Økonomiudvalget

Publiceret 25-06-2014

Onsdag den 25-06-2014 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
172 Status på budget 2015-2018

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Flemming Møller
Bo Jul Nielsen Susan Kjeldgaard
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jannich Petersen
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
Jan Ferdinandsen, gruppeformand for C, og Michael Hemming Nielsen, gruppeformand for Ø, er inviteret til at deltage i Økonomiudvalgets ekstraordinære møde. Desuden er inviteret de udvalgsformænd, der ikke er medlemmer af Økonomiudvalget: Lone Møller (Arbejdsmarkedsudvalget), Michael Bruun (Erhvervs- og Turismeudvalget), Jørgen Simonsen (Kultur- og Idrætsudvalget), Morten Ulrik Jørgensen (Plan- og Miljøudvalget), Trine Egetved-Sørensen (Børneudvalget) og Birgit Roswall (Social- og Sundhedsudvalget).
Trine Egetved-Sørensen havde ikke mulighed for at deltage.


Åbne

172. Status på budget 2015-2018
00.30S00 - 2014/04998

Sagsfremstilling
Status på budget 2015-2018 forelægges her Økonomiudvalget med henblik på beslutning om at tage oplæggene til efterretning og sende disse i høring.

Som fastlagt i rammeudmeldingen for budgetproces 2015-2018 fremlægger administrationen på Økonomiudvalgets møde den 25. juni 2014 et oplæg til budget i balance.
Administrationens oplæg til budget i balance vil danne grundlag for den videre budgetproces, herunder Borgmesterens forhandlingsoplæg, Byrådets budgetseminar den 21. og 22. august og de efterfølgende politiske drøftelser og forhandlinger frem mod den endelige vedtagelse af budget 2015-2018 den 6. oktober i Byrådet.

Administrationens oplæg til budget i balance
Administrationens oplæg til budget i balance tager udgangspunkt i rammerne for budget 2014-2017, den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL og udsigten til fortsat stramme økonomiske rammer de kommende år.

Administrationens oplæg til budget i balance ser i hovedtræk ud som angivet herunder:For det skattefinansierede område sker der en likviditetsopbygning på 21 mio. kr. med budget i balance. Det samlede resultat viser et likviditetsforbrug på 2 mio. kr. Forskellen skyldes en forventning om nedbringelse af mellemværendet med forsyningsområdet (Gribvand A/S) med 23 mio. kr.

Administrationens oplæg til budget i balance er nærmere beskrevet og skitseret i det underliggende bilag, herunder indarbejdelsen af økonomiaftalen. Administrationen afventer på dette tidlige tidspunkt det endelige aktstykke, der i detaljer beskriver konsekvensen af økonomiaftalen for Gribskov Kommune, hvorfor der kan komme ændringer til grundlaget når dette forligger (for yderligere se vedlagte bilag). Dette indarbejdes til budgetseminaret i august.

Borgmesterens forhandlingsoplæg
Borgmesteren udarbejder et forhandlingsoplæg på baggrund af administrationens oplæg til budget i balance. Forhandlingsoplægget bliver forelagt på selve mødet.

Høringsprocessen
I forlængelse af økonomiudvalgets behandling af dette punkt sendes administrationens oplæg til budget i balance samt borgmesterens forhandlingsoplæg i høring. Høringsperioden løber frem til d. 25. august, således at indkomne høringssvar kan indgå i fagudvalgenes budgetarbejde på udvalgsmøderne primo september og videre i Økonomiudvalget og Byrådet.

Næste skridt i budgetprocessen
Borgmesterens forhandlingsoplæg danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018 med først høringsperioden frem til ultimo august, Byrådets budgetseminaret d. 21. og 22. august, politiske forhandlinger og fagudvalgenes behandling primo september som tidligere besluttet ift. Økonomiudvalgets rammeudmelding d.24.02.2014, som gengivet herunder.


Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Samlet notat budget i balance (Dok.nr. 2014/04998 005)

BILAG ØU 25.06.2014 - Budget 2015-2018 - Borgmesterens forhandlingsoplæg (Dok.nr. 2014/04998 006) og prioriteringskatalog (Dok.nr. 2014/04998 007). Blev udleveret på mødet.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte at:

  1. tage det forelagte oplæg til budget i balance til efterretning.
  2. tage borgmesterens forhandlingsoplæg til efterretning.
  3. sende administrationens oplæg til budget i balance samt borgmesterens forhandlingsoplæg i høring.Beslutning
Punkt 1- 2 : Taget til efterretning.
Punkt 3: Tiltrådt.

Fraværende: Anders Gerner Frost og Jannich Petersen.Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM