Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 24-11-2014

Mandag den 24-11-2014 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
183 4. Budgetopfølgning 2014 - Det Tekniske Område
184 Opfølgning på vedtaget budget 2015-2018
185 Naturindsats 2012-2016
186 Bosætningsstrategi - proces og finansiering
187 Strategisk plan for Gilleleje - proces og finansiering
188 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
189 Ansøgning til klimapulje: Skandha Media
190 Endelig vedtagelse: Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema
Klimatilpasning
191 Endelig vedtagelse: Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25_for Lopholm, et

område til blandet bolig og erhverv i Græsted.
192 Endelig vedtagelse: Lokalplan for Lopholm, et område til blandet bolig og

erhverv
193 Fiskerbakken 2, Stæremosen - anmodning om ændret plangrundlag
194 Projektforslag fra Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog om

udvidelse af Veterantogscenteret på Græsted Station
195 Nordsjællands Fuglepark & Zoo - ansøgning om udvidelse
196 Tågerupvej 32, landzonesag: Opførelse af erhvervsbygning
197 Antenner for mobiltelefoni i Tisvilde
198 Opbevaring af både på Fiskerbakken 5 i Gilleleje.
199 Revideret miljøgodkendelse for Kroghs Autoophug


Efterretningssager
200 Status for Klimakommuneaftale og klimahandlingsplan, herunder CO2 beregning
for 2013
201 Planstrategi 2012 - statusoversigt implementering
202 Årsplan for Plan- og Miljøudvalget 2015

Medlemmer:

Anders Gerner Frost Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Jannich Petersen erklærede sig inhabil i pkt. 194.


Fraværende:

Meddelelser:
Ordinært møde starter kl. 14.00
Den 03.11.2014 har Morten Ulrik Jørgensen orienteret borgmester Kim Valentin om forlængelse af hans fraværsperioden frem til 31.12.14. Sag om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder fortsat er opfyldt forelægges for Byrådet den 24.11.14 til beslutning. Anders Gerner Frost er på denne baggrund foreløbigt fortsat stedfortræder for Morten Ulrik Jørgensen i Plan- og Miljøudvalget, ligesom Susan Kjeldgaard fortsat er konstitueret formand for udvalget, jf. protokol fra PMU den 08.09.2014, punkt 145.
Administrationen orienterer om miljøkrav i forbindelse med etablering af virksomheder og pladser for bådoplag.
Administrationen orienterer om status på byggesagsbehandlingen, herunder digitalisering og sagsmængder.
Susan Kjeldgaard orienterede om møde "Energi på tværs".
Susan Kjeldgaard orienterede om, at sag om centralrenseanlæg på Byrådets møde d.d. tages af dagsordenen pga. et stort antal henvendelser. tages op i Plan- og Miljøudvalget igen.
Susan Kjeldgaard orienterede om, at Ricky Berner har søgt aktindsigt på et større antal ejendomme.
Knud Anthonsen spurgte til sag vedr. Gillelejevej 3.
Nick Madsen spurgte til plangrundlag vedr. Nordre Strandvej 19.Åbne

183. 4. Budgetopfølgning 2014 - Det Tekniske Område
00.30Ø00 - 2014/38429

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges 4. Budgetopfølgning 2014 for Det Tekniske Område, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne fjerde resultatstatus er Bevillingsstyring. Der skal søges tillægsbevillinger/ omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Opfølgning på budgetaftale 2014-2017

Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget

I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.

1. Samlet konklusion:
På det Tekniske Område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. svarende til 2,8 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:
Der er i BO4 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2012 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2013 og afregning for 2014 på i alt ca. 11 mio. kr.
Belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, forventes at give et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, beløbet er indeholdt i BO4 idet det bl.a. forventes dækket via tilbage holdenhed på andre opgaver indenfor området.
Der er hverken i budget 2014 eller BO4 medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.
Al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i forbindelse med BO1, blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under det Tekniske Område under kollektiv trafik og kørsel. Skole-, syge- og handicapkørsel kommer i udbud i løbet af 2014, med et forventet mindreforbrug som følge heraf, hvilket der er taget højde for i denne budgetopfølgning.
Der er hverken i budget 2014 eller BO4 medtaget omkostningerne til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr. og Strandåsen på ca. 4,6 mio. kr. 2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på det Tekniske Område.

2.1 Veje
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Veje:Forbruget indenfor vejområdet forventes at blive på 48,5 mio. kr., svarende til det korrigeret budget. Beløbet er ca. 3,9 mio. kr. højere end det vedtagne budget, hvilket skyldes; afregning af vejafvandningsbidraget for 2012, en forventet mindre udgift i forbindelse med en ny entreprise på vejområdet og et forventet merforbrug på belysningsudgiften.

Vi har modtaget kendelsen til Stoplovsafgørelse fra Forsyningssekretariatet for afregning af vejafvandningsbidrag for 2012 på i alt 7,7 mio. kr., hvilket vi efterfølgende har betalt. Med afregningen for 2012, tilbagestår afregninger for 2013 og 2014 på i alt ca. 11 mio. kr.

Gennemførelsen af projektet for overførsel af belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, er sat i bero. Her forventes i 2014 et samlet merforbrug på belysningsudgiften på ca. 1,6 mio. kr. Dette merforbrug vil dels blive dækket af en overførsel på 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, dels via generel tilbage holdenhed indenfor området.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkter med relation til vejområdet, "Serviceudvidelse – Vej og park" og "Serviceudvidelse - Beredskabet" opfølgningen på disse er vist i bilag 1.

2.2 Grønne områder
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Grønne områder:Budgettet omfatter primært vores bidrag til Livredningstjenesten. Som det fremgår af illustrationen forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. primært som følge af øget vedligeholdelsesomkostninger på livredningsskurer i 2014.

2.3 Vand
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Vand.Som det fremgår af illustrationen forventes Vand at anvende 8,9 mio. kr. i 2014, hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. Årsagen til dette mindre forbrug skyldes primært et mindre forbrug på spildevandsplanlægning, som følge af at spildevandsplanerne er blevet senere færdige end forventet. Samtidig med at vi fortsat venter på statens kortlægning af grundvandsressourcen, inden vi kan påbegynde arbejdet med indsats planer for grundvandsbeskyttelse.

I denne BO 4, er der ikke medtaget eventuelle erstatning i forbindelse med sagsanlæg vedr. kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr., da dette tidligst forventes afgjort i 2015. Ligesom der heller ikke er medtaget erstatning vedr. åbning af Hessemose Å på ca. 1,0 mio, kr. da dette ligger i taksationskommissionen og der først forventes afgørelse i denne sag i løbet af 2015.

2.4 Kollektiv trafik
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kollektivtrafik.Udgifterne til al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i 2014 blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under kollektiv trafik med i alt 25,9 mio. kr. Dette vil komme i udbud i løbet af 2014, med den evt. mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf.

Af det korrigerede budget på busdrift på 25,8 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Idet vi har modtaget en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012 på i alt 3,6 mio. kr, hvor af ca. 1,2 mio. kr. vil blive anvendt til stoppesteder. Hertil kommer et forventet mindreforbrug som følge af udfasning af klippekortet på ca. 1,0 mio. kr. og et forventet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af at buslommerne ved Valby ikke er blevet etableret. Sidst nævnte forventes dog gennemført i 2015, hvorfor beløbet ønskes overført til 2015.

Af det korrigeret budget på befordring 25,9 mio. kr. forventes et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Dette merforbrug skyldes dels et forventet mindre forbrug indenfor befordring af børn & unge på ca. 0,1 mio. kr. primært som følge af et mindreforbrug på 0,9 mio. kt. på almindelig skolebuskørsel grundet udbud på dette område, og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på som følge af kørsel til special undervisning.

2.5 Trafiksikkerhed
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Trafiksikkerhed.Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 0,9 mio. kr at blive overholdt.

2.6 Plan & Byg
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Plan & Byg.I forbindelse med BO4 er der foretaget en opjustering af lønsummen med 0,3 mio. kr., for at udligne et lønefterslæb der er opstået på dette område gennem de seneste år. Beløbet gælder for 2014 det andet halvår, medens det fulde beløb der gælder for overslagsåren er 0,6 mio. kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at der i BO4 ikke er medtaget omkostninger til Jordforurening 0,4 mio. kr., herunder til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr. og Strandåsen 6 & 8 på ca. 4,6 mio. kr.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkt med relation Plan & Byg området, Klimatiltag opfølgningen på dette punkt er vist i bilag 1.

2.7 Beredskab
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Beredskab.Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til korrigerede budget at blive overholdt.

2.8 Forsyning
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Forsyning.Som det fremgår af illustrationen forventes resultatet for 2014 at blive ca. 1,2 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes indtægter i forbindelse med Vestforbrændings fællesordning vedr. genbrugsstationer. Hvor vi har modtaget ca. 3 mio. kr. mere end forventet som følge af mindre affaldsmængder og effektivisering af affaldstranporterne til Vestforbrænding.

Hertil kommer et samlet merforbrug på genbrussationerne på ca. 1,8 mio. kr. som følge af at der er indkøbt en sortergrab og pladspavillion til genbrugssationerne.Der er administrativt foretaget en omflytning på anlæggene i 2014, idet forsyning, anlæg er samlet på to hovedprojekter: Bæredygtige genbrugssation og Nedsænkning af containere.
De samlede forsynings anlægsudgifter for 2014 forventes at blive 11,0 mio. kr., hvilket vil sige 5,2 mio. kr. mindre end såvel korrigeret budget som BO 3, som følge af en forsinkelse i projektet nedsænkning af containere.


Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2013 var på -24,7 mio. kr., dette forventes at være på -15,5 mio kr, ved udgangen af 2014.


3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:

I forbindelse med denne 4. budgetopfølgning ønskes der overført i alt 4,5 mio. til kassebeholdningen:

1,3 mio. kr. til kassebeholdningen som følge af reduceret omkostninger på vandområdet
2,9 mio. kr. til kassebeholdningen som følge af færre udgifter end forventet på kollektiv trafik og kørsel.

Medens der af det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til jordforureningssager i 2014, ønskes anvendt 0,1 mio. kr. til dækning af merforbruget på Grønne områder, vedligeholdelse af livredningsskure medens resten tilføres kassebeholdningen.

Beløbet på 0,3 mio. kr. på Plan & Byg, til udligning af lønefterslæb i 2014 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene, finansieres ved en omplacering fra Økonomiudvalget.

Endvidere ønskes der en omplacering af 1,0 mio. kr. i budget 2015 inden for området Veje, til dækning af udgiften Vejbelysning.

Endelig ønskes der omplaceret 34 tkr. i forbindelse med gevinstrealisering på biler til Økonomiudvalget.

På forsyning, anlæg ønskes der foretaget en samling af følgende anlæg:

Bæredygtige genbrugsstationer 4,9 mio. kr.
Nedsænkning af containere på Skærød genbrugsstation 2,5 mio. kr
Formidling af information 2,1 mio. kr.
Minigenbrugsstation på flere off. pladser 1,0 mio. kr.
Husstandsindsamling af tørre genanvendelse 5,8 mio. kr.

På de to hovedprojekter:

Bæredygtige genbrugssation 10,4 mio. kr.
Nedsænkning af containere 5,9 mio. kr.

For bedre at kunne lave opfølgning på hovedprojekterne.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 til Budgetopfølgning, Opfølgning på budgetaftalens elementer (Dok. nr. 2014/38429 008)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 4 for Det Tekniske Område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Vand
-1.310.000
Kollektiv trafik og kørsel
-2.900.000
Plan & Byg
-100.000
-321.000
Grønne områder
100.000
Plan & Byg
278.000
Plan & Byg
-34.000
Affald, drift
2.000.000
Affald, indtægter
-3.200.000


3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. gevinstrealisering på biler.

4. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. samling af Forsyning, anlæg

5. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme
2015
2016
2017
2018
Plan & Byg
555.600
555.600
555.600
555.600
Veje
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Veje
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000Beslutning
1. - 5. Anbefaling tiltrådt.
184. Opfølgning på vedtaget budget 2015-2018
00.30Ø00 - 2014/39838

Sagsfremstilling
Dette er det andet møde vedr. implementering af budget 2015-2018 for Det Tekniske Område. På sidste møde blev udvalgets samlede udfordring præsenteret, og administrationen pegede på områder, indsatser og temaer, der kunne arbejdes med til imødegåelse af udfordringen. Udvalget besluttede på den baggrund hvilke områder og indsatser der frem mod dette møde skulle arbejdes med.

Formålet med denne sag er, at sikre at alle udvalg er klar over udvalgets økonomiske rammer fra budget 2015 og frem, herunder de allerede besluttede omprioriteringer fra tidligere budgetaftaler, samt en konkretisering af rammebesparelserne på fagudvalgene.

På dette møde skal udvalget beslutte konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser fra budget 2015-2018 og budgetreduktioner fra budget 2013-2016 og budget 2014-2017.

Derudover bedes udvalget om at pege på hvilke områder og hvilke indsatser, administrationen skal arbejde videre med ift. at tilpasse udgifterne til udvalgets budget vedr. nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer. Der kan arbejdes med disse frem til BO2 2015, men udvalgene bør allerede nu drøfte mulige områder eller temaer, og beslutte hvilke som administrationen skal arbejde videre med.

Det Tekniske Områdes økonomiske ramme for 2015 og frem

På sidste møde blev Det Tekniske Områdes samlede udfordringer inden for den økonomiske ramme for 2015 og frem skitseret. Dette er gengivet herunder:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Andel af rammebesparelser i budget 2015-2018
0,8
1,3
1,3
1,8
Udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017
1,7
2,4
2,4
2,4
Udgiftskrævende opgaver der ikke er budgetterede
0,2
0,2
0,2
0,2
Kendte udfordringer der ikke er budgetterede
9,0
2,2
2,2
2,2
Udvalgets samlede udfordringer
11,7
6,1
6,1
6,1


Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med følgende til imødegåelse af disse udfordringer:

 • Jordforureningssager på Klokkeskoven og Standåsen 6 & 8 skal overgår til ØU i alt 7,1 mio. kr i 2015
 • Katteordning udgør et mindre beløb og afholdes indenfor rammen
 • Udgift vedr. Hegnsyn afholdes indenfor lønrammen, med den konsekvens at ressourcer på øvrige sags områder reduceres i alt 0,2 mio. kr.
 • Øvrige udfordringer tages i TEK.


Administrationen har i overensstemmelse med ovenstående arbejdet med forslag til budgettilpasning og omprioritering, der kan sikre budgetoverholdelse ift. omprioriteringer og rammebesparelser samt udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner.

Administrationen har derudover arbejdet med forslag til at imødegå øvrige udfordringer i budgetperioden. Idet den manglende udmøntning, på baggrund af ovenstående kan sammenfattes til følgende:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Udvalgets reelle udfordringer
2,5
3,7
3,7
4,2
Allerede udmøntet besparelser:
 • GIS
0,6
0,6
0,6
0,6
 • Jordforurening
0,2
0,2
0,2
0,2
I alt udmøntet
0,8
0,8
0,8
0,8
Manglende udmøntning
1,7
2,9
2,9
3,4


Til opnåelse af disse besparelser foreslår administrationen, at den manglende udmøntning tages fra:

Tal i mio. kr.
2015
2016
2017
2018
Vandløb
1,0
1,0
1,0
1,0
Drift veje
0,7
1,9
1,9
2,4
I alt
1,7
2,9
2,9
3,4


Her udover ligger der en mulighed på Kollektiv trafik, som ikke er kvantificeret.

Udvalget skal drøfte og beslutte hvilke af forslagene der konkret skal besluttes til at imødegå udvalgets udfordringer.

Derudover skal udvalget beslutte, hvordan administrationen skal arbejde videre med evt. udestående udfordringer ift. nye udgiftskrævende opgaver samt kendte udfordringer der ikke er budgetterede.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014

Økonomi
-

Bilag

Prioriterings- og besparelseskatalog (Dok. nr. 2014/39838 039)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilke forslag, der skal imødegå udvalgets samlede udfordring på 11,7 mio. kr. vedr.:
  - rammebesparelsen budget 2015-2018
  - udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner - budget 2013-2016 og budget 2014-2017,
 2. at beslutte hvilke områder og indsatser administrationen skal arbejde med frem til udvalgets næste møde ift. at imødegå nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer.

  Beslutning

1. - 2. Oversendes til TEk

185. Naturindsats 2012-2016
01.05G00 - 2014/43682

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges parallelt i Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg med henblik på orientering om rapporten Naturindsats 2012-2016 og godkendelse af administrationens indsatser på naturområder i 2015-2016.

Gribskov Kommune er en kommune med et varieret landskab med skove, søer og vandløb der gennemskærer landskabet, småbakkede områder med vandhuller i lavninger og hede- og kystlandskaber. Mange har valgt at bosætte sig i kommunen, netop fordi naturværdierne ligger lige udenfor vinduet.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog kommunen opgaverne med at forvalte naturen. Det er derfor kommunens ansvar, at naturen har det godt og at dyr og planters levesteder bevares og forbedres.

Naturindsats 2012-2016
Formålet med rapporten er at bringe en indbydende, letlæselig status over naturindsatsen i
Gribskov Kommune 2012-2016.

Planen giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder, som f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, er gennemgået enkeltvis i rapporten.

Rapporten er således med til at skabe et fælles afsæt for borgere, lodsejere, interesseorganisationer og kommunen, i det videre arbejde med naturen i Gribskov Kommune.

Indsatser udført i perioden 2012-2014
Flere steder i kommunen udfører kommunen naturpleje hvert år, enten fordi det er meget store arealer som Rusland, Tibirke Bakker, Heatherhill eller Strandbakkerne eller fordi naturplejen skal beskytte en særlig art, eksempelvis priklæbet gøgeurt ved Valby Gadekær.

På andre arealer bliver der udført en førstegangspleje og opsat hegn, hvor græssende dyr kan forestå den efterfølgende pleje af arealet, eksempelvis som på Ørby Baun.

Kommunen har også søgt midler til bestemte projekter, her kan nævnes " Projekt Maglehøje", som sikrer offentlighedens adgang til gravhøjene og formidling heraf og et projekt som skal forbedre levevilkår for den sjældne løgfrø og grøn mosaikguldsmed.

Herudover foretager kommunen pleje af gravhøje, bekæmper invasive arter, udarbejder plejeplaner, overvåger sjældne arter mm.

Indenfor formidlingsområdet kan nævnes "Grøn Uge" som en tilbagevendende begivenhed og offentlige naturture, som Naturens Dag og Blå Flag arrangementer.

Samarbejdet med de frivillige foreninger omkring natur og formidling er højt prioriteret, og flere arbejdsgrupper er nedsat. Blandt andet omkring opsætning af redekasser til tårnfalk, plejeplan for Heatherhill og grøn mosaikguldsmed ved Rågeleje.

Tiltag som søges gennemført i 2015-2016
De indsatser, der har været arbejdet med i perioden 2012-2014 ønskes fortsat prioriteret.

Herudover er der områder, hvor administrationen ønsker et øget fokus. Her kan eksempelvis nævnes; rekreative veje og stier, informationsmateriale om kommunens natur og kyst, samarbejde med Museum Nordsjælland, eftersøgning af sjældne arter og udarbejdelse af en naturkvalitetsplan.

Naturkvalitetsplanen skal være et redskab til vurdering af naturens tilstand og samtidig danne grundlag for prioritering af naturplejeindsatsen. Derved rettes naturplejen mod de områder, hvor naturværdierne og plejebehovet er størst.
Der søges et bredt samarbejde omkring udarbejdelse af naturkvalitetsplanen blandt kommunens naturinteresserede borgere, lodsejere og interesseorganisationer.

Proces for Naturindsats 2012-2016
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten, har de grønne foreninger og inviterede politikere været på bustur den 31.10.2014. Mere end 20 foreningsmedlemmer mødte op fra blandt andet, Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland, Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, Danmarks Cyklistforbund, Gribskov lokalafdeling, Friluftsrådet og Naturstyrelsen, Nordsjælland.

Foreningerne o.a. har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indtil den 14. november 2014. Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt på Plan- og Miljøudvalgsmødet den 24. november 2014.

Når Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har taget rapporten til efterretning, vil den blive trykt og distribueret til de grønne foreninger, biblioteker og Borger Service - og være tilgængelig på www.gribskov.dk.

Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven, § 24 og § 73, jfr. lovbekendtgørelse nr. 951 af 03.07.2013 med senere ændringer.

Økonomi
-

Høring
De grønne foreninger har mulighed for at komme med bemærkninger indtil den 14. november 2014.

Bilag
Naturindsats 2012-2016_Bilag, dokument nr: 2014/43682 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at udvalget tager rapporten "Naturindsats 2012-2016" til efterretning,
 2. at godkende at administrationen arbejder videre med de tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

  Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.
186. Bosætningsstrategi - proces og finansiering
01.11G00 - 2014/33956

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at bevillige midler til understøttelse af udarbejdelsen af Bosætningsstrategien.

Proces for bosætningsstrategien
Afsættet for bosætningsstrategien for Gribskov Kommune vil bygge på et grundigt vidensgrundlag, herunder udarbejdelse af analyser. Vidensgrundlaget tager dels afsæt i eksisterende projekter og derved analyser, dels udarbejdelsen af analyser som en del af bosætningsstrategi-projektet.

Herved opnås en synergi og vidensdeling mellem relevante projekter.

Processen er opdelt i 3 overordnede projektfaser:
1. Forberedelse af projektet
2. Udarbejdelsen af analyser
3. Udarbejdelsen af strategien

Bosætningsstrategien vil forventeligt blive politisk behandlet i juni 2015.

Finansiering
En del af vidensgrundlaget er en analyse af til- og fraflytters motiver for enten at flytte til Gribskov Kommune eller fraflytte kommunen. Analysen er specifik for dette projekt. For at gennemføre denne analyse og andre projektopgaver er der behov for en projektbudget på kr. 70.000. Af hensyn til projektets planlægning, anbefaler administrationen at det samlede budget finansieres af ØUs pulje til Strategisk Byudvikling i 2014.

Andre analyser, der indgår som en del af baggrunden for Bosætningsstrategien, gennemføres som en del af andre projekter og finansieres derigennem.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Projektbudgettet er estimeret til at være 70.000 kr. Administrationen indstiller, at udgiften finansieres af ØU pulje til Strategisk byudvikling for 2014.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevillige 70.000 kroner til projektet, finansieret af ØU pulje til Strategisk byudvikling for 2014.

  Beslutning

Anbefalingen tiltrådt.
187. Strategisk plan for Gilleleje - proces og finansiering
01.11G00 - 2014/31490

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at godkende procesplan og bevilling af midler til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en strategisk plan for Gilleleje.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 08.09.14 at igangsætte arbejdet med en strategisk plan for Gilleleje. Den strategiske plan vil have fokus på både byens fysik, såsom planlægningen, arkitektur og trafik, og på byens liv, hvilket vil sige de sociale og kulturelle aktiviteter, der foregår indenfor rammerne af byens fysik.

Planen vil med afsæt i analyser fremskrive en vision for Gilleleje by og give konkrete handleanvisninger på identificerede udfordringer i byen. Den vil pege på hvilke tiltag, der vil have den største effekt for den ønskede udvikling af byen under hensyntagen til Gribskov Kommunes økonomiske råderum.

Udarbejdelsen af den strategiske plan vil således være et redskab i byrådets fremtidige arbejde med udviklingen af Gilleleje.

Proces for den strategiske plan for Gilleleje
Afsættet for den strategiske plan for Gilleleje vil bygge på en række analyser og data. Der vil være tale om analyser og data, dels som andre har udarbejdet qua andre projekter, eksempelvis potentialeplanen for Gilleleje udarbejdet for VisitNordsjælland, dels analyser og data, som administrationen udfører eller i et tæt samarbejde med eksterne rådgivere får udført. Der lægges op til et tæt samarbejde således at viden og kompetenceopbygning også bliver et delelement i opgaveløsningen. Herved opnås en synergi og vidensdeling mellem relevante projekter.

Det er administrationens vurdering, at organisationen ikke selv besidder de tilstrækkelige kompetencer, viden, erfaring og tid til alene at kunne gennemføre den dataindsamling og efterfølgende analyse der er nødvendig for arbejdet. Det vil derfor betyde et betydeligt kompromis med kvaliteten af videngrundlaget - og dermed også kvaliteten og effekten for det videre arbejde, samtidig med at det vil påvirke udførslen af andre kommunale opgaver. Administrationen anbefaler derfor, at analysearbejdet understøttes med hjælp fra ekstern rådgivning således at der sikres en effektiv og god kvalitet af analyserne indenfor den ønskede tidsplan.

Processen er opdelt i følgende overordnede projektfaser:
- 4 kvartal 2014: Øremærkning af eventuelle midler fra puljen til strategisk byudvikling
- 1. kvartal 2015: Kontraktindgåelse med eksternt konsulentfirma
- 1. kvartal 2015: Igangsættelse af interne & eksterne analyser
- 2-3. kvartal 2015: Samspil med interessenter og produktion af den strategiske plan
- 3. kvartal 2015: Forventelig politisk behandling

Finansiering
Der er knyttet en projektøkonomi op på udarbejdelsen af den strategiske plan for Gilleleje. En stor del af projektøkonomien relaterer sig til den del af af vidensgrundlaget, der omfatter eksterne analyser. De eksterne analyser vil særligt koncentrere sig omkring:

  • Rumlig analyse
  • Trafik- og parkeringsanalyse
  • Butiksstrukturanalyse i kobling til den rumlige analyse


Administrationen vurderer, at projektet bør have en et budget på 420.000 kr, hvoraf omkring 380.000-400.000 kr. anvendes til betaling for de eksterne analyser. Restbeløbet anvendes til projektrelaterede opgaver, herunder særligt med fokus på samspil med byens interessenter. Af hensyn til projektets planlægning, anbefaler administrationen at det samlede budget finansieres af ØUs pulje til Strategisk Byudvikling i 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Administrationen vurderer, at projektet bør have en et budget på 420.000 kr, hvoraf omkring 380.000-400.000 kr. anvendes til betaling for de eksterne analyser. Restbeløbet anvendes til projektrelaterede opgaver, herunder særligt med fokus på samspil med byens interessenter. Administrationen indstiller, at udgiften finansieres af ØU pulje til Strategisk byudvikling for 2014.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at bevillige 420.000 kroner til projektet, finansieret af ØU pulje til Strategisk byudvikling for 2014.

  Beslutning

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde indstillingen.
188. Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
24.05G00 - 2014/27642

Sagsfremstilling
Sagen omhandler ansøgning om deltagelse i forsøgsordning for 10 kyst- og naturturismeprojekter, som Miljøministeriet har åbnet for. Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget, som er arbejdsudvalg for kystprogrammet, jf Økonomiudvalgets beslutning den 25.08.2014.

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
Miljøministeren, Erhvervs- og Vækstministeren og Ministeren for By, Bolig og Landskab har etableret en forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Ministrene inviterer kystkommuner til at indsende visionære og ambitiøse projektansøgninger, der kan være med til at tiltrække flere turister. Ministrene opfordrer desuden kystkommunerne til at tænke stort. Forsøgsordningen er et led i udmøntningen af politisk aftale om vækstplan for dansk turisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at der kan dispenseres fra kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinien.

Forsøgsordningen giver kommunerne mulighed for - i samarbejde med private aktører - at gennemføre projekter, der giver turisterne et bredere udbud af oplevelser ved de danske kyster. Eksempler kan være udbygning af eksisterende anlæg eller etablering af nye faciliteter som kajakshelters, badebroer og bade- og kuranstalter, besøgscentre, toiletfaciliteter, iskiosker eller caféer og lignende. Større projekter kunne være hoteller med mulighed for bade- og aktivitetsfaciliteter, campingpladser m.v. Oplistningen er ikke udtømmende.

Krav til projekterne
Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på projekter:

 • der har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister
 • etableres i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre overensstemmelse med sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området og
 • der indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet


Kommunerne kan søge

 • om tilladelse til projekter på arealer, som kommunerne selv ejer og på private arealer, som fx privatejede strande, hvor kommunen har indgået aftale med ejer herom
 • om forsøgstilladelse til projekter, som efter gældende regler og praksis normalt ikke vil kunne iværksættes,
 • slå sig sammen om et større sammenhængende projekt, der strækker sig over kommunegrænser.


Dispensation fra lovgivning og ansøgningsfrister
De kommuner, der får en tilladelse under forsøgsordningen, skal ikke længere give en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse for at placere et anlæg i kystnærhedszonen.

Udvælgelsen af projekterne vil ske i et samarbejde mellem Miljøministeren, Erhvervs- og Vækstministeren, Ministeren for by, bolig og landdistrikter og Økonomi- og Indenrigsministeren.

Der er ansøgningsfrist 15. januar 2015 og 1. maj 2015. Ansøgninger skal godkendes af Byrådet.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at forsøgsordningen er relevant i forhold til Byrådets fokus på udvikling af kysten og kystturisme. Af budgetaftalen for 2015 - 2018 fremgår:
"Naturen og kysten rummer store værdier, som vi skal satse på for at skabe vækst i form af flere turister og arbejdspladser - og herigennem gøre vores kystområde endnu mere attraktiv både ved at investere i en bevarelse af kysten og strandene samtidig med, at der skabes nye attraktioner på nordkysten til gavn for borgere og videreudvikling af turismen."
Administrationen vurderer, at deltagelse i forsøgsordningen vil kunne skabe fokus på udviklingspotentialet ved kysten i Gribskov Kommune, og at det vil kunne åbne nye døre for udvikling i de helt kystnære arealer, hvor det tidligere er set, at der er meldt afslag til ønskede udviklingstiltag. Desuden at en ansøgning sandsynligvis vil kunne danne grundlag for anden fundraising, selvom der ikke følger statslige midler med forsøgsordningen.

Administrationen vurderer, at Gribskov Kommune har en reel chance for at blive udvalgt, særligt med baggrund i:

 • at Gilleleje af Videnscenter for Kystturisme er udpeget som ét af de 20 særlige feriesteder i Danmark,
 • at Gilleleje er udpeget til hovedportal for Den danske Riviera,
 • at der er et vækstpotentiale for tiltrækning af særligt udenlandske turister til hele nordkysten.

Flere konkrete projekter kan være relevante for en ansøgning. Såfremt udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med en ansøgning vil administrationen forelægge en sag på Plan- og Miljøudvalgets i starten af 2015 med henblik på valg af projekt.

Som grundlag for dette arbejde bedes udvalget tage stilling til nedenstående kriterier for valg af projekt:

 • der lægges vægt på et projekt med en vis volumen, så det kan godtgøres, at projektet har en effekt i forhold til at tiltrække udenlandske turister,
 • det valgte projekt understøtter anbefalingerne i Potentialeplanerne udarbejdet af VisitNordsjælland,
 • det valgte projekt indeholder mulighed for en kobling til kystsikring.


Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Gribskov Kommune ansøger forsøgsordningen. Det anbefales, at der ansøges i anden runde, det vil sige den 1. maj 2015.

Lovgrundlag
Lov om planlægning jvf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013
Aftale om dansk turisme indgået 20. juni 2014.

Udvalg til regelforenkling
Regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på om egentlige ændringer af planloven og ændringer af praksis i afgørelser kan bidrage til kommunernes vækst, uden det går ud over beskyttelsen af natur og miljø. Udvalget skal blandt andet se på kommunernes muligheder for at understøtte vækst i kystzonen, og vurdere behov for en forenkling af reglerne på området.
Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Finansministeriet og KL deltager i udvalget.
Inden 1. marts vil udvalget aflevere sine anbefalinger til miljøministeren, som herefter vil tage stilling til eventuelle lovændringer.

Økonomi
Der følger ikke midler med forsøgsordningen.

Der er i budgetaftalen for 2015 - 2018 afsat følgende midler til kystsikring & kystudvikling:

 • Fælles kystprogram: 2 mio. kr. årligt i budgetperioden,
 • Vækst, kyst og turisme: 7 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018.


Administrationen vurderer, at der er behov for interne timer til projektadministrationen samt ekstern hjælp til et skitseprojekt. Den interne tid estimeres til 150 timer, og ekstern bistand til 100.000,- kr.

Miljøforhold
Såfremt Gribskov Kommune udvælges til at deltage, vil et eventuelt konkret projekt skulle screenes i forhold til en eventuel miljøpåvirkning i henhold til planloven og miljøvurderingsloven.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orientering om forsøgsordningen til efterretning,
 2. at godkende at administrationen arbejder videre med en ansøgning om deltagelse med frist 1. maj 2015,
 3. at der arbejdes videre med udvælgelse af et projekt med udgangspunkt i de overordnede kriterier som fremgår af sagsfremstillingen.

  Beslutning

1.- 3. Tiltrådt.
189. Ansøgning til klimapulje: Skandha Media
00.16G00 - 2014/44377

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at træffe beslutning om hvorvidt der skal tildeles midler til projekt "Griben" - et projekt om lokal produktion af økologiske fødevarer. Ansøgningen er indsendt af Skandha Media ApS, i samarbejde med Transition World Gribskov (ny forening under stiftelse).

Det ansøgte projekt
Det overordnede formål med projektet er, at etablere et fælles landbrugs- og læringsareal på Bregnerødvej, hvor lokale familier fra Gilleleje kan samles omkring fælles dyrkning af økologiske grøntsager. De interesserede familier betaler et årligt engangsbeløb og kan herefter deltage i arbejdet med at dyrke grøntsagerne. Familierne kan derved blive selvforsynende med årstidens grøntsager, samtidig med at de lærer hvordan men dyrker jorden. Det praktiske ansvar kommer til at ligge hos en aflønnet økologisk landmand. Eventuel overproduktion vil blive solgt til lokale restauranter.

Tanken med projektet er, at det skal sætte fokus på det gode ved at dyrke jorden lokalt og økologisk af hensyn til klima og knappe naturressourcer. Projektet er et af flere initiativer som er igangsat af den nye NGO Transition World Center der satser på at udvikle Gribskov Kommune til et internationalt laboratorium for bæredygtige løsninger.

Erfaringer og viden fra projektet vil blive videreformidlet gennem workshops om selvforsyning, hjemmeside og udgivelse af en praktisk håndbog.

Der søges om tilskud til projektets fase 1, som bl.a. omfatter projektudvikling, etablering og klargøring af dyrkningsarealet ved Bregnerødvej, rekruttering af deltagere, indkøb af planter og udstyr til brug for projektet, produktion af undervisningsmidler, workshops og kursusaktiviteter, etablering af hjemmeside, videodokumentation og PR arbejde. Projektets fase 1 igangsættes i Januar 2015 – og varer frem til 30 December 2015. Herefter forventes projektet at være selvkørende.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Vurdering
Projektet vurderes at være i overensstemmelse med klimapuljens formål; at støtte lokale klimatiltag og at fremme tiltag for formidling og oplysning. Projektets formål ligger også inden for de temaer som indgår i kommunens klimapolitik og klimahandlingsplan, herunder Indkøb og udbud og Adfærd.

Med henblik på det videre forløb, vil administrationen anbefale, at der gives midler til projektet fra klimapuljen, men at bevillingen betinges af, at ansøger inden for en nærmere fastlagt periode præsenterer et endeligt budget, tidsplan og kommunikationsplan for administrationen. Derudover gøres der opmærksom på, at hvis ikke ansøger overholder de aftalte betingelser og/eller ikke anvender hele det bevilgede beløb til det ansøgte formål, skal restbeløbet refunderes til kommunen.

Der gøres opmærksom på, at Byrådet på byrådsmødet den 1. september 2014 vedtog at tildele 500.000 kr. til forprojekt omkring afdækning af muligheder for at indgå i partnerskab omkring etablering af Transition World Center i Gilleleje. Beløbet finansieres Økonomiudvalgets Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning. Som nævnt i det ovenstående er projekt "Griben" et af flere initiativer som er igangsat af Transition World Center.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Projektets samlede budget er 510.000 kr. Der søges om tilskud fra klimapuljen på 280.000 kr. Projektdeltagernes egenbetaling udgør dermed 230.000 kr.

Inden mødets start er det disponible beløb i klimapuljen 231.400.

Bilag
Ansøgning til klimapulje, dok. nr. 2014/44377 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at

 1. tildele kr. 231.400 kr. fra klimapuljen til projekt "Griben" - lokal produktion af fødevarer, med bemærkning om, at der efterfølgende skal fremsendes endeligt budget, tidsplan og kommunikationsplan for administrationen.

  Beslutning

Ikke tiltrådt.
190. Endelig vedtagelse: Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema Klimatilpasning
06.00P00 - 2013/35851

Sagsfremstilling
Endelig vedtagelse
Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema Klimatilpasning har været offentligt fremlagt i perioden 10.09.2014 til den 07.11.2014 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

Baggrund
Udarbejdelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema Klimatilpasning blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 03.02.2014 og godkendt til offentlig høring af Byrådet den 01.09.2014.

Planforslaget omfatter hele kommunen.

Planforslaget omhandler risikokortlægning og indsatsområder i forhold til oversvømmelser som følge af øget regn og havspejlsstigninger samt en handleplan for klimatilpasning. Med forslaget peges på geografiske områder, hvor indsatsen i forhold til oversvømmelser skal prioriteres og der gives et indledende bud på indsatser indenfor disse områder. Desuden angives mere strategiske indsatser, der kan gennemføres eller allerede er i gang.

Til orientering, er der ikke afsat midler målrettet klimatilpasning eller øget beredskab i Budgetaftale 2015-2018.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet 1 indsigelse / bemærkning til planforslaget. Indsigelsen er fra Friluftsrådet Nordsjælland. Indsigelsen findes på sagen (Dok.nr. 2013/35851 154)

Hovedpunkterne i den indkomne indsigelse drejer sig om:

 1. Friluftsrådet ser mange potentialer for mere natur og bedre friluftsmuligheder gennem klimatilpasningsprojekterne - idékatalog er vedlagt
 2. Friluftsrådet opfordrer kommunen til, i samarbejde med Naturstyrelsen, at formulere en politik, der sikrer rekreative stiforløb i udsatte områder - navnlig i de kystnære områder.


Administrationen vurdering og anbefaling:
ad 1: Planforslaget vurderes allerede at beskrive fokus på synergi mellem friluftsliv og klimasikring. Det anbefales at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i planforslaget, men at der kvitteres positivt for det fremsendte Idékatalog, samt at dette kan anvendes i det videre arbejde med klimatilpasning.
ad 2: Planforslaget indeholder et indsatsområde, der omhandler fortsat arbejde for at klimasikre og udvikle kysten. Administrationen vurderer, at mulighed for sikring af rekreative stier kan indgå i dette indsatsområde. Administrationen anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i planforslaget.

Administrationen anbefaler, at Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25, Tema Klimatilpasning vedtages endeligt uden ændringer.

Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), kap. 4, jf. LBK 587 af 27.05.2013.
Lov 316 af 05.05.2004 om miljøvurdering af planer og programmer, jf. LBK 939 af 03.07.2013.
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.

Økonomi
-

Miljøforhold
Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen har på baggrund af screeningen besluttet, at forslaget ikke skal miljøvurderes. Beslutningen er offentliggjort 10.09.2014.

Høring
Se sagsfremstilling

Bilag
Planforslaget med tilhørende kort og redegørelse har været forelagt i forbindelse med godkendelse til offentlig fremlæggelse og vedlægges derfor ikke. Interesserede kan se materialet i protokol for Byrådets møde 01.09.2014, punkt 157.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet

 1. at Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, Tema Klimatilpasning vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning

Tiltrådt.
191. Endelig vedtagelse: Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25_for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv i Græsted.
01.02P00 - 2014/18172

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv og Kommuneplantillæg nr. 2 har været offentligt fremlagt i perioden 08.09.2014 til den 03.11.2014 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.Baggrund

Forslag til Lokalplan 330.01 med tilhørende kommuneplantillæg nr.2 blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 27.11.2013.


Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplan 2013-25 omfatter matr. nr 1a og 1b.

Kommuneplantillægget skaber mulighed for at gennemføre Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv. Ligeledes er der i Kommuneplantillægget lagt op til følgende ændringer:

  • Udtager området fra 'udpegning som bevaringsværdigt landskab'
  • Højere bebyggelsesprocent
  • Tagets udformning og retning

Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med Lokalplanforslaget som fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.

Hovedpunkter i indsigelser

Der er i perioden indkommet 2 indsigelser / bemærkninger til planforslagene, hvoraf et forhold vurderes at omhandle kommuneplantillægget


Hovedpunktet i den indkomne bemærkning/indsigelse drejer sig om:

  1. Bevaringsværdigt landskab

Vedr. pkt. 1: Indsigelse beror på, at området ikke skal undtages udpegningen som 'bevaringsværdigt landskab'.
Administrationen vurderer, at der arbejdes for den udpegning af Lopholm som i ft. Kommuneplan 2013-25 er, at "Nye erhvervsområder til blandet bolig og erhverv skal lokaliseres i forbindelse med erhvervsområdet Lopholm."Ligeledes er området Lopholm ikke berørt af de udpegninger, der ligger inden for særlig høj landskabelig værdi jf. landskabsanalysen beskrevet i kommuneplantillæggets redegørelse.

Administrationen anbefaler for pkt 1, at indsigelsen ikke medfører ændringer i planen.

Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013. § 13, §15, §16 samt §24,
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013.

Økonomi
-

Miljøforhold
Det er i forbindelse med høringsperioden redegjort for, at lokalplanområdet ikke kræver miljøvurdering på baggrund af miljøscreening.

Høring
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 08.09.2014 til den 03.11.2014.

Bilag
Bilag 1 PMU 24.11.2014: Behandling af indsigelser for Kommuneplantillæg nr. 2. Dok. nr. 2014/18172 014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

 1. at Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning

Tiltrådt.
192. Endelig vedtagelse: Lokalplan for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv
01.00P00 - 2013/13478

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 330.01 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv og Kommuneplantillæg nr. 2 har været offentligt fremlagt i perioden 08.09.2014 til den 03.11.2014 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.
Baggrund
Forslag til Lokalplan 330.01 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 27.11.2013. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i udviklingsplanen behandlet af Plan- og Miljøudvalget på samme møde.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1b beliggende på Esbønderupvej øst for Mestervangen i Græsted. Planen skaber mulighed for, at udvikle området med blandet bolig og erhverv for miljøklasse 2 og 3 i tæt relation til eksisterende erhvervsområde, Mestervangen. Derudover er det lokalplanens formål, at overføre området til byzone og skabe en god overgang til omkringliggende landskab.


For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 2 for Lopholm, et område til blandet bolig og erhverv til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune.

Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med lokalplanforslaget og fremgår som separat punkt på mødedagsordenen


Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet 2 indsigelser / bemærkninger til planforslagene.


Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

 1. Lokalplanens afgrænsning
 2. Størrelsen på grunde og byggeri

Vedr. pkt. 1: Indsigelsen beror på en misforståelse om lokalplanens afgrænsning. Indsiger er underrettet.

Vedr. pkt. 2: Indsiger mener, at størrelsen på grunde og byggeri er for store ifht. hensigten i retningslinjer i Kommuneplan 2013-25 for Græsted. Administrationen vurderer, at området er udlagt som en naturlig udvidelse af Mestervangen, hvor der gennem udstykningsplanen er udviklet god fleksibilitet for varierede grundstørrelser. Ligeledes er der arbejdet med tæthed i byggeriet ved en højere bebyggelsesprocent, hvilket giver en større udnyttelse af det udlagte areal uden at gå yderligere på kompromis med omkringliggende bevaringsværdige landskab.

Administrationen anbefaler for pkt 1 og 2, at indsigelserne ikke medfører ændringer i planen.

Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag sammen med anbefalinger til ændringer.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013. § 13, §15, §16 samt §24,
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013.e

Økonomi
-

Miljøforhold
Det er i forbindelse med lokalplanforslaget redegjort for, at lokalplanområdet ikke kræver miljøvurdering på baggrund af miljøscreening.

Høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 08.09.2014 til den 03.11.2014. Forud for høringsperioden blev afholdt borgermøde med interessenter fra Mestervangen.

Bilag
Bilag 1 PMU 24.11.2014: Behandling af indsigelser lokalplan 330.01. Dok. nr. 2013/13478 067

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at Lokalplan 330.01 vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning

Tiltrådt med en teknisk ændring idet §5.1 ændres til:
Der må ikke etableres direkte overkørsel fra den enkelte matrikel til Esbønderupvej. Vejadgang skal således ske via udlagt stamvej eller via tilstødende matrikel i Erhvervsområdet mestervangen.
193. Fiskerbakken 2, Stæremosen - anmodning om ændret plangrundlag
015901 - 2014/42898

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune modtog 28.10.2014 en forespørgsel om indretning af et børnelegeland på ejendommen Fiskerbakken 2 i Stæremosen, Gilleleje. Forespørgslen har været behandlet i administrationen, hvorefter der blev givet afslag på det ansøgte, idet det var vurderingen, at anvendelsen stred imod lokalplanens anvendelsesbestemmelse.
Ansøger ønsker derfor, at sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget, med henblik på at ændre plangrundlaget for ejendommen, således at projektet kan realiseres.

Ansøgningen
Ansøger, som ejer ejendommen, ønsker at udleje bygningen, som i dag bruges til lager, til 'offentlige aktiviteter for børn'. Der er tale om et legeland med et areal på ca. 800 m2 indendørs og 500 m2 udendørs. Det skal henvende sig til daginstitutioner, børn med fysiske og psykiske handikap, børnefødselsdage, turister og børnefamilier. Legelandet skulle holde åbent onsdag-søndag i tidsrummet 10-18, og der forventes ca. 100 gæster i gennemsnit om dagen. Der forventes således ca. 25 biler pr. dag, dog flere i weekenden, hvilket ansøger forventer at kunne rumme på ejendommen.

Ejendommen Fiskerbakken 2, matr. nr. 89 sx, Gilleleje by, Gilleleje, er på 4.330 m2 og rummer én bygning på 1.322 m2. Den ejes af firmaet Party Line Holding ApS.

Oversigtskort:


Planforhold
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 15.80 for erhvervsområdet Stæremosen, herunder delområde IV, som udlægges til område kun for virksomheder i miljøklasse 4. Det fremgår af lokalplanens § 3.6.4, at "Miljøklasse 4 omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder, samt lager og oplagsvirksomhed." Der kan desuden gives tilladelse butik med salg af egne produkter i tilknytning til produktionen og butik med særligt pladskrævende varegrupper.

Det er lokalplanens formål at skabe et attraktivt og bynært erhvervsområde, der ikke er til gene for naboområderne. Ligeledes er den lavet med det formål at kunne tilbyde et område for mere miljøbelastende virksomheder. Lokalplanen giver plads til erhverv i miljøklasse 1-5 (samt til vinteroplag af både og campingvogne).

Lokalplanens inddeling i delområder svarende til miljøklasser:
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at den beskrevne anvendelse ikke kan rummes indenfor den eksisterende lokalplan, fordi det ikke er i overensstemmelse med de gældende anvendelsesbestemmelser for ejendommen.
Realisering af projektet, vil derfor forudsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag der åbner op for den ønskede anvendelse.

Administrationen anbefaler, at den ønskede anvendelse på ejendommen ikke imødekommes, og at ansøger i stedet vejledes til at finde en anden placering til realisering af den ellers fine projektidé. Dels fordi:

 • det vil yderligere begrænse de på ejendommen ellers tiltænkte virksomheder, en fremtidig placeringsmulighed. Erhvervsområdet Stæremosen er nemlig ét af få områder i kommunen, hvor det er muligt at placere erhverv i miljøklasse 4 og butikker til pladskrævende varegrupper. (Til sammenligning, vil der alt-andet-lige være flere placeringsmuligheder andre steder i kommunen til realisering af det ønskede projekt).
 • en mere publikumsrettet funktion som den ønskede, med den forholdsvis centrale placering i erhvervsområdet, potentielt kan få konsekvenser for nabovirksomheders fremtidige udfoldelsesmuligheder (hvilke og hvor store, vil dog kræve en nærmere analyse).

  Lovgrundlag

Lokalplan 15.80 for erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, §19 stk. 2

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at give afslag på anmodningen.

  Beslutning

Udvalget er positive overfor projektet, og foreslår dialog om mulig anden placering. Det foreslås derudover at fremtidig anvendelse af området indgår i erhvervsstrategien.
194. Projektforslag fra Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog om udvidelse af Veterantogscenteret på Græsted Station
016402 - 2014/39484

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om igangsætning af udarbejdelse af konkrete alternativer til udvidelsen af veterantogscenteret på Græsted Station. Alternativerne forelægges udvalget på et senere møde med henblik på igangsættelse af ny planlægning for området.

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog, NSJV, har tilbage i juni 2013 forelagt Gribskov Kommunes administration en beskrivelse af 'Projekt Græsted Veterantogscenter - etablering af et Jernbanemuseum i Nordsjælland med udgangspunkt i Græsted Station', se bilag 1.

Den 3. juli 2014 har NSJV, efter at have indtaget en afventende rolle i relation til Gribskov Kommunes køb af arealer fra ejeren af Fredbogård, anmodet om en afklaring af pladsforhold i relation til det skitserede projekt, se bilag 2. I det seneste 1½ års tid har der været løbende dialog mellem fonden og Gribskov Kommune på såvel administrativt som politisk niveau.

NSJV har siden fremlæggelsen af projektplanerne i 2013 skitseret flere forskellige løsninger afhængigt af mulighederne og ambitionsniveauet for samarbejdet mellem fonden og Gribskov Kommune. Løsninger, der i større eller mindre grad vil kræve frasalg af kommunale arealer eller på anden måde indgåelse af aftale mellem NSJV og Gribskov Kommune om arealdisponering. Enkelte løsninger vil tillige kræve inddragelse af tredjepart i form af frasalg og/eller magelæg.

Beskrivelse af projektet
NSJV har siden sit første lejemål over stationsområdet tilbage i 1987, og med større styrke i forbindelse med køb af stationsbygningerne med tilhørende arealer, arbejdet for at etablere et veterantogscenter i Græsted.

NSJV har modtaget 800.000 kr. i bevilling fra Folketinget til at realisere dele af det skitserede projekt. Fonden har ansøgt Trafikstyrelsen om forlængelse af bevillingen frem til sommeren 2015.

Planerne for færdiggørelsen af veterantogscenteret forudsætter opførelsen af en udstillingshal, hvorefter alt det rullende materiel kan komme under tag og udstilles for publikum.

I forbindelse med udstillingshallen ønsker NSJV tillige at etablere et udtræksspor langs med lokalbanen med sportilslutning til banens infrastruktur samt en drejeskive.

Der arbejdes overordnet med to alternativer; en øst- og en vestløsning i forhold til banen. Løsningsforslagene drøftes netop i disse uger i en arbejdsgruppe mellem Gribskov Kommune og NSJV. I disse drøftelser deltager også repræsentanter for Fredbogård Fonden, med hvem Gribskov Kommune frem til 2017 har indgået samarbejds- og lejeaftale med om eventpladsen. Arbejdsgruppen er etableret i fælles forståelse mellem formanden for NSJV, formanden for Fredbogård Fonden og borgmesteren.

Der er fordele og ulemper ved såvel øst- som vestløsningen. Administrationen vil på et senere tidspunkt indstille et eller flere konkrete alternativer for Plan- og Miljøudvalget med baggrund i arbejdsgruppens analyser til brug for senere udarbejdelse af plangrundlag for Græsted Station.

Eksisterende forhold
Siden købet af Græsted Station i 2004 har NSJV foretaget en gennemgribende restaurering af stationshovedbygningen, og der er opført en vognhal til opbevaring af det historiske materiel. Der er endvidere opført en tilbygning til et værksted, og lavet en udvidelse af vognhallen ligesom der er investeret i infrastrukturen omkring stationen.

Stationen dækker et samlet areal på 6.956 m2. Ejendommen er delt i 2 matrikler; matr. nr. 35 b Græsted By, Græsted, der er beliggende vest for lokalbanen, og som indeholder stationsbygningen og øvrige bygninger, og matr. nr. 35 c Græsted By, Græsted, der er beliggende øst for lokalbanen. Det østlige areal, den gamle stationshave, er i dag ubebygget. Dette areal blev tilkøbt i 2005.

Stationshaven har to naboer, dels Græsted Stationsvej 86, der er en kombineret bolig- og erhvervsejendom, dels landbrugsarealet matr. nr. 11 fd Græsted By, Græsted, der er en del af den nye eventplads, som Gribskov Kommune netop har erhvervet fra ejeren af Fredbogård.

Gældende planforhold
Græsted Station er beliggende i landzone, uden lokalplan eller rammebestemmelse.
Udbygning af Græsted Station er hidtil sket ved landzonetilladelse, senest i 2010 til opførelse af tilbygning, vognhal og midlertidig lovliggørelse af værkstedshal.

Planlægningsmæssig vurdering
Uanset om projektet gennemføres reduceret, med vognhal placeret i stationshaven, uden drejeskive og udtræksspor eller der som vist i de alternative løsninger vælges en mere avanceret form, så vil der blive tale om et større bynært bygge- og anlægsprojekt i landzone, der vurderes at ville medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Administrationen vurderer derfor, at gennemførelsen af projekt Græsted Veterantogscenter vil stille krav om lokalplanlægning i overensstemmelse med planlovens § 13, stk. 2.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget, at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for stationsområdet ved Græsted Station.

Forud for fremlæggelse af forslag til lokalplan vil administrationen fremlægge et mere specifikt grundlag med prioriterede alternativer til beslutning.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 13 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25 - Gribskov Kommune
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 764 af 23.06.2014
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013

Økonomi
-

Miljøforhold
Ansøgningen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Ansøgningen er med baggrund i lokalplanpligten formodentligt også omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om vurdering af VVM pligt. Jernbaner hører ind under infrastrukturanlæg, og er som sådant opført som bilag 2 virksomhed, hvor det ved screening skal vurderes, om der er VVM pligt, og projektet på Græsted Station forventes at blive vurderet i overensstemmelse hermed.

Bilag
Bilag 1: Græsted Station PMU 241114 Projekt Græsted Veterantogscenter, "etablering af et Jernbanemuseum i Nordsjælland", Juni 2013 Dok. nr. 2014/39484 005
Bilag 2: Græsted Station PMU 241114 Afklaring af pladsforhold for Nordsjællands Veterantog, 3. juli 2014 Dok. nr. 2014/39484 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at igangsætte arbejdet med at konkretisere alternativer til udvidelsen af veterantogscenteret på Græsted Station. Alternativerne forelægges udvalget på et senere møde med henblik på igangsættelse af ny planlægning for området.

  Beslutning

Tiltrådt.
Jannich Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.
195. Nordsjællands Fuglepark & Zoo - ansøgning om udvidelse
013195 - 2014/12235

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om igangsætning af udarbejdelse af nyt plangrundlag for Nordsjællands Fuglepark og Zoo.

Beskrivelse af ejendommen og projektet
Nordsjællands Fuglepark og Zoo er beliggende på ejendommen Sodemarksvej 22, matr. nr. 9 b Søborg By, Søborg. Ejendommen dækker et areal på 5,6 ha og er landbrugsnoteret.

Ejendommen drives i dag fuldt ud som fuglepark. Foruden beboelsen, der formelt set er et stuehus til en landbrugsejendom, er der på ejendommen en række bygninger med fuglevolierer samt udendørs fuglevolierer og anlæg til øvrige dyr. Fugleparkens nuværende bygnings- og arealudlæg kan ses i bilag 1.

Ejendommens bygninger og anvendelse er ikke helt i overensstemmelse med BBR; der er i dag registreret et fritliggende enfamiliehus (parcelhus) på 193 m2. Til beboelsen hører en landbrugsbygning på 143 m2. Begge bygninger er opført i 1971. Det oplyses, at landbrugsbygningen er anvendt til snedkerværksted (72 m2) samt fugleopdræt (71 m2). Til ejendommen hører endvidere et nyere udhus, som i følge BBR er på 20 m2 og opført i 2000. Endelig er der i 2004 i følge BBR opført en landbrugsbygning i glas på 600 m2, der oplyses anvendt som drivhus til dyrkning af planter og afgrøder.

Projektplanerne for det fremtidige Nordsjællands Fuglepark og Zoo og det fremtidige arealudlæg fremgår af vedlagte bilag 2 - 4.

Det centrale omdrejningspunkt bliver en ny facilitet i form af et stort voliere på 3.600 m2 opbygget over et modulært system af bærende master, der støtter et afgrænsende volierenet i op til 10 meters højde og med gangbroer over vand. Volieren er nærmere beskrevet i prospektmaterialet.

I forbindelse med volieren har ansøger et ønske om at opføre en bygning til brug for parkens foderdepoter og andre lagerforanstaltninger samt indendørs opholdsmuligheder for dyrene i vinterperioden.

Af større anlæg ønskes endvidere på sigt etableret bygning til brug for restaurant.

Herudover er der behov for en række mindre bygninger, volierer og tekniske anlæg, søer og stiforbindelser, der samlet vil blive nærmere udredet i forbindelse med den forestående planlægningsfase.

Eksisterende forhold
Daværende Græsted-Gilleleje Kommune gav i 1995 landzonetilladelse til ændring i anvendelse af 10.000 m2 af landbrugsejendommen Sodemarksvej 22 samt eksisterende drivhus på 600 m2 til brug som fuglepark.

Fugleparken var på daværende tidspunkt allerede delvist indrettet til tropiske fugle.

Tilladelsen blev påklaget af naboer. Naturklagenævnet fandt dog ikke grundlag for at kræve lokalplanpligt, der efter lokalplanen kræves ved bl. a. større bygge- eller anlægsarbejder. Nævnet noterede, at der ved fortolkningen af udtrykket "større" ifølge lovmotiverne skal lægges hovedvægt på, om bygge- eller anlægsarbejdet vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Nævnet fandt dog ikke, at det bestående miljø i væsentlig grad ville blive påvirket, da der ikke på daværende tidspunkt skulle foretages bygningsmæssige ændringer, ligesom projektet på daværende tidspunkt ville medføre større trafikale ændringer eller væsentlige støjmæssige ændringer, da fuglebestanden ikke var tænkt udvidet, og den eksisterende bestand var lovligt bestående.

Nordsjællands Fuglepark og Zoo hviler derfor som udgangspunkt på et lovligt grundlag med baggrund i en landzonetilladelse.

Gældende planforhold
Ejendommen er i følge Gribskov Kommuneplan 2013-25 beliggende i den landskabelig egn Ådalen på den vestlige side af Snævret Skov. I det øst/nordøstlige hjørne berøres ejendommen perifert af et større, sammenhængende naturbeskyttelsesområde. Hele ejendommen indgår i en nord-sydgående økologisk forbindelse, og er en del af et større bevaringsværdigt landskabsområde.

I området kan der i overensstemmelse med kommuneplanen placeres friluftsanlæg, dog begrænset til zone 2 anlæg og støjzone A.

Mod nord grænses ejendommen til dels af det naturbeskyttede vandløb Bøgebirkerenden.

Endelig er den østlige del af ejendommen, engarealer, berørt af Skovbyggelinien til Snævret Skov.

Ejendommen er den 22. september 2014 besigtiget med henblik på at vurdere områdets naturtilstand i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, herunder mulige § 3 beskyttelsesinteresser. Det vurderes umiddelbart, at flere enkeltaktiviteter vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, herunder ex. retablering af søområder og etablering af stiforbindelser og ophold-/udsigtsområder.

Planlægningsmæssig vurdering
Administrationen vurderer af at det fremlagte prospekt og de påtænkte udvidelsesplaner for Nordsjællands Fuglepark og Zoo vil stille krav om lokalplanlægning i overensstemmelse med planlovens § 13, stk. 2. Det vurderes, at der er tale om et større bygge- og anlægsprojekt i det åbne land, der vurderes at ville medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Lokalplanforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med ansøgeren.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget, at der igangsættes en sagsbehandling på baggrund af fremsendt prospekt, med henblik på at tilvejebringe et forslag til lokalplan for Nordsjællands Fuglepark og Zoo til senere fremlæggelse for udvalget. Med en lokalplan kan der skabes rammer for en samlet udvikling af virksomheden.

Fugleparkens udvidelsesplaner vil muligvis kræve en ny rammebestemmelse, hvorefter der foruden lokalplan vil blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 13 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25 - Gribskov Kommune
Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg, bekendtgørelse nr. 31 af 13.01.2010
Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v., bekendtgørelse nr. 1023 af 12.12.2002
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 764 af 23.06.2014
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.07.2013

Økonomi
-

Miljøforhold
Nordsjællands Fuglepark og Zoo er omfattet af bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg og bekendtgørelse af og tilsyn med zoologiske anlæg.

Gribskov Kommune fører således ikke miljøtilsyn med Nordsjællands Fuglepark og Zoo.

Fødevarestyrelsen har den 19. september 2011 udstedt veterinær godkendelse til Nordsjællands Fuglepark og Zoo til omsætning af dyr til og fra andre zoologiske anlæg i overensstemmelse med bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg, og styrelsen har den 18. januar 2012 godkendt fugleparken i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.

Fødevarestyrelsen indskærper i sine godkendelser, at det zoologiske anlæg til enhver tid skal overholde kravene til placering af virksomheden og indretning af dyreanlæg, og nybyggeri og væsentlig ombygning af virksomhedens dyreanlæg må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens godkendelse.

Fødevarestyrelsen skal mindst én gang om året føre tilsyn med fugleparken. Seneste tilsynsrapport, som administrationen har fået aktindsigt i, er dog tilbage fra 14. maj 2013, en ekstra kontrol gennemført af Fødevarestyrelsen i forlængelse af at fugleparken er godkendt som zoologisk anlæg. Det fremgår af rapporten, at styrelsen ingen anmærkninger har til fugleparkens drift og indretning.

Ansøgningen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og med baggrund i lokalplanpligten tillige omfattet af VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af VVM pligt. Zoologiske anlæg er opført som bilag 2 virksomhed, hvor det ved screening skal vurderes, om der er VVM pligt, og Nordsjællands Fuglepark og Zoo vil blive vurderet i overensstemmelse hermed.

Bilag
Bilag 1: Kort over fugleparken i dag PMU 241114 Dok. nr. 2014/12235 027
Bilag 2: Prospekt for udvidelse af Nordsjællands Fuglepark og Zoo, Juli 2013 PMU 241114 Dok. nr. 2014/12235 022
Bilag 3 - REV.11.11.14: Situationsplan over Nordsjællands Fuglepark og Zoo, September 2014 PMU 241114 Dok nr. 2014/12235 029
Bilag 4 - REV.11.11.14: Oversigt over bygninger og volierer m.v. i Nordsjællands Fuglepark og Zoo PMU 241114 Dok. nr. 2014/12235 030

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Nordsjællands Fuglepark og Zoo. Lokalplanforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med ansøgeren.

  Beslutning

Tiltrådt.
196. Tågerupvej 32, landzonesag: Opførelse af erhvervsbygning
026706 - 2014/32164

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om eventuel landzonetilladelse til at opføre nyt maskinhus/lagerhal til erhvervsformål.

Det ansøgte kan ikke anbefales, da det vurderes at være imod praksis om ikke at etablere nye erhverv i nyopførte bygninger på landejendomme.

Vurdering
Al tidligere bebyggelse på ejendommen er nedrevet, og opførelse af ny bebyggelse, som ikke er til landbrugets drift, kræver landzonetilladelse. Ifølge praksis gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til udhuse m.v. over 100 m2 til ejendomme uden landbrugspligt. Endvidere henvises nye erhvervsvirksomheder som udgangspunkt til byzone og planlagte erhvervsområder. Det overordnede formål om at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land tillægges afgørende vægt ved stillingtagen til nyopførelse af erhvervsbygninger.

Gribskov Kommune har det seneste år haft andre sager om etablering af nye erhverv og opførelse af nye bygninger, hvor der vurderedes at være en sammenhæng mellem erhvervet og boligen/hverdagslivet, som kunne imødekommes.

Det kan tale for det ansøgte, at der hidtil har været en mængde udhuse og småbygninger på ejendommen, hvoraf de registrerede havde et samlet volumen på 418 m2, som nu er fjernet og ønskes erstattet med en bygning, der tilpasses hovedhuset i stil og placering. Endvidere det forhold, at ejendommen tilsyneladende, set ud fra luftfotos, gennem en årrække har været anvendt til oplag i vid udstrækning.

Administrationen vurderer imidlertid, at hensynet til praksis om etablering af nyt erhverv vejer tungere end det forhold, at der sker forskønnelse af bygningsmassen og ejendommen. Lagerbygning til erhverv kan placeres andre steder, da der ikke ses at være et særligt behov for at knytte funktionen til en beboelsesejendom. En tilladelse til lagerbygningen vil kunne blive præcedensdannende.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen har et areal på knap 2 ha. Bygningsmassen er ifølge BBR en bolig på 149 m2 samt 5 udhuse på samlet 418 m2. Ejendommen har hidtil fremstået som en reminiscens af tidligere landbrug, med en mindre bolig og spredte udhusbygninger, hvoraf de fleste blev opført i år 1900 som driftsbygninger. Alle bygninger, herunder ikke registrerede skure, er dog nedrevet for nylig.

Området er præget af spredte ejendomme i et åbent landskab. Det er ifølge kommuneplanen et værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde.

Beskrivelse af projektet
Nedrivning af hidtidig bygningsmasse er sket for at give plads til et mere enkelt bygningskompleks med nyt stuehus og ladebygning til erhverv placeret i vinkel og med fælles udtryk, som eneste bygninger på grunden. Nedrivningstilladelse er givet, og byggetilladelse til ny bolig sammenbygget med 37 m2 garage gives uafhængigt af sag om erhvervsbygningen.

Ejer står bag to lokale elektrikervirksomheder, som har behov for lagerplads til materialer samt materiel i form af gravemaskiner, trailer og værktøj. Endvidere har ejer en virksomhed med udlejning af diskoudstyr, og udstyret ønskes ligeledes opbevaret i bygningen.

Der ønskes også plads til et værksted til at udføre små opgaver til el-virksomhederne samt til reparation af maskiner tilknyttet Villads El.

Endelig skal bygningen rumme tekniske anlæg til kommende jordvarme- og solcelleanlæg, samt maskiner til det almindelige vedligehold af grunden.

Anbefaling
Ud fra ovenstående bør der alene gives landzonetilladelse til et revideret projekt med en mindre garage/udhusbygning, der kan rumme værksted og teknikrum tilknyttet beboelsen, og som har plads til almindelig opbevaring af ejendommens redskaber og maskiner. Der bør således gives afslag på den ansøgte erhvervsbygning.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Det er skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke fordrer naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5.

Bilag
Bilag 1: Tågerupvej Oversigtskort PMU 241114 Dok.nr. 2014/32164 014
Bilag 2: Tågerupvej Situationsplan og perspektivtegning A019 PMU 241114 Dok.nr. 2014/32164 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives afslag på landzonetilladelse til at opføre ny erhvervsbygning til etablering af erhverv på ejendommen.

  Beslutning

Udsættes pga. besigtigelse.
197. Antenner for mobiltelefoni i Tisvilde
020525 - 2014/17473

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Plan- og Miljøudvalget har på mødet d. 02.06.2014 behandlet ansøgning om mast til mobilantenner på Hovedgaden 38, Tisvilde Bio og Bistro. Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af ansøgningen, med henblik på at gennemføre et borgermøde inden der blev truffet beslutning. Borgermødet blev afholdt d. 03. september. Ca. 80 borgere deltog i mødet, sammen med medarbejdere fra administration, ansøger (Telcon) og en del af Plan- og Miljøudvalgets medlemmer. Notat fra borgermødet er vedlagt som bilag 1.

Nærværende sag handler således om konkret at tage beslutning til, hvorvidt der ønskes en mast til mobilantenner på Hovedgaden 38. Dernæst bedes udvalget også tage stilling til den aktuelle og fremtidige dækningssituation i området, på baggrund af dækningskort og analyser udarbejdet for TDC af Huawei.

I forbindelse med borgermødet den 3. september, er der kommet andre forslag til placering af en eventuel mast. Disse nye forslag/positioner er undersøgt, og resultatet ifht ejerforhold og udfordringer er sammenskrevet i nedenstående skema.

Placering Planforhold Ejerforhold/
fuldmagt
Vagtbakken Landzone Ejer (NST) ikke umiddelbart interesseret
Fiskerbakken LP72.99=>kræver ny LP Ingen aftale
Godhavn Sommerhus-
område
Ingen aftale
Lokalbanen LP72.99=> kræver ny LP Lokalbanen har tilkendegivet de gerne vil snakke om det, men der er ikke en fuldmagt på plads.
Hovedgaden 38 Byzone Fuldmagt fra ejer


De dækningskort med tilhørende analyse der er udarbejdet af Huawei for TDC, er ansøgers vurdering af ovenstående placeringer og kan ses i bilag 2.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der er et behov for øget mobildækning i Tisvildeleje. Materialet i bilag 2 underbygger dette, men det er vigtigt at understrege, at bilag 2 er et udtryk for TDCs dækningsmuligheder og ønsker, og ikke et udtryk for, hvordan alle mobiloperatører i Tisvilde kan dække området. Ved borgermødet d. 03. september blev det fremhævet, at enkelte af de fremmødte borgere oplevede udemærket dækning, mens flertallet oplevede manglende eller direkte fraværende dækning, se i øvrigt bilag 1.

Den konkrete ansøgning er udarbejdet af Telcon for TDC, og TDC har et reelt dækningsproblem i Tisvildeleje, hvilket fremgår af bilag 2. Telcon har undersøgt hos de øvrige mobiloperatører (pt "TTN" og "3"), hvorvidt de vil være interesserede i at sidde i en ny mast sammen med TDC, og de har tilkendegivet at de ønsker at være med. Dette underbygger at operatørerne har et behov for at øge dækningen.

De tre rationelle kriterier for at placere en mast er

 1. Der skal være en interesseret lodsejer (fuldmagt til ansøgningen)
 2. Planforholdene skal kunne rumme en mast
 3. Der skal være et reelt dækningsbehov som opfyldes ved placeringen

De positioner der blev foreslået på borgermødet (Vagtbakken og Fiskerbakken) vurderes for nuværende ikke at kunne tilvejebringe tilstrækkelig dækning, målt i forhold til påvirkningen af området. Den foreslåede nye position i den nordøstlige del af Tisvilde (se bilag 2) vil medføre behov for yderligere afklaring, i form af aftaler med lodsejer, og muligvis supplerende borgermøde og nabo-/partshøring, afhængig af hvilken placering, der konkret arbejdes med. Samme proces gør sig gældende for en situation, hvor vandtårnet på 14 m på Godhavnsvej udskiftes med en 24 m mast, og denne placering vil kun bidrage i meget begrænset omfang til en øget dækning (se bilag 2).

For nuværende vurderes det derfor realistisk at arbejde videre med den position, der forbedrer dækningen mest i det centrale Tisvildeleje, nemlig placeringen omkring stationen og Tisvilde Bio og Bistro. Senere kan der eventuelt arbejdes videre med en udbygning i det nordøstlige Tisvildeleje og ved parkeringspladsen på stranden, hvis forholdene taler for det.

Lokalbanen har tilkendegivet at de er villige til at forhandle om en permanent masteplacering på stationsområdet i Tisvildeleje, men der foreligger ikke en konkret fuldmagt fra lokalbanen, dvs kriterie 1 er ikke på plads. Placeringen på stationen vil kræve udarbejdelse af en lokalplan, for at kunne overholde kriterie nr 2, mens kriterie nr 3 er opfyldt.

Den ansøgte 30 m mast på Hovedgaden 38 opfylder alle tre kriterier. Masten vurderes dog at være bedre placeret bagbygningerne på Hovedgaden 38, i stedet for i det nordøstlige hjørne af grunden, se bilag 3. Punktet på bilag 3 viser den ansøgte placering, firkanterne viser det område administrationen foreslår at masten placeres indenfor. Med den foreslåede placering øges afstanden til naboskel og bygninger på nabogrund. For at kunne gennemføre positionen kræves der helhedsvurdering for mastens højde, ihht BR10 kap 2.3.1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en placering på Hovedgaden 38, idet alle tre ovennævnte kriterier er opfyldt for placeringen.
Som et alternativ kan der indledes dialog med lokalbanen om udarbejdelse af lokalplan for en del af stationsområdet. Det anbefales, at der uanset valg af løsning - så vidt lovgivning og dialog kan favne det - tilstræbes en løsning med en malet mast og indfarvede antenner, for at påvirke det visuelle miljø mindst muligt.

Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Planloven LBK 587 af 27.05.2013.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Hovedgaden 38 Notat fra borgermøde d. 03.09.2014 PMU 24.11.2014
dok nr 2014/17473 026
Bilag 2: Hovedgaden 38 Dækningskort og analyse for TDC mobildækning i Tisvildeleje
dok nr 2014/17473 025
Bilag 3: Hovedgaden 38 forslag til placering af mast
dok nr 2014/17473 027

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der gives tilladelse til det ansøgte projekt på Hovedgaden 38 med placering indenfor det i bilag 3 viste område eller
 2. at tiltræde, at der igangsættes dialog med Lokalbanen, med henblik på at opstarte en lokalplanproces.

  Beslutning
 1. Udgår.
 2. Tiltrådt med tilføjelse af vilkår om, at der etableres en midlertidig mast på Hovedgaden 38, indtil lokalplan er godkendt.198. Opbevaring af både på Fiskerbakken 5 i Gilleleje.
015904 - 2014/29130

Sagsfremstilling
Sagen blev, på Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. november 2014, udsat til det næstkommende møde i udvalget.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om at give dispensation til bådoplag på ejendommen.

Ejeren af Fiskerbakken 5 i Gilleleje, Østerbro Tømmerhandel Aps, søger om tilladelse til at etablere bådoplag på hele ejendommen samt en vaskeplads.

Ejendommen er beliggende inden for lokalplan 15.80´s delområde IV, for hvilket der gælder, at der må etableres virksomheder tilhørende miljøklasse 4, der bl.a. omfatter mindre belastende produktionsvirksomheder, samt lager og oplæg.

I lokalplanen 15.80 § 3.6.5 åbner mulighed for dispensation til bådoplag. Der står at "arealoplæg af både og campingvogne til vinteropbevaring kan finde sted efter Byrådets nærmere godkendelse". Det betyder, at det kræver en dispensation at få tilladelse til oplag af både på ejendommen.

Ansøgningen har været i naboorientering og der er kommet en indsigelse. Indsigelsen er fra ejer af Stæremosen 58 der driver Boat Camp, bådopbevaring. Indsigelsen går på at det er en konkurrerende virksomhed og at Boat Camp har ledige pladser. Indsigelsen går også på at det vil give miljømæssige problemer hvis vaskepladsen ikke etableres miljømæssigt korrekt. Endelig går indvendingen imod ansøgningen på, at det kræver dispensation fra lokalplanen.

Administrationen vurderer, at bådoplag vil passe ind i området. En dispensation kan være med vilkår om, at der holdes en passende afstand til naboskel og vejskel der tager hensyn til omgivelserne.

Lovgrundlag
Lov om planlægning § 19 (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer)

Økonomi
-

Miljøforhold
Der vil blive taget højde for miljøforhold i en byggetilladelse.

Høring
Der er gennemført naboorientering af hele lokalplanområdet i september 2014.

Bilag
Bilag 1: Kort over området. Dokument nr 2014/29130 016


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at meddele en dispensation til bådoplag.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 3. november 2014:

O (1) og G (1) stemte for
A (2) og V (3) stemte imod.

A stillede forslag om at sagen udsættes.

A (2) og V (3) stemte for
O (1) og G (1) stemte imod

Ændringsforslag tiltrådt.

Beslutning
Tiltrådt.
199. Revideret miljøgodkendelse for Kroghs Autoophug
027744 - 2014/01282

Sagsfremstilling
Virksomheden Kroghs Autoophug, Åmosevejen 11, 3210 Vejby har den 10. januar 2014 ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende autoophugningsvirksomhed.

Den eksisterende miljøgodkendelse er givet af af Helsinge Kommune den 15. december 1994.

Virksomheden ønsker at udvide antallet af oplagrede biler på virksomheden, som er blevet muliggjort i en landzonetilladelse af 12/09/2013.
Virksomheden ønsker, at den reviderede miljøgodkendelse skal kunne rumme oplag af 4 ikke-miljøbehandlede biler, 60 biler klargjort til afhentning og 200 miljøbehandlede biler, hvoraf op til 5 biler kan være salgsbiler. Denne mængde af biler er i overensstemmelse med ovennævnte landzonetilladelse. Virksomheden har i den eksisterende miljøgodkendelse tilladelse til at opbevare i alt 35 biler på ejendommen.

Autoophugningsvirksomheden er omfattet af listepunkt K209: "Autoophugning" på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Dette betyder, at virksomheden ikke må udvides, inden kommunen har givet en miljøgodkendelse til det ansøgte.

Administrationen har vurderet, at virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 1994 skal revurderes, idet godkendelsen ikke er tidssvarende.

På baggrund af det ansøgte er der udarbejdet en revideret miljøgodkendelse. Der er i den reviderede miljøgodkendelse taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for autoophugning.

Der er i den reviderede miljøgodkendelse stillet vilkår i forhold til:

 • Generelle forhold
 • Indretning og drift af virksomheden
 • Luftforurening
 • Affald
 • Støj
 • Beskyttelse af jord og grundvand
 • Egenkontrol


Jf miljøbeskyttelseslovens § 39a stk. 1 skal listevirksomheder, der miljøbehandler person- og varevogne, etablere sikkerhedsstillelse overfor godkendelsesmyndigheden, til dækning af tilsynsmyndighedens nettoudgifter til bortskaffelse af affaldet ved en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen er i denne sag anslået til ca. 18.500 kr. Størrelsen af den eksakte sikkerhedsstillelse vil blive fremlagt på mødet.

Det vurderes, at virksomheden kan udvides og drives uden væsentlige miljømæssige gener eller risiko for omgivelserne, når vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Lovgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26/06/2010
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 669 af 18/06/2014 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 682 af 18/06/20214

Økonomi
Der opkræves brugerbetaling i henhold til lov om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

Miljøforhold
Se sagsfremstilling.

Høring
Udkast til miljøgodkendelse forelægges virksomheden Kroghs Autoophug. Eventuelle bemærkninger fra virksomheden vil blive fremlagt på mødet.

Bilag
Bilag: Udkast til revideret miljøgodkendelse Dok.nr. 2014/01282 014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at Kroghs Autoophug meddeles revideret miljøgodkendelse på de i sagen opstillede vilkår.

  Beslutning

V (3), O (1) og G (1) stente for
S (2) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Efterretningssager

200. Status for Klimakommuneaftale og klimahandlingsplan, herunder CO2 beregning for 2013
00.16G00 - 2014/43601

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at orientere udvalget om status for klimakommuneaftale og klimahandlingsplan, som begge udløber med udgangen af året og i den forbindelse redegøre for CO2 beregning for 2013, med opsamling på samlet reduktion for 2010 - 2014.

Klimakommuneaftale 2010 - 2014
Gribskov Kommune underskrev i december 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I klimakommuneaftalen forpligtiger kommunen sig til at reducere CO2 udledningen med 4 % om året for kommunen som virksomhed og 2 % om året for kommunen som geografisk enhed. Aftalen løber fra 2010 - 2014 og udløber således ved årsskiftet. Efter klimakommuneaftalen blev vedtaget i 2009 er der hvert år foretaget en CO2 beregning for at følge udviklingen i CO2 udledningen. I det følgende fremlægges resultatet af CO2 beregningen for 2013.

CO2 beregning for 2013
CO2 udledningen for Gribskov Kommune som virksomhed var i 2013 8.314 tons CO2. Dette svarer til en stigning på 4,3 % i forhold til 2012. Stigningen skyldes primært en stigning under fjernvarmeforbrug.

CO2 udledningen fordeler sig som følger:

Sektor
Tons CO2 2009
Tons CO2 2010
Tons CO2 2011
Tons CO2 2012
Tons CO2 2013
El
7.918
7.059
5.112
4.497
4.088
Fjernvarme
1.725
1.722
1.959
1.072
1.978
Individuel opvarmning og procesvarme
2.324
2.376
1.971
2.213
2.035
Transport
194
178
201
189
213
Total
12.161
11.335
9.243
7.971
8.314


Grafisk illustration af udviklingen af CO2-udledning i Gribskov Kommune som virksomhed:CO2 udledningen for Gribskov Kommune som geografisk enhed var i 2013 på 303.041 tons CO2. Dette svarer til en stigning fra 2012 på 10,6 %. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning under individuel opvarmning og procesvarme.

CO2 udledningen fordeler sig som følger:

Sektor
Tons CO2 2009
Tons CO2 2010
Tons CO2 2011
Tons CO2 2012
Tons CO2 2013
El
133.995
122.186
96.211
91.171
88.474
Fjernvarme
8.408
4.529
7.085
6.498
6.121
Individuel opvarmning og procesvarme
85.950
100.423
128.642
81.463
114.199
Transport og maskiner
43.542
44.454
45.534
45.545
45.704
Industriel procesemission og opløsningsmidler
1.450
1.499
1.773
2015
2.164
Landbrug
38.027
41.046
40.680
40.680
40.143
Arealanvendelse
569
-409
- 1.531
737
735
Affaldsdeponi og spildevand
2.398
8.056
6.054
5.771
5.501
Total
314.339
321.784
324.449
273.879
303.041Grafisk illustration af udviklingen af CO2-udledning i Gribskov Kommune som geografisk areal fra 2009 - 2013:


Som bilag er vedlagt en rapport med de forbrugstal der ligger til baggrund for CO2 beregningen. Rapporten vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Resultat af CO2 beregningen er sendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Status for klimakommuneaftale i forhold til samlet reduktion for 2010 - 2014
Ses der samlet på klimakommuneaftalen i forhold til den opnåede reduktion, så er målsætningen nået for kommunen som virksomhed, mens den ikke er nået for kommunen som geografisk området.

For kommunen som virksomhed har der været en reduktion de første tre år på hhv. 6,8 %, 18,5 % og 14 % og en stigning det sidste år på 4,3 %. Ses der samlet på hele perioden har der derfor været en reduktion på mere end 4 % om året.

For kommunen som geografisk enhed har der været en stigning de to første år på hhv. 2,4 % og 0,8 % og herefter et fald på 15,6 % og derefter en stigning på 10,6 %. Målsætningen om reduktion på 2 % om året er derfor ikke nået for 2010 og 2011, men tilgengæld har der været en væsentlig reduktion fra 2011 til 2012. Desværre er udledningen så steget igen i 2013. Der har dog samlet set været et fald igennem årene og udledningen er således gået fra 314.339 tons i 2009 til 303.041 tons i 2013. Dette svarer dog ikke til 2 % om året som fastsat i aftalen.

Ses der på de bagvedliggende forbrugstal er det hovedsageligt elforbruget og fjernvarmeforbruget der er reduceret og derved årsag til den faldende CO2 udledning. Dette gælder for både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.

Ny klimakommuneaftale og klimahandlingsplan
Den nuværende klimakommuneaftale udløber som nævnt ved udgangen af 2014. På Plan- og Miljøudvalgsmødet den 11. august 2014 blev det vedtaget, at igangsætte det videre arbejde for genforhandling af klimakommuneaftalen. Der vil i begyndelsen af 2015 blive fremlagt dagsordenspunkt med forslag til ny klimakommuneaftale. I forlængelse af denne vil der også blive fremlagt forslag til ny klimahandlingsplan eftersom denne følger klimakommunaftalen og derfor også udløber i 2014.

I forbindelse med at den nuværende klimahandlingsplan for 2012-14 udløber, er der udarbejdet en oversigt over de tiltag og projekter som har været igangsat under klimahandlingsplanen i denne periode. Denne oversigt er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Rapport CO2 beregning 2013 - pdf, Dok. nr. 2014/43601 003
Opsamling på Klimahandlingsplan 2012-14, Dok. nr. 2014/43601 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Udsat.
201. Planstrategi 2012 - statusoversigt implementering
01.02P00 - 2014/44163

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 30.04.2012 Planstrategi 2012. Denne sag omhandler statusoversigt for implementering af initiativer fra strategien.

Sagen forelægges Økonomiudvalget, som har det overordnede ansvar for kommuneplanlægning og samordning af planlægningsopgaver, samt Plan-og Miljøudvalget, som traditionelt har ageret tovholder for udarbejdelse og administration af planstrategien.

Planstrategi 2012 - initiativer
Planstrategi 2012 indeholder de seks temaer; Rolle i regionen, Klima, Erhverv, Infrastruktur, Turisme og Landområdet. For hvert tema har Byrådet besluttet initiativer fordelt på planperiodens 1. og 2. halvdel, det vil sige 2013-18 og 2019-24. Desuden er fastlagt initiativer, der løbende implementeres.

Af bilag 1 fremgår en statusoversigt over implementering af initiativerne med fokus på initiativer for perioden 2013-18.

Hovedlinjerne heri er:

 • næsten alle initiativer er igangsat, og enkelte er helt gennemført,
 • for størstedelen af initiativerne er gennemført konkrete del-resultater,
 • den videre implementering af enkelte indsatser indgår i budgetaftale 2015-2018.


Administrationen anbefaler, at udvalgene tager orienteringen om statusoversigt for implementering af initiativer fra Planstrategi 2012 til efterretning.

Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning (planloven), jf. LBK 587 af 27.05.2013.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Planstrategi 2012_statusoversigt implementering_PMU 24.11.2014. Dok.nr. 2014/44163 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Udsat.
202. Årsplan for Plan- og Miljøudvalget 2015
00.01A00 - 2014/32692

Sagsfremstilling
Mødeplanen for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg for 2015 er den 27. oktober 2014 blevet godkendt i Byrådet. Den godkendte mødeplan forelægges de stående udvalg til orientering.

De politiske møder i 2015 er forsøgt lagt tæt op af de kutymer, der har været i 2014.
Følgende er værd at bemærke for Plan- og Miljøudvalget i forhold til den fremlagte plan:

 • Der er i foråret 2015 kun lagt 5 politiske forløb, hvor der i 2014 har været 6 forløb. Dette for at sikre, at der ikke skal være politiske møder den første uge efter jul og i uge 27, lige inden sommerferien.
 • Der er indarbejdet datoer for både budgetseminaret i foråret og efter sommerferien. Den endelige planlægning for budgetarbejdet for budget 2016-2019 er ikke afklaret, og såfremt ændringer i denne får indflydelsen på de planlagte datoer for budgetseminarerne vil mødekalenderen blive opdateret.
 • Plan- og Miljøudvalgets møder i efteråret ligger to gange på en torsdag, nemlig torsdag, den 8. oktober, og torsdag den 26. november 2015.

  Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, § 8, stk. 1.

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Kalender over møder i de politiske udvalg 2015. Dok nr: 2014/32692 007

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM