Økonomiudvalget

Publiceret 29-09-2014

Mandag den 29-09-2014 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
250 2. behandling af budget 2015-2018

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Brian Lyck Jørgensen Flemming Møller
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

250. 2. behandling af budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/05003

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget som foretager 2. behandling af budget 2015-2018, samt indstilling til Byrådets 2. behandling d. 6. oktober 2018.

1. behandling af budget 2015 med overslagsår blev behandlet af Økonomiudvalget d. 25. august 2014, pkt. 177, og af Byrådet d. 1. september 2014, pkt. 146

Der er indgået en budgetaftale den 23. september mellem alle partierne i Byrådet, der tager afsæt i 1. behandlingen af budget 2015-2018. Denne budgetbehandling tager derfor udgangspunkt i den indgåede aftale.

Til 2. behandlingen af budget 2015-2018 foreligger udover den indgåede budgetaftale, input fra borgerne, forslag til kirkeskatter og takster, et notat med beskrivelse og beregning af selvbudgettering vs. statsgaranti af udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning samt høringssvar. Det samlede resultat er herefter:Budgettet skal ses som en forlængelse af budgetaftalen for 2014-2017, der skitserer et langsigtet arbejdsprogram, og hvor udgangspunktet har været en stærk økonomi, herunder budgetreduktioner gennem en stigende produktivitet og effektivitet på 15 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017 og frem. Dette giver aftaleparterne mulighed for at lave en række investeringer.

Budgetaftalens resultat afspejler aftaleparternes enighed vedrørende en nødvendig investering i en række anlægsprojekter som fx en ny skole, et springcenter, kystprogram, cykelstier, igangsættelse af ny vej mellem Græsted og Gilleleje m.v. til gavn for kommunens borgere.

Konsekvensen af denne investering er, at kommunens likviditet med udgangen af 2017 falder til ca. 50 mio. kr. for derefter at stige til ca. 70 mio. kr. ultimo 2018. Dette anser aftaleparterne som en nødvendig investering, men er også enige om, at dette medfører en række stramninger i den fremadrettede styring af kommunens økonomi, nemlig:

 • Der kan som udgangspunkt ikke bevilges tillægsbevillinger til fagudvalgene og der skal i videst muligt omfang findes finansiering på tværs af fagudvalgene, når likviditeten er under 80 mio. kr.
 • Såfremt likviditeten er under 80 mio. kr. kan der kun i helt særlige tilfælde bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.
 • Salgsindtægter og andre ikke budgetterede indtægter tilføres kassebeholdningen i budgetperioden for at sikre en robust økonomi.

Aftaleparterne understreger, at en så markant investering og dermed udgiftsstigning kræver den største påpasselighed og økonomistyring af budgetterne. Der forudsættes således en stram styring og rapportering på kvartals niveau samt hurtig handling på evt. budgetafvigelser.
Fagudvalgenes behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling
Fagudvalgene har på deres møder i september behandlet Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2015-2018, samt forslag til takster. Den administrative indstilling til fagudvalgenes budgetbehandlinger var, at de tog udgangspunkt i administrationens forslag til budget i balance, at de pegede på hvilke temaer de ønskede at anbefale (i prioriteret rækkefølge) og at de anviste finansiering til evt. budgetudvidelser svarende til halvdelen af udvalgets udgifter i prioriteringskataloget.

Forhandlingerne mellem partierne har taget afsæt i fagudvalgsbeslutningerne og resultatet heraf fremgår af bilag 16. Konkret betyder det, at den udmeldte ramme om besparelser på samlet 45 mio. kr. over den 4 årige budgetperiode forøges således, at der samlet indarbejdes besparelseskrav på ca. 85 mio. kr.

Takster
Den indgåede budgetaftale har umiddelbart ikke indflydelse på takstforslaget, men udmøntningen af de konkrete besparelser på fagudvalgene kan efterfølgende få en konsekvens på taksterne. Bliver dette tilfældet genfremsendes taksterne til beslutning.

Takstforslaget fremgår af bilag 13 og tager således udgangspunkt i Økonomiudvalgets 1. behandling.

Selvbudgettering vs. statsgaranti
Der er foretaget en beregning af konsekvenserne af selvbudgettering vs. statsgaranti for Gribskov Kommune. Udskrivningsgrundlaget er beregnet af KL mens befolkningstallet er fra kommunens befolkningsprognose.

Beregningen viser, at selvbudgettering giver en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til statsgarantien.

På baggrund af prognosen, der viser et merindtægt ved statsgarantien samt på baggrund af den store usikkerhed i forudsætningerne, anbefaler administrationen valg af statsgaranti.

Konsekvensberegning-/prognoser og konsekvenser ifm. valg mellem statsgarati er beskrevet i bilag 14.

Kirkeskat
Kirken forventes ultimo 2014 at have et tilgodehavende på 1,4 mio. kr., og med en uændret kirkeskatteprocent på 0,92% får kirken et overskud i 2015 på 1,5 mio. kr.

For ikke at opbygge et for stort mellemværende med kommunen, foreslår kirken, at kirkeskatten reduceres med 0,02%. Med det budget, kirken har lagt for 2015, vil det medføre et overskud på 0,4 mio. kr., så kirken ender med et tilgodehavende på 1,8 mio. kr.

Administrationen anbefaler på den baggrund at sænke kirkeskatten med 0,02% til 0,90% i 2015.

Forslag til kirkeskat fremgår af bilag 11.

Høringssvar til budget 2015-2018
Kommunen har ultimo juni udsendt høringsmateriale til MED organisationen samt til øvrige høringsberettigede parter. Der har været høringsproces til den 26. august. Høringerne har efterfølgende været forelagt og behandlet på fagudvalgsmøderne i september.

I bilag 12a og 12b er vist en oversigt over hhv. høringssvarene fra MED og fra de øvrige høringsberettigede. For de konkrete høringssvar henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Udover den sædvanlige høringsproces, har borgerne i 2014 desuden haft mulighed for at give deres input til budget 2015-2018. 88 borgere har svaret med i alt 169 forslag/kommentarer. Borgernes input er medtaget i bilag 6.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse LBK nr. 186 af 19/02/2014 (Kommunestyrelsesloven), §§ 37, 38, 41a og 57.
BEK 868 af 03/07/2014 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (Budget- og regnskabsbekendtgørelse), kap. 2.
LOV nr. 547 af 18/06/2012. Budgetlov. (fsva. Finansministerens fastsættelse af udgiftslofter)


Økonomi
-


Bilag
Bilag 6: Input fra borgerne til budget 2015-2018 dokumentnr. 2014/05003 006

Ovenstående bilag er tidligere udsendt, der bedes medbragt til mødet

Bilag 11: Kirkeskat dokumentnr. 2014/05003 069
Bilag 12a: Høringssvar MED organisationen (HU's opsamling) dokumentnr. 2014/05003 044
Bilag 12b: Høringssvar fra bestyrelser, råd m.v. dokumentnr. 2014/05003 070
Bilag 13: Takster dokumentnr. 2014/05003 073
Bilag 14: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering dokumentnr. 2014/05003 001
Bilag 15: Budgetaftale 2015-2018, indgået d. 23. september dokumentnr. 2014/05003 086
Bilag 16: Bilag til budgetaftalen, hovedoversigt og ændringer dokumentnr. 2014/05003 093


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at behandle budget 2015-2018 med udgangspunkt i ovennævnte budgetaftale og budgetbilag suppleret med Økonomiudvalgets beslutninger,
 2. at taksterne fastsættes som anført i bilag 13,
 3. at vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti ift. udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning for 2015. Administrationen anbefaler jvf. bilag 14 valg af statsgaranti,
 4. at udskrivningsgrundlaget for personskat fastsættes til 6.897.372 tkr. (ved valg af statsgaranti),
 5. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,7,
 6. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 29,34,
 7. at dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme af grundværdien fastsættes uændret til 14,67 promille (halvdelen af grundskyldspromillen),
 8. at dækningsafgiften vedr. forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret på 8,75 promille,
 9. at dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme fastsættes uændret til 0,
 10. at kirkeskatten nedsættes med 0,02% til 0,90% jf. bilag 11.Beslutning
1.-10. Tiltrådt.Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
05:12 PM