Økonomiudvalget

Publiceret 23-06-2014

Mandag den 23-06-2014 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
170 Etape 3. Skitseprojekt


Personsager
171 Ansættelse af kommunaldirektør

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Flemming Møller
Bo Jul Nielsen Susan Kjeldgaard
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 171. Ansættelse af kommunaldirektør.
Fordi 2. ansættelsessamtale var 19.06., har det nødvendige materiale ikke kunnet være til rådighed mindst 4 hverdage før mødet.
Med denne bemærkning blev dagsorden godkendt


Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
Pkt. 170. Etape 3. Skitseprojekt. Morten Ulrik Jørgensen var som formand for Plan- og Miljøudvalget inviteret til at deltage i behandling af punktet, men havde ikke mulighed for at deltage.
Åbne

170. Etape 3. Skitseprojekt
02.00G00 - 2013/38386

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med udgangspunkt skitseprojektet for etape 3 af 10.06.2014 .

Baggrund
Etape 3 er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget den 27.11.2014 og af Byrådet den 16.12.2013 som udkast, der indeholdt udvidelse af Ellen Mariehjemmet. Det blev tiltrådt, at der skulle arbejdes videre med udkastet til etape 3 med bemærkninger om, at der var fokus på højden og variation i bebyggelsen. Der blev ikke taget stilling til eventuelle dispensationer.

Økonomiudvalget blev præsenteret for et skitseprojekt for etape 3 den 24.03.2014. På dette møde besluttede udvalget at gennemføre borgerinddragelse tidligt i processen. Dette medførte borgermøde den 23 april og igen den 10 maj.

Borgermødet den 23 april var præget af følgende emner:

 • Trafik og parkering i Gilleleje by
 • Butikker i Gilleleje
 • Torve og forbindelser i byen
 • Etape 3, størrelse og udseende


Der blev udtrykt usikkerhed omkring situationen for de nuværende butikker i Gilleleje og i hvilken retning udviklingen vil gå, når der kommer butikker i Kulturhavnen. Der blev talt om at fastholde opmærksomhed på, at kommende forbindelsesveje og pladsdannelser i Kulturhavnen skal tænkes sammen med det eksisterende store hovedtorv i Gilleleje og forbindelsesveje til øvrige handelsgader og seværdigheder i Gilleleje. Der var en del positive tilkendegivelser til, at Ellen Mariehjemmet kan bliver en vigtig del af etape 3, men udbredt usikkerhed overfor om 4 etager bliver for voldsomt i Gilleleje.

Herefter har Kulturhavn Gilleleje A/S arbejdet med de input og ideer fra borgermødet, der kunne indpasses i projektet.

På borgermøde den 10. juni redegjorde kommunen for emnerne om trafik og parkering, der følger retningslinierne i planprincipperne af 2005 og kommuneplanen. På samme måde er afgrænsning af bymidten fastlagt i 2005 og det giver muligheden for at etablere butikker indenfor denne afgrænsning.

Herefter præsenterede Kulturhavn Gillelejes arkitekt det reviderede skitseprojekt for etape 3 (bilag 1). Der var en udbredt tilfredshed med oplevelsen af, at der var blevet lyttet til kritikpunkter og ideer, samt at byggeriets udformning var tilpasset med væsentlige forandringer. Forandringerne er primært:

 1. Pladsdannelsen mellem byggeriet i etape 2 og 3 skal ikke være konkurrerende til det store primære torv på Vesterbrogade. Der vil til efteråret blive arbejdet med udearealerne langs kanalen og herunder også denne pladsdannelse, hvor der kan tænkes i bevægelse og oplevelser.
 2. Der er taget en etage af byggeriet i etape 3 som nu optræder i 3 etager. Den øverste etage er stadig trukket ind fra facaden, så der opstår muligheder for grønne tagterrasser, der gør at byggeriet syner mindre end 3 etager.
 3. Byggeriet udføres med saddeltage.


Det hele blev visualiseret med en stor model.

På borgermødet den 10 juni blev spørgsmål og kritikpunkter fra borgermødet den 23 april besvaret og der blev ikke rejst nye store emner til afklaring.

Skitseprojektet
Skitseprojektet er vedlagt i versionen dateret 10.06.2014, bilag 1. Materialet indeholder en gennemgang af hele Kulturhavnens område, hvor illustrationer til etape 3 er den sidste del, som starter side 22.

Side 2 er redegørelse for hvilke funktioner der anbringes i etape 3 og hvilke tanker der ligger til grund for udformningen. Der er ikke tale om den endelige arkitektur bl.a. er materialevalg ikke på plads. Forslaget skal vurderes i forhold til det overordnede udtryk og ønskerne til dispensation.

Uddrag fra side 2 i projektmaterialet:
Etape 3 er beliggende ved den nuværende Irma-ejendom og er planlagt til at indeholde café og specialbutikker i stueetagen samt boliger og plejehjemsboliger på de øvrige etager.

Bebyggelsen udformes som en række mindre to-etagers huse, der står side om side, henvendt mod kanalen. Husene forskyder sig i forhold til hinanden og giver således, et varieret og afgrænset byrum med mulighed for ophold. Husene har en åben karakter i stueetagen, som inviterer forbipasserende indenfor.

Ellen Mariehjemmet får adgang fra det nuværende plejehjem fra både den sydlige og nordlige del. Hvor de to bygninger mødes, tilpasser det nye byggeri sig i højde og proportioner til Ellen Mariehjemmet. Desuden formidles mødet mellem bygningerne med partier af glas, der giver en let og elegant overgang.

Tagboligerne er trykket tilbage fra facaden og udføres med træbeklædning og store vinduespartier, der giver en lethed og en enkelhed til husene. Der vil være store terrasser og fælles taghaver beliggende mod kanalen.

Skitseprojektet afviger fra følgende bestemmelser i lokalplanen (bilag 2 dispensationer):

 • § 6.1 Afgrænser byggefelter.
  På side 30 i skitseprojektet vises, at byggeriet går ud over lokalplanens byggefelt mod øst, på det sted hvor der i lokalplanen var skabt mulighed for et torv.
  Begrundelse: Det ønskes at flytte arealet for et større uderum fra foran etape 3 til mellem bygningerne i etape 2 og etape 3. Ønsket er at skabe et dynamisk og multifunktionelt rum, der binder bygningerne sammen og som er omgivet at forskellige forbindelser og funktioner.
 • § 6.5 Angiver en maksimal højdekote på 14,9 i område 3.
  (Svarer til en max bygningshøjde på ca 12 m)
  Byggeriet i skitseprojektet kommer op i kote 16.9 med sadeltag.
  Begrundelse: Tagboligerne er trukket tilbage fra facaden, hvilket bevirker, at facadehøjden mod Søborg Kanal og mod Vesterbrogade ikke bliver højere end to etager, svarende ca til kote 10.80. Et fladt tag vil kunne holde sig under højdegrænsen i lokalplanen, men en sadeltagsløsning vurderes at passe bedre til helheden i byen. Det vil kun være en lille del af gavltrekanten der går over højdegrænsen i lokalplanen.
 • § 7.9 Angiver for område 3, ved Ellen Mariehjemmet at taghældning skal være på mellem 25 og 50 grader og beklædes med teglsten. Bygningen skal opleves som en sammenhængende helhed med Ellen Mariehjemmet.
  Skitseprojektet illustrerer en løsning med med sadeltage hvor der ikke er taget stilling til tagbeklædning eller øvrige materialer. Der ønskes ikke at lave en lukket karrebebyggelse der vil være en sammenhængende helhed med Ellen Mariehjemmet. Derimod ønsker Kulturturhavnen et byggeri der har karakter af mindre enheder, ved at lave facadespring i fast rytme med "tilhørende" sadeltage vinkelret på kanalen.
  Begrundelse: Bebyggelsen ønskes tilpasset proportionerne i det gamle Gilleleje, husene på Vesterbrogade og Havnevej. Det skal tilpasse sig og forstærke miljøet omkring kanalen med mindre bygningsvoluminer, der giver et hyggeligt og levende byrum, hvor forskydninger giver lækroge.


Vurdering af skitseprojektet i forhold til lokalplanen
I lokalplanens redegørelse beskrives, at det er Gribskov Kommunes strategi, at byudvikling i højere grad end tidligere skal foregå ved byomdannelse og fortætning. Det skal ske for at mindske transport behov, optimere energiforsyningen, revitalisere byområder samt mindske inddragelse af nuværende naturarealer. Af lokalplanens formål fremgår derfor, at rammerne skal muliggøre et område, der har en høj tæthed af byggeri og en blanding af forskellige byfunktioner.

Den tætte by skal give mulighed for livlige og attraktive bymiljøer med trygge og indbydende mødesteder, hvor der er liv hele året. Et andet centralt formål med lokalplanen er at binde Gillelejes østlige og vestlige dele sammen ved at udnytte Søborg Kanals rekreative potentiale og sikre dens integration i området, samt styrke handelscentrum i Gilleleje og skabe nye muligheder for erhverv og virksomheder, og etablere gode boliger helårsbeboelse, så byen får tilført nyt liv om vinteren.

Vurdering af dispensationer:

 • § 6.1 Byggefelterne skal være med til at skabe rammer, der understøtter, at området udvikler attraktive opholdssteder og mødesteder. Af side 4 i skitseprojektet fremgår, at torvet der i lokalplanen er placeret øst for bebyggelsen i område 3, i skitseprojektet er flyttet til området mellem etape 2 og etape 3. Denne placering har en tilsvarende direkte forbindelse til kanalen i området og åbner mulighed flere typer af udendørs aktiviteter end placeringsforslaget i lokalplanen. Samtidig giver placeringen i skiseprojektet bedre solmuligheder. Det vurderes at overskridelsen af byggefeltet mod øst ikke er i strid med intentionerne i disponering af området.
 • § 6.5 Højdekoten i område 3 er fastlagt til samme kote som taget af Ellen Mariehjemmet. Formålet var, at sætte fokus på at byggeri i dette område skal harmonere med den eksisterende bygning med Ellen Mariehjemmet i sit arkitektoniske udtryk. Oprindelig var tanken at dette kunne opnås ved at lave nyt byggeri i område 3, der lignede det eksisterende Ellen Mariehjem. Skitseprojektet har dog valgt at tilpasse sig den eksisterende bygning på en ny måde. Kulturhavn Gilleleje A/S og Ellen Mariehjemmet har også samarbejdet om at udvide plejehjemmet ind i byggeriet i etape 3. Det vurderes, at forslaget til udformningen af etape 3 kan passe til den eksisterende bygning for Ellen Mariehjemmet. Saddeltagene vinkelret på kanalen ligger op til øvrige skaler for byggeri i Gilleleje.
 • § 7.9 Formålet med denne bestemmelse hænger sammen med formålet med § 6.5 og disse kan behandles samlet.


Skitseprojektet for etape 3 vurderes fuldt ud at understøtte lokalplanens formålsbestemmelse og anvendelsesbestemmelsen for område 3.

Økonomiudvalget skal på nuværende tidspunkt forholde sig til de overordnede principper i skitserne for etape 3 og tilkendegiver samtidig en umiddelbar holdning til ønskerne om dispensation. Det foreliggende skitseprojektet er ikke færdigbearbejdet, men et udgangspunkt som Kulturhavn Gilleleje A/S kan arbejde videre med i samarbejde med administrationen. Når administrationen vurderes at byggeriets udtryk er klar, sendes materialet i naboorientering i 14 dage. Efter denne periode vil materialet for etape 3 blive forelagt Økonomiudvalget igen. Økonomiudvalget vil evt her kunne træffe afgørelse om meddelelse af dispensationer.

Det videre forløb:

 • Yderligere bearbejdning sammen med administrationen
 • Naboorientering af eventuelle dispensationer
 • Politisk behandling af dispensationer og endeligt udformning
 • Forår 2015. Forventet opstart af byggeri.
 • Forår 2016. Forventet ibrugtagning af byggeri. I følge rækkefølgeangivelse i kommuneplanen kan byggeriet i område 3 dog ikke få ibrugtagningstilladelse før byggeriet i område 2.Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, LBK nr 587 af 27.05.2013
Lokalplan 315.11
Kommuneplan 2013-25, 2.C.04 et område til centerformål i Gilleleje


Økonomi
-


Høring
Der har været gennemført to borgermøder om udførelse af etape 3.


Bilag

Bilag 1: Kulturhavn etape 3. Skitseprojekt 10.06.2014. Dok nr 2013/38386 021
Bilag 2: Dispensationer og begrundelse. Dok nr 2013/38386 023
Bilag 3: Lokalplan 315.11. Dok nr 2013/38386 024


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tiltræde, at der arbejdes videre med den skitserede udformning af etape 3
 2. at tiltræde, at der arbejdes videre med de ansøgte dispensationer i etape 3Beslutning
1.-2. Tiltrådt.

Fraværende: Susan Kjeldgaard


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 171. Ansættelse af kommunaldirektør
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
02:45 PM