Teknisk Udvalg

Publiceret 07-05-2014

Onsdag den 07-05-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
65 2. Budgetopfølgning 2014 Det Tekniske område
66 Gribvand - ordinære generalforsamlinger 2014
67 Erstatningskrav ifm. ekspropriation af areal ved Helsinge Renseanlæg
68 Ansøgninger til kystadgangspuljen i 2014
70 Slidlagsprogram 2014
71 Park Allé i Dronningmølle, spærring ønskes fjernet
72 Gilleleje Hovedgade vurderinger af vejens fremtidige indretning


Efterretningssager
69 Vandplaner - status

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:Åbne

65. 2. Budgetopfølgning 2014 Det Tekniske område
00.32Ø00 - 2014/09291

Sagsfremstilling
2. budgetopfølgning:

I dette dagsordenspunkt forelægges 2. Budgetopfølgning 2014 for det Tekniske Område, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet. Dagsordenpunktet forelægges parallelt i Plan- og miljøudvalget og Teknisk udvalg med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:
Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
Fortsat fokus på de forhold der kom op i BO1, på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017

Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler

I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.


1. Samlet konklusion:
På det tekniske område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til 0,9 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter, samt at vurderingen sker forholdsvis tidligt på året.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på det tekniske område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:
• Der er i budget 2014 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2014 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2012 og afregning for 2013 på ca. 15 mio. kr., der ikke er indeholdt i 2014 budgettet.
• Belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, forventes i 2014 at give et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, som dels vil blive dækket af en overførsel på 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, dels forventes dækket ved tilbageholdenhed indenfor andre opgaver indenfor området.
• Al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i forbindelse med BO 1, blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under det tekniske område under kollektiv trafik og kørsel. Skole-, syge- og handicapkørsel kommer i udbud i løbet af foråret 2014, med den mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf, hvilket der ikke er taget højde for i denne budgetopfølgning.
2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på det tekniske område.

2.1 Veje
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Veje:Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 45,8 mio. kr. at blive overholdt.

Gennemførelsen af projektet for overførsel af belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, er sat i bero. Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på belysningsudgiften på ca. 1,6 mio. kr. Dette merforbrug vil dels blive dækket af overførslen på 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, dels via generel tilbage holdenhed indenfor området, dels via en forventet mindre udgift som følge af en ny entreprise på vejområdet i 2014. Således at det samlede korrigerede budget på 45,8 mio. bliver overholdt.

Der er i budget 2014 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2014 til Gribvand A/S på i alt kr. 3,4 mio. kr., medens der fortsat udestår en afregning for 2012 og en afregning for 2013 på i alt ca. 15 mio. kr., der ikke er indeholdt i 2014 budgettet.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkter med relation til vejområdet, "Serviceudvidelse – Vej og park" og "Serviceudvidelse - Beredskabet" opfølgningen på disse er vist i bilag 1.

2.2 Grønne områder
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Grønne områder:Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. at blive overholdt.

2.3 Vand
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Vand.Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 10,2 mio. kr. at blive overholdt idet de overførte beløb fra 2013 til 2014, vil blive anvendt til hhv. udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og projektet for TV-inspektion af offentlige rørlagte vandløb.

2.4 Kollektiv trafik
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kollektivtrafik.Udgifterne til al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under kollektiv trafik i alt 25,9 mio. kr. Dette vil komme i udbud i løbet af foråret 2014, med den mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf, hvilket ikke er medtaget i denne budgetopfølgning.

Af det korrigerede budget på busdrift på 25,8 mio. kr. forventes der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., idet vi har modtaget en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012 på i alt 3,6 mio. kr, hvor en del af midlerne vil blive anvendt til stoppesteder.

2.5 Trafiksikkerhed
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Trafiksikkerhed.Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 0,9 mio. kr at blive overholdt.

2.6 Plan & Byg
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Plan & Byg.Forøgelsen på 0,8 mio. fra vedtaget til korrigeret budget, skyldes at kommunen for årene 2013 - 2015 har modtaget DUT midler på 0,5 mio. kr. årligt til udarbejdelse af planer for Grøn Vækst (vandplaner), samt 0,3 mio. kr. årligt til Natura 2000-handler planer. Endvidere er der i forbindelse med BO 2 foretaget en korrektion af lønsummen indenfor området på 0,6 mio. kr. således at denne er kommet på niveau med 2013-lønsummen, dette vil efterfølgende blive indarbejdet så det indgår i budget 2015-18.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkt med relation Plan & Byg området, Klimatiltag opfølgningen på dette punkt er vist i bilag 1.

2.7 Beredskab
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Beredskab.Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigerede budget som BO 1, at blive overholdt.

2.8 Forsyning
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Forsyning.Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigerede budget som BO 1, at blive overholdt. Idet det skal nævnes, at pilotprojekt med nedgravet dagsrenovationsbeholdere ved Græsted park på i alt 0,5 mio. kr. forventes indeholdt i det eksisterende budget.


Som det fremgår af illustrationen er der sket en forøgelse fra det vedtagne budget til det korrigeret budget med 4,9 mio. kr. som følge af at der er overført 4,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 til gennemførelse af dels det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, dels gennemførelsen af projektet nedsænkede containere.

Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2013 kr. var på -24,7 mio. kr., dette forventes at være på -9,0 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Det skal nævnes, at anlægsprojektet investering i nye affaldssystemer på i alt 8,75 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. forventes anvendt i 2014, ikke med medtaget i BO 2 da dette afventer endelig politisk beslutning.

3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:
I forbindelse med denne 2. budgetopfølgning ønskes en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Plan & Byg for at sikre at den samlede lønsum inden for Det Tekniske Område kommer på niveau med 2013-lønsummen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, § 40

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen foretager ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

  Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning på budgetaftalens elementer (Dokumentnr. 2014/09291 011)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk udvalg:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 2 for Det Tekniske Område.
 2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Det Tekniske Område jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
 3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Plan & Byg
  627.000Beslutning 1.-3. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
66. Gribvand - ordinære generalforsamlinger 2014
13.00A00 - 2014/06682

Sagsfremstilling
Formålet med denne dagsorden er at orientere Byrådet om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger i kommunens selskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S og at Byrådet tager stilling til kommunens repræsentation på generalforsamlingerne, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger tirsdag den 27. maj 2014, kl. 15.00. Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, som følger af vedtægternes standarddagsorden i punkt 6 og som har et yderligere punkt, nemlig et forslag om etablering af et samarbejde blandt spildevandsselskaber i Nordøstsjælland:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Vedtagelse af forslag om det videre arbejde med etablering af et samarbejde blandt forsyningsselskaber i Nordøstsjælland
 7. Eventuelt

Vedr. dagsordenens punkt 2
På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2013, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1-2. Det forventes, at bestyrelserne vil have godkendt beretningerne på bestyrelsesmøder den 29. april 2014 og at de indstiller dem til godkendelse på generalforsamlingerne, hvor de vil blive gennemgået nærmere.

Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4
Regnskabet for Gribvand Spildevand A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på kr. 5.130.000 og en egenkapital på kr. 1.789.611.000. Regnskabet for Gribvand A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på kr. 5.115.000 og en egenkapital på kr. 1.789.671.000. Regnskaberne er uden forbehold fra revisionen og det forventes, at bestyrelserne vil have godkendt dem på bestyrelsesmøder den 29. april 2014 og at de indstiller dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger med forslag om, at selskabernes respektive overskud overføres til næste år.

Vedr. dagsordenens punkt 5
Det forventes, at selskabernes bestyrelser på generalforsamlingerne vil indstille til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for begge selskaber.

Vedr. dagsordenens punkt 6
Med hensyn til dagsordenens punkt 6 om det videre arbejde med etablering af et samarbejde blandt forsyningsselskaber i Nordøstsjælland bemærkes, at dette forslag har sit oprindelige afsæt i en sagkyndig rapport indhentet af direktørkredsen i 2013. Denne rapport udtalte, at selskaberne havde succes med fælles udbud, fælles udbudsmateriale og fælles indkøb og at samarbejdssporet med fordel kunne udbygges yderligere.

I forlængelse heraf udarbejdede direktørkredsen "Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningerne i Nordøstsjælland", der er vedhæftet som Bilag 3. Ifølge dette notat vil det være fordelagtigt for forsyningerne at etablere et professionelt, strategisk og operationelt indkøbssamarbejde med det formål:

 • at opnå en økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser og udvikle indkøbsprocesserne
 • at opnå en øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved at samarbejde om indkøbskompetencer
 • at opnå en styrkelse af ressourceudnyttelsen ved etablering af en fælles indkøbsfunktion
 • at etablere "trædesten" for den videre udvikling af samarbejdet og at afsende et signal til omverdenen om, at et tættere samarbejde mellem selskaberne ønskes


Der findes en række gode erfaringer med etablering af formaliserede indkøbssamarbejder i form af eksempelvis SamAqua A/S, der er etableret af VandCenterSyd m.fl. Der vurderes at være et betydeligt potentiale for besparelser hos selskaberne i Nordøstsjælland, der i 2011 havde en samlet omsætning på kr. 1,9 mia.

Det forventes, at selskabernes bestyrelser på generalforsamlingerne - i overensstemmelse med beslutningerne på bestyrelsesmøder den 11. februar 2014 - vil indstille til generalforsamlingerne,

 • at der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at etablere et samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland
 • at der arbejdes på at præsentere en egnet model for selskabsform, hvor de enkelte forsyninger på lige vilkår kan tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning er rede hertil
 • at resultatet af arbejdet for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb forelægges til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2014 efter forudgående forelæggelse for Byrådet


Administrationen indstiller, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge punkterne 1-6 ovenfor.

Bemyndigelse til borgmesteren
Administrationen anbefaler, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke til at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 27. maj 2014 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

Dette kan ske ved at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 27. maj 2014 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke til at sikre, at der på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 27. maj 2014 - hvor Gribvand A/S´ stemmeret udøves gennem bestyrelsen - ligeledes træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Gribvand-selskabernes økonomiske forhold er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Årsrapport 2013 for Gribvand Spildevand A/S Dokument nr. 2014/06682 012
Bilag 2: Årsrapport 2013 for Gribvand A/S Dokument nr. 2014/06682 013
Bilag 3: Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningerne i Nordøstsjælland Dokument nr. 2014/06682 014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´generalforsamling den 27. maj 2014
 2. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 27. maj 2014Beslutning

1.-2. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
67. Erstatningskrav ifm. ekspropriation af areal ved Helsinge Renseanlæg
020244 - 2014/03720

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.
Gribskov Kommune har eksproprieret et areal ved Helsinge Renseanlæg. Ekspropriationen er efterfølgende trukket tilbage. Ejer søger erstatning for udgifter til advokatbistand og eget tidsforbrug ifm. ekspropriationen.

Parallelt med erstatningskravet mod Kommunen har ejer rejst et erstatningskrav mod Gribvand på 1,2 mio kr for fældning af træer langs skel. Dette krav håndteres af Gribvand og indgår ikke i denne sagsfremstilling.

Baggrund
Ved de ekstreme regnhændelser i 2007 og 2009 var der oversvømmelser ved VP-torvet i Helsinge, hvor vand fra spildevandsbassinet løb op på gaden og ned i stitunnellen. I perioden var der desuden klager over lugt-gener og problemer med de hygiejniske forhold ved bassinet.
Kloakforsyningen foreslog nedlæggelse af bassinet ved VP-torvet og etablering af en tunnel samt nye regn- og spildevandsbassiner ved Helsinge Renseanlæg. Et større areal omkring Helsinge Renseanlæg ved Skovgårdsvej er i Kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Byrådet vedtog på den baggrund et tillæg til spildevandsplanen i sommeren 2010. Arealet ved Helsinge Renseanlæg blev således udlagt til spildevandsbassiner.

Beslutningen om spildevandsplantillægget blev taget op igen i 2011, hvor der var dialog med ejer om alternative muligheder. Den 20. juni 2011 besluttede Byrådet at fastholde planen.

Ekspropriationsforretning blev efterfølgende gennemført af Gribskov Kommune på anmodning fra Gribvand med henblik på at erhverve arealer ved Helsinge Renseanlæg. Den 21. november 2011 blev ekspropriationen endeligt besluttet af Byrådet.

Ekspropriationen skete med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §§ 58-64. Ifølge §§ 60-61 skulle den ske efter ekspropriationsbestemmelserne i lov om offentlige veje for så vidt angik både processen og erstatningsfastsættelsen.

Ejer påklagede ekspropriationsbeslutningen til Natur- og Miljøklagenævnet og de konkrete anlægsarbejder blev aldrig iværksat. Klagen lå til behandling i klagenævnet i perioden december 2011 til november 2013.

Ekspropriation blev ophævet ved en beslutning af Byrådet den 4. november 2013 på opfordring fra Gribvand, som af tidsmæssige årsager var nødt til at finde alternative løsninger ift. klimatilpasning af kloaksystemerne.

Erstatningskrav
Ejer søger om erstatning for forventede udgifter til
advokatbistand 350.000 kr
egen tid 100.000 kr

Ejer har fremlagt a´contoregninger fra advokat på kr. 300.750 incl. moms. Borgmesteren har på baggrund af dialog med ejer og med forbehold for Byrådets godkendelse foreslået en erstatning på 100.000 kr. incl. moms til fuld og endelig afgørelse af erstatningskravet. Ejer har tilkendegivet, at han vil stille sig tilfreds med en sådan forligsmæssig løsning.

Vurdering
Vejloven indeholder i § 61 en bestemmelse om ydelse af en "passende" godtgørelse til en part for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder advokat, revisor mv. Denne bestemmelse vedrører direkte kun udgifterne til sagens behandling for taksationsmyndighederne, men myndighedspraksis og retspraksis har udvidet anvendelsesområdet, således at også udgifter ved åstedsforretning og andre forhandlinger er blevet dækket. Godtgørelsen vil i denne sag skulle fastlægges ved civilt søgsmål, såfremt der ikke kan opnås enighed. Der er ikke hjemmel til ydelse af godtgørelse for partens eget tidsforbrug.

Ejers krav om kr. 350.000 til advokatbistand vurderes at være ude af proportion med både sagsgenstanden (den ekspropriationserstatning, der ville kunne komme på tale; ca. 1 mio. kr.) og arbejdsindsatsen.

Ud fra en samlet vurdering af sagen er det administrationens opfattelse, at et beløb på kr. 100.000 incl. moms til delvis dækning af ejers advokatudgifter er i en størrelsesorden, som kommunen vil kunne blive tilpligtet at betale til ejer, såfremt sagen skal afgøres ved domstolene. Administrationen kan anbefale, at sagen søges løst forligsmæssigt.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven , §§ 58-64, jfr. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010
Lov om offentlige veje, §§ 60-61, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011 med senere ændringer.

Økonomi
Kommunens samlede udgift til erstatning for ejers sagsomkostninger ved ekspropriationssagen beløber sig til kr. 100.000 incl. moms, såfremt der indgås forlig.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at kommunen udbetaler en erstatning på 100.000 incl. moms til fuld og endelig godtgørelse af kravet om ejers omkostninger ved ekspropriationssagen.Beslutning

 1. Tiltrådt


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
68. Ansøgninger til kystadgangspuljen i 2014
04.08G00 - 2014/13972

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg.

I budgettet er der afsat en pulje på 50.000 kr til strandtrapper. Private grundejere kan søge om støtte fra puljen til etablering og vedligehold af strandtrapper og kystadgange. Der ydes støtte på max 10.000 kr. pr. projekt til dokumenterede udgifter. Ansøgningsfrist er 1. marts for projekter, der gennemføres samme år. De nærmere betingelser for at opnå støtte er besluttet af Teknisk Udvalg den 28. marts 2012 og fremgår af hjemmesiden.

I 2014 er fristen forlænget til 1. april, da der ikke var kommet nogle ansøgninger pr. 1. marts. Siden har administrationen dog kun modtaget én ansøgning.

Ansøgerne er Nakkehoved Grundejerforenings Trappeudvalg. Deres trappe blev helt ødelagt under stormen Bodil. Dels blev trappefoden skyllet væk, dels blev en stor del af den restrende trappe begravet under et efterfølgende jordskred. De søger om Gribskov Kommunes deltagelse i en helt ny trappe til et samlet beløb på kr. 85.000,- .De enkelte beløb er specificeret i ansøgningen.

Vurdering
Administrationen vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med puljens formål og anbefaler, at ansøger tildeles 10.000 kr. til udgifter jf. ansøgningen på betingelse af at udgiften afholdes i år og at dokumentation sendes til kommunen senest 1. december 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er afsat kr. 50.000,- i budgetrammen 313 Vand.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at:

 1. Tildele kr. 10.000,- til Nakkehoved Grundejerforenings Trappeudvalg til dokumenterede udgifter i 2014.Beslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om, at tildelingen ekstran ordinært i 2014 forhøjes til 25.000 kr. A stillede forslag om at ansøgningfristen skulle forlænges til 1-6-2014.

For stemte A+Ø (3)
Imod stemte V+DF (3)
Forslaget blev ikke tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
70. Slidlagsprogram 2014
05.00G00 - 2013/32488

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg

Som led i vedligeholdelsen af Gribskov Kommunes veje, er der udarbejdet et program for
asfaltarbejder til udførelse i 2014.

Prioriteringen er udarbejdet under hensyn til det afsatte budget og på baggrund af beregninger fra kommunens vejforvaltningssystem, sammenholdt med lokale observationer og restopgaver fra sidste års slidlagsprogram. Programmet er udarbejdet på grundlag af kommunens vægtning af vej- og stinettet og derved uden specielt fokus på cykelstier, fortove og parkeringspladser.

Strækninger som er udvalgt til slidlagsfornyelse, fremgår af vedlagte vejliste, bilag (Slidlagskort 2014.pdf Billagsnr. 2013/32488 003).
Rækkefølgen i listen er ikke et udtryk for prioritering, men skal ses som en samlet opgørelse
over de prioriterede og nødvendige asfaltarbejder, og de økonomisk mest fordelagtige prioriterede arbejder. Listen er en bruttoliste, som vil reguleres løbende i takt med kendskabet til de faktiske udgifter samt hensynet til øvrige ledningsarbejder mv.

Da der arbejdes på en ny vejføring mellem Græsted og Gilleleje, er Pårupvej og Græstedvejen fortsat ikke prioriteret til nyt slidlag. Grundet vejens beskaffenhed lægges der i stedet op til en gennemgribende reparation af strækningen.

Følgende veje indgår helt eller delvist i slidlagsprogrammet, som kan ses på det vedlagte kortbillag. Blå markering benyttes ved nye asfaltslidlag, grønne ved overfladebelægning (OB) og de gule strækninger angiver hvor der er planlagt større reparationsarbejder.

Vejliste:
Almevej
Esrum Hovedgade
Ferlevej
Gasværksvej
Græstedvej
Græstedvejen
Haragervej
Helsingevej
Hillerødvej Rundkørsel (ved Kildevej og Helsingørvej)
Holtvej
Hovedgaden
Høbjergvej
Kanalstien
Kirkevej
Møngevej
Parkvej
Præstevej
Pårupvej
Rørmosevej
Rørmosevej (Helsinge)
Søborggårdsvej
Tibirkevej
Tulstrupvej
Villingerødvej


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 10 stk 1 og 2

Økonomi
10 mio kr. Kontraktbundene midler entreprise 7 Asfalt

Miljøforhold
-

Høring
Annoncering i lokale medier. Entreprenøren varsler løbende i fornødent omfang berørte grundejere. Administrationen udsender slidlagsprogram i høring hos alle relevante ledningsejere forud for arbejdernes igangsætning

Bilag
Bilag 1: Kortbillag slidlagsprogram 2014 Dokument nr. 2013/32488 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde årets plan for asfaltarbejderBeslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om, at stier, fortove m.m. prioriteres forlods ved næste prioriteringskørsel i størrelsesorden 1-2 mio. kr.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
71. Park Allé i Dronningmølle, spærring ønskes fjernet
05.02P00 - 2012/50059

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt den gamle sag om lukning af Park Allé skal genoptages.

I området ligger 3 grundejerforeninger for de tre områder der blev bebygget i følgende rækkefølge:

 1. Dronningmølle Park
 2. Dronningmølle Strandpark
 3. Fuglevangen.


Vejene i området er private fællesveje omfattet af privatvejslovens afsnit 3, d.v.s. byreglerne.

Grundejerforeningen Dronningmøde Park har for flere år siden lukket Park Allé med betonklodser i skellet til Dronningmølle Strandpark.

Grundejerforeningen Fuglevangen, ved formand Kjell Nilsson, har gennem flere år rettet henvendelse til Gribskov Kommune for at få sagen genoptaget og spærringen af vejen fjernet. Alternativt ønsker grundejerforeningen at grundejerne i Dronningmølle Strandpark bidrager til vedligeholdelsen vejen Fuglevangen.

Daværende Græsted-Gilleleje Kommune forsøgte via påbud i henhold til privatvejsloven at få afspærringen fjernet, men afgørelsen blev underkendt af Vejdirektoratet, da de private fællesveje i sommerhusområdet på det tidspunkt var omfattet af landreglerne. Kommunen havde derfor ikke den fornødne hjemmel til at forlange afspærringen fjernet.

På baggrund af henvendelserne fra Grunderjerforeningen Fuglevangen, har administrationen undersøgt sagen.

Ved etableringen af Dronningmølle Strandpark var eneste adgangsvej Park Alle, idet Fuglevangen ikke var anlagt. Det var oprindeligt meningen, at der skulle etableres en omfartsvej øst for Dronningmølle Strandpark med forbindelse til den østlige del af Park Alle. Omfartsvejen blev aldrig etableret, da området blev fredet.

På alle ejendomme i grundejerforeningen Dronningmølle Park, langs Park Alle og Lærkevej syd for Park Alle er tinglyst en deklaration den 29. maj 1961. I § 7 i denne deklaration står der oplyst, at en kommende udstykning sydøst for Park Alle skal have ret til at benytte Park Alle og Lærkevej som adgangsvej.

Det er uklart, hvad det er for parceller, der tænkes på, idet Lærkevej ender blindt/fortsætter som gangsti.

Det bemærkes i den forbindelse at grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark ligger stik øst for Dronningmølle Park.

Faktum er, at der ikke i dag foreligger nogen tinglyste dokumenter, der giver en beskrivelse af, hvilke vejrettigheder grundejerne i Dronningmølle Strandpark har for at få adgang til offentlig vej.

Der foreligger 3 muligheder, som i det efterfølgende uddybes:

 1. Situationen fortsætter uændret.
 2. Grundejerne i Dronningmølle Strandpark tildeles vejret til at benytte Fuglevangen som adgangsvej.
 3. Grundejerne i Dronningmølle Strandpark tildeles vejret til at benytte Park Alle som adgangsvej og betonklodser fjernes.


Situationen fortsætter uændret.
Såfremt der intet foretages, vil grundejerne i Dronningmølle Strandpark have dobbelt så langt til offentlig landevej i forhold til, at de kunne benytte Park Alle som adgangsvej.

Endvidere vil en uændret situation betyde, at grundejerne i Dronningmølle Strandpark gratis kan benytte Fuglevangen som adgangsvej uden at skulle bidrage til vejens vedligeholdelse.

Det er ikke muligt at pålægge dem, at skulle bidrage adgangsvejens vedligeholdelse, da de ikke har vejret til denne. Normalt ville man kunne pålægge ovennævnte grundejere at skulle bidrage til adgangsvejens vedligeholdelse, når der alene eksisterer en adgangsvej, hvilket fremgår af privatvejsloven § 45 stk. 7.

Grundejerne i Dronningmølle Strandpark tildeles vejret til at benytte Fuglevangen som adgangsvej.
Kommunalbestyrelsen kan tildele en vejret, hvilket fremgår af privatvejsloven § 26 stk. 2.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme iflg. lovens § 26 stk. 3, at de grundejere, der får tildelt en vejret skal betale en forholdsmæssig andel af ikke afskrevne istandsættelsesudgifter. Vejen blev renoveret for ca. 7 år siden.

Når grundejerne har fået tildelt en vejret, skal kommunalbestyrelsen bestemme, at grundejerne skal bidrage til vejens fremtidige vedligeholdelse jf privatvejsloven § 26 stk. 4, således som grundejerforeningen Fuglevangen ønsker det.

Såfremt der tildeles en sådan vejret skal denne tinglyses på matr.nr. 10 d og 10 el Villingerød by, Esbønderup, hvilket er vejens matrikelnumre.

Grundejerne i Dronningmølle Strandpark tildeles vejret til at benytte Park Alle som adgangsvej og betonklodser fjernes.
Den førnævnte tildeling af vejret kunne imidlertid også overvejes, at blive anvendt til fjernelse af betonklodser på Park Alle.

Privatvejsloven § 26 stk. 2 nr. 2 taler om at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan ændre tidligere udlagte private fællesveje og tildele vejrettigheder.

I noterne til loven oplyses det om ovennævnte særlige tilfælde skal forstås således:
Med "særlige tilfælde" sigtes til tilfælde, hvor et vejudlæg og/eller tildeling af vejrettigheder sker med henblik på at sikre en hensigtsmæssig byggemodning af et område i vejmæssig henseende eller i øvrigt at tilgodese almene, offentlige hensyn. Spørgsmålet om, hvilken udstykning og vejadgang, der i det konkrete tilfælde bedst tilgodeser almene, offentlige hensyn, og som derfor må anses for den mest hensigtsmæssige byggemodning af området i vejmæssig henseende beror på et konkret skøn, som det tilkommer kommunen at udøve. Ifølge praksis er et vejudlæg, der er begrundet med, at udlægget mest hensigtsmæssigt tilgodeser et eller flere hensyn, der er nævnt i § 27 stk.2 lovligt.
Enhver beslutning om ændring af den aktuelle situation, kræver at ændringen bliver sendt i høring hos alle involverede grundejere, inden beslutningen bliver endeligt godkendt. Det vil sige at alle grundejere i såvel grundejerforeningen Dronningmølle Park som grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark skal høres. Endvidere skal forslaget og den endelige beslutning offentliggøres.

Der ikke i privatvejsloven fastsat nogle bestemmelser om høring i forbindelse med anvendelse af § 26. Det følger imidlertid af de almindelige forvaltningsretlige regler, at der skal ske høring overfor de parter som en beslutning måtte vedrøre. Ombudsmanden har ved flere lejligheder fastslået, at der i lignende sager som denne skal ske en høring og at høringsfristen er minimum 14 dage. Ser man på de høringsfrister, der er oplyst i forbindelse med andre §§ i privatvejsloven, synes en høringsfrist på 3-4 uger at være rimelig.

Såfremt betonklodserne måtte blive fjernet, vil dette medføre en fordel for grundejerne i Dronningmølle Strandpark i form af kortere adgangsvej og dermed et mindre energiforbrug/co2 udledning. Derfor er det udelukket at disse grundejere, vil kunne kræve nogen form for erstatning.

Grundejerne langs selve Park Alle i grundejerforeningen Dronningmølle Park kan heller ikke få erstatning, for at stille vejen til disposition. Dette fremgår af privatvejsloven § 40 stk. 1. Muligvis kan de få en erstatning for den ulempe det er, at vejen kan benyttes af yderligere 105 sommerhuse. Sidstnævnte må dog anses for højest usandsynligt efter gældende praksis. Der skal i den forbindelse erindres om, at de nye brugere af vejen vil kunne blive pålagt, at betale et beløb for ikke afskrevne istandsættelsesudgifter, ligesom de skal betale til vejens fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at situationen med afspærringen af Park Allé kræver en eller anden form for afslutning, således at der er sammenhæng mellem grundejernes vejret og adgangsveje, uanset om grundejerne i Dronningmølle Strandpark skal benytte Park Allé eller Fuglevangen.

Det er endvidere administrationens vurdering, at Fuglevangen rent trafikteknisk er bedre egnet som adgangsvej for Dronningmølle Strandpark. Vejens ejere har mulighed for at tildele vejret og grundejerne i Dronningmølle Strandpark har rent faktisk behov for at have en vejret.


Lovgrundlag
Lov 2010-12-21 nr. 1537 om private fællesveje (privatvejsloven).

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Der skal foretages høring som ovenfor beskrevet.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tiltræde, at Grundejerne i Dronningmølle Strandpark tildeles vejret til at benytte Fuglevangen som adgangsvejBeslutning

 1. Udsat til næste møde

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
72. Gilleleje Hovedgade vurderinger af vejens fremtidige indretning
05.00G00 - 2012/09659

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på beslutning om den videre opfølgning.

Byrådet besluttede i marts 2012 at frigive ca. ½ mio. kr. til mindre trafiksaneringer i Gilleleje Hovedgade. I juni 2012 godkendte Teknisk Udvalg så projektet, på baggrund af den debat der havde været, bl.a. via Facebook. Af debatten fremgik det:

 • Mængden af trafik er for stor og andelen af tung trafik er for høj
 • Hastigheden opleves at være for høj
 • Der er dårlige forhold for cyklister, der ofte vælger fortovet frem for kørebanen
 • Der er generelt ikke opbakning til bump
 • Det bør tydeliggørelse med skiltning at tung trafik ledes via Parkvej
 • Ønske om bedre forhold for kørestolsbrugere m.fl.
 • Der er stor fokus på at det ikke skal gå ud over handelslivet og besøgende til havnen.


På baggrund af ovenstående fremsatte administrationen følgende løsningsforslag:

 • At der foretages afstribning af cykelbaner, hvor det er muligt i forhold til eksisterende kørebanebredde, og kantlinier på resterende strækning
 • At der etableres 40 km/t zone fra Gasværksvej til Statoil-tank, og at chikaner udføres som forsætninger, hvor cyklister ledes bag om chikane via cykelbane og ikke bump.
 • At der ses på vejvisningen i og fra Gilleleje af tung trafik
 • At venstresvingsbane på Bonderupvejen fra Gilleleje by til Sandlodsvej fjernes
 • At tavler og belysning ved fodgængerfelter udskiftes med tidssvarende anlæg


Der vil blive opsat midlertidig afmærkning og skiltning med chikaner, for at gennemprøve placering og effekt.

Teknisk Udvalg godkendte forslaget og besluttede at de frigivne midler kunne anvendes med følgende fordeling:

4 x chikaner 200.000,-
Ny belysning ved fodgængerfelter 100.000,-
Afmærkning af cykelbaner og chikaner 100.000,-
Justering af vejvisning i Gilleleje 50.000,-
Forsøgsopstilling af chikaner 50.000,-

Sum 500.000,-

I september 2013 besluttede Teknisk Udvalg at indstille forsøget med de etablerede chikaner. Udvalget besluttede endvidere, at der skal gennemføres en evaluering af forsøget.

Administrationen har tidligere redegjort for, at chikanerne havde en effekt i forhold til at dæmpe hastigheden, som følge af den reducerede fremkommelighed i Hovedgaden. Tællinger har vist en uændret mængde trafik, selvom den generelle tendens er at trafikmængderne er stigende.

I den tid forsøget varede, har der været mange tilkendegivelser om løsningen. Grundlæggende vil en del hastighedsdæmpende foranstaltninger være baseret på at vejen fysisk ændres så den passer til en lavere hastighed. Dette vil naturligt skabe en øget trængsel på veje med større trafikmængder.

Bump og hævede flader har generelt stor effekt på hastigheden, men erfaringsmæssigt er der også en del gener, bl.a. i form af støj og rystelser. Vejen kan også ændres med chikaner, afspærringer, ensretninger, parkering etc. der fungerer som forhindringer og dermed sænker hastigheden. Fælles for løsningerne er, at en sænket hastighed af flere forbindes med en oplevelse af større trængsel.

Det vil ikke være muligt med enkle løsninger at reducere trafikmængden afgørende. En del af trafikken stammer fra tilstødende boligområder og der er også ærindekørsel som naturligt går gennem Hovedgaden, uanset at der også kan være andre veje for eksempelvis vareindlevering til de handlende.

Det er administrationens vurdering, at det er vanskeligt og tidskrævende at evaluere forsøget med chikaner. Et alternativt hertil kan være, at Teknisk Udvalg afholder et borgermøde om trafikløsningerne i Hovedgaden.

En del beboere på Gilleleje Hovedgade har rettet henvendelser til kommunen. Der fremsættes her ønsker om nogle første indledende tiltag i form af hævede flader ved fodgængerfelterne, herunder eventuelt at flytte feltet ved Kirken lidt mod øst.

Administrationens vurdering
Forsøget med de opsatte chikaner viste, at det er muligt at sænke hastigheden i Hovedgaden. Det er administrationens vurdering, at den største effekt, med tiltag der kan holdes indenfor det eksisterende budget, vil opnås ved at reetablere disse chikaner. Yderligere effekter kan opnås ved at se på trafikmængden i området, herunder at ombygge krydset ved Bonderupvejen/Parkvej og ændre på tilkørslen til området ved Nellerupgård, således at en større del af biltrafikken til og fra dette område ledes til Parkvej. Ombygning af krydset Bonderupvejen/Parkvej kræver frigivelse af midler indenfor anlægsrammen.

Lovgrundlag
Lov 312 af 9. juni 971 Lov om offentlige vej Kapitel 2, § 10 stk 2

Økonomi
Der er ikke afsat midler i budgettet til trafikdæmpende foranstaltninger i Gilleleje Hovedgade. Reetablering af de tidligere udsatte chikaner kan ske indenfor driftsbudgettet.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde, at udvalget afholder borgermøde om trafikløsninger i Gilleleje Hovedgade
 2. at tiltræde, at chikanerne reetableresBeslutning

1.- 2. Ikke tiltrådt

Udvalget beder administrationen om at udarbejde katalog over handlemuligheder, der tilgodeser trafiksikkerhed, fremkommelighed og miljø i området omkring Gilleleje Hovedgade.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

Efterretningssager

69. Vandplaner - status
06.02P00 - 2014/15574

Sagsfremstilling
Denne sag er til orientering i Teknisk Udvalg.

Lov om Miljømål som er den danske version af vandrammedirektivet sætter kadencen for målsætning og miljøforbedringer af vandmiljøet. Staten fastsætter miljømålene, Kommunerne står for implementeringen i samarbejde med lodsejerne. Arbejdet kører i 6-årige vandplanperioder, med målsætning, handling og evaluering. Den sidste vandplanperiode afsluttes i 2027 hvor miljøtilstanden i grundvandet, vandløbene, søerne og havene skal leve op til miljømålene.
I første vandplanperiode skulle en vandplan fra 2009 implementeres i 2012 med forventet målopfyldelse i 2015. Arbejdet er imidlertid blevet forsinket i statens regi i flere omgange. Nedenfor er en status for h.h.v. første og anden vandplanperiode.

I første vandplanperiode (2009-2015) har staten udpeget ca. 8 km. vandløbsstrækninger i Gribskov Kommune, hvor Kommunen er forpligtet til at forbedre den økologiske tilstand i. De virkemidler, der er i spil, er genåbning af rørlagte strækninger og restaurering (bl.a. udlægning af gydegrus) fordelt på ca. 4 km. strækning af hver. Arbejdet med at forbedre den økologiske tilstand i vandløbene kan finansieres via tilskud fra NaturErhverstyrelsens fiskeriudviklingspulje med op til 100 procent. Administrationen har i marts 2014 ansøgt om tilsagn om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser i forbindelse med vandløbsrestaureringen. Der er i alt ansøgt om 168.660 kr. Forundersøgelserne vil blive gennemført af Niras A/S på baggrund af indhentede underhåndsbud.
Forundersøgelserne skal afdække konsekvenserne ved restaureringsindsatserne. Lodsejere berørte af restaureringsindsatserne vil blive kontaktet, og deres holdninger til indsatserne vil blive implementeret i undersøgelsernes konklusioner. Konsekvenserne for flora og fauna samt positiv eller negativ påvirkning af Natura2000 områder skal ligeledes være omfattet. Der udarbejdes et skitseprojekt for hver indsats, med et overslag over de økonomiske rammer ved en eventuel gennemførelse. Forundersøgelserne skal også kunne bruges til en eventuel argumentation for ikke at gennemføre en restaureringsindsats. Årsager til dette kan være tekniske eller økonomiske. Når forundersøgelserne er afsluttet vil administrationen på baggrund af disse, ansøge NaturErhvervstyrelsen om tilskud til anlægsudgifter. Anlægsarbejdet skal være afsluttet inden 01-08-2015.

Teknisk Udvalg vil få de konkrete projektforslag forelagt mhp. beslutning om igangsættelse af anlægsarbejderne.

I anden vandplanperiode (2016-2021) har staten udpeget de vandløb i hele Danmark, som forventes ikke at kunne leve op til kravet om god økologisk tilstand inden udgangen af planperioden, uden en indsats. I Gribskov Kommune drejer det sig om ca. 33 km. vandløbsstrækninger. Virkemidlerne er i denne vandplanperiode udvidet, så der nu kan bruges op mod 19 forskellige tiltag til at forbedre vandløbets tilstand. Det kan være plantning af træer langs vandløbet, genslyngning, etablering af miniådale osv.
Arbejdet med vandplanerne blev i første planperiode kritiseret for ikke at have inddraget offentligheden. Dette har staten i anden planperiode rådet bod på ved at give mulighed for, at der i hvert hovedvandopland kan nedsættes et vandråd bestående af interesseorganisationer. GK har del i to hovedvandoplande ; h.h.v. Roskilde Fjord og Isefjord samt Øresund. Til at varetage betjeningen af disse vandråd er der i hvert opland udpeget en sekretariatskommune. I vandoplandet til Roskilde Fjord og Isefjord er det Roskilde Kommune der er sekretariatskommune og for Øresund er Gribskov sekretariatskommune. Sekretariatsfunktionen finansieres af kommunerne i oplandet via DUT-midler.

Vandrådet skal fungere som rådgivende instans overfor kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Vandrådet har således ingen beslutningskompetence.
Der er planlagt fire møder med vandrådet i hovedvandopland Øresund. Senest 07-10-2014 skal sekretariatskommunen samle forslagene til indsatsprogrammet fra alle oplandskommunerne og sende dem til Naturstyrelsen. Sammen med forslagene skal der medsendes bidrag til miljømålsrapporten som Naturstyrelsen udarbejder med henblik på at belyse konsekvenserne ved indsatserne.

Forslag til indsatsprogrammer fra kommunerne i både opland Øresund og opland Roskilde-/Isefjord vil blive forelagt Teknisk Udvalg i efteråret 2014.
Senest i december 2014, vil staten sende forslaget i høring således at rammerne for arbejdet med anden vandplanperiode kan træde i kraft inden udgangen af 2015.
Sagen vil desuden blive forelagt Teknisk Udvalg igen, når rammerne for Vandplan 2 bliver sendt i høring, forventeligt medio 2015.

Lovgrundlag
LBK nr 932 af 24/09/2009 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)

BEK nr 121 af 07/02/2014
Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM