Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 28-08-2014

Torsdag den 28-08-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Beskæftigelsesplan 2015
14 LBRs Virksomhedspris 2014. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og fastlæggelse
af proces
15 Ansøgning om støtte til projekt: Borgerrettet kommunikation.


Efterretningssager
16 Anvendte virksomhedspraktikker
17 Dialogmøde med de faglige organsationer.
18 Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. 2014
19 GIV - Gribskov kommunes interne servicevirksomhed

Medlemmer:

Lone Møller Gribskov Kommune Jørgen Simonsen DA
Ulrik Engelsen DA Camilla Lund DA
Ann-Mari Simonsen LO Winnie Axelsen LO
Vakant LO Dan L Skov Akademikerne
Kirsten L. Madsen FTF Jørgen Eckmann DH
Steen Nielsen DH  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen godkendt. Efter §9 i Det lokale beskæftigelsesråds forretningsorden er LBR beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Med 5 fremmødte medlemmer var LBR beslutningsdygtigt

Fraværende:
Ulrik Engelsen DA
Camilla Lund DA
Ann-Mari Simonsen LO
Winnie Axelsen LO
Dan L Skov Akademikerne


Meddelelser:
Brev fra Det Centrale Handicapråd. Administrationen anbefales, at fremskaffe information om handicappedes -bosiddende i Gribskov Kommune- beskæftigelsesmæssige situation. Brevet omtaler nogle foretagne undersøgelser. Administrationen rekvirerer undersøgelserne og distribuerer dem til relevante rådgivere/sagsbehandlere i Gribskov Kommune
Åbne

13. Beskæftigelsesplan 2015
15.00G00 - 2013/41635

Sagsfremstilling
De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen skal under inddragelse af Det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års (2015) beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesplanen skal drøftes med Beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 behandles på det ordinære møde . d. 28. august og behandles efterfølgende med både Beskæftigelsesregionens og LBRs bemærkninger på møder i Gribskov Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg og Kommunalbestyrelse.
Beskæftigelsesregionens høringssvar og vurdering af beskæftigelsesplanen er vedlagt i bilag 2.
Beskæftigelsesministerens mål for 2015
Ministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål, som er retningsgivende for Center for Arbejdsmarkeds planlægning af indsatsen i 2015:

1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse.
-”Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse.”

2. Mål: Langvarige modtagere af off. forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
-"Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge."

3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes.
- ”Jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig forebyggende indsats overfor ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige."

4: Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.
- ”Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx. i forbindelse med længerevarende sygemelding."

Indhold i beskæftigelsesplan 2015
Som det fremgår af skabelon for udformningen af planen (bilag 3) samt af ministerens mål, adskiller disse sig fra tidligere år. Dette ved en ny vægt på en mere kvalitativ beskrivelse af strategier for at opnå ministermålene. Beskæftigelsesplanen har derfor en anden udformning i sammenligning med tidligere år; hvor tal & statistik og kvantitative resultatmål var udgangspunktet.

Beskæftigelsesplan 2015 indeholder følgende fokusområder:

  • Beskæftigelsesministerens mål for 2015
  • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
  • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
  • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats
  • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi mv.

Beskæftigelsesplan 2015 beskriver på et strategisk plan de indsatser, projekter med mere, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde, ny lovgivning og f.eks synergien i forhold til unge-indsatsen generelt.

Beskæftigelsesplanen er et overordnet arbejdsmarkedspolitisk dokument, hvor bl.a. indsatsprincipper fungerer som et redskab for ledelsen og for det enkelte team, som man kan planlægge ud fra. Den konkrete - mere operationelle - indsats for at nå resultaterne beskrives i virksomheds- / handleplaner i det enkelte team.

Administrationen har som i de foregående år også indskrevet resultatmål for rettidighed og aktivering i beskæftigelsesplanen. I det resultatmål vedr. aktiveringsgrad er knyttet til budgetforudsætninger for 2015, indarbejdet disse målsætninger først i beskæftigelsesplanen i sammenhæng med offentliggørelsen af planen i januar 2015.
Dette således at de pågældende mål kan blive mere præcise, dvs. både være ambitiøse, realistiske og afstemt med budgetforudsætninger for 2015.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 blev sendt til medlemmer af LBR med brevpost ultimo juni.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2015
Bilag 2. Beskæftigelsesplan 2015 BRHS høringssvar
Bilag 3. Skabelon for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015

Administrationens indstilling
Administrationen indstilller :

- at LBR fremkommer med bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015


Beslutning
LBR tilslutter sig bemærkninger fra LO/DA samt bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen. LBR ønsker dog at fremhæve, at indsatsen over for unge fastholdes og udvikles.
14. LBRs Virksomhedspris 2014. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og fastlæggelse af proces
15.00A00 - 2014/30978

Sagsfremstilling
Det lokale beskæftigelsesråd besluttede på møde d. 25. marts 2014 i forbindelse med behandlingen af punkt 1 vedrørende § 47 bevillingen Budget 2013 og forventet regnskab 2013, at de resterende midler svarende til 118.465 kr "blev øremærket til den virksomhedsrettede indsats og anvendes til virksomhedspriser i 2014. Sagen genoptages, når der foreligger udkast til virksomhedsprisproces 2014."

Sekretariatet ønsker at tilrettelægge en proces, der gør det muligt at finde frem til de virksomheder, der skal indstilles til LBRs virksomhedspriser 2014 og at fastlægge et program for selve overrækkelsen af de tre virksomhedspriser. Modtageren vil være en privat virksomhed, en offentlig virksomhed og en virksomhed der i særlig grad har gjort brug af opkvalificering via jobrotation.

Adminstrationen foreslår og anbefaler følgende plan :

Uge 35: LBR møde d. 28.8.2014
Nedsættelse af et bedømmelsesudvalg til efterfølgende at vurdere modtagne indstillinger.
Uge 40
Breve og materiale til lokale erhvervsforeninger, Gribskov Erhvervsråd samt frivillige organisationer som Projekt Grib og Frivillig Forum. Breve og materiale til lokale virksomheder med fem eller flere ansatte.

Uge 41:
Annoncering i Ugeposten og på kommunens hjemmeside.

Uge 43:
Opfølgning overfor frivillige foreninger og lokale virksomheder med henblik på at modtage forslag.

Uge 44:
Frist for indstilling af virksomheder til at modtagelse af priserne. Indstillingerne forelægges bedømmelsesudvalget.

Uge 47:
Prisuddeling - arrangementet afholdes torsdag den 20. november 2014 for prismodtagere, indstillede virksomheder og interesserede foreninger og virksomheder i øvrigt. Prisoverrækkelsen finder sted i direkte forlængelse af LBRs ordinære møde samme dato.

Arrangementet foreslås afholdt I Center for Arbejdsmarkeds kantine
Administrationen vurderer, at udgifterne til LBRs virksomhedsprisarrangement vil blive følgende :

3 værker af lokal kunstner : 15.000 kr.
3 kontantpræmier a 5.000 kr 15.000 kr.
Annoncering, pr og porto 15.000 kr.
Buffet 65 deltagere 9.750 kr.
Ialt 54.750 kr.
Rest 118.465 - 54.715 kr. 63.715 kr


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK 731 af 15/06/2010


Økonomi
se sagsfremstilling

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

 1. - at LBR tiltræder administrationens plan
 2. - at LBR tiltræder budget for virksomhedsprisarrangement
 3. - at LBR blandt dets medlemmer udpeger 3 medlemmer til at indgå i bedømmelsesudvalg

  Beslutning
 4. Tiltrådt med en anbefaling af, at de faglige organisationer også bliver inviteret til at deltage.
 5. Tiltrådt
 6. Bedømmelsesudvalget består af
  Kirsten L. Madsen
  Jørgen Simonsen
  Lone Møller
15. Ansøgning om støtte til projekt: Borgerrettet kommunikation.
15.20I00 - 2014/31862

Sagsfremstilling
Aktuelt er der rettet en del opmærksomhed på at forbedre kommunikationen med borgerne. Der er i Center for Arbejdsmarked (CA) rettet fokus på Ydelsescentrets breve til borgere og den mundtlige kommunikation.
Til start der indledt en proces, der skal medvirke til at forbedre de breve, der fra CAs Ydelsescenter(YC) sendes til borgere. I denne proces deltager relevante medarbejdere fra YC, kommunikations- medarbejdere fra Gribskov Kommunes center for Strategi for Udvikling med støtte fra et eksternt konsulentfirma Bjergk, der har udviklet en sprogguide til offentlige virksomheder.

Formålet med denne proces er at forbedre Ydelsescentrets kommunikation til borgere.
Der er følgende mål for processen :

 • Gennemgang af et udvalg af eksisterende breve i Ydelsescentret, for at få et indtryk af den eksisterende kommunikation i brevene
 • Udvælge breve fra de 3 områder, hvor der skrives og afsendes flest breve - både brevskabeloner og "egne" breve
 • Igangsætning af kompetenceudvikling af medarbejderne, så de opnår blik for den gode kommunikation og opnår en "pen" der kan formulere breve, som lever op til skriveguiden.
 • Omformulering af udvalgte standardbreve og brevskabeloner
 • Formulering af en skriveguide til Ydelsescentret på baggrund af den tone/henvendelsesform Gribskov Kommune ønsker
 • Effektmåling - testning af læsbarhed / forståelighed af de eksisterende breve i forhold til borgere før omskrivning og efter omskrivning - for at måle om omskrivningen har haft den ønskede effekt
 • På baggrund af arbejdet med Ydelsescentrets breve, generere en prototype/drejebog for et sådant sprogforbedringsprojekt, som efterfølgende kan gennemføres på andre områder

Ovenstående sprogforbedringsprojekt ønsker ledelsen skal omfatte samtlige medarbejdere i CA. Der vil i et sådant sprogforbedringsprojekt blive behov for at der kan hentes eksterne kompetencer. Også til dette projekt, der vil omfatte samtlige medarbejdere i CA ønsker ledelsen at kunne trække på konsulentvirksomheden bjergk og evt andre kompetencer, der kan sikre at den borgerrettede kommunikation og samtaler med borgere forbedres og opnår den ønskede kvalitet.
CA afholder d. 27. november en temadag, der indholdsmæssigt vil være koncentreret om den borgerrettede kommunikation. Også i forhold til temadagen ønsker ledelsen at kunne satse på eksterne kompetencer, for at få sat skub i udviklingen af forbedret kommunikation
Til ovenstående aktiviteter ansøges om 60.000 kr.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK 731 af 15/06/2010


Økonomi
Se sagsfremstilling.
LBR kan finansiere støtte til det beskrevne med det restbeløb, der fremgår af sag vedr. LBR virksomhedspris 2014

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR imødekommer ansøgning om støtte til sprogforbedring i Center for Arbejdsmarked

Beslutning
Tiltrådt

Efterretningssager

16. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra nov 2013 til maj 2014; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned.

Aktivering for ledige på kontanthjælp
Af tabel 1 fremgår, at der i maj var 45 kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskud. Dette et noget mindre antal ifh.t. antal i nov. & januar.

Antal i virksomhedspraktik har i 2014 udvist et "stabilt" antal på godt 80 borgere i praktik.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Nov 2013
Jan 2014
Mar 2014
Maj 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
215
126
139
138
Ordinære uddannelses forløb
3
.
.
.
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
68
63
51
45
Privat ansættelse med løntilskud
32
24
23
24
Offentlig ansættelse med løntilskud
36
39
28
22
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
129
84
76
83
Privat virksomheds praktik
108
78
68
75
Offentlig virksomheds praktik
21
6
9
8


Af tabel 1B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på kontanthjælp har været stabilt på 17-18 pct.
Aktiveringsgraden i regi af vejledning og opkvalificering har i 2014 gennemgående været på et niveau 16-17 pct.

Tabel 1 B. Aktiveringsgrad kontanthjælp og uddannelseshjælp

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
14%
14%
2014-02
15%
15%
2014-03
15%
15%
2014-04
16%
15%
2014-05
16%
15%
2014-06
17%
16%
2014-07
16%
15%
2014-08
17%
17%
2014-09
17%
16%
2014-10
17%
17%
2014-11
17%
17%
2014-12
17%
17%
2014-13
18%
17%
2014-14
18%
16%
2014-15
18%
16%
2014-16
18%
17%
2014-17
18%
19%
2014-18
17%
16%
2014-19
17%
16%
2014-20
17%
16%
2014-21
17%
16%
2014-22
17%
16%
2014-23
17%
16%
2014-24
17%
16%
2014-25
17%
17%
2014-26
17%
17%
2014-27
17%
17%
2014-28
17%
17%
2014-29
17%
17%
2014-30
17%
17%
2014-31
17%
17%
2014-32
17%
17%
2014-33
17%
17%Aktivering for ledige på a-dagpenge
A-dagpenge. Af tabel 2 fremgår, at der i perioden er omkring 60 borgere ansat i løntilskud. Stigende til 71 borgere i juni.
Antal borgere i virksomhedspraktik var på 39 forløb i februar måned. Dette antal er stigende til 52 forløb i juni måned.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Dec 2013
Feb 2014
Apr 2014
Jun 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
66
84
84
64
Ordinære uddannelses forløb
6
3
4
4
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
66
57
61
71
Privat ansættelse med løntilskud
31
26
25
37
Offentlig ansættelse med løntilskud
35
31
36
34
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
36
39
56
52
Privat virksomheds praktik
32
32
45
45
Offentlig virksomheds praktik
4
7
11
7Af tabel 2B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på a-dagpenge har været på et niveau 11 - 16 pct. siden foråret.

Aktiveringsgraden for vejledning og opkvalificering har i 2014 været på et niveau mellem 4 pct. og 8 pct.

Tabel 2 B. Aktiveringsgrad a-dagpenge

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
7%
4%
2014-02
8%
6%
2014-03
8%
6%
2014-04
7%
7%
2014-05
7%
6%
2014-06
7%
6%
2014-07
8%
6%
2014-08
9%
7%
2014-09
9%
7%
2014-10
10%
8%
2014-11
10%
8%
2014-12
11%
8%
2014-13
12%
7%
2014-14
12%
7%
2014-15
12%
7%
2014-16
12%
7%
2014-17
11%
7%
2014-18
11%
6%
2014-19
12%
6%
2014-20
11%
6%
2014-21
13%
5%
2014-22
13%
6%
2014-23
13%
6%
2014-24
14%
6%
2014-25
16%
5%
2014-26
16%
5%
2014-27
14%
4%
2014-28
12%
3%
2014-29
12%
3%
2014-30
12%
4%
2014-31
12%
4%
2014-32
13%
4%
2014-33
14%
4%Data fra Workbase tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra uge 33 augustj 2014 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. august 2014".

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 33 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 108 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 93 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 30 forløb.


Alt i alt 231 forløb


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK af 15/06/2010

Bilag
LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. August 2014

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning


Beslutning
Tiltrådt
17. Dialogmøde med de faglige organsationer.
15.20A00 - 2014/29794

Sagsfremstilling
Denne sag blev behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 13.08.2014.

Gribskov Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg har i den forrige byrådsperiode haft 2 årlige dialogmøder med de faglige organisationer. 1 møde om foråret og 1 møde om efteråret.

Mødet i foråret 2014 blev ikke gennemført, dels grundet introduktionen af det nye arbejdsmarkedsudvalg og dels grundet tiltrædelse af nyt Lokalt Beskæftigelses Råd (LBR) d. 1. juni 2014.

Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at genoptage dialogmøderne anbefales det derfor, at udvalget fastlægger en dato, således invitationer m.v. kan sendes ud til deltagerne.

Det anbefales, at holde dagsorden åben indtil 14 dage før mødet, grundet de store reformer der er på arbejdsmarkedsområdet, således de mest aktuelle emner kan drøftes.
På nuværende tidspunkt kan eksempelvis følgende emner indgå i dialogen med de faglige organisationer:

 • Beskæftigelse og ledighed i Gribskov Kommune
 • Beskæftigelsesreform - dagpengeberettigede
 • Ungeindsatsen i Gribskov Kommune "I lighed med tidligere møder deltager Det lokale beskæftigelsesråd i dialogmøderne med de faglige organisationer.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at mødet med de faglige organisationer skulle finde sted d. 29.oktober kl. 16.30.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. BEK nr. 1645 af 27/12/2013


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
18. Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. 2014
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På august-mødet vil der blive redegjort for udviklingen i ledigheden på kontanthjælps- og dagpengeområdet foruden også udviklingen vedr. sygedagpenge og ledighedsydelse.

Tabel 1. Status. Antal på forsørgelse i Gribskov Kommune. Uge 33 i august 2014

Rækkenavne Antal af Borger CPR
Arbejdsløshedsdagpenge
646
Arbejdsmarkedsydelse
56
Fleksjob
366
Integrationssag
46
Kontanthjælp
617
Aktivitetsparat
407
Jobparat
164
Kontanthjælp omfattet af integrationsloven
93
Ledighedsydelse
138
Revalidering
29
Sygedagpenge
520
Sygedagepengekategori 1 - "lettere sdp-sager"
178
Sygedagepengekategori 2 - "risiko sdp-sager"
105
Sygedagepengekategori 3 - "langvarige sdp-sager"
157
Uddannelseshjælp
215
Aktivitetsparat
112
Uddannelsesparat
98
Åbenlyst uddannelsesparat
4
Voksenlærling
96
Hovedtotal
2822

Kilde. Workbase. Anm. Data med fed skrift afspejler samlet antal borgere på ydelsen.
Fordeling på match- og visitationskategori fremgår som som undergruppe.
Kun de dominerende visitationskategorier er medtaget, hvorfor undergrupperne ikke
summerer op til det samlede antal. Der kan desuden være en mindre forskel på antal i tabel
1 og antal i nedenstående figurer/tabeller. Dette på baggrund af forskelle i udgangspunkt
for dataudtræk.

Kontant- og uddannelseshjælp.
Af figur 1 fremgår udviklingen i 2014 af antal uddannelsesparate unge (under 30 år), der modtager uddannelseshjælp. Foruden de 101 uddannelsesparate var der 110 ledige unge visiteret som aktivitetsparate, hvilket fremgår af figur 2.

Figur 1Figur 2


Af figur 3 fremgår udviklingen i 2014 mht. antal jobparate ledige (over 30 år), der modtager kontanthjælp. Foruden de 195 jobparate var der i uge 33 i alt 495 ledige ledige visiteret som aktivitetsparate. Dette fremgår af figur 4.

Figur 3


Figur 4


A-dagpenge.
Af tabel 2 og 3 fremgår, at der i uge 33 var i alt 702 ledige med dagpengeret. Dette er en stigning fra 666 ledige i uge 22, hvor den sæsonbetingede ledighed nåede bunden .

I august 2013 var der i alt 758 ledige på a-dagpenge, hvorfor antal på et år er reduceret med i alt 56 ledige.

Af den samlede ledighed i uge 33 udgør ledige over 30 år 591 personer, mens der er 111 unge ledige under 30 år.

Af tabel 2 fremgår, at ledigheden for unge siden starten af året er faldet fra 130 ledige til 111 ledige.

Tabel 2 - a-dagpenge

Uge nr. i 2014 Antal ledige
under 30 år
2014-01
130
2014-02
125
2014-03
125
2014-07
131
2014-08
125
2014-09
123
2014-10
117
2014-12
113
2014-13
106
2014-14
102
2014-16
105
2014-17
106
2014-19
99
2014-22
94
2014-23
100
2014-26
108
2014-30
121
2014-32
120
2014-33
111


Af tabel 3 fremgår, at ledigheden for dagpengemodtagere over 30 år er faldet fra 700 ledige til 591 ledige. Dette svarende til et fald på 16 procent.

Tabel 3- a-dagpenge

Uge nr. i 2014 Antal ledige
under 30 år
2014-01
700
2014-02
679
2014-03
669
2014-07
715
2014-08
708
2014-09
700
2014-10
681
2014-12
643
2014-13
633
2014-14
621
2014-16
607
2014-17
606
2014-19
589
2014-22
572
2014-23
576
2014-26
562
2014-30
595
2014-32
586
2014-33
591Sygedagpenge
Af tabel 1 fremgår, at der i uge 33 var i alt 520 borgere der modtog sygedagpenge.

Af figur 5 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed under 3 måneder.
Dette fra starten af året til uge 19 i år 2014.

Figur 5Af figur 6 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed over 3 måneder.

Figur 6Af figur 7 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed over 52 måneder.
Dette i hhv. 2013 (rød graf) og 2014 v. blå graf.

Figur 7Ledighedsydelse
Af figur 8 fremgår antal ledige af de fleksjobberettigede i Gribskov Kommune. I uge 33 er der 138 ledige.

Figur 8

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK 731 af 15/06/2010

Bilag
-

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller:

- at LBR tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt
19. GIV - Gribskov kommunes interne servicevirksomhed
15.04A00 - 2014/19516

Sagsfremstilling
Denne sag bringes som orienteringssag for Det lokale beskæftigelsesråd.
Der træffes endelig beslutning om etablering af GIV på Byrådsmødet
d. 1.9.2014.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014, at administrationen skulle udarbejde et beslutningsoplæg vedr. etablering af en intern servicevirksomhed i Gribskov Kommune (GIV).

Virksomheden skal danne rammen om ansættelse af langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, der har været ledige i mere end 18 måneder indenfor de seneste 24 måneder.

På sigt vil virksomheden ligeledes kunne danne ramme om den kommunale nytteindsats for kontanthjælpsmodtagere.

En intern kommunal service virksomhed kan etableres som en selvstændig institution i kommunen, forankret i Center for Arbejdsmarked. Virksomheden kaldes "Gribskov Interne serviceVirksomhed" (GIV).

Helt centralt for etablering af virksomheden er, at de langtidsledige fleksjobvisiterede sikres en mulighed for meningsfyldt beskæftigelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Samtidig vil ansættelse i GIV kunne medvirke til at teste de lediges reelle arbejdsevne og rådighed for arbejdsmarkedet.
Målet er at gøre passive borgere aktive.


Arbejdsopgaver:
GIV skal varetage nyttige serviceopgaver i kommunen. GIV skal således virke som en arbejdsfordelingsenhed, der udfører konkrete opgaver bestilt internt i kommunen og fra kommunens frivillige organisationer.

Serviceopgaverne der kan løses af GIV vil være mangeartede, og skal tilpasses de ansatte fleksjobberes kompetencer og arbejdsevne.
Der skal på den ene side tages hensyn til at opgaverne ikke er konkurrenceforvridende, og på den anden side skal det sikres, at de ansatte har reelle givende arbejdsopgaver.
På den baggrund anbefales det, at GIV som udgangspunktikke varetager opgaver, der har været løst kommunalt og / eller har været i udbud indenfor de seneste 4 år.

Nedenstående opgaver er eksempler på opgaver, der kanudføres i GIV:

 • Opgaver på det grønne område - eks, pleje af områder, der normalt ikke plejes
 • Eksterne opgaver i øvrigt - eks. hjælp til frivillige organisationer
 • Serviceopgaver, der udføres i GIV´s lokaler - eks. mindre reparationsopgaver
 • Lektiehjælp
 • Forebyggende opgaver eks. afspritning af dørhåndtag


Organisering:
Der ansættes en leder, som får tilknyttet mindre antal timer administrativ støtte.

Den daglige opgavevaretagelse organiseres i mindre teams og koordineres af seniorjobansatte med relevant uddannelse og/eller erfaring. Disse rekrutteres blandt seniorjobbere, der allerede er ansat i Gribskov kommune.

De fleksjobvisiterede ansatte vil blive ansat på overenskomstmæssige vilkår og aflønnes for den reelle arbejdstid de yder, og vil få suppleret deres indkomst med fleksløntilskud.

Målgrupper:

 • Langtidsledige fleksjobvisiterede med mindst 18 måneders ledighed indenfor de sidste 24 måneder
 • Ansatte i seniorjob i kommunen
 • På sigt kontanthjælpsmodtagere i nytteindsats.


På nuværende tidspunkt er der 48 langtidsledige fleksjobvisiterede borgere med mindst 18 måneders ledighed,og 30 ansat i seniorjob i kommunen.

Organisering:
Det foreslås, at der i første omgang sigtes mod at ansætte 25 fleksjobvisiterede, hvorefter der løbende ansættes flere fleksjobvisiterede efter behov og en konkret individuel vurdering, op til de nuværende 48 langtidsledige fleksjobvisiterede.
De fleksjobvisiterede ansættes for 1 år adgangen.

De 25 fleksjobvisiterede tænkes organiseret i teams med 5 personer i hver.

Som koordinator ansættes seniorjobansatte, der allerede er ansat i kommunen. Disse vil blive udvalgt på baggrund af deres erfaringer, det kan f.eks. være tidligere ledererfaring, faglig viden og lignende. Inden overflytningen til GIV gennemføres en dialog med de seniorjobansatte der påtænkes overflyttet.

Som udgangspunkt kalkuleres med, at 1 seniorjobber kan være koordinator for 5 fleksjobansatte. Derfor skal der i første omgang findes i omkring 5 seniorjobbere.

Fremtidige seniorjobbere påtænkes i første omgang ansat i GIV, såfremt der ikke kan laves et match vurderes deres profil i forhold til resten af kommunen.

Ansættelse af disse er som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunen og for Center for Arbejdsmarked, i det der er tale om allerede ansatte og personer som kommunen skal ansætte.

Fysisk placering af GIV:
Virksomheden foreslås etableret i den nedlagte materielgård i Tofte Industri i Helsinge. Lokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til løsning af opgaven og omfatter både administrationslokaler og garagebygninger. Bygningen vil således kunne rumme løsning af en bred vifte af opgaver.

Udgifterne til drift af bygningerne fremgår af økonomipunktet nedenfor.

Opstart og varighed:
Administrationen vurderer, at virksomheden kan etableres med virkning fra 1. 12 2014, idet der først skal ansættes en leder.

Klargøring af lokaler m.v. vil indgå som en af de første arbejdsopgaver for virksomheden.

Det anbefales endvidere, at virksomheden GIV i første omgang etableres for en periode på 2 år. Hvorefter der igen skal tages stilling til, hvorvidt GIV skal fortsætte.

Implementering:
Etableringen af GIV anbefales foretaget i 3 faser.

Fase 1:

 • Ansættelse af leder og administrativ medarbejder
 • Ansættelse af langtidsledige fleksjobberettigede
 • Klargøring af materielgården til formålet med GIV
 • Overflytning af kvalificerede seniorjobbere til GIV


Fase 2:

 • Overflytning af nytteindsatsen til GIV

Fase 3:

 • Eventuel ansættelse af yderligere langtidsledige fleksjobbere


Økonomi:

Forventningen er, at GIV kan etableres og drives udgiftsneutralt for kommunen ved ansættelse af 25 langtidsledige fleksjobberettigede.

På sigt vil der ved ansættelse af flere fleksjobvisiterede langtidsledige potentielt kunne realiseres en mindreudgift for kommunen.

Baggrunden for dette er, at kommunen mister refusionen, når den ledige fleksjobvisiterede har været ledig i mere end 18 måneder ud af 24 måneder. Det betyder, at det bliver en 100% kommunal udgift.
Ved ansættelse af den fleksjobvisiterede vil kommunen opnå 65%´s refusion af udgiften til det fleksløntilskud, den ansatte modtager.

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke realistisk, at alle 48 langtidsledige fleksjobvisiterede kan ansættes i virksomheden.
Lovgrundlag
Lov om en aktiv socialpolitik § 104 stk. 1 LBK nr 190 af 24/02/2012
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.BEK nr. 1645 27/12/2013


Høring
HU i kommunen er blevet orienteret om planer for etablering af GIV på møde den 26.6 2014. HUs høringssvar :"Der var dialog om hvilke profiler, der arbejdes med ift seniorjobberne.
Der skal arbejdes videre med profilerne efter sommeren, profilen
vil blive meget bred i første omgang, for at sikre at profilen kan
rumme forskelligheder i kompetencer, ønsker mv.

Der blev spurgt til hvordan de ansatte senior og fleksjobbere kobles
op på samarbejds- og sikkerhedsaftalen. Fleksjobberne er ansat i
Gribskov Kommune og er derfor ansat under samme vilkår
som alle andre ansatte.


Hovedudvalget drøftede GIV og videregav de ovenstående kommentarer
til det videre forløb."


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administratiionen indstiller :

- at Det lokale beskæftigelseråd tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM