Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 09-04-2014

Onsdag den 09-04-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
28 Ældreråd - rammeaftale, budget, diæter og ansøgning om it


Efterretningssager
29 Uanmeldte tilsyn plejecentre 2013
30 Embedslægens tilsynsrapporter 2013 for Helsingegården og Trongården

Medlemmer:

Steen Pedersen
(Som stedfortræder for Birgit Roswall)
Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Anders Gerner Frost
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Steen Pedersen indtræder som stedfortræder for Birgit Roswall ved dennes fravær p.g.a.
lovligt forfald i perioden fra 24.3.14 til og med 25.4.14(kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2,
1. pkt.) jf. punkt 50 på Byrådets møde den 31.3.14, samt meddelelse fra Venstres gruppe
1.4.2014 om, at Steen Pedersen også indtræder som stedfortræder i Social- og Sundheds-
udvalget.
Vision for fælles sundhedshuse
Godkendte fritvalgsleverandører

Åbne

28. Ældreråd - rammeaftale, budget, diæter og ansøgning om it
27.69.40S00 - 2014/07784

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet og drejer sig om at fastsætte budget og rammevilkår for Ældrerådet i Gribskov Kommune.

Baggrund
På møde den 9. maj 2011 traf Byrådet beslutning om fastlæggelse af rammerne og størrelsen af Ældrerådets budget for årene 2011 og 2012, idet det blev besluttet, at budgettet skulle tages op til aktiv vurdering af Social- og Sundhedsudvalget igen i 2013. På samme byrådsmøde blev der truffet beslutning om Retningslinjer for udbetaling af diæter, befordringsgodtgørelse m.v. for Ældrerådet i Gribskov Kommune.

På møde den 4. februar 2013 traf Byrådet beslutning om, at rammevilkårene for Ældrerådet skal revurderes i begyndelsen af byrådsperioden 2014-2017. Rammevilkårene omfatter foruden den konkrete størrelse af årsbudgettet en ramme for, hvad de afsatte budgetmidler kan anvendes til.

Budget
Ældrerådets driftsbudget blev ved Byrådets beslutning den 9. maj 2011 fastsat til i alt 130.000 kr. ud fra følgende vejledende budgetforudsætninger:

Diæter 68.000 kr.
Befordringsgodtgørelse 22.000 kr.
Andre udgifter 37.000 kr.

Iht. den fastsatte ramme dækker "andre udgifter" over kontingent til Danske Ældreråd, kursusgebyrer, forplejning i forbindelse med mødeaktivitet, kopiering og porto samt hjemmeside.

Budgettet er blevet pristalsreguleret årligt og andrager 136.750 kr. i 2014.

Forbrug af budgettet
I 2011 har Ældrerådet forbrugt i alt 130.094 kr.
I 2012 har Ældrerådet forbrugt i alt 113.723 kr.
I 2013 har Ældrerådet forbrugt 119.858 kr. med følgende udgiftsfordeling:

Diæter
73.395 kr.
Befordring
14.175 kr.
Andre udgifter
- kontorartikler inkl. pc til sekretær 9.341 kr.
- møder 6.102 kr.
- kurser/konferencer 16.845 kr.
32.288 kr.
I alt
119.858 kr.


Diæter og befordringsgodtgørelse m.v. - rammevilkår for Ældrerådet
Byrådet godkendte på møde den 9. maj 2011 retningslinjer for udbetaling af diæter for befordringsgodtgørelse til Ældrerådet i Gribskov Kommune.

Ældrerådets medlemmer kan få udbetalt diæter og befordringsgodtgørelse til følgende aktiviteter:

 • Ældrerådsmøder forudsat, at der foreligger en dagsorden
 • Deltagelse i kurser med undervisningsindhold samt Danske Ældreråds årskonference
 • Deltagelse i seminarer efter anmodning fra Byrådet
 • Varetagelse af hverv efter anmodning fra Byrådet (dialoggruppen vedr. trafikbetjening, lokale trafiksikkerhedsråd, 2 årlige dialogmøder med SSU, centerrådsmøder og kostråd)


Derudover kan der udbetales befordringsgodtgørelse (men ikke diæter) til andre kommunale aktiviteter forbundet med Ældrerådets virksomhed, f.eks. formøder med administrationen, erfamøder, ældremesse, dialogmøder med bredere deltagerkreds, ad hoc møder med Gribskov Kommune og møder i Regionsældrerådet.

Ift. anvendelse af offentlig transport har Ældrerådet oplyst, at der tidligere er indgået aftale mellem Ældrerådet og Gribskov Kommune om, at udgifter til anvendelse af offentlig transport uden dokumentation kompenseres med 130 kr. pr. dag, svarende til udgiften til en 24-timers billet til alle zoner. Der kan imidlertid ikke findes dokumentation for aftalen, og der har ikke i 2013 været refunderet udlæg af den art. Kommunens praksis ift. borgere, der har krav på kørselsgodtgørelse, er, at der refunderes en udgift svarende til billigste offentlige transportmiddel.

I diætvejledningen er endvidere anført, at Ældrerådets medlemmer kan deltage i Danske Ældreråds Årskonference, men at deltagelse i andre kurser/konferencer betinger forudgående politisk stillingtagen. Der er efterfølgende indgået aftale mellem Ældrerådet og Kommunen om, at Ældrerådet inden for det bevilligede årsbudget selv godkender kursus-/konferencedeltagelse, forudsat at kursusdeltagelsen har relevans for Ældrerådets arbejde.

Ansøgning om it-udstyr til Ældrerådets medlemmer
Byrådet traf på møde den 4. februar 2013 uden præjudice beslutning om at godkende udgift til indkøb af pc til Ældrerådets sekretær, idet indkøb af it-udstyr ligger uden for rammerne af den af Byrådet vedtagne bevilling til Ældrerådet. Udgiften kunne derfor ikke afholdes over Ældrerådets budget uden forudgående godkendelse af Byrådet. Beslutningen indebærer, at pc'en er kommunens ejendom, at pc'en kun må anvendes i forbindelse med Ældrerådets virke, og at pc'en ikke vedligeholdes eller serviceres af kommunen.

Sekretariatsbetjeningen af og kommunikationen med Ældrerådet foregår på nuværende tidspunkt primært pr. e-mail, og dagsordener udsendes elektronisk pr. mail som vedhæftede pdf-filer. Åbne dagsordener offentliggøres endvidere på kommunens hjemmeside. Det hænder undtagelsesvist, at sekretariatet tilbyder at printe bilag for Ældrerådets medlemmer, hvis bilagene er meget omfangsrige.

Ældrerådet har ved henvendelse af 8. februar 2014 til borgmesteren fremsat ønske om at få stillet det nødvendige it-udstyr til rådighed. Ældrerådet begrunder ønsket med, at det er centralt for Ældrerådets virke, at den gensidige kommunikation kan foregå elektronisk, og at det er vigtigt, at Ældrerådets medlemmer kan være online, når Ældrerådet holder møder. Derudover anfører Ældrerådet, at den digitale udvikling i dag er så stor, at det er vigtigt for det enkelte medlem af Ældrerådet at følge med i den, samt at det - da det er lovpligtigt for alle, herunder også de ældste borgere, at kommunikere elektronisk - vil være meget vigtigt for Ældrerådet, at medlemmerne er rustet så godt som muligt.

Ældrerådet har på møde med administrationen den 24. marts 2014 uddybet Ældrerådets henvendelse til borgmesteren. Ældrerådet anfører, at Ældrerådet og kommunen gennem en årrække har kommunikeret pr. mail, og at Ældrerådet også indbyrdes anvender elektronisk kommunikation i forbindelse med Ældrerådets arbejde. Ældrerådet udfører et omfattende stykke arbejde som folkevalgte medlemmer af Ældrerådet, og medlemmerne har indtil nu anvendt deres eget privatindkøbte it-udstyr til arbejdet. Arbejdet, der bl.a. omfatter modtagelse af store datamængder fra kommunen samt et behov for at kunne søge information på internettet både i forbindelse med Ældrerådets møder og selve mødeforberedelsen, indebærer, at Ældrerådets medlemmer har behov for it-udstyr af en bedre kvalitet end en normal husstand af medlemmernes karakter ville have, hvis de ikke var medlemmer af Ældrerådet, med en deraf forøget udgift til følge. Ældrerådet kompenseres efter den nuværende rammeaftale økonomisk alene for den tid, der anvendes til egentlig mødeafholdelse (diæter) samt kørselsudgifter, idet der dog ikke ydes diæter for en lang række møder. Ældrerådet finder det ikke rimeligt, at Ældrerådets medlemmer selv skal have økonomiske udgifter til it-udstyr for at kunne varetage det vigtige og tidskrævende Ældrerådsarbejde, ligesom Ældrerådet ikke mener, at de kan agere som værdige og velfungerende samarbejdsparter ifht. kommunen, hvis kommunen ikke understøtter medlemmernes behov for de fornødne it-mæssige værktøjer i arbejdet.

Da Ældrerådets medlemmer for de flestes vedkommende allerede råder over privat indkøbt it-udstyr og dermed allerede har haft private økonomiske omkostninger for at kunne varetage arbejdet i Ældrerådet, har Ældrerådet fremsat ønske om, at medlemmer fremfor at få stillet kommunalt it-udstyr til rådighed bliver økonomisk kompenseret for den udgift, de hver især selv afholder til it-udstyr og opkoblinger af den fornødne kvalitet. Ældrerådet har vurderet, at disse omkostninger andrager 3.200 kr. pr. medlem baseret på anslående udgifter til pc, software, MS-licenser, printer og ekstra netopkobling. De nuværende budgetterede omkostninger til printerpatroner og papir må derimod forventes at blive reducerede.


Ældrerådet foreslår, at kompensationen i praksis udmøntes således:

Hvert ældrerådsmedlem kan inden for den fireårige valgperiode indkøbe it udstyr for ca. 12.800 kr. Det enkelte medlem foretager selv indkøbet, der blandt andet kan bestå af: computer, tablet, printer og mobile netopkoblinger. Ældrerådet administrerer selv, at det samlede indkøb sker inden for en årlig budgetramme på 7 x 3.200 kr. = 22.400 kr., der tillægges Ældrerådets budget. Afregningen sker efter fremlæggelse af bilag. Ved fremsendelse af bilag vedrørende telefon-/internetregninger accepteres, at ekstraomkostningen er en på tro og love vurderet del af regningen.

Praksis i andre kommuner
Administrationen har rettet henvendelse til en række andre kommuner i Hovedstadsområdet med spørgsmål om, hvordan sekretariatsfunktionen i kommunens administration kommunikerer med Ældrerådets medlemmer, og i hvilket omfang andre kommuner stiller it-udstyr til rådighed for kommunens Ældreråd. Der er modtaget svar fra fire kommuner:

I Helsingør Kommune kommunikeres primært med Ældrerådet ved anvendelse af mail eller telefon. Mødemateriale sendes ud til medlemmer pr. mail. Ælderrådet har fået bevilliget midler til indkøb af pc'er. Netopkobling betales af medlemmerne selv, men udgiften refunderes over Ældrerådets driftsbudget. Der deltager en sekretær fra kommunen i Ældrerådets møder.

I Brøndby Kommune kommunikeres i det daglige primært via mail. Dagsorden udsendes via politiker-web, og der printes et eksemplar af dagsordenen, som Seniorrådets medlemmer kan kopiere på rådhuset efter behov. Seniorrådet har fået stillet en pc til rådighed på deres kontor, som er beliggende på en af kommunens ældrecentre. Kommunens Ældrechef deltager som sekretær på Seniorrådets møder.

I Kalundborg Kommune kommunikeres i det daglige primært via mail. Dagsorden udsendes via politiker-web. Der sendes ikke papirpost til Ældrerådets medlemmer. Der stilles ikke it-udstyr til rådighed for Ældrerådets medlemmer. Medlemmerne får refunderet udgifter til køb af printerblæk over Ældrerådets budget. Papir kan hentes på rådhuset. Hvis ældrerådet måtte ønske at købe f.eks. tablets til alle, skal det indkøbes over kommunens it-afdeling og betales over Ældrerådets eget budget. Der deltager en sekretær fra kommunen i Ældrerådets møder. Sekretæren medbringer en bærbar pc og skriver Ældrerådets beslutninger direkte ind i den elektroniske KMD-dagsorden på møderne.

I Halsnæs Kommune kommunikeres pr. mail og telefon. Kommunen har gjort klar til at være fuldelektronisk og vil i foråret 2014 sende dagsordener ud elektronisk. Ældrerådets medlemmer har fået udleveret en pc med printer, men anvender deres private netværk. Der deltager en sekretær fra kommunen i Ældrerådets møder.

Jura
Iht. retssikkerhedsloven § 31, stk. 2, betaler Kommunalbestyrelsen udgifterne til rådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker dette. Det er kommunalbestyrelsen, der afhængigt af lokale forhold beslutter, hvilke udgifter Ældrerådet får dækket, jf. vejledning om Ældreråd pkt. 20. Ældrerådet har i forretningsorden vedtaget af Ældrerådet den 6. januar 2014 fastsat, at kun Ældrerådets medlemmer deltager i Ældrerådets møder.

I kommunestyrelseslovens § 8a er fastsat, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne. Denne bestemmelse omfatter ikke Ældrerådets medlemmer. Dertil kommer, at valg til Byrådet er et borgerligt ombud, mens valg til andre (lovbestemte) råd, nævn og bestyrelser er frivilligt arbejde.

Iht. Ankestyrelsens praksis anses computere i dag som udgangspunkt som sædvanligt indbo. Udviklingen og digitaliseringen i samfundet indebærer, at computer og internet i dag er en væsentlig bestanddel ved dagligdags kommunikation samt ved kommunikation med offentlige myndigheder. En standardcomputer er set i lyset af samfundsudviklingen et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, og som enhver, der måtte ønske det, kan anskaffe sig.

Løsningsmodeller
Der kan anføres følgende forskellige løsningsmodeller ift. Ældrerådets behov for at anvende it-udstyr i forbindelse med varetagelsen af ældrerådsarbejdet:

 1. Ældrerådets forslag: Hvert ældrerådsmedlem kan inden for den fireårige valgperiode indkøbe it udstyr for ca. 12.800 kr. Det enkelte medlem foretager selv indkøbet, der blandt andet kan bestå af: computer, tablet, printer og mobile netopkoblinger. Ældrerådet administrerer selv, at det samlede indkøb sker inden for en årlig budgetramme på 7 x 3.200 kr. = 22.400 kr., der tillægges Ældrerådets budget. Afregningen sker efter fremlæggelse af bilag. Ved fremsendelse af bilag vedrørende telefon-/internetregninger accepteres, at ekstraomkostningen er en på tro og love vurderet del af regningen.

  Administrationen vurderer, at en forudsætning for model 1 er, at evt. indkøbt materiel er kommunens ejendom og skal tilbageleveres til kommunen ved et medlems udtræden af Ældrerådet.
 2. At hæve det nuværende årsbudget på 136.750 kr. med 12.600 kr. til i alt 149.350, samt at imødekomme Ældrerådets ønske om at kunne disponere budgetmidler til indkøb af it-udstyr i form af pc, tablet, printer, bredbånd og mobilbredbånd inden for rammerne af budgettet. Budgetforøgelsen svarer til en årlig merudgift på 1.800 kr. pr. medlem. Evt. indkøbt kommunens ejendom materiel og skal tilbageleveres til kommunen ved et medlems udtræden af Ældrerådet.
 3. At fastholde det nuværende årsbudget på 136.750 kr., men at imødekomme Ældrerådets ønske om at kunne disponere budgetmidler til indkøb af it-udstyr i form af pc, tablet, printer, bredbånd og mobilbredbånd inden for rammerne af budgettet. Evt. indkøbt kommunens ejendom materiel og skal tilbageleveres til kommunen ved et medlems udtræden af Ældrerådet.
 4. At afslå at imødekomme Ældrerådets ønske om kompensation/mulighed for at indkøbe it-udstyr over Ældrerådets budget med henvisning til, at it-udstyr er sædvanligt indbo, og at Ældrerådet ikke i lovgivningen er tillagt særlige rettigheder ift. it-udstyr, ligesom Byrådet i februar 2013 har bevilliget en bærbar pc til Ældrerådets sekretær.Der har i forbindelse med forelæggelse for Byrådet i februar 2013 været anført forskellige betænkeligheder ved at stille it-udstyr til rådighed for Ældrerådet, idet Ældrerådets juridiske grundlag ikke er forskelligt fra en lang række andre lovbestemte råd, nævn og bestyrelser i kommunen, f.eks. handicaprådet samt skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser. Betænkelighederne har udspring i, at kommunen ud fra ligebehandlingsprincippet kan skabe præcedens for, at der i forbindelse med de lovbestemte råd og nævns arbejde generelt stilles kommunalt betalt it-udstyr til rådighed. Det er derfor administrationens anbefaling, at eventuel beslutning om at bevillige midler til erhvervelse af it-udstyr sker ved at ændre Ældrerådets rammebevilling således, at Ældrerådet under posten "kopiering og kontorartikler" kan disponere midler til indkøb af bærbar pc eller tablet til Ældrerådets medlemmer.

Ældrerådet har hverken i 2012 eller i 2013 udnyttet hele budgetrammen. Det anbefales derfor, at budgetrammen fastsættes på en måde, Ældrerådet kan disponere midler til it-udstyr indenfor budgetrammen. Det forudsættes herved, at medlemmer, der over midler fra Ældrerådets budget får stillet en pc til rådighed, ikke længere vil have udgifter til print.

Lovgrundlag
LBK nr. 983 af 08/08/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31, stk. 2.
VEJ nr. 40 af 11/05/2011 om ældreråd.

Økonomi
Ifølge oplysninger fra kommunens IT-afdeling koster en bærbar pc ca. 4.500 kr. ekskl. moms. og bredbåd koster 249 kr. pr. måned pr. opkobling.

For 7 medlemmer af Ældrerådet bliver omkostningerne herefter:
Pc'er (engangsudgift): 31.500 kr. ekskl. moms.
Bredbånd: 20.916 kr. pr. år, svarende til i alt 83.664 kr. i den 4-årige valgperiode.

Mobilt bredbånd med medium hastighed kan erhverves for priser fra 99 kr. pr. måned.

Ældrerådets forslag vedr. en forøgelse af budgetrammen til indkøb af it-udstyr samt refundering af medlemmernes udgifter til netværksopkoblinger og telefoni indebærer en årlig budgetforøgelse med 22.400 kr., svarende til i alt 89.600 kr. i den 4-årige valgperiode.

Ældrerådets nuværende budget udgør 130.000 kr. i 2011-grundbeløb svarende til 136.750 kr. i 2014-niveau.

Høring
Ældrerådet har haft sagen i høring på møde den 31. marts 2014.

Ældrerådet anbefaler,
at udvalget tiltræder den af Ældrerådet selv foreslåede model 1. Det forudsættes, at indkøbt udstyr afskrives med 25% i anskaffelsesåret og med 25 % i efterfølgende år, hvorefter medlemmerne kan købe udstyret til den nedskrevne værdi.

Ældrerådet går desuden ud fra, at netopkoblingen dækker såvel mobil- som fastnetopkobling.

Ældrerådet har ikke bemærkninger til de øvrige punkter.

Bilag

 1. SSU 09.04.2014: Ældrerådets ansøgning om IT-udstyr (2014/07784 008)
 2. SSU 09.04.2014: Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v. for Ældrerådet (2014/07784 090)
 3. SSU 09.04.2014: Budget og rammevilkår for Ældrerådet (2014/07784 010)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at tiltræde en af de foreslåede modeller nr. 1-4 for budget og indkøb af it-udstyr til Ældrerådet
 2. at tiltræde, at Ældrerådets budget årligt prisfremskrives i overensstemmelse med økonomiafdelingens normale prisfremskrivninger,
 3. at tiltræde, at Ældrerådets rammevilkår tilpasses, Ældrerådet inden for budgettet selv kan beslutte at deltage i kursus- og konferencevirksomhed med emner, der har relevans for Ældrerådets arbejde,
 4. at tiltræde, at godtgørelse af udgifter til kørsel med offentlig transport følger kommunens almindelige udgiftsregler, og
 5. at tiltræde, at de af Byrådet fastsatte rammevilkår for Ældrerådets arbejde, herunder budget, diæter og kørselsgodtgørelse administrativt tilrettes iht. Byrådets beslutning af pkt. 1-4.Beslutning
1. Model 2 anbefales med bemærkning om, at Ældrerådets budgetramme for 2015 evalueres primo 2015.
2.-5. Tiltrådt


Efterretningssager

29. Uanmeldte tilsyn plejecentre 2013
27.00G00 - 2013/22792

Sagsfremstilling
Der blev i 2013 gennemført uanmeldte tilsyn på plejecentrene Trongården, Skovsminde, Udsigten, Bakkebo, Ellen Mariehjemmet og Helsingegården.

I dagsordenspunktet her orienteres Social- og Sundhedsudvalget (SSU) om de væsentligste konklusioner fra tilsynsrapporterne for plejecentrene Trongården, Skovsminde, Udsigten, Bakkebo og Ellen Mariehjemmet. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn på Helsingegården i 2013 samt notat vedrørende det efterfølgende opfølgende besøg blev behandlet på SSU d. 02.10.2013, og fremgår derfor ikke af dagsordenen her.

Alle tilsynsrapporterne har været sendt i høring hos Ældrerådet. Derudover har ledelsen og Centerrådet på de enkelte plejecentre haft mulighed for at afgive høringssvar. Høringssvarene fra Ældrerådet fremgår under punktet "Høring" nederst i dette dagsordenspunkt. Høringssvarene fra den pågældende ledelse og det pågældende Centerråd er sat ind som bilag bagerst i tilsynsrapporterne.

Formål med tilsyn
Formålet med de uanmeldte tilsyn er at få et reelt og dækkende indtryk af, hvordan den daglige praksis er på det pågældende plejecenter. Det uanmeldte tilsyn gennemføres som en del af den samlede kvalitetssikring og opfølgning på ydelser, der leveres til kommunens ældre og borgere med handicap, primært efter Serviceloven.

Proces for tilsyn
Det uanmeldte tilsyn forberedes og gennemføres af Tilsynsenheden i samarbejde med en medarbejder fra Center for Social og Sundhed, som varetager den sundhedsfaglige del af tilsynet. Tilsynet udføres i overensstemmelse med den politisk besluttede manual for det lovpligtige tilsyn på plejecentre i Gribskov Kommune. Ved dette tilsyn anvendtes observationsmetoden i væsentligt omfang, herunder tilstedeværelse ved måltider, kombineret med de samtaler undervejs, der opstår med borgere og medarbejdere. Forud for tilsynet foretager Center for Social og Sundhed et tilfældigt udvalg af et antal beboere på hvert plejecenter. Disse borgeres beboermapper gennemgås ved tilsynet.
I 2013 havde Tilsynsenheden et særligt fokus på at undersøge, hvorvidt anbefalingerne fra tilsynene i 2012 var fulgt op på det enkelte plejecenter. Den specifikke metode afhang af anbefalingernes karakter. Da alle plejecentre pr. 1. juni 2014 skal arbejde efter en ny servicebeskrivelse og nye kvalitetsstandarder på baggrund af det gennemførte udbud, vil der i forbindelse med tilsynene i 2014 være et særligt fokus på den aktiverende og rehabiliterende tilgang samt det øget tilbud om aktivitet på plejecentrene.
Socialtilsynet Hovedstaden overtog pr. 1. januar 2014 opgaven med at føre uanmeldte tilsyn på kommunes plejecentre. Det betyder, at det fremover ikke vil være Tilsynsenheden i kommunen men Socialtilsynet Hovedstaden, som gennemfører de uanmeldte tilsyn.

Indhold i tilsynsrapporten
Rapporten omfatter en beskrivelse af plejecentret, gennemgang af skriftligt materiale om udvalgte beboere, gennemgang af interviews med medarbejdere og ledelse samt Tilsynets konklusioner.

Tilsynsenhedens anbefalinger og myndighedens generelle opfølgning
Myndigheden (Center for Social og Sundhed) kan som opfølgning på Tilsynsenhedens tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder evt. brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i myndighedens løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører individuelle tilsyn på plejecentrene.

Nedenfor er kort skitseret tilsynets konklusioner og anbefalinger i forbindelse med de uanmeldte tilsyn på de enkelte centre samt administrationens vurdering heraf. I Tilsynsrapporterne (bilag 1-5) fremgår nærmere detaljer.

Uanmeldt tilsyn på Trongården:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Trongården d. 18., 19. og 20. juni 2013.
Konklusionen ved Tilsynet var, at:

 • der arbejdes målrettet med indsatser, og der følges op på anbefalinger og bemærkninger fra tilsynet i oktober 2012.
 • borgerne udtrykker tilfredshed med den udførte pleje, forplejning, det sociale miljø, og omgangstonen borgere og medarbejdere imellem.
 • der er skabt en tydelig og effektiv organisering af den daglige pleje, hvor ansvarsområder er fordelt på en meningsfuld måde.
 • der er en tydelig opmærksomhed og handlen på sygeplejefaglige observationer, hvor der kan ses rettidige og løsningsfokuserede tiltag i forebyggelses øjemed.


Tilsynet havde følgende anbefalinger:

 • at ledelsen i samarbejde med leverandøren af kaldeanlægget og administrationen arbejder på en hurtig løsning af problemet omkring nødkaldet.
 • at der fortsat arbejdes med kvaliteten i handleplanerne, især med tydelighed på evalueringer, og så disse tillige fremstår læselige.


Administrationens vurdering af tilsynet på Trongården:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner er positive. Der er sket fremdrift på flere områder og iværksat relevante initiativer og indsatser siden tilsynets besøg i 2012. Center for Social og Sundhed har ikke fundet anledning til yderligere opfølgning.
Trongården har efterfølgende fået installeret nyt kaldesystem.

Uanmeldt tilsyn på Skovsminde:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Skovsminde d. 10., 11. og 12.
september 2013. Konklusionen ved tilsynet var, at:

 • der ifølge de borgere, tilsynet talte med, er tilfredshed med at bo på Skovminde, herunder forplejningen.
 • der er arbejdet med anbefalingerne fra seneste tilsyn, men at der fortsat er behov for yderligere stringens i dokumentationen, og at det arbejde, der er påbegyndt med handleplaner og dokumentation af stimulering af demente, implementeres mere synligt og stringent i borgermapperne.
 • der er sammenhæng mellem plejen, forplejning, aktiviteter og træningen. Sammenhængen vurderes også ud fra, at det er meget synligt i strukturen og i de samarbejdsflader, der er udviklet.
 • Skovsminde lever op til Gribskov Kommunes Mad- og Måltidspolitik i praksis.
 • der ifølge det oplyste har været få indlæggelser, og at Skovsminde har stort fokus på

forebyggelse af indlæggelser.

 • det sammenfattende er tilsynets vurdering, at Skovsminde er et veldrevet plejecenter med stort fokus på den faglige kvalitet på alle områder og med et omfattende og differentieret udbud af aktiviteter, hvor også borgere fra lokalmiljøet og frivillige har adgang og inddrages.


Tilsynet havde følgende bemærkninger :
Der er behov for yderligere stringens i dokumentationen, og at det påbegyndte arbejde med handleplaner og dokumentation af stimulering af demente implementeres mere synligt og stringent i borgermapperne.

Administrationens vurdering af tilsynet på Skovsminde:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er positive.
Det vurderes dog, at konklusionen omkring handleplaner bør følges op, hvorfor Center for Social og Sundhed har iværksat denne opfølgning via centervisitator.

Uanmeldt tilsyn på Udsigten:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Udsigten d. 12. juni og 14. august 2013.
Konklusionen ved tilsynet var, at:

 • Udsigten har arbejdet med anbefalingerne fra seneste tilsyn i november/december 2012. For to af anbefalingernes vedkommende, vedr. kaldeanlæg og informationer om borgerne inden indflytning, er disse ikke etableret/gennemført ved gennemførelsen af tilsyn 2013 (ved udarbejdelse af tilsynsrapporten er kaldeanlægget færdiginstalleret). Anbefalingen vedr. magtanvendelse er der arbejdet med, og proceduren er ajourført.
 • anbefalingen vedr. systematisk dokumentation m.v. er der endvidere arbejdet med ift. til at etablere en IT-baseret dokumentationsform, men uden resultat. Tilsynet vurderer således, at dokumentationen er endnu mindre stringent og systematisk end ved seneste tilsyn. Men tilsynet blev præsenteret for en handleplan med iværksættelse august 2013, med henblik på sikring af kvaliteten i dokumentationen og implementering i praksis.
 • beboerne er tilfredse med forplejningen, men ifølge det oplyste er der behov for opmærksomhed på kvaliteten af den varme mad
 • pårørende til borgere på Udsigten er meget tilfredse med, og trygge ved, at deres pårørende bor på Udsigten. Plejen og omsorgen er rigtig god, og der er en god og motiverende omgangstone. Eneste område, der ikke er tilfredshed med, er rengøringsstandarden af lejlighederne.
 • der er sammenhæng mellem aktiviteter og plejen, men med hensyn til træningen, er det ikke vurderingen, at der på samme måde er en sammenhæng, og at træningen altid implementeres i plejen for de borgere, der er bevilliget træning.


Tilsynet havde følgende bemærkninger :

 • på baggrund af oplysninger fra medarbejdere om forhold vedr. den varme mad, skønnes det nødvendigt med opmærksomhed på kvaliteten af denne.
 • på baggrund af oplysninger fra pårørende om rengøringen i lejlighederne, skønnes det nødvendigt med skærpet opmærksomhed på denne.


Tilsynet havde følgende fem anbefalinger:
1. Det anbefales, at den handleplan for sikring af kvaliteten i dokumentationen, der er iværksat gennemføres stringent, herunder den implementering i medarbejdergruppen, der er indbefattet i handleplanen.

2. Det anbefales, at der mellem Udsigten og Center for Social og Sundhed bør ske en forventningsafstemning ift. videregivelse af oplysninger om borgernes behov og funktionsniveau til plejecentret, efter at borgeren har accepteret tilbud om centerbolig.

3. Det anbefales, at der i samarbejde med Center for Social og Sundhed nærmere undersøges omfang og årsager til leveringstiderne på hjælpemidler.

4. Det anbefales, at sikre implementeringen af træning i plejen såvel dag som aften, og at der sker dokumentation af træningen i borgermapperne for de borgere, der er bevilliget træning.

5. Det anbefales, at det sikres, at der sker formidling til aften/natmedarbejdere, af de vurderinger og tiltag der aftales på teammøder ift. til helhedsplejen.

Administrationens vurdering af tilsynet på Udsigten:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er forholdsvis positive. Det vurderes, at konklusionen på ovennævnte områder skal følges op. Der er fra Center for Social og Sundheds side sket opfølgning på den allerede udarbejdede handleplan vedr. dokumentation. Derudover er der foretaget forventningsafstemning vedr. videregivelse af oplysninger ved nye borgeres indflytning på centret. Center for Social og Sundhed har tillige fulgt op på de øvrige områder.
Udsigten har efterfølgende fået installeret nyt kaldesystem.

Uanmeldt tilsyn på Bakkebo Plejecenter:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Bakkebo d. 30. og 31. oktober og d. 1. og 4. november 2013. Konklusionen ved tilsynet var, at:

 • der arbejdes målrettet med indsatser, der følger op på anbefalinger og bemærkninger fra tilsynet i oktober 2012.
 • de borgere, som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med den udførte pleje, forplejning, det sociale miljø, og omgangstonen borgere og medarbejdere imellem.
 • Bakkebos medarbejdere og ledelse har fokus på at skabe gode rammer for borgerne.
 • Bakkebo har fokus på forebyggelse af indlæggelser.


Tilsynet havde følgende anbefalinger:

 • at der fortsat arbejdes med at højne kvaliteten af handleplanerne, især med fokus på en stringent tilgang til begreberne i handleplaner, således at evaluering og retning for videre indsats fremstår klart.
 • at demenshandleplaner gennemgås for aktualitet.
 • at smiley-skemaerne anvendes ens medarbejderne imellem og relateres til de iværksatte aktiviteter.
 • at aktuel handleplan for træning med plan for opfølgende træning i plejen, fremgår af borgermappen.
 • at handleplan og status for bevilget træning fremsendes til Center for Social og Sundhed.
 • at Bakkebo ser på mulighederne ift. aftensmåltidets indtagelse i Caféen, herunder muligheder for at medarbejderne kan medvirke til at skabe gode rammer for mere dialog, hygge og samling ved bordene


Administrationens vurdering af tilsynet på Bakkebo:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er positive. Der er arbejdet målrettet og sket fremdrift på de områder, som det uanmeldte tilsyn påpegede i 2012. Center for Social og Sundhed vurderer, at der bør ske opfølgning på tilsynets anbefalinger.
Opfølgningen er sket ved hjælp af visitator på plejecentret samt på driftmøder mellem ledelsen på plejecentret og Center for Social og Sundhed.

Uanmeldt tilsyn Ellen Marie Hjemmet:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Ellen Mariehjemmet d. 22. oktober
2013. Konklusionen ved tilsynet var, at:

 • der er fulgt op på de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med Embedslægens tilsyn 2013.
 • der er sammenhæng mellem pleje, forplejning, træning og aktiviteter. Sammenhængen med træningen er der og bliver tilgodeset på forskellig vis, selv om der ikke er en egentlig træningsenhed på Ellen Mariehjemmet.
 • der er stort fokus på forebyggelige indlæggelser, samt stor opmærksomhed på ikke at anvende magt eller indgreb i selvbestemmelsesretten.
 • beboerne er tilfredse og glade for at bo på Ellen Mariehjemmet og meget tilfredse med forplejningen.


Tilsynet havde følgende anbefalinger

 • at de handleplaner, der er iværksat i forhold til Embedslægens tilsyn, tidssættes
 • at den handleplan, der omhandler beskrivelsen af beboernes træningsbehov justeres, således at et fokus på beboernes træningsbehov sikres.


Administrationens vurdering af tilsynet på Ellen Mariehjemmet:
Plejehjemmet Ellen Mariehjemmet er en selvejende institution uden driftsoverenskomst med Gribskov Kommune. Derfor har Tilsynsenheden tidligere fulgt op på evt. anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn. Indtil der foreligger en afklaring af ansvarsplaceringen efter de lovmæssige ændringer i tilsynsformen, vil Center for Social og Sundhed midlertidigt foretage denne evt. opfølgning.

Administrationens samlede vurdering:
Administrationen vurderer, at alle plejecentrene har arbejdet målrettet for at leve op til de krav, der stilles til kvalitet for borgere på plejecentre. Desuden har alle plejecentre arbejdet med de anbefalinger, som blev givet ved sidste tilsyn i 2012.
På den baggrund anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedrørende de uanmeldte tilsyn i 2013 på plejecentrene Trongården, Skovsminde, Ellen Mariehjemmet, Bakkebo og Udsigten til efterretning.

Lovgrundlag
LBK nr 810 af 19/07/2012: Lov om Social Service § 151
LBK nr 442 af 09/06/2004: Retsikkerhedsloven §§ 15 og 16

Økonomi


Høring
Høringssvar fra Ældrerådet:
Tilsynsrapporten for Trongården, møde d. 4.11.2013:
"Ældrerådet tager Tilsynsrapporten til efterretning, idet udviklingen i forbindelse med ændring af ledelsesforholdene følges nøje".

Tilsynsrapporterne for Skovsminde og Udsigten, møde d. 12.12.2013:
"I forbindelse med høringer om uanmeldte tilsyn generelt ønsker Ældrerådet at præcisere, at formålet med de uanmeldte tilsyn er at få et reelt og dækkende indtryk af den daglige praksis på de pågældende plejecentre. Ældrerådet finder, at tilsynsrapporterne er en alt for omfattende redegørelse af tilstanden på plejehjemmene. Kravene til dokumentation er for omfattende og går ud over varetagelsen af borgernes behov. Det fremgår desuden af tilsynsrapporterne, at der er behov for større fokus på de demente borgere"

Tilsynsrapporterne for Bakkebo og Ellen Marie Hjemmet, møde d. 3.3.2014:
"Ældrerådet har med interesse læst tilsynets konklusioner for både Bakkebo og Ellen Mariehjemmet og forventer, at tilsynets uddybende anbefalinger og handleplaner udføres snarest. Som tidligere tilkendegivet og også anført i Ældrerådets forventningspapir for 2014, finder Ældrerådet, at tilsynsrapporterne i den nuværende form ikke giver et reelt indtryk af forholdene og eventuelle mangler på kommunens plejehjem".

Bilag
1. SSU 9.4.2014:Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Trongården Plejecenter, 2013 (2013/22792015)
2. SSU 9.4.2014:Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Skovsminde Plejecenter, 2013 (2013/22792013)
3. SSU 9.4.2014:Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Ellen Marie Hjemmet, 2013 (2013/22792012)
4. SSU 9.4.2014:Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Bakkebo Plejecenter, 2013 (2013/22792010)
5. SSU 9.4.2014:Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Udsigten Plejecenter, 2013 (2013/22792011)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. tage orienteringen om de uanmeldte tilsyn til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
1. Taget til efterretning

30. Embedslægens tilsynsrapporter 2013 for Helsingegården og Trongården
27.00G00 - 2013/30591

Sagsfremstilling
Embedslægerne gennemførte i 2013 uanmeldte tilsyn på plejecentrene Helsingegården, Trongården, Bakkebo, Skovsminde og Ellen Marie Hjemmet. På baggrund af tilsynene blev der udarbejdet en rapport for hvert plejecenter om de sundhedsmæssige forhold på hvert plejecenter med eventuelle anbefalinger til forbedringer.

I dette dagsordenspunkt præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for de væsentligste konklusioner fra embedslægens tilsynsrapporter for Helsingegården og Trongården. Begge rapporter og dertilhørende prikskemaer er vedhæftet som bilag. Tilsynsrapporterne har været sendt i høring hos Ældrerådet og de enkelte Centerråd. Høringssvarene fremgår nederst i dagsordenspunktet under punktet "Høring".

Social- og Sundhedsudvalget behandlede Embedslægens tilsynsrapporter for 2013 vedrørende plejecentrene Bakkebo, Skovsminde og Ellen Mariehjemmet på møde d.2.10.13, hvorfor disse rapporter ikke er en del af dagsordenen her.

Plejecenteret Udsigten har ikke modtaget tilsyn fra Embedslægen i 2013, da der i forbindelse med tilsynet på centeret i 2012 ikke blev fundet fejl eller mangler, der gav anledning til patientsikkerhedsmæssige problemer.

Baggrund
Embedslægen (herefter EL) har gennemført uanmeldt tilsyn på Trongården Plejecenter
d. 19. december 2013 og Helsingegården Plejecenter d. 14. august 2013. På baggrund af tilsynene har embedslægen udarbejdet en rapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecenterene samt de eventuelle anbefalinger til forbedringer. Denne dagsorden indeholder de væsentligste anbefalinger fra EL, og Gribskov Kommunes opfølgning herpå.

Om embedslægens tilsyn
EL gennemfører hvert år et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre. Ved tilsynet vurderes de sundhedsfaglige forhold ud fra fastsatte fokusområder. Derudover vælges der hvert år et særligt tema, som embedslægen har fokus på. Temaet anvendes udelukkende til belysning af området og indgår ikke i beskrivelsen af eventuelle fejl og mangler ved tilsynet. I 2013 har der ikke være fokus på et område i form af et særligt tema, men Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at temaet for tilsynene i 2014 vil være "Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler".
EL kan vælge at springe et årligt tilsyn på et center over, hvis det vurderes, at der ikke er
fejl og mangler, der indebærer risiko for patientsikkerhed.

Om embedslægens anbefalinger og myndighedens opfølgning
Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på EL tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i Center for Social og Sundheds løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører tilsyn på centrene.

Nedenfor er kort skitseret tilsynenes konklusioner og opmærksomhedspunkter i forbindelse med EL's tilsyn på Helsingegården og Trongården i 2013 samt administrationens vurdering heraf. I Tilsynsrapporterne (se bilag) fremgår nærmere detaljer.

Embedslægens tilsyn på Helsingegården
Embedslægen har d. 14. august 2013 været på tilsyn på Helsingegården.

Konklusionen på tilsynet var, at:

 • Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.
 • Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne instrukser, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder.
 • Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2012.
 • Det ved tilsynet kunne konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende ovenstående områder.


Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for områderne: Instrukser, De sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder. Det har givet anledning til følgende krav:

 • at indholdet i instruksen for personalets kompetence, ansvars- og opgave-fordeling, plejepersonalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling og instruksen for sygeplejefaglige optegnelser er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.
 • at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme.
 • at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet.
 • at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten.
 • at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information.


Embedslægens næste tilsyn på Helsingegården vil finde sted i 2014.

Administrationens vurdering af tilsynet:
Center for Social og Sundhed vurderer, at EL´s konklusioner generelt er positive, idet der er arbejdet konstruktivt og målrettet efter seneste tilsyn i 2012.
Center for Social og Sundhed mener dog, at de påviste afvigelser giver anledning til opfølgning dels ved centervisitatorerne på Helsingegården dels på kommende driftmøde.

Embedslægens tilsyn på Trongården
Embedslægen har d. 19. december 2013 været på tilsyn på Trongården.
Konklusionen på tilsynet var, at:

 • det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.
 • der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder.
 • det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2012.
 • Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.


Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav:

 • at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet
 • at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten
 • at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser.
 • at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information.


Trongården har efter tilsynet fremsendt handleplan over ovenstående krav til Embedslægen. Handleplanen beskriver, hvilke løsninger der er iværksat, hvilken effekt de har haft, og hvordan effekten er vurderet. Embedslægen har på den baggrund vurderet, at næste tilsyn på Trongården vil finde sted i 2015.

Administrationens vurdering af tilsynet på Trongården:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner er positive.
Der er arbejdet målrettet for at efterleve kravene fra tilsynet i 2012. Center for Social og Sundhed ser ingen anledning til at følge yderligere op på tilsynet.

Administrationens samlede vurdering:
Administrationen vurderer, at begge plejecentre har arbejdet målrettet for at leve op til de krav, der stilles til kvalitet for borgere på plejecentre. Desuden har begge plejecentre arbejdet med de anbefalinger, som blev givet ved sidste tilsyn i 2012.
På den baggrund anbefaler administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedrørende Embedslægens tilsyn i 2013 på plejecentrene Helsingegården og Trongården til efterretning.

Lovgrundlag
Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/7 2010.


Økonomi


Høring
Høringssvar fra Ældrerådet:
Høringssvar fra Ældrerådet til EL tilsynsrapport for Helsingegården, afgivet på møde d. 4.11.13:
"Ældrerådet finder ikke embedslægens tilsynsrapport for 2013 tilfredsstillende. Ældrerådets repræsentant i centerrådet undrer sig over, at centerrådet endnu ikke har modtaget rapporten".

Høringssvar fra Ældrerådet til EL tilsynsrapport for Trongården, afgivet på møde d. 31.3.14:
"Ældrerådet tager Embedslægens tilsynsrapport 2013 fra Trongården til efterretning".

Høringssvar fra Centerrådene:
Høringssvar fra Centerrådet på Helsingegården, modtaget d. 11.12.13:
"Centerrådet har med nogen forsinkelse modtaget nævnte rapport. Centerrådet tager rapporten til efterretning med følgende kommentarer:
Centerrådet er vidende om, at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger ved tilsynet i 2012. Centerrådet konstaterer med beklagelse, at der ved tilsynet igen blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Centerrådet forventer, at der også fremover arbejdes konstruktivt og meget målrettet for at efterkomme Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger – krav og anbefalinger givet såvel i 2012-rapporten som i 2013-rapporten. Centerrådet ser frem til at modtage 2014-rapporten, snarest efter at den er færdig og ”frigivet”.

Høringssvar fra Centerrådet på Trongården, modtaget 28.3.14:
"Centerrådet har modtaget Tilsynsrapport 2013 for Trongården plejecenter.Vi har med glæde noteret os, at en væsentlig del af de krav der blev stillet i Tilsynsrapporten 2012 er blevet opfyldt, samtidig har vi også noteret os, at der fortsat er plads til nogle forbedringer. Det er vores forventning, at ledelsen og kommunen tager hånd om disse områder, så de ikke skal fremgå af næste Tilsynsrapport. Centerrådet er ikke i skrivende stund bekendt med svaret fra ledelsen/kommunen til Sundhedsstyrelsen, det venter vi at modtage på førstkommende Centerrådsmøde. Centerrådet tager i øvrigt Tilsynsrapporten til efterretning".

Bilag
1. SSU 9.4.2014: EL tilsynsrapport for Helsingegården Plejecenter, 2013
(2013/30591 018)
2. SSU 9.4.2014: Prikskema for Helsingegården Plejecenter, 2013
(2013/30591 019)
3. SSU 9.4.2014: EL tilsynsrapport for Trongården Plejecenter, 2013
(2013/30591 020)
4. SSU 9.4.2014:Prikskema for Trongården Plejecenter, 2013
(2013/30591 021)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. tage orienteringen om Embedslægens tilsyn til efterretningUdvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
1. Taget til efterretningMødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:38 PM