Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 23-06-2014

Mandag den 23-06-2014 kl. 13:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
96 Dispensation fra Lokalplan 15.31. Anvendelse af Stejlepladsen i Gilleleje.

Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
Brian Lyck Jørgensen spurgte til sag vedr. Havnevej 16. Administrationen orienterede om sagen, som senest er behandlet i PMU i feb. 2014.
Nick Madsen fremførte ønske om bedre markering af p-pladser i Gilleleje.
Morten Ulrik Jørgensen orienterede om engrosalg af maling i Stæremosen.
Nick Madsen orienterede om tiltag vedr. Jem & Fix.
Jannich Petersen orienterede om mulig anvendelse af vaskeriet.
Morten Ulrik Jørgensen spurgte til skilte og facader ifb med ny butik i Gilleleje.
Nick Madsen spurgte til sag vedr. etablering af Pylon i Blistrup.
Nick Madsen spurgte til p-plads ved stationen i Dronningmølle.
Knud Antonsen undrede sig over, at bygherre kendte til dato for nærværende møde før udvalget.Åbne

96. Dispensation fra Lokalplan 15.31. Anvendelse af Stejlepladsen i Gilleleje.
004787 - 2014/16958

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om dispensation for vendeplads og overkørsel på stejlepladsen, så det er muligt at parkere på egen grund.

Gilleleje Hovedgade 55 er reguleret af 2.B.01 kommuneplanens rammedel, som udlægger området til boligformål med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner. Dette delområde støder op til lokalplan 15.31 Bevarende lokalplan Det gamle Gilleleje, hvor bl.a. Stejlepladsen er placeret.

På nuværende tidspunkt er der en børnehave på 1. salen af ejendommen, denne børnehave har eksisteret på adressen siden 1967. På lejet areal er der etableret legeplads mod nord frem til Fyrstien, altså på dele af Stejlepladsen ca. 215m².

Stejlepladsen tilhører Gilleleje Havn, som dels har indgået en lejeaftale med ejeren af Gilleleje Hovedgade for såvidt angår et areal på 123 m², der ønskes udlagt til adgangsvej og manøvreplads. Ved en tidligere skelberigtigelse er en del af Stejlepladsen overført til det daværende menighedshus. Havnen har som nævnt ovenfor også en lejeaftale med Børnehaven Ved Havet, som benytter en del af Stejlepladsen til legeplads. Denne anvendelse er godkendt af daværende Græsted-Gilleleje Kommune.

Den 6. marts 2012 blev der givet byggetilladelse til etablering af 2 lejligheder på Gilleleje Hovedgade 55, de nødvendige forudsætninger var i orden. Det var muligt at etablere i alt 2 stk. P-pladser på egen grund.

Nu ønskes der byggetilladelse til yderligere 2 stk. lejligheder. Det kræver bl.a. parkering på egen grund, i alt 1½ P-plads pr. bolig, en evt. indbetaling til P-fonden er undersøgt men er kun gældende for centerområdet. Fælles indkørsel via Øster Alle 1A er også undersøgt, men ejeren af Øster Alle 1A er ikke interesseret.

Der skal ialt etableres min. 6 stk. P-pladser til de samlet set 4 lejligheder. P-pladserne kan etableres på egen grund, men tilkørsel til ejendommen og manøvreareal sker til dels på Stejlepladsen.

Projektet kan derfor ikke gennemføres uden dispensation fra lokalplan 15.31. Følgende er væsentlige uddrag fra lokalplanen.

Formål (overordnede beskrivelse): "Det er lokalplanens formål at beskytte og bevare det særlige bymiljø i det gamle Gilleleje. Det gælder både bevaringen af det enkelte hus og bevaringen af helheden i mere bred forstand, dvs. gademiljøet, de åbne pladser, de større markante træer og de særlige karakteristiske bygningshistoriske variationer, som byområdet er så rig på.

Kap. 1.1 Lokalplanens formål
"Det er lokalplanens overordnede formål at fastlægge retningslinier og byggebestemmelser der bevarer miljøet i det gamle Gilleleje." "Det er desuden lokalplanens formål: (...) - at bevare stejlepladsen og andre ubebyggede fællesarealer."

Kap 6.1.1 ubebyggede arealer
"En række ubebyggede arealer skal bevares. De med særlig signatur viste arealer på kortbilag 1 (ved kirken, ved Fyrstiens start og ved Havnevej-Fabersvej) må ikke bebygges, men udlægges til offentlige formål, kirkegård, stejleplads og fælles opholdsarealer." Stejlepladsen er markeret i kortbilag 1 til Offentlige formål.

Kap. 3.1 Områdets anvendelse (område B)
Området må kun anvendes til boligformål og undtagelsesvis visse erhverv. Kapitlet beskriver intet ifht. de frie arealer.

Børnehaven
Børnehaven ved Havet bor til leje hos en privat udlejer. Spørgsmålet om størrelse af lokaler og legeplads er en privatretlig sag mellem ejeren af ejendommen og den private institution Børnehaven ved Havet.

Børnehaven gik fra at være en selvejende daginstitution til en privat daginstitution i foråret 2012. Det betyder, at Gribskov Kommune ikke længere skal godkende børnehavens lejeaftale. Det betyder også, at eventuelle uoverensstemmelser om aftalen og lejemålet skal afklares mellem de to parter alene.

Den konkrete sag berører en mindre del af børnehavens legeplads m.m., men alene den del der ligger på ejendommen Gilleleje Hovedgade 55. Den del af legepladsen der ligger på Stejlepladsen berøres ikke.

Administrationens vurdering
Der er tale om et areal på 123 m² af Stejlepladsen som ønskes benyttet til overkørsels og vendeplads. Arealet vil fortsat fremstå ubebygget og som en del af Stejlepladsen.

Dette sikres ved at arealet ikke må afskærmes med hegn eller hæk. Arealet vil blive belagt med græsarmeringssten eller lignende og vil fortsat fremstå som en del af den åbne plads, Stejlepladsen.

Ejer har endvidere indvilget i, som et vilkår for tilladelsen, at reetablere Gåsestien i et grusspor langs med indkørslen til ejendommen. Stien har gennem årene ligget forskellige steder.

Det vil være en forudsætning at arealet enten købes og sammenlægges med arealet tilhørende det gamle menighedshus eller at der tinglyses en brugsret. Den nuværende lejeaftale mellem Gilleleje Havn og ejeren af ejendommen er indgået for 30 år.

Gilleleje Hovedgade har vanskelige tilkørsels- og parkeringsforhold, hvilket også kan ses i dag, hvor flere bruger Stejlepladsen i forbindelse med ærinder til ejendommen. Anvendelsen til boliger og børnehave er i overensstemmelse med kommuneplanen, men det vil være hensigtsmæssigt med mere ordnede forhold.

Anvendelsen af en del af Stejlepladsen til adgang og manøvreareal medfører, efter administrationens vurdering, en mindre betydende dispensation fra lokalplanen. Der lægges i den forbindelse vægt på,

  • at lokalplanens brug af begrebet "stejleplads" ikke er uddybet, selvom pladsen ikke benyttes til at tørre garn på,
  • at arealet fortsat henligger som åbent og endelig,
  • at der er tale om et mindre areal og parkering anlægges på selve ejendommen og ikke på Stejlepladsen.


Det er endvidere administrationens vurdering, at en dispensation fra lokalplanen som ønsket ikke er til hinder for børnehavens fortsatte drift.

Der er gennemført naboorientering som beskrevet nedenfor.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013
Kommuneplan 2013-25
Lokalplan 15.31 Bevarende lokalplan Det gamle Gilleleje

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Der er foretaget Naboorientering i perioden fra 27. marts til den 28. april 2014.
Der indkom 4 kommentarer.

Resume af kommentarer:

  1. Det fremlægges, at det vil være i strid med planlovens § 19 stk. 1: "Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v. der er opretholdt efter §68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog §40." Etablering af en indkørsel på Stejlepladsen som adgangsvej til private parkeringspladser på en tilgrænsende privat nabomatrikel ses på ingen måde at være i overensstemmelse med lokalplanens formål.
  2. Det pointeres desuden at dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, kan ifølge fast retspraksis kun meddeles i særlige tilfælde, hvis der er tale om en anvendelse, som ligger meget tæt op ad det oprindeligt tilladte ved lokalplanen.
  3. Der henvises desuden til en afgørelse (NKO 325) hvor en dispensation blev ophævet af Naturklagenævnet. Her var et grønt fællesareal på 156 m² overdraget til privat have.
  4. Indsigelse imod inddragelse af Børnehaven Havet 's legepladsareal til parkeringsplads.

1.
Administrationen oplyser:
Vedr. 1 - Det vurderes at arealet kan benyttes til overkørsel/vendeplads i overensstemmelse med lokalplanen.

Vedr. 2 - Anvendelsen er fastlagt til boligformål, hvortil der jf. lokalplanen samt BR10 skal anlægges passende parkeringsforhold.

Vedr. 3 - Det vurderes at stejlepladsen i sin helhed bevares.

Vedr. 4 - Der er her tale om en privat aftale imellem børnehaven og udlejer. Kommentarerne er ikke relevante i forhold til naboorienteringen og forholdet er et anliggende lejer og udlejer imellem.

Bilag
PMU 23. juni 2014 kortbilag dok nr. 2014/16958 014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

  1. at tiltræde, at der meddeles dispensation fra lokalplanen til etablering af tilkørselsareal og manøvreplads som ansøgt og under de forudsætninger, der er beskrevet under administrationens vurdering.

    Beslutning

Udsættes med henblik på besigtigelse.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard


Mødet startet:
01:00 PM

Mødet hævet:
01:45 PM