Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 10-03-2014

Mandag den 10-03-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
23 Endelig vedtagelse af Program for Områdefornyelse Græsted
24 Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
25 Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende
lokalplanrevision
26 Duebjergåsen, håndhævelse af deklaration om beplantning
27 Revision af reglerne for færdsel på Arresø
28 VVM-screening af kystsikring ved Vincentstien
29 Bebyggelsesforslag på ejendommen matr.nr. 1 au Munkerup Gde. Søborg,

Munkerup Strandvej 23
30 Rørhavegård - to boliger i vestlængen
31 Årsregnskab 2013


Efterretningssager
32 Nyt rense -og slammineraliseringsanlæg centralt i Gribskov Kommune.
33 Klage til NMKN over byggetilladelse til til- og ombygning af

dagligvareforretning i Vejby.
34 CityLAB 2014


Efterretningssager - Lukket
35 Orientering om sagsstatus, overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 i et
sø- og moseområde


Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Knus Antonsen var fraværende ved pkt. 35


Fraværende:

Meddelelser:
Morten Jørgensen orienterede om henvendelse ifb. legeplads ved Helsinge Realskole.
Morten Jørgensen orienterede om planlagt møde med Ricky Berner vedr. rammer for byggesagsbehandling.
Morten Jørgensen lagde op til drøftelse af adm. praksis ifb. med hesteejendommen.
Morten Jørgensen orienterede om henvendelse vedr. Speedys Pølser, Gilleleje Havn.
Bo Jul Nielsen efterspurgte tilladelse til opsætning af borde/bænke på trædækket/promonaden ved kanalen i Gilleleje.
Jannich Petersen spurgte til sag vedr. plankeværk i Kringelholm.
Administrationen orienterede om, at sag vedr. drivhus i Bækkegårdsudstykningen genoptages.
Administrationen orienterede om overdragelse af elbiler på prøve d. 17.03.2014.
Bo Jul Nielsen orienterede om henvendelse vedr. dagligvarebutik i Rågeleje.Åbne

23. Endelig vedtagelse af Program for Områdefornyelse Græsted
01.11P00 - 2013/03398

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for udvalget med henblik på endelig vedtagelse af Program for Områdefornyelse Græsted. Programmet er den overordnede ramme for projektet, der efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kan igangsættes sommeren 2014.

Teknisk udvalg behandler et dagsordenpunkt med samme indhold som dette, på udvalgsmøde den 12.03.2014. Bemærkninger fra Plan- og Miljøudvalget tages med til mødet i Teknisk Udvalg, hvorfra sagen sendes i forløb til Økonomiudvalget den 24.03.2014 og til endelig vedtagelse til Byrådsmøde den 31.03.2014.

Udkast til program for Områdefornyelse i Græsted har været forelagt Plan- og Miljøudvalget den 03.02.2014.

Baggrund og proces for udarbejdelse
Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget, besluttede på et fælles møde den 15.05.2013, at igangsatte arbejdet med udviklingen af Græsted i form af projektet Områdefornyelse i Græsted.

Områdefornyelsesprojektet lægger sig i forlængelse af, og understøtter, det arbejde og de arbejdsgrupper, der er nedsat under Græsted Borgerforening. På baggrund af afsatte anlægsmidler til Græsted, ansøgte Gribskov Kommunen i foråret 2013, om forhåndsreservering af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og fik tilsagn om reservation på alt 2,5 mio kr. For at få reservationen udbetalt skal der inden 1. april 2014 udarbejdes et program for områdefornyelsesprojektet. Med en kommunal egenfinansiering på 5 mio kr, har projektet en samlet projektramme på 7,5 mio kr.

På baggrund af forhåndsreservationen fra ministeriet er der nu udarbejdet et program for områdefornyelsen i samarbejde med ekstern rådgiver, og i overensstemmelse med Lov om Byfornyelse er det udarbejdet i tæt samarbejde med områdets interessenter.

I forbindelse med projektet er nedsat et Rådgivningspanel, der består af ni medlemmer: fire politikere (Morten Jørgensen og Jannick Petersen fra Plan- og Miljøudvalget og Bo Jul Nielsen og Susan Kjeldgaard fra Teknisk Udvalg), tre personer fra Græsted Borgerforening, formand for Græsted Handels- og Erhvervsforening og to embedsmænd. Rådgivningspanelet er nedsat for at sikre kontinuitet i inddragelsen og samarbejdet, herunder at give sparring på indholdet i programmet. Derudover har Rådgivningspanelet afholdt to borgermøder i Græsted, hvor byens borgere og øvrige interessenter kunne komme med ideer til indholdet af programmet, samt efterfølgende kunne høre om programmets indhold og kommentere på dette. Resultaterne fra borgermøderne har været et væsentligt bidrag til programmets indhold.

Efter Byrådets endelige godkende af programmet indsendes det til ministeriet, der efter godkendelse frigiver de reserverede midler. Selve Områdefornyelsesprojektet forløber 5 år fra 2014.

Programmets indhold
Programmet for Områdefornyelse Græsted skal give et overblik over de væsentligste udfordringer i Græsted og hvilke indsatser der forventes at blive igangsat i projektperioden. Der lægges vægt på en helhedsorienteret tilgang og inddragelse af lokale ressourcer.

Ud over en redegørelse for samarbejde, budget, tidsplan og investeringsredegørelse, er programmet inddelt i følgende indsatsområder:

 • Fysiske tiltag, der omhandler torvet, Græsted Hovedgade og Folkeparken

De fysiske tiltag har særligt fokus på at skabe velfungerende og inviterende opholdssteder i byen, særligt på torvet. Tiltag på torvet ses i sammenhæng med Græsted Hovedgade for at sikre god sammenhæng og et fælles udtryk. For Folkeparken arbejdes der dels med at forbedre det nuværende anlæg blandt andet ved hjælp af beskæring, og dels med muligheden for at anlægge aktivitetszoner, der kan være med til at understøtte sundhed og aktiviteter.

 • Tomme butikker

De tommer butikker i Hovedgaden er en af de mest karakteristiske udfordringer i Græsted. I forbindelse med områdefornyelsen vil der ske en nærmere analyse af hvilke muligheder, der vurderes at være for at understøtte bylivet i Græsted Hovedgade, herunder at fremme butikslivet.

 • Knudepunkter og forbindelser

At formidle og synliggøre sammenhænge og aktiviteter i Græsted er et overordnet mål. Som konkrete tiltag er der blandt andet udtrykt ønske om skiltning til centrale funktioner, at anlægge gå eller løberuter med konkrete temaer, eller at etablere funktioner for bestemte grupper, eksempelvis aktiviteter for unge eller områder til aktiviteter med hunde.

 • Bygningsfornyelse

Som del af Områdefornyelsen indgår et selvstændigt punkt om bygningsfornyelse, der omhandler muligheden for at få særskilt tilskud ud over Områdefornyelsens midler, men også fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Behovet for renovering kortlægges for den ældste del af Græsted bymidte og på baggrund heraf ansøges om en økonomiske ramme, bygningsejere efterfølgende kan ansøge om.

Som strategisk tilgang til de enkelte indsatser arbejdes der med midlertidige løsninger. Midlertidige tiltag kan være med til at skabe synlighed om projektets aktiviteter og give mulighed for at afprøve løsninger og derigennem lave en udvidet inddragelse, inden endelige løsninger besluttes.

Det samlede program for Områdefornyelse i Græsted ligger som bilag.

Videre arbejde
Parallelt med den processen for den politiske godkendelsen af programmet arbejder administrationen videre med at konkretisere rammerne for det egentlige områdefornyelsesprojekt, der igangsættes sommeren 2014, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter frigiver de reserverede midler.

Der er løbende kontakt til Borgerforeningens arbejdsgrupper, og der udarbejdes informationsmateriale om programmet til uddeling og opsætning i Græsted. Der arbejdes på at kunne lave en præsentation i et af de tomme lokaler i Græsted Hovedgade.

Rådgivningspanelet fortsætter og har møde først på sommeren for at drøfte rammerne for det videre samarbejde.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - Lovbekendtgørelse nr 504 af 16/05/2013.
Bekendtgørelse 27 af 18-01-2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn om reservation af 2,5 mio kr. Projektet har på nuværende tidspunkt et samlet budget på ca 7,5 mio.

En del af kommunens egenfinansieringen, er de i alt 4 mio. kr som Byrådet havde afsat til anlæg i Græsted i Budget 2013-2016 og 2014-2017. Af disse er 0,5 mio kr (afsat til 2013) anvendt til udarbejdelse af forprojekt for program, samt skitseforslag til indretning af torvet. De øvrige 3,5 mio er afsat til 2014. Der er derudover estimeret 1 mio. kr til administrative udgifter, der blandt andet inkluderer projektledelse og kommunikation.

Det er en væsentlig opgave i forhold til det videre projektarbejde at afdække muligheder for supplerende finansiering. Det kan være fonde, støtte til plan- registreringsarbejde, kondemnering, bygningsfornyelse, yderligere anlægsarbejder m.m.

Bilag
Endeligt program for områdefornyelse i Græsted

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at godkende Program for Områdefornyelse i Græsted.

  Beslutning

Anbefalingen tiltrådt.
24. Salg af Vesterbrogade 56 (Pyramiden)
82.02G00 - 2013/15769

Sagsfremstilling
Sagen omhandler salg af den kommunale ejendom "Pyramiden" i Gilleleje, som har været udbudt i efteråret 2013.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Byrådet skal på baggrund af Plan- og Miljøudvalgets anbefaling og Økonomiudvalgets anbefaling beslutte om udbudet skal annulleres, og dernæst om et nyt offentligt udbud af den vestlige del af ejendommen uden det gamle rådhus skal igangsættes. Dernæst skal det besluttes om det nye salgsmateriale kan godkendes. Endelig skal Byrådet beslutte, om der skal bevilges 200.000 kr til at gennemføre en særskilt markedsføringskampagne for denne ejendom samt til at dække udgifterne til en ekstern uafhængig vurdering af ejendommens værdi, såfremt en sådanne indhentes.

Baggrund
Med et temamøde i december 2010 med Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget indledtes en proces omkring ejendommen Vesterbrogade 54-56, som i daglig tale kaldes Pyramiden. Efter temamødet arbejdede administrationen videre med en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere Gilleleje Bibliotek og Museum, som en del af Kulturhavnsprojektet i Gilleleje. Denne indledende undersøgelse blev præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i foråret 2011, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forarbejderne til en flytning af bibliotek og museum. Byrådet vedtog den 17. juni 2013 at godkende processen for salget af Pyramiden inklusiv det gamle rådhus på Vesterbrogade 54. Den 2. september 2013 blev det endeligt besluttet at sætte den samlede ejendom til salg. Salget blev herefter annonceret i perioden fra d. 3. september 2013 til den 10. oktober 2013, som var deadline for at afgive tilbud.

Byrådet besluttede den 16. december 2013, at bemyndige administrationen til at gå i realitetsforhandlinger med en tilbudsgiver, der havde budt på ejendommen. Dog besluttede byrådet samtidigt, at det gamle rådhus ikke længere skulle indgå i et salg. Det er administrationens vurdering at denne ændring er så væsentlig, at Gribskov Kommune i henhold til "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme" ikke kan fortsætte en salgsproces uden at lave et nyt udbud af den del som kommunen fortsat ønsker solgt.

Juridisk vurdering af politisk vedtaget ændring
Salg af kommunens ejendomme skal leve op til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme" samt vejledningen til denne. I vejledningens afsnit 7.3.2 er det nærmere beskrevet, at kommunen er forpligtet til at foretage en nyt offentligt udbud af ejendommen "hvis der foretages væsentlige ændringer i de udbudte vilkår. På den måde har alle interesserede mulighed for at byde på ejendommen på ændrede vilkår". Baggrunden herfor er, at kommunen er forpligtet til at sælge ejendomme til den gældende markedspris. Markedsprisen kan være vanskelig, at vurdere for denne projektejendom, men det kan ikke udelukkes, at Gribskov Kommune havde modtaget flere tilbud på ejendommen, såfremt at denne fra starten havde været udbudt udendet gamle rådhus. Derfor er det administrationens anbefaling at det tidligere udbud annulleres, samt at salgsmaterialet ændres og et nyt udbud gennemføres. Dette vil give alle interesserede mulighed for at byde på den del, som Byrådet fortsat ønsker solgt.

Salgsproces frem til 2015
Processen frem til beslutning om frasalg af ejendommen er i hovedtræk planlagt som følger frem til februar 2015:

Aktivitet Periode
Idéindkaldelse Gennemført
Salgsmateriale udarbejdes

- herunder et særligt vigtigt dokument om "krav og ønsker" til byderne.
Gennemført
Politisk behandling af salgsmaterialet marts 2014
Salget annonceres (udbud) april 2014 - august 2014
Tilbud vurderes af administrationen september 2014
Ekstern uafhængig vurdering indhentes, såfremt det vurderes nødvendigt af administrationen september 2014
Politisk behandling af de indkomne tilbud oktober 2014
Endelig aftale om salg af ejendom (købsaftale) forhandles november 2014 - december 2014
Politisk behandling af købsaftalens overordnede rammer januar eller februar 2015
Nyt plangrundlag 2015 - aftales nærmere med køber


Nyt forslag til dokument med krav og ønsker
At det gamle rådhus ikke længere indgår i salget har ikke medført grundlæggende ændringer i dokumentet med forslag til krav og ønsker, som administrationen foreslår danner grundlag for det nye udbud. Ud over tekniske ændringer kan følgende ændringer dog fremhæves i forhold til det dokument, som dannede grundlag for det tidligere udbud:

 • det gamle rådhus indgår ikke længere
 • nyt kortmateriale skitserer den sydvestlige del af ejendommen, der er til salg
 • små ændringer i formuleringer fremhæver ejendommens eksklusive karakter og de relativt åbne muligheder for benyttelsen fremadrettet
 • nyt layout fremhæver ejendommens attraktive beliggenhed


Markedsføring
Ejendommen er en af kommunens bedst beliggende ejendomme, som appellerer til tilbudsgivere, der har erfaring og mulighed for at arbejde med større projekter med attraktiv beliggenhed. En markedsføring skal derfor være målrettet dette segment i markedet, hvilket dog ikke udelukker en bredere markedsføring, der generelt højner kendskabet til ejendommen. På grund af ejendommens eksklusive beliggenhed foreslås en markedsføringskampagne, som ligger på et relativt højt niveau, og som kan gøre det mere sandsynligt, at Gribskov Kommune modtager attraktive tilbud. Markedsføringskampagnen er ikke tilrettelagt i detaljer endnu, men har umiddelbart nedenstående aktiviteter:

Aktivitet Periode
Salgsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside og annonce sættes i lokale medier april 2014 - august 2014
Videoer på nettet, som trækker nettrafik ind til kommunens annoncering på hjemmesiden april 2014 - august 2014
Skilt eller andet visuelt ved ejendommen, som viser at ejendommen er til salg april 2014 - august 2014
Annoncering i udvalgte medier, som potentielle investorer benytter sig af april 2014 - juni 2014
Åben event ved ejendommen omkring påskeferien april 2014
Direct Marketing målrettet potentielle investorer april 2014 - august 2014
Åben event ved ejendommen kort før sommerferien juni 2014Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
 • Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004
 • Lov 388 af 06.06.1991 om planlægning, jf LBK 937 af 24.09.2009 med senere ændringerØkonomi
Den forventede salgsindtægt vil tilgå byudviklingspuljen.

En annullering af udbudet vil betyde at en forventet salgsindtægt først kan tilgå byudviklingspuljen tidligst i 2015. Alt andet lige må man derudover forvente en salgsindtægt, som ligger lavere, end den pris man hidtil har kalkuleret med, da det gamle rådhus indgik i salget. Dette er dog behæftet med en hvis usikkerhed, da nye bydere muligvis vil give tilbud på ejendommen. Ændringer i driftsomkostninger, hvis denne større bygning afhændes er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.

De samlede udgifter til markedsføring skal betragtes som en investering, og skal derfor fratrækkes den samlede salgsindtægt efter salg er gennemført. De forskellige aktiviteter er ikke endeligt planlagt, men det vurderes, at en samlet ramme på 200.000 kr vil give muligheder for en markedsføring særkskilt for denne ejendom samt indhentning af uafhængig ekstern vurdering, hvis dette vurderes nødvendigt for at kunne vurdere markedsprisen.

Bliver der ikke afgivet bud, som Byrådet ønsker at antage, vil omkostninger til salgsprocessen blive konteret særskilt på byudviklingspuljen.

Bilag
Bilag 7 (PMU 10.03.14): Nyt offentligt udbud af Pyramiden. Vesterbrogade 56, Gilleleje. Forslag til krav og ønsker

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at det oprindelige udbud af ejendommen Vesterbrogade 54 og 56 annulleres,
 2. at Gribskov Kommune foretager nyt offentligt udbud kun af ejendommen Vesterbrogade 56, hvor det gamle rådhus med grund ikke længere indgår i salget,
 3. at Bilag 7 godkendes som det nye retningsgivende dokument for kommunens krav og ønsker til kommende bud på ejendommen,
 4. at bevilge en samlet ramme på 200.000 kr til en særskilt markedsføring af ejendommen og eventuel ekstern vurdering af ejendommens værdi.

  Beslutning

1 - 4 Anbefalingen tiltrådt.
25. Wewers - ansøgning om hævet produktionsloft i f.t. grundlag for igangværende lokalplanrevision
023273 - 2013/11691

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 03.02.2014 at udsætte denne sag med henblik på forudgående besigtigelse af virksomheden. Besigtigelse er aftalt at foregå den 10.03.14 forud for Plan- og Miljøudvalgsmødet, hvor sagen fremlægges påny.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet, idet den vedrører eventuel ændring af en tidligere byrådsbeslutning.

Wewers A/S har med brev af 20.12.13 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 75.000 tons beton og mørtel på ejendommen Ny Mårumvej 222.

Baggrund / sagsfremstilling:
Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 74.99, der udlægger området til erhvervshotel. Lokalplanen begrænser produktionen til klasse 4-virksomheder, hvilket siden 2007 i praksis har været vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Virksomheden har fået påbud om at overholde dette produktionsloft.

Der blev i perioden 2008-2010 arbejdet på et nyt forslag til lokalplan, der skulle kunne rumme en vis udvidelse af produktionen. I 2010 besluttede byrådet, at den eksisterende lokalplan fortsat skulle være gældende.

Ansøgning om produktionsudvidelse har senest været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.02.13 samt på Byrådets møde den 18.03.13. Der blev søgt om 45.000 tons, og Byrådet besluttede kun delvis at imødekomme ansøgningen med beslutning om at hæve produktionsloftet fra 20.000 til 30.000 tons pr. år. Efterfølgende igangsatte Plan- og Miljøudvalget udarbejdelse af ny lokalplan på dette grundlag. Med ny lokalplan kan der ske ændring i begrænsningen til klasse 4-virksomheder, således at der gives mulighed specifikt for en større beton- og mørtelproduktion.

Ansøgning:
Der søges nu om en yderligere hævelse af produktionsloftet op til 75.000 tons, dvs en ændring af det grundlag, hvorpå lokalplanrevisionen er igangsat.

Ansøgningen om udvidet produktion er begrundet med ønsket om at kunne opretholde en rentabel drift samt skabe flere arbejdspladser på ejendommen. Samtidig peges der på, at der ved virksomhedens opstart blev foretaget investeringer på ejendommen ud fra en forventning om, at der ikke ville blive fastlagt et specifikt produktionsloft på 20.000 tons

Ansøger finder, at den eksisterende lokalplan godt kan rumme en produktionsudvidelse, men er indstillet på at drøfte en aftalemæssig fastlæggelse af udvidelsen, herunder i form af en deklaration for ejendommen.

Planlægningsmæssig vurdering:
Administrationen vurderer, at der er modstående hensyn at tage i lokalområdet. Dels har der i en periode, hvor virksomheden har produceret langt over 20.000 tons årligt, været massive naboklager på grund af støj og færdsel. Dels er ejendommen udpeget til erhvervsområde, og bygningerne er velegnede til og indrettet ud fra det nuværende formål.

Ved seneste ansøgning om justering af plangrundlaget med en stigning i årsproduktionen op til 45.000 tons, som Byrådet ændrede til 30.000 tons, vurderedes det, at Byrådets hidtidige intentioner med erhvervsområdet ville blive fastholdt. Med den nuværende ansøgning ønskes der en produktion, der er mere end 3 gange så stor som den hidtidige.

Der ses ikke at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag. På den baggrund vurderer administrationen fortsat, at en øget årsproduktion udløser krav om en ny lokalplan. Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at fastlægge et konkret produktionsloft i en ny lokalplan, idet en sådan begrænsning ikke indgår i det såkaldte lokalplankatalog i planlovens § 15, stk. 2. Det vil imidlertid være muligt som led i en frivillig aftale med virksomhedsejeren at indarbejde den ønskede nye begrænsning i en deklaration, der tinglyses på ejendommen med kommunen som påtaleberettiget. En sådan deklaration kan dog ikke håndhæves af kommunen ved påbud/forbud i henhold til planlovens § 43 men må håndhæves ved civilretligt søgsmål, der både kan være tidskrævende og omkostningstungt.

Drøftelserne i 2009-2010 vedrørende et ændret plangrundlag omhandlede bl.a. støj, trafikale gener og arbejdstider. Det kan oplyses, at støjen kun indirekte reguleres via lokalplanens definition af lovlige aktiviteter, mens det er via miljøgodkendelsen der sker fastsættelse af de konkrete støjgrænser. Arbejdstiderne reguleres indirekte via miljøgodkendelsens støjgrænser. Ved definition af mulige miljøklasser eller mulige erhvervstyper vil lokalplanen indirekte påvirke produktionsmængden og dermed trafikmængden. Generelt set vil der med øget produktion blive tale om øget aktivitet på og omkring ejendommen, herunder øget trafik.

Administrationens anbefaling:
Det anbefales, at Plan- og Miljøudvalget drøfter, hvorvidt den seneste beslutning om grundlaget for ny lokalplan ønskes fastholdt (produktionsloft på 30.000 tons), eller om der skal arbejdes for en yderligere udvidelse af virksomheden. I begge tilfælde vil forudsætningen for endelig vedtagelse af lokalplanen være, at virksomheden udarbejder nævnte deklaration som udmøntning af byrådets beslutning om et produktionsloft. Endvidere vil der foruden nyt plangrundlag være krav om miljøgodkendelse.

Det bemærkes, at lokalplanprocessen er sat i bero p.t., men vil blive genoptaget i samarbejde med virksomheden ud fra udvalgets beslutning. Dette under forudsætning af, at virksomheden fortsat ønsker gældende plangrundlaget ændret, hvis den seneste ansøgning ikke imødekommes.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer, § 19 stk. 2 og § 15 stk. 2
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010 med senere ændringer, § 33
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune
Lokalplan 74.99 for Nyt erhvervsområde ved Mårum Teglværk, aug. 2002

Økonomi
-

Miljøforhold
Miljøforhold bliver vurderet sideløbende med lokalplanlægningen jf. Lov om miljøvurdering af større programmer og planer.

Ved endelig vedtagelse af en lokalplan med mulighed for en udvidet produktion vil der efterfølgende skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden, for at plangrundlaget kan udnyttes.

Høring
Lokalplanforslag fremlægges offentligt i 8 uger forud for beslutning.

Bilag

Bilag: Ny Mårumvej 222 Oversigtsfoto PMU 030214


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at der, såfremt Udvalget ønsker at fastholde 30.000 tons som grundlaget for ny lokalplan for området, gives afslag på det ansøgte, eller
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at ny lokalplan udarbejdes på det nye grundlag med 75.000 tons, såfremt Udvalget er positivt indstillet på at understøtte det ansøgte.Beslutning
Udsættes mhp. vurdering af mulighed for forslag bagud på miljøtilladelsen.
26. Duebjergåsen, håndhævelse af deklaration om beplantning
01.00G00 - 2013/38960

Sagsfremstilling
Sagen forelægges PMU med henblik på beslutning om udnyttelse af påtaleret til håndhævelse af deklaration om beplantning på Duebjergåsen i Bakkelandet.

Det anbefales, at påtaleretten ikke udnyttes.

Baggrund/sagsfremstilling
Administrationen har siden 2009 på baggrund af naboklager haft dialog med ejere af 3 naboejendomme om hegnsplantning såvel som høj beplantning inde på den enkelte grund. Der er foretaget jævnlige tilsyn samt indgået pragmatiske aftaler om fjernelse af dele af den mest markante beplantning. Ejer af Duebjergåsen 16 ønsker nu en endelig afgørelse med hensyn til krav om fjernelse af ulovlig beplantning.

Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommene på Duebjergåsen ligger på en skråning i en udstykning ved Bakkelandet, der orienterer sig mod Arresø. Fra højderyggen er der udsigt over Arresø. Ejendommene er omfattet af deklaration, byplanvedtægt og kommuneplanens retningslinier for den landskabelige egn - Sølandet.

Der er på ejendommene både plantede træer og buske og selvsået opvækst, og i visse tilfælde er det svært at afgøre, hvad der er plantet. Kommunen har alene mulighed for at håndhæve plantede træer og buske ifølge deklarationen.

Deklaration
Deklaration af den 14. september 1961. Deklarationen anfører at der ikke må foretages beplantning og opsættes hegn, med undtagelse af hegn mod den offentlige vej, som ikke må være højere end 1,25 m. Kommunen er påtaleberettiget. Duebjergåsen 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 er omfattet af deklarationen.

Byplanvedtægt
Partiel byplanvedtægt nr. 12 for Helsinge Kommune - Området ved Bakkelandet, Huseby.

§ 7. anfører at hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres ved levende hegn (max. højde 1,5 m) eller ved stolper med tråd og net (max. højde 1,2 m).

Kommuneplan 2013-2025
Det er kommunens mål at bevare værdifulde landskaber, så der er mulighed for at opleve smukke og egnskarakteristiske landskaber, som er særligt upåvirkede af indgreb.

Ejendommene på Duebjergåsen ligger i Bakkelandet, som er en del af Sølandet - en landskabelig egn der visuelt orienterer sig i retning mod Arresø. Ifølge kommuneplanen er området udpeget som værdifuldt kulturmiljø og bevaringsværdigt landskab.

Landskabsdannelsen er primært morænelandskab og dødislandskab. Det betyder at landskabet er et småbakket terræn, vekslende fra jævnt til kuperet til forholdsvis stejle skrænter ned mod vandet langs søkysten.

Vurdering
Ejendommene ligger i området Bakkelandet, og Gribskov Kommune vurderer, at landskabet i Bakkelandet har en betydning i forbindelse med kommunens mål om at bevare de værdifulde landskaber i kommunen.

De karakteristiske landskabstræk er afgørende for oplevelse af områdets landskabsdannelse igennem tiden. Påtaleretten på deklarationen, der kunne sikre dette, har dog ikke været anvendt kontinuerligt, og da der ikke er tale om en pligt til indgreb, ses muligheden at være forpasset, sådan som området har udviklet sig over årene.

Byplanvedtægt for området er håndhævet ved enkeltsager, der er blevet rejst. Begrænsning af beplantning langs Præstevej, som er en del af det, der pt klages over, kan dog ikke løftes via byplanvedtægten, fordi det ikke har karakter af egentlig hegnsplantning.

Deklarationen har alene i et par år været forsøgt håndhævet successivt i dialog med ejer. Deklarationen har ikke tidligere været håndhævet i mere end 30 år. Det har vist sig ikke at være en holdbar håndtering af deklarationens efterlevelse. Deklarationen har ikke et formål der tilgodeser offentlig interesser, såsom færdsel eller udsigt fra offentlige arealer, men tilgodeser alene private interesser.

Det er muligt, at kommende ejere på sigt vil ønske udsigt over Arresø, hvorefter deklarationen med tiden kan blive efterlevet og landskabsformationerne vil stå frem igen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at kommunen for indeværende ikke løfter sin påtaleret vedrørende deklarationen. Kommunen, og tidligere amtet, vurderes at have forpasset muligheden for konsekvent krav om fjernelse af al beplantning.

Lovgrundlag
Deklaration af den 14. september 1961.
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer, §§ 43 og 51.
Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune.
Partiel Byplanvedtægt nr. 12 for Helsinge Kommune - området ved Bakkelandet, Huseby. Vedtaget 1971.

Økonomi
-

Bilag
Bilag Duebjergåsen - luftfoto, PMU 10.03.14

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at Gribskov Kommune for indeværende ikke udnytter sin påtaleret vedrørende håndhævelse af deklaration om beplantning.

  Beslutning

Tiltrådt.
27. Revision af reglerne for færdsel på Arresø
01.00G00 - 2012/35010

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges PMU med henblik på beslutning om at indgive høringssvar med bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø.

Om denne sag:
Naturstyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om færdsel m.v. på Arresø med tilhørende miljøvurdering og konsekvensvurdering i høring den 11. februar. Der er frist for afgivelse af høringssvar senest den 9. april 2014.

Baggrund for ny bekendtgørelse:
Naturstyrelsen, Nordsjælland har i en længere årrække arbejdet med udarbejdelse af ændrede færdselsregler for Arresø. Det gældende regelsæt "Regler for færdsel på Arresø af den 12. maj 1989" er forældet, idet det bygger på forhold som var gældende da Arresø var øvelsesområde for forsvaret samt før udpegningen af Arresø som Natura2000-område.

En ændring af regelsættet for færdsel på Arresø har været på dagsordenen i søbrugerrådet for Arresø siden søbrugerrådets oprettelse 6. okt. 2006. Gribskov Kommune er repræsenteret i søbrugerrådet.

Formål med bekendtgørelsen:
Færdselsreglerne, der er beskrevet i udkast til bekendtgørelse om færdsel m.v. på den statsejede del af Arresø, har til formål:

1) At beskytte naturværdierne i og omkring Arresø.

2) At sikre en rekreativ beskyttelse af Arresø og dens bredarealer, der giver borgerne gode muligheder for et at friluftsliv i harmoni med hinanden, floraen og faunaen.

3) At sikre de landskabelige værdier på og omkring Arresø.

Udkast til bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø, se bilag 1.

De vigtigste ændringer:
Med den nye bekendtgørelse åbnes der for kano-kajaksejlads samt windsurfing hele året. Tidligere var dette ikke tilladt i perioden 1. marts - 1. juli. Der indføres af hensyn til fuglelivet på udvalgte steder forstyrrelsesfrie zoner langs rørskoven i perioden 1. marts - 30. august.

Der indføres af hensyn til fuglelivet en opdeling af søen i forhold til windsurfing hele året og i forhold til motorsejlads 1. november - 15. marts.

Der indføres fartgrænser for fritidssejlads. Maks 5 knob på åbent vand og 2 knob indenfor 100 meter fra land. Det er ikke tilladt at anvende 2-takst motorer.

Der indføres et forbud mod kitesurfing.

Militærhavnen på Arrenæs overgår til offentlig havn. Fra havnen kan indtil 10 både tilhørende åbne lystfiskerforeninger få motortilladelse (dog ikke i april-maj). Lystfiskere har ikke tidligere måtte sejle med motor.

Der må placeres mindre reklametekst på bådskrog. Enhver form for reklame har ikke tidligere været tilladt.

Sammenhæng til anden planlægning, miljøvurdering og konsekvensvurdering:
Bekendtgørelsen er udarbejdet parallelt med Natura 2000-handleplan nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose og Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan for Arresø.

Naturstyrelsen, Nordsjælland har samtidig udarbejdet en miljøvurdering, som belyser de nye færdselsregler indvirkning på miljøet, herunder påvirkningen af de udpegede naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området, se bilag 2.

Det vurderes, at den forventede øgede fritidssejlads kumuleret med den aktuelle færdsel ikke vil påvirke de udpegede naturtyper negativt, ligesom der ikke vil være negativ påvirkning af de udpegede arter specielt fuglene på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område, hvor Arresø indgår.

Naturstyrelsen Nordsjælland vurderer, at den forventede øgede fritidssejlads kumuleret med den aktuelle færdsel og med indførsel af zonering ikke vil påvirke de udpegede naturtyper negativt, ligesom der ikke vil være negativ påvirkning af de udpegede arter specielt fuglene på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område, hvor Arresø indgår.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har efter Naturstyrelsens anmodning udarbejdet en konsekvensvurdering af mulige negative påvirkninger af de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område. Der er især ønsket bemærkninger til de fuglearter, der er opført på udpegningsgrundlaget, samt eventuel supplering af miljøvurderingen, se bilag 3.

På udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er tre ynglefuglearter; Rørdrum, Rørhøg og Isfugl samt tre trækfuglearter; Havørn, Fiskeørn og Stor skallesluger.

Samlet vurderes det, at udkast til ny bekendtgørelse ikke forringer bevaringsstatus for de udpegede fuglearter, naturtyper og arter opført på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området.

Overvågning
I forbindelse med det igangværende NOVANA overvågningsprogram vil der fortsat ske en løbende overvågning af arter på udpegningsgrundlaget, herunder fuglearter. Dansk Ornitologisk Forening har nedsat en Caretaker gruppe for Arresø, som også leverer fugleobservationer.

Data fra NOVANA overvågningsprogrammet og Caretaker gruppen vil sammen med den ændrede færdsel på søen ligge til grund for en vurdering af bekendtgørelsen samt udarbejdelsen af de nye statslige og kommunale Natura 2000-planer (2016 - 2021).

Myndighed
Jf. udkast til bekendtgørelse om færdsel m.v. på Arresø fører Naturstyrelsen tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse. Alle henvendelser vedr. færdsel på Arresø rettes til Naturstyrelsen, Nordsjælland.

Gribskov Kommune foretager myndighedsbehandling i forhold til etablering og hovedrenovering af badebroer (naturbeskyttelseslovens §3) samt frigivelse af færdsel på isen, når isen er sikker.

Kommunen er samtidig myndighed i forhold til friluftsreklamer i det åbne land (eks. reklametekst på bådskrog) jf. naturbeskyttelseslovens §21.

Indkomne bemærkninger
I forbindelse med bekendtgørelsens udarbejdelse har kommunen modtaget bemærkninger til bekendtgørelsens indhold fra:

 • Grundejerforeningen på Sandet v/ Erik Larsson den 14. august 2013.
 • Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland v/ Jan Andersen den 19. august 2013.
 • Arresøgruppen v/ Erik B. Aksig den 2. oktober 2013 samt 24. februar 2014.

Henvendelserne ses som bilag 4, 5 og 6.

Overvejelser og administrationens vurderinger
Administrationen har noteret, at der er mange interesser, der skal tilgodeses i forbindelse med udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø. Naturstyrelsen, Nordsjælland har på baggrund af dialog med repræsentanter i "Søbrugerrådet for Arresø" og faglig udredning udarbejdet et gennemarbejdet udkast, som det foreligger i dag.

Administrationen har foretaget en vurdering af forslaget, hvor der er lagt vægt på de naturbeskyttelsesmæssige interesser samt de tilkendegivelser der er fremkommet til aktiviteter på Arresø i forbindelse med blandt andet udarbejdelse af Planstrategi 2012. Desuden det kommunale engagement omkring Ramløse Sejlklub.

Den nye bekendtgørelse medfører mulighed for øget aktivitet fra Ramløse Sejlklub, idet der åbnes for, at færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft tillades hele året.

Grundejerforening på Sandet og Arresøgruppen er begge bekymret for den øgede færdsel af motordrevne fartøjer, hvor det blandt andet nævnes at helårs- og sommerhusbeboere vil blive forstyrret. DOF, Nordsjælland er generelt bekymret over den øgede færdsel på Arresø af hensyn til søen fugleliv samt håndhævelsen af bekendtgørelsens bestemmelser.

Den primære kilde til den øgede færdsel med motordrevne fartøjer udgår fra den offentlige havn på Arrenæs, hvor indtil 10 både tilhørende lystfiskerforeninger kan opnå tilladelse til at færdes på søen med motor på særlige vilkår.

DCE har udarbejdet en konsekvensvurdering, der konkluderer at der ikke sker forringelser af bevaringsstatus for de udpegede fuglearter, naturtyper og arter opført på udpegningsgrundlaget for Natura2000-område i forbindelse med det ændrede aktivitetsniveau. Der har imidlertid været stillet spørgsmålstegn ved konsekvensvurderingens brug af aktivitetsniveauet for den tidligere militærhavn.

Samlet set, er det administrationens vurdering, at udkastet til bekendtgørelsen lever op til sit formål og er fremkommet på en faglig baggrund. Samtidig er søens brugere og interessenter blevet informeret om arbejdet med bekendtgørelsen og hørt løbende i den forbindelse.

Lovgrundlag
I medfør af § 29, stk. 2, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 fastsætter Naturstyrelsen regler for færdsel m.v. på den del af Arresø og søens opgrødearealer, som ejes af staten.

Økonomi
-

Bilag
PMU 10.03.2014 - Bilag 1
PMU 10.03.2014 - Bilag 2
PMU 10.03.2014 - Bilag 3
PMU 10.03.2014 - Bilag 4
PMU 10.03.2014 - Bilag 5
PMU 10.03.2014 - Bilag 6

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at beslutte, at indgive høringssvar med bemærkninger om at udkastet til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø lever op til formålet om at beskytte naturværdierne i og omkring Arresø og samtidig sikre en rekreativ benyttelse af søen, der giver borgere gode muligheder for et aktivt friluftsliv.

  Beslutning

Tiltrådt.
28. VVM-screening af kystsikring ved Vincentstien
01.16G00 - 2013/00682

Sagsfremstilling
Om denne sag
Klitgårdens grundejerforening har indsendt ansøgning om etablering af kystsikring langs skrænten på matr. nr. 7h Vejby By, Vejby, ud for Ved Skrænten nr. 1 til 21 til og med Hanebjerg Skovvej 48.

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget til beslutning om, hvorvidt anlægget anses at have en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til registrerede, beskyttede og fredede områder og områder af national betydning.
Hvis anlægget vurderes til ikke at have væsentlig påvirkning, kan det anlægges uden en egentlig VVM-redegørelse.

Sagen er behandlet på møde i Plan- og Miljøudvalget d. 27.11.2013. Her besluttede udvalget, at projektet på det foreliggende videngrundlag i screeningen må vurderes til at kunne påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder og nationale værdier.
Udvalget besluttede desuden at administrationen skulle holde møde med Birgit Lund med henblik på drøftelse af afgørelsen.

Administrationen har d. 14. januar 2014 holdt møde med Birgit Lund. Kystdirektoratet og COWI deltog på Birgit Lunds foranledning.

Kystdirektoratet og COWI redegjorde på mødet nærmere for, hvordan de vilkår, der stilles i Kystdirektoratets tilladelse til anlæggets udformning og drift - særligt vilkår om løbende sandfodring, vil afbøde den forventede læsidepåvirkning øst for anlægget af Heatherhill og offentlighedens adgang til stranden via stien på Heatherhill.

Kystdirektoratet har desuden stillet vilkår om at anlægges skal ændres eller fjernes, hvis der viser sig uforudsete eller skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse. Kystdirektoratet skriver i tilladelsen at det er vanskeligt fuldstændigt at udelukke påvirkning fra et kystbeskyttelsesprojekt, men at det aktuelle projekt er designet således, at negative effekter af projektet kompenseres vha. sandfodring.

Om projektet
Projektet omfatter:
1) etablering af tre bølgebrydere, samt forlængelse af en bølgebryder,
2) etablering af ralvold, samt sandfodring og
3) vedligeholdelsessandfodring.
Ralvold og sandfodring skal etableres nogle år (ca. 5 år) efter bølgebryderne, når skrænten har stabiliseret sig.

Påvirkning af fredning
Gribskov kommune ejer matr. nr. 7h, Vejby By, som ligger yderst mod havet, incl. det areal på strand og skråning, hvor ralvolden ønskes anlagt. Denne matrikel og Heatherhill er omfattede af fredningen "Heatherhill".
Det er som baggrund for fredningen blandt andet angivet, at det fredede areal er et af de smukkeste og mest særprægede områder på hele Sjælland, samt at fredningen er af national værdi. Fredningens formål er at bevare landskabet med dets indhold af botaniske og geologiske værdier. Formålet er endvidere at sikre området som udflugts- og badeområde.

Fredningsnævnets afgørelse
Sagen er behandlet i Fredningsnævnet, der d. 8. september 2013 har truffet afgørelse om, at den ansøgte kystsikring kan tillades.
Fredningsnævnet lægger i afgørelsen blandt andet til grund, at opretholdelse af de eksisterende forhold i nuværende form ikke er mulig, at det efter Kystdirektoratets afgørelse lægges til grund, at det foreliggende projekt er udformet således, at der i betydeligt omfang er taget hensyn til de negative konsekvenser, som en kystbeskyttelse vil indebære, og at det ansøgte må anses for at indebære en fordel for den del af fredningsformålet, som relaterer sig til at sikre området som udflugts- og badeområde.

Effekten af den ansøgte kystsikring på strækningen mod øst, herunder adgangsvejen til stranden på matr.nr. 18bi Vejby By, Vejby fra Heatherhill
En kystsikring frem til og med den af sommerhusejerne benyttede sti lige ovenfor skrænten vil sandsynligvis medføre kraftig læsideerosion på den offentlige adgangsvej til stranden lidt mod øst og offentlighedens mulighed for passage langs stranden.
Kystdirektoratet har i tilladelsen stillet vilkår om sandfodring hvert 3. år, der vil afbøde påvirkningen mod nordøst.
Dette gælder således også for påvirkningen og evt. reduktion af beskyttede arealer. Heatherhill er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 - beskyttet hede og overdrev.

VVM-screening
Gribskov Kommune skal udføre VVM-screening på land, Kystdirektoratet på søterritoriet. Der sker således ikke en samlet VVM-screening af det ansøgte.
Kystdirektoratet har udført VVM-screening af bølgebryderne og har i denne sag valgt at behandle sagen og give tilladelse til projektet med forbehold for kommunens høringssvar og VVM-screening.
Denne sag omhandler derfor VVM-screening af ralvold og sandfodring, særligt den del af screeningen, der omhandler, hvorvidt anlægget vurderes at ville påvirke fredningens formål og nationale værdier væsentligt. Dette punkt i VVM-screeningen varetages af Plan- og Miljøudvalget.
Kystdirektoratets tilladelse er ugyldig, hvis kommunens VVM-screening viser, at der skal laves en VVM-redegørelse for projektet.
Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt annonceres og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vurdering
Administrationen vurderer ikke at kunne afvise entydigt, at kystsikringsanlægget ikke påvirker fredningen, registrerede naturtyper, Nationale interesser og offentlighedens adgang væsentligt.
I den samlede vurderingen lægges der vægt på, at der i Kystdirektoratets tilladelse stilles vilkår om løbende sandfodring, der forventes at afbøde anlæggets negative påvirkning. Der lægges desuden vægt på at Kystdirektoratet kan kræve anlægget fjernet, hvis der viser sig uforudsete eller skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse.

Lovgrundlag
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1510 af 15/12/2010: "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (VVM bekendtgørelsen).
Kystsikringsanlæg er opført på bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget muligvis kan have en væsentlig virkning på miljøet. Disse anlægstyper skal derfor vurderes indledningsvis - VVM-screenes - for at kommunen kan afgøre, om det konkrete anlæg må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor er vvmpligtigt.

Fredningsnævnets kendelse af 19. december 1958 og Overfredningsnævnets
kendelse af 23. januar 1960 om fredning af Heather Hill

Økonomi
-

Bilag
Bilag PMU VVM-screening kystsikring PMU 10.03.14 (Oversigt Heatherhill)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at beslutte, at projektet på baggrund af vilkår i Kystdirektoratets tilladelse må vurderes til ikke væsentligt at kunne påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder.
 2. at beslutte, at projektet på baggrund af vilkår i Kystdirektoratets tilladelse må vurderes til ikke væsentligt at kunne påvirke nationale værdier.

  Beslutning

1 - 2 Tiltrådt.
29. Bebyggelsesforslag på ejendommen matr.nr. 1 au Munkerup Gde. Søborg, Munkerup Strandvej 23
006994 - 2014/00609

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

AM Arkitekter har på vegne af ejerne udarbejdet et forslag til bebyggelse på Munkerup Strandvej 23.

Der lægges i forslaget op til en rækkehusbebyggelse på i alt ca. 790 m² indeholdende 6 boliger som placeres langs Munkerup Strandvej som i sit udtryk med fremtrædende gavle og tage vil bryde den samlede bebyggelse.

Bebyggelsen vil samtidig fremstå skalasættende i forhold til den eksisterende omkringliggende spredte bebyggelse af enfamiliehuse og sommerhuse.

Boligerne opføres 1 ½ plan med overlap i tagetagen mellem de enkelte boliger og dermed vil der ikke være et lodret lejlighedsskel mellem de enkelte boliger.

Der henvises i øvrigt til ansøgningen samt projektbeskrivelsen som er vedlagt som bilag.

Ejendomsfakta
Munkerup Strandvej 23 er beliggende i byzone og registreret med et grundareal på 1.865 m²
med en markant beliggenhed på hjørnet af Rødkildevej og Munkerup Strandvej.

Den markante beliggenhed kommer særligt til udtryk når man kommer fra Dronningmølle og fortsætter op af bakken mod Munkerup. Dette gælder i nogen mindre grad når man kommer ad Rødkildevej mod Munkerup Strandvej men ejendommen fremstår dog stadig markant.

Ejendommen er ubebygget med forholdsvist stærkt skrående terræn og har for indtil nogle år siden fremstået med skov- og kratbevoksning.

Kommuneplan 2013 - 2025
Ejendommen er i kommuneplanen beliggende i boligområde 2.B.03 som udlægger området til bl.a. åben og lav bebyggelse og der må som udgangspunkt ikke ske udstykning. Mindstegrundstørrelsen fastsættes i øvrigt til 1.200 m².

Projektet er dermed i strid med kommuneplanen idet der ønskes opført tæt lav bebyggelse (rækkehuse / kædehuse).

Byggelovens §10 A herunder tinglyst deklaration
Det bestemmes i Byggelovens §10 A, at såfremt der indrettes eller opføres mere end een bolig på en selvstændig ejendom så skal boligerne opføres og indrettes således at hver enkelt bolig kan udstykkes med hvert sit grundstykke med selvstændig vejadgang.

Skellene mellem de enkelte boliger skal dermed opføres med lodret lejlighedsskel og dermed ikke med et delvist vandret lejlighedsskel som der lægges op til i projektet.

Hvis der dispenseres fra Byggelovens §10 A og man dermed tillader vandret lejlighedsskel vil der ikke være noget krav om udstykning.

Hvis projektet blev ændret således at boligerne blev udført med lodret lejlighedsskel ville man for så vidt kunne opfylde udstykningskravet: Men det bemærkes, at en udstykning ville være i strid med kommuneplanens bestemmelser om udstykning og samtidig er kravet til grundstørrelser som udgangspunkt 700 m² jf. gældende bygningsreglement.

Man kan dog efter bygningsreglementet på baggrund af en helhedsvurdering fravige kravet om grundstørrelser på ikke under 700 m².

Ejendommen er omfattet af en ældre udstykningsdeklaration fra 1926 som bl.a. bestemmer at der kun må opføres en bolig på hvert enkelt ejendom herunder at ejendommene ikke må udstykkes i areal mindre end 985 m² (2.500 kvadratalen).

Gribskov Kommune er ikke påtaleberettiget på deklarationen, men kan dog i medfør af Planlovens §43 indsætte sig som påtaleberettiget.

Administrationens vurdering
Umiddelbart vurderer administrationen, at det foreliggende projekt afviger væsentligt fra eksisterende bebyggelse i området, som er præget af store grunde med fritliggende bebyggelse.

Omvendt, så indeholder projektet momenter som kan skabe en spændende og anderledes bebyggelse på et markant hjørne ved opkørslen til Munkerup fra Dronningmøllesiden (og Rødkildevej).

Derfor har det været ønsket, at forelægge sagen til politisk behandling.

Med hensyn til Byggelovens §10 A er det administrativ praksis at frafalde udstykningskravet i områder hvor der eksempelvis er en lokalplan eller ældre byplanvedtægt som tillader mere end en bolig på hver enkelt ejendom. Dette er som nævnt ovenfor ikke tilfældet her.

Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt lagt sig fast på om en evt. gennemførelse af projektet udløser en lokalplan.

Der lægges hermed op til beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen, og administrationen vil efterfølgende foretage en høring af berørte naboer og grundejerforening.

Udfaldet af høringen vil efterfølgende blive forelagt udvalget.

Tidligere udvalgsafgørelser
Spørgsmålet om udstykning har været behandlet 2 gange tidligere:

 • Byplanudvalget afviste tilbage i 2006 at meddele dispensation til udstykning.
 • Planudvalget afviste i 2008 ligeledes at meddele dispensation til udstykning til et projekt med 2 fritliggende enfamiliehuse.

  Lovgrundlag

Byggelovens §10 A (Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24.06.1998)
Planlovens §12 og §43 (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009)

Økonomi
-

Bilag
PMU Bilag 1/3 Matrikelkort og højdekurver
PMU Bilag 2/3 Ansøgning
PMU Bilag 3/3 Projekt

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at der meddeles afslag på projekt med henvisning til Kommuneplan 2013 - 2025 samt Byggelovens §10 A, eller
 2. at der igangsættes en naboorientering hvorefter sagen igen forelægges udvalget med henblik på beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes.

  Beslutning
 1. Tiltrådt.
 2. Udgår.30. Rørhavegård - to boliger i vestlængen
016623 - 2012/62495

Sagsfremstilling
Ansøgningen
Realmæglerne har, på vegne af ejer Verner Lindenberg, søgt principiel godkendelse til at opføre to længer på ejendommen Udsholt Byvej 11. Der er tale om længerne mod øst og mod vest og der søges tillige om tilladelse til at indrette 2 boliger i hver længe.

Projektet er tilsvarende tidligere præsenteret projekt på matrikel 7 a og 7 fæ med et ydre udtryk med hvidpudset facader og stråtag. Plan- og Miljøudvalget har tidligere på et udvalgsmøde d. 26.09.2012 godkendt, at der i længen mod øst på matr. nr. 7 a indrettes 2 boliger.

Dette kan gøres uden særlig landzonetilladelse jf. lokalplan 347.02.

Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan 347.02 for Udsholt landsby. Lokalplanens bestemmelser er ikke til hinder for, at der indrette flere boliger i hver længe. Ejendommen er endvidere omfattet af en deklaration tinglyst på ejendommene den 13. juli 2006 i forbindelse med en tidligere landzonetilladelse til udstykning af ejendommen. Deklarationen bestemmer følgende i pkt. 1c afsnit 2:
På hver af ejendommene, matr.nr. 7 a og 7 fæUdsholt By, Blistrup, må der kun opføres en bygning med en beboelse, jfr. landzonetilladelsen.
I henhold til pkt. 5 i deklarationen tilkommer påtaleretten Gribskov Kommune.

Administrationens vurdering
Ejendommen henligger i dag kun med stuehuset, der er opdelt i flere boliger. Lokalplanen har til hensigt at skabe formelt og reelt grundlag for at gården kan genopføres, ideelt set i en 4-længet struktur som oprindeligt.

Af hensyn till naboer er det i administrationen af lokalplanen tilstræbt, at nordlængen alene anvendes som udhus og lignende for de boliger der opføres på ejendommen, hvilket var årsagen til at Plan- og Miljøudvalget tidligere besluttede at meddele tilladelse til at opføre 2 boliger i østlængen.

Det er administrationens vurdering, at det vil være gavnligt for det landsbymiljø, der ønskes med lokalplanen, at der opføres de 2 længer som ansøgt, fremfor at der ikke opføres nogle længer. Det er endvidere administrationens vurdering, at det vil være muligt at opføre de i alt 4 boliger inden for lokalplanens bestemmelser.

Lovgrundlag
Lokalplan 347.02 for Udsholt landsby.
Deklaration af 13. juli 2006

Økonomi
-

Høring
Der er gennemført naboorientering med frist for bemærkninger den 28. februar. Resultatet af naboorienteringen vil foreligge ved mødet.

Bilag
Bilag til naboorientering 11.02.2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tiltræde at der meddeles tilladelse til at opføre vestlængen med 2 boliger, således at der kan opføres en øst- og en vestlænge med i alt 4 boliger.

  Beslutning

Udvalget vurderer, at der i alt kan etableres 3 boliger i øst- og vestlænge til-sammen.
31. Årsregnskab 2013
00.32Ø00 - 2013/41783

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2013 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. Årsregnskabet forelægges og behandles parallelt i både Plan og miljø udvalget og i Teknisk udvalg med henblik på anbefaling til ØU og BY.

I 2013 har udvalget været orienteret i forbindelse med de 4 resultatstatus. Der har til fagudvalgene været rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på de økonomiske forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2013 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2014.
I 2014 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og en rapportering i form af en budgetopfølgning(tidligere resultatstatus) 4 gange.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2014.
Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, men beslutningen ligger i ØU og BY.

Regnskab for Det Tekniske område
Samlet set viser regnskabet for Det Tekniske område, at der er brugt 119,8 mio. kr. i 2013, ud af et korrigeret budget på 124,2 mio. kr., hvilket betyder at der er et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Mindreforbruget svarer til ca. 3,5% af det korrigeret budget.

Det overordnede regnskabsresultat for Det Tekniske område kan ses af følgende oversigt:Hovedårsagerne til mindreforbruget skyldes, at der samlet set har været et mindreforbrug på veje på 1,1 mio. kr., at der på vandområdet har været et samlet mindre forbrug på 1,4 mio. kr., at der på plan og byg har været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og at der på ejendomsudgifterne samlet har været en mindre udgift på 0,6 mio. kr.

Der søges om overførsel af i alt 2,3 mio. kr. til 2014, hvoraf 1,0 mio. kr. ønskes overført til belysningsområdet som skal anvendes til gennemførelse af projektet hvor Gribskov Kommune overdrager belysningsudgiften til grundejerne på private fællesveje i kommunen. Projektet skulle være gennemført i 2013, men det har af ressourcemæssige årsager ikke været muligt at gennemføre det som planlagt. Endvidere søges der om overførsel af 0,5 mio. kr. til brug for forarbejdet til trafikforbindelse Græsed Gilleleje, som blev bevilliget på ØU 23.09.13.

Indenfor vandområdet søges der om overførsel af 0,8 mio. kr. til 2014, hvoraf de 0,2 mio. kr. stammer fra Kystlivredningstjenesten som Gribskov Kommune administrerer. Disse midler skal overføres til 2014 da de ikke er en del af kommunens servicebudget.

For yderligere bemærkninger til de enkelte rammer og delrammer henvises til bilag 1 for regnskabsbemærkninger.

Forsyingsområdet

Forsyning drift


Hovedårsagen til merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes at der har været såvel færre indtægter som udgifter til genbrugsaffald fra private end forventet.Årsagen til mindreforbruget på 5,8 mio. kr. skyldes dels forsinkelse i projekteringen af det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, dels at projektet nedsænket containere er udskudt til 2014.

På forsyningsområdet ønskes overført 4,9 mio. kr. til gennemførsel af dels det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer, dels af projektet nedsænket containere der er udskudt til 2014.

Mellemværendet med forsyningsområdet er er opgjort pt. 31.12.2013 til -24,7 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen skylder forsyningsområdet dette beløb. Beløbet er incl. fratræk af forbrug på anlægsprojekter.

Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Det Tekniske områdes bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag 2 til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek. nr. 971 af 25.07.2013 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 5

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2013
Bilag 2 - Årsberetning - mål og evaluering
Bilag 3 - Anlægsregnskab - Jordforurening Klokkeskoven
Bilag 4 - Anlægsregnskab - Redningsbåd

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at godkende regnskabet for det tekniske område,
 2. at godkende anlægsregnskaberne - Jordforurening Klokkeskoven og Redningsbåd, jf bilag 3 og 4.Beslutning
1 - 2 Tiltrådt.


Efterretningssager

32. Nyt rense -og slammineraliseringsanlæg centralt i Gribskov Kommune.
01.00P00 - 2014/06996

Sagsfremstilling
Sagen omhandler myndighedsbehandlingen af et planlagt nyt renseanlæg og et nyt slammineraliseringsanlæg centralt placeret i Gribskov Kommune. Punktet fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til efterretning, således at udvalget kan få overblik over den videre myndighedsbehandling.

Baggrund
Gribvand Spildevand A/S ønsker at gennemføre en centralisering af kommunens spildevandsrensning og ønsker derfor at etablere et nyt centralt rense- samt slammineraliseringsanlæg. I forbindelse hermed skal en stor del af de eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og omdannes til pumpestationer og bassiner. Der vil på baggrund heraf blive anlagt nye spildevandsledninger fra de gamle renseanlæg til det nye centrale renseanlæg. Fra renseanlægget vil der blive anlagt én stor havledning, der skal udlede det rensede spildevand til Kattegat. Denne vil erstatte en række ældre og mindre udledninger.

Gribvand Spildevand A/S indsendte den 11.11.2013 den første anmeldelse af nyt rense- og slammineraliseringsanlæg med en foreslået placering ved Højelt. Umiddelbart efter blev Plan- og Miljøudvalget på mødet den 27. november 2013 orienteret om at Gribskov Kommune ville undersøge miljøpåvirkninger af et anlæg ved Højelt nærmere.

Proces frem til sommeren 2015
Efter dialog med Gribskov Kommune har Gribvand Spildevand A/S besluttet at indsende en ny anmeldelse med en placering af anlægget nord for Porsagervej, hvor anmeldelsen indeholder flere forskellige alternative placeringer indenfor det område, som er skitseret i bilag 1.

Det nye anlæg har en størrelse, som forventes at medføre, at der skal gennemføres en VVM, som både dækker anlægget på land og udledningen til Kattegat. Denne proces kræver en omfattende dokumentation, som skal belyse, i hvilken grad at anlægget forventes at påvirke miljøet. I dette forløb vil mulighederne for at justere projektet løbende undersøges, så den løsning der giver mindst gene for omgivelserne og miljøet findes.

Nedenfor er de væsentligste milepæle for denne proces fremhævet. Det skal præciseres, at der er tale om en dynamisk tidsplan, som løbende vil blive tilrettet i forhold til aktiviteter og perioderne, hvor disse gennemføres. Hovedmålsætningen er en politisk vedtagelse og udstedelse af VVM-tilladelse i foråret 2015 til et anlæg, som lever op til de krav, der stilles til denne type anlæg i dag.

Aktivitét Periode
Organisering af samarbejdet med Gribvand og første planlægning af proces Gennemført
Dialog med ejerne indledes Foråret 2014
Planlægning af politisk proces Foråret 2014
Igangsætning af VVM-arbejdet Foråret 2014
Dialog med andre relevante myndigheder indledes Foråret 2014
Høring af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, tillæg til spildevandsplan, SMV og VVM Vinteren 2014/15
Politisk vedtagelse af lokalplan, kommuneplantillæg, tillæg til spildevandsplan, SMV og VVM Foråret 2015
Klagefrist udløber Foråret 2015
Forberedelse til anlægsfasen Foråret/sommeren 2015


Koordinering mellem bygherre (Gribvand) og myndighed (Gribskov Kommune)
Gribvand er bygherre på projektet, mens Gribskov Kommune er myndighed, og skal sikre at anlægget har den nødvendige kvalitet. For at sikre dette bedst muligt har Gribvand og Gribskov Kommune indledt en koordinering om dette projekt med en særskilt bemanding og organisering. Lidt forenklet er det op til bygherren at tilsende det nødvendige materiale om projektet til Gribskov Kommune og andre myndigheder, mens det er op til myndighederne at bede om mere dokumentation eller bede om alternative tekniske løsninger, der lever op til standard, såfremt de foreslåede løsninger fra Gribvand ikke er gode nok.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06/06/91 om planlægning, LBK nr 587 af 27/05/2013

Lov 316 af 05/05/2004 om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013

Bek. 1654 af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 (PMU 10.03.2014): Kort med omtrentlig placering foreslået i ny VVM-anmeldelse fra Gribvand Spildevand A/S

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan -og Miljøudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.
33. Klage til NMKN over byggetilladelse til til- og ombygning af dagligvareforretning i Vejby.
026398 - 2014/07048

Sagsfremstilling
Denne sag fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til efterretning.

Gribskov Kommune har d. 09.02.2014 modtaget en klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen vedrører byggetilladelse til udvidelse og ombygning af eksisterende Rema1000 dagligvareforretning i Vejby. Klagen er modtaget rettidigt.

Tidligere behandling i Plan- og Miljøudvalget d. 20.03.2013
Sagen har været principielt behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde d. 20.03.2013, hvor udvalget blandt flere forskellige scenarier besluttede at tillade en udvidelse mod øst, på betingelse af, at indgangspartiet af hensyn til at undgå trafikfarlige situationer blev flyttet til bygningens vestlige facade, samt at støjhegnet mod nabo blev begrønnet. Lokalplanen (98.04) for ejendommen havde uklarheder, idet det ved vedtagelsen af lokalplanen blev besluttet at indføje i lokalplanen, at byggeriet højst måtte udgøre 1000 m2, men lokalplanens tilhørende tegningsbilag med byggefelt blev ikke opdateret til at afspejle denne beslutning.
Der var derfor behov for en dispensation til at bygge udenfor byggefeltet. Administrationen vurderede, at der med Byrådets vedtagne ændring af lokalplanen vedr butiksstørrelse, ikke var grundlag for at nægte udvidelsen. Dispensationen fra lokalplanens kortbilag 2 blev dermed vurderet til at være et spørgsmål om, hvorudvidelsen kunne finde sted. Se vedlagte bilag 1 for et oversigtskort over ejendommen.

Ansøgning og byggetilladelse
Efter den principielle afgørelse indsendte ansøger, Dansk Butikstjeneste A/S, d. 26.09.2013 ansøgning i overensstemmelse med udvalgets tidligere principielle beslutning, og der blev efter nogle måneders dialog med ansøger givet byggetilladelse til byggeriet d. 13.01.2014.

Klagen
Klager er nabo til byggeriet, og ejer af Melhøj Park 14, Torben Møller-Hansen (TMH).
TMH har selv noteret nedenstående opsummering af klagen.

 • At få byggetilladelsen annulleret, idet TMH mener den er givet på baggrund af urigtige oplysninger
 • At få annulleret dispensation givet af Plan- og Miljøudvalget i Gribskov Kommune d. 20.03.2013, idet TMH mener at dispensationen ligeledes er givet på baggrund af urigtige oplysninger, samt at ansøger bevidst har manipuleret høringsprocessen og indstillingen der gik forud for dispensationen.
 • At sikre, at forholdene vedrørende Rema1000 i Vejby bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. TMH mener at administrationen har fejlfortolket deres politiske mandat i forbindelse med den første naboorientering.

Klagen er vedlagt i sin helhed som bilag 2, vær opmærksom på, at klagen som udgangspunkt er formuleret i vedhæftet dokument, men er suppleret i den vedlagte mail.

Forventet forløb for klagesagen
Administrationen skal senest d. 03.03.2014 have videresendt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Administrationen skal sammen med en kopi af alle sagens akter fremsende en skriftlig redegørelse for sagen, samt administrationens kommentarer til klagens indhold. Alle sagens akter, redegørelsen samt kommentarerne til klagen skal fremsendes til både Natur- og MIljøklagenævnet, til ejer/ansøger og til klager. Ejer/ansøger og klager har derefter 14 dage til at fremsende eventuelle kommentarer til materialet. Denne proces fortsætter, indtil enten klager eller administrationen ikke har yderligere kommentarer, og sagen er derefter klar til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har i øjeblikket sagsbehandlingstider på mellem 6 og 12 måneder, så en afgørelse kan formentlig tidligst forventes til efteråret.

Lovgrundlag
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013
Lokalplan 98.04
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Oversigtskort Rema1000 Vejby
Bilag 2: Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over byggetilladelse til Rema1000 Vejby

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.
34. CityLAB 2014
01.11G00 - 2013/42017

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Plan- og Miljøudvalget som en orientering om Gribskov Kommunes deltagelse i 'CityLAB 2014'.

CityLAB 2014 - unge og byplanlægning
Gribskov Kommune er blevet udtaget til at deltage i CityLAB konferencen den 13.-14. marts 2014, arrangeret af foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer. Formålet med konferencen er at udvikle nye traditioner for, hvordan unge deltager i byudviklingen og hvordan samarbejde og frivillighed kan gøre fremtidens byer endnu bedre. Konkret medbringer hver kommune en case, der på konferencen bearbejdes frem til et skitseforslag.

Casen fra Gribskov Kommune er 'KRYDSET'. Det er området foran Helsinge Hallerne (området er ejet af Helsinge Hallerne) og en del af Kultur- og bevægelsesstien fra Helsinge Hallerne til Nordstjerneskolen (området er ejet af Gribskov Kommune og indgår i OPS-kontakten med HSO omkring Nordstjerneskolen). Jævnfør bilag 1 for kortmateriale.

Som deltager i CityLAB er Gribskov Kommune partnerskabskommune sammen med 12 andre kommuner. Partnerskabet tager afsæt i den konkrete case, men vil også bidrage til erfaringsudveksling omkring unge, innovation, frivillighed og medborgerskab.

Der deltager i alt 10 personer fra Gribskov Kommune, som vil repræsentere unge, Helsinge Hallerne, administrationen samt Plan- og Miljøudvalget, der er repræsenteret ved Susan Kjeldgaard og Nick Madsen.

Strategisk afsæt
Det strategiske ophæng for casen er dels en byrådsbeslutning den 04.02.2013, om at afsætte midler til færdiggørelse af den store parkeringsplads ved Boagervej. Byrådet ønskede i forbindelse med beslutningen endvidere et oplæg til forbedret krydsning for Helsinge Hallernes brugere til parkeringsområdet. Udfordringen er, at mange funktioner mødes på et sted. Det giver et uroligt billede og der kan være tvivl om, hvordan man skal bevæge sig.

Endvidere har Gribskov Kommunes Idrætspolitik en målsætning om, at "Gribskov Kommune skal have idrætsmiljøer ved halfaciliteterne , der kan tiltrække børn, unge og ældre (uorganiserede) .....". Samtidig med at der i Idrætspolitikken lægges vægt på, at boligområderne inspirerer borgerne til at være fysisk aktive. Dette kobler sig også sammen med Gribskov kommunes udvælgelse som breddeidrætskommune.

Visionen for selve Kultur- og bevægelsesaksen er, at den skal stimulere til leg og bevægelse. Status for aksen er, at den kan udvikles mere hvorfor der bør være et løbende fokus på at udvikle den. I forbindelse med Hellere Helsinge, har deltagerne fremhævet, at idrætten er en vigtig del af Helsinges identitet og DNA. Et særligt fokus har fra deltagernes side været, at få idrætten frem i byens rum.

Tredelt proces
Gribskov Kommunes involvering i CityLAB-konferencen er bygget op om tre faser. Frem til konferencen forberedes deltagelse med udarbejdelsen af fire scenarier. Scenarierne blev udarbejdet af administrationen, unge og Helsinge Hallerne i en fælles workshop den 040214.

Dernæst afholdes CityLAB-konferencen og under konferencen udarbejdes et enkelt scenario og skitse for området. Dette kan danne baggrund for en efterfølgende ansøgning af anlægsmidler hos fonde.

Charter for unge og byplanlægning
Unge og deres medborgerskab er centralt for konferencen, hvorfor de deltagende kommuner under konferencen vil blive bedt om at underskrive et 'Charter for unge og byplanlægning'. Et udkast til charteret bliver fremsendt til partnerskabskommunerne før konferencen til godkendelse de relevante steder i organisationen. Til udvalgets orientering vedlægges charteret her i bilag 3 'Nyhedsbrev 2', jævnfør siderne 4 og 5.

Kommunikation
Der kommunikeres løbende omkring arbejdet med KRYDSET samt konferencen CityLAB via Facebooksiderne Helsinge Hallerne, 'Hellere Helsinge' og 'UngiGribskov' samt via hjemmesiden ungigribskov.dk.

Uddannelsesinstitutionerne i området, bibliotek og svømmehal samt Ungdomshuset er informeret og inviteret til at bidrage til udviklingen af KRYDSET. Der er udsendt en pressemeddelelse, jævnfør bilag 2.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Kort over 'KRYDSET' (oversigtskort)
Bilag 2: Pressemeddelelse om deltagelse i CityLAB
Bilag 3: Nyhedsbrev 2

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt.Efterretningssager - Lukket
35 Orientering om sagsstatus, overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 i et
sø- og moseområde
Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 35 - Orientering om status; overtrædelse af naturbeskyttelseslovens §3 i et sø- og moseområde.

Mødet startet:
04:45 PM

Mødet hævet:
06:50 PM