Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 05-02-2014

Onsdag den 05-02-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Ansøgning til Ældrepuljen FL 2014
17 1. Budgetopfølgning 2014, Social- og Sundhedsudvalget
18 Udbud af kørsel: Serviceniveau og tidplan for udbud
19 Dialogmøder SSU 2014
20 Besigtigelser og besøg


Efterretningssager
16 Introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets område - budget og årshjul
21 Mødekalender 2014

Lukkede
5 Udbud 2014: Økonomiske betragtninger
6 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 5
7 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 6
8 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 8
10 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 1
11 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 2
12 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 3
13 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 4
14 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 7
15 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 9

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Anders Gerner Frost
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Grams mindestue på Helsingegården, der åbnes fredag.
Invitation til dialogmøde om rammeaftaler på det specialiserede socialområde 25. februar kl. 16-18 på Frederiksberg Rådhus. Hele SSU bookes, og de, der accepteres, tilmeldes.
Regeringens ældreudspil fra Annette Vilhelmsen, er lagt på nyhedsportalen.
Frivillig Forum har inviteret til dialogmøde den 20. februar kl 18.30-21.30.
Udvalgsmedlemmerne er inviteret direkte og skal selv tilmelde sig hvis interesserede

Der har været afholdt møde med Ældresagen og formanden
Dialog om mødeform, inddragelse, sagsfremlæggelse - tage tråden op fra første møde (drøft også temamøde inden det ordinære møde den 12 marts).
Dialogmøde med ÆR og HR om serviceniveau for befordring den 21. februar
Ekstra ordinært SSU den 5 marts - forslag om at bruge det til to temaer:
1) intro til serviceniveau og kvalitetsstandarder
2) dialog med ÆR om det gode samarbejde med oplæg til ny samarbejdsaftale

Åbne

9. Ansøgning til Ældrepuljen FL 2014
27.00G00 - 2013/42416

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget (ØU) med henblik på beslutning i Byrådet (BY). Sagen handler om, hvilke indsatsområder Gribskov Kommune skal ansøge om midler til fra puljen ”Løft af Ældreområdet” fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Baggrund:
Om puljen "Løft af Ældreområdet":
Partierne bag Finansloven for 2014 besluttede at afsætte 1 mia. kr. til fordeling mellem kommunerne i 2014 til løft af ældreområdet. Midlerne udmøntes første gang i 2014 gennem en ansøgningspulje. Midlerne fordeles mellem kommunerne udfra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet. Gribskov Kommune kan ud fra denne ansøge om 8,5 mio. kr i 2014.

For at få del i midlerne skal kommunen indsende en ansøgning, hvori det fremgår, hvilke indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. Der kan kun søges om midler til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet.
Der kan søges om indsatser indenfor områderne:

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
 • Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem.


Gribskov Kommune skal indsende ansøgningen senest den 14. februar 2014 for at få del i de 8,5 millioner kroner. Kommunens revision skal efterfølgende validere, at midlerne er anvendt til indsatserne, og at disse har ligget uden for det vedtagne budget. Vilkår for ansøgningen fremgår af bilag 1.

SSU's beslutning d. 13.1.14:
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 13.1.14, at midlerne fra puljen "Løft af ældreområdet" i første omgang prioriteres til at fastholde de nye indsatser, der allerede er besluttet som en del af det nye serviceniveau, der træder i kraft med det igangværende udbud. Udvalget besluttede samtidig, at hvis resultatet af udbuddet balancerer med budgettet, skal følgende indsatser prioriteres:
1. Et ekstra mellemmåltid til beboere på plejecentre
2. Tilbud til plejecenterbeboere om vin, snaps eller øl en gang om ugen
3. Iværksættelse af projekt med fokus på borgere uden pårørende på plejecenter vedr. øget aktivitet og omsorg.

Anbefalede indsatsområder:
Da resultatet af udbuddet endnu ikke kendes er det administrationens anbefaling, at ældrepuljen på nuværende tidspunkt ansøges med de nedenfor skitserede indsatser.

I indsatskataloget (tabellen) nedenfor fremgår de indsatser, som administrationen anbefaler at ansøge om midler til herunder indsatsernes formål samt økonomi. Tabellen er inddelt efter de tre områder, som der jf. puljekriterierne ”Løft af Ældreområdet” kan søges midler til:
1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats,
2. Bedre praktisk hjælp og personlige pleje og
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx. på plejehjem.

Indenfor hvert af disse tre områder er der vægtet indsatser, der understøtter velfærdsteknologi, rehabilitering og forebyggelse, frivillige indsatser og styrket demensindsats. Prioriteringen af disse indsatser er bl.a. baseret på det vedtagne budget for 2014-17 og høringssvar fra Ældreråd og Fællesudvalget for Social og Sundhed og Arbejdsmarked.

Da de ansøgte midler skal anvendes i 2014, og en fortsættelse af puljen over de kommende år ikke er sikker, er der desuden lagt vægt på investeringer i de foreslåede indsatser – det gælder eksempelvis midler til fysisk materiel samt kompetenceudvikling af medarbejdere.

Indsats Formål Økonomi
Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
1.
Velfærdsteknologi:
Implementering af online træning og IT baseret genoptræning.

Indsatsen omfatter anskaffelse af materiel, herunder skærme, samt undervisning af medarbejdere.
Give borgere der bor i eget hjem mulighed for at få en mere fleksibel genoptræning i eget hjem via skærme, og hvor kørsel til og fra træningscenteret kan undgås.
kr. 430.000
2.
Forebyggelse og rehabilitering:
Etablering af udendørs motionsbane for ældre.

Motionsbanen etableres udenfor kommunes største plejecenter, Helsingegården, og i tæt samarbejde med aktivitetscenteret til ældre, Gribskov Seniorcenter.
Motionsbanen giver borgerne, herunder beboere på plejecenteret mulighed for at benytte redskaberne efter forløb med henblik på at fastholde funktionsniveau.

Motionsbanen giver Gribskov Seniorcenter mulighed for at oprette et ugentligt træningshold med frivillige instruktører, samt inddrage banen i allerede etablerede motionshold som fx stavgang og cykling (forebyggende sigte)

Helsingegården får mulighed for at inddrage udendørsarealer i den rehabiliterende undervisning i genoptræningscenteret på plejecenteret.
kr. 135.000
3.
Forebyggelse:
Træningsredskaber til brug for selvtræning i træningslokaler på kommunens plejecentre.

Gribskov Kommune har en selvtrænerordning, hvor pensionist, førtidspensionist og efterlønsmodtager har mulighed for at benytte træningslokalerne på kommunens plejecentre indenfor bestemte tidsrum. For at deltage i ordningen betales et årligt kontingent på 500 kr. På nuværende tidspunkt er 354 borgere tilmeldt ordningen.
Indsatsen indeholder investering af ekstra træningsmaskiner, så disse kan understøtte træningsbehovet hos kommunens selvtrænere.
Sikre at ældre borgere har et sundt og aktivt liv.
Fastholde borgerens funktionsniveau efter endt rehabiliteringsforløb.
kr. 260.000
4.
Forebyggelse og rehabilitering:
 • En kortlægning af borgernes vej gennem systemet, med det formål at få det fulde overblik over borgernes potentialer for henholdsvis rehabiliterende, aktiverende og kompenserende pleje.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere i driften gennem en praksisnær undervisning

Gribskov Kommune har arbejdet med udgangspunkt i den aktiverende og rehabiliterende tilgang i en årrække. I forbindelse med udvikling af nye kvalitetsstandarder og en ny måde at organisere kommunes pleje og træning på, sættes der yderligt fokus på området, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere samt organisering.
Styrke borgernes evne og funktionsniveau for at sikre borgerne er længst muligt i eget liv.

Styrke kompetencer hos medarbejdere ift. at understøtte at borgere bliver længst muligt i eget liv.
kr. 900.000
Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
5. Øge serviceniveauet indenfor madservice:
Tilbyde beboere på plejecentre mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt.
Skabe bedre trivsel og forhold for beboerne på plejecenter ved at hæve serviceniveauet.
kr. 100.000
6.
Forebyggelse og rehabilitering:
Effektevaluering i forhold til indsatser på ældreområdet, herunder benchmarking af kommunens leverandørs indsatser på hjemmehjælps- og plejecenterområdet. Indsatsen anbefales i Hjemmehjælpkommissionens anbefalinger.
Forbedre kommunes hjælp og støtte til ældre borgerne der har plejebehov.
kr. 500.000
Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejecenter
7.
Forebyggelse:
Implementering af ”Aktivt Ældreliv” - et projekt hvor ensomme og isolerede ældre bliver identificeret og får tilbudt aktuelle, lokale og relevante frivillige tilbud.

Indsatsen indeholder både drift af hjemmeside, hvor relevante aktivitetstilbud i Gribskov Kommune fremgår, undervisningsforløb for medarbejdere samt dialogmøder med frivillige foreninger.

Indsatsen gennemføres i samarbejdes med Marselisborg, som har gennemfør lignende projekter i flere andre kommuner.
Forebygge ensomhed hos ældre uden pårørende.
kr. 300.000
8.
Velfærdsteknologi:
Implementering loftslifte med tilhørende integreret plejestole på alle kommunens plejecentre.

Indsatsen dækker anskaffelse af materiel, opsætning af lifte samt undervisning af medarbejderne ift. anvendelse.
Sikre beboerne på plejecentrene en mere effektiv, tryg og sikker forflytning.
kr. 4.600000
9.
Velfærdsteknologi og styrket demensindsats:
Implementering af demensteknologi på de plejecentre, som endnu ikke har installeret en ”demensalarm”.

Indsatsen dækker installation af selve alarmen samt dertilhørende kaldeanlæg og eventuelle ekstra funktioner som kan kobles på.
Give borgere med demens som bor på plejecenter mulighed for at færdes mere trygt og sikkert udenfor
hjemmet.

Øge trygheden for de pårørende og plejepersonalet.
kr. 1.170.000
10.
Styrket demensindsats:
Opstart af pilotprojekt ”Motion til borgere med demens”, på de af kommunens plejecentre hvor der på nuværende tidspunkt ikke eksisterende lignende tilbud.
Understøtte livskvalitet hos borgerne med demens sygdom samt understøtte at borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau opretholdes længst muligt.
kr. 125.000


Administrationens anbefaling:
Administrationen anbefaler, at ovenstående indsatsområder indgår i kommunens ansøgning til puljen "Løft af Ældreområdet", som udbydes af Social-, Børne- og integrationsministeriet.
Ansøgningsfristen til puljen "Løft til ældreområdet" er den 14. februar 2014.

Næste byrådsmøde ligger efter dette tidspunkt. Det anbefales derfor, at ansøgningen bliver sendt til ministeriet efter behandling på ekstraordinært ØU den 5. februar 2014 med bemærkning om, at ansøgningen er med forbehold for godkendelse i Byrådet i Gribskov Kommune den 24. februar 2014.

Det skal bemærkes, hvis resultatet af udbuddet ligger over den budgetterede ramme kan det blive nødvendigt at justere indsatserne i ansøgningen således at nogle af de allerede besluttede tiltag, der indføres i forbindelse med udbudet indarbejdes i ansøgningen.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138

Økonomi
-

Høring
Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Fællesudvalget for Social og Sundhed og Arbejdsmarked. Høringssvar fremgår af bilag 2.

Bilag
1. BILAG SSU 5.2.2014: Vilkår for at søge puljen "Løft af Ældreområdet"
2. BILAG SSU 5.2.2014: Indkomne høringssvar


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. tiltræde, at der søges midler til ovenstående indsatser fra puljen "Løft af Ældreområdet" som overfor skitseret svarende til 8,5 mill kr i 2014.Beslutning
Tiltrådt med følgende ændringer

 • Indsats 8 nedjusteres med 1.050.000 mio. kr. til i alt kr. 3.550.000 kr.
 • Etablering af to demenspladser. I alt kr. 500.000 kr. i 2014. Social- og Sundhedsudvalget

afsætter 850.000 kr. i 2015 under forudsætning af at puljen fortsættes i 2015.

 • Oprettelse af demenskoordinatorfunktion. I alt 550.000 kr. i 2014


17. 1. Budgetopfølgning 2014, Social- og Sundhedsudvalget
00.30S00 - 2014/00294

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og samles derefter op sammen med de øvrige fagudvalg, til forelæggelse i Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet. Social- og Sundhedsudvalget skal forholde sig til resultatstatus på deres område, samt anbefale de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne (forkortet BO).

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres, og præsenterer administrationens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.


I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Denne første budgetopfølgning er placeret så tidligt på året, at der ikke vil kunne tilvejebringes et kvalificeret bud på det forventede regnskab. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af denne første budgetopfølgning.

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (fx ændrede budgetforudsætninger eller ændret lovgivning og andet, der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år.


Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventede udfordringer. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fagudvalgsspecifik fremstilling for Social- og Sundhedsudvalget
Udfordringer og opmærksomhedspunkter

Udfordringer, der bæres ind i året fra 2013
Nedenfor er der i punktform nævnt en række budgetmæssige udfordringer. Udgangspunktet for økonomistyringen er, at budgetmæssige udfordringer dækkes indenfor egne rammer, dvs. at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

"Listen" nedenfor med udfordringer skal derfor opfattes som en udpegning af de områder udvalget og administrationen skal arbejde med i 2014 med henblik på at skabe balance i udvalgets økonomi.

Til BO2 vil administrationen have udarbejdet forslag til, hvilke tiltag der kan gøres for at modgå de nedenstående udfordringer.

 • Midlertidige pladser/ventepladser
  Der er et stærkt pres på kommunens midlertidige pladser, som bevirker, at kommunen ikke kan tage alle borgere hjem fra sygehus så hurtigt, som det er ønskeligt. Det betyder, at kommunen afregnes for "ventedage" på sygehuse af regionen.
  Ventedage opstår, når borger/patient ifølge sygehuset er færdigbehandlet, og kommunen ikke kan tage borgeren hjem på plejecenter eller i midlertidig ophold.

  For at modgå dette er 5 af de lukkede boliger på Helsingegården (Søstien) åbnet igen og taget i brug som midlertidige pladser. Der vil blive indgået en aftale, der dækker PlejeGribskov omkostninger. For kommunen forventes det at være neutralt, om der betales for ventedage eller bruges midlertidige pladser. Dog vil den generelle aktivitetsstigning betyde en stigning i kommunens udgifter. Hvor stor en merudgift
  afhænger af om presset er vedvarende.
 • Indsatser til borgere med handicap
  I 2013 har der været udfordringer med at overholde det afsatte budget vedr. hjælp til borgere med handicap. Ved resultatstatus (RS) 4 i november 2013 blev der anmodet om en tillægsbevilling til budgettet i 2013 på 7,9 mill. kr.


  Denne udfordring består stadigt i 2014, og presset på handicaprammen forventes at fortsætte. Det er i særlig grad udgifterne til borgere med erhvervet hjerneskade; såvel børn som voksne, der flytter fra eget hjem til døgntilbud og aktivitets- og samværstilbud, samt stigni
  ngen i udgifterne til såvel længerevarende som midlertidige botilbud, der skaber budgetpresset. Administrationen er i gang med at analysere udfordringerne mhp. identifikation af handlemuligheder for at reducere udgiftspresset.
 • Flygtningeområdet
  Der forventes et stigende antal flygtninge i 2014 med op til 50% flere end den udmeldte kvote. Kvoten for Gribskov Kommune 2014 er meldt ud til 38. Op til 50% flere vil sige op til 57 flygtninge i 2014. Udgiftsstigningen afhænger af, hvor tidligt på året den starter, og hvor hurtigt den forløber. Der vil derfor blive fulgt op på udviklingen på området.
  Udover den konkrete udgift til indsats/forsørgelse medfører stigningen også et pres på de administrative ressourcer til at løfte et højere antal flygtninge.
 • Det sociale område
  Der forventes et stigende pres fra især psykisk sårbare unge, både psykotiske og ikke psykotiske, der har behov for en tidlig indsats, herunder nogle der har brug for at bo i et opgangsfællesskab i en periode for at kunne komme i gang med livet med uddannelse, egen bolig m.v. Udgiftsstigningen afhænger af, hvor mange psykisk sårbare unge der kommer i løbet af året samt af varigheden af de indsatser, der er behov for. Udviklingen følges tæt
  .
 • Aktivitetsbaseret medfinansiering af sygehus og sygesikringsområdet
  På sygehusområdet var der meget store udfordringer i 2013 med en budgetoverskridelse på mere end 7 mio. kr. Overskridelsen skyldtes, at Region Hovedstaden overskred det produktionsniveau, der er aftalt med staten, og dermed det grundlag, som Gribskov Kommunes budgetter var baseret på.


  Umiddelbart forventes denne udfordring dog ikke båret ind i 2014. Dels kan det ikke som udgangspunkt forventes, at Region Hovedstaden overskrider den produktion på sygehusområdet, som er aftalt med staten, igen i 2014, dels er Gribskov Kommunes andel af kommunernes samlede sygehusbudget steget fra 2013 til 2014, og dels tilbagebetales en mindre del af de merudgifter, som skyldes, at regionen overskred produktionsloftet i 2013 til Gribskov Kommune i 2014
  .
 • Forsørgelse og boligstøtte
  Der forventes et mindreforbrug i 2014 på samlet 2,5 mio. kr. Dette bæres ind fra 2013 og er i overensstemmelse med RS 4 2013. Mindreforbruget er det samlede resultat af:


  1) et fald i antallet af førtidspensionister i forhold til det budgetterede niveau, som skyldes en større afgang til folkepension end forudsat og færre tilkendelser af førtidspension end forventet. Sidstnævnte som følge af førtidspensionsreformen, hvor især ændring af fleksjobsbevillingen (under Arbejdsmarkedsudvalget), der nu kan bevilges helt ned til 1 time om ugen, påvirker tilgangen til førtidspension. Tidligere fik arbejdsgivere alene økonomisk dækning op til 2/3 af den fulde løn for en fleksjobsansat. Effekten i faldet i antal førtidspensionsbevillinger kan opgøres til en reduktion i udgifterne på 8,5 mio. kr
  .

  2) en forventet stigning i udgifterne til boligstøtte på ca. 6,0 mio. kr., som skyldes, at antallet af folkepensionister forventes at blive større end forudsat i budgetgrundlaget
  .
 • Udbuddet på social- og sundhedsområdet
  Udbuddet ændrer priser og serviceniveau på ældre, sundheds- og handicapområdet fra 1. maj 2014 for så vidt angår hjemmeplejen og fra 1. juni fra de øvrige. Konsekvenserne af udbuddet kan først opgøres endeligt, når udfaldet af udbuddet kendes.
 • PlejeGribskov
  Regnskabet for 2013 viser et forventet merforbrug på 7,6 mio kr. Forventningen til 2014 er, at der jf. handleplanen skal ske en yderligere reduktion af lønomkostningerne ved en bedre planlægning. Denne forventning ligger også til grund for det kontrolbud, som PlejeGribskov har afgivet. For første halvår 2014 vil der med det nuværende omkostningsniveau kunne blive et merforbrug på 3,8 mio kr. Der er åbnet 5 midlertidige pladser på det tidligere Søstien, som forudsættes at være omkostningsneutrale for PlejeGribskov.


Omplaceringer mellem udvalg

Overflytning af kørselsbudgettet til Teknisk Udvalg
På Byrådets møde d. 9. december 2013 blev den nye styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 vedtaget. I denne styrelsesvedtægt blev det besluttet, at personbefordring vedr. Social- og Sundhedsudvalgets område skal flyttes til Teknisk Udvalg. Der foreslås omplaceret 11,8 mio. kr. fra kørselsrammen under Social- og Sundhedsudvalget til til Kollektiv trafik under Teknisk Udvalg fra 2014 og frem.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, §40

Økonomi
Denne budgetopfølgning bygger på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet
godkender den nye bevillingsstruktur, som er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.


Derudover baseres denne budgetopfølgning på en forudsætning om, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en samling af ejendomsrammerne under Økonomiudvalget.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. godkende budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalgets område.
 2. godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Ramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  341 Sundhedsrammen
  -11.800.000
  314 Kollektiv trafik
  11.800.000
Beslutning

 1. Godkendt
 2. Godkendt


18. Udbud af kørsel: Serviceniveau og tidplan for udbud
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt skal Social- og Sundhedsudvalget beslutte at sende udkast til kvalitetsstandarder for befordring i høring og tage tidsplan for den valgte udbudsproces, herunder for beslutninger af serviceniveau, til efterretning.

Byrådet har den 27. januar 2014 truffet beslutning om, at

 1. kørsel til træning og til læge fremover udbydes i regi af Movia Flextrafik.
 2. kørsel til aktivitet fremover udbydes efter kommunalt udbud.


Denne sag, indeholder 2 elementer,

 • Det serviceniveau, der skal gælde for kørslen, og som skal sendes i høring og
 • Tidsplan for udbud, som lægges parallelt op til Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg.


Beslutningerne omkring serviceniveauet skal ligge til grund for både Movias udbud af kørsel til træning og til læge, og for Gribskov Kommunes eget udbud af kørsel til aktivitet.

Tidsplan for udbuddet omfatter den valgte udbudsproces, herunder for beslutninger af serviceniveau.

1. Serviceniveau
Serviceniveauet består af:

 1. en kvalitetsstand, der fastlægger kriterierne for adgangen til befordring eller befordringsgodtgørelse
 2. en beskrivelse af servicen i selve kørslen, som er aktuel, når der er visiteret til befordring.


A: Principper for visitation til befordring
Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder, der kan sendes i høring ud fra de beslutninger, som det forrige Social- og Sundhedsudvalg traf den 22. maj 2013. Kvalitetsstandarderne bygger derfor på følgende principper:

 • at der sker en differentiering i adgangen til bevilling af kørsel, som bygger på en rehabiliterende og aktiverende tilgang. Det vil sige at borgerne hjælpes med befordring men også at hjælpen tager udgangspunkt i at understøtte at borgeren i at være selvhjulpen.
 • at der i højere grad sker refundering af udgifter til kørsel frem for, at der tilbydes kørsel.
 • at der i forlængelse af den rehabiliterende og aktiverende tilgang sker en integrering af kørslen som en del af genoptræningen. Det kan f.eks. være, at der i begyndelsen af et træningsforløb er behov kørsel med for hjælp fra chaufføren, mens der længere henne i træningsforløbet ikke er behov for hjælp fra chaufføren, for til slut i forløbet at ende med at borgeren er selvtransporterende.


Faglig vurdering
Konkret betyder disse principper, at der sker en vurdering af, om borgeren har behov for kørsel eller ikke har behov for kørsel. Vurderingen vil f.eks. bygge på:

 • Gangtest evt. med ganghjælpemiddel
 • Balancetest
 • Vurdering efter Fælles Sprog II
 • Borgerens egne oplysninger mhp. at afdække borgerens funktionsniveau, afstand til kollektiv trafik m.m.


Hjælp til mere end kørsel
For de borgere, der vurderes at have behov for kørsel til træning og til læge, sker der en yderligere vurdering af om, og i hvilket omfang, den enkelte borger har behov for hjælp fra chaufføren. Dvs. først vurderes det, om borgeren har behov for hjælp fra chaufføren, eller om vedkommende kan gå til egen kantsten, når chaufføren kommer, og dermed ikke har brug for chaufførens hjælp udenfor bilen.

For borgere, der har behov for hjælp fra chaufføren, vurderes dernæst omfanget heraf. Movia Flextrafiks bestillingssystem sikrer automatisk, at der lægges tid til i en række situationer, fx, hvis der er hjælpemiddel med, eller hvis borgeren skal hentes i en etageejendom. Derudover kan der tillægges ekstra tid, eksempelvis 3 min til at hente borgere ved hoveddør og 3 min til at følges ind ved ankomst, eller 2 min til at hjælpe borger ind i vognen.

Borgerne kan også skifte visitation undervejs i et træningsforløb, f.eks. således


Det viser samtidig, hvilke forventninger der er til progression som følge af træningen.

For kørsel til læge vil det være en afgørelse, der gælder for et år af gangen, hvilket svarer til praksis i andre kommuner.

For kørsel til aktivitet er borgerne som udgangspunkt ikke selvtransporterende og har som oftest behov for hjælp. Administrationen anbefaler derfor, at der i udbudet indregnes en minimumstid til, at borgerne skal hentes. Dvs. at der indregnes en gennemsnitstid, som vognmanden afregnes for, men der stilles krav om, at der i praksis tillægges den tid, der er nødvendig for hver enkel borger.

Særligt om befordringsgodtgørelse for pensionister
Pensionister, der selv kan sørge for befordring, f.eks. i egen bil eller ved hjælp af kollektive transportmidler, herunder Flextur, vil i nogle tilfælde være berettiget til befordringsgodtgørelse.
Det gælder, hvis de skal til læge eller til genoptræning efter Sundhedsloven. Berettigelsen til befordringsgodtgørelse er fastsat i lovgivningen og er en ret, der opnås på baggrund af objektive kriterier, og som opnås, selvom der ikke er en sundhedsfaglig grund til at visitere til befordring.

Det er med andre ord en økonomisk kompensation til pensionister og ikke en sundhedsfaglig vurdering. Befordringsgodtgørelse omfatter godtgørelse af udgifterne til transport med billigste forsvarlige transportmiddel for så vidt angår udgifter, der overstiger kr. 25.


Den foreslåede visitationsmodel kan illustreres på denne måde:


Adgangen til kørsel afhænger med andre ord af målgruppe (pensionister) og formålet med kørsel - altså om det et kørsel til en ydelsen efter Sundhedsloven eller Serviceloven. Dette er illustreret nedenfor i oversigten:
Kørsel til Pensionist med kørselsbehov Pensionist uden kørselsbehov Ikke-Pensionist med kørselsbehov Ikke-Pensionist uden kørselsbehov
Læge/speciallæge

Kørsel efter
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Differentieret kørselstilbud Godtgørelse Ingen visitation
(dog godtgørelse hvis der er mere end 50 km til speciallæge)
Ingen visitation
(dog godtgørelse hvis der er mere end 50 km til speciallæge)
Genoptræning efter sundhedslovens § 140

Kørsel efter Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Differentieret kørselstilbud Godtgørelse Differentieret kørselstilbud Ingen visitation
Genoptræning efter servicelovens § 86

Kørsel efter Serviceloven § 117
Differentieret kørselstilbud med egenbetaling Ingen visitation Differentieret kørselstilbud Ingen visitation
Aktivitet efter servicelovens § 81

Kørsel efter Serviceloven § 117
Differentieret kørselstilbud
med egenbetaling
Ingen visitation
(i praksis ikke aktuel)
Differentieret kørselstilbud Ingen visitation


Adgangen til kørsel er beskrevet i de konkrete kvalitetsstandarder så det afspejler ovenstående. Administrationen anbefaler at udkast til kvalitetsstandarder lægges til grund for udbudsrunderne for hhv. trænings og lægekørsel samt kørsel til aktivitet.

B: Servicen i selve kørslen
Det forrige Social- og Sundhedsudvalg traf den 22. maj 2013 beslutning om ikke at forringe det niveau, der ligger til grund for den nuværende kontrakt med Prebens Minibusser, altså :

 • Borgeren kan afhentes maksimalt 1 time før, denne har tid til genoptræning
 • Borgeren skal være på behandlingsstedet mindst 10 min. før aftalt tid til genoptræning.
 • Der må maksimalt gå 1 time fra den tid, som hjemtransporten er bestilt til, til borgeren er hjemme igen.


For kørsel til læge og træning, som skal varetages i regi af Movia, er servicen som udgangspunkt:

 • max. 150% omvejskørsel målt i tid i forhold til kundens direkte tur (fra A-B), dog skal alle kunne tåle at sidde mindst 30 min. i en vogn. (Movias nøgletal/KPI´er viser, at kunderne i gennemsnit oplever lige under 40% omvejskørsel målt i tid)
 • Hertil kan der visiteres til ekstra service, som solokørsel og direkte kørsel (direkte mellem A-B)
 • Man får altid oplyst det præcise klokkeslæt for, hvornår man bliver hentet, og skal være klar fem minutter før dette tidspunkt. Tidspunktet ligger tættest på det ønskede, men afhentningstidspunktet kan ligge op til 15 minutter før og 45 minutter efter det ønskede.


Selvom det i princippet er muligt at ændre på disse niveauer, anbefaler administrationen, at Movias udgangspunkt fastholdes, således at der er samme niveau for Flextrafik som i andre kommuner, da ens krav giver synergi på tværs.

Angående tid i vognen vil servicen for de fleste borgere i genoptræningsforløb da også være inden for de nuværende rammer.

Tetraplananalysen viste, at borgerene i gennemsnit har 10 km til Helsinge, hvor genoptræningen finder sted. 10 km tager typisk omkring 15 min. som tillagt de max 150% giver 38 min. For borgere, hvor det vurderes at være særligt belastende at sidde længe i vognen, kan der bestilles direkte kørsel. For lægekørsel er der i dag ikke et besluttet serviceniveau.

For kørsel til
aktivitet, der udbydes kommunalt, anbefaler administrationen, at de nuværende krav indgår i udbuddet:

 • Borgeren kan afhentes maksimalt 1 time før, denne har tid til aktivitet
 • Borgeren skal være på behandlingsstedet mindst 10 min. før aftalt tid til aktivitet
 • Der må maksimalt gå 1 time fra den tid, som hjemtransporten er bestilt til, til borgeren er hjemme igen.


2. Tidplan for udbud af kørsel
Administrationen har jf. Byrådsbeslutningen udarbejdet en tidsplan for den valgte udbudsproces, herunder for beslutninger af serviceniveau.


Eget udbud:
Kørsel til Aktivitet
Movia Flextrafik:
Kørsel til træning og læge
Februar SSU godkender forslag til serviceniveau, herunder kvalitetsstandard, som sendes i høring hos ÆR og HR.
Dialogmøde SSU og HR og ÆR om serviceniveau
SSU godkender forslag til serviceniveau, herunder kvalitetsstandard, som sendes i høring hos ÆR og HR.
Dialogmøde SSU og HR og ÆR om serviceniveau
Marts Forelæggelse af høringssvar og endelig beslutning af serviceniveau, herunder kvalitetsstandarder Forelæggelse af høringssvar og endelig beslutning af serviceniveau, herunder kvalitetsstandarder

Arbejdet med organisering udføres sammen med Movia.
April Udbudsmateriale vedr. aktivitetskørsel offentliggøres (samme udbud som skolebus)
Maj Indsendelse af tilbud
Juni Valg af leverandør Uddannelse af personale, der skal bestille/betale
Juli Leverandør forbereder sig
August Kontraktstart Driftsstart
September
Oktober Nyt udbud - flere vogne med base i GK.Lovgrundlag

 • Sundhedsloven §§ 170-174 , Kapitel 3 i Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (BEK nr 1662 af 27/12/2013)
 • Serviceloven § 117, LBK nr 1093 af 05/09/2013Økonomi
Serviceniveauet forudsættes fastholdt inden for nuværende budgetramme.

Høring
Kvalitetsstandarder og serviceniveau i kørslen sendes i høring. I høringsperioden indgår et dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet den 21. februar 2014.

Bilag
Bilag SSU 05.02.14: Kvalitetsstandarder for kørsel

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. tiltræde at sende udkast til serviceniveauet for visitering til befordring, som det er beskrevet i kvalitetsstandarderne, i høring i Ældreråd og Handicapråd
 2. tiltræde at sende udkast til serviceniveauet i selve kørslen for aktivitetskørsel i høring i Ældreråd og Handicapråd
 3. tiltræde at sende udkast til serviceniveauet i selve kørslen for trænings- og lægekørsel i høring i Ældreråd og Handicapråd
 4. tage tidsplanen for udbud af befordring til efterretningBeslutning
1. Ikke tiltrådt.
Kørsel til træning og aktivitet
Udvalget besluttede at sende udkast til kvalitetsstandarder for befordring til aktivitet, Genoptræning efter Sundhedsloven samt Genoptræning Serviceloven i høring.

Kørsel til læge/speciallæge
Udvalget besluttede, at kørsel til læge/speciallæge ydes i form af befordringsgodtgørelse.

For borgere som har behov for hjælp i forbindelse med kørslen til læge/speciallæge - det vil sige f.eks. bestilling og hjælp ved afhentning - ydes befordring, som bestilles via Borgerservice uden visitation.

Beslutningerne sendes i høring sammen med kvalitetsstandarder for den øvrige kørsel.

Efter 1 år evalueres kørsel til læge/speciallæge.

2. Tiltrådt
3. Tiltrådt
4. Taget til efterretning

19. Dialogmøder SSU 2014
29.00G00 - 2014/02111

Sagsfremstilling
I dette dagsordenpunkt skal Social- og Sundhedsudvalget påbegynde en drøftelse af tema for de dialogmøder, som udvalget skal afholde i 2014, herunder under hvilken form dialogmøderne gennemføres. Social- og Sundhedsudvalget træffer fra år til år beslutning om formål med og tema for dialogmøderne.

Der kan skitseres to overordnede modeller for afholdelse af dialogmøder.

Model 1 lægger sig op ad den struktur, der blev planlagt dialogmøder ud fra i 2013. Her blev afholdt en række møder, hvor Social- og Sundhedsudvalget mødtes med interesseorganisationer, foreninger og pårørende jf. bilag 1.

Model 2 tager afsæt i, at der afholdes et større dialogmøde i 2014, der kan planlægges ud fra et overordnet fælles tema. Tanken er, at ét større dialogmøde kan skabe grundlag for en større samlet debat og input, der kan inspirere det politiske arbejde i Social- og Sundhedsudvalget. Et større temamøde, som skitseret i model 2, vil således erstatte de flere mindre dialogmøder, som blev afholdt i 2013 (model 1).

Mulige temaer for dialogmøderne i 2014, der kan anvendes både ift. model 1 og 2:


Mulige temaer Muligt fokus i dialogen
Borgerne længst muligt i eget liv - mere hverdagsrehabilitering Hvilken rolle og muligheder har foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende i at understøtte, at borgerne er længst muligt i eget liv?
Sammen om velfærd. Vi skal fremover have mere velfærd for de samme eller færre penge. Kommunen kan ikke skabe denne velfærd fremadrettet alene. Hvilke muligheder og potentialer er der i at skabe mere velfærd sammen med foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende?
Nye sundhedsaftaler - nye muligheder Hvordan påvirker sundhedsaftalerne borgere?
Hvad betyder det når vi taler om "mere borger -mindre patient" ? Og hvad har foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende mulighed for at påvirke i arbejdet med sundhedsaftalerne?


I model 2 kan det overvejes at indlede dialogmøderne ved en oplægsholder, der sætter rammen for den efterfølgende drøftelse, som kan foregå i mindre grupper.

For at opnå den bedste dialog med Ældreråd, Handicapråd, frivilligcentrene og bruger-pårørenderådene på de sociale tilbud er det relevant at høre dem om input til temaer for dialogmødet inden Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning herom. Det er ligeledes relevant at høre deres refleksioner omkring model for dialogmøder, før beslutning træffes. Administrationen anbefaler at sagen genoptages efter høringen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2014.

Lovgrundlag
Servicelov §§ 16, 18 og 79
Retssikkerhedsloven §36
Integrationsloven kapitel 8

Økonomi


Bilag
BILAG SSU 05.02.2014: Dialogmøder 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tiltræde, at model for dialogmøder 2014 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, frivilligcentre samt bruger-pårørenderådene på de sociale tilbud.
 2. at tiltræde, at forslag til temaer for dialogmøder 2014 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, frivilligcentre samt bruger-pårørenderådene på de sociale tilbud.
 3. at tiltræde, at genoptage sagen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2014.Beslutning
1. Model 2 tiltrådt med bemærkning om at centerråd tilføjes som høringspart.
2. Tiltrådt med bemærkning om at tema om sundhedsaftaler sendes i høring og at centerråd tilføjes som høringspart. På det første møde drøftes behov og ønsker til at holde bilaterale møder med interesseorganisationer, foreninger mv.
3. Tiltrådt20. Besigtigelser og besøg
00.01G00 - 2013/37626

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt skal Social- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om, hvilke besøg og besigtigelser udvalget ønsker at gennemføre som led i introduktionen til social- og sundhedsområdet.

Administrationen fremlægger 2 modeller for afvikling af besøg:

Model 1
Udvalget besøger samtlige plejecentre og botilbud samt frivilligcentrene og Gribskov Seniorcenter. Besøgene planlægges afholdt forud for Social- og Sundhedsudvalgsmøder og har en varighed på ca. 45 min. til hvert besøg. Plejecentre og de to sociale botilbud Kirkeleddet 8 og Skipperstræde besøges i 2. halvår af 2014, idet disse er en del af udbuddet, og de nye leverandører skal have overtaget og påbegyndt implementeringen. Følgende plan foreslås:


Dato og ca. tidspunkt: Hvor Hvem
12. marts
kl. 13.00 - 13.45 Frivilligcenter Græsted Jan Moost
kl. 14.00 - 14.45 Frivilligcenter Helsinge Rikke Njust
9. april
kl. 13.00 - 13.45 Gribskov Seniorcenter (Helsinge)
kl. 14.00 - 14.45 Haragergård (Helsinge) v/ Kirsten Poulsen
7. maj
kl. 13.00 - 13.45 Ahornparken (Helsinge) v/ Kirsten Poulsen
kl. 14.00 - 14.45 Vega (Helsinge) v/ Annette Crillesen
4. juni
kl. 12.45 - 13.30 Kirkeleddet 10-20 (Græsted) v/ Kirsten Poulsen
kl. 13.45 - 14.30 Fabianhus (Græsted) v/ Yvonne Bech
13. august
kl. 12.45 - 13.30 Hestehaven (Gilleleje) v/ Kirsten Poulsen
kl. 13.45 - 14.30 Ahornstien (Gilleleje) v/ Yvonne Bech
10. september
kl. 12.30 - 13.15 Søfryd (Ramløse) v/ Yvonne Bech
kl. 13.30 - 14.30 Kobbelhusene (Gydevej 15, Esbønderup, Græsted og Kirkeleddet 6 Græsted) v/ Loa Pedersen
8. oktober
kl. 13.00 - 13.45 Trongården
kl. 14.00 - 14.45 Helsingegården
5. november
kl. 12.30 - 13.15 Skovsminde
kl. 13.30 - 14.30 Udsigten
26. november
kl. 12.30 - 13.15 Bakkebo
kl. 13.30 - 14.30 Toftebo
Januar 2015
kl. 12.30 - 13.15 Skipperstræde
kl. 13.30 - 14.30 Kirkeleddet 8

Model 2
Frem for at gennemføre besøg på alle tilbud og foreninger inviteres lederne af de pågældende plejecentre, botilbud, frivilligcentre og Gribskov Seniorcenter til at præsentere deres tilbud via billedoplæg på udvalgsmøder fordelt hen over året. Udvalget foretager som supplement en busrundtur til institutionerne med besigtigelse udefra for at få fornemmelse for placering, bygninger og omgivelser. Der spises frokost et enkelt sted undervejs. Administrationen udarbejder detaljeret plan, hvis udvalget vælger model 2.

Udvalget bedes på denne baggrund drøfte og beslutte, hvilken plan for besøg og besigtigelser udvalget ønsker.

Lovgrundlag
LBK nr 971 af 25/07/2013 om kommunernes styrelse § 20

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tiltræde enten model 1 eller 2 for gennemførelse af besigtigelser og besøg af foreninger, plejecentre og sociale tilbud.Beslutning
1. Model 1 tiltrådt med bemærkning om at tidsplanen tilpasses.


Efterretningssager

16. Introduktion til Social- og Sundhedsudvalgets område - budget og årshjul
00.01G00 - 2013/37626

Sagsfremstilling
Denne sag forlægges for Social- og Sundhedsudvalget som led i introduktionen. Formålet med sagen er at synliggøre rammen for udvalgets ansvarsområde. På dette møde gennemgås:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning og
 • Årshjul for udvalget.


Af vedlagte bilag 1 fremgår de overordnede rammer for Social- og Sundhedsudvalgets budget, som vil blive gennemgået på mødet.

Af vedlagte bilag 2 fremgår årshjulet for Social- og Sundhedsudvalget, som ligeledes vil blive gennemgået på mødet. Årshjulet indeholder sager, der relaterer sig til:

 • budgetproces og regnskabsaflæggelse
 • tilskud fra puljer og godkendelse heraf
 • lovgivning, der anviser politisk behandling


Social- og Sundhedsudvalget vil hen over året skulle drøfte og behandle sager, der relaterer sig til temaer og tværgående indsatsområder, som fremgår af budgetaftalen for 2014-2017. Det drejer sig bl.a. om implementering af udbuddet, forebyggelse og aktive borgere i bevægelse, mere bevægelse og bedre kost, øget fokus på frivillighed, mad til hjemmeboende borgere og etablering af seniorcenter i Gilleleje.

Af vedlagte bilag 3 fremgår overblik over budget og serviceområder ift., hvilken indflydelse Gribskov Kommune har på fastlæggelse af serviceniveau.

Næste led i udvalgsintroduktionen foregår på møderne i marts og består i et temamøde om, hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25/07/2013, kap. 3.

Bilag

 1. BILAG SSU 05.02.2014: SSU's budget
 2. BILAG SSU 05.02.2014: Årshjul 2014
 3. BILAG SSU 05.02.2014: Overblik over budget og serviceområderLigeledes bedes budgetbog for 2014-2017 medbragt til mødet. Budgetbogen er udleveret på Byrådsmøde den 16.12.2013 eller på byrådsseminaret den 16.-17.01.2014.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage introduktionen til efterretning.Beslutning
1. Taget til efterretning
21. Mødekalender 2014
00.01G00 - 2013/28237

Sagsfremstilling
Mødeplanen for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg for 2014 er den 27. januar 2014 blevet godkendt i Byrådet.

Den godkendte mødeplan forelægges Økonomiudvalg og de stående udvalg til orientering med henblik på udvalgets mødeplanlægning.

Lovgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse §8, stk. 1 og §20, stk. 1.

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Politisk mødekalender 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage mødeplanen til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Beslutning
1. Taget til efterretning


Sager behandlet på lukket møde:
5. Udbud 2014: Økonomiske betragtninger
Beslutning: 1. Taget til efterretning

6.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 5
Beslutning: 1. ikke tiltrådt. (A)(1) tog forbehold
2. bortfalder

7.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 6
Beslutning: 1.-2. Tiltrådt

8.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 8
Beslutning: 1.-2. Tiltrådt

9.Ansøgning til Ældrepuljen FL 2014
Beslutning: 1.Tiltrådt

10.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 1
Beslutning: 1. Tiltrådt

11.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 2
Beslutning: 1. Tiltrådt

12.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 3
Beslutning: 1. Tiltrådt

13.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 4
Beslutning: 1. Tiltrådt.

14.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 7
Beslutning: 1. Tiltrådt

15.Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 9
Beslutning: 1. Tiltrådt


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
08:05 PM