Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 20-11-2014

Torsdag den 20-11-2014 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 LBRs Virksomhedspris 2014.


Efterretningssager
21 Beskæftigelsesreform - Fremtidig dialog med arbejdsmarkedets parter . 2015
-
22 Anvendte virksomhedspraktikker

Medlemmer:

Lone Møller Gribskov Kommune Jørgen Simonsen DA
Ulrik Engelsen DA Camilla Lund DA
Ann-Mari Simonsen LO Winnie Axelsen LO
Vakant LO Dan L Skov Akademikerne
Kirsten L. Madsen FTF Jørgen Eckmann DH
Steen Nielsen DH  
   

Godkendelse af dagsorden:
LBR repræsentant

Fraværende:
Jørgen Simonsen DA
Ulrik Engelsen DA
Camilla Lund DA
Winnie Axelsen LO


Meddelelser:
LBR repræsentant for Dansk Handicap Steen Nielsen døde onsdag d.19.11. Han vil blive savnet og husket for sin stærke viljekraft og ukuelighed.
Åbne

20. LBRs Virksomhedspris 2014.
15.00A00 - 2014/30978

Sagsfremstilling
LBRs virksomhedspriser 2014 overrækkes i direkte forlængelse af det ordinære møde d. 20. november. Alle indstillede virksomheder inviteres til prisoverrækkelse. Der vil også blive sendt invitationer til tidligere modtagere af LBRs virksomhedspriser og andre der har udvist interesse for prisoverrækkelsen. Prisoverrækkelsen vil finde sted i Center for Arbejdsmarkeds kantine
Det foreløbige program ser således ud.

Tidspunkt Emne
17.30 Velkomst og orientering om aftenens forløb og aftenens virksomhedspriser
Virksomhedspris for private virksomheder
Virksomhedspris for offentlige virksomheder
Virksomhedspris for jobrotation
- ved rådets formand Lone Møller
17.45 Oplæg / præsentation af uddannelses - og beskæftigelsesforløbet "Klar til Start - et samarbejdsprojekt mellem "Unges Uddannelsescenter og Fakta/Coop
ved. Direktør Britta Bak, butikschef Dennis Pihl (Fakta) og medarbejder(Fakta) - tidligere kursist Nick Bojer.
18.15 De indstillede virksomheder
Begrundelse og overrækkelse af de 3 LBR virksomshedspriser 2014
LBR Virksomhedspris 2014 - private virksomheder
LBR Virksomhedspris 2014 - offentlige virksomheder
LBR Virksomhedsppris 2014 - rotationspris
18.45 Afsluttende bemærkninger
18.50 Buffet og netværkSidste frist for indstilling af kandidater til LBRs virksomhedspriser 2014 var mandag d. 10. november 2014 kl. 12.
Der er indstillet 6 private og 4 offentlige virksomheder til LBRs Virksomhedspris2014. Der er indstillet 2 virksomheder til LBRs rotattionspris 2014.

Følgende private virksomheder er indstillet som mulige modtagere af
LBRs virksomhedspris 2014.

pdc-teknik a/s
v. Jesper Gottlieb
Skovgårdsvej 27
3200 Helsinge

MB Motor
v. Mikael Breiding
Larsensvej 10 B
3230 Græsted

Kvickly Helsinge
Delikatessen - Tina Nørgaard
Frederiksborgvej 20
3200 Helsinge

Boligforeningen AAB 93
v. Bo Tofte
Skovgårdsvej 1
3200 Helsinge

Attendo Udsigten
v. Mette Senniksen
Kirkevej 35 Blistrup
3230 Græsted

Opholdsstedet Kongsholm
v. Ea Reventlow Bertelsen
Tofthøjsåsen 36 Udsholt Strand
3230 Græsted


Følgende offentlige virksomheder er indstillet som mulige modtagere af LBRs virksomhedspris 2014

Helsinge Kirkegård
v. Jan Ulrik Kerckhoffs
Kirkegade 3
3200 Helsinge

Højelt Genbrugsstation
v. Abia Reindorf
Bøgebjergvej 84
3230 Græsted

Toftebo
v. Joan Knudsen
Toftebovej 7
3230 Græsted

Frivilligcenter Græsted
v. Jan Most
Holtvej 8
3230 Græsted

Følgende virksomheder er indstillet som mulige modtagere af
LBRs rotationspris 2014.

Aleris
v. Tina Søgaard
Skipperstræde
Østre Allé 30
3250 Gilleleje

Superbrugsen Blistrup
v. Rene Mouritzen
Peter Hildes Vej 2
3230 Græsted

LBR nedsatte d. 28. august 2014 et bedømmelsesudvalg, der på baggrund af indstillingerne udpeger de virksomheder, der skal modtage LBRs virksomhedspriser 2014.
Bedømmelsesudvalgets valg af virksomheder fremlægges på LBR mødet til beslutning.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK 731 af 15/06/2010


Økonomi
-


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler :

- at LBR tiltræder bedømmelsesudvalgets valg af virksomheder, der skal modtage LBRs virksomhedspriser 2014.

Beslutning
LBR tiltræder, at bedømmelsesudvalget har valgt følgende virksomheder som modtagere af :
LBRs pris for private virksomheder : pdc-teknik a/s
LBRs pris for offentlige virksomheder: Frivilligcenter Græsted
LBRs rotationspris . Superbrugsen Blistrup

Efterretningssager

21. Beskæftigelsesreform - Fremtidig dialog med arbejdsmarkedets parter . 2015 -
15.20A00 - 2014/41297

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg behandlede på møde d. 5. 11 2012 sag vedr. konsekvenser for det lokale samarbejde og dialog i forbindelse med den vedtagne Beskæftigelsesreform.


Reformen af beskæftigelsesindsatsen medfører, at Det Lokale Beskæftiglesesråd (LBR) ophører, og der oprettes i stedet for Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR). Loven for hvornår LBR nedlægges og RAR oprettes er endnu ikke vedtaget, det fremgår dog af den politiske aftale, at den enkelte kommune kan vælge at opretholde LBR.

På den baggrund forelægges sagen for Arbejdsmarkedsudvalget til beslutning om hvordan den fremtidige dialog med arbejdsmarkedets parter og andre hovedinteressenter skal fortsætte fra 1. januar 2015, samt hvor vidt LBR skal videreføres lokalt.

Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR)
De regionale arbejdsmarkedsråd skal understøtte, at der sker en større tværgående koordination og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med både VEU centre og regionale vækstfora. Formål med dette er i følge lovforslaget et fokusskifte i parternes involvering i beskæftigelsesindsatsen væk fra opfølgning på indsats og resultater til konkret understøtning og koordinering på tværs af de enkelte kommuners indsatser.

Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR)
LBR har i dag følgende overordnede opgaver:

 • Rådgive om arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesindsatsen generelt
 • Afgive høringssvar til Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen
 • Igangsættelse af initiativer der udvikler beskæftigelsesindsatsen
 • Kontrol af beskæftigelsesindsatsen i kommunen, med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats

LBR består af en række repræsentanter for udpegningsberettigede faglige organisationer fra arbejdstager og arbejdsgiver siden, Danske Handicaporganisationer, de praktiserende læger m.fl.

Det er de overordnede faglige organisationer der udpeger medlemmerne til LBR, det har på den baggrund været vanskeligt at føre en lokal dialog i forhold til Gribskov Kommune konkret. Endvidere kan det konstateres, at der er et markant fravær fra organisationernes side til LBR møderne.

Det må forventes, at fraværet efter al sandsynlighed vil blive endnu større når RAR oprettes.

Administrationen anbefaler på ovenstående baggrund, at LBR ikke videreføres lokalt.

Fremtidig lokal dialog
Det er centralt, at der også i fremtiden er fokus på en god dialog med arbejdsmarkedets parter.

Center for Arbejdsmarked afholder allerede i dag halvårlige møder med arbejdsmarkedets parter
for at sikre en god og konstruktiv dialog. Formålet med møderne er at sikre et fælles fokus på de regionale
og lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen. Administrationen anbefaler, at
disse møder fastholdes også efter ophør af LBR.

Endvidere foreslår administrationen, at der som led i reformen og det tættere samarbejde med A-kasserne
oprettes faste mødefrekvenser for ledelsen og medarbejdere på tværs af Jobcenter og A-kasser.

Slutteligt foreslår administrationen, at LBR før ophør inddrages i en dialog om yderligere inspiration til
den fremtidige lokale dialog.Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK 731 af 15/06/2010


Økonomi
-


Miljøforhold
-


Høring
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

 1. at LBR fremkommer med ideer til den fremtidige lokale dialog
 2. at LBR tager orienteringen til efterretning

  Beslutning

1. LBR anbefaler en tættere kontakt med a-kasserne og at Center for Arbejdsmarked fastholder mødestruktur med de faglige organisationer herunder også at inddrage Dansk Handicap

2. Tiltrådt
22. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-2 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge udvikling i aktivering i 2014; samt også redskabsfordeling. De to tabeller foruden også aktiveringsgrad giver et overblik over udviklingen fra måned til måned.

Aktivering for ledige på kontanthjælp
Af tabel 1 fremgår, at der i maj var 42 kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskud. Dette et noget mindre antal ifh.t. antal i feb. & april.

Antal i virksomhedspraktik har i 2014 udvist et "stabilt" antal på godt 80 borgere i praktik i første halvår af 2014. I august er der 64 borgere i virksomhedspraktik.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Feb 2014
Apr 2014
Jun 2014
Aug 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
126
138
149
145
Ordinære uddannelses forløb
.
.
.
.
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
56
49
41
42
Privat ansættelse med løntilskud
22
25
22
25
Offentlig ansættelse med løntilskud
34
24
19
17
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
82
89
88
64
Privat virksomheds praktik
74
79
78
55
Offentlig virksomheds praktik
9
10
10
9


Af tabel 1B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på kontanthjælp har været stabilt på 17-18 pct.
Aktiveringsgraden i regi af vejledning og opkvalificering har i 2014 gennemgående været på et niveau 16-17 pct.

Tabel 1 B. Aktiveringsgrad kontanthjælp og uddannelseshjælp

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
14%
14%
2014-02
15%
15%
2014-03
15%
15%
2014-04
16%
15%
2014-05
16%
15%
2014-06
17%
16%
2014-07
16%
15%
2014-08
17%
17%
2014-09
17%
16%
2014-10
17%
17%
2014-11
17%
17%
2014-12
17%
17%
2014-13
18%
17%
2014-14
18%
16%
2014-15
18%
16%
2014-16
18%
17%
2014-17
18%
19%
2014-18
17%
16%
2014-19
17%
16%
2014-20
17%
16%
2014-21
17%
16%
2014-22
17%
16%
2014-23
17%
16%
2014-24
17%
16%
2014-25
17%
17%
2014-26
17%
17%
2014-27
17%
17%
2014-28
17%
17%
2014-29
17%
17%
2014-30
17%
17%
2014-31
17%
17%
2014-32
17%
17%
2014-33
17%
17%
2014-34
17%
17%
2014-35
17%
17%
2014-36
17%
17%
2014-37
17%
17%
2014-38
17%
17%
2014-39
17%
17%
2014-40
17%
17%
2014-41
17%
17%
2014-42
17%
17%
2014-43
17%
17%
2014-44
17%
17%
2014-45
17%
17%Aktivering for ledige på a-dagpenge
A-dagpenge. Af tabel 2 fremgår, at der i 2014 er omkring 60 borgere ansat i løntilskud.

Antal borgere i virksomhedspraktik faldt i sommeren til 36 forløb i juli måned. Dette antal er stigende til 56 forløb i september måned.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Mar 2014
Maj 2014
Jul 2014
Sep 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
105
71
47
55
Ordinære uddannelses forløb
5
4
.
.
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
62
64
64
56
Privat ansættelse med løntilskud
27
27
33
31
Offentlig ansættelse med løntilskud
35
37
31
25
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
59
48
36
56
Privat virksomheds praktik
47
41
32
45
Offentlig virksomheds praktik
12
8
4
11Af tabel 2B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på a-dagpenge har været på et niveau 11 - 16 pct. siden foråret.

Aktiveringsgraden for vejledning og opkvalificering har i 2014 været på et niveau mellem 4 pct. og 8 pct.

Tabel 2 B. Aktiveringsgrad a-dagpenge

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
7%
4%
2014-02
8%
6%
2014-03
8%
6%
2014-04
7%
7%
2014-05
7%
6%
2014-06
7%
6%
2014-07
8%
6%
2014-08
9%
7%
2014-09
9%
7%
2014-10
10%
8%
2014-11
10%
8%
2014-12
11%
8%
2014-23
13%
6%
2014-24
14%
6%
2014-25
16%
5%
2014-26
16%
5%
2014-27
14%
4%
2014-28
12%
3%
2014-29
12%
3%
2014-30
12%
4%
2014-31
12%
4%
2014-32
13%
4%
2014-33
14%
4%
2014-34
14%
4%
2014-35
15%
5%
2014-36
15%
5%
2014-37
15%
5%
2014-38
15%
5%
2014-39
15%
5%
2014-40
14%
4%
2014-41
14%
3%
2014-42
14%
2%
2014-43
14%
3%
2014-44
13%
3%
2014-45
11%
3%Data fra Workbase tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra uge 44 november 2014 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. november 2014".

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 44 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 127 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 89 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 26 forløb.


Alt i alt 242 forløbLovgrundlag


Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK af 15/06/2010

Bilag
LBR. Virksomhedsvendt aktivitet november 2014

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning


Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM