Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 11-08-2014

Mandag den 11-08-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
97 3. budgetopfølgning 2014 - Det Tekniske Område
98 Budget 2015-2018 Plan- og Miljøudvalgets indledende drøftelser
99 Planstrategi 2015: tilrettelæggelse af den indledende afklaringsfase
100 Bosætningsstrategisk tiltag: Nybyggerne
101 Nyt renseanlæg. Proces frem til placeringsbeslutning
102 Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende lokalplanrevision
103 Igangsættelse af lokalplan: Sommerhusområde syd for Strandhøjgård
104 Dispensation fra Lokalplan 15.31. Anvendelse af Stejlepladsen i Gilleleje.
105 Boserupvej 13 C, landzonesag: lovliggørelse af husstandsvindmølle
106 Krigsagervej 24, landzonesag: Antennemast til mobiltelefoni
107 Bækkebrovej 27A, landzonesag: Anvendelse af eksisterende (uregistreret) bygning til fritidsbolig
108 Grøn Uge 2015
109 Genforhandling af Klimakommuneaftale for Gribskov Kommune
110 Ansøgning til Klimapulje 2014: Foreningen Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune (Tidligere Investeringspuljen 2014)
111 Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument
112 Landsbypulje 2014 - Pometet i Ramløse
113 Landsbypuljen 2014 - Aktiviteter ved Pibe Mølle
114 Landsbypulje 2014 - Støttepunkt for udeliv
115 Landsbypulje 2014 - Farmers Marked
116 Landsbypuljen 2014: Etablering af Valby Tingsted
117 Landsbypulje 2014: Laugø og fremtiden
118 Landsbypulje 2014 - Vejby: En by med udsigt
119 Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
120 Landsbypulje 2014: Renovering og fornyelse af Ramløse gadekær
121 Landsbypulje 2014 - etablering og drift af hjemmesider
123 Stier- igangsættelse af arbejdet med at skabe og synliggøre sammenhængende stinet


Efterretningssager
122 Områdefornyelse i Græsted - orientering om status og det fremadrettede sigte

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
-

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
- Morten Ulrik Jørgensen orienterede om kommende sager vedr. skilte/facade ved I LOV IT i Gilleleje. Administrationen gav status.
- Brian Lyck Jørgensen spurgte til udstykningssag på Henriksensvej i Tisvildeleje.
- Brian Lysk Jørgensen spurgte til byggedag på Svejåsen. Administrationen orienterede om natur og Miljøklagevævnets afgørelse, hvor der ses bort fra servitut.
- Administrationen efterlyser dato for borgermøde i Tisvilde vedr. antenne, som blev fastsat til den 3. sep. 2014
- Administrationen orienterede om forløb vedr. Den røde tomat i Tisvilde.
- Administrationen orienterede om stigende sagsmængder på byggesagsbehandling, matrikulæresager og landzone.
- Administrationen orienterede om sagsbehandling vedr. Pylon i Blistrup
- Administrationen orienterede om p-plads ved Dronningmølle station





Åbne

97. 3. budgetopfølgning 2014 - Det Tekniske Område
00.32Ø00 - 2014/19989

Sagsfremstilling
I dette dagsordenspunkt forelægges 3. budgetopfølgning 2014 for Det Tekniske Område, som efterfølgende indgår i den samlede opfølgning for hele Gribskov Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet.

Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for budgetopfølgningerne.

Formålet med budgetopfølgningerne er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af udviklingen og det forventede resultat på de enkelte resultatansvarlige enheder/områder i Gribskov Kommune. Budgetopfølgningerne formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne politiske, økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

I
2014 udarbejdes 4 årlige budgetopfølgninger efter følgende plan:

1. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i februar
2. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i maj
3. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i august
4. budgetopfølgning forelægges på fagudvalgsmøder i november

Der vil som hovedregel primært blive ansøgt om bevillingsændringer i BO1 og BO4. I de øvrige budgetopfølgninger vil der ske en beskrivelse af de områder, hvor der er forhold, der peger på budgetafvigelser. Men der kan være undtagelser - f.eks. hvis der kommer helt nye opgaver til eller hvis der sker en ændret organisering af de eksisterende opgaver.

Denne budgetopfølgning sammenfatter således de overordnede forventninger til årets resultat. Der vil i forhold til de kommende budgetopfølgninger blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og eventuelle råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af evt. udfordringer, således at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2014.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

 • Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
 • Fortsat fokus på de forhold der kom op i de første BO, på forhold der er kommet op som følge af årets kommuneaftale samt evt. andre ændringer i forudsætninger eller andet.
 • Denne budgetopfølgning er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved budgetopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2015-2018.


Opfølgning på budgetaftale 2014-2017

Budgetopfølgningen indeholder en opfølgning på de aftaleelementer, der blev vedtaget med budgetaftalen 2014-2017. Det sker i selve sagsfremstillingen en kort beskrivelse af aftaleelementerne på dette område, af hvordan der arbejdes med elementerne og af hvor langt man er kommet ift. implementering af aftalerne. Beskrivelserne bliver yderligere uddybet i det vedlagte bilag 1.

Såfremt det enkelte udvalg ønsker øvrige relevante vurderinger end dem, der fremgår af selve sagsfremstillingen, vil disse fremgå af et evt. bilag 2.

Generel bemærkning til overførsler og vedtaget budget

I budgetopfølgningens korrigerede budget er kun medtaget de overførsler, der er overført til konkrete og planlagte aktiviteter i 2014.

Derudover vil der være en række overførsler til vores virksomheder (skoler, daginstitutioner, sociale institutioner mv.), hvor der er automatisk overførselsadgang, her vil overførslerne typisk gå igen år efter år. Disse overførsler giver et ”sløret” billede af rammen, fordi de overførte beløb mellem årene er forholdsvis konstante, og de er derfor ikke medtaget i budgetopfølgningens korrigerede budget.

Det vedtagne budget indeholder de ændringer der er resultatet af ændringen af styrelsesvedtægten, ændringerne som følge af samling af ejendomsudgifterne under ØU samt ændrede rammer på Arbejdsmarkedsområdet.

1. Samlet konklusion:
På det Tekniske Område er forventningen til regnskab 2014 et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. svarende til 2,3 pct., hvilket er en budgetafvigelse, der skal ses i lyset af de nedenfor angivne forudsætninger og opmærksomhedspunkter.

Til opgørelsen af forventet regnskab 2014 på det Tekniske Område er det væsentligt at knytte følgende overordnede forudsætninger og opmærksomhedspunkter:• Det gennemførte udbud på vejområdet forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2014. Beløbet er medtaget i BO3 og udviklingen vil løbende blive fulgt for at sikre realiseringen af denne gevinst.
• Der er i budget 2014 kun indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2014 til Gribvand A/S, medens der fortsat udestår en afregning for 2012 og afregning for 2013 på i alt ca. 15 mio. kr., der ikke er indeholdt i 2014 budgettet.
Belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, forventes at give et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, beløbet er indeholdt i BO3 idet det bl.a. forventes dækket via tilbage holdenhed på andre opgaver indenfor området.
• Der er hverken i budget 2014 eller BO3 medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.
• Al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i forbindelse med BO1, blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under det Tekniske Område under kollektiv trafik og kørsel. Skole-, syge- og handicapkørsel kommer i udbud i løbet af 2014, med den mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf, hvilket der ikke er taget højde for i denne budgetopfølgning.
• Der er hverken i budget 2014 eller BO3 medtaget omkostningerne til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr.

2. Budgetopfølgningens grundlag:
I de følgende delafsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået nærmere for hvert af udgiftsområderne på det Tekniske Område.

2.1 Veje
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Veje:



Som det fremgår af illustrationen forventes forbruget indenfor vejområdet at blive 1,5 mio. kr. lavere, som følge af gennemførelsen af en ny entreprise på vejområdet i 2014. Beløbet forventes i 2015 at være på ca. 2,5 mio. kr.

Gennemførelsen af projektet for overførsel af belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen, er sat i bero. Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på belysningsudgiften på ca. 1,6 mio. kr. Dette merforbrug vil dels blive dækket af en overførsel på 1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, dels via generel tilbage holdenhed indenfor området.

Der er i budget 2014 indeholdt afregning af vejafvandingsbidrag for 2014 til Gribvand A/S på i alt kr. 3,4 mio. kr., medens der fortsat udestår en afregning for 2012 og en afregning for 2013 på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke er indeholdt i 2014 budgettet. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi har modtaget et udkast til kendelse til Stoplovsafgørelse fra Forsyningssekretariatet for 2012. Hertil kommer at vi sammen med en række andre kommuner via advokatfirmaet Horten, forsøger at blive omfattet af en suspensionsaftale med mulighed for at blive fritaget for vejbidrag for årene 2007-2011.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkter med relation til vejområdet, "Serviceudvidelse – Vej og park" og "Serviceudvidelse - Beredskabet" opfølgningen på disse er vist i bilag 1.

2.2 Grønne områder
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Grønne områder:



Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. at blive overholdt.

2.3 Vand
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Vand.



Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 10,2 mio. kr. at blive overholdt idet de overførte beløb fra 2013 til 2014, vil blive anvendte til hhv. udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og projektet for TV-inspektion af offentlige rørlagte vandløb.

Det skal bemærkes, at der i BO3 ikke er medtaget omkostningerne til et varslet sagsanlæg vedr. kommunens medvirken til kystsikring ved Klitgården på ca. 6,3 mio. kr.

2.4 Kollektiv trafik
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Kollektivtrafik.



Udgifterne til al kørsel vedr. skole-, syge- og handicapkørsel er i 2014 blevet flyttet fra hhv. Social- og sundhedsudvalgets budget og Børneudvalgets budget, for at blive samlet under kollektiv trafik med i alt 25,9 mio. kr. Dette vil komme i udbud i løbet af 2014, med den evt. mer- hhv. mindreudgift der kan komme heraf.

Af det korrigerede budget på busdrift på 25,8 mio. kr. forventes der fortsat ligesom ved BO2 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Idet vi har modtaget en tilbagebetaling fra Movia vedr. 2012 på i alt 3,6 mio. kr, hvor en del af midlerne vil blive anvendt til stoppesteder.

2.5 Trafiksikkerhed
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Trafiksikkerhed.



Som det fremgår af illustrationen forventes det korrigerede budget på 0,9 mio. kr at blive overholdt.

2.6 Plan & Byg
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Plan & Byg.



Forøgelsen på 1,4 mio. kr. fra vedtaget til korrigeret budget, skyldes at kommunen for årene 2013 - 2015 har modtaget DUT midler på 0,5 mio. kr. årligt til udarbejdelse af planer for Grøn Vækst (vandplaner), samt 0,3 mio. kr. årligt til Natura 2000-handler planer. Endvidere blev der i forbindelse med BO2 foretaget en korrektion af lønsummen indenfor området på 0,6 mio. kr. således at denne kom på niveau med 2013-lønsummen.

Det skal bemærkes, at der i BO3 ikke er medtaget omkostningerne til en mulig erstatning vedr. jordforureningssag ved Klokkerskoven på ca. 2,5 mio. kr.

I budgetaftale 2014-2017, er der følgende punkt med relation Plan & Byg området, Klimatiltag opfølgningen på dette punkt er vist i bilag 1.

2.7 Beredskab
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgninger på Beredskab.




Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til korrigerede budget at blive overholdt.

2.8 Forsyning
Herunder er illustreret udviklingen i forventningerne til regnskab 2014 i løbet af årets budgetopfølgningen på Forsyning.



Som det fremgår af illustrationen forventes udgifterne i forhold til såvel korrigerede budget som BO1 og BO2, at blive overholdt. Idet det skal nævnes, at pilotprojekt med nedgravet dagsrenovationsbeholdere ved Græsted park på i alt 0,5 mio. kr. forventes indeholdt i det eksisterende budget.



Som det fremgår af illustrationen er der sket en forøgelse fra det vedtagne budget til det korrigeret budget med 4,9 mio. kr. som følge af, at der er overført 4,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 til gennemførelse af dels det planlagte anlæg, der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, dels gennemførelsen af projektet nedsænkede containere.

Mellemværendet på forsyningsområdet pr. 31.12.2013 kr. var på -24,7 mio. kr., dette forventes at være på -9,0 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Det skal nævnes, at anlægsprojektet investering i nye affaldssystemer på i alt 8,75 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. forventes anvendt i 2014, ikke med medtaget i BO3.


3. Tillægsbevillinger og omplaceringer:
I forbindelse med denne 3. budgetopfølgning ønskes der overført 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af reduceret omkostninger i forbindelse med den ny indgået entreprise på veje området.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014 (budgetopfølgning besluttet af Byrådet)

Økonomi
Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen foretager ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.




Bilag

 1. Budgetopfølgning på budgetaftalens elementer for det tekniske område (Dok.nr. 2014/19989 008)



Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetopfølgning 3 for Det Tekniske Område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
Ramme
Omplace- ringer
i kr.
Tillægsbe- villinger
i kr.
Veje
-1.500.000

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme
2015
2016
2017
2018
Veje
-2.456.000
-2.456.000
-2.456.000
-2.456.000



Beslutning

1-3. Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




98. Budget 2015-2018 Plan- og Miljøudvalgets indledende drøftelser
00.30S00 - 2014/24266

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at påbegynde drøftelserne ift. den videre budgetproces.

Baggrund
Formålet med dette punkt er, at Plan- og Miljøudvalget får mulighed for at starte de indledende drøftelser om udvalgets prioriteringer m.v. vedr. budget 2015-2018 forud for udvalgets budgetmøde i september.

Dette vil ligeledes danne afsættet for udvalget ift. Byrådets kommende budgetseminar d. 21 og 22. august og Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling h.h.v. den 25. august og 1. september. Dette vil dernæst blive videreført på udvalgets mere konkrete drøftelser på budgetmøde d. 8. september.

Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-

Bilag
Er tidligere udsendt til Byrådet d. 26.06.2014:

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance (Dok.nr. 2014/24266 002)

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Borgmesterens forhandlingsoplæg (Dok. nr. 2014/24266 003) og prioriteringskatalog (Dok. nr. 2014/24266 004)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at beslutte at lade drøftelserne indgå i den videre budgetproces.



Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




99. Planstrategi 2015: tilrettelæggelse af den indledende afklaringsfase
01.02P00 - 2014/12632

Sagsfremstilling
Planstrategien udgør den overordnede strategi, som er omdrejningspunkt for kommunens udvikling og planlægning.

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommuneplanlægning og samordning af planlægningsopgaver, mens Plan-og Miljøudvalget har ansvaret for udarbejdelse af selve kommuneplanen og traditionelt har ageret som den praktiske tovholder for udarbejdelse af planstrategien.

Arbejdet med planstrategien blev forelagt Plan- og Miljøudvalget den 02-06-2014 og formelt igangsat af Økonomiudvalget den 16-06.2014. I den forbindelse blev det besluttet, at der frem til oktober 2014 arbejdes med at fastlægge hvilke temaer der skal indgå i Planstrategi 2015, proces herfor (inkl. ekstern inddragelse) og hvordan det videre arbejde med temaerne forankres i den politiske udvalgsstruktur. Herefter kan det egentlige arbejde med udformning af strategien igangsættes, således at strategien kan fremlægges offentligt mindst 8 uger omkring 2./3. kvartal 2015.

Sagen forelægges nu Plan- og Miljøudvalget med henblik på at forberede den første fase af arbejdet frem mod oktober 2014.

Administrationen giver inputs på mødet til udvalgets drøftelser om hvordan udvalget ønsker at arbejdet tilrettelægges.

Overblik over afklaringsfasen (som besluttet af Økonomiudvalget 16-06-2014)

Opgave
Ansvarlig
august: Forberede oplæg til drøftelser i de politiske udvalg Plan- og Miljøudvalget
september: Fagudvalg, temaudvalg og Økonomiudvalg foreslår mulige temaer Plan- og Miljøudvalget (facilitator)
september/oktober: Drøfte forslag til temaer og prioritering af disse på tværs i Byrådet Plan- og Miljøudvalget (facilitator)
oktober: Fastlægge endelige temaer for strategien, proces for udarbejdelsen, samt arbejdsfordeling mellem udvalg Økonomiudvalget (på baggrund af anbefaling fra Plan- og Miljøudvalget)
fra oktober frem: Udarbejde strategi



Lovgrundlag
Lov om Planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013, § 23a (om planstrategi) og §33a (om Lokal Agenda 21)

Økonomi
Der er pt ikke afsat midler målrettet udarbejdelse af Planstrategi 2015.
Behov for midler vil blive belyst i forbindelse med afklaringsprocessen der forløber frem til oktober 2014.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at afgive bemærkninger til tilrettelæggelsen af afklaringsfasen.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Susan Kjeldgaard




100. Bosætningsstrategisk tiltag: Nybyggerne
01.11G00 - 2014/16518

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges parallelt for Plan- og Miljøudvalget (den 11. august 2014) og for Vækstudvalget (18. august 2014) med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at igangsætte det bosætningsstrategiske tiltag, Nybyggerne i fase 1, forundersøgelse.

Plan- og Miljøudvalgets arbejdet med bosætning kobler sig bl.a. sammen med Planstrategi 2008, hvori et af initiativerne er, "... at undersøge fremtidens boligbehov i kommunen og hvordan disse kan imødekommes, så vi skaber gode rammer for en boligudvikling, der svarer til fremtidens behov" og "Vi støtter op om markedsføringsstrategier, der kan tiltrække flere børnefamilier".

Vækstudvalget afgiver deres perspektiver vedrørende vækst under overskriften 'Vækst for Velfærd' med afsæt i udvalgets fokus på at understøtte rammerne omkring et godt og trygt familieliv i Gribskov Kommune.

Når teltpælene rykkes op
Kigger man på bosætning, viser forskning, at der er en meget stor grad af stabilitet i befolkningens bosættelse, og at det er relativt sjældent, at familier flytter bopæl og arbejdsplads til andre dele af landet. Desuden er befolkningen sjældent tilbøjelig til at forlade det lokalområde og især den region, som man bor i (Kilde: .SBi 2010: 12: Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager. (2010)).

Dette ses også ud af tallene, hvor hver fjerde flytning i Danmark sker indenfor samme mindre by eller sogn, og to ud af tre flytninger er på afstande, der er mindre end 10 km. Med andre ord er flytninger i høj grad lokale fænomener.

Flytninger er ofte forbundet med arbejdsskift. For 80% af de beskæftigede, som flytter mere end 20 km, gælder det at der samtidigt sker et arbejsskift. Men samtidig viser undersøgelsen også, at det ofte er bostedet, der vælges først og at man derefter vælger at finde nyt arbejde eller pendle til det gamle arbejde. Generelt er der i befolkningen villighed til at pendle langt. Det gælder særligt for dem, der ønsker at flytte fra større byer ud i mindre urbaniserede områder.

Forhold, der motiverer mennesker til at flytte, er at man ikke kan få tilfredsstillet sine præferencer for arbejdsmuligheder og for boligen. Derimod er stedstilknytningen, dvs. det forhold at mange mennesker på forskellige måder er knyttet til enten deres arbejdssted, deres bolig eller til boligens omgivelser og lokalisering, en væsentlig årsag til at man ikke flytter. Derimod kan pendling eller øget pendling blive en konsekvens. En pointe er her, at befolkningen som regel ikke flytter til en kommune men til et sted - som så ligger i en kommune uden det er kommunen som sådan, der har den afgørende tiltrækningskraft.

Undersøgelsen har også fokus på selve boligen og præferencer koblet til den. Og her er det især en ejerbolig i enfamiliehuse, som unge, midaldrende par og børnefamilier er mest interesserede i.

Gribskov Kommune og bosætningsstrategi
Kigger man på Gribskov Kommune består boligmassen af ca. 80% parcelhuse, 16% rækkehuse og ca. 4% lejligheder. Gribskov Kommune har med andre ord en boligmasse, som er efterspurgt. Og det har mange andre kommuner også, samtidigt med at det forholdsvis ensartede boligudbud kan gøre det vanskeligt at tiltrække nogle potentielle tilflyttere, der ønsker et andet boligtilbud.

Ligeledes er der en række samfundsudviklinger, der har eller i nær fremtid vil få betydning for hvordan vi ønsker at bo og hvilke krav, der er til selve boligen. Tænketanken 'Byen 2025' peger i deres rapport ('Fællesskaber i forandring', Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014) på en øget globalisering, ændret erhvervsstruktur, urban vækst med tilflytning fra land mod de større byer og nødvendigheden af at begrænse ressourceforbruget, som afgørende samfundsudviklinger.

Samtidig og som en del af ovenstående samfundsudviklinger er familiemønstre og livsformer under omdannelse. I kølvandet på det opstår der nye fællesskaber og måder at bo på, hvilket sammen med ovenstående samfundsdynamikker gør, at tænketanken konkluderer at "...tiden er moden til nye typer fællesskabsboliger".

Temaudvalget 'Attraktiv Kommune' har ligeledes arbejdet med muligheden for etablering af fællesskaber og bosætning. Udvalget kom med en vurdering af, at der er et marked for etablering af fællesskabsorienterede boliger. På baggrund af arbejdet anbefalede Temaudvalget, at arbejdet med etablering af fællesskabsorienterede boliger understøttes ved at opstille mål og rammer for, hvordan kommunen kan stille sig hjælpsomt til rådighed.

Fokuseret bosætningsstrategi med Nybyggerne
Firmaet 11CityDesign har henvendt sig til Gribskov Kommune med deres koncept 'Nybyggerne'. Nybyggerne er et konkret eksempel på et fokuseret bosætningstiltag, der udmunder i en reel bosætning af borgere.

Grundideen bag konceptet er, at der findes ca 100 potentielle nybyggefamilier, hvilket svarer til et mål på 25 familier/par/enlige, der vælger at købe hus og bosætte sig i det boligområde som projektet udvikler. Erfaringen fra andre kommuner, hvor Nybyggerne er anvendt, er, at der vil være tale om både nye borgere og borgere, der flytter internt i kommunen og derfor tilbydes et relevant bolig-alternativ i kommunen og ikke udenfor Gribskov Kommune.

Nybyggerne startes op med en forundersøgelse (fase 1), hvori Helsinge, Græsted og Gilleleje undersøges som potentielle byer, hvor Nybyggerne kan igangsættes. I forundersøgelsen kontaktes erhvervslivet, idet målet er, at erhvervslivet er en aktiv spiller i projektet. Erhvervslivet har dels medarbejdere, der pendler ind i kommunen, dels er der en fordel for erhvervslivet i at have gode medarbejdere, der bor tæt på deres arbejdsplads. Også andre aktører kan blive aktive medspillere i projektet som eksempelvis kultur- og foreningslivet i kommunen. Dette afdækkes i forundersøgelsen.

I projektets næste fase - markedsføringskampagnen - udvælges en af de tre byer som 'nybygger-by' på baggrund af forundersøgelsens byanalyser. For alle tre byer gælder, at analyserne under alle omstændigheder vil kunne bruges i som understøttelse af eksempelvis arbejdet med 'Hellere Helsinge', Græsted Områdefornyelse og et bredere arbejde med Gillelejes fremtidige udvikling.

Desuden rekrutteres bruttogruppen på 100 potentielle nybyggere, der er interesserede i at følge projektet og ikke mindst også deltage i udviklingen af det. Nybyggergruppen vil i den sidste projektfase komme igennem en række workshops, hvor de arbejder med hvordan deres fremtidige bolig skal se ud, være bæredygtig, invitere til fællesskab mm sammen med deres fremtidige naboer. Denne proces vil blive mere og mere konkretiseret hvor endemålet er indgåelse af aftaler om køb af bolig. Målet er at 25 nybyggere (familier/par/enlige) bliver nybyggere i Gribskov Kommune.

Tidsplan for projektet er, at forundersøgelsen vil tage ca 3 måneder, markedsføringsfasen ca 6 måneder og det samlede projekt 24 til 36 måneder.

Som overordnede principper arbejder projektet med bæredygtigt byggeri, genanvendte materialer, lavt forbrug (el- og varmeforbrug samt regnvandsopsamling), mulighed for fællesskab og fællesfaciliteter i bebyggelsen, højt arkitektonisk kvalitet samt at rådgivning og håndværker-arbejdet har en lokal tilknytning i videst muligt omfang.

Næstved Kommune har igangsæt et Nybyggerne-projekt. Projektet blev igangsat med afsæt i 11CityDesigns koncept, hvor 11CityDesign gennemførte fase 1 (forundersøgelse) og var således med til at skabe rammerne omkring projektet. Efterfølgende har Næstved Kommune drevet projektet som den del af deres Center for Bæredygtigt Byggeri.

Status for projektet er, at en lokalplan er i høring, og at de har afholdt en arkitektkonkurrence. Der har været stor opmærksomhed omkring konkurrencen, hvor Henning Larsen Architects og Lendager Arkitekter har udviklet to boliger. Der er en god interesse i projektet fra potentielle nybyggere idet de to huse, der vandt arkitektkonkurrencen, er et anderledes bud på en bolig både ifht. bæredygtigheds- som fællesskabsaspekter set i forhold til parcelhusområder, som kommunen også har et stort udbud af.


Lovgrundlag
-

Økonomi
En forundersøgelse forventes at koste 213.000 kr. Administrationen indstiller, at udgiften finansieres af puljen til Strategisk byudvikling.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at igangsætte fase 1, forundersøgelse, i projektet 'Nybyggerne',
 2. at bevillige 213.000 kroner til projektet, finansieret af puljen til strategisk byudvikling.

  Beslutning



1-2. Tiltrådt, idet undersøgelsesområdet ønskes bredt ud så eks. Blistrup og Ramløse medtages.

Fraværende: Susan Kjeldgaard




101. Nyt renseanlæg. Proces frem til placeringsbeslutning
01.00P00 - 2014/06996

Sagsfremstilling
Sagen omhandler myndighedsbehandlingen af et planlagt nyt renseanlæg -og slammineraliseringsanlæg centralt placeret i Gribskov Kommune. Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse af en procesplan, hvor placeringsbeslutning tages til oktober.

Baggrund
Gribvand Spildevand A/S ønsker at gennemføre en centralisering af kommunens spildevandsrensning og ønsker derfor at etablere et nyt centralt rense- samt slammineraliseringsanlæg. I forbindelse hermed skal en stor del af de eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og omdannes til pumpestationer og bassiner. Der vil på baggrund heraf blive anlagt nye spildevandsledninger fra de gamle renseanlæg til det nye centrale renseanlæg. Fra renseanlægget vil der blive anlagt én stor havledning, der skal udlede det rensede spildevand til Kattegat. Denne vil erstatte en række ældre og mindre udledninger. Udledningen til kattegat forventes, at medføre at der skal udarbejdes VVM, men beslutningen om dette træffes først til efteråret.

Gribvand Spildevand A/S indsendte den 11. november 2013 den første anmeldelse af nyt rense- og slammineraliseringsanlæg med en foreslået placering ved Højelt. Umiddelbart efter blev Plan- og Miljøudvalget på mødet den 27. november 2013 orienteret om at Gribskov Kommune ville undersøge miljøpåvirkninger af et anlæg ved Højelt nærmere. På Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. marts 2014 blev udvalget orienteret om, at Gribvand havde sendt åbningsskrivelse om etablering af anlægget i området nord for Porsagervej, da en indledende screening af placeringsmuligheder viste, at dette område kunne være en fornuftig placering ud fra en række faktorer. Den 7. maj 2014 blev første borgermøde om processen - herunder arbejdet med at finde egnet placering - afholdt på Græsted Kro, hvor der var ca. 80 deltagere. Der blev stillet mange spørgsmål til den tidligere bestyrelse i Gribvand´s beslutning om at etablere et nyt renseanlæg, og der blev stillet mange spørgsmål og givet mange kommentarer til processen generelt.

Arbejdet siden borgermødet i Græsted
De mange input og forslag har Gribvand Spildevand og Gribskov Kommune arbejdet videre med, og derfor er området, hvor der screenes for egnede placeringer udvidet mod nord. Nedenfor opsummeres kort, hvad borgermødet har påvirket i forhold til kommunens og bygherrens undersøgelser. Derudover har Gribvand Spildevand som bygherre fremlagt en række dokumenter, som opfølgning på borgermødet. Dette særligt i forhold til beslutningsprocessen vedr. et nyt renseanlæg samt processen omkring nedgravning af rørledninger.

For det førstehar borgermødet medført at undersøgelsesområdet er udvidet mod nord og inkluderer nu også 2 bynære områder (se bilag 1). For det andethar det været undersøgt, hvordan man kan begrænse brugen af værdifuldt landbrugsareal eller helt komme uden om. For det tredjehar det været undersøgt om man kunne finde teknisk egnede arealer, som ikke var synlige fra vejene/naboer. For det fjerdehar det været undersøgt om man kunne benytte arealer, der allerede var til salg indenfor det overordnede undersøgelsesområde. For det femtehar det været undersøgt om man kunne koble etableringen af et nyt renseanlæg til ønsket om at arbejde med biogas.

Undersøgelserne skal nu færdiggøres og kædes sammen til borgermødet den 27. august 2014, hvor borgerne/interessenterne vil blive orienteret om arbejdet siden det sidste borgermøde. I september udarbejdes derefter et samlet materiale, der understøtter Byrådets beslutning om en placering til oktober.

Procesplan frem til placeringsbeslutning
Nedenfor foreslås en tidsplan som har en indbygget målsætning, om at der skal udpeges en foreløbig placering på matrikelniveau til oktober. Denne placeringsbeslutning vil indlede arbejdet med udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Når der bruges ordet "foreløbig" skal det forstås sådan, at der i VVM-processen kan komme information af en sådan tyngde frem, at der må findes en anden placering. Dette er netop en del af VVM-processen.

Skemaet viser kun de vigtigste aktiviteter:

Aktivitet Tidspunkt
Indledende screening af området, som er vurderet fordelagtigt af bygherren Gribvand Spildevand A/S gennemført - starten af 2014
Første borgermøde omkring processen og de foreløbige analyser af placeringer, som kunne være egnet gennemført - maj 2014
Input fra borgermødet bruges

- udvidelse af analyseområdet mod nord
- undersøgelse af flere konkrete forslag til placering i landområde og bynært
maj 2014 - august 2014
Andet borgermøde afholdes på Græsted Kro

- Orientering om arbejdet siden sidste borgermøde
- Ny viden præsenteres
- Information om processen frem til beslutning om placering
27. august 2014
Beslutningsgrundlag om placering udarbejdes september 2014
Beslutning om placering og igangsættelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse samt tillæg til spildevandsplan og lokalplan PMU den 6. oktober
ØU den 20. oktober
Byråd den 28. oktober

Efter igangsættelse af planprocessen/myndighedsbehandlingen forventes det at tage ca. 1 år inden plangrundlaget til anlægget kan besluttes endeligt.

Der er ikke nogen fast model for den demokratiske proces, der ligger forud for, at man udpeger et egnet areal. Efter den politiske udpegning til oktober er der i planprocessen indlagt obligatoriske høringsperioder, som sikrer at naboer, borgere og andre interessenter vil blive hørt. Den ovenstående proces er således udtryk for en tidlig inddragelse, som skal være med til at sikre at lokalkendskab og holdninger til processen kan påvirke arbejdet fra begyndelsen.

Lovgrundlag

Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013
Lov 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013
Bek. 1654 af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 (PMU 11.08.2014): Kort med overblik over de områder, hvor egnede placeringer undersøges Dok. nr. 2014/06996 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan -og Miljøudvalget

 1. at godkende procesplanen frem til oktober 2014, jf sagsfremstillingen.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




102. Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende lokalplanrevision
023273 - 2013/11691

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 03.02.2014 at udsætte denne sag med henblik på forudgående besigtigelse af virksomheden den 10.03.14 forud for Plan- og Miljøudvalgsmødet. På udvalgsmødet den 10.03.14 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på vurdering af mulighed for forslag baseret på miljøtilladelse, det vil sige et plangrundlag uden konkret produktionsloft, hvor produktionen styres via miljølovgivningen.

På mødet den 05.05.14 besluttede udvalget at afholde dialogmøde forud for videre behandling af sagen. Dialogmødet blev afholdt den 04.06.14. Seneste udvalgsbeslutning er vedlagt, se bilag 1. Sagsfremstillingen nedenfor er tilrettet efter dialogmødet, så den rummer de supplerende og relevante oplysninger for de beslutninger, der skal tages.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet, idet den vedrører eventuel ændring af en tidligere byrådsbeslutning.

Baggrund / sagsfremstilling:
Wewers A/S har med brev af 20.12.13 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 75.000 tons beton og mørtel på ejendommen Ny Mårumvej 222.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 74.99, der udlægger området til et blandet erhvervsområde (erhvervshotel). Lokalplanen begrænser produktionen til klasse 4-virksomheder, hvilket siden 2007 i praksis har været vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Virksomheden har fået påbud om at overholde dette produktionsloft.

Der blev i perioden 2008-2010 arbejdet på et nyt forslag til lokalplan, der skulle kunne rumme en vis udvidelse af produktionen. Den 14.06.2010 besluttede Byrådet, at den eksisterende lokalplan fortsat skulle være gældende.

Ansøgning om produktionsudvidelse har tidligere været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.02.13 samt på Byrådets møde den 18.03.13. Der blev søgt om 45.000 tons, og Byrådet besluttede kun delvis at imødekomme ansøgningen med beslutning om at hæve produktionsloftet fra 20.000 til 30.000 tons pr. år. Efterfølgende igangsatte Plan- og Miljøudvalget udarbejdelse af ny lokalplan på dette grundlag. Med ny lokalplan kan der ske ændring i nuværende begrænsning til klasse 4-virksomheder, således at der gives mulighed specifikt for en større beton- og mørtelproduktion.

Ansøgning:
Der søges nu om en yderligere hævelse af produktionsloftet op til 75.000 tons, det vil sige en ændring af det grundlag, hvorpå lokalplanrevisionen er igangsat.

Ansøgningen om udvidet produktion er begrundet med ønsket om at kunne opretholde en rentabel drift samt skabe flere arbejdspladser på ejendommen. Samtidig peger ansøger på, at der ved virksomhedens opstart blev foretaget investeringer på ejendommen ud fra en forventning om, at der ikke ville blive fastlagt et specifikt produktionsloft på 20.000 tons

Det er ansøgers holdning, at den eksisterende lokalplan godt kan rumme en produktionsudvidelse, men ansøger er indstillet på at drøfte en aftalemæssig fastlæggelse af udvidelsen, herunder i form af en deklaration for ejendommen.

Planlægningsmæssig vurdering:
De senere års henvendelser fra naboer m.fl. har med stor tydelighed vist, at der er modstående hensyn at tage i lokalområdet. Dels har der i en periode, hvor virksomheden har produceret langt over 20.000 tons årligt, været massive klager på grund af støj og færdsel. Dels er ejendommen udpeget til erhvervsområde, og bygningerne er velegnede til samt indrettet ud fra det nuværende formål, ligesom lokalplanen tager hensyn til nærmeste naboer ved en zonering af virksomhedsklasser.

Ved seneste ansøgning om justering af plangrundlaget med en stigning i årsproduktionen op til 45.000 tons, som Byrådet imødekom delvist med en tilladelse til 30.000 tons, vurderedes det, at Byrådets hidtidige intentioner med erhvervsområdet ville blive fastholdt. Med den nuværende ansøgning ønskes der en produktion, der er mere end 3 gange så stor som den hidtidige.

Der ses ikke at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag. På den baggrund vurderer administrationen fortsat, at en øget årsproduktion udløser krav om en ny lokalplan. Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at fastlægge et konkret produktionsloft i en ny lokalplan, idet en sådan begrænsning ikke indgår i det såkaldte lokalplankatalog i planlovens § 15, stk. 2. Det vil imidlertid være muligt som led i en frivillig aftale med virksomhedsejeren at indarbejde den ønskede nye begrænsning i en deklaration, der tinglyses på ejendommen med kommunen som påtaleberettiget. En sådan deklaration kan dog ikke håndhæves af kommunen ved påbud/forbud i henhold til planlovens § 43, men må håndhæves ved civilretligt søgsmål, der både kan være tidskrævende og omkostningstungt.

Drøftelserne i 2009-2010 vedrørende et ændret plangrundlag omhandlede bl.a. støj, trafikale gener og arbejdstider. Det kan oplyses, at støjen kun indirekte reguleres via lokalplanens definition af lovlige aktiviteter, mens det er via miljøgodkendelsen der sker fastsættelse af de konkrete støjgrænser. Arbejdstiderne reguleres indirekte via miljøgodkendelsens støjgrænser. Ved definition af mulige miljøklasser eller mulige erhvervstyper vil lokalplanen indirekte påvirke produktionsmængden og dermed trafikmængden. Generelt set vil der med øget produktion blive tale om øget aktivitet på og omkring ejendommen, herunder øget trafik.

Løsningsalternativer
En sammenfatning af forskellige alternativer fremgår af notat i bilag 3.

På dialogmødet fremkom konkrete forslag til tiltag, der kan inddrages i vurderingen af muligheder for et nyt plangrundlag. Opsamling herom fremgår af notat i bilag 4.

Administrationens anbefaling:
Det anbefales, at Plan- og Miljøudvalget drøfter, hvorvidt den seneste beslutning om grundlaget for ny lokalplan ønskes fastholdt (produktionsloft på 30.000 tons), eller om der skal arbejdes for en yderligere udvidelse af virksomheden. I begge tilfælde vil forudsætningen for endelig vedtagelse af ny lokalplan være, at virksomheden udarbejder nævnte deklaration, såfremt Byrådet beslutter, at der skal være et konkret produktionsloft. Endvidere vil der foruden nyt plangrundlag være krav om miljøgodkendelse.

Det anbefales endvidere, at Plan- og Miljøudvalget ud fra de to bilagsnotater, bilag 3 og 4, drøfter, hvorvidt det ønskes, at en deklaration indeholder andre elementer end produktionsloftet. Herved stilles der skærpede krav set i forhold til øvrige erhvervsområder.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at det er en atypisk fremgangsmåde for Gribskov Kommune at sætte rammerne for en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af en privatretlig deklaration. Samtidig er en håndhævelse i h.t. deklarationen både vanskelig og dyr, idet det alene kan ske med anlæggelse af retssag som civilt søgsmål. Det vurderes dog, at de saglige elementer for indgåelse af aftale via deklaration er tilstede, da virksomheden har et ønske om udvidelse, og det er vanskeligt på anden vis at sætte en begrænsning på aktiviteten eller produktionsmængden. Det er således administrationens vurdering, at det i denne sag er en relevant og rimelig fremgangsmåde. Det er af væsentlig betydning, at virksomheden vil deltage aktivt i udarbejdelse af deklarationen som led i gennemførelse af en ønsket produktionsstigning, og således er fuldt indforstået med aftalen og hele processen for et nyt plangrundlag.

Det bemærkes, at lokalplanprocessen er sat i bero p.t., men vil blive genoptaget i samarbejde med virksomheden ud fra udvalgets beslutning. Dette under forudsætning af, at virksomheden fortsat ønsker gældende plangrundlag ændret, hvis den seneste ansøgning ikke imødekommes.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 19 stk. 2 og § 15 stk. 2
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010, § 33
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002


Økonomi
-

Miljøforhold
Miljøforhold bliver vurderet sideløbende med lokalplanlægningen jf. Lov om miljøvurdering af større programmer og planer.

Ved endelig vedtagelse af en lokalplan med mulighed for en udvidet produktion vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.

Høring
Der har været afholdt dialogmøde 04.06.14 med deltagelse fra både naboer/lokalsamfund og virksomheden. Opsamling herfra fremgår af bilag 4.

Et lokalplanforslag fremlægges offentligt i 8 uger forud for beslutning.

Bilag
Bilag 1: Udskrift af protokol, Plan- og Miljøudvalget d. 05-05-14 Dok.nr. 2013/11691 060
Bilag 2: Ny Mårumvej 222 Oversigtsfoto PMU 030214 Dok.nr. 2013/11691 022
Bilag 3: Ny Mårumvej 222 Notat om løsningsalternativer PMU 050514 Dok.nr. 2013/11691 042
Bilag 4: Ny Mårumvej 222 Notat med anbefalinger ud fra dialogmøde PMU 110814 Dok.nr. 2013/11691 056

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at der, såfremt Udvalget ønsker at fastholde 30.000 tons som grundlaget for ny lokalplan for området, gives afslag på det ansøgte, herunder beslutning om pkt. 1 A-B i skema i bilag 3, eller
 2. at ny lokalplan udarbejdes på det nye grundlag med 75.000 tons, såfremt Udvalget er positivt indstillet på at understøtte det ansøgte, herunder beslutning om pkt. 2 A-C i skema i bilag 3, samt evt. pkt 3-8 i notat i bilag 4 eller
 3. at ny lokalplan uden produktionsloft udarbejdes med mulighed for enten at have virksomheder i klasse 1-4 eller alene at have beton- og mørtelproduktion som virksomhed uden klasseangivelse, herunder også beslutning om pkt. A-C i bilagsskema samt evt. pkt 3-8 i notat i bilag 4.

  Beslutning
 1. A stemte imod 1-3, V og O stemte for 3. G tog forbehold.


1. udgår
2. udgår
3. anbefaling tiltrådt

Mulighed for erhvervshotel fastholdes. Der ønskes ikke mulighed for suftgun aktivitet

Fraværende: Susan Kjeldgaard




103. Igangsættelse af lokalplan: Sommerhusområde syd for Strandhøjgård
01.00G00 - 2014/19971

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at beslutte at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Sommerhusområde Syd for Strandhøjgård.

Ejerne John Helfeldt og Skanlux fritidshuse Aps har anmodet om udarbejdelse af lokalplan for rammeområde 8.S.12 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård. Området dækker matriklerne 14df og 14 bn begge Vejby By, Vejby.



Området er i Kommuneplan 2013-25 udpeget som nyt sommerhusområde i overensstemmelse med ”Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelcentrene og deres oplande”, fra oktober 2010.

Projektet
Ansøgere ønsker at opføre op til tyve sommerhuse på ejendommen. Nogle af sommerhusene vil være pool-huse på godt 200m2, der fortrinsvis benyttes til udlejning. Eksisterende bolig ved Rågelejevej 47 ønskes bevaret.

Eksisterende forhold
Ejendommen er beliggende i landzone, er på 4,4 ha og er i dag ubebygget, dog er der på matrikel 14 bn, Vejby By, Vejby en privat bolig.

Der er en mindre sø på ejendommen.

Gældende planforhold
Ejendommen er i dag beliggende i landzone men vil med lokalplanen blive overført til sommerhusområde.

Af rammeområde 8.S.12 Sommerhusområde syd for Strandhøjgård fremgår det at der i området maksimalt kan opføres 20 sommerhuse og at områdets overordnede karakter skal tilsvare de omkringliggende sommerhusområders særkende med individuelle sommerhuse omgivet af levende hegn og smalle veje uden gadebelysning og med rabatter.

Området skal udvikles under hensyntagen til den landskabelige sammenhæng, eventuelt ved friholdelse af kiler mod det åbne land eller ved valg af type af beplantning.

Tiltag for bæredygtighed skal indarbejdes i den videre planlægning for området, herunder overvejelser om optimering af bygningernes energiforbrug ved valg af placering og orientering af bygninger.

I henhold til kommuneplanens risikokort for klimatilpasning fremgår det at der i den sydlige del af området er risiko for at overfladevand vil samle sig, og derved kan give oversvømmelse.

Planlægningsmæssig vurdering
Administrationen vurderer at ansøgers anmodning er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for området og ligger inden for rammerne for lokalplanlægning, så der skal udarbejdes lokalplan for området.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan vil krav om landskabelige hensyn og bæredygtighed blive konkretiseret.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der gives tilsagn om at der kan arbejdes videre med det ansøgte til senere fremlæggelse for udvalget.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 om Lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi
-

Miljøforhold
I forbindelse ved evt. lokalplanlægning vil skitseprojektet blive screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at:

 1. give tilsagn om at der kan arbejdes videre med det ansøgte til senere fremlæggelse for udvalget.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




104. Dispensation fra Lokalplan 15.31. Anvendelse af Stejlepladsen i Gilleleje.
004787 - 2014/16958

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til fornyet behandling og beslutning i Plan- og Miljøudvalget. Udvalget behandlede sagen på sit ekstraordinære møde mandag d. 23. juni 2014.

Udvalget besluttede den 23. juni 2014 at sagen "Udsættes med henblik på besigtigelse".

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om dispensation for vendeplads og overkørsel på stejlepladsen, så det er muligt at parkere på egen grund.

Gilleleje Hovedgade 55 er reguleret af 2.B.01 kommuneplanens rammedel, som udlægger området til boligformål med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner. Dette delområde støder op til lokalplan 15.31 Bevarende lokalplan Det gamle Gilleleje, hvor bl.a. Stejlepladsen er placeret.

På nuværende tidspunkt er der en børnehave på 1. salen af ejendommen, denne børnehave har eksisteret på adressen siden 1967. På lejet areal er der etableret legeplads mod nord frem til Fyrstien, altså på dele af Stejlepladsen ca. 215m².

Stejlepladsen tilhører Gilleleje Havn, som dels har indgået en lejeaftale med ejeren af Gilleleje Hovedgade for såvidt angår et areal på 123 m², der ønskes udlagt til adgangsvej og manøvreplads. Ved en tidligere skelberigtigelse er en del af Stejlepladsen overført til det daværende menighedshus. Havnen har som nævnt ovenfor også en lejeaftale med Børnehaven Ved Havet, som benytter en del af Stejlepladsen til legeplads. Denne anvendelse er godkendt af daværende Græsted-Gilleleje Kommune.

Den 6. marts 2012 blev der givet byggetilladelse til etablering af 2 lejligheder på Gilleleje Hovedgade 55, de nødvendige forudsætninger var i orden. Det var muligt at etablere i alt 2 stk. P-pladser på egen grund.

Nu ønskes der byggetilladelse til yderligere 2 stk. lejligheder. Det kræver bl.a. parkering på egen grund, i alt 1½ P-plads pr. bolig, en evt. indbetaling til P-fonden er undersøgt men er kun gældende for centerområdet. Fælles indkørsel via Øster Alle 1A er også undersøgt, men ejeren af Øster Alle 1A er ikke interesseret.

Der skal ialt etableres min. 6 stk. P-pladser til de samlet set 4 lejligheder. P-pladserne kan etableres på egen grund, men tilkørsel til ejendommen og manøvreareal sker til dels på Stejlepladsen.

Projektet kan derfor ikke gennemføres uden dispensation fra lokalplan 15.31. Følgende er væsentlige uddrag fra lokalplanen.

Formål (overordnede beskrivelse): "Det er lokalplanens formål at beskytte og bevare det særlige bymiljø i det gamle Gilleleje. Det gælder både bevaringen af det enkelte hus og bevaringen af helheden i mere bred forstand, dvs. gademiljøet, de åbne pladser, de større markante træer og de særlige karakteristiske bygningshistoriske variationer, som byområdet er så rig på.

Kap. 1.1 Lokalplanens formål
"Det er lokalplanens overordnede formål at fastlægge retningslinier og byggebestemmelser der bevarer miljøet i det gamle Gilleleje." "Det er desuden lokalplanens formål: (...) - at bevare stejlepladsen og andre ubebyggede fællesarealer."

Kap 6.1.1 ubebyggede arealer
"En række ubebyggede arealer skal bevares. De med særlig signatur viste arealer på kortbilag 1 (ved kirken, ved Fyrstiens start og ved Havnevej-Fabersvej) må ikke bebygges, men udlægges til offentlige formål, kirkegård, stejleplads og fælles opholdsarealer." Stejlepladsen er markeret i kortbilag 1 til Offentlige formål.

Kap. 3.1 Områdets anvendelse (område B)
Området må kun anvendes til boligformål og undtagelsesvis visse erhverv. Kapitlet beskriver intet ifht. de frie arealer.

Børnehaven
Børnehaven ved Havet bor til leje hos en privat udlejer. Spørgsmålet om størrelse af lokaler og legeplads er en privatretlig sag mellem ejeren af ejendommen og den private institution Børnehaven ved Havet.

Børnehaven gik fra at være en selvejende daginstitution til en privat daginstitution i foråret 2012. Det betyder, at Gribskov Kommune ikke længere skal godkende børnehavens lejeaftale. Det betyder også, at eventuelle uoverensstemmelser om aftalen og lejemålet skal afklares mellem de to parter alene.

Den konkrete sag berører en mindre del af børnehavens legeplads m.m., men alene den del der ligger på ejendommen Gilleleje Hovedgade 55. Den del af legepladsen der ligger på Stejlepladsen berøres ikke.

Administrationens vurdering
Der er tale om et areal på 123 m² af Stejlepladsen som ønskes benyttet til overkørsels og vendeplads. Arealet vil fortsat fremstå ubebygget og som en del af Stejlepladsen.

Dette sikres ved at arealet ikke må afskærmes med hegn eller hæk. Arealet vil blive belagt med græsarmeringssten eller lignende og vil fortsat fremstå som en del af den åbne plads, Stejlepladsen.

Ejer har endvidere indvilget i, som et vilkår for tilladelsen, at reetablere Gåsestien i et grusspor langs med indkørslen til ejendommen. Stien har gennem årene ligget forskellige steder.

Det vil være en forudsætning at arealet enten købes og sammenlægges med arealet tilhørende det gamle menighedshus eller at der tinglyses en brugsret. Den nuværende lejeaftale mellem Gilleleje Havn og ejeren af ejendommen er indgået for 30 år.

Gilleleje Hovedgade har vanskelige tilkørsels- og parkeringsforhold, hvilket også kan ses i dag, hvor flere bruger Stejlepladsen i forbindelse med ærinder til ejendommen. Anvendelsen til boliger og børnehave er i overensstemmelse med kommuneplanen, men det vil være hensigtsmæssigt med mere ordnede forhold.

Anvendelsen af en del af Stejlepladsen til adgang og manøvreareal medfører, efter administrationens vurdering, en mindre betydende dispensation fra lokalplanen. Der lægges i den forbindelse vægt på,

 • at lokalplanens brug af begrebet "stejleplads" ikke er uddybet, selvom pladsen ikke benyttes til at tørre garn på,
 • at arealet fortsat henligger som åbent og endelig,
 • at der er tale om et mindre areal og parkering anlægges på selve ejendommen og ikke på Stejlepladsen.


Det er endvidere administrationens vurdering, at en dispensation fra lokalplanen som ønsket ikke er til hinder for børnehavens fortsatte drift.

Der er gennemført naboorientering som beskrevet nedenfor.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25
Lokalplan 15.31 Bevarende lokalplan Det gamle Gilleleje

Økonomi
-

Høring
Der er foretaget Naboorientering i perioden fra 27. marts til den 28. april 2014.
Der indkom 4 kommentarer.

Resume af kommentarer:

 1. Det fremlægges, at det vil være i strid med planlovens § 19 stk. 1: "Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v. der er opretholdt efter §68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog §40." Etablering af en indkørsel på Stejlepladsen som adgangsvej til private parkeringspladser på en tilgrænsende privat nabomatrikel ses på ingen måde at være i overensstemmelse med lokalplanens formål.
 2. Det pointeres desuden at dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, kan ifølge fast retspraksis kun meddeles i særlige tilfælde, hvis der er tale om en anvendelse, som ligger meget tæt op ad det oprindeligt tilladte ved lokalplanen.
 3. Der henvises desuden til en afgørelse (NKO 325) hvor en dispensation blev ophævet af Naturklagenævnet. Her var et grønt fællesareal på 156 m² overdraget til privat have.
 4. Indsigelse imod inddragelse af Børnehaven Havet 's legepladsareal til parkeringsplads.

1.
Administrationen oplyser:
Vedr. 1 - Det vurderes at arealet kan benyttes til overkørsel/vendeplads i overensstemmelse med lokalplanen.

Vedr. 2 - Anvendelsen er fastlagt til boligformål, hvortil der jf. lokalplanen samt BR10 skal anlægges passende parkeringsforhold.

Vedr. 3 - Det vurderes at stejlepladsen i sin helhed bevares.

Vedr. 4 - Der er her tale om en privat aftale imellem børnehaven og udlejer. Kommentarerne er ikke relevante i forhold til naboorienteringen og forholdet er et anliggende lejer og udlejer imellem.


Bilag
PMU 23. juni 2014 kortbilag dok nr. 2014/16958 014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde, at der meddeles dispensation fra lokalplanen til etablering af tilkørselsareal og manøvreplads som ansøgt og under de forudsætninger, der er beskrevet under administrationens vurdering.

  Beslutning
 1. Tiltrådt med bemærkning om, at der stilles vilkår om etablering af græsarmeringssten på hele arealet.

Fraværende: Susan Kjeldgaard




105. Boserupvej 13 C, landzonesag: lovliggørelse af husstandsvindmølle
015845 - 2013/11653

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på at der træffes beslutning om fortolkning af kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan for Gribskov Kommune 2009 - 2021, Ramme for lokalplanlægning 6.BL.01 for det bynære område ved Saltrup Landsby og fortolkning af Gribskov Kommuneplan 2009 - 2021, Retningslinie 4.10.09 om Husstandsvindmøller.

Beslutningen skal afklare lovligheden af en allerede opsat husstandsvindmølle i relation til plangrundlaget, og vil danne baggrund for den videre behandling af lovliggørelsessagen.

Plan- og Miljøudvalget vil, med baggrund i udvalgets beslutning om plangrundlaget, på et senere tidspunkt skulle tage stilling til fysisk eller retlig lovliggørelse af husstandsvindmøllen.

Som en del af udvalgets behandling af sagen gennemføres en besigtigelse af ejendommen forud for mødet med henblik på at give udvalget et indblik i mølles fysiske placering ved Saltrup Landsby.

Baggrund
Gribskov Kommune offentliggjorde den 6. september 2012 en landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på ejendommen Boserupvej 13 C. Afgørelsen var administrativ i overensstemmelse med kompetencedelegation af husstandsvindmøllesager fra Plan- og Miljøudvalget til administrationen.

Husstandsvindmøllen er efterfølgende opstillet og sat i drift.

Landzonetilladelsen hviler imidlertid på en retlig mangel, og tilladelsen er derfor givet på et ulovligt grundlag, og er på den baggrund genoptaget til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget, da sagens karakter betinger politisk behandling.

Retlig mangel ved landzonetilladelse som følge af procedurefejl
Med baggrund i henvendelse fra naboer til ejendommen Boserupvej 13 C er det konstateret, at naboorienteringen, der er gennemført efter planlovens § 35, stk. 4, ved en fejl ikke har omfattet alle matrikulære naboer, og at en rettidig indsigelse fra nabo ikke er taget med i beslutningsgrundlaget for kommunens afgørelse.

Denne indstilling revurderer således sagen.

Administrationens vurdering
Administrationen har nu gennemført ny besigtigelse og foretaget naboorientering over for en udvidet kreds af naboer, inklusive naboer der ikke tidligere er blevet orienteret.

Med baggrund i naboernes indsigelser, herunder at husstandsvindmøllen påstås at stride mod det kommunale plangrundlag og støjbekendtgørelsen, fremlægges sagen for Plan- og Miljøudvalget til indledende beslutning om fortolkning af Rammebestemmelse 6.BL.01 Bynært landområde ved Saltrup Landsby og Retningslinie 4.10.09 i Kommuneplan 2009 - 21 samt beslutning om igangsætning af støjanalyser.

Afhængigt af udfaldet af lovliggørelsen vil sagen kunne få økonomiske konsekvenser for kommunen, se scenarier under 'Økonomi'.

I forbindelse med byrådets vedtagelse den 16. august 2010 af kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan for Gribskov Kommune 2009 - 21 tiltrådte byrådet i relation til den bynære rammebestemmelse, at der indføres en 600 meter zone omkring Saltrup Landsby. Denne zone er fastlagt ud fra, at Saltrup fortsat skal opleves som en landsby i det åbne land. I denne zone skal byrådet være restriktiv med hensyn til, hvad der kan foregå på disse arealer. Zonen kan ikke ikke varetage naturbeskyttelseslovens interesser, idet planloven ikke giver mulighed for dette, men af administrationens anbefaling fremgår det, at zonen eventuelt få betydning for hvor nye landbrugsbygninger kan placeres. Landbrugsarealerne omkring landsbyen er i vid udstrækning undtaget for planlovens bestemmelser, og zonen kan eventuelt medvirke til at styre udviklingen i den bynære zone.

Efter planlovens § 12, stk. 3 kan en kommunalbestyrelse forhindre ændret anvendelse af bl. a. ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Som det fremgår af bilag 1, så bestemmer rammen for det bynære område ved Saltrup, at der hverken må opføres vindmøller og mobilmaster eller opsættes skilte i landzonen.

Imidlertid gælder planlovens § 12, stk. 3 alene i byzone og sommerhusområder. En rammebestemmelse kan således ikke i landzone definere et forbud mod eksempelvis byggeri, herunder opførelse af en husstandsvindmølle, men alene virke som en vejledende anbefaling.

I den konkrete sag er det således op til byrådet at vurdere, om rammebestemmelsen om forbud mod vindmøller er af en sådan betydning, at der skal kræves fysisk lovliggørelse ved permanent fjernelse af møllen.

I den kommenterede planlov fremgår det (for byzoneområder og sommerhusområder), at det i praksis antages, at en kommune frem for at meddele forbud kan acceptere den ønskede aktivitet på visse betingelser, hvis lovgivningen indeholder hjemmel til at fastsætte sådanne betingelser.

Administrationen er af den opfattelse, at bestemmelsen i 6.BL.01 oprindeligt har været møntet på store vindmøller, og således ikke har tænkt som en begrænsning for opstilling af husstandsvindmøller i tilknytning til landbrugsejendomme og øvrige ejendomme i landzonen, der i øvrigt opfylder kravene til opstilling af husstandsvindmøller.

Dette bestyrkes af formuleringen i rammebestemmelsen, hvor der tales om 'vindmøller og mobilmaster eller skilte'. Her definerer vindmøller og mobilmaster anlæg af infrastrukturel karakter, mens skilte definerer forhold på den enkelte ejendom af mere privatretlig karakter.

Retningslinie 4.10.09 definerer, at husstandsvindmøller skal placeres således, at de visuelt opfattes som tilhørende ejendommens bygningskompleks. Der skal fra møllen være en afstand på mindst 300 meter til byområde og anden beboelse, og møllen skal placeres under størst mulig hensyntagen til naboejendomme og landskab. Se retningslinien i bilag 2.

Retningslinien er 'retningsgivende'. Plan- og Miljøudvalget har tidligere tiltrådt, at husstandsvindmøller kan tillades placeret tættere på by og beboelse efter konkret vurdering. Dette fremgår af Gribskov Kommunes vurderingsgrundlag for husstandsvindmøller i landzone af juni 2010, der er et appendiks til Kompetenceplan for landzoneadministration af september 2006.

Administrationen har da også i sin oprindelige landzonevurdering fremført, at med jernbanens skarpe afgrænsning til bebyggelserne mod nord vurderes den ansøgte mølleplacering tilnærmelsesvis at opfylde kommuneplanens intentioner, og placeringen er således alt andet lige skønnet forsvarlig i relation til retningslinien.

Lovgrundlag
Lovgrundlag for seneste afgørelse herunder:
Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 (lov om planlægning), §§ 11 g og 35, stk. 1 (planloven)
Cirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret)
Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra vindmøller
Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen)
Lokalplan 39.1 Saltrup Landsby
Lokalplan 339.01 For Saltrup Landsby
Kommuneplan 2009 - 2021 for Gribskov Kommune, herunder rammeområde 6.BL.01 og 6.L.04


Økonomi
Ved en fysisk lovliggørelse, herunder ved krav om at møllen ikke kan placeres på den pågældende ejendom eller at der stilles krav om flytning af husstandsvindmølle til ny placering, vil Gribskov Kommune som følge af den retlige mangel ved den oprindelige landzonetilladelse kunne pådrage sig udgifter til erstatning af tab ved ejers ændring af energikilde eller ved flytning af møllen eller dennes permanente nedtagning.

Scenarie 1:
Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter, at husstandsvindmøllen strider mod rammebestemmelse 6.BL.01 om opstilling af vindmøller inden for den bynære zone omkring Saltrup Landsby, eller at husstandsvindmøllen konkret strider mod retningslinie 4.10.09, vil husstandsvindmøllen skulle fjernes helt, hvilket vurderes at kunne påføre Gribskov Kommune en udgift på 200.000 til 400.000 kr., dels til dækning af nettotabet ved ejers salg af brugt husstandsvindmølle, dels ved finansiering af alternativ energikilde til ejendommens beboelse og drift.

Scenarie 2:
Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter, at en husstandsvindmølle på landbrugsejendommen ikke strider mod den bynære rammebestemmelse vil lovligheden af den eksisterende husstandsvindmølles placering skule verificeres ved støjmåling.

Grontmij Acoustica oplyser, at en verifikation af støjmålingerne i prøvningsrapport af 7. december 2011, der ligger til grund for kommunens vurdering kan gennemføres for 30.000 kr. eksklusive moms, mens en måling i naboafstand af toner, der kan medvirke til at grænseværdierne for den konkrete mølle skærpes, kan gennemføres for 10.000 kr. eksklusive moms.

Såfremt husstandsvindmøllen ikke opfylder lovkravene ved den nuværende placering, men skal flyttes til ny placering. Elinstallatørfirmaet Cebas i Græsted, der har overtaget serviceringen af husstandsvindmøller efter det opløste vindmøllefirma EcoWind A/S, har givet et overslag på 64.000 kr. excl. moms for flytning af husstandsvindmølle til ny placering med tillæg ved eventuelt krav til køreplader samt udlægning af disse, såfremt der ikke er kørefast underlag frem til husstandsvindmøllen.

Scenarie 3:
Såfremt Plan- og Miljøudvalget med baggrund i beslutning om husstandsvindmøllens lovlighed i relation til plangrundlaget vurderer, at møllen opfylder gældende lovgivning på området, vil afgørelsen alt andet lige være udgiftsneutralt for Gribskov Kommune.


Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 har den lovliggørende landzonesag været i 14 dages naboorientering, hvor naboafgrænsningen har været udvidet til et område i en radius på 300 meter fra møllens placering. Der er modtaget indsigelse fra Susse & Morten Poulsen, Boserupvej 13 A (nabo 1) og Tom Arildsø, Saltrup Vænge 10 (nabo 2).

Indsigelser fremsendt i forbindelse med den oprindelige landzoneafgørelse er medtaget i denne indstilling. Der er modtaget indsigelser i den oprindelige sag fra Susse & Morten Poulsen, Boserupenvej 13 A (nabo 1), og Henrik Ballegaard, Saltrup Vænge 16 (nabo 3). Herudover er der fra Jeppe H. Hansen, Saltrup Vænge 6 (nabo 4) modtaget forslag til alternativ placering af husstandsvindmølle.

Indsigelserne berører foruden forhold omkring den retlige mangel ved naboorienteringen tillige følgende forhold:

 1. Placeringen af husstandsvindmøllen strider mod Kommuneplan 2009 - 21 retningslinie nr. 4.10.09, hvorefter husstandsvindmøller skal placeres således, at de visuelt opfattes som tilhørende ejendommens bygningskompleks. Der skal fra møllen være en afstand på mindst 300 meter til byområde og anden beboelse, og møllen skal placeres under størst mulig hensyntagen til naboejendomme og landskab (nabo 1 og 2).
 2. Placeringen af husstandsvindmøllen strider mod Kommuneplan 2009 - 21 Rammebestemmelse 6.BL.01 Bynært landområde ved Saltrup Landsby, hvorefter der ikke må opstilles vindmøller i en zone omkring Saltrup Landsby på 600 meter (nabo 1 og 3).
 3. Husstandsvindmøllen er placeret for tæt på naboskel, og opleves meget støjende (nabo 1 og 2).
 4. Ejendomsværdier risikerer at falde som en følge af husstandsvindmøllens placering (nabo 1)
 5. Forslag til alternativ placering af husstandsvindmølle ca. 220 meter fra nærmeste nabo i Saltrup Landsby (nabo 4)


ad 1:
Af retningslinie 4.10.09 i Gribskov Kommuneplan 2009 - 21 fremgår det, at det anbefales at der er minimum 300 meter til nærmeste byområde og anden beboelse. Retningslinien er retningsgivende, og kommunen kan vælge at fravige kriteriet ud fra en konkret vurdering. Retningslinien kan således ikke opfattes som en forbudszone for opstilling af husstandsvindmøller, og denne er som sådan ikke bindende for kommunen i forbindelse med skønsmæssige vurderinger.

  • Administrationen anmoder Plan- og Miljøudvalget om at beslutte, om retningslinien kan fraviges i det konkrete tilfælde.


ad 2:
Administrationens vurdering af husstandsvindmøllens placering er sket med baggrund i rammebestemmelse 6.L.02 Saltrup Landsby i Gribskov Kommuneplan 2009 - 21, der kobler sig til Lokalplan 339.01 og 39.1. Administrationen har ikke foretaget en vurdering i forhold til to på daværende tidspunkt nye rammebestemmelser; 6.BL.01 Bynært landområde ved Saltrup Landsby og 6.L.04 Saltrup Landsby, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 13. september 2010 til videre indarbejdelse i kommuneplanen.

Af 6.BL.01 fremgår det i forbindelse med bevarelse af landskabet og kulturarven, at for at opleve det smukke og egnskarakteristiske landskab, må der ikke ske råstofgravning, terrænregulering, jord-deponering og skovplantning. Endvidere må der hverken opføres vindmøller og mobilmaster eller opsættes skilte.

Det fremgår af byrådets beslutning omkring rammebestemmelsen, at den valgte 600 meter zone omkring Saltrup Landsby er fastlagt ud fra, at landsbyen fortsat skal opleves som en landsby i det åbne land. I denne zone skal byrådet være restriktiv med hensyn til hvad der kan foregå på disse arealer. Denne zone kan eventuelt få betydning for, hvor nye landbrugsbygninger kan placeres. Landbrugsarealerne omkring landsbyen er i vid udstrækning undtaget for planlovens bestemmelser.

  • Administrationen anmoder Plan- og Miljøudvalget om at beslutte, om en husstandsvindmølle på landbrugsejendommen Boserupvej 13 C i det konkrete tilfælde kan undtages rammebestemmelsens forbud mod opstilling af vindmøller under forudsætning af at husstandsvindmøllen lovligt kan opføres efter gældende lovgivning i øvrigt.


ad 3:
Det fremgår af landzonetilladelsen under afsnit om landskabs-, natur- og kulturværdier, at de nærmeste bebyggelser i Saltrup ligger i en afstand af ca. 80 meter fra husstandsvindmøllen. Mod syd er ejendommene frit beliggende, og den nærmeste ligger mod syd i en afstand af ca. 160 meter.

  • Administrationen undersøger de faktiske afstande i relation til de for området overordnede hensyn, og resultatet heraf vil indgå i senere fremlæggelse af sagen.


I relation til støj vurderes de enkelte husstandsvindmøllers støjrapporter i forhold til vindmøllebekendtgørelsen (bek. 1284 af 15-12-2011 om støj fra vindmøller), med udgangspunkt i grænseværdier i det mest støjbelastede punkt, jf. bekendtgørelsens krav i kapitel 2, § 4. Administrationen vurderede i den konkrete sag, at husstandsvindmøllen med den konkrete placering ikke vil overstige grænseværdierne ved de angivne vindhastigheder.

  • Administrationen undersøger støj fra husstandsvindmøllen og afstandskrav i forhold til nabobebyggelse, herunder byområder og anden beboelse, og resultatet heraf vil indgå i senere fremlæggelse af sagen.


ad 4:
Modsat de store vindmøller i Danmark er der ikke ved lovlig opstilling af husstandsvindmøller mulighed for at søge kompensation for en oplevet værdiforringelse.

  • Administrationen undersøger, om der kan søges kompensation fra støjplagede naboer fra tidspunktet for møllens opstilling og frem til tidspunktet for en eventuel fysisk lovliggørelse, og resultatet heraf vil indgå i senere fremlæggelse af sagen.

ad 5:
Husstandsvindmøller er mindre møller med en højde på indtil 25 meter til vingespids, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land. Husstandsvindmøllen skal med andre ord sammen med den øvrige bebyggelse opleves som en samlet enhed i landskabet. I praksis opereres med en afstand på ca. 20 meter fra bebyggelsen. dette fremgår bl. a. af vindmøllecirkulæret, cirk. 9295 af 22-05-2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning og øvrige vejledningsnotater fra Naturstyrelsen og orienteringsskrivelser fra Natur- og Miljøklagenævnet. Husstandsvindmøllen kan således ikke alternativt opstilles væk fra ejendommens bygninger, for eksempel på åben mark. En husstandsvindmølle skal til enhver tid opfylde gældende lovkrav, herunder ex. grænseværdier for støj. Gribskov Kommune kan i konkrete situationer kræve, at der foretages støjberegninger på eksisterende husstandsvindmøller, hvis det skønnes at grænseværdierne ikke overholdes.

  • Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at der gennemføres støjberegninger. Såfremt måleresultaterne indikerer, at grænseværdierne ikke er overholdt med den nuværende placering, vil administrationen undersøge alternative placeringsmuligheder, og resultatet heraf vil indgå i senere fremlæggelse af sagen.



Bilag
Bilag 1: Boserupvej 13 C Ramme for lokalplanlægning 6.BL.01 Bynært landområde ved Saltrup Landsby PMU 11.08.14 Dok. nr. 2013/11653 018
Bilag 2: Boserupvej 13 C Retningslinie 4.10.09 Husstandsvindmøller PMU 11.08.14 Dok. nr. 2013/11653 019

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at en husstandsvindmølle på den konkrete ejendom kan undtages fra 6.BL.01 med baggrund i administrationens vurdering.
 2. at retningslinie 4.10.09 kan fraviges på den konkrete ejendom med baggrund i administrationens vurdering.
 3. at der uafhængigt af udvalgets svar på (1) og (2) gennemføres de for sagen fornødne analyser, herunder støjberegninger, med henblik på at sikre nuværende eller alternativ placering på ejendommen,
 4. at sagen genfremsættes for Plan- og Miljøudvalget med henblik på endelig beslutning om fysisk eller retlig lovliggørelse, hvis udvalget skønner, at husstandsvindmøllen ikke skal permanent nedtages.

  Beslutning


1-4. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




106. Krigsagervej 24, landzonesag: Antennemast til mobiltelefoni
006077 - 2014/02387

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om landzonetilladelse til etablering af mobilsendestation, antennemast, i Søborg.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte.

På vegne af TDC A/S søger Telecon A/S om landzonetilladelse og byggetilladelse til etablering af ny mobilsendestation, dvs en antennemast, på 42 meter, placeret på ejendommen Krigsagervej 24, matrikelnr. 10a, Søborg By.
Telecon A/S har indgået en aftale herom med ejer af Krigsagervej 24, der også er ejer af naboejendommen, Krigsagergård på Krigsagervej 36.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen, hvor antennemast søges placeret, er en landejendom (ikke landbrugsnoteret) på 1395 m2 med et hus på 116 m2 med et bælte af træer omkring det meste af ejendommen.
Der er lidt over 200 meter til nærmeste nabobebyggelse.
Der vil være indsyn til masten fra tre veje; Krigsagervej, Hillerødvejen og Møllevej. Landskabet er overvejende åbent og består hovedsageligt af dyrket landbrugsjord og ca 15 boliger/landbrugsejendomme.

Ansøger har udarbejdet fotos til visualiseringer af masten i landskabet, som kan ses af bilag 1. Fotos er ikke målfaste, men giver et bud på, hvordan det vil se ud.

Mastens udformning
Masten der søges om tilladelse til, er en 42 meter høj gittermast, der vil fremstå mere luftig end en rørmast, og med mulighed for at placere antenner på indersiden og ikke kun på ydersiden.
Afstanden mellem "benene" på gittermasten ved jorden er på 3 meter.
Der er planlagt i alt 12 panelantenner i kote 39 og 41 samt 8 linkantenner i kote 42.
Der vil blive placeret to teknikskabe på jorden tæt ved masten, der hvert måler cirka 1,3 x 1,7 x 9,2 meter.

Ansøgeres begrundelse for behov for mast og dennes placering
Telcon A/S oplyser, at bedre dækning og mere kapacitet i mobilnetværket er meget efterspurgt af lokalbefolkningen og turister i området. De har fremsendt dækningskort der viser, at der er et behov for ny antenneposition i området.

Da der ikke er høje strukturer i Søborg-området og der er for langt til de eksisterende master i området til at opnå tilfredsstillende dækning og kapacitet, finder Telecon A/S det nødvendigt, at etablere en ny mast.

Telecon A/S fremfører i deres ansøgning, at TDC i 2012 vandt tilladelse til 800 Mhz vedr. forbedring af bredbånd i udkantsområderne i Danmark. Her er et krav fra Erhvervsstyrelsen i licensen vedr. 4G (LTE), at TDC skal etablere dækning i udkantsområderne af Danmark, herunder skabe bedre mobilt bredbånd indenfor postnummeret 3250 Gilleleje.

Naboorientering
Sagen har været sendt i naboorientering i 14 dage. I alt har 6 husstande henvendt sig ud af de ca 20, der er blevet hørt i forbindelse med naboorienteringen. Hertil kommer, at formanden for Søborg Bylaug har henvendt sig og kommenteret på ansøgningen.
Fem er imod, herunder formanden for Søborg Bylaug, og to er for.
Dem der er imod fremfører overordnet set, at en antennemast ikke passer ind i landskabet og, at der ikke opleves dårlig mobildækning.
Dem der er for fremfører, at de oplever problemer med signal ved telefonerne, at de gerne vil have en mast, og har ikke noget imod den ansøgte placering.

Ansøger har kommenteret på spørgsmål og kommentarer fra naboorienteringen og Søborg Bylag, hvilket sammen med naboernes spørgsmål og kommentarer kan læses i bilag 2.
Administrationen vurderer, at ansøgers svar og kommentarer er helt i overensstemmelsen med administrationens vurdering af sagen.

Vurdering
Placeringen af masten er blandt andet vurderet ud fra principper fra "Maste- og Antennepolitik for Gilleleje By 2007", som i overordnet form er indarbejdet i kommuneplanen i form af 4 retningslinier. Retningslinierne er listet herunder, sammen med administrationens vurdering i forhold til hver enkelt retningslinie.

Retningslinie Administrationens vurdering
4.19-13
Antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder.
Der er ikke et erhvervsområde i Søborg.
4.20-13
Antenner skal søges placeret på eksisterende bygninger eller master.
Der er ikke master i området og for langt til de eksisterende master i området til at opnå tilfredsstillende dækning og kapacitet.
TDC har undersøgt om opsætning af antenner i Søborg Klokketårn er muligt, men har fundet, at tårnet er ikke højt nok og bygningsmaterialer i tårnet vil blokere signalerne fra antennerne.
Der er ikke andre bygninger der er høje nok.
4.21-13
Antenner og master skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på.
Placeringen ligger inden for et område, hvor der i kommuneplanen er udpeget landskabelige værdier, værdifulde landbrugsområder og bevaringsværdige landskaber samt kulturmiljø.

Med den valgte position tages i vid udstrækning hensyn til de kulturhistoriske værdier omkring selve Søborg landsby, samtidig med at masten indpasses landskabeligt ved tilknytning til beplantning og øvrig bebyggelse.
4.22-13
I sårbare byområder, i landsbyer, i lokalcentre og i det åbne land bør eventuelle nye master søges placeret i tilknytning til eksisterende høje bygninger eller træer.
Andre placeringer end den ansøgte har været afsøgt og administrationen har d. 25. marts 2014 foretaget en besigtigelse på Krigsagervej 24 samt i området herom. Placeringen på Krigsagervej 24 jf. tegning, se bilag 3, finder administrationen som fint indpasset i området, tæt ved bygning og delvist omkranset af høje birketræer.
En alternativ placering tæt på de store og høje bygninger på nabogården, Krigsagergård, Krigsagervej 36 er overvejet, men det vurderes, at her vil masten ligge højere i landskabet, tættere på vejen og dermed vil være mere synlig i landskabet end den vil være på Krigsagervej 24. I øvrigt er ejer af begge ejendomme ikke interesseret i en placering på Krigsagergård og Telecon er heller ikke interesseret den placering, da masten vil være for langt væk fra det optimale punkt, som er Søborg Kirke.


Med den ansøgte placering vil masten ligge uden for bygge- og beskyttelseslinier, herunder kirkebyggelinie, kirkeomgivelser, åbeskyttelseslinie og kystnærhedszone.

Kommuneplanens beskyttelsesinteresser nævnt i skemaet ovenfor skal vejes op mod behovet for dækning og kapacitet i området jf. krav fra Erhvervsstyrelsen om at forbedre dækning i blandt andet 3250 Gilleleje og det samfundsmæssige perspektiv i at der er dækning i området, blandt andet ved nødopkald.

Samlet set vurderer administrationen, at hvis der gives tilladelse til etablering af antennemast med den ansøgte placering, tages der videst muligt hensyn til behov for dækning og kapacitet samt udpegede beskyttelsesinteresser.

Administrationen anbefaler til Plan- og Miljøudvalget, at give tilladelse til etablering af antennemasten som ansøgt, men med følgende vilkår:

 • beplantning ved antennemasten bevares og vedligeholdes (herved skjules så meget af masten som muligt)
 • teknikerskabe skal være i lys grå (herved syner de mindst muligt i landskabet).



Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune


Økonomi
-

Høring
Tilladelsen har jf. planlovens §35, stk 4., været sendt i 4 ugers naboorientering.


Bilag
Bilag 1 Visualisering af mast i landskabet Dokument nr. 2014/02387 062
Bilag 2 Kommentarer og svar fra ansøger Dokument nr. 2014/02387 063
Bilag 3 Kort, placering af mast Dokument nr. 2014/02387 064


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives landzonetilladelse til det ansøgte, og
 2. at der stilles ovennævnte vilkår for tilladelsen.



Beslutning

 1. Placering på silo ønskes undersøgt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




107. Bækkebrovej 27A, landzonesag: Anvendelse af eksisterende (uregistreret) bygning til fritidsbolig
028808 - 2014/03776

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om lovliggørende landzonetilladelse til at anvende eksisterende bygning til fritidsbeboelse på Bækkebrovej 27 A, Tibirke.

Det anbefales, at bygningen lovliggøres med tilladelse til at anvende ejendommen til fritidsbeboelse.

Ejerne har fremsendt ansøgning om lovliggørelse af brugen af ejendommen. Der ønskes helårsbeboelse, subsidiært fritidsbeboelse som i dag. Der ses ikke at være givet tilladelse til beboelse på ejendommen, da der ikke er registreret bygninger i BBR. Ejerne anslår, at beboelsesbygningen er opført omkring 1962, og mener at have set en byggetilladelse hertil hos tidligere ejer, og det konstateres på stedet, at der på ingen måde er tale om nyopførelse. Administrationen anbefaler derfor, at der gives landzonetilladelse til den konkrete anvendelse, mens det anerkendes, at der ved bygningens opførelse har været en myndighedsbehandling, således at der ikke kræves efterfølgende byggetilladelse til eksisterende bygninger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at lovliggørelse af fritidsbeboelse er underordnet i forhold til ejendommens fremtræden, da der er tale om et mangeårigt forhold og et mindre bygningsareal. Tilladelse til fritidsbolig kan derfor anbefales på følgende vilkår, der tinglyses:

 • At fritidsboligens areal ikke overstiger nuværende areal, ca. 70 m2 samt gæstehus på ca 20 m2 (endelige mål oplyses senere af ejer)
 • At bygningens højde fastholdes, så der ikke laves tagrejsning og udnyttelse af en 1. sal
 • At bygningernes facader fremstår med jordfarver
 • At der ikke etableres faste hegn omkring ejendommen.


På denne måde fastholdes ejendommen i sit udtryk som en ekstensivt udnyttet grund, der danner overgang mellem Ellemosen og Tibirke Bakker uden en dominerende / fremtrædende bygningsmasse.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen er 1236 m2, og jf. BBR er den ubebygget. Det kan dog konstateres, at der er opført en beboelsesbygning på ca 70 m2 med sandfarvede pudsede facader og tag af sorte teglsten. Hertil kommer en gæstehytte på ca 20 m2 med træfacader og en overdækket veranda inkluderet, et træbeklædt udhus på ca 17 m2 og et 'lille hus' på max 3 m2.

Grunden er en del af en lille enklave med 8 ejendomme. Der er ifølge kommuneplanen tale om et særligt naturbeskyttelsesområde, bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og del af det nationale geologiske område omkring Tisvilde. Ejendommen ligger endvidere mellem et Natura 2000-område og lavbundsarealerne ved Ellemosen, hvor der også er en udsigtskile fra Tibirke Kirke af kulturhistorisk bevaringsværdi.

Ejendommen fremstår primært som græsareal. Mod nord/nordøst er der tæt blandet træbeplantning, og terrænet stiger markant op mod Tibirke Bakker. Der er vid udsigt mod sydøst, hvor terrænet falder mod Ellemosen, og mod syd er der en klynge af et par mindre boliger og et sommerhus. Nabohuset nr. 27B ligger fremskudt i forhold til nr. 27A ud mod det åbne land. På grund af terræn, beplantning og bebyggelse opfattes bebyggelsen på nr. 27A ikke som dominerende i landskabet. Bygningerne er med deres placering og beskedne størrelse ikke noget, der danner barriere for udsigter, og modsat opfattes de ikke i sig selv som visuelt skæmmende elementer set fra de lavere, åbne arealer mod øst.

Beskrivelse af projektet og stedets historik
Grundene i området blev bebygget gennem 1940'erne og 50'erne. På Bækkebrovej 27A var der ifølge nuværende ejere periodevis beboelse for tidligere ejers brøndborermandskab, og senere blev det anvendt som anneks til familien. Så vidt vides blev den nuværende bolig opført omkring 1962 og efterfølgende anvendt som fritidsbolig. Nuværende ejere overtog ejendommen i 2002 med den nævnte bebyggelse, og har vedligeholdt bygningerne kontinuerligt.

Nuværende ejere har både i 1995, forud for erhvervelse af ejendommen, og i 2003 fået afslag på opførelse af en helårsbolig på ejendommen, første gang også med stadfæstelse i Naturklagenævnet. På baggrund heraf har administrationen drøftet ansøgningen med ejerne, der oplyser, at såfremt der igen gives afslag på helårsbeboelse, ønsker de tilladelse til at bevare eksisterende bygning som fritidsbolig. Boligen har brændeovn, toilet og trixtank, og der er etableret afløb, men ikke indlagt vand. Dette vil ske, hvis der gives tilladelse beboelse.

Afvejning af interesser
Ud fra landzonebestemmelserne og praksis om ikke at opføre nye boliger i det åbne land, samt henset til de tidligere afslag på helårsbeboelse, bør der ikke gives tilladelse til helårsbeboelse på ejendommen. Henset til historikken med periodevis ophold på ejendommen, samt det forhold, at der kan være en mulig bortkommen byggetilladelse fra 1960'erne, bør det dog overvejes, om bygningen skal lovliggøres med landzonetilladelse til fritidsbeboelse. Det forekommer sandsynligt, at en form for bebyggelse kontinuerligt har været anerkendt på stedet, men der kan modsat ikke være en forventning om at få tilladelse til mere end de hidtidige periodevise ferieophold.

Med de foreslåede vilkår ses der at blive taget hensyn til områdets landskabsværdier samt det forhold, at ejendommen fortsat fremstår som en fritidsgrund med begrænset byggeri og begrænset/lejlighedsvis anvendelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Høring
Det er skønnet, at ansøgningen har en sådan karakter, at den ikke fordrer naboorientering jævnfør planlovens § 35, stk 5.

Bilag
Bilag 1: Bækkebrovej 27A Oversigtskort PMU 110814 Dok.nr. 2014/03776 013
Bilag 2: Bækkebrovej 27A Fotos af bygninger PMU 110814 Dok.nr. 2014/03776 014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at der gives afslag på landzonetilladelse til helårsbeboelse,
 2. at der gives landzonetilladelse til at anvende ejendommen til fritidsbeboelse, og
 3. at der stilles ovennævnte vilkår for tilladelsen.

  Beslutning


1-3. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




108. Grøn Uge 2015
01.00G00 - 2014/06243

Sagsfremstilling
Grøn Uge 2014 har været en succes med mere end 550 deltagende børn fra 17 børnehaver mod ca. 315 børn fra 8 børnehaver sidste år. Opbakningen blandt de deltagende foreningerne samt samarbejdet omkring Grøn Uge har været rigtig god.

Grøn Uge 2014 - tema og arrangementer
Dette års tema var KribleKrable og programmet bød på mere end 40 forskellige tilbud - her et par eksempler.

I Ellemosen udstyrede Villy Nielsen fra Ramløse Lokalråd og Leni Nielsen og Linda Brun Jørgensen fra Danmarks Naturfrednings børnehavebørnene med net og vandbakker - og så var det tid til at indfange vanddyr, som blev studeret på nært hold.

Ved Asserbo Slotsruin indtog klatrende børn trætoppene iført seler under kyndig vejledning af Natur der Bevæger, DGI-Nordsjælland.

Krigsagergårds, Brunbjergaards og Valby Bækgårds dyr lagde ryg til klappen og kælen, og selv på bibliotekerne kriblende det med mariehøns, hvor sangen om Mariehønen Evigglad gav genlyd blandt bøgerne.

Skovens farligste dyr blev jaget sammen med Danmarks Jægerforening. Og en udstoppet ræv havde fundet vej til flere børnehaver, hvor børnene lærte, at pattedyr har pels og dievorter.

Digital tilmelding
De forslag og forbedringer til Grøn Uge, der blev præsenteret på Plan-og Miljøudvalgsmødet den 3. februar 2014 har planlægningsgruppen arbejdet med. Fokus for 2014 var at få igangsat den digitale tilmelding. Det lykkedes med hjælp fra kolleger på biblioteket, der var dog nogle startvanskeligheder, som bliver løst før næste Grøn Uge.

Evaluering af Grøn Uge 2014
Den 3. juni blev der holdt evalueringsmøde af Grøn Uge for foreningerne ved Wielandssøen. Foreningerne var meget tilfredse med arrangementet og vil gerne deltage ved næste års Grøn Uge. Det blev bemærket, at der bliver lagt mange frivillige timer i projektet, som kunne anerkendes på flere forskellige måder, blandt andet ved større politisk bevågenhed.

Børnehaverne har i deres evaluering af Grøn Uge været glade for tilbuddet og vil gerne deltage ved næste Grøn Uge. Børnehaverne bemærkede, at transport til og fra aktiviteten har været den største udfordring. Ikke alle børnehaver har egen transport og det kan være svært at komme på tværs af kommunen med offentlig transport.

Grøn Uge 2015
Det foreslås, at Det Grønne Dialogforum og Plan- og Miljøudvalget gentager succesen og inviterer til Grøn Uge i 2015. Rammerne sættes som i år, hvor Grøn Uge 2015 afholdes i maj, forløber over to hverdagsuger og målgruppen er børnehaverne. Der afholdes et weekendarrangement.

Vi vil gerne arbejde videre med idéen om, at alle de deltagende foreninger kan bidrage med en aktivitet eller evt. en stand som fortæller om foreningen. Arrangementet kunne eks. holdes på Gilleleje Havn som en form for natur/friluftsmesse.

På baggrund af børnehavernes evaluering, vil vi i 2015 sætte fokus på de udfordringer børnehaverne har med transport til aktiviteterne, evt ved at søge om midler til transport eller omplacering af aktiviteterne, så de rykkes tættere på børnehaverne.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er ikke afsat midler i budgettet til afvikling af Grøn Uge, men der anvendes administrative ressourcer på opgaven.

Miljøforhold
Indeholdt i emnet.

Høring
Grøn Uge 2014 har været drøftet på møde i Det Grønne Dialogforum d. 16. juni 2014. Det Grønne Dialogforum ønsker at arbejde videre med Grøn Uge under de rammer, som administrationen indstiller nedenfor.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at beslutte at Grøn Uge 2015 afholdes i maj, forløber over to hverdagsuger og målgruppen er børnehaverne. Der afholdes et weekendarrangement.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




109. Genforhandling af Klimakommuneaftale for Gribskov Kommune
01.00G00 - 2014/23464

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at beslutte at igangsætte arbejdet for genforhandling af klimakommuneaftalen.

Baggrund og hidtidige erfaringer
Gribskov Kommune indgik i 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommuneaftale. Som klimakommune har man indgået aftale om at minimere sit CO2-udslip med minimum 2% og 1. januar 2014 havde 76 af landets 98 kommuner indgået aftale om at være klimakommune. Gribskov Kommune indgik en aftale for fire år om at nedbrige CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med 2% og for kommunens geografiske areal med 4%. Aftalen var fire-rårig, for at den fulgte en byrådsperiode og kunne tages til præcisering og fornyet vedtagelse i den efterfølgende byrådsperiode.

I forlængelse af klimakommuneaftalen er der udarbejdet klimapolitik samt klimahandlingsplan 2012-14, der omhandler temaerne: Bygninger, Indkøb og udbud, Adfærd, Transport, Vand og Energiforsyning. Alle temaer gælder både kommunens egen virksomhed og kommunens geografiske areal.

I Gribskov Kommune arbejdes der med at få sat klima på dagsordenen på kommunens enkelte fagområder og der er løbende dialog om hvordan klima kan indarbejdes i de enkelte arbejdsopgaver. I forhold til kommunens borgere er der udarbejdet en brochure om energibesparelser og kommunens medarbejdere har deltaget til kulturnætter, på bolig og livsstilmesse, samt har selv afholdt klimamesse.

Gribskov Kommune har derudover i løbet af de sidste år opbygget samarbejde med lokalområder, der kan være eksempelområder. Initiativet til samarbejde kommer fra lokalområderne og kommunen understøtter deres engagement og initiativ. Samarbejde er etableret med Annisse, Esrum og Sandet sommerhusområde.

Som af klimakommuneaftalen er kommunens CO2-udledning hvert år beregnet. Beregningen er foretaget af administrationen, der har anvendt CO2-beregningsprogram udarbejdet af KL og Cowi. Beregningsresultatet har været positivt med pæne besparelser, men der har også været forholdsvis store udsving i beregningsresultaterne. Administrationen har vurderet at variationen kan skyldes at programmet hvert år opdateres, og beregningsfaktorer ændres, men der er ikke konkret kendskab til hvilke bagvedliggende beregningsfaktorer, der er inkluderet i programmet. I forhold til den mindre variation, der har været i det datagrundlag beregningerne er foretaget ud fra, vurderes selve beregningsmetoden at have medført forholdsvis store usikkerheder i forhold til det beregnede resultatet.

I Budgetaftale 2014-2017 er der afsat 0,5 mio kr til klimaområdet i 2014 og i 2015. Aftalepartnerne ønsker at fremme indsatserne i kommunens klimahandlingsplan, eksempelvis i form af modellandsbyer, modelsommerhusområder og klimamesser. Herudover skal der være mulighed for at fremme yderligere tiltag omkring formidling og oplysning samt eventuelt vejledning. Til Plan- og miljøudvalgets møde 05.05.2014 blev fordelingen af klimamidler besluttet. Det er blandt andet besluttet at have Energitjenesten til at deltage på kommunens stand til årets bolig- og livstilsmesse i Helsinge samt til at afholde aktiviteter med oplysning om energibesparelser i boliger. Der er tildelt midler til Energigruppen i Annisse, der er afsat midler til formidlingstiltag og der er afsat midler til en pulje, der giver støtte til klimaprojekter.

Forslag til foreløbige rammer for klimakommuneaftale og klimahandlingsplan 2015+
Med udgangspunkt i de nuværende erfaringer med den hidtidige klimakommuneaftale er der udarbejdet følgende udkast til tilpasning af arbejdet med klimakommuneaftalen:

Der indgås fornyet klimakommuneaftale, der dog udelukkende indeholder målsætning for Gribskov Kommune som virksomhed. Målsætning for kommunen som geografisk areal fastsættes ikke, da kommunens kun har begrænset mulighed for at påvirke den samlede geografiske udledning og da datagrundlaget for beregningen må ske på baggrund af gennemsnitsværdier og overslag for forbrug og udledning, der samlet set ikke er et realistisk bud på den reelle udledning. Der er krav om at CO2-beregningen inkluderer varme- og energiforbrug samt transport, og administrationens oplæg er at indgå fornyet klimakommuneaftale om konkrete mål for kommunens CO2-udledning for disse områder. Den konkrete målsætning fastsætte i samarbejde med Center for Ejendomsservice.
Som med den nuværende klimakommuneaftale, anbefales det at aftalen er fire-årig og følger en byrådsperiode.

I forlængelse af klimakommuneaftalen udarbejdes der ny klimahandlingsplan 2015+, der tager udgangspunkt i nuværende initiativer om inddragelse af kommunens enkelte fagområder, samt samarbejde med lokalområder og modelsommerhusområder. I forlængelser af nuværende initiativer vil der også være særligt fokus på formidling og kommunikation af initiativer blandt andet gennem netværk, samt at indgå i samarbejder, blandt andet i tilknytning til kommunens øvrige strategier. For at tydeliggøre initiativer foreslås det at fokusere på bestemte temaer bestemte år. For de næste fire år foreslås følgende temaer:

2015: El og varme
2016: Grøn vækst
2017: Forbrug (inkl brændstof og mad)
2018: Vand

Selvom der enkelte år er særligt fokus på et bestemt tema, udelukker det ikke det løbende arbejde med dialog med kommunens enkelte fagområder og den løbende opfølgning på konkrete målsætninger fastsat i henhold til klimakommuneaftalen.

Indsatser inden for de enkelte temaer vil have særligt fokus på kommunikation og at udbrede viden omkring kommunens klimainitiativer. Konkretisering af indholdet i Klimahandlingsplan 2015+, herunder forslag til konkrete initiativer samt realiseringen af initiativer foreslås at ske i dialog og tæt samarbejde med relevante lokale interessenter. Derudover foreslås det at søge inspiration og indhente viden og erfaringer eksternt, for at supplere den nuværende tilgang og bringe ny viden ind at bygge drøftelser og dialog op omkring.


Lovgrundlag
-

Økonomi
I Budget 2014-17 er 0,5 mio afsat til hhv. 2014 og 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til klimaindsats i 2016 og frem.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at igangsætte det videre arbejde for genforhandling af klimakommuneaftalen, med udgangspunkt i de nævnte anbefalinger, jf sagsfremstillingen.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




110. Ansøgning til Klimapulje 2014: Foreningen Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune (Tidligere Investeringspuljen 2014)
24.00G00 - 2014/17042

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at beslutte at tildele klimamidler til projekt om Temacykelture, ansøgt af Foreningen Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune.

Ansøgningen er oprindeligt indsendt til Investeringspuljen 2014. Ansøgningen blev vurderet til ikke at opfylde kriterierne for Investeringspuljen 2014 og tages op i forbindelse med tildeling af midler til klimaprojekter i stedet.

Projekt
Afholdelse af tema-cykelture, med henblik på at få flere af kommunens borgere og turister til at interessere sig for klima- og miljøspørgsmål. Der er tale om aktiviteter, som kombinerer naturoplevelser, kulturoplevelser, læring, socialt samvær og idræt. Dette kan være grundlag for fremtidige lokale grønne virksomheder og være med til at udvikle tematurisme i Nordsjælland.

Der planlægges 12 temacykelture, som tager udgangspunkt i kommunen. Turguider er medlemmerne af Klima- og Miljøstudiegruppen. Turene omhandler kategorierne:

 • Forbrug og lokale økologiske fødevarer,
 • Naturopretning og friluftsliv,
 • Genbrug og reparation samt
 • Vand


Der er blandt andet besøg hos Rabarbergården, Lokale vinproducenter, Arresø, Søborg sø, tur om Kystsikring, besøg på genbrugsstationen og tur om Vandets vej. Der er også enkelte ture, der går ud af kommunen, som eksempelvis besøg på Høje-Taastrup Miljø- og energicenter og en tur til Svanholm.
Se den fulde projektbeskrivelse i Bilag: Ansøgningsskema_temacykelture_Klima- og Miljøstudiegruppe i Gribskov Kommune.

Vurdering
Projektet er et nytænkende bud på oplysning om klimatiltag og rummer den bredde af temaer, der indgår i kommunens Klimahandlingsplan.

Det bemærkes, at aktiviteterne er afviklet. Dette skyldes, at ansøgningen oprindeligt indgik til Investeringspuljen, hvorfor der bør ses bort fra dette.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 26.000 kr, her kr. 12.000 til honorar til turleder. I forhold til kriterierne kan der ikke ydes støttet til enkeltvirksomheder eller grupper af enkeltpersoner, og der kan derfor alene - ift. kriterierne - ydes tilskud på kr. 14.000 ift. den konkrete ansøgning.

Bilag
Bilag: PMU 11-08-2014: Ansøgning_Klima og miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune
dok. nr. 2014/17042 009

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tildele kr. 14.000 af klimamidlerne til projekt om Temacykelture



Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




111. Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument
01.11G00 - 2014/02328

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at give en samlet oversigt over ansøgninger til Landsbypuljen 2014. Der er ligeledes udarbejdet særskilte og uddybende dagsordenspunkter for hver ansøgning.

Gribskov Kommune har modtaget 13 ansøgninger til Landsbypuljen 2014. En ansøgning frafalder Landsbypuljen, da projektet har opnået de ansøgte midler fra Investeringspuljen 2014. To ansøgninger kan ikke behandles under Landsbypuljen, idet den ene falder udenfor puljen pga. en placering i Græsted, mens den anden ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Der tages administrativt en dialog med begge ansøgere med henblik på at give input til de næste skridt.

Der er således 10 ansøgninger til Landsbypuljen 2014, der kan behandles, svarende til i alt 1.434.500 mio. kr. (brutto) og 1.233.000 kr. (netto) . Den samlede Landsbypulje 2014 er på 1. mio kr. En ansøgning er vurderet til ikke at opfylde kriterierne.

Vejledende rammekriterier for Landsbypuljen er behandlet i Plan- og Miljøudvalget 03.02.14 og godkendt i Økonomiudvalget den 17.02.14.:
"Formålet med Landsbypuljen 2014 er at skabe mulighed for, at der kan foretages en række nyskabende investeringer, der fremmer aktiviteter i landsbyer og mindre lokalsamfund. Målet er, at investeringerne medvirker til at styrke lokalsamfundene som attraktive og bæredygtige, herunder også at Gribskov Kommune som en helhed fremstår som attraktiv."

Administrationens vurderinger er sket med udgangspunkt i de vejledende rammekriterier for Landsbypuljen (bilag 1):

 • Er nyskabende og kan sikre fremtidig udvikling af landsbyer og/eller mindre lokalsamfund
 • Falder indenfor et og gerne flere af FOKUSmodellens 5 emner (Fysiske rammer, Omgivelser, Kulturarv, Udviklingspotentialer og Social kapital) og viser nye perspektiver på emnerne
 • Fremmer samarbejde mellem borgere, foreninger, kulturinstitutioner eller virksomheder i Gribskov Kommune
 • Så vidt muligt involverer eksterne samarbejdspartnere som fx fonde, virksomheder, undervisningsinstitutioner m.v.
 • Giver værdi lokalt og har national tiltrækningskraft
 • Er med til at understøtte Gribskov Kommunes identitet, og som et attraktivt sted at bo eller besøge

Administrationen har gennemgået ansøgningerne med henblik på videre politisk prioritering, da der samlet set, er ansøgt for mere end de midler, der er afsat i landsbypuljen.

Oversigt over ansøgningerne

Ansøgning Ansøger Ansøgt beløb (brutto / netto) Vurdering
Pometet i Ramløse

Etablering af en frugthave som er åben og tilgængelig for alle borgere og turister, og hvor skolebørn og børnehavebørn kan komme og sanse og lære om frugt og bær.

Formålet er at vække alle slags borgere i alle aldres interesse i gamle og nye frugt –og bærsorter men ikke mindst at skabe et ganske særligt og fælles rekreativt naturrum i Ramløse
Ramløse Borgerforening, Nordstjerneskolen, Ramløse afd. 120.000/120.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer dels koordinationen mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, samlet set understøtter livet i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.
Aktiviteter ved Pibe Mølle Laug

Skabe flere aktiviteter omkring Pibe Mølle med folkedans, spillemandsmusik og lignende.

Formålet er at fremme kendskabet til og historien bag Pibe Mølle. Der ansøges om 30.000 kr. som vil finde anvendelse over de næste 3 år.
Pibe Mølle Laug 30.000/28.500 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder, og at projekt-ejer foretager en relevant koordinering med Museum Nordsjælland.
Støttepunkt for Udeliv

Formålet med projektet er at etablere landets første eksempel på et Støttepunkt for Udeliv som er et nyskabende initiativ, en fysisk ramme, der vil skabe bedre vilkår for brug af naturen og fremme brug af aktiviteter indenfor aktiviteter fysisk og mental sundhed.
Turisterhvervs
foreningen Tyve10
200.000/180.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Farmers Marked

Formålet er at gøre Holløse til stolt centrum for fokus på gode råvarer, gode måltider, kager, kød, grønt, frugt. Derfor ønsker ansøger at etablere et Farmers Marked ved Holløse trinbræt. Der skal gerne være fisk fra Gilleleje, grønt fra Rågeleje, kød fra Kødsnedkeren, urter fra Annisse, honning fra Holløse mm.
Holløse Husmoderforening 120.000/120.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Det forudsættes ligeledes, at puljemidlerne anvendes til selve arrangementet, som eksempelvis leje af musik og anlæg og ikke til honorarer.
Valby Tingsted

Formålet er at gøre areal ved gadekær, boldbane og forsamlingshus til et attraktivt og aktivt sted i landsbyen. Herunder at styrke fællesskabet i byen, også styrke forholdet til beboerne i resten af Valby sogn .
Der ansøges udelukkende om finansiering af materialer til bla. borde, bænke, redskabsskur, grill materialer til etablering af petanque-bane, mindre legeplads samt en overgang fra gadekær til boldbaneområde.
Valby Bylaug 85.000/85.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Laugø og fremtiden

Laugø Bystævne ønsker at oprense Laugø gadekær og slå gadekærets omkringliggende grønne areal, kalke/male smedjen, efterse tag og vinduer og åbne smedjen for fremvisning ved specielle arrangementer.
Laugø Bystævne 6000/6000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter eventuelle relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Vejby - en by med udsigt
Formålet med projektet er at understøtte og styrke den lokale identitet hos beboere i og omkring Vejby. Fokus er på at skabe genkendelse, glæde og stolthed ved at bo i Vejby.

Konkret søges der midler til:
1. Print af plakat 'Vejby en by med udsigt', jvf. bilag 2
2. Tilskud til designpris, produktion og opsætning af 3 byporte
3. Tilskud til etablering, opstart og opsætning af 3 info-skærme
Vejby Lokalråd 73.500/73.500 Opfylder kriterierne

Administrationen stiller forslag om at reducere beløbet med 10.125 kroner pga mulighed for at bruge 'Det sker i Gribskov'- portalen.

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.
Aktivitetscenter i Esrum
Esrum Idrætsforening og Esrum Borgerforening ønsker at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum-Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Der søges om tilskud til etablering af en udendørs crossfit-fitness-bane, bænke, ildsted og indkøb af rekvisitter til aktivitetsposer, som kan lånes af institutioner og skoler og ved afholdelse af arrangementer.
Esrum Idrætsforening og Esrum Borgerforening 300.000/270.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.

Projekt-ejer sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.
Renovering og fornyelse af Ramløse gadekær

Initiativtagerne bag projektet ønsker at ny fortolke gadekærets funktioner med respekt for natur og kulturarv.

Baggrunden er et gadekær, der er uden dyreliv pga. for meget kvælstof i vandet.


Der ønskes at bygge en træbrygge, madpakkehytte og en mini-naturlegeplads. Desuden et opsætte en info-stander, der via en QR-kode viser historien om gadekæret samt flora og fauna tillige med anden information om byen. Endvidere etableres en 'fisketrappe' der kan bruges i undervisningen hos Naturskolen og Nordstjerneskolen.
Ramløse Borgerforening 300.000/300.000 Opfylder kriterierne

Forslag til forudsætning:
Projekt-ejer afdækker det planmæssige grundlag og behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sandsynliggør, at denne, enten selvstændigt eller i samarbejde med andre aktører, kan varetage den fremtidige drift af projektet.

Projekt-ejer sikrer dels synergien mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at andre aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, til sammen understøtter livet i byen og ikke medvirker til at der kommer for mange nye aktiviteter for mange forskellige steder i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.
Etablering og drift af hjemmesider

Formålet er at hver lokalråd, borgerforening, bylaug eller lignende, som er tilknyttet Lokalforeningsrådet, kan få økonomisk støtte til at etablere og drive en hjemmeside. Muligheden for at kunne kommunikere med beboerne via en hjemmeside vil være medvirkende til at styrke sammenholdet og til at bevare og videreudvikle landsbysamfundene
Lokalforeningsrådet 50.000/50.000 Opfylder ikke kriterierne

Administrationen bemærker at der bør være overvejelser omkring, hvorvidt behovet kan dækkes via eksisterende platforme som sociale medier og 'Det sker i Gribskov'

Forslag til forudsætning:
Ingen
I alt:
1.434.500 brutto)/
1.233.000(netto)
kr.



Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Landsbypuljen er på i alt 1 mio. kroner og der er ansøgninger for 1.434.500 kroner (brutto) og 1.233.000 kroner (netto).

Bilag
Bilag 1 Rammekriterier for Landsbypuljen 2014 Dokumentnr.: 2014/02328 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. ud fra rammekriterierne at tage konkret stilling til de 10 sager om Landsbypulje 2014, der er sat til behandling som særskilte dagsordenspunkter.



Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




112. Landsbypulje 2014 - Pometet i Ramløse
24.00G00 - 2014/17065

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbyspuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt 'Pometet i Ramløse'
Initiativtagerne bag projektet ønsker at etablere en frugthave som er åben og tilgængelig for alle borgere og turister, og hvor skolebørn og børnehavebørn kan komme og sanse og lære om frugt og bær.

Formålet er at vække alle slags borgere i alle aldres interesse i gamle og nye frugt –og bærsorter men ikke mindst at skabe et ganske særligt og fælles rekreativt naturrum i Ramløse. Børnene vil have tilgang til at anvende frugter og bær til madlavning og lære om deres forskelligartethed, smag, duft og historie gennem den fysiske anskueliggørelse i ” Pometet i Ramløse”.

Pometet i Ramløse er tænkt etableret på Nordstjerneskolens, afdeling Ramløse, matrikel, og projektet er et samarbejde mellem Nordstjerneskolen, afd. Ramløse, Ramløse Lokalråd, Ramløse Borgerforenning, RAFØ (Ramløse Fødevarefællesskab), Nordsjællands Naturskole og Barkholts Planteskole. Alle involverede parter bidrager til driften.

Der ansøges om 120.000 kr.

Administrationen bemærker, at ansøgningen er flyttet fra Investeringspuljen 2014 til Landsbypuljen 2014 efter aftale med ansøger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet opfylder rammekriterierne for Landsbyspuljen 2014.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer dels koordinationen mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, samlet set understøtter livet i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 120.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Pometet i Ramløse. Dokument nr: 2014/17065 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge på 120.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for og indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt sikrer synergi med andre aktiviteter i Ramløse, jævnfør sagsfremstillingen.



Beslutning

 1. Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




113. Landsbypuljen 2014 - Aktiviteter ved Pibe Mølle
24.00G00 - 2014/17078

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt 'Aktiviteter ved Pibe Mølle'
Initiativtagerne bag projektet ønsker at skabe flere aktiviteter omkring Pibe Mølle med folkedans, spillemandsmusik og lignende.

Formålet er at fremme kendskabet til og historien bag Pibe Mølle. Der ansøges om 30.000 kr som vil finde anvendelse over de næste 3 år.

Administrationen bemærker, at Pibe Mølle er kommunal ejendom og at møllens virke er en del af Museum Nordsjælland, hvor møllelauget bidrager aktivt med at synliggøre møllen.

Administrationen bemærker, at ansøgningen er flyttet fra Investeringspuljen 2014 til Landsbypuljen 2014 efter aftale med ansøger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen 2014.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder, og at projekt-ejer foretager en relevant koordinering med Museum Nordsjælland.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 30.000 kr som vil finde anvendelse over de næste 3 år.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Pibe Mølle Laug. Dokument nr: 2014/17078 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 30.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for og indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt at projekt-ejer foretager en relevant koordinering med Museum Nordsjælland.

  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




114. Landsbypulje 2014 - Støttepunkt for udeliv
01.11G00 - 2014/17337

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet Tisvilde Støttepunkt for udeliv
Formålet med projektet er at etablere landets første eksempel på et Støttepunkt for Udeliv som er et nyskabende initiativ, en fysisk ramme, der vil skabe bedre vilkår for brug af naturen og fremme brug af aktiviteter indenfor fysisk og mental sundhed. Toiletbygningen for enden af den store p-plads i Tisvilde ændres til et støttepunkt med depotareal, omklædningsfaciliteter, cykelvask og hesteparkering samt et stort terrassedæk (se bilag 3).

Projekt-ejer samarbejder med Naturstyrelsen, hvor der fra centralt hold er givet grønt lys til en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme § 13 stk 5, LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Budgettet (se bilag 2) er blevet revideret siden indsendelse af ansøgningen.

Den totale anlægssum er nu på 3.8 mio. kr., hvilket er 1.0 mio. kr. over den oprindelige estimering.

Foreløbig er der opnået følgende ekstern finansiering:
Investeringspuljen 2013 på 700.000 kr.
Investeringspuljen 2014 på 800.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden 1,4 mio. kr.
Vanførefonden 50.000 kr.
Del af overskuddet fra salg af informationscenteret i Helsinge på 140.000 kr.
Tipsmidlerne på 500.000 kr.

Dertil kommer en egenfinansiering på 400.000 kr. fra projektejerne.

Landsbypuljen ansøges om 200.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Støttepunkt Tisvilde. Dokument nr. 2014/17337 006
Bilag 2: Støttepunkt Tisvilde_overslag. Dokument nr. 2014/17337 007
Bilag 3: Støttepunkt Tisvilde_grafisk oversigt. Dokument nr. 2014/17337 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 200.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.



Beslutning

 1. Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




115. Landsbypulje 2014 - Farmers Marked
24.05G00 - 2014/17765

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet - FARMERS MARKED for hele Gribskov v. Holløse trinbræt
Projektets formål er, at bringe alle de lokale avlere/producenter sammen med alle de lokale kunder/turister udefra og skabe sammenhængskraft og stolthed til Holløse, som ikke rigtig er kendt for andet end hånligt at blive kaldt ”Tisvildes Slum”. Derfor vil arrangementet blive afholdt ved Holløse Trinbræt – sådan at folk fra Tisvilde og Hillerød kan komme med toget og alle andre kan opleve noget et sted, hvor der ellers ALDRIG sker noget. Men hvor der faktisk er ret smukt og nemt tilgængeligt.

Projektgruppen og Holløse Husmoderforening vil gerne gøre Holløse til stolt centrum for fokus på gode råvarer, gode måltider, kager, kød, grønt, frugt. Projektgruppen består af Signe Wenneberg, journalist, Mai Knauer, madskribent på talrige blade samt Louise Køster der driver Raberbergården samt Køster & co. og har derfor et stort lokalt netværk.

Holløse Husmoderforening tror på at det kan udvikle ERHVERVET, tiltrække TURISTER og at det vil BRANDE Gribskov positivt. Der skal gerne være fisk fra Gilleleje, grønt fra Rågeleje, kød fra Kødsnedkeren, urter fra Annisse, honning fra Holløse osv osv. Dertil alle de lokale avlere og producenter, der gerne skal på banen.

Der vil blive positiv opmærksomhed. Både via mund-til-mund, men også via tv, aviser og sociale medier. Der vil blive sat plakater op og annoncere via projektdeltagernes kontaktnet på sociale medier. Det vil tage lidt tid at løbe i gang og kræve lidt knofedt, men projektgruppen tror på at det er en vigtig opgave og noget der kan samle lokalsamfundet.

Vurdering

Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Det forudsættes ligeledes, at puljemidlerne anvendes til selve arrangementet, som eksempelvis leje af musik og anlæg og ikke til honorarer.

Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme § 12 stk 2 LBK nr 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Der budgetteres med 120.000 kr i etableringsomkostninger til honorarer, annoncering, leje af musik og anlæg og popcornmaskine osv. El og vand. Toiletter. Borde og stole. Telte. Plakater.

Projektdeltagerne stiller selv halvdelen af timerne til rådighed og betaler dem af egen lomme.

Bilag

Bilag 1: Ansøgningsskema_Holløse Husmoderforening. Dokument nr. 2014/17765 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at indstille til Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 120.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder og at puljemidlerne anvendes til selve arrangementet, som eksempelvis leje af musik og anlæg og ikke til honorarer.

  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




116. Landsbypuljen 2014: Etablering af Valby Tingsted
01.11G00 - 2014/21394

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet - Etablering af Vejby Tingsted
Projektejer er Valby Bylaug, der i samarbejde med Valby Idrætsforening og Valby Forsamlingshus ansøger om midler til at etablere ”Valby Tingsted”.

Valby By har et gadekær samt en kommunal boldbane, som ligger tæt på forsamlingshuset. Området med gadekær og boldbane bliver for nuværende udelukkende brugt i forbindelse med det årlige Sankt Hans arrangement, og foreningerne i Valby ønsker, at det skal bruges meget mere aktivt. Desuden er boldbanen så våd, at den ikke kan bruges som boldbane, og kommunen har igangsat et projekt omkring afvanding, der er initieret på baggrund af de fredede orkideer som vokser i ”siv-sumpen”.

Der ansøges om at kunne etablere forskellige aktiviteter for børn og voksne. Formålet er at skabe et aktivt landsbymiljø, styrke fællesskabet i byen, herunder også styrke forholdet til beboerne i resten af Valby sogn - og bruge fællesarealerne på en givtig måde. Selve etableringen af ”Valby Tingsted” skal ske ved frivillig arbejdskraft og være en del af udviklingen af fællesskab og fælles ånd.

Ønsket er, at Valby bliver et mere attraktivt sted at bosætte sig for familier, når der er naturlige muligheder for at blive en del af et fællesskab i byen. Der bor en del børnefamilier i byen, men det er vigtigt, at der hele tiden tænkes på udvikling af landsbyerne. Der skal være plads til alle slags familier, med og uden børn, og enlige, unge som gamle, så derfor satses på aktiviteter, som retter sig mod alle aldre – og som kan integrere fællesskab på tværs af alder. Valbys forsamlingshus er et stort aktiv, som bruges meget til private arrangementer, banko, fællesspisning og åbne fester, arrangeret af forsamlingshuset. De fælles oplevelser vil blive udbygget med etablering af Valby Tingsted.

”Valby Tingsted”-aktiviteter vil være en del af de fælles arrangementer, som Valbys foreninger har. Her er det primært spiseaftener i Valby Forsamlingshus, hvor der er stor deltagelse fra hele sognet.

Tingstedet skal selvfølgelig være med behørig opmærksomhed på det allerede igangsatte projekt om afvanding af boldbane sammen med bevarelse af de fredede orkideer, som gror på det våde stykke af boldbanen.

Kommunen er udover at slå græs på boldbanearealerne forpligtet til at slå græs omkring gadekæret jævnligt i hele vækstsæsonen. Men det kan ofte ikke lade sig gøre, som nævnt fordi afvandingen af vådområdet mellem gadekæret og boldbanen ikke fungerer. Vi ønsker selvfølgelig, at græsset bliver slået tilstrækkeligt, så området kan benyttes, også på alle andre tidspunkter end lige op til vores Sankt Hans arrangement.

Der ansøges alene udelukkende om finansiering af materialer til borde og bænke, et redskabsskur, hvor der skal opbevares stole, borde og grill til større arrangementer. Dertil kommer en stationær grill til mindre arrangementer, materialer til etablering af petanque-bane, etablering af mindre legeplads på det eksisterende boldbaneområde samt etableringen af en overgang fra gadekær til boldbaneområde. Selve etableringen af ”Valby Tingsted” vil være med frivillig arbejdskraft, hvis vores ansøgning om materialer går igennem. Bylauget og aktive borgere har allerede været i gang med at rydde og gøre arealet omkring gadekæret fremkommeligt, og Tingstedet vil så være en naturlig forlængelse af dette arbejde.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Budget for materialer til at etablere ”Valby Tingsted”
Borde og bænke til at stå ved gadekæret 20.000 kr.
Materialer til redskabsskur 15.000 kr.
Materialer til etablering af petanquebane 15.000 kr.
Materialer til etablinger af mindre legeplads 20.000 kr.
Stationær grill 5.000 kr.
Træ til overgang fra gadekær til boldbane 10.000 kr.

I alt ansøges Landsbypuljen om 85.000 kr.
Alle beløb er inkl. moms.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Etablering af Valby Bylaug. Dokument nr. 2014/21394 004
Bilag 2: Etablering af Valby Bylaug_uddybende bilag. Dokument nr. 2014/21394 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 85.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




117. Landsbypulje 2014: Laugø og fremtiden
01.11G00 - 2014/21695

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Laugø og fremtiden
Laugø Bystævne søger om at sikre gadekæret med omkringliggende grønne område, at sikre at smedjen er den kulturelle del af lokalsamfundet i Laugø og at der igen (som det er sket tidligere) kan blive afholdt Laugødag med egnsspil.

Laugø Bystævne ønsker at oprense Laugø Gadekær og slå gadekærets omkringliggende grønne areal, kalke/male smedjen, efterse tag og vinduer og åbne smedjen for fremvisning ved specielle arrangementer.

Der søges om 6.000 kr.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Administrationen bemærker, at tiltag ved et gadekær kan kræve særlige tilladelser.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter eventuelle relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 6.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Laugø og fremtiden. Dok.nr. 2014/21695 004

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 6.000 kr. under forudsætning af at projekt-ejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift og afdækker behov for samt indhenter eventuelle relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




118. Landsbypulje 2014 - Vejby: En by med udsigt
01.11G00 - 2014/21957

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Vejby - en by med udsigt
Initiativtagerne bag projektet ønsker at skabe mere synlighed omkring Vejby dels overfor turister, landliggere og andre besøgende, dels overfor borgerne i byen og området. Med afsæt i en visionsdag i september 2013 blev borgerne opmærksomme på, at hverken attraktioner eller aktiviteter er særligt synlige for hverken lokalsamfundet eller omverdenen.

Det oplever initiativtagerne skaber en fare for at både 'gamle' som nye initiativer går i stå på grund af manglende opmærksomhed og synlighed. En gruppe frivillige fra Vejby har siden visionsmødet i september 2013 arbejdet på at udvikle konkrete tiltag, der synliggør og brander Vejbys byliv, kultur, natur og aktuelle aktiviteter.

Formålet med projektet er at understøtte og styrke den lokale identitet hos beboere i og omkring Vejby. Fokus er på at skabe genkendelse, glæde og stolthed ved at bo i Vejby.

Konkret søges der midler til:

 1. Print af plakat 'Vejby en by med udsigt', jvf. bilag 2
 2. Tilskud til designpris, produktion og opsætning af 3 byporte
 3. Tilskud til etablering, opstart og opsætning af 3 info-skærme


Der søges i alt om 73.500 kr.

Administrationen bemærker, at initiativtagerne med fordel kunne arbejde med at bruge portalen 'Det sker i Gribskov', således at der ikke er udgifter til at designe og drifte et nyt system specifikt rettet mod Vejby. Administrationen foreslår derfor at reducere beløbet med 10.125 kroner.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 73.500 kroner.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Landsbypuljen 2014. Dokument nr.: 2014/21957 003
Bilag 2: Vejbyplakat. Dokument nr.: 2014/21957 004
Bilag 3: Tilbud fra InfoSystemer. Dokument nr: 2014/21957 005

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevillige et reduceret beløb på 63.375 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

  Beslutning

 

 1. Det anbefales at tildele midler til tiltag 1 og 2, i alt kr. 19.500 under de indstillinger angivne for udsætninger

Fraværende: Susan Kjeldgaard




119. Landsbypulje 2014: Aktivitetscenter i Esrum
01.11G00 - 2014/21959

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte midlerne under Landsbypuljen 2014.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt Aktivitetscenter i Esrum
Esrum Idrætsforening og Esrum Borgerforening ønsker at skabe mere liv i foreningslivet og fællesskabet i Esrum-Esbønderup og samtidig bakke op om lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Projektet er tænkt som en udvidelse af de aktiviteter, der foregår p.t. i Esrum Klubhus, men som mest henvender sig til fodboldinteresserede.

Der søges om tilskud til etablering af en udendørs crossfit-fitness-bane, bænke, ildsted og indkøb af rekvisitter til aktivitetsposer, som kan lånes af institutioner og skoler og ved afholdelse af arrangementer. Aktivitetsposerne kan mod et depositum lånes gennem borgerforeningen eller idrætsforeningen. Inspiration til aktivitetsposerne foregår i samarbejde med firmaet MOtivaTION.

Der søges om 300.000 kr.

Vurdering
Projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen.

Administrationen bemærker, at det ønskede projekt ligger i et udpeget kulturarvsareal og indenfor Esrum Kanals fortidsmindebeskyttelses-linje.

Forudsætning
Projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift.
Projekt-ejer afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der søges om 300.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Aktivitetscenter Esrum. Dok.nr. 2014/21959 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge 300.000 kr. under forudsætning af, at projektejer afdækker plangrundlag, ejerforhold og redegøre for fremtidig drift, afdækker behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt sikrer koordinationen med projektet 'Esrum Natur- og Middelalderlegeplads'.



Beslutning

 1. Det anbefales at bevilge kr. 150.000 under de i indstillingens angivne forudsætninger

Fraværende: Susan Kjeldgaard




120. Landsbypulje 2014: Renovering og fornyelse af Ramløse gadekær
01.11G00 - 2014/21960

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projekt 'Renovering og fornyelse af Ramløse Gadekær og landsbyens fælles gadejord'
Initiativtagerne bag projektet ønsker at ny fortolke gadekærets funktioner med respekt for natur og kulturarv. Baggrunden er, at der i de senere år har været en uønsket og kraftig plante- og algevækst i gadekæret, hvorfor dyrelivet er forsvundet. Af samme årsag er området i dag mindre attraktivt for byens borgere.

Initiativtagerne vil føre en del af gadekæret tilbage til et oprindeligt udtryk, dels gøre området mere attraktivt ved at bygge en træbrygge, madpakkehytte og en mini-naturlegeplads. Desuden et opsætte en info-stander, der via en QR-kode viser historien om gadekæret samt flora og fauna tillige med anden information om byen. Endvidere etableres en 'fisketrappe' der kan bruges i undervisningen hos Naturskolen og Nordstjerneskolen, afd. Ramløse.

Formålet er at gadekæret og området omkring gadekæret i gen bliver et attraktivt samlingssted og en ramme for nye aktiviteter for byens nuværende og kommende borgere samt for byens skole, børnehaver, spejdere og dagplejemødre.

Der er etableret et samarbejde med Gribskov Kommune omkring gadekæret, hvilket på nuværende tidspunkt har resulteret i en analyse af bundsedimentet. Analysen er pt. betalt af Ramløse Borgerforening

Renovering og fornyelse af Ramløse Gadekær og landsbyens fælles gadejord er et samarbejde mellem Ramløse Lokalråd, Ramløse Borgerforenning, Nordsjællands Naturskole og frivillige i byen.

Der ansøges om 300.000 kr. Der er ikke i ansøgningen redegjort for den fremtidige drift af projektet.

Administrationen bemærker, at ansøger deslige har søgt midler hos Det Grønne Hus, 5. juni fonden og Ramløse Guiden. Der er indkommet afslag fra Det Grønne Hus mens der først gives tilbagemelding på ansøgningerne fra hhv. 5. juni Fonden og Ramløse Guiden efter sommerferien.

Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet opfylder rammekriterierne for Landsbypuljen 2014.

Forudsætning
Projekt-ejer afdækker det planmæssige grundlag og behov for samt indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder.

Projekt-ejer sandsynliggør, at denne, enten selvstændigt eller i samarbejde med andre aktører, kan varetage den fremtidige drift af projektet.

Projekt-ejer sikrer dels koordinationen mellem projektet 'Pilgrimsruten i Nord', der har opnået midler gennem Investeringspuljen 2014, dels sikrer at aktiviteter i Ramløse, der eventuelt opnår midler fra Landsbypuljen 2014, samlet set understøtter livet i byen. Projekt-ejer opfordres til en tæt dialog med Gribskov Kommune om dette.


Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver/aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.

Økonomi
Der ansøges om 300.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgning Ramløse gadekær. Dokument nr.:2014/21960 003
Bilag 2: Oversigt over Ramløse gadekær. Dokument nr.: 2014/21960 004
Bilag 3: Tegninger af tiltag, Ramløse gadekær. Dokument nr.:2014/21960 005


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at bevilge på 300.000 kr. under forudsætning om at projekt-ejer afdækker plangrundlag og behov for og indhenter relevante tilladelser fra Gribskov Kommune og andre relevante myndigheder samt sikrer den fremtidige drift og synergi med andre aktiviteter i Ramløse, jævnfør sagsfremstillingen.



Beslutning

 1. Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard




121. Landsbypulje 2014 - etablering og drift af hjemmesider
01.11G00 - 2014/24162

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at udmønte Landsbypuljen 2014 efter Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet "Ansøgninger til Landsbypuljen 2014 - oversigtsdokument", som til orientering indeholder en kort beskrivelse af Landsbypuljens rammekriterier og en oversigt over de modtagne ansøgninger og administrationens vurderinger.

Projektet
På vegne af Lokalforeningsrådet ansøges herved om kr. 50.000 fra Landsbypuljen til Lokalforeningsrådet.

Midlerne ønskes anvendt til, at hver lokalråd, borgerforening, bylaug eller lignende, som er tilknyttet Lokalforeningsrådet, kan få økonomisk støtte til at etablere og drive en hjemmeside. Muligheden for at kunne kommunikere med beboerne via en hjemmeside vil være medvirkende til at styrke sammenholdet og til at bevare og videreudvikle landsbysamfundene.

Da Lokalforeningsrådet ikke er organiseret som en forening, vil det formentlig blive vanskeligt for rådet at oprette en bankkonto. Lokalforeningsrådet arbejder p.t. på at finde en løsning, således at der kan findes en konto at placere midlerne på, dersom vores ansøgning imødekommes.

Administrationen bemærker, at der bør være overvejelser omkring, hvorvidt behovet kan dækkes via eksisterende platforme som sociale medier og 'Det sker i Gribskov'.

Vurdering
Projektet opfylder ikke rammekriterierne for Landsbypuljen.

Lovgrundlag
Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt.


Økonomi
Der ansøges om 50.000 kr.

Bilag
Bilag 1: Ansøgningsskema_Lokalforeningsrådet. Dokument nr. 2014/24162 003

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at vurdere hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og derved bevillige 50.000 kr.



Beslutning

 1. Det anbefales at ansøgningen imødekommes

Fraværende: Susan Kjeldgaard




123. Stier- igangsættelse af arbejdet med at skabe og synliggøre sammenhængende stinet
01.00G00 - 2014/20558

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Teknisk Udvalg og parallelt for Plan- og Miljøudvalget med henblik på at begge udvalg træffer beslutning om, at administrationen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af strategi og handleplan for sammenhængende stinet i kommunen.

I Planstrategi 2012 er der opsat mål for registrering af alle rekreative stier og identificering af manglende forbindelser samt anlæggelse af strækninger, der øger sammenhængen i stinet.
Jf. Kommuneplan 2013-2025, er der ønske om løbende at udbygge og skabe sammenhæng i det eksisterende rekreative stinet med det formål, at forbedre adgangen til og oplevelsen af natur, landskab og kultur, forbedre muligheden for bevægelse og friluftsliv samt understøtte turismen. Administrationen foreslår, at igangsætte arbejdet med at skabe og synliggøre sammenhængende stinet i kommunen. Konkret er der nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der vil klarlægge de eksisterende forhold og skabe overblik over udfordringer og muligheder. Der vil blive udarbejdet et forslag til en strategi og et forslag til et handleplankatalog, der lægges op til politisk vedtagelse til Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.

Der vil blive sat fokus på samspillet med de rekreative stier og trafikstier og prioriteringen af udvidelsen af stinettet bl.a. i forhold til driftsniveauet, typer af rekreative stier (ridestier, mountainbikestier mv.), stiernes beliggenhed, muligheder og begrænsninger i partnerskab af drift af stier, formidlingen af stiers eksistens og friluftsformål og turisme, herunder synliggøre stierne blandt andet ved hjælp af GIS-kort på kommunens hjemmeside mv. Fokus vil være at skabe sammenhængende stinet, der understøtter et aktivt friluftsliv med gode naturoplevelser til glæde for kommunens borgere og turister og bidrager til Gribskov som "attraktiv kommune".

Tidsperspektiv
Der arbejdes hen i mod at kunne fremlægge en stistrategi og et handlekatalog til Tekniske Udvalg og Plan- og Miljøudvalget til vedtagelse medio 2015.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
Det Grønne Dialog Forum og Dialog Forum for Lokalråd vil blive inddraget. Det samme gælder Børn og Unge samt Kultur og Fritid.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tiltræde, at administrationen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af strategi og handleplan for sammenhængende stinet i kommunen
 2. at give input til det videre arbejde



Beslutning

1-2. Tiltrådt
Grundejerkontaktudvalget inddrages i høring

Fraværende: Susan Kjeldgaard







Efterretningssager

122. Områdefornyelse i Græsted - orientering om status og det fremadrettede sigte
01.11P00 - 2013/03398

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på at orientere om status for projektet om Områdefornyelse i Græsted, med fokus på aktuelle arbejdsopgaver, det fremadrettede sigte og den samlede økonomiske ramme. Der fremlægges en enslydende dagsorden til Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Program godkendt af Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter, åbningsevent i Græsted og nyt værksted for byplanlægning
Gribskov Kommune modtog i starten af juni den officielle godkendelse af Program for områdefornyelse Græsted, og projektet er dermed formelt igangsat. Programmet er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Græsted Borgerforening, Græsted Erhvervs- og handelsforening og ekstern rådgivning fra SBS rådgivning. Programmet er udarbejdet i perioden sommer 2013 - forår 2014 og er godkendt af Gribskov Byråd den 31.03.2014.

Programmet indeholder en overordnede ramme for projektet og viser, hvordan vi har tænkt os at gribe projektet an. Projektet indeholder temaerne:

 • Græsted Torv
 • Græsted Hovedgade
 • Folkeparken
 • Tomme butikker
 • Knudepunkter og sammenhænge
 • Bygningsfornyelse


Græsted Borgerforening havde i forvejen etableret arbejdsgrupper om torvet og Folkeparken og programmet tager udgangspunkt i deres arbejde og visioner. Græsted Hovedgade og Tomme butikker er centrale temaer i Græsted, da det netop er disse iøjnefaldende udfordringer, der ofte får opmærksomhed fra besøgende i Græsted, og derved er med til at danne byens karakter. Knudepunkter og sammenhænge er valgt som tema for at fremme forbindelsen mellem de aktive steder i byen. Bygningsfornyelse er et tema, der introduceres i programmet, men som det ligger udenfor områdefornyelsesprojektet at realisere. Læs mere om bygningsfornyelse nedenfor.

Torsdag den 5. juni 2014 blev der afholdt åbningsevent for projektet. Eventen blev afholdt i et tidligere banklokale i Græsted Hovedgade, hvor der i forbindelse med projektet er åbnet værksted for byplanlægning, hvor der er lavet udstilling med information om projektet og hvor administrationen og Græsted borgerforening hver torsdag over sommeren vil være tilstede for at svare på spørgsmål, tage imod ideer og kommentarer. Åbningseventen blev afholdt samtidig med at der var åbning af Græsted Veterantræf, der præsenterede gamle køretøjer på Græsted Torv. Tanken var at arrangementerne kunne understøtte hinanden og skabe synergi, og der var salg af drikkevarer og mad fra lokale restaurationer.

Aktuelle arbejdsopgaver, fremadrettet sigte og ny koordinations- og rådgivningsgruppe
Der arbejdes parallelt på projektets enkelte temaer, og borgergrupper i Græsted samarbejder med administrationen om at konkretisere de rammer og visioner, der er indskrevet i programmet. Da udarbejdelsen af programmet, i overensstemmelser med kravene fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, har varet i godt et år er der en vis utålmodighed i forhold til at se synlige resultater i byen og der arbejdes derfor koncentreret med at konkretisere de enkelte deltemaer.

Der er i arbejdet med Græsted særligt fokus på at arbejde med midlertidige løsninger for at afprøve, synliggøre og konkretisere de enkelte indsatser. I forbindelse med arbejdet med Græsted Torv, er der blandt andet klargjort en skiltepakke, der gør det muligt for Græsted Borgerforening og de erhvervsdrivende ved torvet at lave midlertidig afspærring, der kan være med til at skabe kultur for at anvende stedet til sociale arrangementer. Gruppen der arbejder med Folkeparken har i flere sammenhænge præsenteret deres planer og visioner til arrangementer og er dermed med til at skabe synlighed og interesse for projektet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at afklare detaljer omkring typer af anlæg, økonomi og drift for tiltag i Folkeparken, så de første anlæg kan igangsættes.

For både Græsted Torv, Græsted Hovedgade og Folkeparken er det fastsatte budget ikke dækkende for at kunne realisere alle skitserede visioner og der vil derfor også blive arbejdet på at søge om supplerende finansiering fra puljer og fonde. For Folkeparken er der eksempelvis budgetteret 800.000 kr, men det samlede projektforslag udgør 2,4 mio kr.
Der er som udgangspunkt heller ikke indregnet udgifter til drift af nye anlæg, i de budgetterede beløb.

Det videre arbejde med at konkretisere indsats, økonomi og tidsplan for de enkelte delprojekter, handler om at prioritere indsatsen, og at lære af den midlertidige brug og arrangementer, for at fastsætte det endelige behov og ønskede tiltag.

For at sikre en overordnet koordinering af projektet er der nedsat en koordinations- og rådgivningsgruppe, der løbende vil mødes og i fællesskab have overblik over projektets tiltag og potentielle samarbejder. Gruppen består af det hidtidige rådgivningspanel, der bistod udarbejdelsen af programmet, men udvides med centrale aktører i Græsted. Det er muligt at variere deltagerne i koordinations- og rådgivningsgruppen over tid, alt efter hvilke interesser og oplagte samarbejdsmuligheder, der er aktuelle. Gruppen mødes for første gang i august og vil over efteråret blandt andet arbejde med en fælles vision for byen.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse er tilskud til privat renovering af ejendomme, med fokus på forbedring af ikke-tidssvarende boliger og energiforbedrende tiltag.

Bygningsfornyelse er et selvstændigt tema i henhold til Lov om byfornyelse, og der kan derfor opnås støtte til dette, ud over områdefornyelsesprojektet. For at opnå støtte kræves det imidlertid at kommunen også afsætter midler til bygningsfornyelse. Tilskud gives til private bygningsejerne, og tilskuddet er delt ligeligt mellem et kommunalt tilskud og tilskud fra ministeriet.

Områdefornyelse i Græsted omhandler den centrale del af Græsted og det vil være denne del af byen, der vil kunne ansøge om støtte. I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der afsat midler til at klarlægge behovet for bygningsfornyelse, men der er ikke afsat midler konkret til bygningsfornyelse. Dette skyldes dels at det ikke er inkluderet i områdefornyelsesprojektet, og dels da der ikke er taget stilling til hvorvidt det overordnet ønskes at omdanne tomme butikker til boliger.

Særskilt forsøgspulje til bygningsfornyelse i hovedgader i 2014
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop offentliggjort at der er frigivet en forsøgspulje for bygningsfornyelsesmidler, der har fokus på innovative tiltag for bygningsfornyelse i hovedgader. Der kan med andre ord ansøges om at anvende bygningsfornyelsesmidler til andet end boliger, dog skal projekter have en innovativ og nyskabende tilgang. På samme måde som med de ordinære bygningsfornyelsesmidler skal kommunen bidrage med et beløb tilsvarende det beløb ministeriet kan give i støtte, og der skal, for at ansøge puljen, indgås aftale med privat ejer om at deltage i projektet.

Der vil i projektet arbejdes videre med muligheden for at ansøge om midler til bygningsfornyelse, herunder at indgå samarbejde med private bygningsejere om eventuelt at ansøge den særskilte forsøgspulje.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - Lovbekendtgørelse nr 504 af 16/05/2013
Bekendtgørelse 27 af 18/01/2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomi
Områdefornyelse i Græsted har en samlet økonomiske ramme på 7,5 mio. kr, hvoraf 2,5 mio. kr. refunderes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til Lov om Byfornyelse og på baggrund af ansøgning om midler til Græsted fra Gribskov Kommune.

Gribskov Kommunes egenfinansiering i projektet udgøres af 4 mio. kr. til anlæg og 1 mio. kr. til administrative udgifter i projektets 5-årige forløb.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om områdefornyelse i Græsted til efterretning.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Susan Kjeldgaard





Sager behandlet på lukket møde:
124 §48- Olieforurening fra villaolietank på Strand-Åsen 6 og 8
Plan og Miljøudvalget afgav sin anbefaling til Økonomiudvalgt og Byrådet.


125 Gilleleje: salg af Vesterbrogade 56 ( Pyrmiden )
Plan og Miljøudvalget afgav sin anbefaling til Økonomiudvalgt.


Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
09:05 PM