Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 04-06-2014

Onsdag den 04-06-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Lokaler Frivilligcenter Helsinge
45 Seniorcenter i Gilleleje
46 Kommunal godkendelse af private behandlingstilbud for alkoholmisbrug:
Procedure til godkendelse
47 Velfærdsteknologi - udmøntning af puljemidler i 2014
48 Udvikling af den psykosociale indsats i Gribskov Kommune 2014-2017 -

pejlemærker
49 Ældremesse 2014
50 Sensommerudflugt 2014
51 §18 ansøgning - Powerkids
52 §18-ansøgning fra Mandegruppen FC Helsinge
53 Sundhedsaftale III - høring af den politiske del
54 Puljen "Løft af ældreområdet" - justering af anvendelse
55 Udbud SOS 2014: Midler til gennemførelse af udbud

Lukkede
56 Tilkøb af tilsyn med plejecentre

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Anders Gerner Frost
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pause fra 16.10 - 16.17

Fraværende:
Anders Gerner Frost

Meddelelser:

Åbne

44. Lokaler Frivilligcenter Helsinge
29.00G00 - 2014/02541

Sagsfremstilling
Frivilligcenter Helsinge har i flere omgange gjort opmærksom på behov for større lokaler til at huse deres mange aktiviteter. Dels ved henvendelse fra frivilligcentret til borgmesteren i februar 2014 og dels på et møde med udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget i marts 2014.

Sagen forlægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at der træffes beslutning om løsning på lokaleudfordringerne.

Lokaleønsker fra Frivilligcenter Helsinge
Frivilligcenter Helsinge efterspørger centralt placerede lokaler i Helsinge, da presset på lokaler er stigende, og fordi man ønsker yderligere at styrke samspillet på det frivillige område. Frivilligcenter Helsinge består af en bygning på 298 kvm. Møllehallen, Møllestien 6 i Helsinge er på 200 kvm og ligger i fysisk tilknytning til Frivilligcentret.

MølleHallen er ikke godkendt til benyttelse, men frivilligcenteret har anvendt hallen til større arrangementer. Desværre har en undersøgelse vist, at bygningen ikke er sundhedsmæssig forsvarlig at opholde sig i. Der er både målt forhøjede svampesporer på loftet over Møllehallen og asbest i støvdeponi i Møllehallen samt asbest i støvdeponi på loftet over Møllehallen. Undersøgelsen er foretaget af Skandinavisk biomedicinsk institut A/S.

Pr. 15. maj er Møllehallen aflåst, og bygningen rømmes med hjælp fra Gribskov Kommune.
Dette betyder, at Frivilligcenter Helsinge reelt kun kan benytte lokaler i bygningen på 298 kvm og har et akut behov for mere plads.

Administrationen fremlægger i denne sag mulige scenarier ift. lokalekapaciteten for Frivilligcenter Helsinge:

Scenarium 1: Administrationen bidrager til, at der indgås aftaler om, at Frivilligcenter Helsinge får brugsret til lokaler i kommunale bygninger i Helsinge området.

Det er administrationens vurdering, at der vil kunne stilles kommunale lokaler til rådighed til at dække det akutte daglige behov. Disse lokaler kan stilles til rådighed uden beregning for frivilligcenteret, da bygningerne er i brug og indeholdt i ejendomsrammen. På længere sigt er der behov for yderligere afklaring med henblik på mere permanente aftaler.

Dagplejehuset: Dagplejehuset ligger 2 minutters gå afstand fra Frivilligcenter Helsinge. Her findes mødelokaler indrettet til 10 personer med stole, mødebord, Internetadgang og kaffemaskine. Engangsservice anbefales, da der ikke er køkkenfaciliteter tilknyttet. Mødelokalet ligger på 1. sal og har egen indgang, så man ikke generes af dagplejehusets øvrige aktiviteter.
Mødelokalet benyttes kun sparsomt pt., og det vurderes fra Dagplejekonsulenterne, at man vil kunne aftale alternative løsninger. Frivilligcenter Helsinge kan tilbydes gratis brugsret til mødelokalet på fast daglig basis eller alternativt på faste dage.Kunstnerhuset på Møllestien:
Kunstnerhuset ligger overfor Frivilligcenter Helsinge og bruges primært i dagtimerne. Der er 91 medlemmer til huset, som rummer mange spændende aktiviteter. En af lokalekoordinatorerne i Kunstnerhuset har peget på, at huset har ledig lokalekapacitet fortrinsvis på hverdage efter klokken 17:00. I øjeblikket er der ikke meget aktivitet planlagt på fredage, og derfor vil det også pt. være muligt at benytte lokalerne om fredagen i dagtimerne.

Der er i huset plads til 25 personer med stole og borde. Frivilligcenter Helsinge kan tilbydes gratis brugsret til lokalerne efter aftale med Lokalekoordinator fra huset, som vil sørge for at booke den lokaleplads, der ønskes inden for ovennævnte rammer.

Til enkeltstående større arrangementer (ca. 50 mennesker), som f.eks. generalforsamlinger kan Frivilligcenter Helsinge tilbydes at benytte lokaler på andre nærliggende faciliteter. En mulighed er f.eks. Menighedshuset ved Helsinge Kirke, som kan lånes til enkeltstående arrangementer efter aftale med Menighedsrådet og præsterne. Derudover kan Frivilligcenter Helsinge tilbydes mulighed for at booke større kommunale lokaler, f.eks. Byrådssalen på Helsinge Rådhus eller mødelokaler på Helsinge bibliotek, hvis der er ledig plads.

Scenarium 2: Andre faste lokaliteter i kommunale bygninger tilbydes udenfor Helsinge by. For at styrke og understøtte den brede lokale frivillighed i Gribskov Kommune, kan det give mening at have flere lokaliteter til Frivillige som en slags "Satellitter" rundt omkring i de mange lokalsamfund i kommunen. Det kan tale for at undersøge lokalefaciliteter, som er geografisk mere spredt placeret, f.eks. i Blistrup. Desuden er der, som led i indsatsen for at bygningsoptimere, flere kommunale bygninger, som er rømmet eller skal rømmes rundt omkring i kommunen, f.eks. på daginstitutionsområdet.

Frivilligcenter Græsted peger også på, at de har store udfordringer med for lidt lokalekapacitet. Dette peger yderligere på et behov for at undersøge lokalefaciliteter udenfor Helsinge området.

Scenarium 3: Genopretning af Hallen.
Center for Ejendomsservice i Gribskov Kommune har udarbejdet en rapport vedr. udgifter i forbindelse med genopretning af hallen. Et skøn er, at det vil koste ca. 1,3 mio kr. at sikre, at bygningen genoprettes og er i sundhedsmæssig forsvarlig stand. Det skal oplyses, at der til udgiften på ca. 1,3 mio kr. skal beregnes ekstra udgifter til drift og vedligehold på ca. 30.000 kr. om året. Men til gengæld forventes energibesparelser på ca. 6-10.000 kr. om året. pga. istandsættelsen.

Området ved Møllebakken er udlagt til byudvikling i form af nybyggeri og fortætning. Der er ikke nogen tidshorisont for byudviklingen, men kommunen har gennem mange år opkøbt en del ejendomme i området. Det må forventes, at et fremtidigt projekt vil omfatte nedrivning af de fleste bygninger i området.

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om lokaleudfordringerne i Frivilligcenter Helsinge jf. scenarium 1, som på den helt korte bane kan løse de skitserede udfordringer. Administrationen anbefaler samtidig, at en afdækning af lokalebehov og frivillig aktivitetstyper igangsættes med henblik på at kunne vurdere løsningsmuligheder, der retter sig mod det samlede frivilligområde, som skitseret i scenarium 2.

Administrationen vurderer, at en genopretning af hallen ikke vil være realistisk, som skitseret i scenarium 3 - hverken i et økonomisk eller byudviklingsmæssigt perspektiv.


Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014, Bekendtgørelse af lov om social service, §§ 18 og 79.
Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi
Scenarie 1 vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser, da de relevante bygninger er i brug og drift og vedligehold er på ejendomsrammen. Brug vil derfor være på lige fod med kommunal brug af bygningerne.
Hvis centeret skal bruge større lokaler ved enkeltstående lejligheder, og der ikke er store kommunale lokaler at booke, kan der blive tale om udgifter til lokaleleje.

Scenarie 2 vil ikke i første omgang medføre økonomi, da scenariet anbefaler, at der igangsættes analysearbejde. Der lægges op til en efterfølgende behandling i Social- og Sundhedsudvalget, hvor de økonomiske konsekvenser vil blive anskueliggjort.

Scenarie 3 vil medføre en udgift på 1,3 mio kr. samt en årlig udgift på ca. 30.000 kr.


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde scenarium 1
 2. tiltræde, at scenarium 2 uddybes af administrationen, og sagen genoptages i Social- og SundhedsudvalgetBeslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at Frivilligcentrene skal inddrages i processen.


Anders Gerner Frost fraværende under punktet.

45. Seniorcenter i Gilleleje
29.00G00 - 2014/19222

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2014-17 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til etablering af et seniorcenter i Gilleleje i 2014. Det fremgår af budgetaftalen, at seniorcentret skal være brugerdrevet og drives af frivillige kræfter. Seniorcentret i Gilleleje skal være i tråd med konceptet for Gribskov Seniorcenter, hvor kommunens borgere mødes, og der kan foregå de aktiviteter, som brugerne efterspørger. Der er i budgetaftalen ikke afsat midler til den løbende drift.

Modeller for etablering af Seniorcenter i Gilleleje forlægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på drøftelse, og på at udvalget træffer beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med etablering af et seniorcenter.

I det følgende fremlægges mulige modeller for etablering af et Seniorcenter i Gilleleje herunder de forventede driftsomkostninger samt det koncept, som Gribskov Seniorcenter er baseret på. Sagen har været i høring i Ældrerådet og er blevet opfordret til at komme med input til det videre arbejde.

Mulige lokaliteter og modeller for etablering af Seniorcenter i Gilleleje:

Model A
Vesterbrogade 56, "Pyramiden" - stueetagen, som er på 1.127 m2
Der er et lille køkken.
Ejendommen er planlagt udbudt til salg og huser nu bibliotek, museum og kultursal til skiftende udstillinger.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 120.000
samt yderligere midler til vedligeholdelse.
Adgangsforhold til ejendommen er handicapvenlige, og bus nr 360R, 362 og 363 kører til døren.

Model B
Parkvej 97, som er på 379 m2 inkl. køkken
Ejendommen er en del af Gilbjergskolen og står p.t. tom.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 39.000.
samt yderligere midler til vedligeholdelse. En del af ejendommen er nyrenoveret.
Ejendommen er i et plan med handicapvenlige adgangsforhold. Bus nr 363 kører på Parkvej med ca 200 m at gå, ligesom der er 400 m at gå fra Gilleleje Øst trinbræt.

Model C
OPP samarbejdet - Kulturhavnen fase II i de borgerrettede faciliteter, som er ved at blive etableret eller fase III på "Irmagrunden", der ventes påbegyndt primo 2015.
I Kulturhavnen fase II er planlagt bibliotek, biograf og andre borgerrettede aktiviteter.
Huslejen for 500 m2 forventes at ligge omkring 6.250.000 kr., svarende til 12.500 pr. m2 og dertil yderligere udgifter til drift og vedligeholdelse.
Ejendommen er centralt beliggende i Gilleleje, 100 m fra Gilleleje Station og adgangsforholdene er handicapvenlige.

Model D
Stæremosevej 57 - Stæremosen er på 842 m2 med et fint køkken.
Ejendommen er beliggende i industriområde og er i spil i forhold til museum og kontorer til administration. Ejendommen står p.t. tom.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 83.500
samt yderligere midler til vedligeholdelse.
Ejendommen har handicapvenlige adgangsforhold, og bus nr 940 R og 363 har stoppested på Hillerødvejen, hvorfra der er 250 - 300 m at gå. Lokalbanen har trinbræt i Stæremosen.

Model E
Birkevang 214 - 1. salen i "Gillelejehuset", som er på 747 m2, inkl. køkkenet som i første omgang skal deles med Center for Social - og Sundhed (CSS).
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 227.000 fordelt efter anvendte m2.,samt yderligere midler til vedligeholdelse
Lokalerne står tomme, men det vil være nødvendigt med en sikkerhedsmæssig afgrænsning til de lokaler, der for øjeblikket er i brug af Center for Social og Sundhed.
Ejendommen har elevator, hvilket muliggør adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Ejendommen er beliggende 300 m gang fra Gilleleje Øst trinbræt og Bus 363 kører på Parkvej, hvorfra der er ca 200 m.

Model F
Vesterbrogade 54, " Det gamle Rådhus" - stueetagen og 1. sal.
Det samlede areal er på 643 m2 inkl. køkken i tilslutning til cafe' og multirum med plads til 50 personer og et fuldt funktionsdygtigt it undervisningslokale..
En del af 1. salen bruges af Søren Kierkegaard Fonden til udstilling, og Kultur & Fritid har ligeledes kontorlokaler der.
De årlige omkostninger til el, vand, og varme er kr. 135.500 samt yderligere midler til vedligeholdelse.
Ejendommen har handicapindgang, -lift og -toilet, og bus nr 360R, 362 og 363 kører til døren.

Samlet oversigt over mulige lokaler i Gilleleje, m2 , udgifter m.m.

Model A - F Adresse m2 Udgifter til vand,varme og el (kr.)
A Vesterbrogade 56 1.127 m2 Kr. 120.000
B Parkvej 101 379 m2 Kr. 39.000
C Kulturhavnen 500 m2 Kr. 6.250.000
D Stæremosevej 57 842 m2 Kr. 83.500
E Birkevang 214 - 1. sal 747 m2 Kr. 227.000
F Vesterbrogade 54 643 m2 kr. 135.500


Koncept for Gribskov Seniorcenter
Et Seniorcenter i Gilleleje forventes baseret på det koncept, som Gribskov Seniorcenter er baseret på. Nedenfor fremgår konceptet og driftsomkostninger.

Gribskov Seniorcenters vision er at give Gribskov Kommunes seniorer 60+ og førtidspensionister en aktiv og indholdsrig tilværelse med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær. Gribskov Seniorcenters mission er:

 • Til stadighed at udvikle det netværksskabende miljø.
 • Give mulighed for at styrke samhørighedsfølelsen.
 • I videst muligt omfang skabe attraktive rammer for alle ønskede aktiviteter.
 • Inddrage medlemmerne mest mulig i Centrets drift.
 • Gribskov Seniorcenters motto efterleves: Et levende center - hvis du gør dit til det.

Drift af Gribskov Seniorcenter
De årlige driftsomkostninger i Seniorcenter Gribskov i Helsinge udgør kr. 800.000 kr. Driftsomkostningerne dækker løn til en fuldtidsansat leder, en social- og sundhedsuddannet aktivitetsmedarbejder på 25 timer og en rengøringsmedhjælper ligeledes på 25 timer.

Alle udgifter til tværgående aktiviteter og inventering dækkes dels af et årligt medlemskontingent på kr. 300,- og dels af medlemmernes egenbetaling af materialer til de enkelte aktiviteter.

Lederen har personaleansvar og er koordinerende i forhold til sikkerhed, alle aktiviteter og brug af lokaler. Og ikke mindst at varetage rollen som inspirator, konfliktløser og mediator, således at alle medlemmer kan holde fokus på aktiviteterne, det sociale samvær og dermed sikres en god oplevelse som bruger af centeret.

Der er etableret et brugerråd, hvor lederen er født medlem. Brugerrådet har indflydelse på drift af centeret og er medbestemmende i forhold til alle aktiviteter.

Seniorcenter Gribskov har i øjeblikket 650 medlemmer, hvoraf ca 102 kommer fra Græsted, Gilleleje og Dronningmølle. Det er indtrykket, at borgerne i vid udstrækning er medlemmer af flere foreninger og benytter sig af de muligheder, det giver.

En mulighed kunne være at have et samlet Seniorcenter Gribskov med en afdeling i Gilleleje og en i Helsinge med fælles ledelse, ansatte aktivitetsmedarbejdere og rengøringsmedarbejdere begge steder. Det vil være rationelt i relation til driftsomkostninger.

Administrationen anbefaler, at der i den videre proces omkring udformning af konceptet for et Seniorcenter i Gilleleje dels hentes erfaringer fra, hvad andre kommuner gør, dels inviteres til dialogmøde med Ældrerådet, frivillige, seniorklubber, foreninger med flere som allerede eksisterer i Gilleleje om, hvordan et Seniorcenter i Gilleleje kan se ud, og hvordan det skal drives.

Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79

Økonomi
I Budgetaftalen for 2014-17 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2014 til etablering af et seniorcenter i Gilleleje.
Der er ikke i henhold til budgetaftalen afsat midler til den løbende drift.

Høring
Sagen har været i høring hos Ældrerådet den 26. maj 2014. Rådet har afgivet følgende høringssvar:
Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med muligheden for at oprette et samlet seniorcenter-Gribskov med en afdeling i Helsinge (som allerede eksisterer) og en afdeling i Gilleleje .
Ældrerådet lægger desuden vægt på, at afdelingen i Gilleleje placeres centralt (f.eks. model F).
Ældrerådet forventer at få forelagt det udarbejdede procesforslag til udtalelse

Bilag
Under mødet blev følgende bilag uddelt:

 1. SSU 04.06.2014: Kort over lokaliteter (2014/19222 001)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. afgive input til det videre arbejde med etablering og drift af seniorcenter Gilleleje
 2. godkende, at administrationen udarbejder et procesforslag for etablering af seniorcenter Gilleleje til forelæggelse for udvalgetBeslutning

 1. Input afgivet.
 2. Godkendt med beslutning om, at administrationen arbejder videre med model F.


Anders Gerner Frost fraværende under punktet.
46. Kommunal godkendelse af private behandlingstilbud for alkoholmisbrug: Procedure til godkendelse
29.24G00 - 2014/14904

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om rammer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder beliggende i Gribskov Kommune.

Baggrund
Den stedlige kommune har, efter bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, pligt til at indberette alkoholbehandlingstilbud til Tilbudsportalen.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2011 retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Formålet med retningslinjerne er at bidrage til
det faglige fundament for kommunens godkendelse af private alkoholbehandlingsinstitutioner.

Retningslinjerne indeholder 7 kriterier. Kriterierne/oplysningerne vedrørende de private behandlingstilbud svarer til de oplysninger, som kommuner skal indberette om egne behandlingssteder til Tilbudsportalen og er følgende:

 • krav til medarbejdere og faglige kompetencer
 • krav til behandlingsmetoder
 • krav til beskrivelse af målgruppe
 • krav til tilrettelæggelse af behandlingsindsats
 • krav til behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster
 • krav til opfølgning på behandling
 • krav til dokumentation og kvalitetsudvikling


I retningslinjerne er også indeholdt et konkret ansøgningsskema målrettet behandlingstilbud, som ansøger kommunen om godkendelse, og som tager afsæt i netop styrelsens retningslinjer og sikrer, at disse opfyldes.

Kommunal godkendelse
Den enkelte kommune vælger selv, hvordan godkendelse og tilsyn tilrettelægges, men kommunen har som nævnt pligt til at indberette oplysninger til Tilbudsportalen. Retningslinjerne og det skema, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, er udarbejdet med henblik på at vejlede om, hvilke elementer der kan indgå i godkendelsen.

Gribskov Kommune har aktuelt ikke en fast ramme for at behandle eventuelle ansøgninger om godkendelse.

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer er derfor udarbejdet ramme for godkendelse af registrering af alkoholbehandlingstilbud i Gribskov Kommune på Tilbudsportalen jf. Sundhedsloven §141, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

I denne ramme lægges op til, at Gribskov Kommune anvender Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved behandling af ansøgninger om nye alkoholbehandlingstilbud, herunder styrelsens ansøgningsskema.

Derudover indeholder rammen konkrete minimumskrav til faglige kompetencer i tilbuddene, der modsvarer de krav, der stilles til kompetencer i Gribskov Kommunes eget misbrugsbehandlingstilbud.

Endvidere stilles krav om overholdelse af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter med henvisning til, at dette krav også indgår i det aktuelle udbudsmateriale på Social- og Sundhedsområdet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune fremadrettet anvender Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt ansøgningsskema udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, således at Gribskov Kommunens godkendelse af eventuelt kommende ansøgninger tager afsæt i en faglig velfunderet og ensartet procedure.

Endvidere anbefales det, at udvalget tiltræder minimumskrav til faglige kompetencer i de godkendte tilbud for at understøtte, at de godkendte tilbud har en acceptabel faglig kvalitet, samt at der stilles krav om overholdelse af ILO konvention nr. 94.

Videre frem
Efterfølgende vil udvalget få forelagt oplæg til håndtering af det løbende driftsorienterede tilsyn, herunder også håndtering af tilsyn med aktivitets- og samværstilbud §104, hvor der er et tilsvarende krav om offentliggørelse på Tilbudsportalen m.h.p. eventuel etablering af samlet tilgang. Oplæg til håndtering af det løbende tilsyn med alkoholbehandlingstilbud forelægges i 1. halvår 2015

Lovgrundlag
Sundhedsloven § 141 – Behandling for alkoholmisbrug

Sundhedsstyrelsen - Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder” jf. Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud – nr. 1580 af 16.12.2010.

Økonomi


Bilag

 1. SSU 04.06.2014: Alkoholbehandlingstilbud i Gribskov Kommune: Rammer for godkendelse af registrering på Tilbudsportalen (2014/14904 004)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tiltræde rammer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder beliggende i Gribskov Kommune jf. bilag "Alkoholbehandlingstilbud i Gribskov Kommune: Rammer for godkendelse af registrering på Tilbudsportalen"
 2. at tiltræde, at rammerne indeholder krav om overholdelse af ILO konvention nr. 94.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.47. Velfærdsteknologi - udmøntning af puljemidler i 2014
29.00G00 - 2014/02542

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om konkret udmøntning af midler til Velfærdsteknologi i 2014. På møde den 7. maj 2014 besluttede udvalget, at midlerne i kommunens egen ældrepulje under SSU i indeværende år prioriteres til socialområdet.

I det følgende fremlægges forslag til konkrete investeringer.

Hvad har der været arbejdet med ind til nu på socialområdet?
Ifølge regeringens "Handicappolitisk handleplan 2013 - Et samfund for alle" kan ny teknologi og innovative løsninger påvirke mange aspekter af vores hverdag og skabe nye muligheder for den enkelte og samfundet som helhed. Ny teknologi bidrager til at understøtte målsætningerne i FN´s handicapkonvention om inklusion, tilgængelighed og selvbestemmelse for mennesker med handicap. Samtidig kan brugen af ny teknologi bidrage til, at ressourcerne i den offentlige sektor anvendes, hvor de har størst effekt.

Der har gennem de senere år været arbejdet med velfærdsteknologi og social IT lokalt på de sociale tilbud i Gribskov Kommune, og der er gjort de første erfaringer. På tilbuddene anvendes forskellige typer af teknologi. Mest udbredt er den almene teknologi, som flere borgere anvender – såsom internetspil, Wii og Facebook. Kun få anvender dedikeret teknologi – altså teknologi udviklet særligt til mennesker med funktionsnedsættelser. Der arbejdes eksempelvis i dag med IBG på Gribskov Bo- og Støtte center. IBG er en digital og brugerorienteret teknologi, en stor 'touch screen', der fungerer som fælles platform for personale og beboere, hvor man kan modtage og dele informationer eller f.eks. tilmelde sig botilbuddets aktiviteter. Skærmene fungerer godt og inddrager brugeren som aktiv part i hverdagen.

Forslag til investeringer 2014
I en rundspørge har de sociale tilbud i Gribskov Kommune givet udtryk for ønsker om investering i kommunikationsteknologier samt uddannelse i at bruge disse, lydbøger, vasketoiletter, tablets, etc. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet nedenstående forslag til anvendelse af midlerne i 2. halvår af 2014 med et anslået budget:

 • Psykiatriområdet: Pilotprojekt ift. at understøtte borgere med psykiske lidelser i og udenfor botilbud til at kunne mestre eget liv. Administrationen anbefaler, at Socialt Udviklingscenter (SUS) indgår i at afdække muligheder og understøtte konkret afprøvning. Det anbefales, at der afsættes 120.000 kr.
 • Personlig hygiejne: På baggrund af de erfaringer, der er indhentet på ældreområdet, hvor borgerne har vurderet, at teknologien fungerer og understøtter deres selvhjulpenhed, anbefales det at afprøve teknologierne ift. borgere med fysiske begrænsninger og handicaps i og udenfor botilbud (f.eks. vasketoilet, hygiejnestol, etc.). Det anbefales, der afsættes 200.000 kr.

 • Derudover anbefales det, at der benyttes yderligere kr. 200.000 til nyere teknologi inden for personlig pleje og hygiejne på Center for Midlertidigt ophold. Der er tale om teknologi, som tilgodeser forskellige behov for kørestolsbrugere og gangbesværede. Samtidigt forbedres medarbejderens arbejdsmiljø.

 

 • Kommunikationshjælpemidler (iPads, tablets o.a.): Der indkøbes udvalgte kommunikationshjælpemidler i dialog med de social tilbud. Afprøvning og anvendelse følges i 2. halvår 2014. De 4 sociale områder Voksenstøtte, Gribskov Bo- og Støttecenter, Vega og KobbelHusene indgår. En landsdækkende undersøgelse omkring anvendelse af social IT viser, at der generelt er behov for uddannelse af personale i anvendelse af teknologierne. Der henvises til den landsdækkende afdækning af brugen af Social IT i bilag 2 nedenfor. Kompetenceudvikling vil indgå i prioriteringen af midlerne, herunder mhp. at identificere om der er behov for uddannelse i anvendelse af allerede anskaffede teknologier. Det anbefales, at der afsættes 380.000 kr.


National database for social IT
Gribskov Kommune deltager i et projekt om videndeling af erfaringerne med social IT på handicapområdet, som Socialt Udviklingscenter (SUS) starter op i august 2014. Udviklingsarbejdet løber over halvandet år. Fra Gribskov Kommune deltager de sociale tilbud Ahornparken, Vega og Aleris (Kirkeleddet/Skipperstræde) i projektet, som involverer kommuner fra hele landet.

Målet med projektet er at etablere en national, erfaringsbaseret database over social IT på handicapområdet. Databasen kan sikre kommunerne en erfaringsbaseret viden, så de effektivt kan implementere social IT på kommunale tilbud for borgere med handicap. For en uddybning henvises til bilag 1.

Lovgrundlag
LBK nr 1093 af 05/09/2013: Lov om social service, kap. 16 om personlig hjælp, omsorg og pleje §§ 83, 85, 86

Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 28.09.2011 besluttet, at der fremover skal være en langsigtet prioritering af midler til velfærdsteknologi. Der er øremærket 1 mio. kr. om året fra Ældrepuljen under SSU i perioden 2012-15 til at omlægge og nytænke velfærdsydelser gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

Der er 900.000 kr. i puljen i 2014. Der er med ovenstående forslag disponeret 900.000 kr. for 2014.

I 2015 er der 1 mio. kr. i puljen.

Høring
Sagen har været i høring hos Handicaprådet d. 20.05.2014. Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Handicaprådet glæder sig over, at man så hurtigt tager initiativ til at få udmøntet midlerne, ligesom det er glædeligt, at rådets tidligere høringssvar indgår i forslagene til den konkrete udmøntning af midlerne til velfærdsteknologi.

Bilag

 1. SSU 04.06.2014: SUS projekt om social IT (2014/02542 006)
 2. SSU 04.06.2014: Rapport om brugen af social IT (2014/02542 005)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde, at kr. 700.000 i 2014 investeres i teknologier på socialområdet indenfor psykiatriområdet, personlig hygiejne og kommunikationshjælpemidler.
 2. tiltræde, at kr. 200.000 investeres i teknologi på Center for Midlertidigt OpholdBeslutning
1. Tiltrådt med beslutning om at hæve beløbet til 900.000 kr.
2. Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.48. Udvikling af den psykosociale indsats i Gribskov Kommune 2014-2017 - pejlemærker
29.09G00 - 2014/18273

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om pejlemærker for Gribskov Kommunes indsatser i den nære psykiatri og derudover beslutter udmøntning af budgetmidler vedrørende "Indsatser for unge med psykiske lidelser" jf. budgetaftale 2014-2017.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet den 20. maj 2014 og forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget til efterretning den 4. juni 2014.

Baggrund
Gribskov Kommunes lokale pejlemærker for den psykosociale indsats tager afsæt i to centrale regionale papirer, som kort præsenteres nedenfor.

For det første er der i KKR regi udarbejdet oplægget "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet, som i øjeblikket er fremsendt til politisk godkendelse i kommunerne i hovedstadsregionen, jf behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. maj 2014.

Rammepapiret slår fast, at kommunerne på tværs af det somatiske og psykiatriske område skal udvikle det nære sundhedsvæsen så:

 • Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom
 • Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg
 • Borgeren er i centrum, og der er fokus på den samlede livssituation


Endvidere skal særlig fokus rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder:
1. Forebyggelse og sundhedsfremme
2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
3. Borgerens forløb
4. Dokumentation og metodeudvikling

Inden for disse strategiske områder er formuleret en række konkrete indsatser i rammepapiret. Disse indsatser fordeler sig med 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner (”skal”-indsatser), og 9 indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling (”kan”-indsatser).

For det andet tages der afsæt i de politiske visioner i Sundhedsaftale III, jf anden sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2014. De fire politiske visioner er:

 • At borgere oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
 • At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer


I det følgende præsenteres forslag til pejlemærker for Gribskov Kommunes indsatser i den nære psykiatri for perioden 2014-2017 set i lyset af rammepapiret samt de politiske visioner i Sundhedsaftale III. Pejlemærkerne er et redskab til at understøtte udmøntningen af de regionalt fastlagte visioner lokalt i kommunen. Samtidig skal de medvirke til at sikre en fokuseret lokal udvikling af det psykosociale område med afsæt i allerede igangværende initiativer. Der gøres nedenfor kort status på igangværende indsatser i forlængelse af status forelagt udvalget i februar 2013 (møde 27.02.13, pkt 21) - herunder på, hvordan indsatserne matcher Gribskov Kommunes forpligtelser jf rammepapiret (de såkaldte "skal"-indsatser).

Pejlemærker for den fremtidige indsats
Administrationen anbefaler, at der lokalt i Gribskov Kommune arbejdes med følgende fire overordnede pejlemærker for udviklingen af den fremtidige indsats på psykiatriområdet:

 1. Udvikling af den nære psykiatri - recovery i praksis
 2. Tværsektorielt samarbejde - styrket samarbejde mellem den regionale psykiatri og Gribskov Kommune
 3. Udvikling af nye indsatser for sårbare og udsatte unge
 4. Fokuseret indsats i forhold til borgere med dobbeltdiagnoser (d.v.s. både en psykisk lidelse og et misbrug)


Arbejdet med pejlemærkerne er en udviklingsproces, der vil kræve målrettede indsatser over den kommende fireårige periode og længere. Der påtænkes bl.a. at skulle arbejdes med nye metoder til at samarbejde med brugerne og til at understøtte brugernes deltagelse, kompetenceudvikling etc. Indsatserne vil blive foldet ud i perioden. Nedenfor sættes lidt flere ord på indholdet under de enkelte pejlemærker.

Pejlemærke 1: Udvikling af den nære psykiatri - recovery i praksis
Under dette pejlemærke arbejdes med nye metoder til at samarbejde med borgerne og til at understøtte borgernes deltagelse. Der arbejdes med at videreudvikle og understøtte en recoverybaseret kultur og praksis i socialpsykiatrien, den aktive borger og inddragelse af netværk, evidensbaserede metoder, en fælles begrebsramme, samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

I forhold til dette pejlemærke er arbejdet med fælles mål for borger helt centralt. Aktuelt arbejdes på udvikling af gruppebaseret socialpædagogisk støtte jf. servicelovens §85 samt øget samarbejde på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet m.h.p. at integrere den beskæftigelsesrettede (mentor) og den socialpædagogiske støtte og indsats.

Endvidere gennemføres en foranalyse af behovet for etablering af socialpsykiatriske akutpladser i forlængelse af, at en relativ stor del af satspuljemidlerne er øremærket dette (se nedenfor om relevante puljemidler).

I 2014 arbejdes også med at implementere en aktiverende og rehabiliterende tilgang gennem et tværgående kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i Voksenstøtte og rådgivere i myndighedsfunktionen.


Pejlemærke 2: Tværsektorielt samarbejde - Styrket samarbejde mellem den regionale psykiatri og Gribskov Kommune
Under dette pejlemærke arbejdes med sammenhæng i indsatser på tværs af sektorer, herunder at afprøve nye samspilsformer med regionen med henblik på at sikre borgere smidige forløb og helhedstænkning omkring indsatser.

Der er allerede en række initiativer i gang, som har til formål at styrke samarbejdet. Det gælder f.eks. afprøvning af ny samarbejdsform i form af såkaldte netværksmøder, som skal understøtte et fælles langsigtet fokus på borgerens forløb på tværs af kommunen og behandlingspsykiatrien i tæt samarbejde med borgeren. Indsatsen udspringer af et fælles projekt på tværs af Psykiatrisk Center Nordsjælland og Gribskov Kommune i regi af Forebyggelsespuljen i 2012-13.

Fremadrettet vil fokus være på at udbygge dette samarbejde f.eks. i form af fremskudt sagsbehandling samt også bredere med vægt på styrket samarbejde på tværs af både den kommunale sundheds- og beskæftigelsesrettede indsats og behandlingspsykiatrien, jf at KKR rammepapiret retter sig bredt mod hele den kommunale sociale indsats.

Det bemærkes i den forbindelse, at Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med godkendelse af de fælleskommunale (KKR) målsætninger på psykiatriområdet besluttede at etablere et pilotprojekt med det formål at fastholde psykisk syge borgere i beskæftigelse.

Det bemærkes endvidere, at et sammenhængende sundhedsvæsen er en af de fire helt centrale politiske visioner i Sundhedsaftale III jf ovenfor.

Pejlemærke 3: Udvikling af nye indsatser for sårbare og udsatte unge
Under dette pejlemærke arbejdes med tidlig opsporing og tidlig indsats over for sårbare unge med lettere psykiske vanskeligheder såvel som over for unge med sværere lidelser. Afsættet for arbejdet er tankesættet om den aktive borgere, der kan komme sig og have en almindelig hverdag, i det omfang det er muligt for den enkelte.

På den korte bane skal der ske en udmøntning af budgetaftale 2014-2017 i forhold til indsatser for unge med psykiske lidelser (600.000 kr. i 2014 og 2015) i regi af Social- og Sundhedsudvalget jf. beskrivelse nedenfor og en generel tværgående ungeindsats (1 mio. kr. i 2014 og 2015) i regi af Arbejdsmarkedsudvalget.

Mere langsigtet skal sikres en koordineret indsats på tværs af den familie-, sundheds- og beskæftigelsesrettede indsats, herunder håndtering af boligproblematik, som i mange tilfælde er den primære barriere for øvrig indsats ("Housing First").

Pejlemærke 4: Fokuseret indsats i forhold til borgere med dobbeltdiagnoser (d.v.s. både en psykisk lidelse og et misbrug)
Under dette pejlemærke sættes særligt fokus på borgere med dobbeltdiagnoser, herunder på samarbejdet mellem psykiatrien og de lokale kommunale indsatser.

Centralt i forhold til dette pejlemærke er implementering af systematisk basis-screening for psykiske lidelser af borgere i behandling for misbrug, således at der hurtigere i samarbejde med behandlingspsykiatrien kan sættes et sammenhængende forløb i gang. Der er således også et særligt fokus i samarbejdet med behandlingspsykiatrien på denne målgruppe i forbindelse med udredning og overgange.

Både implementering af basis-screening og styrket tværsektorielt samarbejde indgår som centrale forpligtelser i forhold til denne målgruppe ("skal"-indsatser) i KKR rammepapiret.

I 2014 arbejdes på at etablere systematisk basis-screening for psykiske lidelser af borgere i behandling for misbrug.

Relevante puljemidler
Der er annonceret en række puljemidler, hvoraf nogle endnu ikke er endeligt udbudt. Administrationen følger løbende udviklingen på området og forventer at ansøge relevante puljer, idet fokus særligt er rettet mod følgende midler:

 • Satspuljemidlerne jf. satspuljeforliget, hvori bl.a. indgår et forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, en koordineret indsats for dobbeltbelastede og etablering af socialpsykiatriske akutpladser
 • Pulje til forankring og udbredelse af Hjemløsestrategiens resultater (udbudt 1. maj 2014)
 • Forebyggelsespuljen 2015


Udmøntning af budgetmidler vedrørende "Indsatser for unge med psykiske lidelser"
Som et led i indsatserne under pejlemærke 3 anbefaler administrationen, at de afsatte budgetmidler til unge med psykiske lidelser prioriteres til at arbejde med målgruppen på en anderledes måde. Helt konkret påtænkes iværksat et fokuseret, fortættet målrettet forløb under overskriften "Turn around" ift. udvalgte sårbare unge, som i dag har en sag i Center for Social og Sundhed. Fokus er rettet mod at understøtte den enkelte i at mestre livet. Afsættet er den enkeltes ressourcer - det du kan! Indsatsen vil ske i samarbejde med Center for Arbejdsmarked og ungeindsatsen i øvrigt.

Den konkrete udmøntning af indsatsen er på tegnebrættet. Der påtænkes iværksat 6 måneders håndholdte forløb, hvor paletten af aktiviteter ikke ligger fast, men kan omfatte træning, diætist/kost, psykologbistand, at komme væk fra nærmiljøet i en afgrænset periode, støtte til boligproblemstillinger, uddannelse etc.

Opgaveløsningen udbydes blandt 3-5 aktører, der bedes om at give et konkret tilbud på at tilrettelægge opgaveløsningen inden for denne ramme. Målet er at afsøge, om en fokuseret indsats har en effekt ift. at hjælpe de unge videre i livet og således bidrage til at få kortlagt metoder, der virker.

Indsatsen i 2014 - og videre frem
I 2014 er fokus på at sikre fremdrift i allerede igangværende initiativer og samtidig forberede grundlaget for en bredere projekt/program organisering fra og med 2015. Konkretisering af hvordan indsatsen foldes ud under de enkelte pejlemærker, vil ske løbende i perioden frem til 2017.

Lovgrundlag
LBK nr 1093 af 05/09/2013: Lov om social service.

Økonomi
Budgetaftale 2014-2017 i forhold til indsatser for unge med psykiske lidelser (600.000 kr. under SSU 2014 og 2015)

Høring
Sagen har været i høring i Handicaprådet d. 20. maj 2014 og Fællesudvalget for Social og Sundhed den 27. maj 2014.

Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder, at der er mange gode tiltag og pilotprojekter, som man kun kan bakke op om.
Ligesom rådet går ud fra, at der generelt jf. sundhedsaftalen vil blive arbejdet med samarbejde, fælles begrebsverden og fælles kompetenceudvikling med behandlingspsykiatrien og almen praksis.

Vedr. pejlemærke 3. Udvikling af nye indsatser for sårbare og udsatte unge er der usikkerhed om, hvad der menes med langsigtet i sidste afsnit? Betyder det, at spørgsmålet om håndtering af boligproblematikken først er noget, som man tager op senere - eller at det (da det er så vigtigt) tages op allerede nu, men at man er klar over, at det er nødvendigt at iværksætte en længerevarende indsats?

Det er godt, at der vil være et særligt fokus på indsatsen for borgere med dobbeltdiagnose.

Fællesudvalget har følgende bemærkninger:
FU tilslutter sig pejlemærkerne som retning for udvikling af socialpsykiatrien i GK. FU bemærker, at det kræver en omstillingsproces over tid og at der skal være opmærksomhed på at medarbejderne får mulighed for at videre udvikle kompetencer for at kunne varetage nye måder at løfte indsatserne, herunder at dokumentere borgernes recovery proces og andre effekter af de indsatser der er aftalt.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde pejlemærker for Gribskov Kommunes indsatser i den nære psykiatri
 2. tiltræde udmøntning af budgetmidler vedrørende "Indsatser for unge med psykiske lidelser" jf. budgetaftale 2014-2017Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.49. Ældremesse 2014
00.01G00 - 2014/19263

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning om rammerne for afholdelse af den årlige Ældremesse i Gribskov Kommune. Afholdelse af Ældremessen indgik i introduktionsmaterialet til SSU i udvalgets første møder.

Baggrund
Praksis er, at Ældremessen afholdes hvert år på FN´s internationale Ældredag 1. oktober.

Formålet med Ældremessen er at give kommunens borgere +65 år mulighed for at mødes og få indsigt i den mangfoldighed, der er af leverandører, produkter, foreninger og muligheder generelt på ældreområdet.


I 2013 var der tilmeldt 49 stande bestående af private firmaer, leverandører, frivillige m.fl. (se bilag), og deltagerantallet var et sted mellem 250 og 350 personer.

I 2013 blev Gribskov Kommunes Seniorpris uddelt første gang. Prisen overrækkes af formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Overrækkelsen af denne fandt sted på Ældremessen, hvilket den også forventes at gøre i år.

Seniorprisen, der uddeles til en person, en gruppe, en forening eller en organisation, uddeles for at påskønne og anerkende den frivillige indsats på ældreområdet i Gribskov Kommune samt skabe opmærksomhed om den frivillige indsats på ældreområdet i Gribskov.

Et indstillingsråd indstiller op til tre kandidater til Social- og Sundhedsudvalget, som træffer den endelige beslutning om, hvem der skal indstilles til Seniorprisen.

Ældremessen 2014
I det følgende beskrives de rammer, der traditionelt er i forbindelse med afholdelse af ældremessen i Gribskov Kommune.

De seneste år har messen været afholdt i Mosteriet i Græsted. Tanken er, at messen afholdes i forskellige lokalområder år efter år. I år er det foreslået at afholde Ældremessen i Kultursalen ved Gribskov Gymnasium.

Følgende indhold for messen kan skitseres:

 • Ældremessen afholdes i kultursalen + foyeren på Gribskov Gymnasium
 • Ældremessen afvikles i tidsrummet 13.30 - 16.30
 • Administrationen inviterer borgere i alderen +65 til at besøge messen
 • Administrationen inviterer kommunale enheder og private firmaer, leverandører, frivillige foreninger og frivilligcentre m.fl. til at udstille produkter og fortælle om deres tilbud
 • Der serveres kaffe, lagkage og frugt fra buffet


Administrationen udarbejder et egentligt program, hvor de forskellige udstillerne vil blive præsenteret.

Administrationens indstilling
Det er administrationens indstilling, at Ældremessen 2014 afholdes indenfor lignende rammer, som beskrevet ovenfor. Ældremessen afholdes i Gribskov Kultursal og den skitserede fremstilling af indhold bibeholdes som hidtil.

Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79

Økonomi

Forventede udgifter:

Udgiften til leje af Kultursalen + Foyeren på Gribskov Gymnasium i tidsrummet kl 08.00 - 18.00 den 1. oktober 2014 forventes at udgøre: kr. 5.000,-.

Kaffe, kage og frugt på buffet til anslået 300 personer (300 X kr. 20,- excl moms): kr. 6000,- excl moms.

Hertil indkøb af diverse effekter som duge og lign. (kr. 2.955,15 i 2013): kr. 3.000,-

I alt anslåede udgifter: kr. 14.000,-Bilag

Bilag SSU 04.06.2014 Tilmeldte stande, ældremesse 2013 (2014/19263 002)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

 1. at tiltræde rammerne for afholdelse af Ældremessen i 2014.Beslutning
1. Tiltrådt

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.


50. Sensommerudflugt 2014
00.01G00 - 2014/19154

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning angående deltagerbetaling for årets sensommerudflugt.

Kort om udflugten
På baggrund af tidligere års praksis har administrationen igangsat planlægningen af en sensommerudflugt for en række borgere i Gribskov Kommune. I lighed med tidligere praksis inviterer Social- og Sundhedsudvalget visiterede borgere på en halvdagsudflugt, der afholdes fordelt over fire forskellige datoer. Deltagere på hver enkelt af de fire udflugter fordeles så vidt muligt efter områder, antal kørestole og rollatorer. Der påregnes et deltagerantal pr. dag, på op til 120 personer.

Annoncering af ledige pladser til udflugten annonceres i UgePosten primo august, hvor eventuelt ledige pladser tilbydes ikke visiterede borgere over 65 år.

Udflugten indledes med opsamling forskellige steder i området, hvorefter der køres en tur rundt i kommunen, inden der afsluttes med frokost et udvalgt sted.
Udflugten planlægges og arrangeres i samarbejde med et udflugtsudvalg bestående af frivillige, der tidligere har deltaget i planlægningen.

I år forventes udflugten afholdt enten den 2. - 3. september og den 16. -17. september, eller den 9. - 10. september og den 16. -17. september, afhængigt af valg af transportudbyder.Valg af arrangør af buskørsel og frokost
Administrationen indhenter et samlet tilbud fra tre arrangører. Tilbuddet skal omfatte både bustransport samt frokost. Efterfølgende vælges det tilbud, som administrationen vurderer som værende bedst til prisen.

Deltagerbetaling
Administrationen anbefaler, at udgifterne til sensommerudflugten, som det er sket tidligere år, afholdes ved en egenbetaling på kr. 100. Gribskov Kommune dækker den øvrige del af udgifterne.

Egenbetaling er tidligere blevet dækket ved, at udgiften blev opkrævet via pensionen. Denne mulighed findes ikke længere, og derfor skal egenbetaling finde sted via netbank eller indbetalingskort.

Det foreslås, at borgere, der ikke er så stærke i brugen af netbank, går sammen med andre deltagere og laver en fælles indbetaling af egenbetalingen.

Der vil i forbindelse med selve arrangementerne være brug for en række hjælpere. Der har tidligere været drøftelser om, hvorvidt disse skal holdes udgiftsfrie. Administrationen anbefaler, at hjælpere holdes udgiftsfrie, både som en påskønnelse af deres indsats, men lige såvel for, at det ikke skal være forbundet med en udgift at hjælpe Gribskov Kommune med at afholde sensommerudflugten.

Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79

Økonomi
Administrationen indhenter tre tilbud på arrangementet og vælger det, som er bedst til prisen. Egenbetaling for deltagelse i turen foreslås i lighed med 2013 at udgøre kr. 100,- pr. deltager.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende fortsat egenbetaling på kr. 100 kr.
 2. at godkende, at hjælpere deltager uden egenbetalingBeslutning
1.-2. Godkendt

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.51. §18 ansøgning - Powerkids
00.01G00 - 2014/19334

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt skal Social- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om tildeling af økonomisk støtte til Powerkids.

Der søges om kr. 20.000 fra pulje 1 (igangsættelse af nye aktiviteter) til dækning af opstart og drift, indtil medlemsbasen er stabil. Herudover ønskes støtte til medlemmerne, således at brugerbetalingen kan holdes på et absolut minimum.

Foreningen har oplyst, at den nu er opstartet, men gerne vil bibeholde sin ansøgning for at bruge et evt. tilskud til opstart af en række forløb for børn i kommunen.

Om foreningen
Foreningens mål er, at alle børn (i Gribskov Kommune) er velafbalancerede og mentalt rustede til de mange udfordringer og skift, de udsættes for i den moderne nutid - "at forme og støtte børns trivsel, bedre deres selvværd og give dem redskaber til at opfylde deres fulde potentiale som hele mennesker". Ligeledes er det formålet at støtte og udvikle børnenes mentale styrke og sundhed, således at de bliver i stand til at håndtere og tackle de udfordringer og krav, de stilles overfor i deres hverdag.

Foreningen holdt opstartsarrangement den 30. marts 2014, hvilket foreningen betegner som en stor succes med mange deltagende børn (se bilag 2). Foreningen er i gang med et forløb kaldet Heltetræning for en række børn. Dette strækker sig over 12 gange fra april til juni. Det er hensigten at opstarte nye forløb til efteråret.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor kriterierne for tildeling af støtte fra Pulje 1. Der søges om et tilskud på kr. 20.000. Da foreningen har oplyst, at de siden indsendelse af ansøgning har modtaget støtte fra udviklingspuljen og HOP, anbefales det at tildele 10.000 kroner i støtte, så der stadig vil være midler tilbage i pulje 1.

Lovgrundlag
Servicelovens §18

Socialministeriets vejledning af 5. december 2006 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. (Vejledning nr. 7 til serviceloven), afsnit III.

Økonomi
Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder éngangsaktiviteter. Puljen kan søges løbende. Der er i 2014 afsat kr. 57.761, hvoraf der tidligere er besluttet udmøntning af kr. 11.000.

Bilag

 1. Bilag SSU 04.06.2014 - §18 ansøgning Powerkids (2014/19334 004)
 2. Bilag SSU 04.06.2014 - Power Kids i Helsinge (2014/19334 005)
 3. Bilag SSU 04.06.2014 - Børn bliver helte (2014/19334 006)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at bevilge et tilskud på kr. 10.000 til foreningen Powerkids.Beslutning
1. Tilskud på 5.000 kr. bevilget.

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.52. §18-ansøgning fra Mandegruppen FC Helsinge
00.01G00 - 2014/19340

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt skal Social- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om tildeling af økonomisk støtte til Mandegruppen Frivillig Center Helsinge. Der ansøges om kr. 12.000 fra pulje 1 (igangsættelse af nye aktiviteter) til indkøb af brugt udstyr til etablering af værkstedsfaciliteter, som gruppen kan benytte sig af. Maskinerne opstilles i et lokale, som gruppen har til rådighed midlertidigt. Lokalet vil være til rådighed for alle, som ønsker at deltage i gruppen.

Om foreningen
Mandegruppen Frivillig Center Helsinge er en nystartet forening, der ikke tidligere har ansøgt om §18-støtte. Gruppens aktiviteter henvender sig til mænd, der af en eller anden grund er havnet udenfor arbejdsmarkedet. Gruppen ønsker at danne et netværk for nogle af de mænd, der havner i den situation. Dette for at styrke deres selvværd og forebygge ensomhed og følgerne heraf.

Den frivillige sociale indsats består af 3 tovholdere, der vil guide gruppen i arbejdet og hjælpe med at holde sammen på gruppen. Gruppen består pt. af 12 brugere.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor kriterierne for tildeling af støtte fra Pulje 1. Da gruppen ikke har søgt eller modtager støtte andre steder fra, anbefales det at bevilge hele det ansøgte beløb i støtte.

Lovgrundlag
Servicelovens §18

Socialministeriets vejledning af 5. december 2006 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. (Vejledning nr. 7 til serviceloven), afsnit III.

Økonomi
Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder éngangsaktiviteter. Puljen kan søges løbende. Der er i 2014 afsat kr. 57.761, hvoraf der tidligere er besluttet udmøntning af kr. 11.000.

Bilag
Bilag SSU 04.06.2014 - §18 ansøgning, Mandegruppen FC-Helsinge (2014/19340 002)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at bevilge tilskud på kr. 12.000 til Mandegruppen Frivillig Center Helsinge.Beslutning
1. Tilskud på 12.000 kr. bevilget

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.
53. Sundhedsaftale III - høring af den politiske del
29.30G00 - 2013/27795

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til afgivelse af input og forelægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen omhandler udarbejdelse af ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. De nuværende sundhedsaftaler udløber med udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås ny aftale for perioden 2015-2018.

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) forestår udarbejdelsen af udkast til den nye sundhedsaftale. SKU er sammensat på tværs af kommuner, region og almenpraksis, og Gribskov Kommune har sammen med fire andre kommuner i Region Hovedstaden plads i SKU. SKU har nu udarbejdet udkast til den politiske del af aftalen, som er sendt i høring i kommunerne. I dette dagsordenspunkt præsenteres udkastet til drøftelse med henblik på afgivelse af høringssvar, som tilgår SKU.

Sundhedsaftale III - baggrund
Sundhedsaftalen er et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatser i forløb, der går på tværs af sektorerne kommune, hospital og praktiserende læger, så borgerne får en positiv oplevelse af deres forløb. Kommunerne får løbende en større og større rolle at spille i det nære sundhedsvæsen, hvor korte indlæggelser og øget ambulant behandling i stigende grad tegner tendensen på sundhedsområdet. Her er det afgørende, at kommunerne i fællesskab finder fælles løsninger - sammen med regionen og almen praksis.

Regeringen har besluttet, at der fremover alene skal være én sundhedsaftale pr. region frem for en for hver kommune. Der har derfor i regi af KKR været en proces på tværs af kommuner for at skabe fælles retning om input til de politiske visioner for Sundhedsaftale III.

I det foreliggende udkast til den politiske del af sundhedsaftalen er der taget afsæt i disse input fra kommunerne såvel som i input fra det foregående SKU samt fra administrative og faglige nøgleinteressenter. Se høringsbrev til høringsparterne i bilag 2.

Den politiske del af sundhedsaftale 2015-18 - indhold i udkastet
De nævnte parter lægger op til, at aftalens politiske del skal bestå af få klare politiske mål, samt at tilhørende målsætninger skal have fokus på de effekter, som borgeren skal opleve som følge af sundhedsaftalen. Udkastet er bygget op omkring fire overordnede visioner med tilhørende to til tre forslag til politiske målsætninger. Målsætningerne er udvalgt af SKU ud fra et hensyn om at dække visionerne og samtidig begrænse antallet af målsætninger og deraf omfanget af indikatorer, der skal følges op på i aftaleperioden.

De foreslåede målsætninger er afstemt med de lovgivningsmæssige krav til aftalen. Dog har Sundhedsstyrelsens vejledning et meget højt detaljeringsniveau, hvorfor det ikke er muligt at dække alle krav fra vejledningen i den politiske del af aftalen. Det gælder f.eks. krav om særligt fokus på en række specifikke målgrupper. Sådanne krav vil blive dækket ind i den administrative del af sundhedsaftalen, hvori der ligeledes vil indgå forslag til indikatorer, der skal anvendes i forbindelse med opfølgning på aftalen.

De fire politiske visioner, tilhørende politiske målsætninger samt de områder, hvor samarbejdet skal videreudvikles for at nå i mål med målsætningerne fremgår i oversigtsform af nedenstående tabel. Hele oplægget til den politiske del af sundhedsaftalen fremgår af bilag 1. Målsætningsformuleringerne beskrevet i bilag 3 er tænkt som inspiration til den politiske drøftelse i kommunerne og illustrerer bredden i drøftelserne omkring aftalen.

Politiske visioner Politiske målsætninger Indsatsområder
1. At borgerne oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
 1. At borgerne sikres samme høje kvalitet i forebyggelse, behandling og pleje samt rehabilitering uanset, hvor i sundhedsvæsenet opgaven løses.
 2. At færre borgere indlægges på hospital, hvor det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats.
 3. At borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en sammenhængende og koordineret indsats.
 1. Ensartet høj kvalitet
 2. Koordination i det sammenhængende forløb
 3. IT og digitalisering
 4. Systematisk kompetenceudvikling på tværs af sektorer
 5. Rådgivning på tværs af sektorer

For uddybning se side 5-6 i bilag 1.
2. At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 1. At borgere, herunder pårørende oplever at være aktiv samarbejdspart i eget forløb i det omfang, de ønsker det.
 2. At borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i egne ressourcer og behov i hele forløbet.
 3. At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet.
 1. Samarbejdskultur
 2. Telesundhed
 3. Organisatorisk samarbejde
For uddybning se side 8 i bilag 1.
3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 1. At borgere med psykisk sygdom får flere gode leverår.
 2. At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats.
 3. At flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende indsats, der er målrettet deres behov og ressourcer.
 1. Forebyggelse og tidlig opsporing
 2. Målrettede indsatser
 3. Sammenhæng mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet
 4. Kompetenceudvikling og forskning
 5. For uddybning se side 10 i bilag 1.
4. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
 1. At udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor.
 2. At udvikle en model for, hvordan de regionale og kommunale prioriterede midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet samlet kan bidrage til at understøtte fælles samarbejdsprojekter, der knytter sig til sundhedsaftalen.
 1. Nye samarbejdsformer med integrerede indsatser
 2. Midler til prioritering af sammenhængende løsninger
 3. For uddybning se side 12 i bilag 1.


Næste skridt
Efter høringsprocessen i kommunerne udarbejdes endeligt udkast sideløbende med udkast til den administrative del. Samlet udkast sendes i høring i kommunerne i september-oktober 2014, mens der i løbet af august afholdes både administrativt og politisk dialogmøde.

Den 3. juni 2014 afholder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde om sundhedsaftalen med de lokale interessenter jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2014 punkt 22. Input fra dialogmødet vil bl.a. indgå i Social- og Sundhedsudvalgets høringssvar til de politiske målsætninger i den kommende sundhedsaftale.

Administrationens anbefaling
Administrationen har i bilag 4 udarbejdet udkast til høringssvar fra Gribskov Kommune, hvor det anbefales Byrådet at tiltræde den politiske del af sundhedsaftalen. Det er administrationens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen sætter en god ramme for det videre arbejde med aftalen og baner vej for en enkel og fokuseret sundhedsaftale.


Lovgrundlag
LBK nr. 913 den 13/07/2012: Sundhedsloven, kap. 62.

BEK nr. 778 den 13/08/2009: Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, §§ 3, 4 og 7.

VEJ nr. 9698 den 21/08/2009: Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler pkt. 2.2 og pkt. 3.

Økonomi
Det er forudsat, at midlerne til sundhedsområdet, som indgår i økonomiaftalen for 2014, indgår i udrulningen af sundhedsaftalen. Den økonomiske del vurderes, når det endelige resultat af sundhedsaftalen er kendt.

Høring
Aftalen har været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Fællesudvalget for Social og Sundhed. Høringssvar fremgår af bilag 5.

Bilag

 1. SSU 04.06.2014: Høringsudkast politisk aftale SAIII (2013/27795 027)
 2. SSU 04.06.2014: Høringsbrev SAIII (2013/27795 026)
 3. SSU 04.06.2014: Inspirationsmateriale (2013/27795 029)
 4. SSU 04.06.2014: Udkast til høringssvar (2013/27795 028)
 5. SSU 04.06.2014: Høringssvar fra GK-høringsparter (2013/27795 031)


På mødet blev udleveret nyt udkast til høringssvar udarbejdet på baggrund af dialogmøde om SAIII afholdt den 3. juni 2014 mellem SSU, Ældrerådet og Handicaprådet:
6. SSU 04.06.2014: Opdateret udkast til høringssvar (2013/27795 032)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at afgive input til høringssvar
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde udkast til den politiske del af den kommende sundhedsaftale
 3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde udkast til høringssvarBeslutning

 1. Input givet
 2. Anbefalet
 3. Anbefalet med bemærkning om, at administrationen færdiggør udkast til høringssvar.


Anders Gerner Frost fraværende under punktet.54. Puljen "Løft af ældreområdet" - justering af anvendelse
27.00G00 - 2013/42416

Sagsfremstilling
På møde d. 5. februar 2014 drøftede Social- og Sundhedsudvalget (SSU), hvilke indsatsområder Gribskov Kommune skulle ansøge om midler til fra puljen "Løft af Ældreområdet” - en pulje fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget (ØU) og besluttet i Byrådet (BY).

I dette dagsordenspunkt skal Social- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om en eventuel justering af den konkrete anvendelse af midlerne til dét indsatsområde, der omhandler, at beboere på plejecentre får mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt. Sagen har forinden været i høring hos Ældrerådet (ÆR).

Baggrund
Om puljen "Løft af Ældreområdet":
Partierne bag Finansloven for 2014 besluttede at afsætte 1 mia. kr. til fordeling mellem kommunerne i 2014 til løft af ældreområdet. Midlerne blev udmøntet gennem en ansøgningspulje. Gribskov Kommune havde mulighed for at ansøge om 8,5 millioner kr. i 2014. Byrådet i Gribskov Kommune besluttede at ansøge om midler til i alt 12 indsatsområder til en samlet værdi af 8,5 millioner kr. Alle indsatsområder og midler blev bevilget af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Midlerne skal anvendes i 2014.

Om indsatsområdet mulighed for vin, øl eller snaps til maden:
Ét af de ansøgte indsatsområder omhandlede midler til ét glas vin, øl eller snaps til maden til beboere på plejecentre én gang ugentligt. Der er ansøgt og bevilget 100.000 kr. til at udmønte netop dette indsatsområde i 2014.

Ønske om justering af midlernes anvendelse
I forbindelse med opstart af indsatsens udmøntning på kommunes plejecentre har flere af leverandørerne på plejecentrene udtrykt ønske om at kunne anvende de afsatte midler bredere og mere fleksibelt, således at flere beboere får gavn af de bevilgede midler. Baggrunden herfor er, at indtagelse af alkohol frarådes for nogle beboere, det gælder eksempelvis beboere med særlige medicinbrug, eller beboere der lider af demens.
For at sikre, at alle beboere får gavn af de ansøgte midler, er der derfor et ønske om, at midlerne ikke alene anvendes til øl, vin og snaps, men også kan anvendes til andre ekstra lækkerier og oplevelser i hverdagen, som eksempelvis is hvis man er på tur, lækkerier fra bageren, frugt eller lignende.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at de bevilgede midler til indsatsen, der handler om, at tilbyde beboere på plejecenter mulighed for at få et ekstra glas vin, øl eller snaps til maden ugentligt, kan anvendes mere fleksibelt, og også bruges på andre ekstra lækkerier og oplevelser i hverdagen.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138


Økonomi


Høring
Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar på møde d. 26.5.2014:
"Ældrerådet tilslutter sig indstillingen"

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at beslutte, at de bevilgede midler fra Regeringens "Løft til ældreområdet" til ét ekstra glas vin, øl eller snaps til maden ugentligt for beboere på plejecenter kan anvendes mere fleksibelt, og dermed give mulighed for anvendelse til ekstra lækkerier og oplevelser i hverdagen.Beslutning
1. Besluttet

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.55. Udbud SOS 2014: Midler til gennemførelse af udbud
27.00G00 - 2013/04115

Sagsfremstilling

Formål
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget mhp. beslutning i Byrådet om godkendelse af opgørelse over omkostningerne forbundet med gennemførelse af udbuddet på social- og sundhedsområdet.

Baggrund
Byrådet godkendte 18/3-2013 projekt- og procesplan for planlægning og gennemførelse af udbud på social- og sundhedsområdet og godkendte på samme møde estimerede omkostninger ved udbudsprojektet. Administrationens estimering af omkostninger ved at gennemføre udbuddet, blev vurderet til at ligge i spændet fra 2,6 - 3,7 mio. kr. Samtidigt redegjorde administrationen for, at ca. 2 mio. kr. af disse omkostninger forventedes dækket af tilskud fra Fornyelsesfonden. Omkostningerne ved udbudsprojektet var oprindeligt estimeret på baggrund af salæroverslag fra juridisk rådgiver samt tilbud på behovs- og markedsundersøgelse fra ekstern konsulent samt vurdering af behov for øvrig ekstern assistance.

Udbuddet er nu gennemført og har i forløbet omfattet en omfattende strategisk afklaring af mål- og rammer for udbuddet, herunder en række temamøder og drøftelser med såvel fagudvalg som BY i foråret 2013. Målet har her været at sikre og fastlægge ambitionsniveauet for det samlede udbud. Udbudsprocessen har samlet set omfattet følgende:

 • Gennemførelse af behovsundersøgelse og markedsdialog
 • Afklaring af politiske mål og fokuseringer
 • Udvikling af struktur og model som grundlag for Udbudsbekendtgørelsen og udbuddets gennemførelse, herunder prækvalifikation
 • Afklaring og fastlæggelse af konkurrencebetingelser, herunder fx vedståelsesmodel og kombinationsrabatter
 • Afklaring af principielle/centrale forhold i udbuddet, herunder fx forhold vedr. sociale klausuler og misligholdelses klausuler
 • Fastlæggelse af serviceniveau, herunder udvikling af servicebeskrivelser og gennemgribende revision af samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder
 • Udformning af endeligt udbudsmateriale og formulering af 9 kontrakter samt gennemførelse af tilbudsrunde for prækvalificerede tilbudsgivere og endelig tilbudsevaluering
 • Kontrakttildeling og kontraktindgåelse


Samlet set har gennemførelsen af udbuddet være langt mere omfattende end oprindeligt antaget og byrådet er undervejs forelagt reviderede estimater over udbuddets forventede omkostninger, senest i december 2013. For at indhente tilskuddet fra Fornyelsesfonden har administrationen opgjort de samlede udgifter fra udbuddets start, over gennemførelsen til kontraktindgåelsen i marts 2014. Opgørelsen fremgår nedenfor.

Opgørelse over omkostninger
I nedenstående tabel er der opstillet regnskab for omkostningerne forbundet med gennemførelsen af udbuddet. Omkostningerne vedrører årene 2012, 2013 og 2014 og dækker omkostningerne til og med kontraktunderskrivelsen. Omkostninger forbundet med beregning af kontrolbuddet indgår ikke i regnskabet.

Indtægterne (tilskuddet) fra Fornyelsesfonden indhentes på baggrund af opgørelsen idet endeligt regnskab og afrapportering til fonden er under udarbejdelse. Tilskuddet forventes modtaget indenfor de nærmeste måneder.

Som det fremgår af opgørelsen i tabellen, holder regnskabet sig indenfor den øvre grænse af de estimerede omkostninger, med et lille merforbrug vedr. juridisk rådgivning og et lille mindreforbrug vedr. øvrige omkostninger. Samlet set forventes Gribskov Kommunes netto udgift at udgøre 3,6 mio kr når tilskuddet fra Fornyelsesfonden er hentet hjem. Hertil kommer brug af interne ressourcer jf. nedenfor.
Opgørelsen over omkostninger og tilskud


Mio. kr

Revideret estimat (dec. 2013)

Regnskab

Afvig. i forhold til øvre estimat

Behovs- og markedsundersøgelse

0,7

0,7

0,0

Juridisk rådgivning

2,9 - 3,3

3,4

0,1

Øvrige omkostninger

1,5 - 1,6

1,5

-0,1

I alt bruttoudgift GK

5,1 - 5,6

5,6

0,0

Forventet tilskud (Fornyelsesfonden)

2,0

2,0

0,0

I alt netto udgift (forventet)

3,1 - 3,6

3,6

0,0


Det har i tidligere sagsfremstillinger været anført, at posten "øvrige omkostninger" indeholdt interne omkostninger. Disse er dog blevet erstattet helt af eksterne timer jf. sagsfremstillingerne til BY fra 2. september og 13. december 2013. De regnskabsførte omkostninger vedrører derfor omkostninger i forbindelse med eksterne rådgivnings- og konsulentydelser.

Der har således været markante forskydninger undervejs, idet den juridiske rådgivning har været mere omfattende end estimeret, hvilket bl.a. skyldes, at udbuds- og særligt kontraktmaterialet har været mere komplekst og omfattende end forventet. Der er samtidig fulgt en strategi med vægt på at risikominimere mest muligt ift. klager og andre usikkerhedsmomenter. Derudover er der undervejs trukket yderligere på ekstern projektledelse som følge af ophør i Gribskov Kommunes egen organisation. De interne ressourcetræk er således reduceret, mens der er købt flere eksterne timer, som indgår ovenfor.

Udover "Advokatfirmaet Poul Schmidt", "PriceWaterhouseCooper" og "De 4 vinde", som de ovenstående omkostninger vedrører, har også "NB Consult" bidraget i et mindre omfang. Omkostningerne ved NB Consults bidrag er ikke opgjort, da Gribskov Kommune har haft en abonnementsordning med firmaet, hvor kommunen mod betaling af et fast månedligt beløb har kunnet trække på generel juridisk rådgivning.

Det skal, som det tidligere er fremgået af sagen til SSU og Byrådet, bemærkes, at udgifterne er afholdt inden for de eksisterende rammer, og dermed alt andet lige har betydet, at andre opgaver har været udsat. Det skal ligeledes bemærkes, at revision af serviceniveau i stort omfang er en lovpligtig opgave og skulle gennemføres uanset gennemførelse af udbud.

Eksterne og interne omkostninger til at gennemføre kontrolbudet er ikke indeholdt i ovenstående.

Lovgrundlag
LBK nr 254 af 20/03/2014 om Social Service afsnit V.

Økonomi
Den del af de regnskabsførte omkostninger, som er bogført i 2014 - ca. 1 mio. kr. - har indgået i BO 2, sammen med de forventede indtægter fra fornyelsesfonden. De øvrige omkostninger indgik i regnskab 2013.

BilagAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at

 1. godkende opgørelse for "midler til gennemførelse af udbud".Beslutning
1. Anbefalet

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.
Sager behandlet på lukket møde:
56. Tilkøb af tilsyn med plejecentre

1. Ramme for tilsyn med plejecentre tiltrådt.
2. Forslag til yderligere temaer for det samlede tilsyn tiltrådt.
3. Tiltrådt; at administrationen indgår aftale med en udfører af tilsyn for 2014.

Anders Gerner Frost fraværende under punktet.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:45 PM