Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 06-01-2014

Mandag den 06-01-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Plan- og Miljøudvalget
2 Beslutning om Hegnsyn
4 Søborg Sø - TILLÆGSDAGSORDEN


Efterretningssager
3 Introduktion til Plan- og Miljøudvalgets område

Medlemmer:

Morten Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Morten Jørgensen takkede for til formand og bød velkommen.
Brian Lyck Jørgensen gav forslag til rammer for sager på dagsordenen.Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Plan- og Miljøudvalget
00.22A00 - 2013/41557

Sagsfremstilling
På det konstituerende møde den 9. december 2013 blev der udpeget 7 medlemmer til Plan- og Miljøudvalget.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971, af 25. juli 2013, § 22, stk. 1.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalget.

  Beslutning
 1. Morten Jørgensen
 2. Jannich Petersen2. Beslutning om Hegnsyn
02.00A00 - 2013/36013

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på beslutning i Byrådet.

Byrådet besluttede 17.06.2013, pkt. 122, at der ved konstitueringen efter kommunalvalget med virkning fra 01.01.2014 skulle udpeges ét Hegnsyn, dækkende hele Gribskov Kommune. Desuden at opgaverne for vurderingsmænd efter Lov om mark og vejfred skulle varetages af medlemmerne af dette Hegnsyn.

Ved det nyvalgte Byråds konstituerende møde 09.12.2013 blev der udpeget to hegnsyn, Hegnsyn Øst og Hegnsyn Vest med hver tre medlemmer.

Sagen forelægges med henblik på beslutning om, at der med virkning fra 01.01.2014 er to hegnsyn i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag
Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, med ændringer, kap. 5.
BEK. nr. 61 af 19/1-2007 af lov om mark og vejfred
(Mark- og vejfredsloven), §§ 21-23.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte, at der med virkning fra 01.01.2014 er to hegnsyn i Gribskov Kommune, Hegnsyn Øst og Hegnsyn Vest.Beslutning

Anbefaling tiltrådt.
4. Søborg Sø - TILLÆGSDAGSORDEN
01.00G00 - 2013/21932

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til beslutning i Plan- og Miljøudvalget.

Det "gamle" Plan- og Miljøudvalg har i næsten to år arbejdet sammen med Landvindingslaget på søen, om en naturgenopretning.

Netop nu, er vi i en afgørende fase af forløbet. Der er udarbejdet et debatoplæg, som er optakt til en ekstraordinær generalforsamling for lagets lodsejere lørdag 11. januar 2014. Her skal debatoplæggets indhold præsenteres for lodsejerne, som kan stille spørgsmål til indholdet. Lodsejernes endelige beslutning træffes senere på en ordinær generalforsamling i foråret. Samtidig er der varslet et borgermøde i Søborg by, hvor borgerne bliver orienteret om debatoplægget. Dette møde er planlagt til torsdag 16. januar 2014.

Tidl. formand for Plan- og Miljøudvalgt, Børge Sørensen, har været kontakt til Landindvindingslagets bestyrelse, og har sammen med Susan Kjeldgaard deltaget i arbejdsgruppemøder. Børge Sørensen har anmodet Plan- og Miljøudvalget, om at fortsætte som formand for arbejdsgruppen med lagets bestyrelse indtil efter den ordinære generalforsamling i løbet af foråret 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at Børge Sørensen fortsætte som formand for arbejdsgruppen med lagets bestyrelse indtil efter den ordinære generalforsamling i løbet af foråret 2014

  Beslutning


Det politiske ansvar fastholdes i Plan og- Miljøudvalget. Jannich Petersen og Susan Kjeldgaard indgår i det videre arbejde i samarbejde med Børge Sørensen.

Efterretningssager

3. Introduktion til Plan- og Miljøudvalgets område
00.01G00 - 2013/37966

Sagsfremstilling
I forbindelse med de nye fagudvalgs tiltrædelse er der planlagt en introduktion til de enkelte udvalgs områder. Processen for introduktionen strækker sig over udvalgsmøderne i januar, februar og marts. Proces og indhold for disse møder er som angivet herunder:

Udvalgsmøderne i januar:

 • Introduktion til udvalgets opgaveportefølje,
 • fakta på området,
 • overordnede udviklingstendenser,
 • eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med politisk deltagelse,
 • sager/projekter der skal introduceres,
 • politiker og strategier og
 • besigtigelser og besøg.


Udvalgsmøderne i februar:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning
 • årshjul for udvalget.


Udvalgsmøderne i marts:

 • Temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.


Formålet med introduktionen er at skabe en ramme for udvalgets område og ansvar, så udvalget er bekendt med de overordnede rammer herfor. Det er derfor ikke en fuldstændig introduktion til hele udvalgets område. Dette vil ske løbende hen over de kommende udvalgsmøder samt i forbindelse med konkrete sagsfremstillinger.
Introduktionen på dette møde tager således udgangspunkt i temaerne angivet for januarmøderækken. Se også vedlagte bilag.

Læsevejledning til vedlagte kompendium
Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i materialet samt spørge ind til dette på mødet.

Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsentation med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg vil således have følgende struktur i kompendiet:

 • Præsentation
 • Bilag:
  - Udvalgets opgaveportefølje
  - Fakta på området
  - Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor
  relevant ift. det overordnede notat)
  - Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med politisk
  deltagelse
  - Sager/projekter der skal introduceres
  - Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant)


Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammenskrive nogle af punkterne.

Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribskov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker.


Økonomi
-

Bilag
Samlet kompendium til fagudvalgsintroduktion januar 2014

(Kompendiet er udsendt i papir med brev d. 18.12.2013. Medlemmerne skal medbringe kompendiet til mødet.)

Til introduktionen på dette møde, se under faneblad 6 vedr. Plan- og Miljøudvalget i kompendiet.

På kommunens hjemmeside under Politik og indflydelse / Politikker og strategier kan den samlede oversigt over Gribskov Kommunes politikker og strategier ses elektronisk.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage introduktionen til efterretning.

  Beslutning


Taget til efterretning.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:15 PM