Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 15-05-2014

Torsdag den 15-05-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 Resultatrevision 2013
9 Strategi til nytteindsats


Efterretningssager
10 Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. 2014
11 Anvendte virksomhedspraktikker
12 Beskæftigelsesreform maj 2014

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Ulrik Engelsen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt. Mødet blev gennemført efter § 9 i LBRs forretningsorden, idet mindre end halvdelen af af var tilstede. Beslutningerne fra mødet udsendes til høring blandt alle rådets medlemmer og er gældende såfremt der ikke gøres indsigelse inden for 8 dage fra mødets afholdelse. Ved indsigelse bortfalder beslutningen

Fraværende:
Ulrik Engelsen DA
Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO
Karsten Sten Jensen DH
Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer
Ingbritt Thirup A-kasserne


Meddelelser:Åbne

8. Resultatrevision 2013
15.00G00 - 2014/06878

Sagsfremstilling
Jobcenter Gribskov udarbejder årligt resultatrevision.

Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i Gribskov Kommune 2013 og forholder sig til både positive resultater og hvor udfordringerne for kommunens indsats ligger.
Udgangspunktet for resultatrevisionen er udviklingen i Gribskov Kommune sat i forhold til udviklingen i sammenlignelige kommuner (klyngen) og i forhold til resten af Østdanmark.

Resultatrevisionen indgår i den politiske behandling med evaluering af resultatrevisionen i Arbejdsmarkedsudvalget og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Resultatrevisionen udgør hermed også en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i Beskæftigelsesplan 2015.

Resultatrevisionen laves med udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings faste skabelon, der findes i databasen Jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op om følgende 3 kapitler:

Kap. 1. Beskæftigelsesministerens mål & sygedagpengeområdet
Kap 2. Indsatsen: aktiveringsgrad & indsats til tiden
Kap. 3. Besparelsespotentiale

Også på på baggrund den udfordrede kommunale økonomi, er der i Resultatrevision 2013 lagt vægt på kapitlet vedr. besparelsespotentialet for de enkelte forsørgelsesområder.

Kort resume af resultatrevisionen

Unge på offentlig forsørgelse
(Unge i samtlige forsørgelses kategorier).

Gribskov Kommune har i 2013 oplevet et fald fra 526 til 494 unge på offentlig forsørgelse, svarende til et fald på 6,1 procent. Procentuelt svarer dette til udviklingen i ”Klyngen”.

Udvikling og andel unge på forsørgelse i 2013 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3: Unge på offentlig forsørgelse

Unge på under 30 år på off. forsørgelse Udvikling dec. 11 til dec. 12. Procent Andel af samtlige unge
Gribskov Kommune
-6,1 pct.
10,2 pct.
Klyngen - gennemsnit
-6,0 pct.
8,0 pct.
Østdanmark
-5,0 pct.
9, 4 pct.

Kilde: BRHS

Hvis udviklingen indekseres fra juni 2008 til december 2013 har Gribskov Kommune haft en stigning i unge på off. forsørgelse der er tilsvarende den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

10,2 procent af alle unge i Gribskov Kommune er på offentlig forsørgelse. Dette er en noget større andel end niveauet i Klyngen og i Østdanmark.
Baggrunden for den høje andel på forsørgelse er blandt andet, at der i Gribskov Kommune er færre unge end i resten af Østdanmark. Årsagen til dette er bl.a., at en del ressource stærke unge fraflytter kommunen til større byer for at videreuddanne sig. Jf. nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Andel af unge i befolkningen

Unges andel af befolkningen i Gribskov
19 pct.
Unges andel af befolkningen i Østdanmark
27 pct.

Kilde: Jobindsats.dk

Ministermål. Færre personer på førtidspension

Gribskov Kommunes resultatmål for tilgang til førtidspension var på 55 personer for hele 2013. Da 29 borgere fik tilkendt førtidspension i 2013 er resultatmålet realiseret.

Det procentvise fald i tilkendelser af førtidspension har i 2013 været på 66,3 pct. i forhold til antal tilkendelser af førtidspension i 2012. Gribskov Kommune har et af de største procentvise fald i Klyngen.

Udvikling og andel på førtidspension i 2013 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2: Personer på førtidspension

Tilgang til førtidspension Udvikling dec. 12 til dec. 13. Procent Andel af befolkningen (16-64 år) på førtidspension
Gribskov Kommune
-66,3 pct.
6,0 pct.
Klyngen - gennemsnit
-58,5 pct.
6,3 pct.
Østdanmark
- 58,9 pct.
5,5 pct.

Kilde: BRHS

Gribskov Kommune har i 2013 reduceret antal langvarige sygedagpenge-forløb.
Fra dec. 2012 til dec. 2013 er der et fald på knapt 20 pct. mht. lange sdp-forløb over 52 uger. Dette er en god ”performance” sammenlignet Østdanmark, hvor der er et gennemsnitligt fald på 11 pct.

Gribskov Kommune havde i 2013 store udfordringer med hensyn til udviklingen på området ledighedsydelse, hvor antal ledige fleksjobberettigede er steget betydeligt mere end i Klyngen og i Østdanmark generelt. Dette fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Personer på ledighedsydelse

Personer på ledighedsydelse Udvikling dec. 12 til dec. 13. Procent Andel af befolkningen (16-64 år) på ledighedsydelse
Gribskov Kommune
9,9 pct.
2,0 pct.
Klyngen - gennemsnit
6,0 pct.
1,8 pct.
Østdanmark
5,8 pct.
1,4 pct.

Kilde: BRHS

Ministermål. Antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt
(Ledige i mere end 80 pct. af seneste år)

Gribskov Kommune har siden konjunkturomslaget i 2008 haft en stærk stigning i langtidsledigheden. Samlet er det derfor tilfredsstillende, at Gribskov Kommune i de senere år har formået at begrænse stigningen i den længerevarende ledighed.

Gribskov Kommune har i december 2013 i alt 254 langtidsledige. Dermed har kommunen opnået et fald på 15,9 pct. i antal langtidsledige ifh.t. niveauet året før. I Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 var det målsætningen, at antallet af langtidsledige skulle begrænses til 354 personer, hvorfor resultatmålet er realiseret.

At udviklingen har været positiv fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4: Langtidsledighed

Arbejdskraftreserven Udvikling dec. 12 til dec. 13. Procent Andel af d. samlede arbejdsstyrke
Gribskov Kommune
-15,9 pct.
1,3 pct.
Klyngen - gennemsnit
-12,3 pct.
2,1 pct.
Østdanmark
-13,3 pct.
1,9 pct.

Kilde: BRHS

Aktiveringsgrad og rettidighed i indsatsen
Aktiveringsgraden i Gribskov Kommune har en tæt sammenhæng til jobcentrets aktiverings-strategi. Center for Arbejdsmarked opnåede i 2013 ikke en aktiveringsgrad på niveau med gennemsnit i klyngen. Dette gælder både for modtagere af a-dagpenge og af kontanthjælp.

Rettidighed på beskæftigelsesområdet er et udtryk for overholdelse af borgerens retssikkerhed - dvs. i hvilket omfang kommunen sikrer at minimumskrav til indsatsen er opfyldt.

Gribskov Kommune opnåede i 2013 en tilfredsstillende rettidighed vedr. de lovpligtige samtaler for modtagere af a-dagpenge og af kontanthjælp. Jobcentret har gennem hele 2013 haft udfordringer med at sikre rettidig aktivering.

Der har igennem 2013 været et øget ledelsesmæssig fokus på at sikre rettidighed i indsatsen. Fra efteråret 2014 får jobcentret forbedret adgang til it-understøttelse, som er en vigtig forudsætning for et tilstrækkeligt ledelsestilsyn.

Beskæftigelsesregionens høringssvar på jobcentrets resultatrevision 2013 fremgår af bilag 2.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK 731 af 15/06/2010

Økonomi
Besparelsespotentiale - Gribskov i resultatrevisionen viser, hvorvidt kommunen potentielt kan spare på udgifterne til forsørgelse.

Sammenfattende havde Gribskov Kommune alt i alt en nettogevinst på 23,9 mio. kr. i forhold til det af styrelsen udregnede gennemsnitlige forbrug på samtlige forsørgelsesydelser.

Områder hvor Gribskov Kommune har opnået en besparelse
Styrelsens opgørelse viser, at Gribskov Kommune i 2013 på områderne a-dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension i alt havde en besparelse på 38,5 millioner kr. i forhold til det forventede gennemsnitlige forbrug.

Dette svarer i opgørelsen til, at der er 390 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune.

Tabel 5. Besparelse – Gribskov Kommune

Forsørgelsesydelse
1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013
Antal færre fuldtids-personer ifh.t forventet. Besparelse
(i mio. kr.)
A-dagpenge
Sygedagpenge
Ledighedsydelse, fleksjob og
førtidspension
-156
-54

-179
-16.0
-5,6

-16,9
I alt
389
38,5


Områder hvor Gribskov Kommune har et besparelsespotentiale

Af styrelsens opgørelse fremgår, at Gribskov Kommune i 2013 har en merledighed på 180 borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Dette udmønter sig i et besparelsespotentialet på 14,6 millioner kr.

Der gøres opmærksom på at der findes "forbundne kar" mellem de forskellige forsørgelsesudgifter. Eksempelvis kunne en lavere bestand af borgere på kontanthjælp sandsynligvis betyde, at der ville være flere borgere på ledighedsydelse og / eller fleksjob.

Ved analyse af kontanthjælpsområdet konstateres, at merledigheden er opstået efter 2007. Gribskov Kommune har sammenlignet med andre kommuner en særlig udfordring med hensyn til lange forløb for ”svage” kontanthjælpsmodtagere (gl. matchkategori 2 & 3) og modtagere over 50 år.


Bilag
Bilag 1. Resultatrevision 2013. Gribskov Kommune
Bilag 2. BRHS hørringssvar. Resultatrevision 2013

Administrationens indstilling
Jobcenterledelsen indstiller:

- at LBR drøfter resultatrevision 2013 og fremkommer med bemærkninger, der kan indgå i Resultarevision 2013 og således kan indgå som LBRs indstilling til ændring og forbedring af beskæftigelsesindsatsen

Beslutning
Resultatrevision 2013 drøftet. FTF/LOs høringssvar vil indgå i det videre arbejde.
9. Strategi til nytteindsats
15.20G00 - 2013/40414

Sagsfremstilling
På LBR møde d. 25. marts blev der truffet aftale om at administrationen skulle fremlægge strategi til nytteindsats på mødet d. 15. maj .

Målgruppe og antal pladser i nytteindsats
Nytteindsats kan sættes i værk overfor jobparate (LAB § 2, nr. 2), for aktivitetsparate (LAB § 2, nr. 3), åbenlyst uddannelsesparate (LAB § 2, nr. 12), aktivitetsparate (LAB § 2, nr. 13) og for borgere, der modtager arbejdsmarkedsydelse.

Nytteindsatsen er primært tiltænkt personer, som er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job.

Nytteindsatsen skal have en varighed på (op til) 13 uger 25 timer om ugen. - For borgere på arbejdsmarkedsydelse dog 20 timer om ugen.

Nytteindsatsen bruges hovedsageligt til de åbenlyst uddannelsesparate og til de jobparate, herunder borgere, der modtager arbejdsmarkedsydelse.

Nytteindsats bruges endvidere til borgere, der skal rådighedsvurderes ved tvivl om, hvorvidt de står til rådighed for arbejde og i mindre omfang til straksaktivering.

Der er i første halvdel af 2014 70 pladser til nytteindsats.

Principper for nytteindsatsen i Gribskov Kommune

 • indholdet i nytteindsatsen skal være nyttigt for Gribskov Kommunes borgere og / eller turismeindsatsen
 • nytteindsatsopgaverne skal udføres så arbejdsmiljøloven er opfyldt
 • nytteindsats må ikke substituere øvrige beskæftigelsesindsatser eller erstatte ordinært arbejde
 • Såfremt nytteindsatsen omfatter borgerrettede aktiviteter er det særligt vigtigt, at være opmærksom på, at nytteindsatsen ikke får en negativ indflydelse på stabil leverance og kvalitet
 • nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende
 • ved etablering af nytteindsatsopgaver udarbejdes der en præcis beskrivelse af det arbejde, der skal udføres.
 • I nytteindsatsen gives plads til jobsamtaler og sikres, at borgere i nytteindsats kan få sparring og støtte til gennemførelse af jobsamtaler, ansøgninger og CV
 • Såfremt der oprettes nye nytteindsats områder drøftes disse forinden med det lokale MED udvalg


Oversigt over foreløbige arbejdsopgaver

 • Renhold af strande og grønne områder/natur områder
 • Ekstra rengøring af vej / gade områder for f.eks. tyggegummi og cigaretskodder
 • rengøring af maskiner og biler
 • rengøring af affaldsskabe
 • Støtte til foreningers vedligeholdelse af klubhuse m.v.
 • Støtte til offentlig støttede foreningers afholdelse af events og foreningsarrangementerLovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK. nr. 1645 27/12/2013 kap. 9

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at det lokale beskæftigelsesråd tiltræder den beskrevne strategi

Beslutning
Tiltrådt. LBR fastlår, at nytteindsatsen skal foregå inden for lovgivningens rammer.Omkring nytte indsatsen skal LBR forelægges en oversigt over alle samarbejdsaftaler, der er eller bliver indgået imellem jobcenteret og den kommunale arbejdsplads, med detaljeret opgavebeskrivelse


Efterretningssager

10. Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. 2014
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På maj-mødet vil der blive redegjort for udviklingen i ledigheden på kontanthjælps- og dagpengeområdet foruden også udviklingen vedr. sygedagpenge og ledighedsydelse.

Tabel 1. Status. Antal på forsørgelse i Gribskov Kommune. Uge 19 i maj 2014

Rækkenavne Antal af Borger CPR
Arbejdsløshedsdagpenge
656
Arbejdsmarkedsydelse
32
Fleksjob
364
Integrationssag
41
Kontanthjælp
657
Aktivitetsparat
400
Jobparat
214
Kontanthjælp omfattet af integrationsloven
77
Ledighedsydelse
137
Revalidering
35
Sygedagpenge
556
Sygedagepengekategori 1 - "lettere sdp-sager"
215
Sygedagepengekategori 2 - "risiko sdp-sager"
114
Sygedagepengekategori 3 - "langvarige sdp-sager"
141
Uddannelseshjælp
253
Aktivitetsparat
101
Uddannelsesparat
142
Åbenlyst uddannelsesparat
6
Voksenlærling
81
Hovedtotal
2.889

Kilde. Workbase. Anm. Data med fed skrift afspejler samlet antal borgere på ydelsen.
Fordeling på match- og visitationskategori fremgår som som undergruppe.
Kun de dominerende visitationskategorier er medtaget, hvorfor undergrupperne ikke
summerer op til det samlede antal. Der kan desuden være en mindre forskel på antal i tabel
1 og antal i nedenstående figurer/tabeller. Dette på baggrund af forskelle i udgangspunkt
for dataudtræk.

Kontant- og uddannelseshjælp.
Af figur 1 fremgår udviklingen i 2014 af antal uddannelsesparate unge (under 30 år), der modtager uddannelseshjælp. Foruden de 148 uddannelsesparate var der 101 ledige unge visiteret som aktivitetsparate, hvilket fremgår af figur 2.

Figur 1


Figur 2Af figur 3 fremgår udviklingen i 2014 mht. antal jobparate ledige (over 30 år), der modtager kontanthjælp. Foruden de 239 jobparate var der i uge 19 i alt 472 ledige ledige visiteret som aktivitetsparate. Dette fremgår af figur 4.

Figur 3


Figur 4


A-dagpenge.
Af tabel 2 og 3 fremgår, at der i uge 19 var i alt 688 ledige med dagpengeret. Dette er et fald fra 784 ledige i uge 10.

I maj 2013 var der i alt 839 ledige på a-dagpenge, hvorfor antal på et år er reduceret med i alt 151 ledige, svarende til en reduktion på 18 pct.

Af den samlede ledighed i uge 19 udgør ledige over 30 år 681 personer, mens der er 117 unge ledige under 30 år.

Af tabel 2 fremgår, at ledigheden for unge siden starten af året er faldet fra 130 ledige til 99 ledige. Dette svarende til en reduktion på 24 procent.

Tabel 2 - a-dagpenge

Uge nr i 2014 Antal ledige
under 30 år
2014-01
130
2014-02
125
2014-03
125
2014-04
130
2014-05
132
2014-06
130
2014-07
131
2014-08
125
2014-09
123
2014-10
117
2014-11
113
2014-12
113
2014-13
106
2014-14
102
2014-15
105
2014-16
105
2014-17
106
2014-18
106
2014-19
99Af tabel 3 fremgår, at ledigheden for dagpengemodtagere over 30 år er faldet fra 700 ledige til 589 ledige. Dette svarende til et fald på 16 procent.

Tabel 3- a-dagpenge

Uge nr i 2014 Antal ledige
over 30 år
2014-01
700
2014-02
679
2014-03
669
2014-04
671
2014-05
701
2014-06
711
2014-07
715
2014-08
708
2014-09
700
2014-10
681
2014-11
671
2014-12
643
2014-13
633
2014-14
621
2014-15
616
2014-16
607
2014-17
606
2014-18
578
2014-19
589Sygedagpenge

Af tabel 1 fremgår, at der i uge 19 var i alt 556 borgere der modtog sygedagpenge.

Af figur 5 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed under 3 måneder.
Dette fra starten af året til uge 19 i år 2014.

Figur 5Af figur 6 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed over 3 måneder.

Figur 6


Af figur 7 fremgår udviklingen i antal sdp-sager med en varighed over 52 måneder.
Dette i hhv. 2013 (rød graf) og 2014 v. blå graf.

Figur 7Ledighedsydelse
Af figur 8 fremgår antal ledige af de fleksjobberettigede i Gribskov Kommune. Antal borgere på ledighedsydelse faldt fra 142 i starten af året til et niveau på omkring 130. I uge 19 er der 137 ledige.

Figur 8Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK 731 af 15/06/2010

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller:

- at LBR tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt
11. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra nov/dec 2013 til februar 2013; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned.

Aktivering for ledige på kontanthjælp
Af tabel 1 fremgår, at der i februar var 53 kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskud. Dette et noget mindre antal ifh.t. antal i nov. & december.

Antal i virksomhedspraktik har i perioden udvist et faldende antal: fra 125 aktiverede i november til 80 borgere i praktik i februar.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Nov 2013
Dec 2013
Jan 2014
Feb 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
230
203
130
121
Ordinære uddannelses forløb
4
6
3
.
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
65
70
62
53
Privat ansættelse med løntilskud
31
33
24
21
Offentlig ansættelse med løntilskud
34
37
38
32
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
125
112
75
80
Privat virksomheds praktik
104
95
66
63
Offentlig virksomheds praktik
21
18
9
18Af tabel 1B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på kontanthjælp har været stigende fra en andel på 13 pct. i uge 1 til en aktiveringsgrad på 18 pct. i uge 19.
Aktiveringsgraden i regi af vejledning og opkvalificering i de første 19 uger ligger på et niveau mellem 12 og 14 pct.

Tabel 1 B. Aktiveringsgrad kontanthjælp

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
13%
13%
2014-02
15%
13%
2014-03
14%
13%
2014-04
15%
13%
2014-05
15%
13%
2014-06
16%
13%
2014-07
16%
13%
2014-08
17%
14%
2014-09
17%
12%
2014-10
17%
13%
2014-11
17%
13%
2014-12
17%
13%
2014-13
18%
13%
2014-14
19%
12%
2014-15
18%
12%
2014-16
18%
12%
2014-17
18%
14%
2014-18
17%
13%
2014-19
18%
14%Aktivering for ledige på a-dagpenge
A-dagpenge. Af tabel 2 fremgår, at der i perioden er omkring 60 borgere ansat i løntilskud.
Antal borgere i virksomhedspraktik var på 36 forløb i december måned. Dette antal er stigende til 59 forløb i marts måned.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Dec 2013
Jan 2014
Feb 2014
Mar 2014
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
66
78
84
99
Ordinære uddannelses forløb
6
5
3
5
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
66
64
56
61
Privat ansættelse med løntilskud
31
30
26
28
Offentlig ansættelse med løntilskud
35
34
30
33
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
36
23
39
59
Privat virksomheds praktik
32
19
32
47
Offentlig virksomheds praktik
4
4
7
12Af tabel 2B fremgår, at den virksomhedsrettede aktiveringsgrad for ledige på a-dagpenge har været stigende fra en andel på 7 pct. i uge 1 til en aktiveringsgrad på 12 pct. i uge 19.

Aktiveringsgraden for vejledning og opkvalificering i de første 19 uger været i et niveau mellem 4 pct. og 8 pct.

Tabel 2 B. Aktiveringsgrad a-dagpenge

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
7%
4%
2014-02
8%
6%
2014-03
8%
6%
2014-04
7%
7%
2014-05
7%
6%
2014-06
7%
6%
2014-07
8%
6%
2014-08
9%
7%
2014-09
9%
7%
2014-10
10%
8%
2014-11
10%
8%
2014-12
11%
8%
2014-13
12%
7%
2014-14
12%
7%
2014-15
12%
7%
2014-16
12%
7%
2014-17
11%
7%
2014-18
11%
6%
2014-19
12%
6%


(HUSK TEKST TIL KOMMENTARER TIL TABEL 3!)

Tabel 3. Aktivering sygedagpenge.

Uge nr. Virksomheds- Vejledning og
2014 vendt aktivering opkvalificering
2014-01
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
5%
8%
2014-06
6%
9%
2014-07
7%
9%
2014-08
7%
8%
2014-09
8%
8%
2014-10
8%
8%
2014-11
9%
8%
2014-12
10%
9%
2014-13
10%
10%
2014-14
10%
7%
2014-15
10%
7%
2014-16
8%
8%
2014-17
8%
8%
2014-18
6%
8%
2014-19
5%
8%Data fra Workbase tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra uge 19 maj 2014 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Maj 2014".

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 19 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 127 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 78 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 23 forløb.


Alt i alt 228 forløbLovgrundlag


Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBK af 15/06/2010

Bilag
LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Maj 2014

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt. LBR undrer sig over, at der på nogle områder - herunder ordinær uddannelse - viser en faldende aktivitet.
Jfr. Styringslovens § 46a, har kommunerne fra 1. januar pligt til "kvartalsvist" at levere oplysninger til Det lokale beskæftigelseråd om anvendelsen af offenentlige og private løntilskuds - og virksomhedspraktikforløb - herunder nyttejob. Underretningen skal ske ved hjælp af udtræk fra det landsdækkende system, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed.
12. Beskæftigelsesreform maj 2014
15.20A00 - 2014/18753

Sagsfremstilling
Formålet med sagsfremstillingen er at orientere Det lokale beskæftigelsesråd om Beskæftigelsesreformen i oversigtsform. Den del af reformudspillet der konkret vedrører LBR beskrives nærmere..

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen vedrører alene dagpengeforsikrede ledige og lægger op til følgende:

 • En tidlig og individuel indsats
 • Afskaffelse af såkaldt meningsløs aktivering
 • Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed
 • Uddannelsesløft
 • Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud
 • Indsats overfor langtidsledige
 • Opkvalificering af jobkonsulenter / virksomhedskonsulenter i jobcentre og A-kasser


Derudover lægger regeringen op til ændringer i selve beskæftigelsessystemet ved :

 • En anden og bedre virksomhedskontakt
 • Flere frihedsgrader og færre regler
 • Forenklet organisering og styrket partsinddragelse

Det er specielt den forenklede organisering og styrket partsinddragelse, der kan få betydning for Det lokale beskæftigelseråd i det regeringens udspil er følgende :

 • Afskaffelse af beskæftigelsesregioner, LBR, RBR og etablering af 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd(RAR) med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, vækstråd, a-kasser, kommuner og uddannelsesinstitutioner.
 • Etablering af decentrale statslige arbejdsmarkedskontorer, der kan servicere RAR og implementere lovgivning i kommunerne.
 • Kommunerne forpligtes til et tæt samarbejde i regi af de fem kommunale kontaktråd (KKR)Vedtages denne del af reformen betyder dette, at de lokale beskæfigelsesråd nedlægges.

Lovgrundlag
Udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at det lokale beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM