Økonomiudvalget

Publiceret 05-02-2014

Onsdag den 05-02-2014 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Ansøgning til Ældrepuljen FL 2014


Lukkede
14 Udbud 2014: Økonomiske betragtninger
15 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 5
16 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 6
17 Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 8
18 Skifte i stillingen som kommunaldirektør, samt stillingen som direktør for
de tekniske områder.


Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Anders Gerner Frost
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Susan Kjeldgaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:
Jan Ferdinandsen (C) og Michael Hemming Nielsen (Ø) var inviteret til at deltage i behandlingen af punkterne 13-17. Jan Ferdinandsen har meldt afbud pga. ferie.
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgit Roswall, deltog under pkt. 13-17.

Åbne

13. Ansøgning til Ældrepuljen FL 2014
27.00G00 - 2013/42416

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget (ØU) med henblik på beslutning i Byrådet (BY). Sagen handler om, hvilke indsatsområder Gribskov Kommune skal ansøge om midler til fra puljen ”Løft af Ældreområdet” fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Baggrund:
Om puljen "Løft af Ældreområdet":
Partierne bag Finansloven for 2014 besluttede at afsætte 1 mia. kr. til fordeling mellem kommunerne i 2014 til løft af ældreområdet. Midlerne udmøntes første gang i 2014 gennem en ansøgningspulje. Midlerne fordeles mellem kommunerne udfra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet. Gribskov Kommune kan ud fra denne ansøge om 8,5 mio. kr i 2014.

For at få del i midlerne skal kommunen indsende en ansøgning, hvori det fremgår, hvilke indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. Der kan kun søges om midler til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet.
Der kan søges om indsatser indenfor områderne:

  • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
  • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
  • Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem.


Gribskov Kommune skal indsende ansøgningen senest den 14. februar 2014 for at få del i de 8,5 millioner kroner. Kommunens revision skal efterfølgende validere, at midlerne er anvendt til indsatserne, og at disse har ligget uden for det vedtagne budget. Vilkår for ansøgningen fremgår af bilag 1.

SSU's beslutning d. 13.1.14:
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 13.1.14, at midlerne fra puljen "Løft af ældreområdet" i første omgang prioriteres til at fastholde de nye indsatser, der allerede er besluttet som en del af det nye serviceniveau, der træder i kraft med det igangværende udbud. Udvalget besluttede samtidig, at hvis resultatet af udbuddet balancerer med budgettet, skal følgende indsatser prioriteres:
1. Et ekstra mellemmåltid til beboere på plejecentre
2. Tilbud til plejecenterbeboere om vin, snaps eller øl en gang om ugen
3. Iværksættelse af projekt med fokus på borgere uden pårørende på plejecenter vedr. øget aktivitet og omsorg.

Anbefalede indsatsområder:
Da resultatet af udbuddet endnu ikke kendes er det administrationens anbefaling, at ældrepuljen på nuværende tidspunkt ansøges med de nedenfor skitserede indsatser.

I indsatskataloget (tabellen) nedenfor fremgår de indsatser, som administrationen anbefaler at ansøge om midler til herunder indsatsernes formål samt økonomi. Tabellen er inddelt efter de tre områder, som der jf. puljekriterierne ”Løft af Ældreområdet” kan søges midler til:
1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats,
2. Bedre praktisk hjælp og personlige pleje og
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx. på plejehjem.

Indenfor hvert af disse tre områder er der vægtet indsatser, der understøtter velfærdsteknologi, rehabilitering og forebyggelse, frivillige indsatser og styrket demensindsats. Prioriteringen af disse indsatser er bl.a. baseret på det vedtagne budget for 2014-17 og høringssvar fra Ældreråd og Fællesudvalget for Social og Sundhed og Arbejdsmarked.

Da de ansøgte midler skal anvendes i 2014, og en fortsættelse af puljen over de kommende år ikke er sikker, er der desuden lagt vægt på investeringer i de foreslåede indsatser – det gælder eksempelvis midler til fysisk materiel samt kompetenceudvikling af medarbejdere.

Indsats Formål Økonomi
Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
1. Velfærdsteknologi:
Implementering af online træning og IT baseret genoptræning.

Indsatsen omfatter anskaffelse af materiel, herunder skærme, samt undervisning af medarbejdere.
Give borgere der bor i eget hjem mulighed for at få en mere fleksibel genoptræning i eget hjem via skærme, og hvor kørsel til og fra træningscenteret kan undgås.
kr. 430.000
2. Forebyggelse og rehabilitering:
Etablering af udendørs motionsbane for ældre.

Motionsbanen etableres udenfor kommunes største plejecenter, Helsingegården, og i tæt samarbejde med aktivitetscenteret til ældre, Gribskov Seniorcenter.
Motionsbanen giver borgerne, herunder beboere på plejecenteret mulighed for at benytte redskaberne efter forløb med henblik på at fastholde funktionsniveau.

Motionsbanen giver Gribskov Seniorcenter mulighed for at oprette et ugentligt træningshold med frivillige instruktører, samt inddrage banen i allerede etablerede motionshold som fx stavgang og cykling (forebyggende sigte)

Helsingegården får mulighed for at inddrage udendørsarealer i den rehabiliterende undervisning i genoptræningscenteret på plejecenteret.
kr. 135.000
3. Forebyggelse:
Træningsredskaber til brug for selvtræning i træningslokaler på kommunens plejecentre.

Gribskov Kommune har en selvtrænerordning, hvor pensionist, førtidspensionist og efterlønsmodtager har mulighed for at benytte træningslokalerne på kommunens plejecentre indenfor bestemte tidsrum. For at deltage i ordningen betales et årligt kontingent på 500 kr. På nuværende tidspunkt er 354 borgere tilmeldt ordningen.
Indsatsen indeholder investering af ekstra træningsmaskiner, så disse kan understøtte træningsbehovet hos kommunens selvtrænere.
Sikre at ældre borgere har et sundt og aktivt liv.
Fastholde borgerens funktionsniveau efter endt rehabiliteringsforløb.
kr. 260.000
4. Forebyggelse og rehabilitering:
  • En kortlægning af borgernes vej gennem systemet, med det formål at få det fulde overblik over borgernes potentialer for henholdsvis rehabiliterende, aktiverende og kompenserende pleje.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i driften gennem en praksisnær undervisning

Gribskov Kommune har arbejdet med udgangspunkt i den aktiverende og rehabiliterende tilgang i en årrække. I forbindelse med udvikling af nye kvalitetsstandarder og en ny måde at organisere kommunes pleje og træning på, sættes der yderligt fokus på området, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere samt organisering.
Styrke borgernes evne og funktionsniveau for at sikre borgerne er længst muligt i eget liv.

Styrke kompetencer hos medarbejdere ift. at understøtte at borgere bliver længst muligt i eget liv.
kr. 900.000
Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
5. Øge serviceniveauet indenfor madservice:
Tilbyde beboere på plejecentre mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt.
Skabe bedre trivsel og forhold for beboerne på plejecenter ved at hæve serviceniveauet.
kr. 100.000
6. Forebyggelse og rehabilitering:
Effektevaluering i forhold til indsatser på ældreområdet, herunder benchmarking af kommunens leverandørs indsatser på hjemmehjælps- og plejecenterområdet. Indsatsen anbefales i Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.
Forbedre kommunes hjælp og støtte til ældre borgerne der har plejebehov.
kr. 500.000
Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejecenter
7. Forebyggelse:
Implementering af ”Aktivt Ældreliv” - et projekt hvor ensomme og isolerede ældre bliver identificeret og får tilbudt aktuelle, lokale og relevante frivillige tilbud.

Indsatsen indeholder både drift af hjemmeside, hvor relevante aktivitetstilbud i Gribskov Kommune fremgår, undervisningsforløb for medarbejdere samt dialogmøder med frivillige foreninger.

Indsatsen gennemføres i samarbejdes med Marselisborg, som har gennemfør lignende projekter i flere andre kommuner.
Forebygge ensomhed hos ældre uden pårørende.
kr. 300.000
8. Velfærdsteknologi:
Implementering loftslifte med tilhørende integreret plejestole på alle kommunens plejecentre.

Indsatsen dækker anskaffelse af materiel, opsætning af lifte samt undervisning af medarbejderne ift. anvendelse.
Sikre beboerne på plejecentrene en mere effektiv, tryg og sikker forflytning.
kr. 4.600000
9. Velfærdsteknologi og styrket demensindsats:
Implementering af demensteknologi på de plejecentre, som endnu ikke har installeret en ”demensalarm”.

Indsatsen dækker installation af selve alarmen samt dertil hørende kaldeanlæg og eventuelle ekstra funktioner som kan kobles på.
Give borgere med demens som bor på plejecenter mulighed for at færdes mere trygt og sikkert udenfor
hjemmet.

Øge trygheden for de pårørende og plejepersonalet.
kr. 1.170.000
10. Styrket demensindsats:
Opstart af pilotprojekt ”Motion til borgere med demens”, på de af kommunens plejecentre hvor der på nuværende tidspunkt ikke eksisterende lignende tilbud.
Understøtte livskvalitet hos borgerne med demens sygdom samt understøtte at borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau opretholdes længst muligt.
kr. 125.000


Administrationens anbefaling:
Administrationen anbefaler, at ovenstående indsatsområder indgår i kommunens ansøgning til puljen "Løft af Ældreområdet", som udbydes af Social-, Børne- og integrationsministeriet.
Ansøgningsfristen til puljen "Løft til ældreområdet" er den 14. februar 2014.

Næste byrådsmøde ligger efter dette tidspunkt. Det anbefales derfor, at ansøgningen bliver sendt til ministeriet efter behandling på ekstraordinært ØU den 5. februar 2014 med bemærkning om, at ansøgningen er med forbehold for godkendelse i Byrådet i Gribskov Kommune den 24. februar 2014.

Det skal bemærkes, hvis resultatet af udbuddet ligger over den budgetterede ramme kan det blive nødvendigt at justere indsatserne i ansøgningen således at nogle af de allerede besluttede tiltag, der indføres i forbindelse med udbudet indarbejdes i ansøgningen.


Lovgrundlag
Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138


Økonomi
-


Høring
Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Fællesudvalget for Social og Sundhed og Arbejdsmarked. Høringssvar fremgår af bilag 2.


Bilag
1. BILAG SSU 5.2.2014: Vilkår for at søge puljen "Løft af Ældreområdet"
2. BILAG SSU 5.2.2014: Indkomne høringssvar


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

  1. tiltræde, at der søges midler til ovenstående indsatser fra puljen "Løft af Ældreområdet" som overfor skitseret svarende til 8,5 mill kr i 2014.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 05-02-2014:
Tiltrådt med følgende ændringer

  • Indsats 8 nedjusteres med 1.050.000 mio. kr. til i alt kr. 3.550.000 kr.
  • Etablering af to demenspladser. I alt kr. 500.000 kr. i 2014. Social- og Sundhedsudvalget afsætter 850.000 kr. i 2015 under forudsætning af at puljen fortsættes i 2015.
  • Oprettelse af demenskoordinatorfunktion. I alt 550.000 kr. i 2014Beslutning
Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


Sager behandlet på lukket møde:
14. Udbud 2014: Økonomiske betragtninger
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Poul-Erik Høyer

15. Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 5
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet. For stemte: G; O; V (6). Imod stemte A (2)
Fraværende: Poul-Erik Høyer

16. Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 6
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Poul-Erik Høyer

17. Resultat af evaluering af plejeudbuddets delaftale 8
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Poul-Erik Høyer

18. Skifte i stillingen som kommunaldirektør; samt stillingen som direktør for de tekniske områder.
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.
Fraværende: Poul-Erik Høyer


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:05 PM