.000
Affald, drift
2.000.000
Affald, indtægter
-3.200.000


3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. gevinstrealisering på biler.
4. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. samling af Forsyning, anlæg
5. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme
2015
2016
2017
2018
Plan & Byg
555.600
555.600
555.600
555.600
Veje
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Veje
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000Beslutning

1. - 5. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard
157. Opfølgning på vedtaget budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling
Dette er det andet møde vedr. implementering af budget 2015-2018 for Det Tekniske Område. På sidste møde blev udvalgets samlede udfordring præsenteret, og administrationen pegede på områder, indsatser og temaer, der kunne arbejdes med til imødegåelse af udfordringen. Udvalget besluttede på den baggrund hvilke områder og indsatser der frem mod dette møde skulle arbejdes med.

Formålet med denne sag er, at sikre at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler, samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

På dette møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med ift. at tilpasse udgifterne til udvalgets budget vedr. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer. Der kan arbejdes med disse frem til BO2 2015, men udvalgene bør allerede nu drøfte mulige områder eller temaer, og beslutte hvilke som administrationen skal arbejde videre med.

Det Tekniske Områdes økonomiske ramme for 2015 og frem

På sidste møde blev Det Tekniske Områdes samlede udfordringer inden for den økonomiske ramme for 2015 og frem skitseret. Dette er gengivet herunder:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
0,8
1,3
1,3
1,8
Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017
1,7
2,4
2,4
2,4
Udgiftskrævende opgaver der ikke er budgetterede
0,2
0,2
0,2
0,2
Kendte udfordringer der ikke er budgetterede
9,0
2,2
2,2
2,2
Udvalgets samlede udfordringer
11,7
6,1
6,1
6,1


Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med følgende til imødegåelse af disse udfordringer:

 • Jordforureningssager på Klokkeskoven og Standåsen 6 & 8 skal overgå til ØU i alt 7,1 mio. kr i 2015
 • Katteordning udgør et mindre beløb og afholdes indenfor rammen
 • Udgift vedr. Hegnsyn afholdes indenfor lønrammen, med den konsekvens at ressourcer på øvrige sagsområder reduceres i alt 0,2 mio. kr.
 • Øvrige udfordringer tages i TEK.


Administrationen har i overensstemmelse med ovenstående arbejdet med forslag til budgettilpasning og omprioritering, der kan sikre budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser samt udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner.

Administrationen har derudover arbejdet med forslag til at imødegå øvrige udfordringer i budgetperioden. Idet den manglende udmøntning, på baggrund af ovenstående kan sammenfattes til følgende:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Udvalgets reelle udfordringer
2,5
3,7
3,7
4,2
Allerede udmøntet besparelser:
 • GIS
0,6
0,6
0,6
0,6
 • Jordforurening
0,2
0,2
0,2
0,2
I alt udmøntet
0,8
0,8
0,8
0,8
Manglende udmøntning
1,7
2,9
2,9
3,4


Til opnåelse af disse besparelser foreslår administrationen, at den manglende udmøntning tages fra:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Vand
1,0
1,0
1,0
1,0
Drift veje
0,7
1,9
1,9
2,4
I alt
1,7
2,9
2,9
3,4


Her udover ligger der en mulighed på Kollektiv trafik, som ikke er kvantificeret.

Udvalget skal drøfte og beslutte hvilke af forslagene der konkret skal besluttes til at imødegå udvalgets udfordringer.

Derudover skal udvalget beslutte, hvordan administrationen skal arbejde videre med evt. udestående udfordringer ift. nye udgiftskrævende opgaver samt kendte udfordringer der ikke er budgetterede.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014


Økonomi
-

Bilag

Prioriterings- og besparelseskatalog (Dok. nr. 2014/39838 039)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk udvalg at tiltræde

 1. at beslutte hvilke forslag, der skal imødegå udvalgets samlede udfordringer vedr.:
  - rammebesparelsen budget 2015-2018
  - udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017,
 2. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.Beslutning

1. - 2. Tiltrådt, med stadfæstelse af, at besparelserne finnes inden for områderne:
- Drift veje
- Vand

Fraværende: Susan Kjeldgaard

Efterretningssager

145. Gribvand - Resultatstatus for 3. kvartal 2014
88.16K00 - 2012/32393

Sagsfremstilling
Denne sag er til orientering til Teknisk Udvalg.

Hermed forelægges resultatstatus for 3. kvartal 2014 vedr. Gribvand. Ifølge ejerstrategien skal Gribvand rapportere kvartalsvist til kommunen. Ud over opfølgning på budget og regnskab rapporteres på de parametre, som indgår i selskabets egen strategi.
Gribvands rapportering for 3. kvartal er vedlagt som bilag. Nedenfor er en gennemgang af rapporten set i forhold til målene i ejerstrategien.

Ejerstrategiens mål for selskaberne

 • at Gribvands anlægsaktiver bevares
 • at Gribvands serviceniveau ift. borgere, lodsejere og kunder er i overensstemmelse med byrådets ønsker
 • at opgaveløsningen i både Gribvand og Kommunen sker optimalt og koordineret ift. borgernes interesser
 • at Gribvands aktiviteter og investeringsplaner løbende understøtter kommunens planer ift. miljøbeskyttelse; herunder beskyttelse af vandområder, grundvand, klimasikring og CO2-reduktion


Kloakering af Laugø og Valby, som var planlagt til indeværende år er sat i stå. Gribvand og administrationen arbejder på forslag til spildevandsplantillæg, hvor der lægges op til at de to områder administreres på lige fod med Mårum-Tinghuse øst, Faksemosevej og Ørby vest.

Gribvand har indført nyt SRO- anlæg, som skal varsle driftsproblemer. Systemet er endnu ikke koblet til badevandsvarslingen. Administrationen har bedt Gribvand sørge for, at det sker snarest muligt og senest inden næste badesæson.

Ejerstrategiens mål for udvikling af selskaberne

 • at Gribvand løbende skal kortlægge og analysere mulighederne for samarbejde/fusioner med andre forsyninger og/eller forsyningsarter.
 • at Gribvand løbende arbejder på at reducere CO2-udledningen - jf klimakommunekravene
 • at selskabet løbende skal honorere de generelle og individuelle effektiviseringsmål, som Forsyningssekretariatet melder ud og som i sidste ende medvirker til en kontrolleret udvikling i taksten


Der har været holdt møde med en kreds af borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningerne i Nordsjælland om muligheder for samarbejde. Der forventes iværksat en analyse af mulighederne. Denne behandles i særskilt sagsfremstilling.
Gribvand indgår i fælles udbud vedr. forsikringer styret af DANVA.

Ejerstrategiens mål for koordinering mellem selskab og kommune

 • at Gribvand giver besked inden budgetlægningen om aktiviteter i Gribvand, som kan føre til udgifter for Kommunen
 • at planlægning i Kommunen og Gribvand løbende koordineres
 • at Gribvand deltager i sagsforberedende arbejde og bidrager med aktive og konstruktive forslag til planlægningsarbejdet uanset, om det er initieret af Kommunen eller af Gribvand
 • at interesser i køb og salg af arealer og ejendomme koordineres løbende
 • at der sker en smidig udveksling af informationer om spildevandsanlæggenes drifts- og miljømæssige tilstand m.h.p. at sikre miljøbeskyttelsen
 • at der sker en smidig udveksling af oplysninger om ændringer i spildevandsforhold på private ejendomme, som danner udgangspunkt for kundebetjening og sagsbehandling hos h.h.v. Gribvand og Kommunen
 • at der sker en koordinering af større informationstiltag


Gribvand har konstateret at der mangler opdaterede tilladelser for ca. 100 regnvandsudløb og overløb. Der er tale om eksisterende udløb, som muligvis i sin tid er godkendt af enten Hovedstadsrådet eller Amtet ifm. en samlet spildevandsplan, men hvor der ikke foreligger konkrete tilladelser til de enkelte udløb. Administrationen og Gribvand arbejder på en plan for lovliggørelse af forholdene, under hensyntagen til såvel miljøet som Gribvands økonomi.

Gribvand har afsluttet arbejdet med kortlægning af uvedkommende vand i kloakkerne. Man har ikke som forventet kunne identificere punktkilder til uvedkommende vand. Data tyder mere på et generelt problem med indsivende grundvand i ledningsnettet. Det kan give problemer ift. dimensionering af de afskærende ledninger, der skal føre spildevand til centralrenseanlæggene, da disse er dimensioneret ud fra forudsætninger om reduktion i mængderne af uvedkommende vand. Kommende målinger i oplandene skal indkredse områder, hvor foring af kloakker kan reducere indsivningsproblemerne.


Ejerstrategiens mål for serviceniveau hos Gribvand

 • at serviceniveauet for kloakforsyningen i Gribskov lever op til normerne i Danmark
 • at variationen i taksterne for Gribvand minimeres i videst muligt omfang
 • at Gribvands egen strategi vedr. betjening af kunderne lægger sig tæt op ad Kommunens service- og kvalitetspolitik, således at borgerne sikres en ensartet service hos såvel Kommune som selskab
 • at Gribvand sørger for erfaringsopsamling og evaluering inden næste udbud af ordningerne m.h.p. at sikre at service og kvalitet afstemmes ift. kundernes ønsker og forventninger


For at opfylde kravene til effektivisering vil Gribvand centralisere renseanlægsdriften på 2 anlæg. Gribvand afventer processen for kommuneplantillæg, inden selskabet kan komme videre med arealopkøb og udbud vedr. nyt slammineraliseringsanlæg og centralrenseanlæg.


Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
Bilag TEK 261114 - Ejerrapport Q3 2014 (2014/32393 020)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at tiltræde

 1. at kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tages til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard
150. Træpolitik for Gribskov Kommune.
01.00G00 - 2014/42718

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen er til orientering for Teknisk Udvalg.

I Gribskov Kommune arbejdes der på en Grøn Strategi, hvis formål blandt andet er at gøre Gribskov Kommune mere attraktiv ved at fremme, udvikle og sætte fokus på grønne tiltag i kommunens bymæssige sammenhænge. Strategien skal samtidig være retningsgivende for den fremtidige planlægning af de grønne områder og dermed give den enkelte sagsbehandler, driftenhed mv. et godt og underbygget grundlag at løse en opgave ud fra.

Med en Grøn Strategi vil vi samtidig kunne gøre en indsats for også at fremme biodiversiteten i kommunens mere bymæssige sammenhænge og dermed aktivt gøre en indsats for at vende tilbagegangen for biodiversiteten.

En underopgave til Grøn Strategi er at udarbejde en Træpolitik, der skal styrke forståelsen for træers og plantningers værdi og danne grundlag for kommunens (og kommunens driftsansvarliges) behandling og håndtering af de grønne elementer i forbindelse med nyetablering, fældning mv.

Træpolitikken
Træpolitikken skal tydeliggøre, at vi betragter træer og øvrige plantninger som noget særligt værdifuldt i Gribskov Kommunes bymæssige miljøer. Træpolitikken skal være med til at sikre og styrke enkeltstående træer og træplantninger, herunder vejtræer, samt motivere til nyetableringer. Politikken skal samtidig anvendes i forbindelse med henvendelser fra borgere, der f.eks. ønsker beskæring eller fældning af træer primært på kommunale arealer.

Baggrunden for ønsket om en træpolitik
Der er generelt set stort fokus og interesse for kommunes grønne områder, men mange identificerer begrebet "grønne områder" med kommunens mange skove, hegn, søer, kyststrækninger, det åbne land. Fokus og opmærksomheden er langt mindre på de grønne punkter og strukturer i kommunens bymæssige sammenhænge.

Det grønne i byerne, herunder træerne, har dog en ekstrem stor betydning for oplevelsen og brugen af byerne. Derfor er det vigtigt, at der også tages konkret stilling til de grønne elementer, forbindelser og strukturer i byerne både ved nyetablering samt ved pleje og drift af allerede eksisterende træer og bevoksninger.

Vi vil en træpolitik i Gribskov Kommune fordi:

 • at der hermed fås et fælles grundlag at arbejde og planlægge ud fra, hvor budskabet er entydigt.
 • at træerne er med til at skabe rammer og volumen i de områder de etableres i, - det være sig både i parkmiljøer, langs veje, stier og på private arealer.
 • at træerne kan være karakter- og identitetsskabende for et område og dermed tilføre stedet en særlig betydning eller status.
 • at træerne kan være med til at danne forbindelseslinier mellem de grønne områder og dermed kan agere spredningsveje for plante- og dyrelivet.
 • at træerne er med til at trække naturen ind i byerne og dermed fremme biodiversiteten i de bymæssige sammenhænge.
 • at træerne er vigtige at bevare, både af biologiske, fysiologiske og æstetiske grunde.
 • at træer mindsker afstrømningen ved at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften.
 • at træer nedsætter vindhastigheden, forbedrer mikroklimaet, de omdanner Co2 til ilt og renser luften ved at binde støvpartikler bl.a. fra bilers udstødning.

  LovgrundlagØkonomi


Bilag
Bilag 1: Træpolitik, -mål og praksis TEK 261114 Dok.nr. 2014/42718002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at tiltræde

 1. at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard
155. Statusorientering vedr. Udbud af gadebelysning i Gribskov Kommune
05.00G00 - 2014/36985

Sagsfremstilling
Statusorientering på Teknisk Udvalgs beslutning 8. oktober 2014 om at udbyde belysningsopgaven i Gribskov Kommune.

Efter dialog med rådgiver er der gennemført prækvalifikation for udbudet. Udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort 3. november 2014 og ansøgningsfristen for prækvalifikation er 4. december 2014 kl 10.

Der kan vælges op til 5 virksomheder af dem som ansøger. De vil blive udvalgt efter de krav som er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen, og får besked 15. december 2014, hvor udbudsmaterialet fremsendes til de udvalgte.

Der er afholdt orienteringsmøde 10. november 2014, hvor 12 repræsentanter fra interesserede virksomheder fremmødte.

Udbudet fremgår af www.gribskov.dk under Erhverv, og der er også lagt en nyhed på forsiden 12. november 2014

Lovgrundlag


Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at tiltræde

 1. at tage statusorienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard
158. Årsplanlægning politiske udvalg
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges til orientering plan for de politiske møder i 2015.
Mødeplanen er godkendt på Byrådets møde den 27-1-2014.

De politiske møder i 2015 er forsøgt lagt så tæt op af de kutymer, der har været i 2014.

Følgende er værd at bemærke i forhold til den fremlagte plan:

 • Der er i foråret 2015 kun lagt 5 politiske forløb, hvor der i 2014 har været 6 forløb. Dette for at sikre, at der ikke skal være politiske møder den første uge efter jul og i uge 27, lige inden sommerferien.
 • Der er indarbejdet datoer for både budgetseminaret i foråret og efter sommerferien. Den endelige planlægning for budgetarbejdet for budget 2016-2019 er ikke afklaret, og såfremt ændringer i denne får indflydelsen på de planlagte datoer for budgetseminarerne vil mødekalenderen blive opdateret.
 • ETUs møder er forsøgt lagt så tæt på de øvrige fagudvalgsmøder som muligt. Der skal i administrationen være særlig opmærksomhed på, at sager, der skal i forløb fra ETU til ØU i nogle tilfælde skal planlægges i forløbet inden. Hvis ETU får sager af hastende karakter, kan det være nødvendigt at indlægge et morgenmøde for at sikre, at sagerne kommer med i forløb.
 • § 17, stk 4 udvalget omkring ny skole, som er aftalt under budgetforhandlingerne er ikke lagt ind kalenderen endnu.
 • ØU holder møde en enkelt tirsdag, den 7. april 2015, lige efter påske.


 • Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, § 8, stk. 1.

Bilag
Bilag: Kalender over møder i de politiske udvalg 2015. Dok nr: 2014/32692 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til teknisk udvalg at tiltræde

 1. at den fremlagte plan for møder i de politiske udvalg i 2015 tages til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 20-10-2014:
Anbefales.
Byrådets Beslutning den 27-10-2014:
Tiltrådt

Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:10 PM