Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 06-10-2014

Mandag den 06-10-2014 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
146 Ansøgning til Klimapulje 2014: Informations- og igangsætningsmøde omkring g
enbrug og reparation i klima- og miljøsperspektiv.
147 Bosætningsstrategi for Gribskov Kommune
148 Krigsagervej 24, landzonesag: Antennemast til mobiltelefoni
149 Helsingørvej 24, Landzonesag: Genopførelse af gl. driftslænge til bolig nr.
2
150 Industrivej 4, landzonesag: Containerplads, udvidelse af genbrugsstation
151 Musvågestien 22, dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.
152 Udeservering m.m. ved Gilleleje Badehotel
153 Etablering af 3 lejligheder i eksisterende bygning
154 Nedlæggelse af bolig i sommerhusområde, Begoniavej 7.
155 Ammendrup udstykning, nyt boligområde
156 Placering af nyt rense -og slamminiraliseringsanlæg


Efterretningssager
157 Møde med Helsinge Realskole vedr. støj fra legepladsen.
158 Lokaløkonomisk analyse - Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
159 Klager over landzonetilladelse til jordvold på Saxegård Skydebane - TILLÆGS
DAGSORDEN

Medlemmer:

Anders Gerner Frost Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 152 tages af.
Pkt. 156 - Jannich Petersen erklærede sig inhabil.
Tillægsdagsorden vedr. saxegård Skydebane optaget.
Dagsorden herefter godkendt.


Fraværende:

Meddelelser:
Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog: Fonden arbejder på et museums-/turismeprojekt, der fordrer udvidelse af Græsted Station og tilkøb af jord fra eventpladsen, som Gribskov Kommune netop har købt. Der er dialog mellem Gribskov Kommune, Nordsjællands Veterantog og Fredbogård Fonden, der har lejeaftale over eventpladsen frem til 2017. Plan- og Miljøudvalget vil på møde den 3. november 2014 få indstillet forslag til proces for afdækning af plangrundlag for de fremlagte projektplaner fra Nordsjællands Veterantog.
Forsøgsordning for kyst- og naturturisme: Regeringen har besluttet at fremme kystturisme. Regeringen har derfor indgået aftale om en forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Konkret bliver der tale om 10 forsøgsprojekter, som Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landskab og Miljøministeriet, skal udvælge. Der er ansøgningsfrist 15. januar 2015 og 1. maj 2015. Samtidigt har regeringen sendt et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt at få projekter gennemført. Det betyder bl.a. forslag om ændring af planloven. Arbejdet med at vurdere om der skal indsendes høringssvar til forslaget om lovændring samt arbejdet med at afklare om Gribskov Kommune skal søge at komme i betragtning til forsøgsprojekterne forankres i kystprogrammet.
Energi på tværs: I den fælles Regionale klimastrategi som er udarbejdet af Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet, er der blandt andet fokus på omstilling af energisystemet til et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Der i den forbindelse igangsat et arbejde med at udvikle en fælles vision for en bæredygtig omstilling af energi- og transportsystemet til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi. Dette arbejde foregår gennem projektet Energi på Tværs, som ledes af Gate 21.
Den 24. november 2014 afholdes den første politiske debataften for udformning af visionen. Her vil der være fokus på mål og strategier for visionen. Der er sendt indbydelse til debataftenen, men det endelige program er først klar i uge 41. Eftersom en del af kommunerne har møder i udvalg og/eller byråd denne dag, vil der formodentlig blive afholdt et mindre opsamlingsmøde den 25. november for de politikere som ikke kan komme til debataftenen. I marts 2015 er der endnu en politisk debataften med drøftelse af udkast til visionen, hvorefter visionen skal behandles i udvalg og byråd. Det forventes, at visionen skal være endelig godkendt i juni 2015.
Susan Kjeldgaard orienterede om dialog vedr. den gamle købmand på Vesterbrogade. Sagen behandles administrativt jfr. praksis på området.
Susan Kjeldgaard orienterede om landzonesag i Dragstrup, hvor der ønskes forhåndstilsagn. Sagen behandles på et kommende møde.
Susan Kjeldgaard orienterede om byplanmødet i Herning.
Susan Kjeldgaard orienterede om borgermøde vedr. placering af nyt renseanlæg og slammineraliseringsanlæg.
Susan Kjeldgaard orienterede om, at Udlændingestyrelsen afholder informationsmøde om etablering af satelit på Græstedvej 46, hvor udvalget har en landzonesag.
Brian Lyck Jørgensen spurgte til sag vedr. bådoplag på Østerbro Tømrerhandel.
Brian Lyck Jørgensen spurgte til Centervej 15, Græsted hvor han har fået en henvendelse om, at der er etableret bolig.
Jannich Petersen spurgte til etablering af terrasse på Stejlepladsen i Gilleleje.

Åbne

146. Ansøgning til Klimapulje 2014: Informations- og igangsætningsmøde omkring genbrug og reparation i klima- og miljøsperspektiv.
24.00G00 - 2014/34372

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at træffe beslutning om hvorvidt der skal tildeles midler til Informations- og igangsætningsmøde omkring genbrug og reparation i klima- og miljøperspektiv. Ansøgningen er indsendt af Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune.

Det ansøgte projekt
Afholdelse af Informations- og igangsætningsmøde omkring genbrug og reparation i klima- og miljøperspektiv. Formålet med mødet er at informere om og fremme genbrug og reparation, hvilket kan bidrage til en klimamæssigt og socialt mere bæredygtig levevis. De ønsker at få inddraget det lokale erhvervsliv og interesserede borgere og animere til at der oprettes socialøkonomiske virksomheder, reparationscaféer, værksteder og butikker, der bearbejder affald til nye produkter. Samtidig vil de forsøge at skabe forståelse for de daglige vaners indvirken på klima og miljø.

Mødet afholdes den 30. oktober 2014 og på mødet vil der bl.a. være oplæg fra Knud Anker Iversen, Miljø- og Energicenter Høje Tåstrup og Claus Svendsen, Jobcenter Gribskov, der vil relatere emnet til nytteaktivering, behovet for socialøkonomiske virksomheder, og GIV (Gribskov kommunes interne servicevirksomhed). Derudover inviteres bl.a. repræsentanter for fagbevægelsen (3F), for Affaldscentret her i kommunen, for genbrugsbutikkerne, en repræsentant for GENBYG til at bidrage med kortere indlæg over bestemte temaer.

Mødet afholdes i samarbejde med Værkstedsenheden, Kompetencecentret under Jobcenter Gribskov og arrangørerne vil følge op på de resultater, der måtte komme ud af mødet, evt i form af flere møder om specifikke emner.

Ansøgning mv. ligger i Polar, sagsnr. 2014/34372:
- Ansøgning, dok. nr. 001
- Ændringe af beløb til Klima- og Miljøstudiegruppens nye ansøgning, dok. nr. 002

Vurdering
Projektet vurderes at være i overensstemmelse med klimapuljens formål; at støtte lokale klimatiltag og at fremme tiltag for formidling og oplysning. Projektets formål ligger også inden for de temaer som indgår i kommunens klimahandlingsplan, herunder forbrug og adfærd. Projektet ligger også inden for målene i kommunens affaldsplan. Dog gøres der opmærksom på, at projektet kan lappe ind over lignende tiltag igangsat under Tekniske Udvalg.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 4.600 kr. til afholdelse af mødet og 2.000 til opfølgende aktiviteter. Dette dækker transportudgifter til oplægsholder, annoncering og udgifter til udsendelse af invitationer og referater. (Der var oprindeligt søgt om 9.000 kr., men det ansøgte beløb er reduceret med 2.400 kr. eftersom der er modtaget støtte til projektet fra Miljø- og Energicentret).

I alt søges der således om 6.600 kr.

Der fremsendes regnskab for afholdelse af mødet senest den 31.12.14 og for opfølgende aktiviteter senest den 31.03.15. Eventuelt overskydende beløb vil blive tilbagebetalt.

Bilag

-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tildele kr. 6.600 kr. af klimamidlerne til projekt om Informations- og igangsætningsmøde omkring genbrug og reparation i klima- og miljøperspektiv, samt opfølgende aktiviteter, med bemærkning om, at Klima- og miljøstudiegruppen skal koordinere aktivteterne med de tiltag der igangsættes under Teknisk Udvalg.

  Beslutning

Tiltrådt.
147. Bosætningsstrategi for Gribskov Kommune
01.11G00 - 2014/33956

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at igangsætte arbejdet med en bosætningsstrategi for Gribskov Kommune.

Formålet med en bosætningsstrategi
Formålet med en bosætningsstrategi er at skabe øget bosætning i Gribskov Kommune. Der vil blive arbejdet med strategisk at identificere den eller de målgrupper, hvor der for Gribskov Kommune er størst mulighed for at tiltrække flest borgere til bosætning i kommunen.

Bosætningsstrategien vil derved lede frem til et strategisk fokus, hvor Byrådet giver retninger for i hvilken/hvilke retning(er), arbejdet skal orientere sig i mod.

Bosætningsstrategien vil have tætte koblinger til andre relevante strategier, særligt planstrategien men også politikker og strategier på andre områder som eksempelvis skole, dagtilbud, kultur, fritid og byliv.

Vidensgrundlag
Udarbejdelsen af bosætningsstrategien vil betyde en opbygning af et vidensgrundlag, herunder udarbejdelse af analyser. Dette arbejde vil blive koordineret med andre projekter og analyser. Det gælder særligt Planstrategi 2015 og i den forbindelse udarbejdelsen af af en omdømmeanalyse samt projektet 'Nybyggerne' hvor den basis analyse, der skal laves som en del af Nybyggerne, også vil danne vidensgrundlag for bosætningsstrategien.

Befolkningsprognosen som Gribskov Kommune udarbejder vil tillige være et omdrejningspunkt og udgøre en del af vidensgrundlaget for bosætningsstrategien. Befolkningsprognosen udarbejder blandt andet en flyttebalance, der viser, at hvert år flytter over 2000 borgere ud af kommunen, mens nogenlunde samme antal flytter til kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt dels at undersøge nærmere hvilke karakteristika, der kendetegner til- og fraflyttere for derved at kunne vurdere hvorvidt der er parametre, som Gribskov Kommune kan flytte på ifht at gøre det endnu mere attraktivt at flytte til eller blive i kommunen.

Dels vil være hensigtsmæssigt at kigge på de relationer, som mennesker, der lever en stor del af året i vores kommune men som ikke er borgere, har til kommunens forskellige lokalområder. Er der en uudnyttet mulighed for målgrupper som kommuner ikke traditionelt har fokus på som eksempelvis pensionister, der bor eller overvejer at bo i kommunen. Skal Gribskov Kommune arbejde i retning af at blive Danmarks svar på Florida? Hvilke både kvantitative som kvalitative vækstmuligheder og -perspektiver kunne denne målgruppe tænkes at give Gribskov Kommune?

Administrationen vurderer, at arbejdet med en bosætningsstrategi vil give svar på spørgsmålene, øge vidensgrundlaget og de strategiske handlemuligheder for en øget bosætning i kommunen. Der vil samtidigt være et stor synergi mellem arbejdet med bosætningsstrategien og med hhv. erhvervs- og turismestategierne, der ligeledes er under udarbejdelse. Administrationen vil sikre denne synergi og samspil både under udarbejdelsen af strategierne (herunder indhentning af analyse) og i forhold til de endelige strategier.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Vækstudvalget og Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget

 1. at igangsætte udarbejdelsen af en Bosætningsstrategi for Gribskov Kommune.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Vækstudvalgets beslutning den 17-09-14:

1. Tiltrådt.
Fraværende var: Pia Foght


Beslutning
Tiltrådt.

148. Krigsagervej 24, landzonesag: Antennemast til mobiltelefoni
006077 - 2014/02387

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til etablering af mobilsendestation, antennemast, i Søborg.

Sagen har været fremlagt for Plan- og Miljøudvalget d. 11.08.2014. Her traf udvalget følgende beslutning: Placering på silo ønskes undersøgt.

Den oprindelige sagsfremstilling er gengivet herunder, efterfulgt at et nyt afsnit, hvor den ønskede placering på silo beskrives.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte, altså en fritstående antennemast.

På vegne af TDC A/S søger Telecon A/S om landzonetilladelse og byggetilladelse til etablering af ny mobilsendestation, dvs en antennemast, på 42 meter, placeret på ejendommen Krigsagervej 24, matrikelnr. 10a, Søborg By.
Telecon A/S har indgået en aftale herom med ejer af Krigsagervej 24, der også er ejer af naboejendommen, Krigsagergård på Krigsagervej 36.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen, hvor antennemast søges placeret, er en landejendom (ikke landbrugsnoteret) på 1395 m2 med et hus på 116 m2 med et bælte af træer omkring det meste af ejendommen.
Der er lidt over 200 meter til nærmeste nabobebyggelse.
Der vil være indsyn til masten fra tre veje; Krigsagervej, Hillerødvejen og Møllevej. Landskabet er overvejende åbent og består hovedsageligt af dyrket landbrugsjord og ca 15 boliger/landbrugsejendomme.

Ansøger har udarbejdet fotos til visualiseringer af masten i landskabet, som kan ses af bilag 1. Fotos er ikke målfaste, men giver et bud på, hvordan det vil se ud.

Mastens udformning
Masten der søges om tilladelse til, er en 42 meter høj gittermast, der vil fremstå mere luftig end en rørmast, og med mulighed for at placere antenner på indersiden og ikke kun på ydersiden.
Afstanden mellem "benene" på gittermasten ved jorden er på 3 meter.
Der er planlagt i alt 12 panelantenner i kote 39 og 41 samt 8 linkantenner i kote 42.
Der vil blive placeret to teknikskabe på jorden tæt ved masten, der hvert måler cirka 1,3 x 1,7 x 9,2 meter.

Ansøgeres begrundelse for behov for mast og dennes placering
Telcon A/S oplyser, at bedre dækning og mere kapacitet i mobilnetværket er meget efterspurgt af lokalbefolkningen og turister i området. De har fremsendt dækningskort der viser, at der er et behov for ny antenneposition i området.

Da der ikke er høje strukturer i Søborg-området og der er for langt til de eksisterende master i området til at opnå tilfredsstillende dækning og kapacitet, finder Telecon A/S det nødvendigt, at etablere en ny mast.

Telecon A/S fremfører i deres ansøgning, at TDC i 2012 vandt tilladelse til 800 Mhz vedr. forbedring af bredbånd i udkantsområderne i Danmark. Her er et krav fra Erhvervsstyrelsen i licensen vedr. 4G (LTE), at TDC skal etablere dækning i udkantsområderne af Danmark, herunder skabe bedre mobilt bredbånd indenfor postnummeret 3250 Gilleleje.

Naboorientering
Sagen har været sendt i naboorientering i 14 dage. I alt har 6 husstande henvendt sig ud af de ca 20, der er blevet hørt i forbindelse med naboorienteringen. Hertil kommer, at formanden for Søborg Bylaug har henvendt sig og kommenteret på ansøgningen.
Fem er imod, herunder formanden for Søborg Bylaug, og to er for.
Dem der er imod fremfører overordnet set, at en antennemast ikke passer ind i landskabet og, at der ikke opleves dårlig mobildækning.
Dem der er for fremfører, at de oplever problemer med signal ved telefonerne, at de gerne vil have en mast, og har ikke noget imod den ansøgte placering.

Ansøger har kommenteret på spørgsmål og kommentarer fra naboorienteringen og Søborg Bylag, hvilket sammen med naboernes spørgsmål og kommentarer kan læses i bilag 2.
Administrationen vurderer, at ansøgers svar og kommentarer er helt i overensstemmelsen med administrationens vurdering af sagen.

Vurdering
Placeringen af masten er blandt andet vurderet ud fra principper fra "Maste- og Antennepolitik for Gilleleje By 2007", som i overordnet form er indarbejdet i kommuneplanen i form af 4 retningslinier. Retningslinierne er listet herunder, sammen med administrationens vurdering i forhold til hver enkelt retningslinie.

Retningslinie Administrationens vurdering
4.19-13
Antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder.
Der er ikke et erhvervsområde i Søborg.
4.20-13
Antenner skal søges placeret på eksisterende bygninger eller master.
Der er ikke master i området og for langt til de eksisterende master i området til at opnå tilfredsstillende dækning og kapacitet.
TDC har undersøgt om opsætning af antenner i Søborg Klokketårn er muligt, men har fundet, at tårnet er ikke højt nok og bygningsmaterialer i tårnet vil blokere signalerne fra antennerne.
Der er ikke andre bygninger der er høje nok.
4.21-13
Antenner og master skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på.
Placeringen ligger inden for et område, hvor der i kommuneplanen er udpeget landskabelige værdier, værdifulde landbrugsområder og bevaringsværdige landskaber samt kulturmiljø.

Med den valgte position tages i vid udstrækning hensyn til de kulturhistoriske værdier omkring selve Søborg landsby, samtidig med at masten indpasses landskabeligt ved tilknytning til beplantning og øvrig bebyggelse.
4.22-13
I sårbare byområder, i landsbyer, i lokalcentre og i det åbne land bør eventuelle nye master søges placeret i tilknytning til eksisterende høje bygninger eller træer.
Andre placeringer end den ansøgte har været afsøgt og administrationen har d. 25. marts 2014 foretaget en besigtigelse på Krigsagervej 24 samt i området herom. Placeringen på Krigsagervej 24 jf. tegning, se bilag 3, finder administrationen som fint indpasset i området, tæt ved bygning og delvist omkranset af høje birketræer.
En alternativ placering tæt på de store og høje bygninger på nabogården, Krigsagergård, Krigsagervej 36 er overvejet, men det vurderes, at her vil masten ligge højere i landskabet, tættere på vejen og dermed vil være mere synlig i landskabet end den vil være på Krigsagervej 24. I øvrigt er ejer af begge ejendomme ikke interesseret i en placering på Krigsagergård og Telecon er heller ikke interesseret den placering, da masten vil være for langt væk fra det optimale punkt, som er Søborg Kirke.


Med den ansøgte placering vil masten ligge uden for bygge- og beskyttelseslinier, herunder kirkebyggelinie, kirkeomgivelser, åbeskyttelseslinie og kystnærhedszone.

Kommuneplanens beskyttelsesinteresser nævnt i skemaet ovenfor skal vejes op mod behovet for dækning og kapacitet i området jf. krav fra Erhvervsstyrelsen om at forbedre dækning i blandt andet 3250 Gilleleje og det samfundsmæssige perspektiv i at der er dækning i området, blandt andet ved nødopkald.

Samlet set vurderer administrationen, at hvis der gives tilladelse til etablering af antennemast med den ansøgte placering, tages der videst muligt hensyn til behov for dækning og kapacitet samt udpegede beskyttelsesinteresser.

Administrationen anbefaler til Plan- og Miljøudvalget, at give tilladelse til etablering af antennemasten som ansøgt, men med følgende vilkår:

 • beplantning ved antennemasten bevares og vedligeholdes (herved skjules så meget af masten som muligt)
 • teknikerskabe skal være i lys grå (herved syner de mindst muligt i landskabet).


Uddybende afklaring af muligheder for placering ved/på eksisterende silo
Placering ved silo
Siloen ligger 390 meter fra den ansøgte placering.
Ansøger har ud fra dækningskort redegjort for, at størstedelen af Søborg ikke vil opnå en bedre indendørs dækning end de har i dag, med en placering af antennemast ved siloen på Krigsagervej 36. Dækningen nord for Krigsagervej 36 er i forvejen god, og der vil i følge ansøger derfor ikke opleves væsentlige forbedringer der.

Placering på silo
Det er ikke muligt at placere en antennemast på selve siloen, da denne i følge ansøger ikke er stærk nok til at bære en antennemast og selvom den var, ville TDC ikke foretage et sådant anlægsprojekt af arkitektoniske/visuelle årsager. Desuden ville dækning være utilstrækkelig.
Da siloen kun er 13,5 meter høj er den langt fra høj nok, til at det vil være muligt at opnå den ønskede dækning, hvis antenner blev placeret på selve siloen.
Det kunne ifølge ansøger måske være muligt at placere et bærerør på siloen og dermed placere antenner direkte på siloen, men eftersom siloen kun er 13,5 meter høj, vil dækningen blive endnu dårligere end hvis antennemasten blev placeret ved siloen. En så lav placering vil kun række til nogle ganske få husstande i nærområdet og ikke ud i det område, hvor der er behov for dækning og kapacitet.

Med en placering på/ved siloen på Krisagergaard, Krigsagervej 36, vil antennemasten komme til at ligge inden for kystnærhedszonen. Det vil antennemasten ikke med den ansøgte placering.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Tilladelsen har jf. planlovens §35, stk 4., været sendt i 4 ugers naboorientering.

Bilag
Bilag 1 Visualisering af mast i landskabet Dokument nr. 2014/02387 062
Bilag 2 Kommentarer og svar fra ansøger Dokument nr. 2014/02387 063
Bilag 3 Kort, placering af mast Dokument nr. 2014/02387 064
Bilag 4 Dækningskort Dokument nr. 2014/02387 077

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives landzonetilladelse til det ansøgte, og
 2. at der stilles ovennævnte vilkår for tilladelsen.

  Beslutning

1. - 2. Udvalget foreslår en placering på kommunens ejendom i Firhøj. Sagen behandles administrativt såfremt der ikke er væsentlige naboindsigelser.
149. Helsingørvej 24, Landzonesag: Genopførelse af gl. driftslænge til bolig nr. 2
023922 - 2014/34173

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til at genopføre en driftslænge til bolig nr. 2 på Helsingørvej 24, Mårum.

Det anbefales, at der gives tilladelse til genopførelse af længen til en bolig nr. 2, men på vilkår af, at projektet justeres i f.t. bygningshøjde og størrelse på kvist.

Ejer har tidligere fået byggetilladelse til indretning af bolig nr. 2 i den vestlige længe. Dette er umiddelbart tilladt i en overflødig driftsbygning. Ejers rådgiver har efterfølgende gennemgået bygningen og konstateret, at den er i meget dårlig stand. Der er derfor fremsendt ansøgning om tilladelse til i stedet at nedrive og genopbygge længen, eftersom det indebærer en væsentlig udgift at udbedre den gamle bygning til boligstandard. Der ønskes en sammenbygning med eksisterende driftsbygninger, således at gårdanlægget fortsat fremstår som en 4-længet gård hvor arkitektur og stil bevares.

Vurdering
Ifølge praksis kan bolig nr. 2 indrettes i en overflødig driftsbygning, når der ikke sker om- eller tilbygninger i væsentligt omfang. Det forudsættes, at bygningerne er i en rimelig stand, og at der ikke sker større ændringer i det ydre udtryk. En væsentlig ændring kræver landzonetilladelse. Der er samtidig en restriktiv praksis for opførelse af nye boliger, og der kan således ikke forventes tilladelse til en bolig nr. 2 på ejendomme, hvor der ikke findes en passende overflødig driftsbygning, der kan indrettes hertil.

Administrationen vurderer imidlertid ud fra ansøgers beskrivelse, at den eksisterende længe kan anvendes til en bolig nr. 2, hvor facaderne og dermed bygningskroppens samlede udtryk bevares. En tilladelse til at foretage en genopbygning frem for bevaring af facader vil være mere rentabel og vil samtidig tilgodese intentionerne i loven om ikke at inddrage nyt areal til bebyggelse. I dette tilfælde vurderes der således at kunne gives landzonetilladelse til en genopførelse, såfremt projektet tilpasses de eksisterende forhold og bygningen nedtones i forhold til stuehuset. En tilladelse kan derfor anbefales på følgende vilkår, der tinglyses:

 • At den vestlige længe tillades genopført som ejendommens bolig nr. 2 således, at ejendommens øvrige driftsbygninger ikke kan anvendes til en ekstra bolig jf planlovens § 37.
 • At bygningen opføres sammenhængende med eksisterende driftsbygning mod nord således at tagryggen flugter med driftsbygningens tagryg.
 • At der ikke etableres større kvistparti/frontispice og hævet terrasse; der kan i stedet isættes 3-4 ovenlysvinduer eller en mindre kvist i lighed med stuehusets kviste. Længen skal fastholde det ydre udtryk, sådan som den gamle driftslænge fremstår, herunder med fuldmuret sydgavl.


På denne måde fastholdes intentionerne i planlovens § 37 om, at bolig nr. 2 fortsat skal fremtræde med karakter af driftsbygning.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på knap 23 ha. Bygningsmassen er ifølge BBR et stuehus på 244 m2 samt tre driftslænger på samlet 418 m2. Den ligger nær bebyggelsen på tilstødende hesteejendom, men primært omkranset af mark-, mose- og skovarealer.

Området er ifølge kommuneplanen bevaringsværdigt landskab samt et område med særlig naturbeskyttelse. Ejendommen er omfattet af skovbyggelinjen til Harager Hegn; bygningerne ligger ca. 200 m fra skovbrynet. Ejendommen ligger indenfor Natura 200-område 133 Gribskov, Esrum å, Esrum Sø og Snævret Skov.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen fremstår i dag som en traditionel 4-længet gård, og dette udtryk har ejere ønsket at bevare ved udnyttelse af den ene længe til bolig. Der fjernes dog 5 m af længen, som erstattes af en enkelt mur ind mod gårdspladsen til sammenbinding med stuehuset.

Efter byggetilladelse til ombygning som bolig er der konstateret frostskader i murene, borebiller og råd i træværk m.v. Der skal etableres nyt terrændæk og etageadskillelse, spær skal udskiftes og facader undermures. I stedet for gennemgribende renovering, som vil fordyre projektet væsentligt, ønskes nedrivning af yderligere knap 14 m, svarende til vestlængens udstrækning frem til sammenbygningen med nordlig længe. En længe på 14 m genopføres på samme sted og med gesimser, fremspring og taghældning som den oprindelige bygning, dog med hævet tagryg og tilbygning af frontispice midt på tagfladen. Hertil kommer en hævet altan ud fra frontispicen.

Afvejning af interesser
Der er en umiddelbar mulighed for anvendelse af den overflødige længe til boligformål, hvilket der også er givet byggetilladelse til. Længestrukturen bevares med en udnyttelse af længen. Der lægges vægt på, at det i praksis er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til boligstandard.

Ud fra landzonebestemmelserne og praksis om ikke at opføre nye boliger i det åbne land, bør der dog alene gives tilladelse til en genopført længe, der i sin helhed fremstår som hvis eksisterende længe blev udnyttet. Administrationen vurderer, at der skal ses snævert på muligheden for arkitektoniske ændringer, idet sagen kan dannes præcedens for hvornår og hvordan nyopførelse kan accepteres som tolkning af intentionerne med § 37. Samtidig skal der ved tilladelse til nybyggeri ske tilpasning med hensyntagen til landskabelige og naturmæssige bevaringsværdier, herunder hensyntagen til det visuelle udtryk set fra skovbrynet og mulig påvirkning af dyreliv mht lys fra tagfladen.

Med de foreslåede vilkår ses der at blive taget hensyn til områdets landskabsværdier samt det forhold, at ejendommen fortsat fremstår som en landbrugsejendom med ét stuehus og klassisk driftslængestruktur.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Det er skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke fordrer naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5.

Bilag
Bilag 1: Helsingørvej 24 Oversigtskort PMU 061014 Dok.nr. 2014/34173 004
Bilag 2: Helsingørvej 24 Ny facadetegning PMU 061014 Dok.nr. 2014/34173 006
Bilag 3: Helsingørvej 24 Tidl. godkendte facader PMU 061014 Dok.nr. 2014/34173 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives landzonetilladelse til at genopføre den vestlige længe som ejendommens bolig nr. 2 med ovennævnte vilkår for tilladelsen, og
 2. at administrationen bemyndiges til at godkende revideret projekt ud fra de stillede vilkår.

  Beslutning

Tiltrådt.
150. Industrivej 4, landzonesag: Containerplads, udvidelse af genbrugsstation
020888 - 2014/36820

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til at udvide eksisterende genbrugsstation på Industrivej 4, Helsinge. Samtidig skal der gives dispensation fra gældende lokalplan til den påtænkte anvendelse.

Administrationen kan anbefale det ansøgte på følgende vilkår:

 • Den eksisterende beplantning, der afgrænser arealet til containerplads fra tilstødende naturområde, skal bevares.
 • Der kan kun ske mindre terrænregulering internt på arealet, med tilpasning til de omkringliggende arealer og særligt set i f.t. §3-området mod øst/sydøst, hvor projektet ikke må give anledning til tilstandsændringer.
 • Projektet forudsættes tilpasset således, at der sker hensigtsmæssig indretning af kørearealerne til og fra ny plads og den tilgrænsende grenplads. Gribskov Kommunes landzonemyndighed skal godkende eventuelle justeringer / ændringer, særskilt hvad angår terrænbearbejdningen.


Vurdering
Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, der med seneste revision åbner mulighed for anvendelse af det lokalplanlagte område til genbrugsstation m.v. I 1999 var der lignende planer om udvidelse af genbrugsstationen, hvor kommunen gav en dispensation fra lokalplanen samt landzonetilladelse, der dog ikke blev udnyttet. Området er siden oprenset og retableret efter anvendelse som oliedepot, og det er dermed implicit besluttet, at denne anvendelse ikke længere er ønsket. Lokalplanen er derfor forældet, og aflysning af planen er undervejs. Inden aflysningen effektueres, kræves der imidlertid dispensation fra planen til det ansøgte. Det vurderes, at den tidligere anvendelse til deponi ikke er så væsensforskelligt fra en anvendelse med kontinuerlig opbevaring af affaldsfraktioner. Derfor ses der ud fra en samlet, konkret vurdering at kunne dispenseres fra lokalplanen og dermed også at kunne gives landzonetilladelse i overensstemmelse med kommuneplanen.

Områdets karakter og plangrundlag
Skærød genbrugsstation og arealet til udvidelsen er omgivet af erhvervsområde i byzone.
Endvidere er der umiddelbart op til arealet en §3-beskyttet sø. Der vil ikke blive tale om inddragelse af naturarealer til pladsudvidelsen.

Der er ifølge kommuneplanen ingen beskyttelsesinteresser tilknyttet arealet til pladsudvidelsen.

Området på omtrent 4000 m2 er omfattet af kommuneplanramme 4.D.05 Genbrugsplads ved Skærød. Det er udlagt til offentlige formål som genbrugsstation, rensningsanlæg og lignende.
Endvidere er det omfattet af Lokalplan 30.84, Depot for olieforurenet jord, der udlægger arealet til et sådant depot eller til håndværksvirksomhed.

Genbrugsstationen servicerer i dag den vestlige halvdel af kommunen, og det er de eksisterende aktiviteter, der fortsat skal foregå i området.

Beskrivelse af projektet
FM Larsen Rådgivende Ingeniører har søgt om dispensation og landzonetilladelse på vegne af Gribskov Kommunes Driftsteam, Genanvendelse og Ressourcer. Det ansøgte er en del af et samlet projekt, hvori der også indgår fjernelse af eksisterende mandskabspavillon og etablering af ny kontorpavillon ved indkørslen til genbrugsstationen. Dette behandles i en særskilt sag. Sideløbende er der søgt om miljøgodkendelse, byggetilladelse, VVM-screening og udledningstilladelse samt tilladelse i f.t. jordforureningslovens § 8.

Der bliver tale om en arealmæssig udvidelse af plads til containere, hvor der skabes dels mulighed for flere containere til samme affaldsfraktion, dels bedre tilkørselsforhold for borgere og et forventet bedre arbejdsmiljø på pladsen. De fysiske tiltag er et nyt befæstet område samt flytbare støttemure, hvor der internt sker en minimal terrænbearbejdning således, at der bliver mulighed for at stille en mængde containere til tunge affaldsfraktioner, nedsænket i forhold til kørevejen, hvorfra affaldet leveres. Der tilstræbes således en mere brugervenlig indretning af pladsen samt adskillelse af let og tung trafik.

Afvejning af interesser
Overordnet set vil der fremadrettet blive en mindre forurenende aktivitet på den udvidede plads set i forhold til tidligere oliedepot. Det gældende plangrundlag indeholder mulighed for at indrette arealet til håndværksvirksomhed, men med seneste kommuneplanrevision og nuværende behov for udvidelse af genbrugsstationen, er det meningsfuldt med en ny arealanvendelse i sammenhæng med områdets eksisterende aktiviteter. Samtidig ses der at blive en meget begrænset terrænregulering og dermed en minimal påvirkning af området, ligesom naboejendomme forventes at opleve en begrænset aktivitetsændring. Alt andet lige vil ny containerplads få en placering længere væk fra det udbyggede erhvervsområde end den hidtidige plads. Da lokalområdet i forvejen huser genbrugsstationen, kan det anbefales at give dispensation og landzonetilladelse til det ansøgte på ovennævnte vilkår.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune, herunder kommuneplanramme 4.D.05
Lokalplan 30.84 Depot for olieforurenet jord

Økonomi
-

Miljøforhold
Projektet bliver VVM-screenet, og screeningen vil forventeligt vise, at der ikke er behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Afgørelsen herom vil foreligge forud for beslutning om landzonetilladelse til projektet. Anbefaling om landzonetilladelse forudsætter, at der ikke er behov for en VVM-redegørelse.

Sideløbende med landzonesagen kører en sag om tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Udnyttelse af en eventuel landzonetilladelse forudsætter, at §8-tilladelsen gives.

Høring
Det er skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke fordrer naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5.

Bilag
Bilag 1: Industrivej 4 Oversigtskort PMU 061014 Dok.nr. 2014/36820 004
Bilag 2: Industrivej 4 Situationsplan PMU 061014 Dok.nr. 2014/36820 005
Bilag 3: Industrivej 4 Snittegning PMU 061014 Dok.nr. 2014/36820 006


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives dispensation fra Lokalplan 30.84 til ændret anvendelse som genbrugsstation i overensstemmelse med kommuneplanen,
 2. at der samtidig gives landzonetilladelse til det ansøgte ud fra de stillede vilkår, og
 3. at administrationen bemyndiges til at godkende justeringer i projektet ud fra de stillede vilkår.

  Beslutning

Tiltrådt.
151. Musvågestien 22, dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.
029146 - 2014/23257

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget på baggrund af en konkret byggeansøgning på ejendommen, Musvågestien 22. Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 "beskyttet mose". Sagen forelægges med henblik på en tilkendegivelse af, om der kan dispenseres til opførelse af sommerhus på grunden.

Tilkendegivelsen omhandler ikke et konkret projekt, men generelt mulighed for at opføre sommerhus på grunden.

Lokalplan 531.01 - Sommerhusområdet Sandet
Ejendommen er omfattet af lokalplan 531.01 - Sommerhusområdet Sandet, vedtaget juli 2009.

"Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets karakter som et sommerhusområde med et klart naturmæssigt præg. Lokalplanområdet har en særlig beliggenhed idet mod syd er afgrænset af den fredede Ryeng og ligger ikke langt fra de fredede Arrenakke Bakker.

Endvidere er det formålet at få etableret ensartede bestemmelser for det samlede sommerhusområde, hvad angår såvel bebyggelsen som de ubebyggede arealer og at bevare Sandet som et særligt følsomt område med vægt på naturoplevelsen.

Planen skal sikre, at området belastes med så få for området fremmede elementer som muligt".

Lokalplanen nævner følgende omkring beskyttede naturtyper:
"Inden for lokalplanområdet er der lokaliseret naturtyper som er beskyttede i medfør af Naturbeskyttelseslovens §3.

Beskyttelsen indebærer, at der ikke i og omkring de beskyttede naturtyper må iværksættes tiltag som forringer - eller kan antages – at forringe naturtyperne.

.... Da udpegningen og registreringen af de beskyttede naturtyper er en løbende proces, opfordres man altid til at kontakte Gribskov Kommune forinden der iværksættes byggeri og anlæg hvor der kan være indikationer på at der kan være tale om beskyttede naturtyper".

Sagshistorik
Den 11.04.2014 holdt Center for Bolig, Vej og Vand møde med ansøger om tilpasning af projekt i forhold til lokalplanens bestemmelser samt niveauplan.

Den 22.05.2014 sendes ansøgningen indeholdende de justeringer, som blev aftalt på mødet den 11.04.2014, i naboorientering, da ansøgningen fortsat ikke overholder lokalplanens bestemmelse vedr. facadehøjde.

Kommunen modtog flere høringssvar, som pointerede Sandets naturværdier og udviste bekymring over opførelse af det ansøgte. Den 17.06.2014 modtog kommunen et brev fra Grundejerforeningen på Sandet, som anmoder kommunen om, at vurdere om det pågældende byggeprojekt vil være i strid med den beskyttelse, som Naturbeskyttelseslovens § 3 sikrer.

På den baggrund besigtiger kommunen ejendommen, samt de nærliggende nabo-arealer den 27.06.2014. Kommunen vurderer, at ejendommene er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og registrerer området som mose.

Den 28.06.2014 modtager kommunen en henvendelse fra Dansk ornitologisk Forening, Nordsjælland, som deler Grundejerforeningen på Sandets bekymring.

Den 29.08.2014 modtager Musvågestien 7, Musvågestien 16, Musvågestien 18, Musvågestien 20 og Musvågestien 22 en afgørelse om beskyttet natur på deres ejendomme.
Den 15.09 2014 modtog kommunen en email fra Thomas Vikstrøm vedrørende fund af spidssnudet frø (Bilag IV-art) i området ved Musvågestien 22.

Naturbeskyttelseslovens §3
Mosen omkring Musvågestien kan ses på gamle kort tilbage fra 1842-1899. Ifølge tilgængelige luftfotos fra perioden 1989 til i dag ses det, at mosen historisk har haft nærmest samme udbredelse som i dag.

På besigtigelsestidspunktet havde mosen en veludviklet højstaude-/rørsumpsflora, hvor Rørgræs, Eng-Rørhvene samt Tagrør dominerede. Flere andre vådbundsarter var spredt i mosen, bl. a. Bredbladet Dunhammer, Kær-Dueurt, Eng-Forglemmigej, Kær-Galtetand, Gul Iris, Kær-Snerre, Kær-Tidsel samt Trævlekrone.

Områdets status som beskyttet naturtype betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden en dispensation fra kommunen. Dette indebærer et forbud mod bl.a gødskning, dræning, beplantning og bebyggelse.

Lovens administrationspraksis er restriktiv. Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 kan der alene meddeles dispensation fra forbudet i lovens § 3 i "særlige tilfælde". Dette indebærer, at end ikke en væsentlig økonomisk eller rekreativ interesse i sig selv er tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

Kommunens registrering supplerer Naturstyrelsens §3 forslag til ny registrering af mose på de omkringliggende arealer, foretaget i forbindelse med den nationale registrering af §3 foretaget i 2012-2013.

Øvrig beskyttelse
Musvågestien 7-28 er omgivet at fredningen Ryengen fra 1982, se bilag 1. Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige og naturvidenskabelige værdier, der knytter sig til det lave engområde, der med et bredt rørskovsbælte står i forbindelse med Arresø.

Overfredningsnævnet bemærker i forbindelse med sagsbehandling, at fredningens formål kan opretholdes, uden at fredningen omfatter 3 ha, som ligger helt eller delvist på ejendommene, Musvågestien 7-28.

"Overfredningsnævnet har ved skrivelse af ll. marts 1983 meddelt blandt andre Per Richard Hansen dispensation fra fredningsafgørelsen, hvorved der i forbindelse med en udstykningsplan for det areal, overfredningsnævnet udtog af fredningsområdet, dels tillades anlagt en adgangsvej over en del af det fredede areal, dels tillades en opdeling af den fredede del af søparcellerne matr. nr. 4 cc og 7 hb Tisvilde by, Tibirke, således at de herved fremkomne lodder vil kunne tillægges de ved udstykningen fremkomne sommerhusparceller".

Arresø med omgivelser er udpeget som Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemosen og Li. Lyngby Mose, som består af fuglebeskyttelsesområde F108 og habitatområde H118.

Udstykning samt bebyggelse
Udstykningerne til sommerhusgrundene på Sandet tager fart i 1930’erne og er i løbet af 1970’erne er området nærmest fuldt udbygget, som det ses i dag.

Musvågestien 7-28 ligger som en knop udenpå sommerhusområdet, ud i landskabet mod Arresø. Fra Musvågestien 24 og 28 (tidligere matr. nr. 4cc og 7 hb) blev der omkring 1986 foretaget en udstykning af Musvågestien 16, 18, 20, 22 og 26, som beskrevet under fredningssagen af Ryengen.

Nedenfor er listet bebyggelsesår mm for ejendommene på Musvågestien 7-28:
Musvågestien 7 - ikke beboelse
Musvågestien 10 - ikke beboelse
Musvågestien 14 - beboelse opført i 2007
Musvågestien 16 - ikke beboelse
Musvågestien 18 - beboelse opført i 2009
Musvågestien 20 - beboelse opført i 2011
Musvågestien 22 - ansøgning om beboelse
Musvågestien 24 - beboelse opført i 1988
Musvågestien 26 - beboelse opført i 2006
Musvågestien 28 - beboelse opført i 1960

Vurdering
På baggrund af "dispensation fra fredningssag" for hele eller dele af ejendommene Musvågestien 7-28 , udstykningssagen i 1986 samt tidligere byggetilladelser på Musvågestien, må der være en forventning om at Musvågestien 22 kan bebygges.

Det er administrationens vurdering, at der kan opføres et sommerhus på Musvågestien 22, hvis byggeriet overholder lokalplanens bestemmelser samt tager hensyn til grundens naturværdier i forbindelse med udpegning af byggefelt. På baggrund heraf vurderer vi, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til byggeri på ejendommen.

Bemærkninger fra ejer
Ejer fortæller, at som opstart på hele byggesagen, har der været afholdt møde på rådhuset, hvor huset tekniske facetter er blevet drøftet med to byggesagsbehandlere. Under dette møde er ejer ikke blevet orienteret om, at der skulle være noget naturmæssigt til hinder for opførelse af det ansøgte.

Ejer er heller ikke blevet gjort opmærksom af ejendomsmægler, om beskyttet natur på ejendommen. Ejer mener at vi bør sagsbehandle ens for området - andre har allerede bygget.

Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven, § 24 og § 73, jfr. lovbekendtgørelse nr. 951 af 03.07.2013 med senere ændringer.

Økonomi
-

Høring
Ansøgningen har jf. planlovens § 19 været sendt i naboorientering.

Bilag
PMU, bilag, Musvågestien (Luftfoto af området med angivelse af fredningsgrænser) Dok.nr 2014/23257 021

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at udvalget tilkendegiver, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til byggeri på ejendommen, som overholder lokalplanens bestemmelser samt tager hensyn til grundens naturværdier i forbindelse med udpegning af byggefelt.

  Beslutning

Tiltrådt.

152. Udeservering m.m. ved Gilleleje Badehotel
016338 - 2014/26034

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Gilleleje Badehotel v/ Humberto Petersen har i den forgangne sommer foretaget nogle ændrede dispositioner på ejendommen Hulsøvej 15. Naboerne på Hulsøvej 13 har på den baggrund henvendt sig til Gribskov Kommune.

Ændringerne kan alle ses på bilag 1 og består i følgende:

 1. Affaldscontainere er flyttet
 2. Der er opstillet et mindre, øst-vest-orienteret flethegn, som afskærmning af affaldscontainerne på den nye placering.
 3. Vejarealet er udvidet med en ny vendeplads på ca 30 m², for at give plads til dagrenovationsbilerne.
 4. Der er opført et udhus. Dette udhus er ikke omfattet af naboernes henvendelser om hotellet.
 5. Der foretages udeservering på et areal vest for bygningen

Ejendommen Hulsøvej 15 er omfattet af lokalplan 42.7 Gilleleje Badehotel og ferielejligheder ved Gilbjerghoved.

Naboerne på Hulsøvej 13 påpeger, at der tidligere kun har været tilladt begrænset udeservering i tidsrummet 9 til 15, og kun i sommerperioden. Der ud over er de ikke tilfredse med den ændrede placering af affaldscontainerne, da de oplever gener i form af lugt m.m. og støj i forbindelse med afhentning af affald.

Naboerne har desuden gjort administrationen opmærksom på, at der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, aldrig er blevet fremlagt den påkrævede beplantningsplan til godkendelse, ligesom de ikke mener, at der er givet endelig tilladelse til udeservering mod vest. De nummererede ændringer udgør sammen med ovenstående problemstilling om beplantning en samling stridspunkter mellem de to parter. Samtlige klagepunkter er forsøgt samlet i bilag 2, hvor hver parts holdning er tilkendegivet, sammen med administrationens vurdering af hvert enkelt punkt.

De fulde kommentarer fra naboerne i Hulsøvej 13 kan ses i Polar sags nr 2014/26034 dok nr 005 og 006.
De fulde kommentarer fra Gilleleje Badehotel kan ses i Polar sags nr 2014/26034 dok nr 002, 003 og 004

Administrationen har gennemført syn på begge ejendomme den 13.06.2014. Den 11.09.2014 besøgte fungerende udvalgsformand Susan Kjeldgaard og administrationen begge ejendomme og mødtes med såvel naboerne, som Humberto Petersen fra hotellet.

Administrationens samlede vurdering
Gilleleje Badehotel er beliggende i et sommerhusområde, og skal kunne sameksistere med omgivelserne, samtidig med, at der drives hotel- og restaurationsvirksomhed på ejendommen. Nedenfor gennemgås de enkelte forhold.

Udeservering
Der bør kræves udarbejdet en støjrapport for udeservering, der afdækker, hvorvidt det er muligt at have udeservering på den vestlige del af ejendommen, uden at overskride Miljøstyrelsens Vejledende Grænseværdier for Støj. Såfremt rapporten slår fast, at der skal udføres tiltag for at sikre overholdelse af støjgrænserne, skal disse tiltag udføres, inden der kan finde udeservering sted. Hvis rapporten viser at det er muligt at lave støjbegrænsende tiltag, så støjgrænserne overholdes, er der efter administrationens vurdering ikke lovmedholdeligt at nægte udeservering, hvis ellers de støjbegrænsende tiltag gennemføres.

Manglende beplantningsplan
Såfremt det ikke er nødvendigt med støjbegrænsende tiltag for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, anbefales det, at det eksisterende raftehegn bibeholdes, uden krav om yderligere beplantning. Det oprindelige krav om beplantningsplan opstod i forbindelse med den politiske vedtagelse af lokalplanen, og er formuleret i lokalplanens § 9 stk 1:

"Indenfor lokalplanområdet skal der udarbejdes en landskabsplan der redegør for anvendelsen af de ubebyggede arealer, herunder arealerne indenfor strandbeskyttelseslinien med hensyn til afskærmning, beplantning, belysning, befæstede arealer mm[.....] Planen skal godkendes af Kommunen. Arealerne skal fremstå naturskønne og i harmoni med det omliggende kystlandskab".


Lokalplanen nævner ikke hvornår landskabsplanen skal være udarbejdet, bortset fra, at der i § 11 stk 1 nævnes, at såfremt der udføres nyt byggeri på ejendommen, kan det først tages i brug når landskabsplanen er godkendt. Såfremt der vurderes at være behov for en landskabsplan kan den eventuelt udarbejdes så den afspejler den nuværende beplantning, med henblik på bevarelse af denne.

Etablering af vendeplads
Den etablerede vendeplads er efter administrationens vurdering ikke i strid med lokalplanen, og kan derfor ikke nægtes godkendt. Etablering af vendepladsen kræver ikke tilladelse efter Privatvejsloven.

Ny placering af affaldscontainere
Flytningen af affaldscontainerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens bestemmelser. Såfremt dagrenovationsfolkene gentagne gange konstaterer at containerne er overfyldte, vil der blive opstillet en ekstra container for ejers regning. Til orientering er støj fra indsamling af dagrenovation ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Placeringen af containerne kræver ikke tilladelse efter Privatvejsloven.

Udhus
Det nævnte udhus har ikke givet anledning til henvendelser og er ikke i strid med lokalplanen eller byggelovgivningen.

Lovgrundlag
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013
Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 879 af 26/06/2010
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Affaldsbekendtgørelsen BEK nr 1309 af 18/12/2012
Privatvejsloven LOV nr 1537 af 21/12/2010

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Hulsøvej 15 lllustration af ændrede dispositioner PMU 06.10.2014 sags nr 2014/26034 dok 007
Bilag 2: Hulsøvej 15 Opsamling af diskussionsemner PMU 06.10.2014 sags nr 2014/26034 dok 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der kræves udarbejdet en støjrapport for udeservering,
 2. at tiltræde, at kravet om beplantningsplan frafaldes,
 3. at tiltræde, at etablering af vendeplads i grundens sydvestlige hjørne tages til efterretning i forhold til lokalplanens bestemmelser,
 4. at tiltræde, at den nye placering af affaldscontainerne tages til efterretning i forhold til lokalplanens bestemmelser.

  Beslutning

Taget af dagsordenen.
153. Etablering af 3 lejligheder i eksisterende bygning
012448 - 2014/34083

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Sagen har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde d.05.05.2014 som et projekt med forhøjelse af bygningen og etablering af 4 lejligheder. På baggrund af udvalgets tilbagemeldinger på sagen fra 05.05.2014 har ansøger revideret projektet til nedenstående.

MBC Tegnestue søger på vegne af ejerne af Vesterbrogade 6a, Kim Stryhn og Per Fruergaard, om at indrette 3 lejligheder i tidligere erhvervsejendom. Ejendommen er omfattet af lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte.

Bygningen har tidligere huset Danske Bank i Gilleleje, med betjening af bankens kunder i stueetagen og personalefaciliteter samt kontorlokaler på første sal. Tagetagen er for nuværende ikke udnyttet, men er dog indrettet med et rum, der indenfor de senere år har haft adgang via trappe direkte fra kontorlokalerne på første sal. Det antages at bankens personale har anvendt rummet. Trappen er nu blændet, formodentlig i forbindelse med den seneste renovering af kontorlokalerne. Den resterende del af tagetagen bærer præg af at have været anvendt til loftsrum og tørreloft, men ikke til beboelse.

Ansøgning
Det ansøgte projekt med skriftlig ansøgning er vedlagt som bilag.
Bygningens ydre rammer ændres ikke.
Stueetagen ønskes fortsat anvendt til butikslokaler, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens § 6.5.
Der ønskes indrettet 3 lejligheder, hvoraf de to vil være i to plan, og udnytte loftsrummet.
Indretning af lejligheder på førstesalen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Udnyttelse af tagetagen til beboelse er i strid med lokalplanens § 6.3 og kortbilag 1, der siger, at byggeri langs med Vesterbrogade, fra torvet og mod øst, kun må være i 2 etager uden udnyttet tagetage. Byggeri fra torvet mod vest må være i to etager med udnyttet tagetage.
Adgang til de 3 lejligheder etableres på husets nordside, ud mod Svend Henriksens Vej, som trapper/svalegang med separat indgang til hver enkelt boligenhed. Der er projekteret altaner til de to lejemål i 2 etager, samt en tagterrasse over parkeringsarealet, til den tredje lejlighed.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering af beboere og ejere af Svend Henriksens Vej 2 og 4, samt Vesterbrogade 6b. Der er kommet 2 kommentarer fra Svend Henriksens Vej 2 og 4. Kommentarerne kan ses i Polar, sags nr 2014/34083 dok 013 og 014. Kommentarerne drejer sig hovedsagligt om følgende emner:

Indbliksgener fra altaner og svalegang/trapper.
De hørte naboer mener ikke det er rimeligt, at placere boliger i så højt niveau og med indblik til deres ejendomme.

Arkitektonisk sammenhæng for byområdet som helhed.
De hørte naboer mener, at den projekterede tagterrasse mod Alfavej vil virke skæmmende for området.

Parkeringsforhold/trafikal belastning.
De hørte naboer mener, at der i forvejen er meget trafikeret på Svend Henriksens Vej, og at de ekstra lejligheder vil være med til at øge trafik- og parkeringsbelastningen på Svend Henriksens Vej specifikt, og i Gilleleje centrum som helhed.

Ansøgers kommentarer til naboernes svar
Ansøger fremhæver, at naboerne i Svend Henriksens Vej 2 og 4 stort set kun har parkeringsarealer ud til Svend Henriksens Vej, ikke opholdsarealer. Haverne på Svend Henriksens Vej 2 og 4 ligger begge mod nord. I disse to haver mener ansøger at der er meget mere væsentlige indbliksgener fra både hotel Strand og etagebyggeriet på Alfavej, end fra en eventuel ombygning af Vesterbrogade 6a.

Der indbetales til parkeringsfonden, for de p-pladser der ikke kan tilvejebringes på egen grund.

Administrationens vurdering
De 2 ansøgte altaner og tagterrassen, vurderes at kunne medføre visse indbliksgener hos de nærmeste naboer, specielt i forhaverne ud mod Svend Henriksens Vej. Altanerne der er trukket ind i tagkonstruktionen placeres i en afstand af ca 23 m fra modstående vejskel, og med en udsynshøjde i ca 7,5 meters højde. Tagterrassen ovenpå carporten er placeret ca 8 m fra skel mod Svend Henriksens Vej 2, i en højde af ca 3 m (udsynshøjde ca 4,5 m). Selvom tagterrassen placeres i skel mod Alfavej, vurderes dette forhold ikke at medføre indbliksgener mod Alfavej, da man kun vil have udsigt til torvet. Placering af tagterrassen mod Svend Henriksens Vej kan medføre visse indbliksgener, men ikke mere end det vurderes acceptabelt i et område med huse i flere plan.

Administrationen vurderer ikke, at etablering af 3 lejligheder vil medføre øget trafikbelastning af Svend Henriksens Vej. Vesterbrogade 6a har tidligere været anvendt til bank, hvor både kunder og ansatte kunne køre til i bil, og denne belastning vurderes at have været mindst på højde med den, der eventuelt kan genereres ved indretning til boliger.

Administrationen vurderer, at det ændrede projekt bringer altanerne længere væk fra naboerne ved at trække dem ind i tagfladen, i stedet for at opføre dem udenpå bygningen, og at indbliksgenerne på denne måde minimeres til et acceptabelt niveau for området. Den store tagterrasse over parkeringsarealet er med til at forøge bebyggelsesprocenten. Dens placering mod vejskel mod Alfavej vurderes ikke at medføre gener, men vurderes der i mod at bidrage med liv i bybilledet når den anvendes. Tagterrassens placering i vejskel mod Svend Henriksens Vej vurderes at medføre indbliksgener. Det anbefales derfor, at arealet af tagterrassen begrænses, så den trækkes mindst 2,5 m væk fra vejskel mod Svend Henriksens Vej. Med en sådan placering vil tagterrassen ligeledes overholde bestemmelserne for hævede opholdsarealer i Bygningsreglement BR10 mod Svend Henriksens Vej.

Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013

Økonomi
-

Høring
Der er gennemført naboorientering.

Bilag
Vesterbrogade 6a Ansøgningsmateriale PMU 06.10.2014 Dok nr 2014/34083 017

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der meddeles tilladelse til det ansøgte, på betingelse af, at tagterrassen trækkes 2,5 m væk fra skel mod Svend Henriksens Vej.

  Beslutning

V, S og G stillede ændringsforslag om at tagterrassen begrænses til 4 m fra facaden.

V, S og G (6) stemte for, O (1) stemte imod.
Ændringsforslaget tiltrådt.
154. Nedlæggelse af bolig i sommerhusområde, Begoniavej 7.
004444 - 2014/32028

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Peter Bjerregaard Thomsen søger på vegne af ejer Ole Viggo Bjerregaard Thomsen om at ændre status på sit enfamiliehus til sommerhus og dermed nedlægge en bolig på adressen Begoniavej 7.

Ejendommen er beliggende i sommerhusområde 5.S.01 sommerhusområder ved Smidstrup, Udsholt og Rågeleje. Et helt almindeligt sommerhusområde, hvor ændringen til sommerhus vil passe helt naturligt ind. Ejendommen omkranses af vejene Store Orebjergvej, Anders Nielsens Vej, Begoniavej og Hesselbjergvej.

Ejendommen på 2111 m² består i dag af et enfamiliehus på 257 m² heraf 10 m² erhverv. 201 m² stueetage og 56 m² tagetage. Enfamiliehuset er opført i 1912 og til- og ombygget i 1970.
Derudover er der registreret en garage på 70 m².
Mht. de 10 m² registreret erhverv på ejendommen, er det oplyst fra ansøger, at der ikke har været erhverv i mange år og at boligen fremstår som ren bolig.

Lovgrundlag
Boligreguleringsloven LBK nr 962 af 11/08/2010
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Bilag
Begoniavej 7 PMU 06.10.2014 sags nr 2014/32028 dok nr 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at tiltræde, at der gives tilladelse til at boligen nedlægges.

  Beslutning

Tiltrådt.
155. Ammendrup udstykning, nyt boligområde
030498 - 2014/00958

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Burregruppen spørger på vegne af en potentiel køber, om der kan forventes dispensation fra forbuddet mod etablering af nye naturgasfyr, jf. Varmeforsyningsloven og BR 10, i forbindelse med varmeforsyning af de ca 160 nye boliger i Ammendrup-udstykningen, Ammendrup Bygade.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 106.05, Nyt boligområde syd for Helsinge By. På Plan- og Miljøudvalgets møde d. 03.02.2014 er det besluttet, at give dispensation fra lokalplanens bestemmelser til et revideret projekt, hvor antallet af boliger reduceres fra 200 til ca 160.

Varmeforsyning - lokalplan/kollektiv forsyning
Af lokalplanen fremgår det at:

 • Der skal udarbejdes et projektforslag for varmeforsyningen, som skal godkendes af
  Helsinge Kommune.
 • Lokalplanområdets bebyggelse skal forsynes iht. det godkendte projektforslag.
  Lokalplanen sikrer, at der kan anlægges en mindre varmecentral på fællesareal.


Der har i 2006/ 2007 været udarbejdet et projektforslag for etablering af fjernvarme i området. Projektet viste sig ikke at være rentabelt og Helsinge Fjernvarme havde derfor ingen interesse i at forsyne området. Administrationen har, i forbindelse med den aktuelle ansøgning, været i kontakt med Helsinge Fjernvarme, som kunne oplyse, at det daværende projekt viste sig ikke at være samfundsøkonomisk, men at de gerne vil lave en ny vurdering såfremt der foreligger et nyt- og ændret projekt.

HNG har i 2006/2007 udarbejdet et projekt for forsyning med naturgas, som dog aldrig er endelig vedtaget. Havde Kommunalbestyrelsen inden den 01-01-2013 truffet en endelig beslutning om mulighed for naturgasforsyning, havde det jf BR 10 kap 8.5 stk 8 ikke være nødvendigt at søge om dispensation.

Ansøgningen om dispensation fra forbuddet mod naturgas er sendt i høring hos HMN Naturgas og Helsinge Fjernvarme.

Varmeforsyning - Bygningsreglement BR 10
Da Ammendrup-udstykningen ikke indgår i varmeforsyningsplanen for Gribskov Kommune, er reglerne i Bygningsreglement BR 10 gældende, samtidig med at der er behov for en dispensation fra Varmeforsyningsloven §1, for at kunne imødekomme den ansøgte opvarmningsform.

Ifølge BR 10 kap 8.5.1, stk 6 må der ikke etableres centralvarme med naturgas (fossilt brændstof).

Ifølge BR10 kap 8.5 stk 8 kan der kun meddeles dispensation fra stk. 6, hvis der efter en konkret vurdering er forhold, der gør alternativer til centralvarmekedler beregnet til fyring med naturgas eller fossil olie uegnede ved det konkrete byggeri. Ved dispensation kan kommunalbestyrelsen eksempelvis lægge vægt på, at en eller flere af følgende faktorer gør installation af et alternativ til centralvarmekedler beregnet til fyring med naturgas eller fossilt olie i det konkrete byggeri uegnet:

 • Grundstørrelse.
 • Bygningens placering på grunden.
 • Nabohensyn.
 • Lokale udbygningsplaner for fjernvarme.
 • Bygningens påtænkte anvendelse.


Administrationens vurdering
Grundlæggende er det administrationens vurdering, at en dispensation ligger ud over rammerne som de er udspændt i den generelle vejledning på området, hvoraf det fremgår, at dispensation eksempelvis kan gives, hvor det ikke er fysisk muligt at etablere alternative varmeforsyninger.

I det konkrete tilfælde vil det være muligt at etablere jordvarme, solvarme, solceller, varmepumper etc. Gribskov Kommune har en grøn klimapolitik og Plan- og Miljøudvalget bør derfor forholde sig til, om en dispensation er i overensstemmelse med kommunens mål på klimaområdet. Ønsket om dispensation understøttes dog af dele af Klimapolitikken der bl.a. retter fokus på tilslutning til kollektive energiforsyningsanlæg.

På den anden side er naturgas et fossilt brændstof, der øger udledningen af CO2 sammenlignet med f.eks. jordvarmeanlæg og solceller. Det ansøgte projekt redegør ikke for hvorvidt muligheden for og rentabiliteten af andre opvarmningsformer er afdækket. Administrationen vurderer at det bør undersøges hvorvidt andre opvarmningsformer er mulige, og såfremt det ikke er tilfældet bør der gives en dispensation.

Det bør dog indgå i vurderingen af sagen, at projektet i sin tid er lokalplanlagt og delvist byggemodnet ud fra en forventning om kollektiv varmeforsyning, samt at det måtte forventes denne varmeforsyning ville blive med naturgas, da det ikke viste sig økonomisk rentabelt at etablere fjernvarme i området.

Lovgrundlag
Varmeforsyningsloven (LBK nr. 347 af 17. maj 2005, med senere ændringer)
Lov om planlægning (Planloven) LBK nr. 587 af 27.05.2013, § 43
Byggeloven (LBK nr. 452 af 24. juni 1998, med senere ændringer)
Bygningsreglement BR 10

Økonomi
-

Bilag
Ammendrup Udstykningen Oversigtskort PMU 06.10.2014 2014/00958 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der gives en dispensation på vilkår om at ansøger dokumenterer at andre opvarmningsformer, som nævnt i BR 10, ikke er mulige.

  Beslutning

Tiltrådt.
156. Placering af nyt rense -og slamminiraliseringsanlæg
01.00P00 - 2014/06996

Sagsfremstilling
Sagen omhandler myndighedsbehandlingen af et nyt rense- og slammineraliseringsanlæg centralt placeret i Gribskov Kommune.

Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på udpegning af den bedst egnede placering for dette anlæg og beslutning om at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af det nødvendige plangrundlag.

Baggrund
Gribvand Spildevand A/S ønsker at gennemføre en centralisering af kommunens spildevandsrensning og ønsker derfor at etablere et nyt centralt rense- og slammineraliseringsanlæg. I forbindelse hermed skal en stor del af de eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og omdannes til pumpestationer og bassiner. Der vil på baggrund heraf blive anlagt nye spildevandsledninger fra de gamle renseanlæg til det nye centrale renseanlæg. Fra renseanlægget vil der blive anlagt én havledning, der skal udlede det rensede spildevand til Kattegat. Denne vil erstatte en række ældre og mindre udledninger. Gribvand Spildevand A/S ønsker en placering centralt i kommunen og tættest muligt på havet, da udledningen skal ske til kattegat.

Placeringsmuligheder
Administrationen har undersøgt en række placeringsmuligheder, hvilket fremgår af analysen i bilag 1. Analysen er et opsamlende dokument, hvor alle væsentlige input og hensyn er indarbejdet og afvejet. Her opsummeres i grove træk, hvordan der har været analyseret:

 1. Gribvand Spildevand indsender første anmeldelse med placeringsforslag i Højelt
 2. Gribskov Kommune udarbejder første screening af alternative placeringsmuligheder
 3. På baggrund af input fra borgermødet udarbejdes forskellige analyser
 4. Analyserne samles til en sammenhængende placeringsanalyse.


Placeringsanalysen fremgår af bilag 1. Analysen tager udgangspunkt i retningslinjer for placering af tekniske anlæg som de fremgår af Kommuneplan 2013-25. Analysen omfatter som udgangspunkt hele området mellem Gilleleje og Græsted, Søborg og Blistrup.

En samlet vurdering ud fra retningslinjerne har ledt til udpegningen af et analyseområde, afgrænset af Pårupvejen mod øst, Maglemosen/Bøgebjergvej mod syd og sommerhusbebyggelsen mod nord, som fremgår af bilag 1, figur 6, side 14.

Indenfor det udpegede analyseområde fremstår to områder som de bedst egnede placeringsmuligheder:

 • placering ved genbrugspladsen i Højelt og
 • placering i et område nordvest for Pårup.


Samlet vurderes begge placeringer som egnede og som de bedst egnede, når alle hensyn er afvejet mod hinanden. Valget mellem disse to placeringer er valget mellem fordele og ulemper, der kun vanskeligt lader sig sammenligne direkte. Derfor er det nødvendigt, at udvalg og Byråd overvejer begge placeringer, inden der træffes et politisk valg. For en gennemgang og en samlet vurdering af disse to områder henvises til bilag 1, side 15.

Indenfor de to placeringsmuligheder ved Højelt og i området nordvest for Pårup har Gribvand Spildevand peget på de matrikler, som vurderes bedst egnet til etablering af et nyt renseanlæg, se bilag 2. Administrationen har vurderet matriklerne og har følgende vurderinger:

Placeringsforslag på matrikulært niveau Overordnet placering Vurdering
Del af matrikel 8n; Højelt By, Blistrup (ejer: Gribskov Kommune)
Del af matrikel 7c; Højelt By, Blistrup (ejer: privat)
Del af matrikel 9b; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 9f; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 10a; Alme By, Græsted (ejer: privat)
Højelt Administrationen vurderer, at de foreslåede matrikler er egnede. I forbindelse med planlægningen vil den præcise afgrænsning skulle udformes ud fra de analyser, som er en del af processen det kommende år.
Del af matrikel 5d; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 3h; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Del af matrikel 4a; Pårup By, Græsted (ejer: privat)
Norvest for Pårup Administrationen vurderer, at de foreslåede matrikler er egnede. I forbindelse med planlægningen vil den præcise afgrænsning skulle udformes ud fra de analyser, som er en del af processen det kommende år.


Plangrundlag
Efter byrådet har valgt en placering af det nye renseanlæg vil planlægningen for det pågældende areal kunne indtræde i en mere konkret fase.

Administrationen vurderer, at etablering af et rense- og slammineraliseringsanlæg vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-25 med tilhørende VVM-redegørelse og forudgående indkaldelse af idéer og forslag samt lokalplan, jf Planloven §§11a og b, 13 stk 1-2 og 23c. Endvidere kræves et tillæg til Spildevandsplan 2013-17 for det valgte område og en udledningstilladelse til udledningen i Kattegat.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med den valgte placering med henblik på formel igangsættelse af plangrundlaget på næste møde i udvalget. I forbindelse hermed kan hovedspørgsmålene til idéindkaldelse og principperne for planforslagene behandles.

Tillæg til spildevandsplanen igangsættes i henhold til praksis administrativt og vil blive behandlet i Teknisk Udvalg, når der foreligger et forslag til tillægget.

Overordnet planproces
Planprocessen forventes at strække sig over de kommende 10-12 måneder, og vil blive afsluttet af byrådets vedtagelse af ovenstående plandokumenter, som fastlægger rammerne for det nye anlæg. Man kan ikke udelukke, at processen vil strække sig længere. Det fremhæves, at Byrådet først ved vedtagelsen af ovenstående dokumenter om forventeligt et år skal beslutte om Gribskov Kommune er villig til på baggrund af lokalplanen eller tillæg til spildevandsplan at gennemføre en ekspropriation, hvis ikke der kan opnås enighed om en frivillig handel mellem Gribvand Spildevand og matrikelejerne på den endelige placering.

Skitsen til processen i 2014/15 ser derfor således ud:

Aktivitet Tidspunkt
Indledende screening af området gennemført - starten af 2014
Første borgermøde omkring processen og de foreløbige analyser af placeringer, som fremstod som egnet i den første screening gennemført - maj 2014
Input fra borgermødet bruges
- udvidelse af analyseområdet mod nord
- undersøgelse af flere konkrete forslag til placering i landområde og bynært
- indstilling til valg af placering
maj 2014 - september 2014
Andet borgermøde afholdes på Græsted Kro
- information om placeringsanalyser og planproces
gennemført - oktober 2014
Beslutning om placering og om at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af plangrundlag Byrådsmøde den 27. oktober 2014
Formél igangsættelse af plangrundlag Plan- og Miljøudvalget den 3. november 2014
Planproces indledes med idéindkaldelse november 2014/januar 2015
Analyser og plandokumenter udarbejdes november 2014 - oktober 2015
Kommuneplantillæg med tilhørende VVM, Lokalplan og tillæg til Spildevandsplan forelægges til politisk vedtagelse
*Byrådets villighed til at ekspropriere kan først besluttes i forbindelse med denne vedtagelse af plangrundlaget
vinteren 2015/2016Lovgrundlag

Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013
Lov 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013
BEK nr 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Miljøforhold
Administrationen har vurderet at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse af anlægget.
VVM redegørelsen vil indeholde en Natura-2000 konsekvensvurdering jf. habitabekendtgørelsen §7, idet der med anlægget vil blive udledt renset spildevand i et Natura 2000- område, hvilket Gribskov Kommune har vurderet, kan have en påvirkning.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planerne endvidere screenes for mulige miljøpåvirkninger. Såfremt planernes gennemførelse vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil der skulle udarbejdes en egentlig miljøvurdering med nærmere analyse af den mulige miljøpåvirkning samt hvilke afbødende foranstaltninger, der kan indarbejdes i planerne. En eventuel miljøvurdering vil blive udarbejdet som en del af VVM-redegørelsen.

Høring
Indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget sker med fastsættelse af en frist for afgivelse af idéer og forslag. Idet der er tale om et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal høringsfristen fastsættes til mindst 8 uger, jf. Planloven §11 g, stk 2, §22 a og §23 c samt jf. Bekendtgørelse nr 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 4.

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-25 og forslag til lokalplan skal forelægges til offentlig høring i mindst 8 uger, jf. Planloven §24.

Såfremt der skal udarbejdes en miljøvurdering skal denne forelægges offentligt i mindst 8 uger sammen med planforslagene, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §8.

Bilag
Bilag 1 (PMU 06.10.2014): Nyt renseanlæg. Analyse af placeringsmuligheder Dok. nr. 2014/06996 005
Bilag 2 (PMU 06.10.2014): Gribvand Spildevands forslag til placeringer på matrikulært niveau Dok. nr. 2014/06996 006

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at vælge mellem to placeringer for det nye rense -og slamminiraliseringsanlæg:
  a) ved genbrugsplads Højelt, indeholdende dele af matriklerne 8n, 7c, 9b, 9f og 10a,
  b) nordvest for Pårup, indeholdende dele af matriklerne 5d, 3h og 4a,
 2. at arbejde videre med den valgte placering med henblik på igangsættelse af plangrundlaget, jf sagsfremstilling. Det indarbejdes, at plangrundlaget vil fungere som ekspropriationsgrundlag, såfremt bygherren Gribvand Spildevand og matrikelejerne på den valgte placering ikke kan blive enige om en frivillig aftale.

  Beslutning

1 a) Tiltrådt.
1 b) Udgår
2. Tiltrådt.

Jannich Petersen deltog ikke pga. inhabilitet.

Efterretningssager

157. Møde med Helsinge Realskole vedr. støj fra legepladsen.
023362 - 2011/03144

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget til orientering.

Fungerende udvalgsformand Susan Kjeldgaard og næstformand Jannich Petersen deltog sammen med administrationen i et møde med Helsinge Realskole onsdag den 17. september 2014.

Mødet var kommet i stand på baggrund af udvalgets beslutning den 8. september 2014. Ved mødet drøftedes situationen med støjproblemer på baggrund af spørgsmålene i Byrådets spørgetid og man så på forholdene på stedet.

Realskolen ved skoleleder Jeppe Tobberup oplyser, at skolen har opført en del af det plankeværk der er beskrevet i lokalplanen, samt at skolen har til hensigt at opføre resten af plankeværket, i det omfang naboerne vil acceptere dette, da plankeværket kommer til at stå i skel og opførelsen forudsætter, at de gamle hegn fjernes.

Jeppe Tobberup oplyste endvidere, at skolen på sigt vil opføre et udhus mod naboejendommen, hvilket vil bidrage til at skabe lidt afstand mellem skellene og børnenes leg.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.
158. Lokaløkonomisk analyse - Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
24.05G00 - 2014/33456

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på en præsentation af samt orientering om resultaterne af den lokaløkonomiske analyse af Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for Gribskov Kommune.

Arbejdet med analysen blev igangsat 1. september. COWI har i samarbejde med administrationen udarbejdet analysen.

Resultatet af analysen er behandlet på Vækstudvalgets møde den 17. september 2014 til drøftelse med henblik på at Vækstudvalget tager analysen til efterretning.

En konsulent fra COWI vil præsentere resultaterne af analysen på mødet.

Lovgrundlag
Lov om Nationalparker, lov nr. 533 af 6. juni 2007.
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6 § 13, LBK nr 1715 af 16/12/2010.

Økonomi
-

Miljøforhold
.

Bilag
Bilag 1: Lokaløkonomisk analyse Nationalpark Kongernes Nordsjælland 1. udkast Dok. nr. 2014/33456 013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage resultatet af analysen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.
159. Klager over landzonetilladelse til jordvold på Saxegård Skydebane - TILLÆGSDAGSORDEN
013220 - 2014/18435

Sagsfremstilling
Sagen forelægge Plan- og Miljøudvalget til efterretning.

Redegørelse for sagen
Gribskov Kommune har den 05.09.2014 givet landzonetilladelse til en jordvold på Saxegård Skydebane, som skulle fungere som kuglefang i forbindelse med skydning med jagtrifler. Landzonetilladelsen er givet på baggrund af en henvendelse fra Skydebaneforeningen Nordsjælland. Henvendelsen er oprindeligt indgået til kommunens miljøafdeling med henblik på at opnå tilladelse i henhold til den eksisterende miljøgodkendelse for skydebanen, se mere herom nedenfor.

Ønsket om skydning med jagtrifler indeholdt et ønske om etablering af en jordvold 100 m ude på banen med en højde på ca. 0,5 m over terræn men med fjernelse af jord ned til ca. 3,5 m dybde foran jordvolden. Etablering af jordvolden kræver en landzonetilladelse.

I forbindelse med sagsbehandlingen, er den miljømæssige side af sagen blevet inddraget, som jf. nedenstående indebærer en vurdering af, at den ansøgte aktivitet kunne rummes indenfor den eksisterende miljøgodkendelse. Administrationen har på baggrund heraf, samt en vurdering af, at jordvolden rent landskabeligt kunne indpasses uden væsentlige visuelle indvirkninger, vurderet, at der kunne gives en landzonetilladelse, og at forudgående naboorientering ikke var nødvendig.

Efter offentliggørelsen af landzonetilladelsen gælder der en klagefrist på fire uger, som således udløb fredag den 03.10.2014. Kommunen har i denne periode modtaget tre henvendelser:
- en indsigelse fra Foreningen for en miljøvenlig skydebanepolitik i Gribskov Kommune,
- en henvendelse fra Søborggård Hestecenter,
- samt efterfølgende (indgået 02.10.2014) en samlet klage til Natur- og Miljøklagenævnet fra 11 naboer, hvorunder også Søborggård Hestecenter er medunderskriver. Klagen er desuden videresendt i en mail til kommunen af Poul Erik Jørgensen fra Foreningen for en miljøvenlig skydebanepolitik i Gribskov Kommune.

Henvendelserne/klagerne går opsummeret hovedsageligt på bekymring for øgede støjgener samt diverse fejl i kommunens sagsbehandling. Der vil i forbindelse med kommende forelæggelser af sagen for udvalget blive redegjort nærmere for indholdet heraf.

Alle henvendelser er sendt til ansøger, som samtidig er blevet pålagt ikke at påbegynde etablering af jordvolden før der måtte foreligge en endelig afgørelse.

Vurdering af hvorvidt der skal laves et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse på Saxegård Skydebane, Ålekistevej 35, Gilleleje
Der er på Saxegård skydebane ansøgt om at anvende jagtrifler, der overholder de miljøgodkendte skydetider samt kaliberbegrænsningen angivet i våbenklasse 3 (og derved støjbegrænsningen) for den allerede gældende miljøgodkendelse. Der graves et kuglefang 100 meter ude på 200 meter banen.

Miljøstyrelsens kommentarer:
Gribskov Kommune har den 7. maj 2014 talt med Jesper Mogensen (JM), Miljøstyrelsen vedr. støj og Saxegård Skydebane. JM mener ikke, at en vold ude på 200 meter banen vil forværre støjen. Støjen vurderes altså, at være den samme som hidtil. Med hensyn til kildestyrken vurderer Miljøstyrelsen, at såfremt der fortsat anvendes samme våbentype, som der er givet tilladelse til i den eksisterende miljøgodkendelse, vil den påtænkte ændring ikke kræve en ændring af miljøgodkendelsen.

Saxegård Skydebanens kommentarer:
Per Munk, Saxegård Skydebane har den 2. september 2014 vertificeret at indskydning af jagtrifler vil overholde den nuværende miljøgodkendelse dvs.

 • Overholde den nuværende miljøgodkendelses kaliberbegrænsning på 7,62mm
 • Overholde den nuværende støjgrænse på 75dB, som også de nuværende skydninger gør det – og yderligere arbejde på øget anvendelse af lyddæmper
 • Overholde de i miljøgodkendelsen angivne skydetider for Saxegård Skydebane


Kommunens vurdering:
I den gældende Miljøgodkendelse er anført: "På 200m banen må der anvendes Våbenklasse 3 (skytteforeningsgevær) eller våben, der udsender mindre støj", hvorfor Gribskov Kommune vurderer, at der kan anvendes rifler svarende til våbenklasse 3 rifler eller mindre.

Visse ændringer kan foretages på en listevirksomhed uden, at det medfører miljøgodkendelsespligt. I den konkrete sag ønskes der, at der kan indskydes jagtrifler på 200 meter banen. Der vil blive etableret en jordvold til kuglefang 100 meter ude på 200 meter banen. Selve skydetidspunkter og våbenklasser er uændrede. Gribskov Kommune har i henhold til landzonetilladelsen vurderet, at jordvolden kan indpasses på ejendommen uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og ejendommens øvrige bygninger. Der er miljøgodkendelsespligt, hvis en listevirksomhed ønsker at udvide eller foretage bygnings- eller driftsmæssige ændringer, som indebærer forøget forurening i forhold til det, der allerede er miljøgodkendt. Gribskov Kommune har som miljømyndighed kompetencen til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og afgøre, hvorvidt den påtænkte ændring udløser miljøgodkendelsespligt. Gribskov Kommune har foretaget en helhedsvurdering af virksomhedens anlæg, indretninger, produktion m.v. På denne baggrund er det Gribskov Kommunes vurdering, at der ikke vil blive foretaget bygnings-eller driftsmæssige ændringer, som indebærer øget forurening i forhold til det, der allerede er godkendt. Den nye ændring kan altså rummes inden for den eksisterende miljøgodkendelse. Den eksisterende miljøgodkendelses vilkår og grænseværdier for forurening udgør rammerne for virksomhedens fortsatte lovlige drift.

Det videre sagsforløb
På baggrund af den indkomne klage til Natur- og Miljøklagenævnet samt de to øvrige henvendelser vil sagen nu blive revurderet med henblik på enten fastholdelse af landzonetilladelsen, eventuelt på nye vilkår, eller afslag på det ansøgte. Ved revurdering starter sagen reelt forfra, herunder givetvis med naboorientering som led i nærmere afdækning af indholdet i de indkomne klager.

Denne nærmere vurdering vil blive forelagt udvalget på udvalgsmødet den 03.11.2014.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 669 af 18.06.2014

Økonomi
-

Miljøforhold
Se sagsfremstilling.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Tiltrådt.


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
04:50 PM