Teknisk Udvalg

Publiceret 13-01-2014

Mandag den 13-01-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Teknisk Udvalg
3 Valg af udbudsmodel for personbefordring på social og sundhedsudvalgets område


Efterretningssager
2 Introduktion til Teknisk Udvalgs område

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
1. Status på skaderne efter stormen "Bodil", planlægningen af dialog møde med intressenterne 29-1-2014 kl. 19.
2. DN holder konference 22-1-2014. Brian Lyck Jørgensen deltager
3. Bo Jul Nielsen og Brian Lyck Jørgensen er med i vandmiljøgruppen under GKU

Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Teknisk Udvalg
00.22A00 - 2013/41569

Sagsfremstilling
På det konstituerende møde den 9. december 2013 blev der udpeget 7 til Teknisk Udvalg.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971, af 25. juli 2013, § 22, stk. 1

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalget

  Beslutning
 1. Bo Jul Nielsen Valgt
 2. Brian Lyck Jørgensen Valgt


3. Valg af udbudsmodel for personbefordring på social og sundhedsudvalgets område
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg og samles til forelæggelse for Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet. Sagen drejer sig om valg af model for udbud af kørsel på social- og sundhedsområdet, og udvalget skal under punktet afgive anbefaling til ØU og BY.

Ny styrelsesvedtægt
I henhold til styrelsesvedtægtens §18, stk 2 fastlægger Social og Sundhedsudvalget behovet for personbefordring inden for udvalgets område, mens Teknisk Udvalg i henhold til styrelsesvedtægtens §19, stk 2 varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver, herunder opgaver vedrørende administration af ansvaret for personbefordring vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets område.

Som nævnt fastsætter Social- og Sundhedsudvalget behovet for personbefordring, herunder serviceniveau for så vidt angår visitation, køretider, ventetider mv. mens Teknisk Udvalg har ansvar for den tværgående koordinering vedrørende personbefordring, herunder hvordan kørslen udbydes.

Nærværende sag forelægges begge udvalg.

Sagen forelægges Social og Sundhedsudvalget, da den valgte udbudsform/befordringsmodel vil få betydning for, hvordan serviceniveauet kan fastsættes, og da sagen i byrådsperioden 2009-13 har været behandlet i det daværende Social og Sundhedsudvalg. Det er det daværende Social og Sundhedsudvalg, der har gennemført den høring af Ældreråd og Handikapråd, som er refereret nedenfor.

Sagen forelægges Teknisk Udvalg, da der er en klar sammenhæng anden kommunal befordring; herunder kollektiv til trafik og udbud af andre kommunale kørselsopgaver.

Kørselstyper der skal udbydes
Den nuværende kontrakt om befordring til

 • Aktivitet (dagcenter) og til
 • Træning


udløber per 31. juli 2014. Skolebuskørslen er omfattet af samme kontrakt.
Udover Aktivitets- og Træningskørsel er det også hensigtsmæssigt at tage stilling til

 • Lægekørsel


som i dag primært sker med taxa uden forudgående sundhedsfaglig visitation, idet kørslen visiteres af Ydelsescentret.

Kørsel til aktivitet er fast rutekørsel uden store variationer, og kørslen er således relativ enkel af forudse. Der køres på de samme ruter hver dag på samme tid. Kørsel til genoptræning er derimod ad-hoc præget kørsel, hvor kørselsbehovet varierer fra dag til dag. Det samme gælder kørsel til læge. Kørselsordningerne er beskrevet nærmere i Bilag 2 Tetraplananalyse.

Valg af befordringsmodel - sammenhæng til kørsel for alle borgere
Valg af befordringsmodel har en tæt sammenhæng til mulighederne for at øge kørselsudbuddet for alle borgere i Gribskov kommune. Dermed skal der træffes et overordnet strategisk valg af, hvorvidt kommunen selv skal udbyde personbefordringen eller om kørslen mest hensigtsmæssigt udbydes i regi af Trafikselskabet Movias Flextrafik.

Trafikselskaberne har som de eneste lov til at 'blande' passagergrupper. Et trafikselskab kan således koordinere kørsel på tværs af ordninger, fx kan trafikselskabet lade en passager til genoptræning befordre med samme vogn som en passager til læge eller folkeskole. På samme vis kan trafikselskaberne koordinere over kommunegrænser, og således lade passagerer fra forskellige kommuner med samme destination køre med samme vogn. At trafikselskaberne på den måde kan udnytte vogne og chaufførtimer mest effektivt giver økonomiske fordele, og disse bliver større desto mere kørselsvolumen, der samles i trafikselskabet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at kommunerne skal effektivisere på befordringsområdet, og denne aftale bygger netop på logikken om, at der er penge at spare, hvis befordringen i højere grad samles i trafikselskaberne.

Konkret betyder det, at et valg om at lade Movia byde ud og dermed anvende Movias Flextrafik befordringsløsninger betyder styrket befordring for alle borgere og øgede muligheder for at blive kørt fra adresse til adresse med flere busser i omløb i Gribskov kommune. Dette skyldes, at Gribskov Kommune allerede i dag tilbyder sine borgere Flextur, som alle borgere frit kan benytte sig af, og som fungerer på den måde at borgeren bestiller en tur hos Movia, der derefter finder en vogn, der kan løse borgerens befordringsbehov. Hvis flere kommunale befordringsopgaver løses af Movia Flextrafik, vil det betyde, at der vil være flere vogne i området. Dette vil øge koordineringsmulighederne og betyde kortere ventetid for borgerne og lave finansieringstilskud pr. Flextur for kommunen.

Serviceniveau
Kommunen fastsætter serviceniveauerne for de enkelte ordninger uanset om kommunen selv udbyder kørslen eller om den udbydes via trafikselskabet. Ligesom kriterierne for adgang til befordring eller godtgørelse besluttes af kommunen alene, konkret via en kvalitetsstandard, der vedtages af SSU. Udbud via trafikselskab betyder, at de overordnede rammer for, hvordan serviceniveauet i selve kørslen kan beskrives defineres af trafiksselskabet. Et eksempel på dette er, at trafikselskabet definerer, at den omvejskørsel en passager må tåle skal opgøres i afstand og ikke i tid. Det er dog stadig kommunen, der fastsætter serviceniveauet for omvejskørsel. Et andet eksempel er, at trafikselskabet vil planlægge, dokumentere og afregne kørslen ensartet på tværs af kommunegrænser for at kunne opnå effektiviseringsgevinster, og således vil Gribskov Kommune ikke kunne beslutte i stedet at lade kørslen dokumentere på en anden vis.

Beslutninger om serviceniveau forelægges Social og sundhedsudvalget i forlængelse af beslutning om udbudsmodel.

Høring
Den 13. november 2013 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet til Ældreråd og Handicapråd angående befordring på SSU's område

Høringsmaterialet beskriver tre mulige modeller for fremtidig befordring:

 1. Kørslen udbydes af kommunen
 2. Kørslen varetages af Movia Flextrafik
 3. Kørslen udbydes i en kombination af kommunalt udbud og Movia Flextrafik.


Muligheder ved Movia Flextrafik og ved eget udbud er beskrevet i Bilag 1.
Der ligger bl.a. en analyse fra konsulentformaet Tetraplan til grund for administrationens indstilling og beskrivelse af muligheder ved Flextrafik. Analysen fra Tetraplan er vedlagt som bilag 2.

Administrationens anbefaling efter høring
Da de fleste fordele ved at vælge Movia Flextrafik ligger i forhold til træningskørsel og lægekørsel, kan en kombineret model, med Movia Flextrafik til lægekørsel og til træningskørsel og eget udbud af aktivitetskørsel være at foretrække. Administrationen anbefaler, at kørsel til genoptræning og læge udbydes via Movias Flextrafik - dette for dels at styrke øget kørselsmuligheder for alle borgere i Gribskov kommune - dels for at sikre den optimale fleksibilitet i fht tilrettelæggelse af træning og genoptræning. Heri ligger også muligheder for at understøtte hjælp til selvhjælp ved at differentiere kørselstilbudet så det bedst passer til den enkeltes behov. Omvendt kan den mere faste rutekørsel til aktivitet som køres i længerevarende forløb tænkes ind i en løsning som i dag, dvs. med eget udbud.

Lovgrundlag

 • Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §5 stk 3, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer.
 • LBK nr 913 af 13/07/2010 (Sundhedsloven), § 140 og §§ 170-174
 • Serviceloven § 86, stk. 1
 • Bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.(kap. 3–5)

  Økonomi

Beregnet overslag over kørselsøkonomi, der kan indgå i beslutning vedr. indretning af befordring.

Type af kørsel Ca. Beløb i dag Bemærkning
Aktivitetskørsel 0,9 mio. kr. Afregnes i dag sammen med øvrigt serviceslovskørsel. Aktivitetskørsel udgør ca. 28% af visiteringerne. Beløbet på de 0,9 mio. kr. er derfor beregnet som 28% af servicelovskørslen.
Træningskørsel 2,6 mio. kr. Beløbet dækker både genoptræning efter sundhedslov og servicelov, men ikke vedligeholdelsestræning, som forudsættes primært at ske i eget hjem.
Lægekørsel 0,9 mio. kr. Omfatter udgifter til Taxinord, Gribskov Turist og Falck.
Total 4,40 mio krMiljøforhold
-

Høring
Der har været gennemført høring samt dialogmøde med gennemgang af fakta og hørinsmaterialet samt præsentation af erfaringer fra Odsherred Kommune samt Movias Flextrafik.

Ældreråd høringsvar (ÆR møde den 12. december)
Ældrerådet mener – ud fra det foreliggende høringsmateriale - at både kørsel til træning og kørsel til læge/speciallæge fremover mest hensigtsmæssigt varetages af MOVIA Flextrafik, dvs. model 2.

Ældrerådet tager dog forbehold for det endelige svar, idet der forinden bør afholdes et dialogmøde med det besluttende udvalg.

I øvrigt mener Ældrerådet, at beslutningen bør omfatte alle 37 kommunale kørselsordninger.

Handicapråd høringssvar (HR møde den 11. december)
På den ene side kan overvejelsen være, at det vil det være godt at få en samlet erfaring ved at man bruger Movia Flextrafik denne gang, før det evt. bliver obligatorisk at bruge trafikselskaberne. Og set fra et handicapperspektiv er det en fordel med en større service og flere vogne i lokalområdet.
På den anden side kan man komme til at mangle det lokale perspektiv og den tryghed, som kendskabet til brugerne giver. Her er det vigtigt med sikring af, at der stilles særlige krav i forhold til kørsel med borgere med særlige behov.
Ud fra denne anden overvejelse anbefaler Handicaprådet en kombination af Movia Flextrafik og eget udbud, med bemærkning om, at ved eget udbud bør der være krav om GPS i bilerne, så man kan kontrollere fx. graden af omvejskørsel.

Bilag
Bilag 1: Muligheder ved Movia Flextrafik og ved eget udbud
Bilag 2 Tetraplananalyse

Følgende bilag blev eftersendt til udvalget den 2. januar 2014:
Bilag TEK 13.01.2014: Høringsmateriale

Følgende bilag blev eftersendt til udvalget den 7. januar 2014:
Bilag TEK 13.01.2014: Slides fra dialogmøde - Odsherred
Bilag TEK 13.01.2014: Slides fra dialogmøde - Movia

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte valg af befordringsmodel, så kørsel til træning og til læge fremover udbydes i regi af Movia Flextrafik.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at kørsel til aktivitet fremover udbydes efter kommunalt udbud.
 3. at tiltræde, at administrationen udarbejder en tidsplan for den valgte udbudsproces, herunder at beslutninger om serviceniveau besluttes i 1. halvår 2014.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at såfremt SSU ønsker at den samlede kørsel udbydes via Movia, vil udvalget ikke stille sig hindrende herfor
 3. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard deltog ikke under dette punkt

Efterretningssager

2. Introduktion til Teknisk Udvalgs område
00.22A00 - 2013/41572

Sagsfremstilling
I forbindelse med de nye fagudvalgs tiltrædelse er der planlagt en introduktion til de enkelte udvalgs områder. Processen for introduktionen strækker sig over udvalgsmøderne i januar, februar og marts. Proces og indhold for disse møder er som angivet herunder:

Udvalgsmøderne i januar:

 • Introduktion til udvalgets opgaveportefølje,
 • fakta på området,
 • overordnede udviklingstendenser,
 • eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med politisk deltagelse,
 • sager/projekter der skal introduceres,
 • politiker og strategier og
 • besigtigelser og besøg.Udvalgsmøderne i februar:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning
 • årshjul for udvalget.Udvalgsmøderne i marts:

 • Temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.Formålet med introduktionen er at skabe en ramme for udvalgets område og ansvar, så udvalget er bekendt med de overordnede rammer herfor. Det er derfor ikke en fuldstændig introduktion til hele udvalgets område. Dette vil ske løbende hen over de kommende udvalgsmøder samt i forbindelse med konkrete sagsfremstillinger.
Introduktionen på dette møde tager således udgangspunkt i temaerne angivet for januarmøderækken. Se også vedlagte bilag.


Læsevejledning til vedlagte kompendium
Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i materialet samt spørge ind til dette på mødet.

Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsentation med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg vil således have følgende struktur i kompendiet:

 • Præsentation
 • Bilag:
  - Udvalgets opgaveportefølje
  - Fakta på området
  - Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor
  relevant ift. det overordnede notat)
  - Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med politisk
  deltagelse
  - Sager/projekter der skal introduceres
  - Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant)


Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammenskrive nogle af punkterne.

Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribskov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker.

Lovgrundlag
-

Bilag
Samlet kompendium til fagudvalgsintroduktion januar 2014

(Kompendiet er udsendt i papir med brev d. 18.12.2013. Medlemmerne skal medbringe kompendiet til mødet.)

Til introduktionen på dette møde, se under fanebladet 8 vedr. Teknisk Udvalg i kompendiet.

På kommunens hjemmesiden under Politik og indflydelse / Politikker og strategier kan den samlede oversigt over Gribskov Kommunes politikker og strategier ses elektronisk.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage introduktionen til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
06:45 PM